Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (1584)
(c) beidh sé sínithe ag an gcoinsíneoir nó thar a cheann,
( c ) be signed by or on behalf of the consignor,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) beidh ráiteas áirithe ann a bheidh sínithe ag an tiománaí á rá go dtuigeann sé an deimhniú, agus
( d ) contain a statement to be signed by the driver that he understands the certificate, and
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tionónta/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae
Signed by *the tenant/his authorised agent/his solicitor
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag an aturnae
Signed by *the landlord/his authorised agent/his solicitor
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú ag.........*a ghníomhaire údaraithe/a aturnae
Signed by ............................................................?...................................................... *his authorised agent/his solicitor ............................................................?............................................................?............................................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tionónta thuasainmnithe/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae
Signed by *the above-named tenant/his authorised agent/his solicitor ............................................................?............................................................?.......................................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú **ag an tionónta/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae
Signed by ** the tenant/his authorised agent/his solicito .......................................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an uastiarna talún/ ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae (Nóta B)
Signed by *the superior landlord/his authorised agent/his solicitor (Note B)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae
Signed by *the landlord/his authorised agent/his solicitor ............................................................?...............
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae (Nóta C)
Signed by *the landlord/his authorised agent/his solicitor ............................................................?................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an uastiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae (Nóta c)
Signed by *the superior landlord/his authorised agent/his solicitor (Note C).
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae
Signed by *the landlord/his authorised agent/his solicitor............................................................?...........................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae
Signed by *the landlord/his authorised agent/his solicitor............................................................?.....................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú *ag an tiarna talún/ag a ghníomhaire údaraithe/ag a aturnae:
Signed by *the landlord/his authorised agent/his solicitor:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú ag:
Signed by:............................................................?............................................................?.................................................
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Arna shíniú ag:
Signed by:............................................................?............................................................?
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Sínithe le hOrdú an Bhoird.
Signed by order of the Board.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Sínithe le hOrdú an Bhoird
Signed by order of the Board,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(3) Déanfaidh dháréag comhalta den fhoireann lena mbaineann an fhoirm gach foirm molta a shíniú agus déanfaidh an duine a mbeifear á mholadh í a shíniú freisin.
(3) Each proposal form shall be signed by twelve members of the staff to which the form relates and shall be signed by the person being proposed.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Shínigh Éire an Prótacal Leasaitheach an 21 Samhain, 1978.
The Amending Protocol was signed by Ireland on 21 November 1978.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) ar chóip de thaifead arna shíniú ag Cláraitheoir na dTeideal -5Op.
( d ) for a copy of an entry signed by the Registrar of Titles—50p.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Le síniú ag an iarratasóir nó ag duine éigin thar a cheann.
To be signed by the applicant or someone on his behalf.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Síniú:
Signed by:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Deimhniú atá sínithe ag beirt Fheidhmeannach Síochána *(agus ag úinéir an áitribh).
( a ) A certificate signed by two Peace Commissioners *(and by the owner of the premises).
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Toghairm i gcoinne comhalta den Gharda Síochána a bheith sínithe ag Breitheamh, O.15, r.5 (2)
Summons against a member of, to be signed by a Judge, O.15, r.5 (2)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Déanfar leasuithe a chur síos i scríbhinn agus beidh siad sínithe ag a n-údair.
Amendments shall be tabled in writing and signed by their authors.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Scríobhfar miontuairiscí ar gach éisteacht agus síneoidh an tUachtarán agus an Cláraitheoir iad.
Minutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.
Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)
Síneoidh an tUachtarán agus an Cláraitheoir na breithiúnais.
Judgments shall be signed by the President and the Registrar.
Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)
(a) atá sínithe ag an gcathaoirleach,
(a) is signed by the chairperson,
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(d) píosaí aonair criadóireachta a rinne ealaíontóir go hiomlán agus a shínigh an t-ealaíontóir,
(d) individual pieces of ceramics executed entirely by an artist and signed by the artist,
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
(a) a bheith sínithe ag breitheamh, ag giúistís nó ag oifigeach de chuid na tíre iarrthaí,
(a) to be signed by a judge, magistrate or officer of the requesting country, and
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(b) beidh sé sínithe ag an iarratasóir, agus
(b) signed by the applicant, and
AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001
(b) gur shínigh an duine é a airbheartaíonn a shínigh é.
(b) to have been signed by the person purporting to have signed it.
AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(b) is signed by the declarer,
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
(b) go bhfuil an comhaontú i scríbhinn agus sínithe ag an dá chomhchónaitheoir, agus
(b) the agreement is in writing and signed by both cohabitants, and
AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010
(b) síneoidh an phearsa aonair iomchuí é, agus
(b) be signed by the relevant individual, and
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
(a) a airbheartaíonn a bheith sínithe ag dlíodóir atá ag cleachtadh san áit, agus
(a) purporting to be signed by a lawyer practising in the place, and
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Beidh siad sínithe ag an gCathaoirleach agus ag an Rúnaí.
They shall be signed by the Chairman and the Secretary.
Cinneadh an Bhoird Ghobharnóirí an 12 Bealtaine 2010 ar leasú Rialacha Nós Imeachta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus Reacht nua an Bhainc a léiriú
Comhaontuithe a shínigh na Ballstáit idir an 1 Nollaig 2009 agus an 9 Eanáir 2013
Agreements signed by the Member States between 1 December 2009 and 9 January 2013
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
agus ní foláir é a bheith sínithe ag na foréilitheoirí agus é a thaisceadh in oifig chláraithe na cuideachta.
and must be signed by the requisitionists and deposited at the company's registered office.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Is é an t-urraitheoir, nó ionadaí de chuid an urraitheora, a shíneoidh an t-iarratas.
The application shall be signed by the sponsor or a representative of the sponsor.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Déanfaidh an t-iniúchóir reachtúil nó an gnólacht iniúchóireachta an tuarascáil trédhearcachta a shíniú.
The transparency report shall be signed by the statutory auditor or the audit firm.
Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
seiceálfaidh agus síneoidh tréidlia oifigiúil é agus cuirfidh sé a stampa air;
be verified, stamped and signed by an official veterinarian;
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Scríobhfar miontuairiscí ar gach éisteacht agus síneoidh an tUachtarán agus an Cláraitheoir iad.
Minutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.
Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)
Síneoidh an tUachtarán agus an Cláraitheoir na breithiúnais.
Judgments shall be signed by the President and the Registrar.
Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)
Scríobhfar miontuairiscí ar gach éisteacht agus síneoidh an tUachtarán agus an Cláraitheoir iad.
Minutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Síneoidh an tUachtarán agus an Cláraitheoir na breithiúnais.
Judgments shall be signed by the President and the Registrar.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Sa chas sin, ní mór don gcreidiúnaí agus don fhéichiúnaí araon an fhoirm a shíniú.
In this case, this form has to be signed by both the creditor and the debtor.
Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2016/1823 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016 lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú
Sa chas sin, ní mór don gcreidiúnaí agus don fhéichiúnaí araon an fhoirm a shíniú;
In this case, this form has to be signed by both the creditor and the debtor;
Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2016/1823 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016 lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú
ní shíneoidh an t-oifigeach deimhniúcháin iad i gcás ina bhfuil siad bán nó neamhiomlán;
not be signed by the certifying officer where they are blank or incomplete;
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
(a) Ar ordú chun Leigint-isteach agus é sighnithe ag Dochtúir.
( a ) On an order of Admission signed by a Medical Practitioner.
Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923
—(1) Sighneoidh gach ball den Bhord gach breith.
—(1) Every award shall be signed by all the members of the Board.
Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931
sighneoidh an consighneoir agus an t-iompróir é agus ragha sé i dteanta na n-earraí.
it shall be signed by the consignor and by the carrier and shall accompany the goods.
Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936
(Sighnithe)..................................................................
[GA] signed by the candidate. [GA]
Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937
(Sighnithe).....................................................
This form must be signed by the candidate.
Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937
(Sighnithe)
signed by the candidate in
Uimhir 32 de 1937: ACHT TOGHACHÁN AN UACHTARÁIN, 1937
(3) Sighneoidh gach ball den Bhord gach breith.
(3) Every award shall be signed by all the members of the Board.
Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940
(f) déanfaidh an t-achuingeoir no a chomhairleach an achuinge do shighniú;
( f ) the petition shall be signed by the petitioner or by his counsel;
Uimhir 8 de 1942: ACHT AN REIFRINN, 1942
Signed by the said Timothy Barron in the presence of:—
Signed by the said Timothy Barron in the presences of:—
Uimhir 13 de 1943: ACHT SILTIN CHEANNTAR NA FORGHASA, 1943
Signed by Messrs. Kerin, Hickman & O'Donnell, Solicitors for the Plaintiffs, in presence of:—
Signed by Messrs. Kerin, Hickman & O'Donnell, Solicitors for the Plaintiffs, in presence of:—
Uimhir 13 de 1943: ACHT SILTIN CHEANNTAR NA FORGHASA, 1943
Dublin.
Signed by Patrick Coll,
Uimhir 13 de 1943: ACHT SILTIN CHEANNTAR NA FORGHASA, 1943
Ní foláir é a bheith i scríbhinn faoi shíniú ochtar comhaltaí ranníocacha éatacha agus toiliú i scríbhinn faoi láimh an iarrthóra a bheith leis.
It must be in writing signed by eight adult contributing members, and be accompanied by a written consent signed by the candidate.
Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947
(6) Ní foláir toghairm faoin alt seo a bheith sínithe ag comhalta amháin ar a laghad.
(6) A summons under this section shall be signed by at least one member.
Uimhir 29 de 1950: AN tACHT UM AN ÚDARÁS FORBARTHA TIONSCAIL, 1950
(3) Ní foláir toghairm a bheith sínithe ag comhalta amháin ar a laghad.
(3) A summons shall be signed by at least one member.
Uimhir 14 de 1953: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA, 1953
(d) na comhaontuithe a bheas le síniú ag daoine a bheas ag iarraidh dul isteach inti agus ag a comhaltaí;
( d ) the agreements to be signed by persons seeking admission thereto and the members thereof;
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(b) a bheas comhlánaithe agus sínithe ag an iarratasóir féin.
( b ) shall be completed and signed by the applicant personally.
Uimhir 36 de 1954: AN tACHT ATURNAETHE, 1954
(a) beidh an fógra faoi shíniú triúr comhaltaí den údarás áitiúil,
( a ) the notice shall be signed by three members of the local authority,
Uimhir 12 de 1955: AN tACHT UM BAINISTÍ CHATHRACH AGUS CONTAE (LEASÚ), 1955
—(1) Is i scríbhinn a bheas gach admháil agus ní foláir í a bheith sínithe ag an duine a dhéanfas an admháil.
—(1) Every acknowledgment shall be in writing and signed by the person making the acknowledgment.
Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957
(ii) le deimhniú a shíneos duine den tsórt sin a bhfuil eolas aige féin ar na fíorais.”.
(ii) by a certificate signed by such a person having personal knowledge of the facts".
Uimhir 16 de 1958: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (INFHEISTÍOCHT ÓN gCOIGRÍCH A GHRÍOSADH), 1958
(b) beidh sé arna shíniú ag na hionadaithe pearsanta,
( b ) be signed by the personal representatives,
Uimhir 8 de 1959: AN tACHT UM RIARADH EASTÁT, 1959
(c) a shíniú ag triúr comhaltaí ar a laghad den bhord.
( c ) be signed by not less than three members of the Board.
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
(a) purports to be signed by an officer of the Revenue Commissioners, and
( a ) purports to be signed by an officer of the Revenue Commissioners, and
Uimhir 21 de 1959: AN tACHT UM FHIANAISE LEABHAR BAINCÉIRÍ (LEASÚ), 1959
(a) síneoidh comhaltaí uile an Bhoird í,
( a ) shall be signed by all members of the Board,
Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960
(3) Síneoidh comhaltaí uile an Bhoird gach dámhachtain.
(3) Every award shall be signed by all the members of the Board.
Uimhir 7 de 1960: AN tACHT UM FHORBAIRT PHEITRILIAIM AGUS MIANRAÍ EILE, 1960
(a) i gcás ceadúnas a deir nach mbeidh éifeacht aige go dtí go síneoidh an deontaí é agus nach mbeidh sínithe aige roimh thosach na tréimhse dá mbeidh sé deonaithe —an chuid (más aon chuid é) den tréimhse dá mbeidh sé deonaithe tar éis don deontaí é a shíniú, agus
( a ) in the case of a licence which is expressed as not having effect until it is signed by the grantee and which is not signed by him before the commencement of the period for which it is granted-the part (if any) of the period for which it is granted which is subsequent to its having been signed by the grantee, and
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
(b) a airbheartóidh a bheith sínithe ag an gcosantóir,
( b ) which purports to be signed by the defendant,
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Beidh an fógra sin le síniú ag na príosúnaigh agus le comhshíniú ag ceannasaí an champa.
The said notification shall be signed by the prisoners and countersigned by the camp commander.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(5) Ní foláir cead bailiúcháin a bheith sínithe ag an Ard Cheannfort a dheonaigh é.
(5) A collection permit shall be signed by the Chief Superintendent by whom it is granted.
Uimhir 13 de 1962: AN tACHT UM BAILIÚCHÁIN SRÁIDE AGUS Ó THEACH GO TEACH, 1962
(5) Síneoidh an Ceannasaí aon toghairm.
(5) A summons shall be signed by the Controller.
Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963
Ráiteas a shíneoidh daoine a bheidh ag clárú.
Statement to be signed by persons registering.
Uimhir 30 de 1963: AN tACHT UM CHLÁRÚ AINMNEACHA GNÓ, 1963
(c) measfar deimhníocht a bheith sínithe ag aon duine más rud é—
( c ) a certification shall be deemed to be signed by any person if—
Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963
(4) Síneoidh an Ceannasaí an toghairm.
(4) A summons shall be signed by the Controller.
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
(3) Síneoidh an geallearbóir dúblach den ticéad gill conartha speisialta.
(3) A duplicate of the special contract pawn-ticket shall be signed by the pawner.
Uimhir 31 de 1964: AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964
(3) Beidh toghairm arna síniú ag Coimisinéir Tuata amháin ar a laghad.
(3) A summons shall be signed by at least one Lay Commissioner.
Uimhir 2 de 1965: AN tACHT TALÚN, 1965
(b) beidh sé arna shíniú ag na hionadaithe pearsanta,
( b ) be signed by the personal representatives,
Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965
(3) Ní mór toghairm a bheith sínithe ag comhalta amháin ar a laghad den choiste.
(3) A summons shall be signed by at least one member of the committee.
Uimhir 22 de 1970: AN tACHT FÁN gCOISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ DHÁIL ÉIREANN (PRIBHLÉID AGUS NÓS IMEACHTA), 1970
(a) purports to be signed by an officer of the Bank, and
( a ) purports to be signed by an officer of the Bank, and
Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971
(3) Ní foláir toghairm a bheith sínithe ag comhalta amháin ar a laghad.
(3) A summons shall be signed by at least one member.
Uimhir 11 de 1972: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA, 1972
agus beidh sí sínithe ag an achainíoch.
and shall be signed by the petitioner.
Uimhir 8 de 1974: AN tACHT UM THOGHCHÁIN ÁITIÚLA (ACHAINÍOCHA AGUS DÍCHAILÍOCHTAÍ), 1974
(iv) deimhniú faoi láimh an chláraitheora nó an chléirigh ag deimhniú aon riaráiste faoin ordú,
(iv) a certificate signed by the registrar or clerk of any arrears under the order,
Uimhir 16 de 1974: AN tACHT UM ORDUITHE COTHABHÁLA, 1974
(vii) gur mionnscríbhinn nó doiciméad eile é a rinne nó a shínigh páirtí den sórt sin,
(vii) an affidavit or other document made or signed by such a party,
Uimhir 16 de 1974: AN tACHT UM ORDUITHE COTHABHÁLA, 1974
(b) Déanfar an tagairt i mír (a) den fho-alt seo d'oifigigh ghairmiúla a fhorléiriú, i gcás ordú ón Stiúrthóir Gníomhach, mar thagairt d'oifigigh ghairmiúla an Stiúrthóra.
( a ) in writing and signed by the law officer, or
Uimhir 22 de 1974: AN tACHT UM IONCHÚISEAMH I gCIONTA, 1974
(c) Ní foláir toghairm a bheith sínithe ag comhalta amháin ar a laghad den Choiste Achomhairc.
( c ) A summons shall be signed by at least one member of the Appeal committee.
Uimhir 11 de 1975: AN tACHT UM BORD RÁSAÍOCHTA AGUS RÁS-CHÚRSAÍ (LEASÚ), 1975
Ní foláir achainí a bheith sínithe ag an achainíoch agus na nithe seo a leanas a bheith sonraithe inti—
A petition shall be signed by the petitioner and shall specify—
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
—(1) Beidh liosta iarrthóirí ionaid san fhoirm fhorordaithe agus beidh sé sínithe—
—(1) A replacement candidates' list shall be in the prescribed form and shall be signed by
Uimhir 6 de 1984: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1984
(b) foirm dhearbhaithe, a bheidh le síniú—
( b ) a form of declaration, to be signed by
Uimhir 6 de 1984: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1984
(4) (b) Féadfar liosta iarrthóirí ionaid a tharraingt siar trí fhógra i scríbhinn a bheidh sínithe—
( 4 ) ( a ) A replacement candidates' list maybe withdrawn by notice in writing signed by
Uimhir 6 de 1984: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1984
(a) go n-airbheartaíonn an ráiteas a bheith sínithe ag an duine a rinne é;
( a ) the statement purports to be signed by the person who made it;
Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984
(b) deimhniú a bheidh sínithe ag cláraitheoir nó cléireach na cúirte ina sonrófar—
( b ) a certificate signed by the registrar or clerk of the court stating—
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
(10) Aon deimhniú arna shíniú ag cigire á dheimhniú go bhfuil na taifid iomchuí scrúdaithe aige agus go ndealraíonn sé uathu nach bhfuarthas, le linn tréimhse sonraithe, tuairisceán sonraithe ó dhuine inmhuirearaithe is franaise é, go dtí go gcruthófar a mhalairt, nach ndearna an duine inmhuirearaithe, le linn na tréimhse sin, an tuairisceán sin a sheachadadh agus féadfar deimhniú a dheimhníonn amhail mar a fhoráiltear leis an bhfo-alt seo agus a airbheartaíonn a bheith sínithe ag cigire a thabhairt i bhfianaise gan chruthúnas agus measfar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, é bheith sínithe ag an gcigire sin.
(10) A certificate signed by an inspector which certifies that he has examined the relevant records and that it appears from them that, during a stated period, a stated return was not received from a chargeable person shall be evidence until the contrary is proved that the chargeable person did not, during that period, deliver that return and a certificate certifying as provided by this subsection and purporting to be signed by an inspector may be tendered in evidence without proof and shall be deemed until the contrary is proved to have been signed by such inspector.
Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988
Lógó gaois.ie
gaois.ie