Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (16)
Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989)
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (1989)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Leasú ar Choinbhinsiún Basel ("An leasú toirmisc") arna ghlacadh le Cinneadh III/1 ó Pháirtithe Choinbhinsiún Basel.
Amendment to the Basel Convention ("Ban amendment") adopted by Decision III/1 of the Parties to the Basel Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989)
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (1989)
Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór
Longa ar dramhaíl iad agus atá faoi réir gluaiseachtaí trasteorann chun críche athchúrsála, rialaítear iad le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíola Guaisí agus lena nDiúscairt ("Coinbhinsiún Basel") agus le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3].
Ships which constitute waste and which are subject to a transboundary movement for recycling are regulated by the Basel Convention of 22 March 1989 on the Control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal ("the Basel Convention") and Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council [3].
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Le linn dó na forálacha chun maolú a thabhairt ón toirmeasc ar onnmhairiú, tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún lánurraim a thabhairt ina chinntí do Choinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt, arna thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle [27], agus don leasú ar an gCoinbhinsiún a leagadh síos i gCinneadh III/1 ó Chomhdháil na bPáirtithe, arna fhormheasadh thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 97/640/CE ón gComhairle [28], agus arna chur chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.
When applying the provisions to derogate from the export ban, the Commission is obliged to fully respect in its decisions the Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal, as concluded, on behalf of the Community, by Council Decision 93/98/EEC [27], and the amendment to this Convention laid down in Decision III/1 of the Conference of the Parties, as approved, on behalf of the Community, by Council Decision 97/640/EC [28], and implemented by Regulation (EC) No 1013/2006.
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
Le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 cuirtear chun feidhme Coinbhinsiún Basel agus leasú [4] ar an gCoinbhinsiún sin a glacadh in 1995, nach bhfuil tagtha i bhfeidhm go fóill ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus lena mbunaítear toirmeasc ar onnmhairiú dramhaíola guaisí chuig tíortha nach baill iad den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE).
Regulation (EC) No 1013/2006 implements the Basel Convention as well as an amendment [4] to that Convention adopted in 1995, which has not yet entered into force at international level, and which establishes a ban on exports of hazardous waste to countries that are not members of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
D’éirigh leis na hiarrachtaí a bhaineann le comhar idirghníomhaireachta idir an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus Rúnaíocht Choinbhinsiún Basel teacht ar chomhaontú maidir le ceanglais éigeantacha, ar an leibhéal domhanda, atá dírithe ar réiteach éifeachtúil agus éifeachtach ar chleachtais athchúrsála long atá contúirteach agus neamhfhónta i bhfoirm Choinbhinsiún Idirnáisiúnta Hong Cong maidir le hAthchúrsáil Long ar Bhealach Sábháilte agus Neamhdhíobhálach don Chomhshaol ("Coinbhinsiún Hong Cong").
Efforts involving inter-agency cooperation between the International Labour Organisation (ILO), the International Maritime Organisation (IMO) and the Secretariat of the Basel Convention have been successful in reaching agreement on the introduction of mandatory requirements, at global level, aimed at ensuring an efficient and effective solution to unsafe and unsound ship recycling practices in the form of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ("the Hong Kong Convention").
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chun go n-áireofar í sa Liosta Eorpach, comhlíonfaidh saoráid athchúrsála long na ceanglais seo a leanas, i gcomhréir le forálacha ábhartha Choinbhinsiún Hong Cong agus treoirlínte ábhartha IMO, EIS, Choinbhinsiún Basel agus Choinbhinsiún Stócólm maidir le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha agus treoirlínte idirnáisiúnta eile á gcur san áireamh:
In order to be included in the European List, a ship recycling facility shall comply with the following requirements, in accordance with the relevant Hong Kong Convention provisions and taking into account the relevant guidelines of the IMO, the ILO, the Basel Convention and of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and of other international guidelines:
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(a) déanfar Iarscríbhinní I, II, III, IIIA, IV agus V a leasú chun na hathruithe a comhaontaíodh faoi Choinbhinsiún Basel agus faoi Chinneadh OECD a chur san áireamh;
(a) Annexes I, II, III, IIIA, IV and V shall be amended to take account of changes agreed under the Basel Convention and the OECD Decision;
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Leanfaidh an Coimisiún d’athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo agus, más iomchuí, déanfaidh sé moltaí tráthúla chun tabhairt faoina mbeidh ag tarlú i ndáil le Coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún Basel, más gá sin.
The Commission shall keep this Regulation under review and, if appropriate, make timely proposals to address developments relating to international Conventions, including the Basel Convention, should it prove necessary.
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Iarscríbhinní IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI agus VII chun na hathruithe a comhaontaíodh faoi Choinbhinsiún Basel agus faoi Chinneadh ECFE a chur san áireamh;
Annexes IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI and VII to take account of changes agreed under the Basel Convention and the OECD Decision;
Rialachán (AE) Uimh. 660/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 maidir le loingsithe dramhaíola 
Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte maidir leis an togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle faoi cheadú an leasaithe ar Iarscríbhinn I, thar ceann an Chomhphobail, agus faoi ghlacadh le hIarscríbhinní nua VIII agus IX a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt (Coinbhinsiún Basel), de réir mar atá leagtha síos i gCinneadh IV/9 de Chomhdháil na bPáirtithe.
LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE APPROVAL, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE AMENDMENT OF ANNEX 1 AND THE ADOPTION OF NEW ANNEXES VIII AND IX TO THE CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (BASEL CONVENTION), AS LAID DOWN IN DECISION IV/9 OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(b) féadfar dramhaíl neamhrangaithe a chur le hIarscríbhinn IIIB, le hIarscríbhinn IV nó le hIarscríbhinn V ar bhonn sealadach, fad a bheidh cinneadh ar feitheamh maidir lena n-áireamh sna hIarscríbhinní ábhartha a ghabhann le Coinbhinsiún Basel nó le Cinneadh OECD;
(b) unclassified wastes may be added to Annex IIIB, IV or V on a provisional basis pending a decision on their inclusion in the relevant Annexes to the Basel Convention or to the OECD Decision;
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
(c) tar éis do Bhallstát iarraidh a chur isteach, féadfar meascáin de dhá chineál dramhaíola nó níos mó arna liostú in Iarscríbhinn III a mheas i dtaca lena n-áireamh in Iarscríbhinn IIIA sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 3(2) ar bhonn sealadach fad a bheidh cinneadh ar feitheamh maidir lena n-áireamh sna hIarscríbhinní ábhartha a ghabhann le Coinbhinsiún Basel nó le Cinneadh OECD.
(c) following the submission of a request by a Member State, mixtures of two or more wastes listed in Annex III may be considered for inclusion in Annex IIIA in the cases referred to in Article 3(2) on a provisional basis pending a decision on their inclusion in the relevant Annexes to the Basel Convention or to the OECD Decision.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Chun na críche sin, agus chun rioscaí gaolmhara a laghdú, ba cheart do na Ballstáit treoirlínte teicniúla maidir le mearcair Choinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt a chur san áireamh.
For that purpose and in order to reduce the associated risks, Member States should take into account the technical guidelines on mercury of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Ba cheart an t-athbhreithniú sin a dhéanamh i bhfianaise Airteagal 13 den Treoir sin agus faisnéis ábhartha, amhail forbairtí ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe maidir le Coinbhinsiún Basel an 22 Márta 1989 maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt á cur i gcuntas.
That review should be carried out in the light of Article 13 of that Directive while taking into account relevant information, such as developments at international level, in particular in relation to the Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.
Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Lógó gaois.ie
gaois.ie