Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (8)
Dá bhrí sin, ní chuirtear cúram pearsanta, staidéar, codladh agus gníomhaíochtaí áineasa san áireamh.
As a consequence, personal care for oneself, studying, sleeping and leisure time activities are excluded.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(2) Chun críche an ailt seo, aon substaint ar féidir léi neamhaithne nó codladh a chur ar dhuine is féidir léi cur isteach go substaintiúil ar fheidhmeanna coirp duine.
(2) For the purpose of this section a substance capable of inducing unconsciousness or sleep is capable of interfering substantially with bodily functions.
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
Ní mór na hoibreacha foirgníochta a dhearadh agus a thógáil ar bhealach nach sáróidh an torann a bhraithfidh na háititheoirí nó na daoine in aice láimhe leibhéal a dhéanfaidh dochar dá sláinte agus ar leibhéal é a ligfidh dóibh codladh, a scíth a ligean, agus obair a dhéanamh i ndálaí a bheidh sásúil.
The construction works must be designed and built in such a way that noise perceived by the occupants or people nearby is kept to a level that will not threaten their health and will allow them to sleep, rest and work in satisfactory conditions.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
(a) go gcaithfidh aon bheirt de na daoine sin, is daoine atá dhá bhliain déag d'aois nó níos mó agus nach den aon-ghnéas agus nach daoine a chónaíos le chéile mar fhear céile agus bean chéile, codladh san aon-tseomra ;
( a ) are such that any two of those persons, being persons twelve years old or more of opposite sexes and not being persons living together as husband and wife, must sleep in the same room;
Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952
(a) go gcaithfidh aon bheirt de na daoine sin, is daoine atá dhá bhliain déag d'aois nó níos mó agus nach den aon-ghnéas agus nach daoine a chónaíos le chéile mar fhear céile agus bean chéile, codladh san aon-tseomra ;
( a ) are such that any two of those persons, being persons twelve years old or more of opposite sexes and not being persons living together as husband and wife, must sleep in the same room;
Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952
(a) go gcaitheann beirt de na daoine sin, is daoine deich mbliana d'aois nó níos mó nach den ghnéas céanna agus nach daoine a chónaíonn le chéile mar fhearchéile agus banchéile, codladh sa seomra céanna, nó
( a ) are such that any two of those persons, being persons of ten years of age or more of opposite sexes and not being persons living together as husband and wife, must sleep in the same room, or
Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966
— roimh an méadú ar mhaoiniú le haghaidh seirbhísí easpa dídine go dtí €70 milliún, a fógraíodh i mBuiséad 2016, is rud a chinnteoidh go leanfar leis an dul chun cinn atáthar a dhéanamh i dtreo na sprice arb éard í deireadh a chur le heaspa dídine fhadtéarmach ainneonach agus leis an ngá le codladh amuigh faoi dheireadh 2016;
— THE INCREASE IN FUNDING FOR HOMELESS SERVICES TO €70 MILLION, ANNOUNCED IN BUDGET 2016, WHICH WILL ENSURE CONTINUED PROGRESS TOWARDS THE ACHIEVEMENT OF THE END OF 2016 TARGET OF ENDING INVOLUNTARY LONG-TERM HOMELESSNESS AND THE NEED TO SLEEP ROUGH;
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(xvi) Bord Eadrána na Státseirbhíse. Tuarascáil Uimh. 413. Éileamh i leith Oifigeach Príosúin a gceanglaítear orthu codladh laistigh den Phríosún agus fanacht chun glao i rith na hoíche go n-áireofar iad mar Oifigigh a bhfuil dualgas comhlíonta acu, agus dá réir sin go measfar an líon uaire atá i gceist mar am i mbun dualgais, 7 Lúnasa, 1970.
(xvi) civil service arbitration board. report no. 413. claim that prison officers who are required to sleep inside the prison and remain on call during the night be regarded as having performed duty, and consequently that the number of hours involved be regarded as time on duty, 7 august 1979.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie