Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (533)
FAD ar ancaire, FAD nadúrtha a imíonn le sruth nó FAD saorga a imíonn le sruth.
Anchored FAD, drifting natural FAD or drifting artificial FAD.
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh i ndáil le loingseoireacht le cúnamh ó radar sula n-imítear;
take appropriate action in relation to navigation with the aid of radar before casting off;
Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
déanfar an tseicéail sula n-imíonn na pacáistí ó sheilbh an duine sin.
shall be carried out before the packages leave the possession of that person.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) má d'imigh daoine amach as an áitreabh, tuairisc ar an imeacht sin, agus
(d) if there was an evacuation, a description thereof, and
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) líon na n-eisimirceach a imíonn ó chríoch an Bhallstáit, á ndíchomhiomlánú mar a leanas:
(b) emigrants moving from the territory of the Member State disaggregated as follows:
Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú
imíonn cainteoirí ón ábhar, glaofaidh an tUachtarán chun oird iad.
If speakers depart from the subject, the President shall call them to order.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
EARRAÍ A IMEOIDH AS CRÍOCH CUSTAIM AN CHOMHPHOBAIL
DEPARTURE OF GOODS FROM THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
Innill PI a imíonn le peitreal, le cumaisc pheitril nó le heatánól.
PI engines running on petrol, petrol blends or ethanol.
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
imeoidh an Coimisiún ó leithdháileadh táscach sin na gcistí le níos mó ná 10%.
The Commission shall not depart from that indicative allocation of funds by more than 10%.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle
an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.
the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
imeoidh an Coimisiún níos mó ná 5 faoin gcéad ó na céatadáin tháscacha sin;
The Commission shall not deviate from those indicative percentages by more than 5 percentage points;
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB.
That Joint Action became obsolete after the entry into force of Decision 2009/371/JHA.
Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.
the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.
the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
scoirfidh sé láithreach den iascaireacht agus imeoidh sé ón limistéar ina bhfuil sé;
it shall immediately cease fishing and exit the area in which it is present;
Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine
astaíochtaí CO2 comhiomlánaithe ó gach muiraistear a d'imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit;
aggregated CO2 emissions from all voyages which departed from ports under a Member State's jurisdiction;
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Cineálacha FAD: AFAD = ar ancaire; DFAD = a imíonn le sruth
FAD types: AFAD = anchored; DFAD = drifting
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
imeoidh an fheithicil ó smacht ar fad má theipeann ar an trealamh cumhachtstiúrtha.
The failure of the power steering equipment shall not lead to a complete loss of control of the vehicle.
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
an méid ama a d’imigh thart ó bhí an t-iompar ábhartha ann;
the time which has elapsed since the relevant conduct;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
imeoidh an fheithicil ó smacht ar fad má theipeann ar an trealamh cumhachtstiúrtha.
The failure of the power steering equipment shall not lead to a complete loss of control of the vehicle.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
(i) nuair a bheidh an foirgneamh iomchuí imithe i léig nó má tharlaíonn dó a bheith i limistéar atá imithe i léig, agus
(i) the relevant building is obsolete or is in an obsolete area, and
Ionstraimí Reachtúla: 1980
- cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);
- type of movement (loaded, unloaded, transhipped, entered, left, etc.),
Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
Línte Coiteanna atá imithe in éag a scriosadh,
delete Common Lines which have expired,
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle
cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);
type of movement (loaded, unloaded, transhipped, entered, left, etc.);
Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle
Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm
Repeal of obsolete acts
Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen
Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm
Repeal of obsolete acts
Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm
Repeal of obsolete acts
Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
comhlíonfar iad go dtí go mbeidh an ceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar imithe in éag.
be complied with until the right to provide a port service expires.
Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
–Víosa inimirce bhailí nach bhfuil imithe in éag.
–Valid, unexpired immigrant visa.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
–Foirm I-551 (Cárta Buanchónaitheora) bhailí, nach bhfuil imithe in éag.
–Valid, unexpired Form I-551 (Permanent Resident Card).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
–Foirm I-327 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Cead dul isteach an athuair).
–Valid, unexpired Form I-327 (Re-entry Permit).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)
(b) mura n-imí an duine sin, nó má dhiúltaíonn sé imeacht den chuid sin ar sin d'ordú dhó—
( b ) if that person, on being so ordered, refuses or fails to leave that portion—
Uimhir 1 de 1949: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1949
Is éard is ‘eilimint optúil neamhsféarúil’ ann aon eilimint a úsáidtear i gcóras optúil ar dearadh a dromchla nó a dromchlaí iomháithe sa chaoi go n-imeofar ó chruth an tsféir idéalaigh.
An ‘aspheric optical element’ is any element used in an optical system whose imaging surface or surfaces are designed to depart from the shape of an ideal sphere.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
1. Déanfaidh aerlínte de chuid an Aontais a oibríonn eitiltí a thagann go dtí aerfort atá suite i gcríocha na mBallstát a bhfuil feidhm ag na Conarthaí maidir leo, nó a imíonn ó aerfort den sórt sin, agus aerlínte de chuid tríú tíortha a oibríonn eitiltí a imíonn ó aerfort den sórt sin, nósanna imeachta a chur chun feidhme trína bhféadfar na nithe a leanas a thabhairt ar aird:
1. Union airlines operating flights arriving to or departing from, and third country airlines operating flights departing from an airport located in the territories of the Member States to which the Treaties apply, shall implement procedures which allow for the production:
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Nuair a imíonn corparáid mar eintiteas dlíthiúil neamhspleách toisc go ndéanann corparáid amháin nó níos mó í a chomhghabháil, imíonn na sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais go léir as an gcóras, lena n-áirítear scaireanna agus cothromas eile a bhí ann idir an chorparáid sin agus na corparáidí a rinne í a chomhghabháil.
When a corporation disappears as an independent legal entity because it is absorbed by one or more corporations, all financial assets and liabilities, including shares and other equity that existed between that corporation and those that absorbed it, disappear from the system.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Nuair a imíonn corparáid mar eintiteas dlíthiúil neamhspleách toisc go ndearna corparáid amháin nó níos mó í a chomhghabháil, imíonn na sócmhainní airgeadais/dliteanais airgeadais go léir, lena n-áirítear scaireanna agus cothromas eile a bhí ann idir an chorparáid sin agus na corparáidí a chomhghabh í as córas na gcuntas náisiúnta.
Where a corporation disappears as an independent legal entity because it has been absorbed by one or more corporations, all financial assets/liabilities including shares and other equity that existed between that corporation and those that absorbed it disappear from the system of national accounts.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás ina n-imíonn na bearta deiridh a glacadh ó thuairimí, ó mholtaí nó ó mheabhraíochtaí na gComhairlí Comhairleacha a gheobhfar de bhun mhír 1, luafaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann na cúiseanna mionsonraithe i dtaobh cén chúis a n-imíonn siad óna chéile.
Where the final measures that are adopted diverge from the Advisory Councils' opinions, recommendations and suggestions received pursuant to paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall state detailed reasons for the divergence.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Imeoidh Bainistí an Tighe Oibre atá sa Chluainín, imeoidh sí as lámha Bhórd Caomhnóirí an Chluainín agus aistreofar í go dtí Coiste Bainistí a bheidh có-dheanta de cheithre baill déag a ceapfar ag Comhairle Chontae Liathdroma, de thrí baill an ceann ag Tuath-cheanntair an Chluainín agus Mhaothail Mhanacháin, de dhá bhall a ceapfar ag Comhairle Thuath-cheanntair Chara Droma Rúisc Uimh. 1 agus d'aon bhall amháin an ceann ag Tuath-cheanntair Bhéal an Átha Móir agus Chinn Locha.
The Management of the present Workhouse at Manorhamilton shall pass out of the hands of the Manorhamilton Board of Guardians and be transferred to a Committee of Management to consist of fourteen members appointed by the Leitrim County Council, three members by each of the Rural Districts of Manorhamilton and Mohill, two members appointed by the Carrick-on-Shannon No. 1 Rural District Council, and one member each appointed by the Rural Districts of Ballinamore and Kinlough.
Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923
Imeoidh bainistí an Tighe Oibre atá i Sligeach fé láthair, imeoidh sí as lámha Bhord Caomhnóirí Shligigh agus aistreofar í go dtí Coiste Bainistí a bheidh có-dhéanta de 8 mbaill a ceapfar ag Comhairle Chontae Shligigh, aon bhall amháin a ceapfar ag Comhairle Bhaile-cheanntair Shligigh, dhá bhall an ceann a cheapfidh gach Comhairle Thuath-cheanntair fé leith sa chontae agus duine acu do bheith ina Chathaóirleach ar an gcólucht san.
The management of the present Sligo Workhouse shall pass out of the hands of the Sligo Board of Guardians, and be transferred to a Committee of Management to consist of 8 members to be appointed by the Sligo County Council, one by Sligo Urban District Council, two by each Rural District Council in the county, one of whom shall be Chairman of that body.
Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923
(2) Ceapfar gach ball de sna painéil ar feadh pé téarma, nách sia ná trí bliana o dháta a cheaptha, a shocróidh an Seanascal, ar chomhairle na hArd-Chomhairle, nuair a bheidh an ceapa á dhéanamh agus ansan imeoidh sé as oifig, ach beidh ball a imeoidh as oifig ion-athcheaptha.
(2) Each member of the panels shall be appointed for such term not exceeding three years from the date of his appointment as the Governor-General shall on the advice of the Executive Council determine at the time of the appointment and shall then retire, but a retiring member shall be eligible for re-appointment.
Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924
(3) Bainfidh forálacha fo-ailt (2) den alt so le duine lena mbainfidís dá mbeadh seirbhís leanúnach tugtha aige sa tSuirbhéireacht Ordonáis ón dáta ar ar tugadh deimhniú amach ina thaobh fé fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1923 go dtí an dáta ar ar imigh sé, agus féadfar aon tréimhsí ar fhónuigh sé ar a bhfeadh sa tSuirbhéireacht Ordonáis o dháta an deimhnithe sin go dtí an dáta ar ar imigh sé d'áireamh mar aon tréimhse leanúnach amháin seirbhíse chun crícheanna na nAchtanna Aoisliúntas.
(3) The provisions of sub-section (2) of this section shall apply to a person to whom they would apply if he had rendered continuous service in the Ordnance Survey from the date on which a certificate in respect of him was issued under sub-section (1) of section 2 of the Act of 1923 to the date of his retirement, and any periods during which he served in the Ordnance Survey from the date of the said certificate to the date of his retirement may be reckoned as one continuous period of service for the purposes of the Superannuation Acts.
Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942
Féachfaidh na Ballstait le saobhadh margaidh a íoslaghdú, go háirithe soláthar seirbhísí ag praghsanna a imíonn ó ghnáthchoinníollacha tráchtála nó faoi réir téarmaí agus coinníollacha a imíonn ó ghnáthchoinníollacha tráchtála, agus leas an phobail á choimirciú.
Member States shall seek to minimise market distortions, in particular the provision of services at prices or subject to other terms and conditions which depart from normal commercial conditions, whilst safeguarding the public interest.
Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
—(1) Más rud é, maidir le tiarna aon tailimh thionóntuithe a bheidh dílsithe no le dílsiú fén Acht so, go raibh sé, roimh fhaisnéis an lae cheaptha don talamh san, fé oblagáid ina aonar no i dteanta duine eile no daoine eile, pe'ca fé théarmaí connartha thionóntachta no fé reacht no ar shlí eile é, aon chúrsa uisce, dréin, bancánacht, no obair eile do ghlana no do choinneail i dtreo no cabhrú chun a ghlanta no a choinnithe i dtreo, agus gur thug an tiarna talmhan san faillí san obair sin do ghlana no do choinneail i dtreo amhlaidh no i gcabhrú chun a glanta no a coinnithe i dtreo amhlaidh agus go mbeidh gabháltas ar an talamh tionóntuithe sin imithe in olcas go buan no imithe go mór i laighead de dheascaibh na faillí sin agus, mar gheall ar é bheith imithe in olcas no i laighead amhlaidh, ná beidh Coimisiún na Talmhan sásta gur urrús an gabháltas san ar an riail-bhlianacht cheannaigh do dhlighfeadh bheith air, ar a dhílsiú, mara mbeadh an t-alt so, féadfaidh Coimisiún na Talmhan, ar iarratas éinne le n-a mbaineann no gan aon iarratas den tsórt san agus roimh an lá ceaptha no ina dhiaidh—
—(1) Where the landlord of any tenanted land vested or to be vested under this Act was, prior to the declaration of the appointed day for such land, liable, either alone or in conjunction with another person or other persons and either under the terms of a contract of tenancy or under a statute or otherwise, to cleanse or maintain or to contribute to the cleansing or maintenance of any watercourse, drain, embankment, or other work and such landlord neglected so to cleanse or maintain or contribute to the cleansing or maintenance of such work and by reason of such neglect a holding on such tenanted land has become permanently deteriorated or substantially reduced in area and in consequence of such deterioration or reduction the Land Commission is not satisfied that such holding is security for the standard purchase annuity to which, but for this section, it would become liable on vesting, the Land Commission, on the application of any person interested or without any such application and either before or after the appointed day—
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
Nuair a dhéantar corparáid phoiblí a athstruchtúrú, d’fhéadfadh sé go dtaispeánfaí nó go n-imeodh sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais agus na gaolmhaireachtaí airgeadais nua á léiriú.
When a public corporation is restructured, financial assets and liabilities may appear or disappear reflecting new financial relationships.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chun críocha mhír 1, má imítear ó na sonraí sa deimhniú ar chineálcheadú AE nó sa phacáiste faisnéise, measfar gurb ionann sin agus gan a bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.
For the purposes of paragraph 1, deviations from the particulars in the EU type-approval certificate or the information package shall be deemed to constitute failure to conform to the approved type.
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(ii) maidir le hobair a rinneadh de réir pleananna a taisceadh roimh an lá feidhme, cibé acu a imíodh nó a claonadh ó na pleananna sin nó nach ndearnadh amhlaidh, agus
(ii) work carried out in accordance with plans deposited before the operative day, with or without departure or deviation from those plans, and
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann lena n-áirítear dáta agus uair na himeachta agus an teachta isteach;
port of departure and port of arrival including the date and hour of departure and arrival;
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Sna cásanna sin, ba cheart an dul isteach deireanach a thaifeadadh in EES freisin tráth a n-imeodh an náisiúnach tríú tír as críoch na mBallstát.
In those situations, the last entry should also be recorded in the EES when the third-country national exits the territory of the Member States.
Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta
(a) i gcás an deonú iomchuí cearta póraitheoirí plandaí a bheith imithe in éag roimh dháta an chinnidh ón Rialaitheoir, measfar an deonú a bheith imithe in éag díreach roimh an gcinneadh, agus
( a ) in case the relevant grant of plant breeders' rights has expired before the date of the Controller's decision, the grant shall be regarded as having expired immediately before the decision, and
Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980
(b) i gcás ina seirbheálfar fógra faoi mhír (a), beidh ag an iarratasóir, d'ainneoin a leas sa talamh a bheith imithe in éag, an ceart céanna an feo simplí a fháil a bheadh aige mura mbeadh an leas sin imithe in éag.
( b ) where a notice under paragraph (a) is served the applicant shall, notwithstanding that his interest in the land has expired, have the same right to acquire the fee simple as he would have had if that interest had not expired.
Uimhir 4 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1984
(3) Ní bheidh éifeacht le haon ordú faoin alt seo go dtí go mbeidh an gnáth-am chun achomharc a thionscnamh in aghaidh an chiontaithe nó an ordaithe lena mbaineann imithe in éag nó, i gcás go dtionscnófar achomharc den sórt sin, go dtí go gcinnfear go críochnaitheach é nó aon achomharc breise nó go dtréigfear é nó go dtí go mbeidh an gnáth-am chun aon achomharc breise a thionscnamh imithe in éag.
(3) An order under this section shall not take effect until the ordinary time for instituting an appeal against the conviction or order concerned has expired or, where such an appeal is instituted, until it or any further appeal is finally decided or abandoned or the ordinary time for instituting any further appeal has expired.
Uimhir 19 de 1989: AN tACHT UM THOIRMEASC AR GHRÍOSÚ CHUN FUATHA, 1989
Sa chás go n-imeoidh an t-údárás inniúil sa Bhallstát baile ó thuairimí CESR, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána lena aghaidh sin.
If the competent authority of the home Member State departs from CESR’s advice, it shall provide full reasons.
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
imíonn an t-údárás inniúil in aon cheann de na Ballstáit bhaile ó thuairim an CESR, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána.
If the competent authorities of the home Member States depart from CESR’s advice, they shall provide full reasons.
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Déanfaidh na húdaráis inniúla i dtrácht comhairle an CESR a bhreithniú go cuí agus tabharfaidh siad lánchúiseanna i gcás ina n-imíonn siad sin ón gcomhairle sin.
The competent authorities concerned shall give due consideration to the advice of CESR and shall provide full reasons for any deviation from that advice.
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Tabharfaidh an Coimisiún míniú i gcás nach féidir leis tograí ar leithligh atá ina Chlár Oibre a thabhairt i gcrích don bhliain i dtrácht nó nuair a imíonn sé ón gClár Oibre.
The Commission shall explain when it cannot deliver individual proposals in its Work Programme for the year in question or when it departs from it.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
69. Imíonn an tríú habairt in Airteagal 140(2) den Rialachán Airgeadais reatha ó théacs an Chonartha ar thrí bhealach:
69. The third sentence in Article 140(2) of the current Financial Regulation diverges from the text of the Treaty in three respects:
Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh
ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post idirthurais’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar an aerárthach céanna ar tháinig siad isteach air;
17.‘transit passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on the same aircraft as that on which they arrived;
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post traschuir’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar aerárthach seachas an ceann ar tháinig siad isteach air;
16.‘transfer passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on an aircraft other than that on which they arrived;
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Déanfar seiceáil le cinntiú go bhfuil an long a n-imeoidh siad inti ar ancaire ann nó go bhfuil súil léi ann.
A check shall be carried out to establish whether the ship they are joining is berthed or expected there.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
6.—(1) Imeoidh duine óltach as áitreabh ceadúnaithe ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh.
6.—(1) A drunken person shall leave licensed premises on being requested to do so by the licensee or a member of the Garda Síochána.
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003
(a) imeoidh sé nó sí as an áitreabh ceadúnaithe lena mbaineann ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus
(a) shall leave the licensed premises concerned on being requested to do so by the licensee or a member of the Garda Síochána, and
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003
(d) gur imigh, nó go bhfuil baol tromaí ann go n-imeoidh, aon fhoirgneamh nó déanmhas ar an talamh i ndrochdheis;
(d) any building or structure on the land has fallen, or there is a serious risk of the building or structure falling, into disrepair;
AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009
ciallaíonn ‘áit onnmhairithe’ áit óna n-imíonn táirgí inmháil ó chríoch an Aontais Eorpaigh, de réir nósanna imeachta custam;
‘place of exportation’ means a place where, in accordance with customs procedures, excisable products leave the territory of the European Union;
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.
Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.
Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
trealamh iompair agus trealamh inghluaiste eile a imíonn ó thír go sealadach, gan aon athrú úinéireachta eacnamaíche e.g. trealamh tógála chun críoch suiteála nó tógála ar an gcoigríoch;
transportation equipment and other movable kinds of equipment which leave a country temporarily, without any change of economic ownership, e.g. construction equipment for installation or construction purposes abroad;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
earraí eile a imíonn ó thír go sealadach, agus a chuirtear ar ais ina mbunriocht laistigh de bhliain de ghnáth gan athrú úinéireachta eacnamaíche.
other goods which leave a country temporarily, being generally returned within a year in their original state and without change of economic ownership.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cealú fiach in aghaidh corparáide poiblí agus glacadh fiach ó chorparáid phoiblí ag rialtas a imíonn as an gcóras mar aonad institiúideach.
debt cancellation against and debt assumption from a public corporation by government which disappears as an institutional unit in the system.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Nuair a fheidhmítear an rogha a bheith ag fostaithe scaireanna a cheannach (ESO), imíonn an iontráil ar an gclár comhordaithe agus cuirtear ina háit luach na stoc (na scaireanna) arna bhfáil.
When an ESO is exercised, the entry in the balance sheet disappears and is replaced by the value of the stocks (shares) acquired.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Má chealaíonn an rialtas fiacha nó má ghlacann sé fiacha corparáide poiblí a imíonn mar aonad institiúideach as an gcóras, ní thaifeadtar aon idirbheart sa chuntas caipitil ná sa chuntas airgeadais.
If government cancels or assumes debt from a public corporation which disappears as an institutional unit in the system, no transaction is recorded in the capital account or the financial account.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Mura réadaítear luach na sócmhainne, claonfaidh sé i dtreo an nialais de réir mar a imíonn tréimhse an léasa in éag.
If the value of the asset is not realised it will tend towards zero as the lease period ends.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
sa chéad stáisiún a dtiocfaidh an traein isteach ann nó an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh ar chríoch Ballstáit,
in the first station of arrival or last station of departure on the territory of a Member State,
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
sa stáisiún deireanach a n-imeoidh an traein uaidh nó sa chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch tríú tír.
in the last station of departure or the first station of arrival on the territory of a third country.
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhun sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 35(6);
the validity of the approval expires by virtue of a restriction in accordance with Article 35(6);
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh chineálcheadú AE.
the national criteria upon which such approvals were based insofar as these criteria deviated from the requirements obligatory for EU type-approval.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn "feithicil mhonabhreosla" feithicil atá deartha ar shlí go n-imeoidh sí go príomha ar chineál amháin breosla;
"mono fuel vehicle" means a vehicle that is designed to run primarily on one type of fuel;
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhua sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 40(6);
the validity of the approval expires by virtue of a restriction in accordance with Article 40(6);
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh cineálcheadú AE.
the national criteria upon which such approvals were based in so far as these criteria deviated from the requirements obligatory for EU type-approval.
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfaidh an t-údarás ceapacháin trí chinneadh speisialta an áit bhunaidh a cinneadh amhlaidh a athrú fad agus atá an t-oifigeach sa tseirbhís nó nuair a imíonn sé ón tseirbhís.
The place of origin as so determined may by special decision of the appointing authority be changed while the official is in service or when he leaves the service.
Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh
imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin leithdháilte den chlúdach airgeadais, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn iad, thar breis agus 5 phointe céatadán i gcás gach grúpa de chuspóirí sonracha.
The Commission shall not depart from the allocated percentages of the financial envelope, as set out in the Annex, by more than 5 percentage points for each group of specific objectives.
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin leithdháilte den imchlúdach airgeadais, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn é, thar breis agus 5 phointe i gcás gach cuspóir shonraigh.
The Commission shall not depart from the allocated percentages of the financial envelope, as set out in the Annex, by more than 5 percentage points for each specific objective.
Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Measfar go bhfuil an tomhas bailí mura n-imíonn luas innill na tástála níos mó ná ±3% ó spriocluas an innill ar feadh aonsoicind ar a laghad.
The measurement shall be regarded as valid if the test engine speed does not deviate from the target engine speed by more than ±3% for at least 1 second.
Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014
imíonn an togra ó thosaíocht an choiste iniúchóireachta, déanfar údar maith leis na cúiseanna gan déanamh de réir mholadh an choiste iniúchóireachta a thabhairt sa togra.
If the proposal departs from the preference of the audit committee, the proposal shall justify the reasons for not following the recommendation of the audit committee.
Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Measfar go bhfuil an tomhas bailí mura n-imíonn luas innill na tástála níos mó ná±3 % ó spriocluas an innill ar feadh aon soicind ar a laghad.
The measurement shall be regarded as valid if the test engine speed does not deviate from the target engine speed by more than±3 % for at least 1 second.
Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
gur imigh na táirgí ó chríoch chustaim an Aontais i gcomhréir leis an nós imeachta onnmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 161 den Chód Custaim;
the products have left the customs territory of the Union in accordance with the export procedure referred to in Article 161 of the Customs Code;
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
an dáta a dtagann na hainmhithe agus an fheoil san fhoras agus an dáta a n-imíonn siad.
the date of arrival and departure of the animals and meat in the establishment.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
imeoidh siad ón [Rialachán Réime Airgeadais] mura mbeidh gásonrach leis an imeacht sin d’fheidhmiú Europol agus mura mbeidh toiliú tugthaag an gCoimisiún roimh ré.
Theyshall not depart from [the framework Financial Regulation]unless such a departure is specifically required for Europol’s operation andthe Commission has given its prior consent.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis don Aontas comhaontuithe um athligean isteach a thabhairt i gcrích le roinnt tríú tíortha.
That Decision became obsolete after the Union concluded readmission agreements with a number of third countries.
Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen
D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir na Ballstáit.
That Joint Action became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States.
Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
sa chéad stáisiún a dtiocfaidh an traein isteach ann nó an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh ar chríoch Ballstáit;
in the first station of arrival or last station of departure on the territory of a Member State;
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
sa stáisiún deireanach a n-imeoidh an traein uaidh nó sa chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch tríú tír.
in the last station of departure or the first station of arrival on the territory of a third country.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
i gcás ina n-imíonn long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chuig calafort atá lonnaithe i mBallstát, ní dhéanfar aon seiceálacha ar imeacht.
where a cruise ship departs from a port situated in a Member State to such a port, no exit checks shall be carried out.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar imigh an bád astu, dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar tháinig an bád i dtír iontu.
Dates and ports of departure, dates and ports of arrival.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
(5) Aon Ghnáth-Choimisinéir a imeoidh as oifig ar bheith caithte dá théarma oifige le himeacht aimsire beidh sé ionaththoghtha no ion-athainmnithe (pe'ca aca é).
(5) An ordinary Commissioner retiring on the expiration by effluxion of time of his term of office shall be eligible for re-election or re-nomination (as the case may be).
Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927
(b) d'imigh as a phost ar scór aoise tar éis dáta Achta 1936 do rith ach roimh dháta an Achta so do rith, agus
( b ) retired on the grounds of age after the passing of the Act of 1936 but before the passing of this Act, and
Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942
(i) imeoidh an bád sin as teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit a luaithe a bheidh friotháil déanta ar an gcuspóir a thug an bád sin isteach amhlaidh,
(i) such boat shall leave the exclusive fishery limits of the State as soon as the purpose for which such boat so entered has been answered,
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Nuair a cheadófar do dhaoine imeacht faoin Airteagal deiridh sin roimhe seo, socrófar go n-imeoidh siad faoi choinníollacha sásúla maidir le sábháilteacht, sláinteachas, sláintíocht agus bia.
Departures permitted under the foregoing Article shall be carried out in satisfactory conditions as regards safety, hygiene, sanitation and food.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(i) imeoidh an bád as teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit a luaithe a bheidh friotháil déanta ar an gcuspóir a thug an bád sin isteach amhlaidh,
(i) the boat shall leave the exclusive fishery limits of the State as soon as the purpose for which the boat so entered has been answered,
Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978
Sula n-imeoidh sé, déanfar seiceáil slándála ar aerárthach nó cuardach slándála ar aerárthach d’fhonn a áirithiú nach bhfuil aon earraí toirmiscthe ar bord.
Before departure, an aircraft shall be subjected to an aircraft security check or aircraft security search in order to ensure that no prohibited articles are present on board.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Paisinéirí a d’fhéadfadh a bheith treampánach, cuirfear faoi réir na mbeart iomchuí slándála iad sula n-imeoidh siad.
Before departure potentially disruptive passengers shall be subjected to appropriate security measures.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie