Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

ara

21 toradh in 13 doiciméad

 1. #144573

  OWEN O'HARA,

  OWEN O'HARA.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #144588

  OWEN O'HARA.

  OWEN O'HARA

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 3. #146468

  OWEN O'HARA

  OWEN O'HARA,

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 4. #164474

  OWEN O'HARA.

  OWEN O'HARA,

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 5. #165033

  OWEN O'HARA,

  OWEN O'HARA.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 6. #512276

  Príom hspeicis ghaolm hara

  Main associated species

  Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir

 7. #153664

  Club Gunna Thigh Sratha agus Ráth Ara

  Four Roads and Rahara Gun Club

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 8. #184667

  (b) i gcás go mbeidh air taisteal 15 mhíle ara laghad chun an scrúdú a dhéanamh - £49.93.

  (b) where he has to travel not less than fifteen miles to make the examination—£49.93.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 9. #690723

  Cuirfidh Europol Eurojust ara eolas faoi chinneadh údaráis inniúil Ballstáit chun imscrúdú a thionscain nóchun diúltú imscrúdú a thionscain.

  Europol shall inform Eurojust of the decision ofa competent authority of a Member State to initiate or refuse to initiate aninvestigation.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 10. #1490550

  ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS FEABH-SAITHE MAIDIR LE CUMAINN FHOIRGNÍOCHTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE GAOLMH-ARA.

  AN ACT TO MAKE FURTHER AND BETTER PROVISION WITH RESPECT TO BUILDING SOCIETIES AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 11. #1654296

  In 9E101.b., ciallaíonn ‘UAV’ córais aerfheiclí gan fhoireann a bhfuil ara gcumas raon a bheith acu ar mó é ná 300 km.

  In 9E101.b. ‘UAV’ means unmanned aerial vehicle systems capable of a range exceeding 300 km.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 12. #1654979

  In 9E102, ciallaíonn ‘UAV’ córais aerfheiclí gan fhoireann a bhfuil ara gcumas raon a bheith acu ar mó é ná 300 km.”

  In 9E102 ‘UAV’ means unmanned aerial vehicle systems capable of a range exceeding 300 km.’

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 13. #147775

  Faoi réir mhír 2, beidh céatadán iníoctha de réir na rátaí seo a leanas ar ghlanioncam bliantúil gach coimircí cúirte a chinnfear a bheith mímheabhrach agus a bhfuil glanioncam bliantúil !SO ara laghad aige:-

  Subject to paragraph 2, a percentage on the clear annual income of each ward of court found to be of unsound mind and whose clear annual income is at least £50 shall be payable according to the following rates:

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 14. #667065

  forbairt talmhaíochta ara ghabháltais bheaga agus coinneáil beostoic ar ghabháltais bheaga a chur chun cinn trí rochtain shlán ar theicneolaíocht a bheidh bunaithe ar an éiceachóras, a mbaineann carbón íseal léi agus atá athléimneach ó thaobh na haeráide de (lena n-áirítear teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide), trí straitéisí oiriúnaithe áitiúla agus uathrialaitheacha maidir leis an athrú aeráide a aithint, a chur chun cinn agus a threisiú, agus trí sheirbhísí leathnaithe agus teicniúla, trí scéimeanna forbartha tuaithe, bearta infheistíochta atá táirgiúil agus freagrach, i gcomhréir le treoirlínte idirnáisiúnta, bainistiú inbhuanaithe ar acmhainní talún agus ar acmhainní nádúrtha, trí chearta talún an daonra a chosaint ina bhfhoirmeacha éagsúla agus trí rochtain ar thalamh do phobail áitiúla a chosaint, trí éagsúlacht ghéiniteach a chosaint i dtimpeallacht cumasúcháin eacnamaíochta;

  promoting the development of sustainable smallholder agriculture and livestock-keeping through ecosystem-based, low carbon and climate-resilient secure access to technology (including information and communication technologies), through the recognition, promotion and reinforcement of local and autonomous adaptation strategies with regard to climate change, and through extension and technical services, rural development schemes, productive and responsible investment measures, in accordance with international guidelines, sustainable land and natural resource management, protection of land rights of the population in its various form and access to land for local populations, protection of genetic diversity, in an enabling economic environment;

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 15. #982668

  —Chun údarás óspidéil mheabhair-ghalar do thógaint tailimh faoin gCuid seo den Acht so, beidh Achta na gClás Talún, mar a leasaítear iad leis an -ara Sceideal a ghabhas leis an Housing of the Working Classes Act, 1890, arna gcorprú agus corpraítear iad tríd seo leis an gCuid seo den Acht so, ach san fara na modhnaithe seo leanas agus faoina réir, sé sin le rá:—

  —For the purpose of the acquisition of land under this Part of this Act by a mental hospital authority, the Lands Clauses Acts as amended by the Second Schedule to the Housing of the Working Classes Act, 1890, shall be and are hereby incorporated with this Part of this Act, but with and subject to the following modifications, that is to say:—

  Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945

 16. #1090710

  —(1) Ní déanfar aon ní san Acht seo d'fhorléiriú mar ní a bhéarfas gur bailí, amhail i gcoinne creidiúnaithe an fhearchéile, d'aon bhronntanas maoine ó fhearchéile dá bhanchéile, agus a leanfas, tar éis an bronntanas sin a thabhairt amhlaidh, de bheith ar a ordú nó ar dhiúscairt nó ara únaeracht ainme ag an bhfearchéile ná d'aon taisceadh nó infheistiú eile airgid de chuid an fhearchéile a rinne a bhanchéile nó a rinneadh ina hainm mar chalaois ar a chreidiúnaithe, agus féadfar aon airgead den tsórt sin a taisceadh nó a hinfheistíodh amhlaidh a leanúint amhail is nár ritheadh an tAcht seo.

  —(1) Nothing in this Act shall be construed as validating, as against creditors of the husband, any gift, by a husband to his wife, of any property which, after such gift, continues to be in the order or disposition or reputed ownership of the husband or any deposit or other investment of moneys of the husband made by or in the name of his wife in fraud of his creditors, and any such moneys so deposited or invested may be followed as if this Act had not been passed.

  Uimhir 5 de 1957: AN tACHT UM STÁDAS BAN PÓSTA, 1957

 17. #1434795

  [An tiontú oifigiúil] ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH NÓ, SA BHÉARLA, THE DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY, DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMH-ARA AGUS I dTAOBH SAINIÚ BUSBHEALAÍ AGUS I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

  AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A BODY TO BE KNOWN AS IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH OR, IN THE ENGLISH LANGUAGE, THE DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY, TO DEFINE ITS FUNCTIONS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS AND FOR THE DESIGNATION OF BUSWAYS AND FOR RELATED MATTERS.

  Uimhir 15 de 1986: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986

 18. #1712809

  Chun go mbainfear amach an sprioc de chuid an Aontais ara socrú in Airteagal 3(1) nó chun an sprioc sin a shárú, mar aon le rannchuidiú na mBallstát faoi seach leis an sprioc sin arna socrú ar an leibhéal náisiúnta do imscaradh an fhuinnimh inathnuaite, féadfaidh na Ballstáit scéimeanna tacaíochta a chur i bhfeidhm.

  In order to reach or exceed the Union target set in Article 3(1), and each Member State's contribution to that target set at a national level for the deployment of renewable energy, Member States may apply support schemes.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 19. #1611491

  cuideachta ara foirmiú agus arna clarú

  formed and registered a company

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1623983

  ara éadain

  on the surface

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 21. #1625734

  a thíolacadh cur ara a gcumas

  present

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.