Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (395)
Deargdearg/rosé
Red — red/rosé
Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar bharra buana agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 357/79 ón gComhairle agus Treoir 2001/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Feathail ar leith i ndearg ar chúlra bán
[GA]
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Club Gunna an Leasa Dheirg
Belmont Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Meacain dhearga
Carrots
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cónaidhm Idirnáisiúnta de chuid Chumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg.
the International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)
CICD agus Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg;
the ICRC and International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies;
Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na forálacha ginearálta maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht agus maidir leis an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac, agus do bhainistíocht géarchéime
Paca rochtana sainiúil — téacs trítheangach — taibléid dhearga
Distinctive access pack — trilingual text — red tablets
Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint
Buidéal (seachas spuaicphaca) taibléid dhearga a bhfuil “A22” cabhartha orthu
Bottle (rather than blister pack) ‘A22’ embossed red tablets
Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint
Béal Deirg Mór
Ballycastle
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Béal Deirg Mór
Ballycroy South
Uimhir 23 de 1930: ACHT NA mBÉILÍ SCOILE (GAELTACHT), 1930
Aonaid den Chrois Dheirg do dheimhniú.
Certification of Red Cross units.
Uimhir 1 de 1937: ACHT I dTAOBH COGAIDH CHATHARDHA NA SPÁINNE (NEAMH-EADARGHABHÁIL), 1937
Deirg M. Mac Giolla Mhártain
Derrick M. Martin
Uimhir 26 de 1942: ACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1942
Béal Deirg Mór
Beldergmore
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
Cónaidhm Idirnáisiúnta de chuid Chumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg.
the International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Club Gunna Chill Fearr Éireann agus Bhearna Dhearg
Killererin and Barnderg Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Seamair dhearg
Red clover
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Prátaí, súnna talún, meacain dearga agus plandaí ornáideacha a chóireáil in aghaidh Agrotisagus Euxoa
(c) Treatment of potatoes, strawberries, carrots and ornamentals against Agrotis and Euxoa
Ionstraimí Reachtúla: 1981
- cuiríní dearga (Ribes rubrum L.),
- redcurrants (Ribes rubrum L.),
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
Cabáistí bána agus cabáistí dearga
White cabbages and red cabbages
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Pónairí beaga dearga (Adzuki) (PhaseolusnóVigna angularis)
Small red (Adzuki) beans (PhaseolusorVigna angularis)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cuiríní dubha, bána agus dearga, agus spionáin
Black-, white– or redcurrants and gooseberries
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cuiríní dearga
Redcurrants
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Sútha craobh, sméara dubha, maoildearga, lóganchaora, cuiríní dubha, bána agus dearga agus spionáin
Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white– or redcurrants and gooseberries
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Seamair dhearg (Trifolium pratenseL.)
Red clover (Trifolium pratenseL.)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
luaidhe dhearg agus luaidhe fhlannbhuí
red lead and orange lead
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Luaidhe dhearg agus luaidhe fhlannbhuí
Red lead and orange lead
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Pónairí dearga beaga (Adzuki) (Phaseolus nó Vigna angularis):
Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis):
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Ciallaíonn 'gráinní a bhfuil stríoca dearga orthu' gráinní a bhfuil stríoca dearga comhréireacha de dhéine agus imreacha éagsúla orthu, de bharr iarmhair ón bpeireacarp.
"Grains striated with red" means grains showing longitudinal red striations of differing intensity and shades, due to residues from the pericarp.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
gráinní a bhfuil stríoca dearga orthu
grains striated with red
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Liga Dearg
Liga Red
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ní ghinfear aon dath gorm ná dearg.
No blue or red colour is produced.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Tagann dath dearg air agus tomhaistear a dhéine go speictreafótaiméadrach ag 510 nm.
A red colour develops, the intensity of which is measured spectrophotometrically at 510 nm.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ponceau 4R nó Dearg Carnaideach A
Ponceau 4R or Cochin-
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Dearg 2G
Red 2G
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Dearg biatais nó beitinin
Beetroot red or Betanin
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Úsc uisciúil biatas dearg
Aqueous extract of red beetroots.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
E 124 Ponceau 4R nó Dearg Carnaideach:
E 124 Ponceau 4R or Cochineal Red:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
-Dearg 2G
— Red 2G:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Scarann noirbicsin mar dheascán dearg.
Norbixin separates as a red precipitate.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Cruthaíonn noirbicsin, mar a dhéanann bicsin, crios flannbhuí/dearg ag dromchla an alúmana.
Norbixin, like bixin, forms an orange/red zone at the surface of the alumina.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
E 162 Dearg Biatais nó Beitinin:
E 162 Beetroot Red or Betanin:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Liga Dearg
Liga Red
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ní ghinfear aon dath gorm ná dearg.
No blue or red colour is produced.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ní thagann aon dath buan dearg nó bándearg air.
No permanent pink or red colour develops.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Liga Dearg
Liga Red
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(a) Bóthar Dhroim Dearg ar feadh achar 23 mhéadar óna acomhal le Winters Hill.
(a) The Compass Hill Road for a distance of 23 metres from its junction with Winter's Hill.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Liga Dearg
Liga Red
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Biatas dearg
Red beet or beetroot
Ionstraimí Reachtúla: 1981
- cuirín dearg (Ribes rubrum L.),
- redcurrant (Ribes rubrum L.),
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
Ranna Staidrimh an EBT (dearg) — Fo-limistéir Gheografacha CGIM (dubh)
FAO Statistical Divisions (red) — GFCM GSA (black)
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
Alga dearg, Grateloupia doryphora;
A red alga, Grateloupia doryphora;
SI No_477_of_2011
Bradán dearg (Oncorhynchus nerka)
Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Síolta (Festuca rubraL.) feisciú dearg
Red fescue (Festuca rubraL.) seed
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Mearaintí dearg dorcha, mearaintí fionndearg agus mearaintí bakau
Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
a fhaightear ó fhíon dearg, agus
which is obtained from red wine, and
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( IO L 84, 20.3.2014 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
a fhaightear ó fhíon dearg nó ó fhíon bán amháin,
which is obtained exclusively from red or white wine,
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( IO L 84, 20.3.2014 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
a fhaightear ó fhíon dearg nó ó fhíon bán agus meascán sonrach luibheanna,
which is obtained from red or white wine and specific mixture of herbs,
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( IO L 84, 20.3.2014 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
a fhaightear ó fhíon dearg nó ó fhíon bán, siúcra agus meascán spíosraí milseog,
which is obtained from white or red wine, sugar and dessert spices mixture,
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( IO L 84, 20.3.2014 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
Coiréalach dearg a chaomhnú agus a shaothrú go hinbhuanaithe
Conservation and sustainable exploitation of red coral
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
Toirmeascfar Feithiclí Cianrialaithe faoi uisce (ROVanna) a úsáid chun coiréalach dearg a shaothrú.
The use of Remotely Operated underwater Vehicles (ROVs) for the exploitation of red coral shall be prohibited.
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
Coiréalach dearg a shaothrú
Harvesting of red coral
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
na sonraí maidir le coiréalach dearg dá dtagraítear in Airteagal 17a; agus
the data on red coral referred to in Article 17a; and
Rialachán (AE) 2015/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir)
Portán dearg domhainuisce
Deep-water red crab
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
I gcásanna den sórt sin, déanfar an speictream dúghlas go dearg den lipéad a choinneáil.
In such cases, the dark green to red spectrum of the label shall be retained.
Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
ACHT CROISE DEIRGE, 1938.
RED CROSS ACT, 1938
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
Cumann Croise Deirge do bhunú.
Establishment of Red Cross Society.
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
Srian le Cros Dearg, etc., d'úsáid.
Restriction on use of Red Cross, etc.
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
—Féadfar an tAcht Croise Deirge, 1938 , do ghairm den Acht so.
—This Act may be cited as the Red Cross Act, 1938 .
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
cialluíonn an abairt “an Cumann” Cumann Croise Deirge na hÉireann;
the expression "the Society" means the Irish Red Cross Society;
Uimhir 29 de 1939: ACHT NA nOISPIDÉAL PUIBLÍ (LEASÚ) (Uimh. 2), 1939
agus chun Deontas-i-gCabhair fén Acht Croise Deirge, 1938
and for a Grant-in-Aid under the Red Cross Act, 1938 —
Uimhir 17 de 1940: ACHT LEITHREASA, 1940
agus chun Deontais do Chumann Croise Deirge na hÉireann
and for a Grant to the lrish Red Cross Society
Uimhir 23 de 1943: ACHT LEITHREASA (Uimh. 2), 1943
Saoirse i leith brabúis áirithe as scuab-ghill arna mbunú ag Cumann Croise Deirge na hÉireann.
Exemption in respect of certain profits from sweepstakes organised by the Irish Red Cross Society.
Uimhir 18 de 1944: AN tACHT AIRGEADAIS, 1944
—(1) Bhéarfar saoirse ó cháin fé Sceideal D den Income Tax Act, 1918, i leith brabúis aon scuab-ghill arna chur ar siúl fé Acht 1933 ag Cumann Croise Deirge na hÉireann, do bheadh, mara mbeadh an t-alt so, ion-cháinmheasta fé Chás I den Sceideal san ar Chumann Croise Deirge na hÉireann nó ar an gCoiste scuab-ghill arna cheapadh de bhun Achta 1933, chun críche an scuab-ghill sin, ag Cumann Croise Deirge na hÉireann.
—(1) Exemption shall be granted from tax under Schedule D of the Income Tax Act, 1918, in respect of the profits of any sweepstake held under the Act of 1933 by the Irish Red Gross Society which, but for this section, would have been assessable under Case 1 of the said Schedule on the Irish Red Cross Society or on the sweepstake committee appointed in pursuance of the Act of 1933 for the purpose of such sweepstake by the Irish Red Cross Society.
Uimhir 18 de 1944: AN tACHT AIRGEADAIS, 1944
ACHT NA CROISE DEIRGE, 1944.
RED CROSS ACT, 1944
Uimhir 20 de 1944: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1944
Uachtarán na hÉireann do bheith ina Uachtarán ar Chumann Croise Deirge na hÉireann.
President of Ireland to be President of the Irish Red Cross Society.
Uimhir 20 de 1944: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1944
—Féadfar Acht na Croise Deirge, 1944 , do ghairm den Acht so agus féadfar Achta na Croise Deirge, 1938 agus 1944, do ghairm den Acht Croise Deirge, 1938 (Uimh. 32 de 1938) , agus den Acht so le chéile.
—This Act may be cited as the Red Cross Act, 1944 , and the Red Cross Act, 1938 (No. 32 of 1938), and this Act may be cited together as the Red Cross Acts, 1938 and 1944.
Uimhir 20 de 1944: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1944
Earraí a sholáthrós comheagrais Chroise Deirge choigríche mar bhronntanais nó ar iasacht do Chumann Croise Deirge na hÉireann a shaoradh ó dhiúitéthe custam.
Exemption from customs duty of goods supplied as gifts or on loan to the Irish Red Cross Society by foreign Red Cross organisations.
Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946
—(1) Má cruthaítear chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim aon earra a bheith arna hallmhuiriú ag Cumann Croise Deirge na hÉireann mar bhronntanas nó iasacht ó chomheagras Croise Deirge in aon tír eile d'aon toisc chun críocha Chumann Croise Deirge na hÉireann, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo a fhorchur, a cheadú an earra sin a allmhuiriú gan an diúité custam (más ann) is inéilithe uirthi a íoc nó aon diúité den tsórt sin a aisíoc a híocadh ar an earra ar í a allmhuiriú.
—(1) Where any article is shown, to the satisfaction of the Revenue Commissioners, to have been imported by the Irish Red Cross Society as a gift or a loan from a Red Cross organisation in any other country and solely for the purposes of the Irish Red Cross Society, the Revenue Commissioners may, subject to compliance with such conditions as they may think fit to impose, allow such article to be imported without payment of the duty of customs (if any) chargeable thereon or repay any such duty paid thereon on importation.
Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946
chun Deontais do Chumann Croise Deirge na hÉireann;
for a Grant to the Irish Red Cross Society;
Uimhir 18 de 1946: AN tACHT LEITHREASA, 1946
(c) Cathaoirleach Phríomh-Chomhairle Chumann Croise Deirge na hÉireann;
( c ) the Chairman of the Central Council of the Irish Red Cross Society;
Uimhir 11 de 1947: AN tACHT UM GHNÍOMHARTHA GAILE, 1947
ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954. [An tiontó oifigiúil.]
RED CROSS ACT, 1954
Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954
—(1) Féadfar Acht na Croise Deirge, 1954 , a ghairm den Acht seo.
—(1) This Act may be cited as the Red Cross Act, 1954 .
Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954
(3) Féadfar Achta na Croise Deirge, 1938 go 1954, a ghairm d'Achta na Croise Deirge, 1938 agus 1944, agus den Acht seo le chéile.
(3) The Red Cross Acts, 1938 and 1944, and this Act may be cited together as the Red Cross Acts, 1938 to 1954.
Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954
Beidh cead ag eagraíochtaí idirnáisiúnta na Croise Deirge agus ag a bpearsanra cuí-údaraithe úsáid a dhéanamh, i gcónaí, d'fheathal na Croise Deirge ar chúlra bán.
The international Red Cross organisations and their duly authorised personnel shall be permitted to make use, at all times, of the emblem of the Red Cross on a white ground.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Aithneofar agus urramófar i gcónaí staid speisialta Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge sa réim sin.
The special position of the International Committee of the Red Cross in this field shall be recognised and respected at all times.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Beidh na sainchumais chéanna ag toscairí Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.
The delegates of the International Committee of the Red Cross shall enjoy the same prerogatives.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Aithneofar agus uarramófar i gcónaí staid speisialta Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge sa réim sin.
The special position of the International Committee of the Red Cross in this field shall be recognised and respected at all times. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Beidh na sainchumais chéanna ag toscairí Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.
The delegates of the International Committee of the Red Cross shall also enjoy the above prerogatives.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Leasú ar Achta na Croise Deirge, 1938 go 1954.
Amendment of Red Cross Acts, 1938 to 1954. 14.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Acht na Croise Deirge, 1938
Red Cross Act, 1938
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Acht na Croise Deirge, 1954
Red Cross Act, 1954
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Achta na Croise Deirge, 1938 go 1954
Red Cross Acts, 1938 to 1954
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Leasú ar Achta na Croise Deirge, 1938 go 1954.
Amendment of Red Cross Acts, 1938 to 1954.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
(2) Leasaítear leis seo Acht na Croise Deirge, 1954 —
(2) The Red Cross Act, 1954 , is hereby amended—
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
(3) Féadfar Achtanna na Croise Deirge, 1938 go 1998, a ghairm d'Achta na Croise Deirge, 1938 go 1954, agus d'alt 13 den Acht seo le chéile.
(3) The Red Cross Acts, 1938 to 1954, and section 13 of this Act may be cited together as the Red Cross Acts, 1938 to 1998.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Airteagal 81—Gníomhaíochtaí na Croise Deirge agus eagraíochtaí daonchairdiúla eile
[GA]
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Cumann Croise Deirge na hÉireann
Irish Red Cross Society
Uimhir 32 de 2003: ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.
The International Committee of the Red Cross.
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
R = Dearg
R = Red
Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge;
the International Committee of the Red Cross;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Lógó gaois.ie
gaois.ie