Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (3019)
Gníomhartha ag leanúint as moltaí sábháilteachta agus bunachar sonraí na moltaí sábháilteachta
Follow-up to safety recommendations and safety recommendations database
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(e) i gcás go bhfuil moladh déanta faoi alt 12 nó 13, an moladh sin.
(e) where a recommendation has been made under section 12 or 13, that recommendation.
AN tACHT UM BEARTA AIRGEADAIS ÉIGEANDÁLA AR MHAITHE LE LEAS AN PHOBAIL 2010
Tháinig Moladh 9:2014, arna leasú le Moladh 12:2015, i bhfeidhm an 1 Iúil 2015.
Recommendation 9:2014, as amended by Recommendation 12:2015, entered into force on 1 July 2015.
Rialachán (AE) 2016/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh
ciallaíonn an abairt “moladh glactha” moladh glactha faoi Chaibidil I de Chuid XIV den Acht so;
the expression "recommendation for reception" means a recommendation for reception under Chapter I of Part XIV of this Act;
Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945
Socraítear freisin nodaireachtaí craicinn i gcomhréir le moltaí SCOEL agus le moltaí ACSH.
Skin notations are also set in accordance with the recommendations of SCOEL and of the ACSH.
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
—(1) Má thárlann, i gcás moladh glactha, go bhfaghfar, laistigh de lá is fiche tar éis an duine lena mbainfidh an moladh a ghlacadh san óspidéal meabhair-ghalar ceantair a luafar sa mholadh, an moladh san a bheith mí-cheart nó lochtach in aon tslí, féadfaidh príomh-dhochtúir comhnaitheach an óspidéil an moladh a chur chun an duine do rinne é chun é leasú, agus féadfaidh an duine sin, le toiliú an Aire, an moladh a leasú laistigh den lá is fiche sin.
—(1) Where a recommendation for reception is found within twenty-one days after the reception of the person to whom the recommendation relates into the district mental hospital mentioned in the recommendation, to be in any respect incorrect or defective, the resident medical superintendent of the hospital may refer the recommendation to the person by whom it was made for amendment, and that person may, with the consent of the Minister, amend the recommendation within such twenty-one days.
Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945
Ag a 19ú cruinniú speisialta in 2014, ghlac ICCAT Moladh 14-04 lena leasaítear Moladh 13-07 agus lena n-aisghairtear Moladh 13-08.
At its 19th special meeting in 2014, ICCAT adopted Recommendation 14-04 amending Recommendation 13-07 and repealing Recommendation 13-08.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
Ag a Seisiúin Bhliantúla sna blianta 2005, 2006, 2007 agus 2008, ghlac CGIM roinnt moltaí agus rún i ndáil le hiascaigh áirithe i limistéar Chomhaontú CGIM, agus rinneadh na moltaí agus na rúin sin a chur chun feidhme go sealadach i ndlí Aontais leis na Rialacháin bhliantúla ar dheiseanna iascaireachta nó, i gcás moltaí 2005/1 agus moltaí 2005/2 ó CGIM, le hAirteagal 4(3) agus le hAirteagal 24 de Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 [4].
At its Annual Sessions in 2005, 2006, 2007 and 2008 the GFCM adopted a number of recommendations and resolutions for certain fisheries in the GFCM Agreement area which have been temporarily implemented in Union law by the annual Regulations on fishing opportunities or, in the case of GFCM Recommendations 2005/1 and 2005/2, by Article 4(3) and Article 24 of Council Regulation (EC) No 1967/2006 [4].
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
Foráiltear le hAirteagal 3(5) agus le hAirteagal 5(2), má tá gníomhaíocht éifeachtach déanta i gcomhréir, faoi seach, le moladh faoi Airteagal 126(7) CFAE nó cinneadh foláireamh a thabhairt faoi Airteagal 126(9) CFAE, agus go dtarlaíonn imeachtaí eacnamaíocha dochracha nach bhféadfaí a bheith ag súil leo a bhfuil mór-iarmhairtí mífhabhracha acu ar airgeadas rialtais tar éis an moladh sin a ghlacadh nó cinneadh an foláireamh a thabhairt, féadfaidh an Chomhairle a chinneadh, ar moladh ón gCoimisiún, moladh athbhreithnithe a ghlacadh faoi Airteagal 126(7) CFAE nó cinneadh athbhreithnithe chun foláireamh a thabhairt faoi Airteagal 126(9) CFAE.
Article 3(5) and Article 5(2) of that Regulation provide that if effective action has been taken in compliance with, respectively, a recommendation under Article 126(7) TFEU or a decision to give notice under Article 126(9) TFEU, and unexpected adverse economic events with major unfavourable consequences for government finances occur after the adoption of that recommendation or decision to give notice, the Council may decide, on a recommendation from the Commission, to adopt a revised recommendation under Article 126(7) TFEU or a revised decision to give notice under Article 126(9) TFEU.
Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirithítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú
(4) Maidir le moladh aon bhliain ainmniúcháin faoi aon fho-alt acu sin roimhe seo, déanfar é i scr bhinn ag aon sé cinn de na cumainn a shonraítear san fho-alt faoina ndéanfar an moladh (agus, i gcás moladh faoi fho-alt (3) den alt seo, déarfar ann gur faoin bhfo-alt sin atáthar á dhéanamh) agus seachadfar don cheann comhairimh é (maraon le ráiteas i scríbhinn arna shíniú ag an duine a bheidh molta á rá go dtoilíonn sé leis an moladh) i rith na tréimhse míosa a chríochnóidh díreach roimh an lá ainmniúcháin an bhliain sin.
(4) A proposal in any nomination year under any of the foregoing subsections shall be made in writing by any six societies specified in the subsection under which the proposal is made (and, in the case of a proposal under subsection (3) of this section, shall contain an indication that it is made under that subsection) and shall be delivered to the returning officer (together with a statement in writing signed by the person proposed signifying his consent to the proposal) during the period of one month ending immediately before the nomination day in that year.
Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961
—(1) I gcás ina ndéanfar moladh glactha, féadfaidh an té a d'iarr an moladh glactha nó aon duine a bheidh údaraithe aige nó, i gcás moladh glactha arna dhéanamh de bhun alt 16, aon chomhalta den Gharda Síochána nó coimhdeacht a bheidh údaraithe faoi alt 21, an duine lena mbaineann an moladh a thabhairt, faoi réir an ailt seo, go dtí lárionad síciatrach.
—(1) Where a recommendation for reception is made, the applicant for the recommendation or any person authorised by him or, in the case of a recommendation for reception made pursuant to section 16, any member of the Garda Síochána or an escort authorised under section 21 may, subject to this section, bring the person to whom the recommendation relates to a psychiatric centre.
Uimhir 17 de 1981: AN tACHT SLÁINTE (SEIRBHÍSÍ MEABHAIRGHALAR), 1981
(f) faireachán a dhéanamh ar bhearta a dhéantar mar thoradh ar rabhaidh agus ar mholtaí;
(f) monitoring the follow-up to warnings and recommendations;
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Tabharfaidh an Pharlaimint lánaird ar mholtaí den sórt sin.
Parliament shall take the fullest account of such proposals.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
aon mholtaí agus aon staideanna aicme atá thar téarma;
any overdue recommendations and conditions of class;
Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge
(c) breithneoidh sé an tuarascáil agus aon mholtaí ón duine a rinne an fiosrúchán sin.
(c) consider the report and any recommendation of the person conducting such inquiry.
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
(2) Beidh aird ag údarás pleanála ar aon mholtaí a chuirfear faoina bhráid faoin alt seo.
(2) A planning authority shall have regard to any recommendations made to it under this section.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
(b) ar aon mholtaí a cuireadh faoi bhráid an údaráis faoi alt 53.
(b) any recommendations made to the authority under section 53.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
Tuairisceoidh an t-iniúchóir inmheánach don institiúid maidir lena chinntí agus maidir lena mholtaí.
The internal auditor shall report to the institution on his or her findings and recommendations.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Tuairisceoidh an t-iniúchóir inmheánach don institiúid maidir lena chinntí agus maidir lena mholtaí.
The internal auditor shall report to the institution on his or her findings and recommendations.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
plé teicniúil ar mholtaí;
the technical discussion on proposals;
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
torthaí iniúchta inmheánacha agus seachtracha agus obair leantach ar mholtaí iniúchta agus ar mholadh urscaoilte;
internal and external audit findings and the follow-up to the audit recommendations and to the discharge recommendation;
Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
I dtuarascáil ÚEUM, déanfar tionchar chainníochtúil mholtaí BCA a bhreithniú freisin.
ESMA’s report shall also consider the quantitative impact of the FSB recommendations.
Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus athúsáide agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Féadfaidh an Banc Ceannais Eorpach a chinneadh a chinntí, a mholtaí agus a thuairimí a fhoilsiú.
The European Central Bank may decide to publish its decisions, recommendations and opinions.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Féadfaidh BCE a chinneadh a chinntí, a mholtaí agus a thuairimí a fhoilsiú.
The ECB may decide to publish its decisions, recommendations and opinions.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
(h) a mholtaí,
( h ) his recommendations,
Uimhir 27 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1990
(2) Beidh aird ag údarás pleanála ar aon mholtaí a chuirfear faoina bhráid faoin alt seo.
(2) A planning authority shall have regard to any recommendations made to it under this section.
Uimhir 17 de 1999: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1999
(b) ar aon mholtaí a cuireadh faoi bhráid an údaráis faoi alt 4 .
(b) any recommendations made to the authority under section 4 .
Uimhir 17 de 1999: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1999
Le blianta beaga anuas athraíodh nó aisghaireadh roinnt mhaith de mholtaí ICCAT.
Many ICCAT recommendations have changed or have been repealed in recent years.
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
Praghas carbóin EU-ETS [EUR/EUA] bunaithe ar mholtaí an Choimisiúin
EU-ETS carbon price [EUR/EUA] based on the Commission's recommendations
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
(1) Más rud é, i leith ceachtar earnáil foirne, nach bhfaighfear ach moladh bailí amháin, cuirfidh an ceann comhairimh ainm agus seoladh an duine a moladh chuig an Rúnaí chun é a shroicheadh tráth nach déanaí ná seacht lá tar éis an dáta is deireanaí chun moltaí a ghlacadh agus deimhneoidh sé nár moladh aon duine eile go bailí san earnáil sin.
(1) If, in respect of either category of staff only one valid proposal is received, the returning officer shall send the name and address of the person proposed to the Secretary so as to reach him not later than seven days after the last date for the receipt of proposals and shall certify that no other person in such category has been validly proposed.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
An dáta is déanaí le haghaidh Moltaí:
Latest date for Proposals:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Toiliú leis an moladh thuas
Consent to above proposal
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Lámhleabhar moltaí
Recommendations manual
Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche
Más iomchuí, gabhfaidh tograí oiriúnacha nó moltaí ar an ábhar sin leis an tuarascáil sin.
If appropriate, that report shall be accompanied by suitable proposals or recommendations on this matter.
Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid
Moladh eolaíoch faoi aicmiú ardteiripe
Scientific recommendation on advanced therapy classification
Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004
Lámhleabhar moltaí
Recommendations manual
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
Foilseoidh an Coimisiún lámhleabhar moltaí maidir le cláir ghnó.
The Commission shall publish a business registers recommendations manual.
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
(b) eiseoidh sí moltaí a dhíreofar ar an gCoimisiún chun Airteagal 14 a chur i bhfeidhm;
(b) issue recommendations addressed to the Commission for the application of Article 14;
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Cuirfear torthaí agus moltaí na meastóireachta araon ar fáil don phobal.
Both the findings and the recommendations of the evaluation shall be made public.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
28) ciallaíonn "RTDG na NA" Moltaí na Náisiún Aontaithe maidir le hearraí contúirteacha a iompar;
28. "UN RTDG" means the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(g) tuilleadh moltaí maidir le téarmaí dlíthiúla neamhshainithe.
(g) further recommendations concerning undefined legal terms.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
(a) moltaí de réir bhrí Airteagal 1(3) de Threoir 2003/125/CE ón gCoimisiún [18]
(a) recommendations within the meaning of Article 1(3) of Commission Directive 2003/125/EC [18];
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Áireofar sa tuarascáil, i gcás inarb iomchuí, moltaí maidir leis an Rialachán seo a fheabhsú.
The report shall include, where appropriate, recommendations for improvement of this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle
(b) moltaí a thabhairt maidir le hábhar na gceisteanna agus faisnéis a fháil ó fhinnéithe;
(b) suggest areas of questioning and obtain witness information;
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(c) litreacha cumhdaigh chun moltaí sábháilteachta a tharchur ón údarás um imscrúdú sábháilteachta chuig an seolaí, arna iarraidh sin don údarás um imscrúdú sábháilteachta a eisíonn na moltaí;
(c) covering letters for the transmission of safety recommendations from the safety investigation authority to the addressee, where so requested by the safety investigation authority issuing the recommendation;
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Áireofar moltaí sábháilteachta sa tuarascáil, i gcás inarb iomchuí sin.
The report shall contain, where appropriate, safety recommendations.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(b) chuig seolaithe na moltaí sábháilteachta atá sa tuarascáil;
(b) addressees of safety recommendations contained in the report;
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Moltaí sábháilteachta
Safety recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(d) moltaí le haghaidh gníomhaíochta feabhais a eisiúint mar fhreagairt ar na rioscaí a shainaithnítear agus, i gcás inarb iomchuí, na moltaí sin a phoibliú;
(d) issuing recommendations for remedial action in response to the risks identified and, where appropriate, making those recommendations public;
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Rabhaidh agus moltaí
Warnings and recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Áireofar sna moltaí amlíne shonraithe le haghaidh na freagartha beartais.
Recommendations shall include a specified timeline for the policy response.
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Féadfar moltaí a dhíriú freisin chuig an gCoimisiún i ndáil le reachtaíocht ábhartha an Aontais.
Recommendations may also be addressed to the Commission in respect of the relevant Union legislation.
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Bearta a leanann as moltaí ón BERS
Follow-up of the ESRB recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
Rabhaidh phoiblí agus moltaí poiblí
Public warnings and recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach
(c) chun treoirlínte agus moltaí a eisiúint de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16;
(c) issue guidelines and recommendations, as laid down in Article 16;
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
(d) chun moltaí a eisiúint i gcásanna sonracha, amhail dá dtagraítear in Airteagal 17(3);
(d) issue recommendations in specific cases, as referred to in Article 17(3);
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Treoirlínte agus moltaí
Guidelines and recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Laistigh de dhá mhí ón tráth a eiseofar treoirlíne nó moladh, tabharfaidh gach údarás inniúil daingniú i dtaobh an bhfuil an treoirlíne nó an moladh sin á comhlíonadh nó á chomhlíonadh aige nó an bhfuil sé beartaithe aige an treoirlíne nó an moladh sin a chomhlíonadh.
Within 2 months of the issuance of a guideline or recommendation, each competent authority shall confirm whether it complies or intends to comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
I gcás nach gcomhlíonann údarás inniúil an treoirlíne nó an moladh sin, nó nach mbeartaíonn údarás inniúil an treoirlíne nó an moladh sin a chomhlíonadh, foilseoidh an tÚdarás an méid sin.
The Authority shall publish the fact that a competent authority does not comply or does not intend to comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Má cheanglaítear amhlaidh leis an treoirlíne nó leis an moladh sin, déanfaidh na hinstitiúidí airgeadais tuairisciú, ar shlí shoiléir mhionsonraithe, i dtaobh an gcomhlíonann siad an treoirlíne nó an moladh sin.
If required by that guideline or recommendation, financial institutions shall report, in a clear and detailed way, whether they comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Cuirfear moladh an Údaráis san áireamh i dtuairim fhoirmiúil an Choimisiúin.
The Commission’s formal opinion shall take into account the Authority’s recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Tá feidhm aige seo mutatis mutandis maidir le moltaí dá dtagraítear in Airteagal 17(3).
This applies mutatis mutandis to recommendations as referred to in Article 17(3).
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
(c) chun treoirlínte agus moltaí a eisiúint de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16;
(c) issue guidelines and recommendations, as laid down in Article 16;
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
(d) chun moltaí a eisiúint i gcásanna sonracha dá dtagraítear in Airteagal 17(3);
(d) issue recommendations in specific cases, as referred to in Article 17(3);
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Treoirlínte agus moltaí
Guidelines and recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Laistigh de dhá mhí ón tráth a eiseofar treoirlíne nó moladh, tabharfaidh gach údarás inniúil daingniú i dtaobh an bhfuil an treoirlíne nó an moladh sin á comhlíonadh nó á chomhlíonadh aige nó an bhfuil sé beartaithe aige an treoirlíne nó an moladh sin a chomhlíonadh.
Within 2 months of the issuance of a guideline or recommendation, each competent authority shall confirm whether it complies or intends to comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
I gcás nach gcomhlíonann údarás inniúil an treoirlíne nó an moladh sin, nó nach mbeartaíonn údarás inniúil an treoirlíne nó an moladh sin a chomhlíonadh, foilseoidh an tÚdarás an méid sin.
The Authority shall publish the fact that a competent authority does not comply or does not intend to comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Má cheanglaítear amhlaidh leis an treoirlíne nó leis an moladh sin, déanfaidh na hinstitiúidí airgeadais tuairisciú, ar shlí shoiléir mhionsonraithe, i dtaobh an gcomhlíonann siad an treoirlíne nó an moladh sin.
If required by that guideline or recommendation, financial institutions shall report, in a clear and detailed way, whether they comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Cuirfear moladh an Údaráis san áireamh i dtuairim fhoirmiúil an Choimisiúin.
The Commission’s formal opinion shall take into account the Authority’s recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Tá feidhm aige seo mutatis mutandis maidir le moltaí dá dtagraítear in Airteagal 17(3).
This applies mutatis mutandis to recommendations as referred to in Article 17(3).
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
(c) chun treoirlínte agus moltaí a eisiúint de réir mar a leagtar síos in Airteagal 16;
(c) issue guidelines and recommendations, as laid down in Article 16;
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
(d) chun moltaí a eisiúint i gcásanna sonracha, amhail dá dtagraítear in Airteagal 17(3);
(d) issue recommendations in specific cases, as referred to in Article 17(3);
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Treoirlínte agus moltaí
Guidelines and recommendations
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Laistigh de dhá mhí ón tráth a eiseofar treoirlíne nó moladh, tabharfaidh gach údarás inniúil daingniú i dtaobh an bhfuil an treoirlíne nó an moladh sin á comhlíonadh nó á chomhlíonadh aige nó an bhfuil sé beartaithe aige an treoirlíne nó an moladh sin a chomhlíonadh.
Within 2 months of the issuance of a guideline or recommendation, each competent authority shall confirm whether it complies or intends to comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
I gcás nach gcomhlíonann údarás inniúil an treoirlíne nó an moladh sin, nó nach mbeartaíonn údarás inniúil an treoirlíne nó an moladh sin a chomhlíonadh, foilseoidh an tÚdarás an méid sin.
The Authority shall publish the fact that a competent authority does not comply or does not intend to comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Má cheanglaítear amhlaidh leis an treoirlíne nó leis an moladh sin, déanfaidh na rannpháirtithe margaidh airgeadais tuairisciú, ar shlí shoiléir mhionsonraithe, i dtaobh an gcomhlíonann siad an treoirlíne nó an moladh sin.
If required by that guideline or recommendation, financial market participants shall report, in a clear and detailed way, whether they comply with that guideline or recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Cuirfear moladh an Údaráis san áireamh i dtuairim fhoirmiúil an Choimisiúin.
The Commission’s formal opinion shall take into account the Authority’s recommendation.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Tá feidhm aige seo mutatis mutandis maidir le moltaí dá dtagraítear in Airteagal 17(3).
This applies mutatis mutandis to recommendations as referred to in Article 17(3).
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
"(aa) moladh maidir lena mhinice a thíolacfar tuairiscí tréimhsiúla sábháilteachta cothrom le dáta;";
"(aa) a recommendation on the frequency of submission of periodic safety update reports;";
Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe
Ba cheart ionchorprú na moltaí sin i ndlí an Aontais a áirithiú.
The incorporation of those recommendations into Union law should be ensured.
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
Riail 97 Moltaí faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála
Rule 97 Recommendations within the framework of the common foreign and security policy
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Riail 114 Moladh ar na treoirlínte ginearálta maidir le beartais eacnamaíocha
Rule 114 Recommendation on the broad guidelines of economic policies
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
CAIBIDIL 5 RÚIN AGUS MOLTAÍ
CHAPTER 5 RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Riail 121 Moltaí don Chomhairle
Rule 121 Recommendations to the Council
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuirfear an moladh sin faoi bhráid na Parlaiminte i gcomhair díospóireachta agus vótála.
The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Déanfaidh an coiste freagrach vótáil ar na leasuithe nó ar na moltaí sin.
The committee responsible shall put these amendments or suggestions to the vote.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Nuair a théitear i gcomhairle leis an bParlaimint ar mholtaí ón gComhairle de bhun Airteagal 140(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, déanfaidh an Pharlaimint, tar éis don Chomhairle na moltaí sin a thíolacadh i suí iomlánach, an t-ábhar a bhreithniú ar bhonn togra arna thíolacadh ó bhéal nó i scríbhinn ag an gcoiste dá cuid atá freagrach as an ábhar, ar togra é ina moltar na moltaí a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint ina dtaobh a fhormheas nó ina moltar diúltú do na moltaí sin.
When Parliament is consulted on Council recommendations pursuant to Article 140(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, it shall, after the Council has presented those recommendations in plenary, deliberate on the basis of a proposal submitted orally or in writing by its committee responsible and advocating approval or rejection of the recommendations on which Parliament has been consulted.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Féadfaidh an Pharlaimint moltaí a eisiúint de bhun Riail 90 nó Riail 97.
Parliament may issue recommendations pursuant to Rule 90 or 97.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Moltaí faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus slándála
Recommendations within the framework of the common foreign and security policy
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Déanfaidh an coiste freagrach moladh don Pharlaimint i dtaobh an ceart an t-ainmniúchán a fhormheas.
The committee responsible shall make a recommendation to Parliament as to whether the nomination should be approved.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Moladh ar na treoirlínte ginearálta maidir le beartais eacnamaíocha
Recommendation on the broad guidelines of economic policies
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Rúin agus moltaí
Resolutions and recommendations
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Moltaí don Chomhairle
Recommendations to the Council
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Tionscnóidh an tUachtarán caingean thar ceann na Parlaiminte i gcomhréir le moladh ón gcoiste freagrach.
The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with the recommendation of the committee responsible.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Déanfaidh an Pharlaimint cinneadh ar an moladh sin gan díospóireacht.
Parliament shall decide on this proposal without debate.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Féadfaidh coistí den sórt sin moltaí a fhoirmiú do na parlaimintí lena mbaineann.
Such committees may formulate recommendations for the parliaments involved.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
MOLTAÍ
RECOMMENDATIONS
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
an moladh ón gComhairle.
the Council recommendation.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Féadfaidh sé moltaí a dhéanamh ina thuarascáil.
He may make recommendations in his report.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Tuarascálacha agus moltaí
Reports and recommendations
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Lógó gaois.ie
gaois.ie