Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (3149)
Gárdaí agus gan thar cheithre mhíle is cheithre chéad acu do bheith ann.
Guards of whom there shall be not more than four thousand, four hundred.
Uimhir 37 de 1923: ACHT AN GHÁRDA SÍOCHÁNA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
suim sheasta ceithre phunt móide ceithre phunt ar gach stáisiún.
a fixed sum of four pounds plus four pounds for each station,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(o) in alt 20 (2) cuirfear “ceithre scilling is tríocha” in ionad “ceithre scilling agus fiche”,
( o ) in section 20 (2) "thirty-four shillings" shall be substituted for "twenty-four shillings",
Uimhir 19 de 1969: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1969
Ailt a seacht agus cheithre fichid, a hocht agus cheithre fichid, a naoi agus cheithre fichid, agus céad a trí.
Sections eighty-seven, eighty-eight, eighty nine and one hundred and three.
Uimhir 12 de 1923: ACHT TIMPEAL TOGHACHÁN, 1923
(iii) sos amháin deich nóiméad a bheidh le glacadh le linn na gceithre huaire deireanacha oibre.
(iii) one ten minute break to be taken during the last four hours of work
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(1) Chun comhaltas a eagrú, roinnfear an Stát i gceithre limistéar mar a leanas:
(1) For the purposes of the organisation of membership, the State shall be divided into four areas as follows:
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(iii) sos amháin deich nóiméad a thógfar i rith na gceithre huaire deiridh oibre.
(iii) one ten minute break to be taken during the last four hours of work.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(ii) sos amháin fiche nóiméad a thógfar le linn na gceithre huaire a chloig deireanacha oibre.
(ii) one twenty minute break to be taken during the last four hours of work.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
sos fiche nóiméad a thógfar le linn na gceithre huaire deireanacha oibre.
(iii) one twenty minute break to be taken during the last four hours of work.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Déantar idirbhearta a dheighilt i gceithre phríomhghrúpa:
Transactions are split into four main groups:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Foroinntear earnáil an rialtais ghinearálta i gceithre fho-earnáil:
The general government sector is divided into four subsectors:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar anailís ar dháileadh agus ar úsáid ioncaim i gceithre chéim ar leith:
Distribution and use of income are analysed in four stages:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá cinn phoist chonsalachta roinnte i gceithre aicme, is é sin:
Heads of consular posts are divided into four classes, namely:
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Tá an Iarscríbhinn seo roinnte i gceithre theideal:
This Annex is divided in four titles:
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
—(1) Féadfaidh an tAire Airgid aon tsuim no suimeanna ná raghaidh a n-iomlán thar ceithre mhilleon déag, aon mhíle ceathrachad, ceithre chéad agus ceithre púint triochad, sé scillinge déag agus ceithre pingne d'fháil ar iasacht o aon duine agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna do roimh-íoc leis agus chun críche na hiasachta san féadfaidh an tAire Airgid aon urrúsanna do bhunú agus do thabhairt amach ar pé ráta úis agus fé pé coiníollacha i dtaobh aisíoca, fuascailte no éinní eile is oiriúnach leis.
—(1) The Minister for Finance may borrow from any person and the Bank of Ireland may advance to the Minister for Finance any sum or sums not exceeding in the whole fourteen million, forty one thousand four hundred and thirty-four pounds, sixteen shillings and four pence and for the purpose of such borrowing the Minister for Finance may create and issue any securities bearing such rate of interest and subject to such conditions as to repayments, redemption or otherwise as he thinks fit.
Uimhir 21 de 1930: ACHT LEITHREASA, 1930
Do cheithre leibhéal
For four levels
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ar cheithre lá gach seachtain, gan dul thar
on four days each week not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ar cheithre lá gach seachtain gan dul thar
On four days in each week not exceeding
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) i gcás ar bith eile, aon cheithre bliana de na blianta ón mbliain 1968;
( b ) in any other case, any four of the years from the year 1968;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) sos amháin cúig nóiméad déag a thógfar i rith na chéad cheithre huaire oibre,
(i) one fifteen minute break to be taken during the first four hours of work,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
TOGHAIRM FHINNÉ (NÁ CUIRTEAR ISTEACH THAR CHEITHRE AINM)
SUMMONS TO WITNESS (NOT MORE THAN FOUR NAMES TO BE INCLUDED)
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
TOGHAIRM FHINNÉ (NÁ CUIRTEAR ISTEACH THAR CHEITHRE AINM)
SUMMONS TO WITNESS (NOT MORE THAN FOUR NAMES TO BE INCLUDED)
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
go n-áirítear cheithre inneall spártha nua, ar a laghad, ann.
includes a minimum of four new spare engines.
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle
Ní rachaidh ré iomlán birt coimirce thar cheithre bliana, lena n-áirítear aon bheart coimirce sealadach.
The total duration of a safeguard measure shall not exceed four years, including any provisional safeguard measure.
Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile
Ní rachaidh ré iomlán birt coimirce thar cheithre bliana, lena n-áirítear aon bheart coimirce sealadach.
The total duration of a safeguard measure shall not exceed four years, including any provisional safeguard measure.
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Soláthraítear seirbhísí airgeadais agus gearrtar muirir ina leith ar cheithre phríomhbhealach:
Financial services are provided and charged for in four main ways:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is féidir íocaíochtaí a dhéantar go rialta leis an léasóir a thaifeadadh mar cheithre chuid:
Payments made regularly to the lessor can be recorded as four components:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tabharfar aghaidh ar cheithre thosaíocht ar a laghad i ngach clár.
At least four priorities shall be addressed by each programme.
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005
Déanfaidh an Coimisiún iarracht Cinneadh a ghlacadh taobh istigh de cheithre seachtaine tar éis na hiarrata.
The Commission shall endeavour to take a decision within four weeks after the request has been submitted.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Toghfaidh an CoisteEolaíochta a Chathaoirleach agus a Leaschathaoirleach ar feadh tréimhse oifigede cheithre bliana.
The Scientific Committee for Training shallelect its Chairperson and Deputy Chairperson for a term of office of fiveyears.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
déantar mír 1 den chéad cheithre mhír;
the first four paragraphs become paragraph 1;
Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
Mura mbeidh an bharúil tugtha tar éis cheithre mhí aige, measfar gur barúil fhabhrach í.
If the opinion has not been delivered after four months it shall be deemed to be favourable.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
2. —Féadfaidh an t-Aire Airgid suim Cheithre Milleoin déag Naoi Míle déag is Cheithre Fichid Míle Céad agus Cheithre Púint déag is Trí Fichid do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus é do chur chun slánuithe an tsoláthair a deonfar i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle, naoi gcéad a ceathair fichead.
2.— The Minister for Finance may issue out of the Central Fund, and apply towards making good the supply granted for the service of the year ending on the thirty-first day of March, one thousand nine hundred and twenty-four, the sum of Fourteen Million Ninety-nine Thousand One Hundred and Seventy-four Pounds.
Uimhir 7 de 1923: ACHT PRÍMH-CHISTE (Uimh. 1), 1923
3. —(1) Féadfaidh an t-Aire Airgid aon tsuim no suimeanna ná raghaidh a n-iomlán thar Cheithre Milleoin déag Seacht gCéad Míle is Dhá Mhíle dhéag is Cheithre Fichid Míle agus Ocht bPúint is Cheithre Fichid d'fháil ar iasacht ó aon duine agus féadfaidh Banc na hÉireann an tsuim no na suimeanna san do roimh-íoc leis an Aire Airgid ar chreidiúint na suimeanna roimhráite agus chun críche na hiasachta san féadfaidh an t-Aire Airgid pé urúsanna ar a mbeidh an ráta úis sin agus a bheidh do réir na gcoiníollacha san i dtaobh aisig, fuaiscailte no aon ní eile is oiriúnach leis do bhunú agus do thabhairt amach.
3.— (1) The Minister for Finance may borrow from any person and the Bank of Ireland may advance to the Minister for Finance, on the credit of the said sums any sum or sums not exceeding in the whole Fourteen Million Seven Hundred and Ninety-two Thousand and Eighty-eight Pounds and for the purpose of such borrowing the Minister for Finance may create and issue any securities bearing such rate of interest, and subject to such conditions as to repayment, redemption or otherwise as he thinks fit.
Uimhir 7 de 1923: ACHT PRÍMH-CHISTE (Uimh. 1), 1923
Deire do chur leis na cheithre Tithe Oibre generálta atá sa Chontae.
That the four general Workhouses in the County be abolished.
Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923
Díth ordóige no cheithre méireanna na láimhe deise
Loss of thumb or of four fingers of right hand
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
(d) Ná háireofar mar bhreis agus lá aon tréimhse is giorra ná cheithre huaire fichead.
( d ) No period less than twenty-four hours shall be reckoned as more than one day.
Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
Sa bhfo-alt so ciallóidh an focal “la” lá iomlán cheithre huaire fichead.
The expression "day" in this sub-section shall mean 1 complete day of twenty-four hours.
Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
cheithre pingine in aghaidh gach toghthóra ar an gclár, i gcás toghacháin bhuirge.
in the case of an election for a borough to fourpence for each elector on the register.
Uimhir 38 de 1923: ACHT CHUN DROCH-BHEARTA TOGHACHÁIN DO CHOSC, 1923
Gárdaí agus gan thar cheithre mhíle naoi gcéad a hocht déag acu do bheith ann.
Guards of whom there shall be not more than four thousand nine hundred and eighteen.
Uimhir 25 de 1924: ACHT AN GHÁRDA SÍOCHÁNA, 1924
Cheithre fhichiú déag.
Fourteen-twentieths
Uimhir 12 de 1925: ACHT NA TITHE, 1925
Cheithre fhichiú.
Four-twentieths.
Uimhir 12 de 1925: ACHT NA TITHE, 1925
Díth ordóige no cheithre méireanna na láimhe deise
Loss of thumb or of four fingers of right hand
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Díth ordóige no cheithre méireanna na láimhe clé no díth trí méireanna ar an láimh dheis
Loss of thumb or of four fingers of left hand, or three fingers of right hand
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
—Féadfidh an tAire Airgid suim chúig milleon déag, cheithre chéad agus seacht míle fichead, cheithre chéad agus cheithre phúint déag do thabhairt amach as an bPrímh-Chiste agus í do chur chun iomlánú do dhéanamh ar an soláthar a deonadh chun seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá déag ar fhichid de Mhárta, míle naoi gcéad a hocht fichead.
—The Minister for Finance may issue out of the Central Fund and apply towards making good the supply granted for the service of the year ending on the thirty-first day of March, one thousand nine hundred and twenty-eight the sum of fifteen million, four hundred and twenty-seven thousand, four hundred and fourteen pounds.
Uimhir 28 de 1927: ACHT LEITHREASA (Uimh. 2), 1927
—(1) Ar chreidiúint na suime sin féadfidh an tAire Airgid aon tsuim no suimeanna ná raghaidh a n-iomlán thar chúig milleon déag, cheithre chéad agus seacht míle fichead, cheithre chéad agus cheithre phúint déag d'fháil ar iasacht o aon duine agus féadfidh Banc na hÉireann an céanna do roimh-íoc leis agus chun críche na hiasachta san féadfidh an tAire Airgid aon urúsanna do bhunú agus do thabhairt amach ar pé ráta úis agus fé pé coiníollacha i dtaobh aisíocanna, fuascailte no éinní eile is oiriúnach leis.
—(1) The Minister for Finance may borrow from any person and the Bank of Ireland may advance to the Minister for Finance on the credit of the said sum any sum or sums not exceeding in the whole fifteen million, four hundred and twenty-seven thousand, four hundred and fourteen pounds, and for the purpose of such borrowing the Minister for Finance may create and issue any securities bearing such rate of interest and subject to such conditions as to repayments, redemption or otherwise as he thinks fit.
Uimhir 28 de 1927: ACHT LEITHREASA (Uimh. 2), 1927
—Na suimeanna uile a deontar as an bPrímh-Chiste, leis an Acht so, chun an soláthar a deonadh do dhéanamh iomlán agus 'na ndineann a n-iomlán, mar is léir ó Sceideal (A) a ghabhann leis an Acht so, suim chúig milleon déag, cheithre chéad agus seacht míle fichead, cheithre chéad agus cheithre phúint déag cuirtar iad i leithreas chun na seirbhísí agus na gcríoch a luaidhtear i Sceideal (B) a ghabhann leis seo.
—All sums granted by this Act out of the Central Fund towards making good the supply granted, amounting, as appears by Schedule (A) annexed to this Act, in the aggregate to the sum of fifteen million, four hundred and twenty-seven thousand, four hundred and fourteen pounds are appropriated for the services and purposes expressed in Schedule (B) annexed hereto.
Uimhir 28 de 1927: ACHT LEITHREASA (Uimh. 2), 1927
Cheithre fhichiú déag.
fourteen-twentieths.
Uimhir 12 de 1929: ACHT NA dTITHE, 1929
Cheithre fhichiú.
four-twentieths.
Uimhir 12 de 1929: ACHT NA dTITHE, 1929
(a) thar suim cheithre fichid punt i gcás deontais thógála, ná
( a ) in the case of a building grant, the sum of eighty pounds, or
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
(e) tréimhse de cheithre mhí do bheith caithte o lá déanta an orduithe sin.
( e ) the expiration of a period of four months from the day on which such order is made.
Uimhir 38 de 1931: ACHT DIÚITÉTHE CUSTUM (GEARRADH SEALADACH), 1931
(a) má bhíonn naoi n-uaire a' chluig ar a laighead as a chéile ag tiománaí i gcóir sosa i dtréimhse de cheithre huaire fichead a' chluig ar n-a tosnú i dtosach tréimhse tiomána, déanfar an tréimhse sin de naoi n-uaire d' chluig ar a laighead as a chéile d'áireamh mar thréimhse de dheich n-uaire a' chluig as a chéile má bhíonn dhá uair dhéag a' chluig ar a laighead as a chéile ag an tiománaí sin i gcóir sosa sa chéad cheithre huaire fichead a' chluig tar éis na tréimhse sin de cheithre huaire fichead a' chluig a luaidhtear thuas do bheith caithte;
( a ) where a driver has at least nine consecutive hours for rest in a period of twenty-four hours beginning at the commencement of a period of driving, such period of at least nine consecutive hours shall be reckoned as a period of ten consecutive hours if such driver has at least twelve consecutive hours for rest in the twenty-four hours next after the expiration of the above-mentioned period of twenty-four hours;
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
(iii) de cheithre baill nea-ghnáthacha:
(iii) four extraordinary members;
Uimhir 44 de 1935: ACHT OSPIDÉIL FHIABHRAIS CHORCAIGHE, 1935
Toirmeasc ar dhaoine fé bhun cheithre mblian déag d'aois d'fhostú.
Prohibition of employment of persons under fourteen years of age.
Uimhir 2 de 1936: ACHT UM CHOINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA, 1936
Díth ordóige no cheithre méireanna na láimhe deise .. .. ..
Loss of thumb or of four fingers of right hand ...
Uimhir 37 de 1936: ACHT UM NA CONNAUGHT RANGERS (PINSIN), 1936
(a) é bheith as láthair o cheithre chruinniú den Bhord i ndiaidh a chéile, no
( a ) he is absent from four consecutive meetings of the Board, or
Uimhir 25 de 1940: ACHT UM EALLACH STUIC A hEASPORTÁLFAR (ÁRACHAS), 1940
[EN] (a) léireofar an tagairt do cheithre bliana tar éis dáta a scurtha mar thagairt do cheithre bliana tar éis dáta foirceannta a seirbhíse mar bhall den tsórt san, agus [EN]
(2) The reference, in paragraph (d) of sub-section (2) of section 14 of the Act of 1927, to the Act of 1927 shall be construed as a reference to the Act of 1927, as amended by this Act.
Uimhir 14 de 1943: ACHT ARM-PHINSEAN, 1943
Teach cheithre sheomra ...
House with four rooms
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
Teach cheithre sheomra ...
52·10 House with four rooms
Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948
an cheithre chéad agus ochtódú cuid
5·66990 one-four hundred and eightieth
Uimhir 32 de 1950: AN tACHT MONAÍOCHTA, 1950
(b) cheithre mhí a bheith caite ó dháta an Achta seo a rith.
( b ) the expiration of four months from the passing of this Act.
Uimhir 10 de 1951: AN tACHT UM CHÁNACHA A BHAILIÚ (DAINGNIÚ), 1951
(2) (a) Chun críche toghcháin an cheathrar ionadaithe d'iascairí mara beidh cheithre toghranna ann, eadhon:
(2) ( a ) For the purpose of the election of the four representatives of seafishermen there shall be four electoral divisions, namely,-
Uimhir 7 de 1952: AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952
deontas airgid de cheithre puint i leith gach luí seoil.
a cash grant of four pounds in respect of each confinement.
Uimhir 26 de 1953: AN tACHT SLÁINTE, 1953
(b) trí “tríocha lá” a chur in ionad “cheithre lá déag” i bhfo-alt (3).
( b ) by the substitution, in subsection (3), of "thirty days" for "fourteen days"
Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957
(vi) Comórfaidh an Fo-Choiste Airgeadais cheithre chruinniú ar a laghad gach bliain chaileandair.
(vi) The Finance Sub-Committee shall hold at least four meetings in every calendar year. [GA]
Uimhir 12 de 1958: ACHT TIONSCAIL NA gCON, 1958
(d) poncloscadh adharc-fhréamhacha lao laistigh de cheithre lá dhéag tar éis a bhreithe;
( d ) the cauterisation of the horn buds of a calf within fourteen days after its birth;
Uimhir 10 de 1965: AN tACHT UM CHOSAINT AINMHITHE (LEASÚ), 1965
Diúscairt laistigh de cheithre sheachtain tar éis fála
[GA] Disposal within four weeks of acquisition
Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975
(c) céad seachtó agus dhá uair a chloig in aon tréimhse cheithre seachtain chomhleanúnacha;
( c ) one hundred and seventy-two hours in any period of four consecutive weeks;
Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977
(II) trí “tríocha lá” a chur in ionad “cheithre lá dhéag”,
(II) by the substitution for "fourteen days" of "thirty days",
Uimhir 10 de 1985: AN tACHT AIRGEADAIS, 1985
Beidh cead dlúthchiumhais a cheangal ar cheithre thaobh an phainéil.
It shall be permitted to attach a selvedge on the four sides of the panel.
Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine
Laistigh de cheithre muirmhíle amháin ó na bonnlínte.
Only within 4 miles from the baselines.
Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine
Lasmuigh de cheithre muirmhíle ó na bonnlínte.
Outside 4 miles from the baselines.
Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine
I gcás conarthaí seirbhíse tabharfar cuireadh do cheithre iarrthóir ar a laghad.
For service contracts at least four candidates shall be invited.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Déantar idirleathadh ar agar i bplátaí leis na ceithre thiúchan den tuaslagán caighdeánach (S8, S4, S2, S1) agus leis na ceithre thiúchan den tuaslagán measúnachta (U8, U4, U2, U1).
Diffusion through agar is carried out in plates with concentrations of the standard solution (S8, S4, S2, S1) and the four concentrations of the assay solution (U8, U4, U2, U1).
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ní mór na ceithre thiúchan seo d'úsc agus de chaighdeán a chur ar gach pláta.
These four concentrations of extract and standard must necessarily be placed on each plate.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Cuirtear idirleathadh trí agar i gcrích i bplátaí leis na ceithre thiúchan den tuaslagán caighdeánach (S8, S4, S2, S1) agus leis na ceithre thiúchan den tuaslagán measúnachta (U8, U4, U2, U1).
Diffusion through agar is carried out in plates with the four concentrations of the standard solution (S8, S4, S2, S1) and the four concentrations of the assay solution (U8, U4, U2, U1).
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ní mór na ceithre thiúchan seo d'úsc agus de chaighdeán a chur i ngach pláta.
These for concentrations of extract and standard must necessarily be placed in each plate.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) "ceithre lá dhéag" a chur in ionad "trí mhí" i mír (2).
(ii) in paragraph (2) "fourteen days" were substituted for "three months",
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) Ceithre mhí ar a mhéid
(ii) Not exceeding four months
Ionstraimí Reachtúla: 1980
suim sheasta ceithre phunt móide ceithre phunt in aghaidh gach stáisiún bunáite agus gach stáisiún soghluaiste móide cúig phunt déag in aghaidh gach stáisiún athchraolta,
a fixed sum of four pounds plus four pounds for each base station and each mobile station plus fifteen pounds in respect of each repeater station,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
suim sheasta naoi bpunt déag móide ceithre phunt in aghaidh gach stáisiún.
a fixed sum of nineteen pounds plus four pounds for each station,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(5) Ceithre fhocal déag a bheidh sa líon íosta focal inmhuirearaithe maidir le teileagram coigríche.
(5) The minimum number of chargeable words as regards a foreign press telegram shall be fourteen.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) i gcás nach bhfuil ach leanbh amháin ann, ceithre dhódhéagú de phinsean an éagaigh,
(i) where there is only one child, four-twelfths of the deceased's pension
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) "ceithre lá dhéag" a chur in ionad" trí mhí" i mír (2).
(ii) in paragraph (2) "fourteen days" were substituted for "three months",
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(ii) "ceithre lá dhéag" a chur in ionad "trí mhí" i mír (2).
(ii) in paragraph (2) "fourteen days" were substituted for "three months",
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) "ceithre phunt agus caoga pingin nua" agus "trí phunt agus caoga pingin nua" a chur in ionad "ceithre phunt" agus "trí phunt" faoi seach i mír (1) agus
( a ) the substitution in paragraph (1) of "four pounds and fifty new pence" and "three pounds and fifty new pence" for "four pounds" and "three pounds", respectively, and
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(ii) sos amháin, leathuair an chloig a ghlacfar taréis ceithre huaire an chloig oibre;
(ii) one half hour break to be taken after 4 hours of work;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(ii) "ceithre lá dhéag" a chur in ionad "trí mhí" i mír (2),
(ii) in paragraph (2) “fourteen days” were substituted for “three months”,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(ix) má shealbhaítear í ar feadh ceithre bliana nó níos mó agus níos lú ná ceithre bliana go leith ón dáta sin
(ix) if it is held for four years or more and less than four and one half years from such date
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(i) i gcás nach mbeidh ann ach leanbh amháin, ceithre dhódhéagú de phinsean an éagaigh,
(i) where there is only one child, four-twelfths of the deceased's pension
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na Ceithre Chúirt
Four Courts
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(In aghaidh tréimhse sonraithe nach sia ná ceithre lá dhéag)
(For a defined period not exceeding fourteen days)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(ii) beidh bliain coibhéiseach le ceithre ráithe, 12 mhí nó 52 seachtain, agus vice versa;
(ii) one year shall be equivalent to four quarters, 12 months or 52 weeks, and vice versa;
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
(a) uimhrítear na ceithre mhír atá ann cheana;
(a) the four existing paragraphs shall be numbered;
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin
Féadfar na conarthaí a athnuachan ar feadh tréimhse uasta ceithre bliana.
Contracts may be renewed for a maximum period of four years.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin
Tiocfaidh an Grúpa Geallsealbhóirí Baincéireachta le chéile ceithre huaire ar a laghad in aghaidh na bliana.
The Banking Stakeholder Group shall meet at least four times a year.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Féadfaidh an Chomhairle an tréimhse ceithre seachtaine a fhadú ceithre seachtaine eile, má éilítear amhlaidh in imthosca áirithe an cháis.
The period of 4 weeks may be extended by four additional weeks by the Council, if the particular circumstances of the case so require.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Tiocfaidh na Grúpaí Geallsealbhóirí le chéile ceithre huaire ar a laghad in aghaidh na bliana.
The Stakeholder Groups shall meet at least four times a year.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Féadfaidh an Chomhairle an tréimhse ceithre seachtaine a fhadú ceithre seachtaine eile, má éilítear amhlaidh in imthosca áirithe an cháis.
The period of 4 weeks may be extended by four additional weeks by the Council, if the particular circumstances of the case so require.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Féadfaidh an Chomhairle an tréimhse ceithre seachtaine a fhadú ceithre seachtaine eile, má éilítear amhlaidh in imthosca áirithe an cháis.
The period of 4 weeks may be extended by four additional weeks by the Council, if the particular circumstances of the case so require.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Lógó gaois.ie
gaois.ie