Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (156)
(1) Más rud é, chun críocha Airteagal 47 de Choinbhinsiún 1968 nó de Choinbhinsiún Lugano, gur gá breithiúnas arna thabhairt ag suí den Chúirt Dúiche a sheirbheáil ar chosantóir, déanfaidh an gearánaí an tseirbheáil sin, nó déanfar thar a cheann nó a ceann í, agus déanfar de réir fhorálacha (lena n-áirítear Airteagail 8 go 11) Choinbhinsiún na Háige agus an Ordaithe seo í. Nuair a bheidh an tseirbheáil déanta agus deimhnithe go cuí, déanfar an deimhniú seirbheála nó, más cuí, an deimhniú postála, an dearbhú reachtúil i dtaobh seirbheála agus an fhoirm fhaisnéis seachadta a thaisceadh leis an gCléireach lena gcoimeád leis an mbreithiúnas bunaidh.
(1) Where, for the purposes of Article 47 of either the 1968 Convention or the Lugano Convention, it is necessary to serve upon a defendant a judgment given at a sitting of the District Court, such service shall be effected by or on behalf of the plaintiff and in accordance with the provisions (including Articles 8 to 11) of The Hague Convention and this Order. When service has been effected and duly certified, the certificate of service or, where appropriate, the certificate of posting, statutory declaration as to service and the advice of delivery form, shall be lodged with the Clerk for retention with the original judgment.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Go háirithe, na Ballstáit is Páirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún na Háige an 5 Deireadh Fómhair 1961 maidir le hEasaontacht Dlíthe a bhaineann le Foirm na nDiúscairtí Tiomnacha, ba cheart go mbeidís in ann leanúint d'fhorálacha an Choinbhinsiúin a chur i bhfeidhm in ionad fhorálacha an Rialachán seo i ndáil le bailíocht fhoirmiúil uachtanna agus comhuachtanna.
In particular, the Member States which are Contracting Parties to the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions should be able to continue to apply the provisions of that Convention instead of the provisions of this Regulation with regard to the formal validity of wills and joint wills.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
Go háirithe, na Ballstáit is Páirtithe Conarthacha i gCoinbhinsiún na Háige an 5 Deireadh Fómhair 1961 maidir le hEasaontacht Dlíthe a bhaineann le Foirm na nDiúscairtí Tiomnacha, leanfaidh siad d’fhorálacha an Choinbhinsiúin a chur i bhfeidhm in ionad Airteagal 27 den Rialachán seo i ndáil le bailíocht fhoirmiúil uachtanna agus comhuachtanna.
In particular, Member States which are Contracting Parties to the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions shall continue to apply the provisions of that Convention instead of Article 27 of this Regulation with regard to the formal validity of wills and joint wills.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
(6) Ar an deimhniú seirbheála a fhorordaítear in Airteagal 6 de Choinbhinsiún na Háige a fháil, déanfaidh an Gearánaí(nó an t-aturnae thar ceann an Ghearánaí)na cóipeanna bunaidh de na doiciméid seo a leanas,
(6) Upon receipt of the certificate of service prescribed in Article 6 of The Hague Convention the Plaintiff (or solicitor for the Plaintiff) shall lodge with the Clerk the originals of
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21, to August 12, 1949, for the purpose of revising the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
agus, fairis sin, ag Cumhachtaí nach raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil sin ach atá ina bPáirtithe in Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabhail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive de 1864, 1906 nó 1929 le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire.
furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
[Feic 1973 (Uimh. 29) a.11]
(i) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on the 16th day of December, 1970, [GA]
Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987
Amhail idir na páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, nó Prótacal Chathair Ghuatamala de réir Airteagal XXII de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.
As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof or of the Guatemala City Protocol in accordance with Article XXII thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
An Bille um Chosaint Leanaí(Coinbhinsiún na Háige), 1998 do thabhairt feidhm dlí don Choinbhinsiún ar dhlínse, ar an dlí infheidhme, ar aithint, ar fhorghníomhú agus ar chomhoibriú i leith freagrachta tuismitheoirí agus bearta chun leanaí a chosaint,a síníodh sa Háig an 19ú lá de Dheireadh Fómhair,1996,do leasú ailt 14 agus 30 den Acht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta,1991, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe iarmhartacha agus nithe gaolmhara.
THE PROTECTION OF CHILDREN(HAGUE CONVENTION) BILL, 1998. TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN, SIGNED AT THE HAGUE ON THE 19TH DAY OF OCTOBER, 1996, TO AMEND SECTIONS 14 AND 30 OF THE CHILD ABDUCTION AND ENFORCEMENT OF CUSTODY ORDERS ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(c) I gcás ina mbeidh an duine atá le seirbheáil i Stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, déanfar an tseirbheáil de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost faoi mhír(a) den alt seo a bheith san áireamh iontu, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige.
( c ) In a case where the person to be served is in another State which is a party to The Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, service shall be effected in accordance with the provisions of that Convention (which may include service by post under paragraph (a) hereof provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Gan dochar don Choinbhinsiún um chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí, Tóiceo, 1963, don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar urghabháil neamhdhleathach aerárthaí, an Háig, 1970, ná don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar ghníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta, Montreal, 1971, ba cheart freisin go bhfolóidh an Rialachán seo bearta slándála a mbeadh feidhm acu ar bord aerárthaigh de chuid aeriompróirí an Chomhphobail nó le linn a gcuid eitiltí.
Without prejudice to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, The Hague, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, Montreal, 1971, this Regulation should also cover security measures that apply on board an aircraft, or during a flight, of Community air carriers.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
In ionad fhorálacha mhír 2, beidh feidhm ag Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Breithiúnach agus Seachbhreithiúnach in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach de bhun an Choinbhinsiúin sin.
Instead of the provisions of paragraph 2, Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial matters shall apply if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted pursuant to that Convention.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
—(1) San Acht so cialluíonn an abairt “dlí có-réire” dlí ar bith adeirtear i ndeimhniú (dá ngairmtear “deimhniú eadarnáisiúnta” san alt so), a thugann le tuiscint é bheith ar n-a thabhairt amach ag Rialtas no thar ceann Rialtais tíre ar bith lasmuich de Shaorstát Éireann, is dlí dheineann socrú chun déanamh, díol, úsáid, easportáil agus iomportáil druganna do stiúradh agus do rialáil sa tír sin do réir forálacha Chonvensiúin an Hague, Chonvensiúin Ghenéva, 1925, no Chonvensiúin Ghenéva, 1931.
—(1) In this Act the expression "corresponding law" means any law stated in a certificate (in this section referred to as an "international certificate") purporting to be issued by or on behalf of the Government of any country outside Saorstát Eireann to be a law providing for the control and regulation in that country of the manufacture, sale, use, export and import of drugs in accordance with the provisions of the Hague Convention, the Geneva Convention, 1925, or the Geneva Convention, 1931.
Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934
Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiún an Háig maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh, cibé acu Coinbhinsiún an 29 Iúil, 1899, nó Coinbhinsiún an 18 Deireadh Fómhair, 1907, é, agus atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an Coinbhinsiún seo forlíontach ar Chaibidil II de na Rialacháin atá i gceangal le Coinbhinsiúin thuasluaite an Háig.
In the relations between the Powers which are bound by The Hague Convention relative to the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and which are parties to the present Convention, this last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiún an Háig maidir le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh, cibé acu Coinbhinsiún an 29 Iúil, 1899, nó Coinbhinsiún an 18 Deireadh Fómhair, 1907, é, agus atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an Coinbhinsiún seo forlíontach ar Ailt II agus III de na Rialacháin atá i gceangal le Coinbhinsiúin thuasluaite an Háig.
In the relations between the Powers who are bound by The Hague Conventions relative to the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and who are parties to the present Convention, this last Convention shall be supplementary to Sections II and III of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Cuirfear in ionad fhorálacha na míre roimhe seo forálacha Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain, 1965 ar sheirbheáil doiciméad dlíthiúil agus seachdhlíthiúil in ábhair shibhialta nó tráchtála ar an gcoigrích, má ba ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí, nó fógra ina dtaobh, a sheoladh amach ar an gcoigrích de réir an Choinbhinsiúin sin.
The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15th November, 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention. [GA]
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.
The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.
As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus i gCathair Ghuatamala i 1971 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríocha dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.
The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955, and at Guatemala City in 1971 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Beidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá, arna leasú sa Háig i 1955 agus leis an bPrótacal seo, maidir le hiompar idirnáisiúnta mar a mhínítear sin in Airteagal 1 den Choinbhinsiún, ar choinníoll gur i gcríoch dhá Pháirtí sa Phrótacal seo, nó laistigh de chríoch aon Pháirtí amháin sa Phrótacal seo agus áit stoptha chomhaontaithe i gcríoch Stáit eile, atá an áit fágála agus an ceann scríbe dá dtagraítear san Airteagal sin.
The Warsaw Convention as amended at The Hague in 1955 and by this Protocol shall apply to international carriage as defined in Article 1 of the Convention, provided that the places of departure and destination referred to in that Article are situated either in the territories of two Parties to this Protocol or within the territory of a single Party to this Protocol with an agreed stopping place in the territory of another State. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo, má shéanann aon cheann acu Coinbhinsiún Vársá de réir Airteagal 39 de, nó Prótacal na Háige de réir Airteagal XXIV de, ní fhorléireofar an séanadh sin ar chaoi ar bith mar shéanadh ar Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975.
As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the Warsaw Convention in accordance with Article 39 thereof or of The Hague Protocol in accordance with Article XXIV thereof shall not be construed in any way as a denunciation of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention.
The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention. [GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention.
The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention. [GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Gan dochar don Choinbhinsiún um chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí, Tóiceo, 1963, don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar urghabháil neamhdhleathach aerárthaí, an Háig, 1970, ná don Choinbhinsiún chun cosc a chur ar ghníomhartha neamhdhleathacha in aghaidh shábháilteacht na heitlíochta sibhialta, Montreal, 1971, ba cheart freisin go bhfolóidh an Rialachán seo bearta slándála a mbeadh feidhm acu ar bord aerárthaigh de chuid aeriompróirí an Chomhphobail nó le linn a gcuid eitiltí.
Without prejudice to the Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft, Tokyo, 1963, the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft, The Hague, 1970, and the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation, Montreal, 1971, this Regulation should also cover security measures that apply on board an aircraft, or during a flight, of Community air carriers.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(5) Déanfar fógra agus deimhniú a chuirfear ar ais faoi mhír (4) den riail seo a sheirbheáil mar a chuirtear in iúl i riail 4 den Ordú seo (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost a bheith san áireamh inti, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige) nó, más cuí,de réir fhorálacha Ordú11 de na Rialacha seo, ar an gcosantóir agus, más rud é go mbeidh na doiciméid le seirbheáil i gcríoch Eorpach Stáit Chonarthaigh eile, déanfar iad a sheirbheáil cúig sheachtain ar a laghad roimh dháta suí na Cúirte a bhfuil na himeachtaí liostaithe lena n-éisteacht os a comhair.
(5) A notice and certificate returned under paragraph (4) of this rule shall be served as indicated in rule 4 of this Order (which may include service by post provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention) or, where appropriate, in accordance with the provisions of Order 11 of these Rules, upon the defendant and, when a the documents are to be served in the European territory of another Contracting State they shall be served at least five weeks prior to the date of sitting of the Court before which the proceedings have been listed for hearing.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
*Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965. agus maidir le:Alt 7 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (NaComhphobail Eorpacha), 1988 *(arna chur chun feidhme le halt 11 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1993).
*The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.and in the matter of Section 7 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988 *(as applied by section 11 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act, 1993 ).
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(ii) staidéar ar éifeachtaí Airteagal 28 den Rialachán seo i dtaca le Coinbhinsiún na Háige an 4 Bealtaine 1971 maidir leis an dlí is infheidhme maidir le taismí bóthair.
(ii) a study on the effects of Article 28 of this Regulation with respect to the Hague Convention of 4 May 1971 on the law applicable to traffic accidents.
Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")
Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [2] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [3] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le "tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsraitheach a mbeadh sé de chuspóir aige taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:
As regards visa policy, the establishment of a "common corpus" of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 [2] and the Common Consular Instructions [3], is one of the fundamental components of "further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions", as defined in the Hague Programme:
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
(52) Ba cheart go rialófaí leis an Rialachán seo an bhailíocht maidir le foirm i gcás gach diúscartha maoine tráth báis a rinneadh i scríbhinn trí bhíthin rialacha atá comhsheasmhach le rialacha Choinbhinsiún na Háige an 5 Deireadh Fómhair 1961 maidir le hEasaontacht Dlíthe a bhaineann le Foirm na nDiúscairtí Tiomnacha.
(52) This Regulation should regulate the validity as to form of all dispositions of property upon death made in writing by way of rules which are consistent with those of the Hague Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
(b) maidir le gníomh a dhéanfar ar bhord aerárthaigh ar stát é a stát cláraitheachta atá ainmnithe in ordú a rinneadh de bhun fógra a cuireadh in iúl don Stát faoi Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Háige agus a bhfuil feidhm aige de thuras na huaire faoi alt 1 den Acht seo agus ar i gcríoch an stáit chéanna, is stát atá sonraithe san ordú sin, dá háit turgabhála agus freisin dá háit tuirlingthe iarbhír.
( b ) an act committed on board an aircraft whose state of registration is a state designated in an order made pursuant to a notice communicated to the State under Article 5 of the Hague Convention and for the time being in force under section 1 of this Act and whose place of take-off and place of actual landing are both situated in the territory of the same state, being a state specified in the said order.
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bheidhm tríocha lá tar éis an dáta a dhéanfaidh deich Stát a shínigh an Coinbhinsiún seo agus a bhí páirteach i gComhdháil na Háige ionstraimí daingniúcháin a thaisceadh.
This Convention shall enter into force thirty days following the date of the deposit of instruments of ratification by ten States signatory to this Convention which participated in The Hague Conference.
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
(b) féadfaidh aon Stát a dhearbhú tráth ar bith, trí fhógra a bheidh dírithe chuig Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne, nach mbeidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, maidir le daoine, bagáiste agus lucht a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaí a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoilleadh uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann;
( b ) any State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People's Republic that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities;
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
(c) féadfaidh aon Stát a dhearbhú, an tráth a dhaingneoidh sé Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, nó a aontóidh sé dó, nó aon tráth dá éis sin, nach bhfuil sé faoi cheangal ag forálacha Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, sa mhéid go mbaineann siad le hiompar luchta, postais agus pacáistí poist.
( c ) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Montreal Protocol No. 4 of 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of cargo, mail and postal packages.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
(a) féadfaidh Stát a dhearbhú tráth ar bith, trí fhógra a bheidh dírithe chuig Rialtas Phoblacht Phobal na Polainne, nach mbeidh feidhm ag Coinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, maidir le daoine, bagáiste agus lucht a iompar dá údaráis mhíleata ar aerárthaí a bheidh cláraithe sa Stát sin agus a mbeidh a dtoilleadh uile curtha in áirithe ag na húdaráis sin nó thar a gceann;
( a ) a State may at any time declare by a notification addressed to the Government of the Polish People's Republic that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for its military authorities on aircraft, registered in that State, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities;
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
(b) féadfaidh aon Stát a dhearbhú, an tráth a dhaingneoidh sé Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, nó a aontóidh sé dó, nó aon tráth dá éis sin, nach bhfuil sé faoi cheangal ag forálacha Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, sa mhéid go mbaineann siad le hiompar paisinéirí agus bagáiste.
( b ) any State may declare at the time of ratification of or accession to the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, or at any time thereafter, that it is not bound by the provisions of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in so far as they relate to the carriage of passengers and baggage.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Gan dochar d'fhorálacha Choinbhinsiún na Háige chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha den 14 Bealtaine, 1954, agus ionstraimí idirnáisiúnta iomchuí eile, toirmisctear:
Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international instruments, it is prohibited:
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Gan dochar d'fhorálacha Choinbhinsiún na Háige chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha den 14 Bealtaine, 1954, toirmisctear aon ghníomhartha cogaíochta a dhéanamh atá dírithe ar shéadchomharthaí stairiúla, saothair ealaíne nó ionaid adhartha arb iad oidhreacht chultúrtha nó spioradálta pobal iad, agus nithe den sórt sin a úsáid mar thacaíocht leis an iarracht mhíleata.
Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, it is prohibited to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples, and to use them in support of the military effort.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
(1) Beidh deimhniú seirbheála arna chomhlánú agus arna chur ar aghaidh faoi Airteagal 6 de Choinbhinsiún na Háige ag Údarás Láir an Stáit chun a ndírítear é nó ag aon údarás a bheidh ainmnithe aige chun na críche sin ina fhianaise prima facie ar na fíorais a bheidh luaite ann.
(1) A certificate of service completed and forwarded under Article 6 of The Hague Convention by the Central Authority of the State addressed or any authority which it may have designated for that purpose shall be prima facie evidence of the facts stated therein.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(2) Más rud é go ndearnadh doiciméad tionscanta na n-imeachtaí (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch lena sheirbheáil faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus nár láithrigh an cosantóir nó nár thug sé nó sí fógra cosanta, ní thabharfar breithiúnas go dtí go gcomhlíonfar forálacha Airteagal 15 den Choinbhinsiún sin mar atá leagtha amach in Ordú 11, riail 10, de na Rialacha seo.
(2) Where the document instituting the proceedings (or notice thereof) was transmitted abroad for service under the provisions of The Hague Convention and the defendant has not appeared or given notice to defend, judgment shall not be given until the provisions of Article 15 of that Convention as set out in Order 11 rule 10 of these Rules have been complied with.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(1) Beidh feidhm ag forálacha Choinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch (dá ngairtear Coinbhinsiún na Háige anseo ina dhiaidh seo) maidir le himeachtaí a thionscnófar sa Chúirt Dúiche de bhua na gCoinbhinsiún.
(1) The provisions of The Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (hereinafter referred to as The Hague Convention) shall apply to proceedings brought in the District Court by virtue of the Conventions.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
*An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988; *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.
*The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988;*The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ciallaíonn “uchtáil Choinbhinsiúin” uchtáil idir tíortha a dhéantar de réir Choinbhinsiún na Háige i stát conarthach agus a mbeidh deimhniú ina leith curtha ar fáil faoi mhír (1) d’Airteagal 23 (a bhaineann le huchtálacha arna ndeimhniú ag údarás inniúil stát na huchtála a aithint);
Convention adoption” means an intercountry adoption effected in accordance with the Hague Convention in a contracting state and for which a certificate under paragraph (1) of Article 23 (which relates to recognition of adoptions certified by the competent authority of the state of adoption) has been provided;
AN tACHT UCHTÁLA 2010
ciallaíonn “Coinbhinsiún na Háige” an Coinbhinsiún um Chosaint Leanaí agus Comhar i leith Uchtála idir Tíortha, 1993, agus a bhfuil an téacs de, faoi réir fho-alt (3), leagtha amach mar áis tagartha i Sceideal 2;
Hague Convention” means the Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption, 1993, the text of which, subject to subsection (3), is set out for convenience of reference in Schedule 2;
AN tACHT UCHTÁLA 2010
Más rud é go ndearnadh doiciméad tionscanta na n-imeachtaí (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch lena sheirbheáil faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus nár láithrigh an cosantóir nó nár thug sé nó sí fógra cosanta, ní thabharfar breithiúnas go dtí go gcomhlíonfar forálacha Airteagal 15 den Choinbhinsiún sin mar atá leagtha amach in Ordú 11 riail 10 de na Rialacha seo.
Where the document instituting the proceedings (or notice thereof) was transmitted abroad for service under the provisions of The Hague Convention and the defendant has not appeared or given notice to defend, judgment shall not be given until the provisions of Article 15 of that Convention as set out in Order 11 rule 10 of these Rules have been complied with.
SI No 286 of 1999
ACHT DO LEASÚ AILT 18 DEN ACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936, AGUS AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS, IONAS GO bhFÉADFAR ÉIFEACHT A THABHAIRT DO PHRÓTOCOL (A SÍNÍODH SAN HÁG AN 28ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1955) AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA D'AER, A SÍNÍODH I WARSAW AN 12ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR, 1929, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO AMEND SECTION 18 OF AND THE FIRST SCHEDULE TO THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO A PROTOCOL (SIGNED AT THE HAGUE ON THE 28TH DAY OF SEPTEMBER, 1955) TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON THE 12TH DAY OF OCTOBER, 1929, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959
Gabhann an Coinbhinsiún seo ionad Deichiú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906, a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, i gcúrsaí caidrimh idir na hArdpháirtithe Conarthacha.
The present Convention replaces the Tenth Hague Convention of October 18, 1907 for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, in relations between the High Contracting Parties. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN UM CHIONTA AGUS GNÍOMHARTHA ÁIRITHE EILE A DHÉANTAR AR BORD AERARTHACH A RINNEADH I dTÓICEO AN 14ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1963, AGUS DON CHOINBHINSIÚN CHUN COSC A CHUR LE hURGHABHÁIL NEAMHDHLEATHACH AERÁRTHACH A RINNEADH SA HÁIG AN 16ú LÁ DE NOLLAIG, 1970, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS SIN.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED ON BOARD AIRCRAFT DONE AT TOKYO ON THE 14th DAY OF SEPTEMBER, 1963, AND THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT DONE AT THE HAGUE ON THE 16th DAY OF DECEMBER, 1970, AND TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED THERETO.
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
ciallaíonn “Coinbhinsiún na Háige” an Coinbhinsiún chun Cosc a chur le hUrghabháil Neamhdhleathach Aerárthach a rinneadh sa Háig an 16ú lá de Nollaig, 1970, agus a bhfuil a théacs leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;
"the Hague Convention" means the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft done at The Hague on the 16th day of December, 1970, of which the text is set out in the Second Schedule to this Act;
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
I mBallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún na Háige an 19 Deireadh Fómhair 1996 maidir le Dlínse, an Dlí is Infheidhme, Aitheantas, Forghníomhú agus Comhar i dtaca le Freagracht Tuismitheora agus le Bearta chun Leanaí a Chosaint agus i gcás nach bhfuil feidhm ag Rialachán Uimh. 2201/2003 ón gComhairle, tá forálacha Choinbhinsiún na Háige infheidhme.
In Member States which are party to the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children and where Council Regulation No 2201/2003 does not apply, the provisions of the Hague Convention are applicable.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN mBORD UCHTÁLA A DHÍSCAOILEADH AGUS MAIDIR LE COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR, SA GHAEILGE, ÚDARÁS UCHTÁLA NA hÉIREANN AGUS, SA BHÉARLA, THE ADOPTION AUTHORITY OF IRELAND; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LE LEANAÍ A UCHTÁIL; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN UM CHOSAINT LEANAÍ AGUS COMHAR I LEITH UCHTÁLA IDIR TÍORTHA A SÍNÍODH SA HÁIG AN 29 BEALTAINE 1993; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hUCHTÁLACHA IDIR TÍORTHA A DHÉANAMH AGUS A AITHINT DE RÉIR COMHAONTUITHE DÉTHAOBHACHA AGUS DE RÉIR SOCRUITHE EILE; DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hUCHTÁLACHA ÁIRITHE A DHÉANTAR LASMUIGH DEN STÁT A AITHINT; D’AISGHAIRM NA nACHTANNA UCHTÁLA 1952 GO 1998; DO DHÉANAMH LEASUITHE IARMHARTACHA AR ACHTANNA EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [14 Iúil, 2010]
AN ACT TO PROVIDE FOR THE DISSOLUTION OF AN BORD UCHTÁLA AND THE ESTABLISHMENT OF A BODY TO BE KNOWN AS ÚDARÁS UCHTÁLA NA hÉIREANN AND IN THE ENGLISH LANGUAGE AS THE ADOPTION AUTHORITY OF IRELAND; TO PROVIDE FOR MATTERS RELATING TO THE ADOPTION OF CHILDREN; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION SIGNED AT THE HAGUE ON 29 MAY 1993; TO PROVIDE FOR THE MAKING AND RECOGNITION OF INTERCOUNTRY ADOPTIONS IN ACCORDANCE WITH BILATERAL AGREEMENTS AND WITH OTHER ARRANGEMENTS; TO PROVIDE FOR THE RECOGNITION OF CERTAIN ADOPTIONS EFFECTED OUTSIDE THE STATE; TO REPEAL THE ADOPTION ACTS 1952 TO 1998; TO MAKE CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO OTHER ACTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [14th July, 2010]
AN tACHT UCHTÁLA 2010
ciallaíonn "Údarás Láir", nuair a úsáidtear i ndáil leis an Stát é, Máistir na hArd-Chúirte agus, nuair a úsáidtear i ndáil le haon Stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige é, an t-údarás nó na húdaráis arna ainmniú nó arna n-ainmniú amhlaidh ag an Stát sin faoi Airteagal 2 den Choinbhinsiún sin chun iarrataí chun doiciméid a sheirbheáil a ghlacadh;
"Central Authority", when used in relation to the State, means the Master of The High Court and, when used in relation to any other State which is a party to the Hague Convention means the authority or authorities so designated by that State under Article 2 of that Convention to receive requests for the service of documents;
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ciallaíonn "Coinbhinsiún na Háige" Coinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch;
"The Hague Convention" means the Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters;
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
In aon chás inar ghá doiciméad tionscanta na n-imeachtaí lena mbaineann an tOrdú seo (nó fógra ina thaobh) a sheoladh amach ar an gcoigríoch lena sheirbheáil faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus go mbeidh breithiúnas tugtha i gcoinne cosantóra nár láithrigh, is trí fhoriarratas iar bhfógra a bheidh aon iarratas ón gcosantóir sin nó thar a cheann nó thar a ceann chun an tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh i gcoinne an bhreithiúnais a shíneadh agus is é is foras dó mionnscríbhinn an pháirtí tionscanta.
In any case where the document instituting proceedings to which this Order relates (or notice thereof) had to be transmitted abroad for service under the provisions of The Hague Convention and judgment has been given against a defendant who has not appeared, any application by or on behalf of such defendant to extend the time for appeal from the judgment shall be by motion on notice and shall be grounded upon the affidavit of the moving party.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ciallaíonn "Coinbhinsiún na Háige" Coinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch.
"The Hague Convention" means the Hague Convention of 15th November, 1965 on the Sevice Abroad of Judicial and Extrjudicial Documents in Civil or Commercial Matters.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(1) déanfar an toghairm shibhialta (fara aon mhodhnuithe is gá)nó, de réir mar a bheidh, fógra ina thaobh i bhFoirm 62.1, Sceideal C (le dhá fhógra go bhfuil ar intinn cosaint a dhéanamh i gceangal leis) agus deimhniú i bhFoirm 62.2, Sceideal C, a sheirbheáil ar an gcosantóir de réir fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus Ordú 11 de na Rialacha seo.
(1) the civil summons (with any necessary modifications) or, as the case may be, notice thereof in the Form 62.1 Schedule C (with two notices of intention to defend attached thereto) and a certificate in the Form 62.2 Schedule C shall be served on the defendant in accordance with the provisions of the Hague Convention and Order 11 of these Rules.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Feidhmiú Choinbhinsiún na Háige
Application of The Hague Convention
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(c) faoi réir fhorálacha Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige, measfar na doiciméid sin a bheith seirbheáilte trátha dhéanfaí an clúdach sin a sheachadadh i ngnáthchúrsa an phoist;
( c ) the said documents shall, subject to the provisions of Article 15 of The Hague Convention; be deemed to have been served at the time at which the said envelope would be delivered in the ordinary course of post;
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(5) Más rud é nár láithrigh an cosantóir nó nár thug sé nó sí fógra cosanta, ní thabharfar breithiúnas go dtí go gcomhlíonfar ceanglais Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige (mar atá leagtha amach in Ordú 11, riail 10, de na Rialacha seo).
(5) Where the defendant has not appeared or given notice to defend, judgment shall not be given until the requirements of Article 15 of The Hague Convention (as set out in Order 11 rule 10 of these Rules have been complied with.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(6) D’ainneoin fhorálacha fhomhír (5) thuas, féadfaidh an Chúirt breithiúnas a thabhairt fiú mura mbeidh aon deimhniú seirbheála nó seachadta mar a fhoráiltear le Coinbhinsiún na Háige faighte, má chomhalltar na coinníollacha go léir atá liostaithe san Airteagal sin 15 (mar atá leagtha amach in Ordú 11, riail 11, de na Rialacha seo).
(6) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (5) above, the Court may give judgment even if no certificate of service or delivery as provided for by The Hague Convention has been received, if all the conditions listed in the said Article 15 (as set out in Order 11 rule 11 of these Rules) are fulfilled.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
*Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.
*The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
*Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.
*The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Document in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
1. Sna hábhair a bhfuil feidhm aige maidir leo, beidh forlámhas ag an Rialachán seo ar na forálacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó sna socruithe déthaobhacha nó iltaobhacha a chuir na Ballstáit i gcrích, agus go háirithe Airteagal IV den Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún na Bruiséile 1968, agus Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965.
1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.
Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle
[9] Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Dhoiciméid Bhreithiúnacha agus Sheachbhreithiúnacha in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála a Sheirbheáil thar lear.
[9] Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.
Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle
Éifeacht Dhlíthiúil Choinbhinsiún na Háige
Legal Effect of Hague Convention
AN tACHT UCHTÁLA 2010
Feidhm dlí le bheith ag Coinbhinsiún na Háige.
Hague Convention to have force of law.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
Téacs Choinbhinsiún na Háige
Text of Hague Convention
AN tACHT UCHTÁLA 2010
ciallaíonn “Airteagal”, i ndáil le hAirteagal uimhrithe, an tAirteagal, arna uimhriú amhlaidh, de Choinbhinsiún na Háige agus léifear dá réir sin aon tagairt d’fhoroinn d’Airteagal uimhrithe;
“Article”, in relation to a numbered Article, means the Article so numbered of the Hague Convention and a reference to a subdivision of a numbered Article shall be read accordingly;
AN tACHT UCHTÁLA 2010
(a) ní cuid de Choinbhinsiún na Háige é, agus
(a) is not part of the Hague Convention, and
AN tACHT UCHTÁLA 2010
Éifeacht Dhlíthiúil Choinbhinsiún na Háige
Legal Effect of Hague Convention
AN tACHT UCHTÁLA 2010
9.—Tá feidhm dlí sa Stát ag Coinbhinsiún na Háige.
9.—The Hague Convention has the force of law in the State.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
(a) chun uchtálacha a dhéantar sa Stát de réir Choinbhinsiún na Háige a dheimhniú faoi Airteagal 23 (a bhaineann le huchtáil arna deimhniú ag údarás inniúil stát na huchtála a aithint), agus
(a) under Article 23 (which relates to the recognition of an adoption certified by the competent authority of the state of adoption), adoptions effected in the State in accordance with the Hague Convention, and
AN tACHT UCHTÁLA 2010
67.—(1) Tá éifeacht le fo-ailt (2) go (5) chun Coinbhinsiún na Háige a chur chun feidhme sa Stát.
67.—(1) For the purposes of the application of the Hague Convention in the State, subsections (2) to (5) have effect.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
(5) Tabharfar aird bhreithiúnach ar chomhaontú, nó ar chomhaontú leasaithe, faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe a rialaítear le Coinbhinsiún na Háige).
(5) Judicial notice shall be taken of an agreement, or an amended agreement, under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention).
AN tACHT UCHTÁLA 2010
73.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú roimh ré ón Aire agus ag féachaint do phrionsabail Choinbhinsiún na Háige, dul i mbun pléití le haon stát neamhchonarthach i dtaca leis an bhféidearthacht go ndéanfadh an Rialtas comhaontú déthaobhach leis an stát sin.
73.—(1) The Authority, with the prior consent of the Minister and having regard for the principles of the Hague Convention, may enter into discussions with any non-contracting state concerning the possibility of the Government entering into a bilateral agreement with that state.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
153.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 150, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a chumasú lánéifeacht a bheith leis an Acht seo agus le Coinbhinsiún na Háige.
153.—(1) Without prejudice to the generality of section 150, the Minister may make regulations for the purpose of enabling this Act and the Hague Convention to have full effect.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
Téacs Choinbhinsiún na Háige
Text of Hague Convention
AN tACHT UCHTÁLA 2010
Feidhm dlí le bheith ag Coinbhinsiún na Háige.
Hague Convention to have force of law.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
3. I gcás nach mbeidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007, beidh feidhm ag Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúl agus Seachdhlithiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, i gcás inarbh éigeandoiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheoladh amach ar an gcoigríoch de bhun an Choinbhinsiúin sin.
3. Where Regulation (EC) No 1393/2007 is not applicable, Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters shall apply if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted abroad pursuant to that Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
I gcás nach mbeidh feidhm ag forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007, beidh feidhm ag Airteagal 15 de Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch i gcás inarbh éigean doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad coibhéiseach a sheoladh amach ar an gcoigríoch de bhun an Choinbhinsiúin sin.
Where Regulation (EC) No 1393/2007 is not applicable, Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters shall apply if the document instituting the proceedings or an equivalent document had to be transmitted abroad pursuant to that Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
ciallaíonn ‘‘Coinbhinsiún na Háige’’ Coinbhinsiún na Háige dar dáta an 15 Samhain, 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch.
“The Hague Convention” means the Hague Convention of 15th November, 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.
SI No 286 of 1999
Sceideal C a sheirbheáil ar an gcosantóir de réir fhorálacha Choinbhinsiún na Háige agus Ordú 11 de na Rialacha seo.
Schedule C shall be served on the defendant in accordance with the provisions of the Hague Convention and Order 11 of these Rules.
SI No 286 of 1999
an Coinbhinsiún idir Ríocht na hÍsiltíre agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine ar Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas agus Ionstraimí Infhorghníomhaithe eile go cómhalartach in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Háig an 30 Lúnasa 1962;
the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments and other Enforceable Instruments in Civil and Commercial Matters, signed at The Hague on 30 August 1962;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
(4) I gcás ina ndeir fógra chun an Stáit faoi Airteagal 18 de Choinbhinsiún Tóiceo nó faoi Airteagal 5 de Choinbhinsiún na Háige aon dá stát nó níos mó, ar stát chonradh Tóiceo nó stát chonradh na Háige gach stát díobh, a bheith—
(4) Where a notice communicated to the State under Article 18 of the Tokyo Convention or Article 5 of the Hague Convention states that any two or more states each of which is either a Tokyo contracting state or a Hague contracting state—
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
(i) a dhearbhú, le hordú, go ndéileálfar leis an aerárthach sin a dúradh (agus a shonrófar san ordú mar aon leis na stáit a bheidh luaite san fhógra) chun críocha an Achta seo agus Choinbhinsiún Tóiceo agus Choinbhinsiún na Háige nó ceachtar de na Coinbhinsiúin sin mar aerárthach atá cláraithe sa stát a ainmníodh amhlaidh (agus a shonrófar san ordú), agus
(i) may by order declare that the aircraft aforesaid (which together with the states referred to in the notice, shall be specified in the order) shall be treated for the purposes of this Act and of the Tokyo Convention and the Hague Convention or either of those Conventions as being registered in the state designated as aforesaid (which shall be specified in the order), and
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
—an Coinbhinsiún idir Ríocht na hÍsiltíre agus Poblacht Chónaidhme na Gearmáine ar aithint agus forghníomhú breithiúnas agus ionstraimí infhorghníomhaithe eile go cómhalartach in ábhair shibhialta agus tráchtála a síníodh sa Háig an 30 Lúnasa 1962;
— the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the mutual recognition and enforcement of judgments and other enforceable instruments in civil and commercial matters, signed at The Hague on 30 August 1962;
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
—an Coinbhinsiún idir an Ríocht Aontaithe agus Ríocht na hÍsiltíre ag déanamh socrú d'aithint agus d'fhorghníomhú breithiúnas go frithpháirteach in ábhair shibhialta, a síníodh sa Háig an 17 Samhain 1967,
— the Convention between the United Kingdom and the Kingdom of the Netherlands providing for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at The Hague on 17 November 1967,
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
Má dhéanann aon Stát, nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, an Prótacal seo a dhaingniú, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975.
Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Breise Uimh. 2 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.
As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Additional Protocol No. 2 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Má dhaingníonn aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus i gCathair Ghuatamala, 1971, an Prótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975.
Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and at Guatemala City, 1971, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, i gCathair Ghuatamala, 1971, agus le Prótacal Breise Uimh. 3 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.
As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, at Guatemala City, 1971, and by the Additional Protocol No. 3 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article I, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Má dhaingníonn aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá, nó aon Stát nach Páirtí i gCoinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, an Prótacal seo, beidh d'éifeacht leis sin aontú do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975.
Ratification of this Protocol by any State which is not a Party to the Warsaw Convention or by any State which is not a Party to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, shall have the effect of accession to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Amhail idir na Páirtithe sa Phrótacal seo is Páirtithe freisin sa Choinbhinsiún, i bhForlíonadh ar Choinbhinsiún Vársá, um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d'Aer a Dhéanfaidh Duine Seachas an tIompróir Conarthach, arna shíniú i Guadalajara an 18 Meán Fómhair 1961 (dá ngairtear “Coinbhinsiún Guadalajara” anseo ina dhiaidh seo), aon tagairt do “Coinbhinsiún Warsaw” i gCoinbhinsiún Guadalajara folóidh sé tagairt do Choinbhinsiún Vársá arna leasú sa Háig, 1955, agus le Prótacal Uimh. 4 Mhontreal, 1975, i gcásanna ina mbeidh an t-iompar faoin gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal I, mír (b) de Choinbhinsiún Guadalajara faoi rialú ag an bPrótacal seo.
As between the Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, signed at Guadalajara on 18th September 1961 (hereinafter referred to as the "Guadalajara Convention") any reference to the "Warsaw Convention" contained in the Guadalajara Convention shall include reference to the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955, and by Protocol No. 4 of Montreal, 1975, in cases where the carriage under the agreement referred to in Article 1, paragraph (b) of the Guadalajara Convention is governed by this Protocol. [GA]
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
—the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the mutual recognition and enforcement of judgments and other enforceable instruments in civil and commercial matters, signed at The Hague on 30 August 1962,
— the Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany on the mutual recognition and enforcement of judgments and other enforceable instruments in civil and commercial matters, signed at The Hague on 30 August 1962,
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
—the Convention between the United Kingdom and the Kingdom of the Netherlands providing for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at The Hague on 17 November 1967,
— the Convention between the United Kingdom and the Kingdom of the Netherlands providing for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at The Hague on 17 November 1967,
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Tuarascáil ón gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ar fhorghníomhú Choinbhinsiún na Háige um Chosaint Leanaí agus Comhar i leith Uchtála idir Thíortha, 1993 (CAD Uimh. 58 de 1998).
LAW REFORM COMMISSION REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE HAGUE CONVENTION ON PROTECTION OF CHILDREN AND CO-OPERATION IN RESPECT OF INTERCOUNTRY ADOPTION, 1993 (LRC NO. 58 OF 1998).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach le haontachas Phoblacht na Cóiré leis Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir le Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 372 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF KOREA TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 372 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Phoblacht na hOstaire agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas Pheiriú le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirináisiúnta Leanaí. COM (2016) 367 [AGUS]
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND ROMANIA TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF PERU TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 367[AND]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Is páirtithe conarthacha iad na Ballstáit ar fad i gCoinbhinsiún na Háige, an 5 Deireadh Fómhair 1961, lena gCuirtear Deireadh leis an gCeangal Fíoraithe i gcás Doiciméad Poiblí Coigríche (“Coinbhinsiún Apastaile na Háige”), lenar tugadh isteach córas le haghaidh cúrsaíocht shimplithe doiciméad poiblí arna n-eisiúint ag na Stáit Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin.
All Member States are contracting parties to the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (the ‘Apostille Convention’), which introduced a system for the simplified circulation of public documents issued by Contracting States to that Convention.
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear de Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Casacstáine le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 368 [AGUS]
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF KAZAKHSTAN TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 368 [AND]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um Roghnú Cúirte (Coinbhinsiún na Háige), 2015), 2016 (I.R. Uimh. 161 de 2016).
RULES OF THE SUPERIOR COURTS (CHOICE OF COURT (HAGUE CONVENTION) ACT 2015) 2016 (S.I. NO. 161 OF 2016).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie