Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (30)
Rothaithe ag coimeád ghreama ar fheithiclí eile.
Cyclists holding on to other vehicles.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
Rothaithe ag coimeád greama ar fheithiclí eile.
Cyclists holding on to other vehicles.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Toirmeasc ar ghreim a choimeád ar fheithiclí, nó dul in airde ar fheithiclí, gan údarás.
Prohibition of unauthorised holding or getting on to vehicles.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Tairní agus greamanna, bioráin ordóige, stáplaí agus earraí comhchosúla eile
Nails and tacks, drawing pins, staples and similar articles
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
—(1) Ní dhéanfaidh duine a bheidh ar dhárothach nó ar thrírothach in áit phoiblí greim a choimeád ar aon fheithicil eile (seachas rothar cos nach mbeidh á thiomáint ag aon duine) a bheidh ag gluaiseacht ná ní choimeádfaidh greim ar aon duine nó rud a bheidh ar fheithicil den sórt sin nó inti nó ceangailte di.
—(1) A person on a bicycle or a tricycle in a public place shall not hold on to any other vehicle (other than a pedal bicycle which no person is driving) which is in motion or hold on to any person or thing on, in or attached to any such vehicle.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
(b) treá (dá laghad é) na faighne ag rud ar bith atá i ngreim nó á ionramháil ag duine eile. [EN]
[GA]
Uimhir 32 de 1990: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (BANÉIGEAN) (LEASÚ), 1990
Tairní, greamanna, bioráin ordóige, stáplaí (seachas na cinn atá faoi cheannteideal 8305) agus earraí comhchosúla eile, as copar nó as iarann nó cruach a bhfuil cnogaí copair ann;
Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Tairní, greamanna, stáplaí (seachas na cinn atá faoi cheannteideal 8305), scriúnna, boltaí, cnónna, crúcaí scriú, seamanna, leicníní, pionnaí leicnín, leicneáin agus earraí comhchosúla
Nails, tacks, staples (other than those of heading 8305), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers and similar articles
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
pionnaí gruaige, pionnaí cataíola, greamanna cataíola, trílseacháin agus a leithéidí, seachas na cinn atá faoi cheannteideal 8516, agus páirteanna díobh
hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Táipéisí, lámhdhéanta, den chineál Gobelins, Flóndras, Aubusson, Beauvais agus a leithéid, agus táipéisí fuála (e.g. petit point agus greim trasna) a dhéantar i bpainéil agus a leithéid de láimh
Tapestries, hand-made, of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needlework tapestries (e.g. petit point and cross stitch) made in panels and the like by hand
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Táipéisí, lámhdhéanta, den chineál Gobelins, Flóndras, Aubusson, Beauvais agus a leithéid, agus táipéisí fuála (e.g. petit point agus greim trasna) a dhéantar i bpainéil agus a leithéid de láimh
Tapestries, hand-made, of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needlework tapestries (e.g. petit point and cross stitch) made in panels and the like by hand
Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
—(1) Ní choimeádfaidh duine greim ar fheithicil ná ní rachaidh in airde ar fheithicil ná isteach i bhfeithicil agus í ag gluaiseacht in áit phoiblí.
—(1) A person shall not hold on to, or get on or in to, a moving vehicle in a public place.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Aiseanna rothlacha comhlíneacha atá deartha chun an saotharphíosa céanna a ionramháil trína choinneáil i gcrágán agus greim air ó chinn dhifriúla.
Co-linear rotary axes designed for manipulating the same workpiece by holding it in a chuck from different ends.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
rothlacha comhlíneacha atá deartha chun an saotharphíosa céanna a ionramháil trína choinneáil i gcrágán agus greim air ó chinn dhifriúla.
c.Co-linear rotary axes designed for manipulating the same workpiece by holding it in a chuck from different ends.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
(2) Nuair a bheas aon duine le bheith ag obair in áit a bhféadfadh sé titim síos de níos mó ná deich dtroithe, ansin, murab áit é ina bhfuil cos-ghreim dhaingean aige agus, más gá, lámhghreim dhaingean, déanfar, a mhéid is féidir sin go réasúnach, fál nó deis eile a chur ann chun a chinntiú nach baol dó.
(2) Where any person is to work at a place from which he will be liable to fall a distance more than ten feet, then, unless the place is one which affords secure foothold and, where necessary, secure hand-hold, means shall be provided, so far as is reasonably practicable, by fencing or otherwise for ensuring his safety.
Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955
1.6. ciallaíonn "leibhéal tagartha an talaimh" an plána cliathánach atá comhthreomhar le leibhéal an talaimh, a fhreagraíonn do leibhéal an talaimh d’fheithicil atá stoptha ar dhromchla réidh agus an coscán láimhe curtha i ngreim, agus an fheithicil sa ghnáthstaidiúir thiomána;
1.6. "ground reference level" means the horizontal plane parallel to the ground level, representing the ground level for a vehicle placed at rest on a flat surface with the hand brake on, with the vehicle positioned in its normal ride attitude;
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
(e) líon, acra, inneall nó feiste ar bith a greamaítear sa ghrineall nó a daingnítear le hancairí nó a coinnítear i ngreim láimhe nó a cuirtear ar fos ar aon tslí eile agus a húsáidtear go haonarach chun iasc a ghabháil nó chun go mb'fhusaide iasc a ghabháil, agus nach cora iascaigh ná muileann-damba iascaigh;
[GA] ( e ) any net, implement, engine or device, fixed to the soil or secured by anchors or held by hand or made stationary in any other way and used solely for the purpose of taking or facilitating the taking of fish, not being a fishing weir or a fishing mill dam;
Uimhir 27 de 1949: AN tACHT IASCAIGH (ATHSCRÚDÚ AN DLÍ REACHTÚIL), 1949
Tairní, greamanna, bioráin ordóige, tairní rocacha, stáplaí (gan na cinn atá faoi cheannteideal 8305 a áireamh) agus earraí comhchosúla eile, as iarann nó as cruach, bíodh cnogaí ó ábhar eile orthu nó ná bíodh, gan earraí a bhfuil cnogaí copair orthu a áireamh
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Ní mór comhábhair TCP agus comhpháirteanna eile atá ceaptha an corp iomlán nó cuid de a chosaint ar ghortuithe dromchlacha, mar shampla scrabadh, polladh, gearrthacha nó greamanna, a roghnú nó a cheapadh agus a chur isteach sa chaoi go n‑áiritheofar go dtugann na cineálacha TCP sin seasmhacht in aghaidh scrafa, pollta agus créachtaí (féach 3.1 freisin) faoi réir na gcoinníollacha úsáide a bhfuil coinne leo.
PPE constituent materials and other components designed to protect all or part of the body against superficial injuries, such as abrasion, perforation, cuts or bites, must be so chosen or designed and incorporated as to ensure that these types of PPE provide sufficient resistance to abrasion, perforation and gashing (see also 3. 1) under the foreseeable conditions of use.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Ní mór comhábhair TCP agus comhpháirteanna eile de atá ceaptha an corp iomlán nó cuid de a chosaint ar ghortuithe dromchlacha, mar shampla scrabhadh, polladh, gearrthacha nó greamanna, a roghnú nó a dhearadh agus a chur isteach sa chaoi go n-áiritheofar go dtugann na cineálacha sin TCP seasmhacht in aghaidh scrafa, pollta agus créachtaí (féach pointe 3.1 freisin) faoi réir na ndálaí úsáide intuartha.
PPE constituent materials and other components designed to protect all or a part of the body against superficial injuries, such as abrasion, perforation, cuts or bites, must be chosen or designed and incorporated so as to ensure that those types of PPE provide sufficient resistance to abrasion, perforation and gashing (see also point 3.1) under the foreseeable conditions of use.
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
—(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith greim do choimeád ar fheithicil a bheidh ag gluaiseacht ná dul suas uirthi ná dul isteach inti, ná bheith ná fanúint uirthi ná inti, gan cead ón tiománaí no ón duine eile i mbun na feithicle sin.
—(1) It shall not be lawful for any person to hold on to get on or in to, or be or remain on or in a moving vehicle without the permission of the driver or other person in charge of such vehicle.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
—(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar rothar no ar rothar trianach in áit phuiblí greim do bhreith ná do choimeád ar aon fheithicil eile (seachas rothar troightheáin ná beidh éinne air) a bheidh ag gluaiseacht ná ar aon duine ná ní a bheidh ar aon fheithicil den tsórt san no inti no ceangailte dhi mara mbeidh toiliú o thiománaí na feithicle eile sin aige chuige sin.
—(1) It shall not be lawful for a person on a bicycle or a tricycle in a public place to take or retain hold of any other vehicle (other than a pedal bicycle on which no person is riding) which is in motion or of any person or thing on, in, or attached to any such vehicle without the consent of the rider or driver of such other vehicle.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
(2) Gach duine bhéarfaidh no choimeádfaidh greim ar fheithicil no ar dhuine no ar ní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar dhá phúnt do chur air.
(2) Every person who takes or retains hold of a vehicle, person or thing in contravention of this section shall be guilty of an offence under this section and shall on summary conviction there of be liable to a fine not exceeding two pounds.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
(i) déanfar gach beart is féidir chun aon mhúchanna a bheas ann a bhaint as agus chun aon mhúchanna a chosc ó dhul isteach ann agus, murar cinntíodh trí thástáil oiriúnach go bhfuil an spás glan ó mhúchanna contúirteacha, beidh á chaitheamh ag an duine a raghas isteach ann crios a mbeidh rópa i gceangal daingean leis agus a mbeidh duine lasmuigh ag coinneáil greim ar an gceann scortha de, nó
(i) all practicable steps shall be taken to remove any fumes which may be present and to prevent any ingress of fumes and, unless it has been ascertained by a suitable test that the space is free from dangerous fumes, the person entering shall wear a belt to which there is securely attached a rope of which the free end is held by a person outside, or
Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955
(2) I gcás ina mbeidh ar dhuine obair a dhéanamh in aon áit de shórt ar bhaol dó titim síos uaidh achar is mó ná deich dtroigh, ansin, murab áit é a bhfuil teannta daingean coise aige agus, nuair is gá é, greim daingean láimhe, cuirfear ar fáil, trí fhálú nó eile, cóir chun a áirithiú go mbeidh sé sábháilte.
(2) Where a person is to work at any such place from which he will be liable to fall a distance of more than ten feet, then, unless the place is one which affords secure foothold and, where necessary, secure hand-hold, means shall be provided by fencing or otherwise for ensuring his safety.
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(i) déanfar gach beart is féidir chun aon mhúchanna a bheidh ann a bhaint as agus chun aon mhúchanna a chosc ó dhul isteach ann agus, murar cinntíodh trí thástáil oiriúnach go bhfuil an spás nó an áit eile glan ó mhúchanna contúirteacha, beidh á chaitheamh ag an duine a rachaidh isteach ann crios nó úim oiriúnach eile a mbeidh rópa i gceangal daingean leis agus a mbeidh duine lasmuigh ag coinneáil greim ar an gceann scortha de, nó
(i) all practicable steps shall be taken to remove any fumes which may be present and to prevent any ingress of fumes and, unless it has been ascertained by a suitable test that the space or other place is free from dangerous fumes, the person entering shall wear a belt or other suitable harness to which there is securely attached a rope of which the free end is held by a person outside, or
Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980
(e) tabharfar oiliúint agus cleachtadh ar úsáid ghairis den sórt sin, agus ar athmhúscailt anála, do leor-líon de na daoine a fhostaítear (lena n-áirítear go háirithe aon duine a cuireadh ar fáil chun greim a choinneáil ar an gceann scortha dá dtagraítear i mír (b) (i) den fho-alt seo nó chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais mhír (d) den fho-alt seo).
( e ) a sufficient number of the persons employed (including in particular any person who has been provided for the purpose of either holding the free end referred to in paragraph (b) (i) of this subsection or of ensuring that the requirements of paragraph (d) of this subsection are complied with) shall be trained and practised in the use of such apparatus, and in a method of restoring respiration,
Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980
An tOrdú fán Acht um Thrácht ar Bhóithre 2002 (Tosach Feidhme Forálacha Áirithe a bhaineann le Tiomáint le linn greim a bheith ar Fhón Póca) 2006 (I.R. Uimh. 443 de 2006).
ROAD TRAFFIC ACT 2002 (COMMENCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS RELATING TO DRIVING WHILE HOLDING MOBILE PHONE) ORDER 2006 (S.I. NO. 443 OF 2006).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Na Rialacháin fá na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2006 (Cion Muirear Seasta) (Greim ar Fhón Póca le linn Tiomána) 2006 (I.R. Uimh. 444 de 2006).
ROAD TRAFFIC ACTS 1961 TO 2006 (FIXED CHARGE OFFENCE) (HOLDING MOBILE PHONE WHILE DRIVING) REGULATIONS 2006 (S.I. NO. 444 OF 2006).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
20. —O thosach feidhme an Achta so agus díreach ina dhiaidh sin agus fé réir mar a foráltar ina dhiaidh seo anso, dílseoidh gach piara, solus, éadtromán mara agus obair eile, agus gach talamh, tionóntachán, ionoighreachta, foirgint, agus éasáid, agus gach ceart gnás-bhunuithe agus eile, agus gach comhacht agus príbhléid, de gach aon tsaghas riamh, ar a mbeidh no chun a mbeidh, díreach roimh thosach feidhme an Achta so, greim no seilbh no teideal do réir dlí no cothruim ag na Coimisinéirí a ceapadh fé Acht 1855 no ag éinne ar iontaoibh dóibh, agus gach ráta no airgead a bheidh dlite no ag teacht dlite do sna Coimisinéirí sin agus gach urrús, leabhar, cuntas, scríbhinn, rud-arfionnraí, éifeacht agus maoin leis na Coimisinéirí sin, dílseoid agus dílsítear iad leis seo go maith agus go héifeachtúil sna Coimisinéirí, agus beid dá gcuid féin ag na Coimisinéirí, a ceapadh leis an Acht so no dá bhua, ach amháin sa chás ina bhforáltar agus mar a foráltar a mhalairt leis an Acht so, chun iad do bheith ar seilbh acu féin agus ag á gcomharbaí chun crícheanna an Achta so, agus chun na n-estát agus na dtéarmaí céanna agus na leasanna céanna eile, pé cinn iad, a bhí ionta ag na seana-Choimisinéirí no ag éinne ar iontaoibh dóibh fé Acht 1855 no a leanfadh acu ionta dá mba ná déanfí Acht 1855 d'athghairm, ach san mar sin féin fé réir pé muirir, leasanna agus fiachaisí fé n-a mbeidh na háitreibh chéanna fé seach díreach roimh thosach feidhme no le linn tosach feidhme an Achta so.
20.— Form and immediately after the commencement of this Act, subject as hereinafter provided, all the piers, lights, buoys and other works, and all lands, tenements, hereditaments, buildings, easements, prescriptive and other rights, powers and privileges whatsoever of or to which the Commissioners appointed under the Act of 1855 or any person in trust for them shall be seized, possessed or entitled at law or in equity, immediately before the commencement of this Act, and all rates or monies due or accruing due to the said Commissioners and all securities, books, accounts, documents, choses in action, effects and property belonging to the said Commissioners, shall, except where and as by this Act otherwise provided, be, and the same are hereby well and effectually vested in and shall belong to the Commissioners appointed by or by virtue of this Act, to hold to them and their successors for the purposes of this Act, and for such and the same estates, terms and other interests as under the Act of 1855 the former Commissioners or any person in trust for them had or would have continued to have had therein if the Act of 1855 had not been repealed, subject nevertheless to such charges, interests and liabilities as, immediately before or at the time of the commencement of this Act, the same premises shall be respectively subject to.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Lógó gaois.ie
gaois.ie