Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

codladh

64 toradh in 36 doiciméad

 1. #580448

  Dá bhrí sin, ní chuirtear cúram pearsanta, staidéar, codladh agus gníomhaíochtaí áineasa san áireamh.

  As a consequence, personal care for oneself, studying, sleeping and leisure time activities are excluded.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 2. #629395

  Málaí codlata

  Sleeping bags

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 3. #918217

  (v) málaí codlata,

  (v) sleeping bags,

  Uimhir 18 de 1937: ACHT AIRGID, 1937

 4. #1166365

  (a) thar mhaoin daoine a bhfuil cóiríocht chodlata curtha in áirithe acu san óstán;

  ( a ) thar mhaoin daoine a bhfuil cóiríocht chodlata curtha in áirithe acu san óstán;

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 5. #1400005

  (a) go bhfuil sé deartha agus foirgnithe lena úsáid mar sheomra codlata, agus

  ( a ) to have been designed and constructed for use as a bedroom, and

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 6. #1689287

  cóiríocht chodlata (is féidir a tiontú ina suíocháin);

  sleeping accommodation which may be converted from the seats;

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 7. #1743698

  cóiríocht chodlata (is féidir a tiontú ina suíocháin);

  sleeping accommodation which may be converted from the seats;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 8. #1816810

  Cábán codlata

  Sleeper cab

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 9. #1816816

  Ciallaíonn “cábán lae” cineálcábáin nach cábán codlata é.

  ‘Day cab’ means a type of cab that is not a sleeper cab.

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 10. #926617

  cialluíonn an abairt “tigh ósta” aon áitreabh atá oiriúnach ina dhéanmhas chun é d'úsáid, agus a húsáidtear bona fide, mar thigh ósta agus seomraí codlata ann do thaistealaithe agus gan iad á n-úsáid ach mar sheomraí codlata den tsórt san;

  the word "hotel" means any premises structurally adapted for use and bona fide used as a hotel and having apartments set apart and exclusively used for the sleeping accommodation of travellers;

  Uimhir 4 de 1938: ACHT NA SIOPAÍ (COINNÍOLLACHA FOSTAÍOCHTA), 1938

 11. #1383866

  (a) úsáid mar chóir chodlata nó chun aon chríche a bhaineann le cóir chodlata a chur ar fáil ach gan áitreabh a áireamh arb éard atá ann teach cónaithe atá á áitiú mar theaghais aonair;

  ( a ) use as, or for any purpose involving the provision of, sleeping accommodation, excluding premises consisting of a dwelling house occupied as a single dwelling;

  Uimhir 30 de 1981: AN tACHT SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, 1981

 12. #1816815

  Ciallaíonn “cábán codlata” cineál cábáin a bhfuil urrann taobh thiar de shuíochán an tiománaíatá ceaptha lena húsáid don chodladh i gcomhréir le Rialachán (AE)2018/956.

  ‘Sleeper cab’ means a type of cab that has a compartment behind the driver’s seat intended to be used for sleeping as reported in accordance with Regulation (EU) 2018/956.

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 13. #1529371

  (2) Chun críche an ailt seo, aon substaint ar féidir léi neamhaithne nó codladh a chur ar dhuine is féidir léi cur isteach go substaintiúil ar fheidhmeanna coirp duine.

  (2) For the purpose of this section a substance capable of inducing unconsciousness or sleep is capable of interfering substantially with bodily functions.

  Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997

 14. #150206

  (b) áitreabh atá ceadúnaithe faoi na Achtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1962, agus a mbeidh deich seomra ar a laghad ann de ghnáth le haghaidh cóiríocht chodlata do lucht taistil.

  ( b ) a premises licensed under the Licensing Acts, 1833 to 1962 and having not less than 10 apartments normally available for the sleeping accommodation of travellers.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 15. #164720

  (b) áitreabh atá ceadúnaithe faoi na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1962, agus a mbeidh deich seomra ar a laghad ann de ghnáth le haghaidh cóiríocht chodlata do lucht taistil.

  ( b ) a premises licensed under the Licensing Acts 1833 to 1962 and having not less than 10 apartments normally available for the sleeping accommodation of travellers.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 16. #171372

  (b) áitreabh atá ceadúnaithe faoi na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1962, agus a mbeidh deich seomra ar a laghad ann de ghnáth le haghaidh cóiríocht chodlata do lucht taistil.

  (b) a premises licensed under the Licensing Acts, 1833 to 1962 and having not less than 10 apartments normally available for the sleeping accommodation of travellers.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 17. #171509

  (ii) áitreabh atá ceadúnaithe faoi na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833-1962 agus a bhfuil 10 n-árasán ar a laghad ar fáil ann de ghnáth do chóir codlata taistealaithe.

  (ii) premises licensed under the Licensing Acts 1833-1962 and having not less than ten apartments normally available for the sleeping accommodation of travellers.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 18. #256632

  (b) Tabhair mionsonraí faoi líon na seomraí cónaithe, na seomraí codlata etc. ag an seoladh/na seoltaí in (a) thuas

  (b) Give details of number of living rooms, bedrooms etc. at the address(es) in (a) above

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 19. #258534

  (b) Tabhair mionsonraí faoi líon na seomraí cónaithe, na seomraí codlata etc. ag an seoladh/na seoltaí in (a) thuas

  (b) Give details of number of living rooms, bedrooms etc. at the address(es) in (a) above

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 20. #284296

  Fáil ar shuíocháin i láthair chaite tobac agus láthair gan cead caite tobac, den chéad ghrád agus den dara grád, couchettes agus carráistí codlata

  Availability of seats in smoking and non-smoking, first and second class as well as couchettes and sleeping carriages

  Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid

 21. #664582

  ciallaíonn 'cúnamh ábhartha bunúsach' earraí tomhaltais bunúsacha de luach teoranta agus le haghaidh úsáid phearsanta na ndaoine is díothaí mar shampla éadaí, coisbheart, earraí sláinteachais, ábhar scoile, málaí codlata;

  'basic material assistance' means basic consumer goods of a limited value and for the personal use of the most deprived persons for example clothing, footwear, hygiene goods, school material and sleeping bags;

  Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

 22. #1400003

  agus, chun críocha an choinníll seo, ciallaíonn “seomra codlata” seomra a mbeidh deimhnithe ag an Aire Comhshaoil ina leith—

  and, for the purposes of this proviso, "bedroom" means a room which is certified by the Minister for the Environment—

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 23. #1743507

  I gcás ina mbeidh gnáthchábán i leagan amháin agus cábán codlata i leagan eile, caithfear an dá shraith maise agus toisí a thabhairt.

  Where there is one version with a normal cab and another with a sleeper cab, both sets of masses and dimensions are to be stated.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 24. #949330

  An cionta san, saighdiúir a bheidh ar fostú ar luing Stáit agus a bheidh ag gníomhú mar fhairtheoir do bheith ina chodladh no ar meisce ina shuidhe faire no ag á phost, no d'fhágaint a shuidhe faire no a phost sara ndeintear uanaíocht rialta air.

  Being a soldier and employed on a State ship, the offence of, while acting as sentry, sleeping or being drunk on his watch or post or leaving his watch or post before being regularly relieved.

  Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940

 25. #324845

  Ní mór na hoibreacha foirgníochta a dhearadh agus a thógáil ar bhealach nach sáróidh an torann a bhraithfidh na háititheoirí nó na daoine in aice láimhe leibhéal a dhéanfaidh dochar dá sláinte agus ar leibhéal é a ligfidh dóibh codladh, a scíth a ligean, agus obair a dhéanamh i ndálaí a bheidh sásúil.

  The construction works must be designed and built in such a way that noise perceived by the occupants or people nearby is kept to a level that will not threaten their health and will allow them to sleep, rest and work in satisfactory conditions.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 26. #1047858

  (a) go gcaithfidh aon bheirt de na daoine sin, is daoine atá dhá bhliain déag d'aois nó níos mó agus nach den aon-ghnéas agus nach daoine a chónaíos le chéile mar fhear céile agus bean chéile, codladh san aon-tseomra ;

  ( a ) are such that any two of those persons, being persons twelve years old or more of opposite sexes and not being persons living together as husband and wife, must sleep in the same room;

  Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952

 27. #1047956

  (a) go gcaithfidh aon bheirt de na daoine sin, is daoine atá dhá bhliain déag d'aois nó níos mó agus nach den aon-ghnéas agus nach daoine a chónaíos le chéile mar fhear céile agus bean chéile, codladh san aon-tseomra ;

  ( a ) are such that any two of those persons, being persons twelve years old or more of opposite sexes and not being persons living together as husband and wife, must sleep in the same room;

  Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952

 28. #1216384

  (a) go gcaitheann beirt de na daoine sin, is daoine deich mbliana d'aois nó níos mó nach den ghnéas céanna agus nach daoine a chónaíonn le chéile mar fhearchéile agus banchéile, codladh sa seomra céanna, nó

  ( a ) are such that any two of those persons, being persons of ten years of age or more of opposite sexes and not being persons living together as husband and wife, must sleep in the same room, or

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 29. #289783

  7.f. Níor cheart go ligfeadh aon chomhalta foirne do chur i gcrích a thascanna/dá chinnteoireacht meathlú sa mhéid go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr, inter alia, tuirse, carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa.

  7.f. No crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 30. #289815

  Caithfidh teorainneacha a bhunaítear laistigh den chóras uainchláir na fachtóirí ábhartha uile a chuireann le tuirse a chur san áireamh amhail, go háirithe, líon na n-earnálacha a eitlítear, trasnú amchriosanna, easpa codlata, cur isteach ar chiogail laethúla, uaireanta oíche, suiteáil, am dualgais carnach ar feadh tréimhsí áirithe, roinnt tascanna leithdháilte idir chomhaltaí den fhoireann agus soláthar foirne méadaithe chomh maith.

  Limitations established within the rostering system must take into account all relevant factors contributing to fatigue such as, in particular, number of sectors flown, time-zone crossing, sleep deprivation, disruption of circadian cycles, night hours, positioning, cumulative duty time for given periods of time, sharing of allocated tasks between crew members, and also the provision of augmented crews.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 31. #308530

  Maidir leis na srianta a bhunaítear laistigh den chóras uainchláir, tabharfar lánaird ar na tosca ábhartha a chuireann le tuirse amhail, go háirithe, easpa codlata, cur isteach ar thimthriallta laethúla, uaireanta oíche, am dualgais carnach ar feadh tréimhsí ama áirithe agus cúraimí leithdháilte a roinntear ar phearsanra;

  Limitations established within the rostering system shall take into account relevant factors contributing to fatigue such as, in particular, sleep deprivation, disruption of circadian cycles, night hours, cumulative duty time for given periods of time and also the sharing of allocated tasks between personnel;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 32. #804367

  cialluíonn an focal “tigh ósta” áitreabh ceadúnuithe atá ceaptha ina dhéanamh chun é d'úsáid agus a húsáidtear bona fide mar thigh ósta no mar thigh ósta agus tigh bidh agus ina bhfuil deich seomraí ar a laighead a cimeádtar ar leithligh mar áiteanna codlata do lucht taistil agus ná húsáidtear ach sa tslí sin;

  the word "hotel" means licensed premises structurally adapted for use and bona fide used as a hotel or a hotel and restaurant and having not less than ten apartments set apart and exclusively used for the sleeping accommodation of travellers;

  Uimhir 15 de 1927: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1927

 33. #844105

  —(1) Aon tseomra a húsáidtear do ghnáth mar áit chodlata agus go bhfuil uachtar a urláir breis is trí troithe níos ísle ná uachtar na coda san den tsráid atá sínte leis an seomra no is goire don tseomra, no breis is trí troithe níos ísle ná uachtar aon tailimh laistigh de naoi dtroithe ón seomra, tuigfear chun crícheanna na Coda so den Acht so gur tigh é atá neamh-oiriúnach do dhaoine chun comhnaithe ann má bhíonn an seomra—

  —(1) A room habitually used as a sleeping place the surface of the floor of which is more than three feet below the surface of the part of the street adjoining or nearest to the room, or more than three feet below the surface of any ground within nine feet of the room, shall for the purposes of this Part of this Act be deemed to be a house unfit for human habitation, if the room either—

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 34. #868840

  (c) féadfaidh an tAire, maidir le galtáin a bheidh de thurus na huaire ag gabháil d'aon trádáil phaisnéara ina mbeid ag iompar mórán paisnéirí gan chóir chodlata acu, aon éileamh den tsórt san do mhaolú más deimhin leis nách féidir do ghaltáin a bhíonn ag gabháil don trádáil sin déanamh do réir an éilimh sin agus san sa mhéid gur deimhin leis gur gá, toise cúrsaí na trádála, maolú do dhéanamh;

  ( c ) the Minister may, as respects steamers for the time being engaged in any passenger trade in which they are employed in the carriage of large numbers of unberthed passengers, modify any such requirement, if he is satisfied that compliance with that requirement by steamers so engaged is impracticable and to the extent that he is satisfied that modifications are required by the conditions of the trade;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 35. #868889

  (c) féadfaidh an tAire, maidir le galtáin phaisnéara bhíonn ag gabháil d'aon trádáil phaisnéara ina mbíd ag iompar mórán paisinéirí gan chóir chodlata acu, féadfaidh, más deimhin leis nách féidir do ghaltáin a bhíonn ag gabháil don trádáil sin déanamh do réir na n-éilithe sin, na héilithe sin do mhaolú i pé slí chífear do is gá no is oiriúnach chun éifeachta do thabhairt d'fhorálacha fo-mhíreanna (a), (b) agus (c) de mhír 5 d'Airtiogal a dó dhéag den Chonvensiún um Shábháltacht;

  ( c ) the Minister may, as respects passenger steamers engaged in any passenger trade in which they are employed in the carriage of large numbers of unberthed passengers, if he is satisfied that it is impracticable for steamers so engaged to comply with the said requirements, modify the said requirements in such manner as may appear to him to be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 5 of Article twelve of the Safety Convention;

  Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933

 36. #887792

  (e) chun a cheangal ar lucht tithe aoigheachta no ósta agus ar dhaoine eile bheireann lóistín no cóir chodlata uatha ar luach saothair in áitreabhacha atá ar únaeracht no ar seilbh acu cláir do choimeád de dhaoine bheidh ar lóistín no chodlóidh sna tithe aoigheachta no ósta no sna háitreabhacha san agus leigint d'oifigigh don Aire agus do bhaill d'fhórsaí póilíneachta an Stáit na cláir sin d'iniúchadh agus cóipeanna dhíobh do dhéanamh no sleachta do thógaint asta.

  ( e ) requiring hotelkeepers and innkeepers and other persons providing for reward on premises owned or occupied by them lodging or sleeping accommodation to keep registers of persons lodging or sleeping in such hotel, inn, or premises and to permit officers of the Minister and members of the police forces of the State to inspect and take copies of or extracts from such registers.

  Uimhir 14 de 1935: ACHT NA nEACHTRANNACH, 1935

 37. #1047247

  —(1) Chun críocha na caibidle seo, ciallaíonn “óstlann” teach a bhfuil deich gcinn ar a laghad, nó, más i gcontae-bhuirg dó, fiche ceann ar a laghad, de sheomraí ann atá ceaptha agus a húsáidtear d'aon fheidhm chun cóiríocht chodlata a sholáthar do thaistealaithe agus, mura raibh sé ceadúnaithe an 31ú lá d'Iúil, 1902, nó aon tráth idir an 1ú lá d'Eanáir, 1902, agus an dáta sin, nach bhfuil barra poiblí chun deocha meisciúla a dhíol ann.

  —(1) For the purposes of this chapter "hotel" means a house containing at least ten, or, if situate in a county borough, twenty apartments set apart and used exclusively for the sleeping accommodation of travellers and, unless licensed on the 31st day of July, 1902, or at any time between the 1st day of January, 1902, and that date, having no public bar for the sale of intoxicating liquor.

  Uimhir 15 de 1952: AN tACHT UM THRÁCHT CUARTAÍOCHTA, 1952

 38. #1047861

  (b) go bhfuil an t-aerspás saor, in aon tseomra a húsáidtear mar sheomra codlata, do dhuine ar bith níos lú ná ceithre chéad troigh chiúbach (á ghlacadh, chun an t-aerspás saor a ríomh, gur ocht dtroithe d'airde atá sa tseomra má tá níos mó ná ocht dtroithe d'airde ann).”

  ( b ) are such that the free air space, in any room used as a sleeping apartment, for any person is less than four hundred cubic feet (the height of the room, if it exceeds eight feet, being taken to be eight feet, for the purpose of calculating free air space)."

  Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952

 39. #1047959

  (b) go bhfuil an t-aerspás saor, in aon tseomra a húsáidtear mar sheomra codlata, do dhuine ar bith níos lú ná ceithre chéad troigh chiúbach (á ghlacadh, chun an an t-aerspás saor a ríomh, gur ocht dtroithe d'airde atá sa tseomra má tá níos mó ná ocht dtroithe d'airde ann).

  ( b ) are such that the free air space, in any room used as a sleeping apartment, for any person is less than four hundred cubic feet (the height of the room, if it exceeds eight feet, being taken to be eight feet for the purpose of calculating free air space)."

  Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952

 40. #1128925

  ciallaíonn “óstán” teach ina bhfuil ar a laghad deich seomra, nó, más i gcontae-bhuirg (abairt a mheasfar chun críocha an ailt seo a fholaíonn Ceantar Cathrach Bhaile Atha Cliath) atá sé, fiche seomra a choimeádtar ar leithligh agus a úsáidtear go heisiatach le haghaidh cóiríocht chodlata do lucht taistil agus gan aon bheár poiblí ann chun deochanna meisciúla a dhíol;

  "hotel" means a house containing at least ten, or, it situate in a county borough (which expression shall be deemed for the purposes of this section to include the Dublin Metropolitan District), twenty apartments set apart and used exclusively for the sleeping accommodation of travellers and having no public bar for the sale of intoxicating liquor;

  Uimhir 18 de 1960: AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960

 41. #1128937

  (2) Ní oibreoidh an leasú a dhéantar le fo-alt (1) den alt seo chun cosc a chur le deonú deimhniú ag tabhairt teidil don sealbhóir ceadúnas a fháil de bhua mhír (2) d'alt 2 d'Acht 1902 i leith tí ina bhfuil níos mó ná naoi seomra agus níos lú na fiche seomra a choimeádtar ar leithligh agus a úsáidtear go heisiatach le haghaidh cóiríocht chodlata do lucht taistil, agus nach bhfuil aon bheár poiblí ann chun deochanna meisciúla a dhíol agus atá i gcontae-bhuirg (abairt a mheasfar chun críocha an fho-ailt seo a fholaíonn Ceantar Cathrach Bhaile Atha Cliath) má chruthaítear don Chúirt a bheidh ag éisteacht an iarratais ar an deimhniú—

  (2) The amendment effected by subsection (1) of this section shall not operate to prevent the grant of a certificate entitling the holder to receive a licence by virtue of paragraph (2) of section 2 of the Act of 1902 in respect of a house containing more than nine and less than twenty apartments set apart and used exclusively for the sleeping accommodation of travellers, having no public bar for the sale of intoxicating liquor and situate in a county borough (which expression shall be deemed, for the purposes of this subsection, to include the Dublin Metropolitan District) if it is shown to the satisfaction of the Court hearing the application for the certificate—

  Uimhir 18 de 1960: AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960

 42. #1158843

  Ní foláir leorfhairsinge a bheith sna ceathrúna codlata agus aerú maith, agus cóir leapachais oiriúnach agus a ndóthain blaincéad a bheith ag na himtheorannaithe, ag féachaint don aeráid, agus d'aois, gnéas, agus staid sláinte na n-imtheorannaithe.

  The sleeping quarters shall be sufficiently spacious and well ventilated, and the internees shall have suitable bedding and sufficient blankets, account being taken of the climate, and the age, sex, and state of health of the internees.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 43. #1166243

  ciallaíonn “óstán” bunachas a sholáthraíonn, nó a thugann le tuiscint go soláthraíonn sé, cóiríocht chodlata, bia agus deoch ar luaíocht do gach duine dá dtagann gan chonradh speisialta agus folaíonn sé gach bunachas atá cláraithe sa chlár d'óstáin a choimeádtar faoi Chuid III den Acht um Thrácht Cuartaíochta, 1939 ;

  "hotel" means an establishment which provides or holds itself out as providing sleeping accommodation, food and drink for reward for all comers without special contract and includes every establishment registered in the register of hotels kept under Part III of the Tourist Traffic Act, 1939 ;

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 44. #1166257

  —(1) Beidh sé de dhualgas ar dhílseánach óstáin glacadh san óstán mar aoíanna leis na daoine go léir a thiocfaidh i láthair, cibé acu faoi chonradh speisialta é nó nach ea, agus a iarrfaidh cóiríocht chodlata, bia nó deoch agus sin a sholáthar dóibh, mura mbeidh cúis réasúnach aige chun diúltú.

  —(1) The proprietor of a hotel is under a duty to receive at the hotel as guests all persons who, whether or not under special contract, present themselves and require sleeping accommodation, food or drink and to provide them therewith, unless he has reasonable grounds of refusal.

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 45. #1166269

  —(1) I gcás ina mbeidh cóiríocht chodlata curtha in áirithe do dhuine mar aoi in óstán, cibé acu faoi chonradh speisialta é nó nach ea, beidh sé de dhualgas ar an dílseánach glacadh le haon mhaoin a thabharfaidh an duine sin chun an óstáin nó a thabharfar ann thar a cheann agus a mbeidh cóiríocht oiriúnach lena haghaidh ag an dílseánach.

  —(1) Where sleeping accommodation is engaged for a person as a guest at a hotel, whether or not under special contract, the proprietor is under a duty to receive any property brought to the hotel by or on behalf of that person for which the proprietor has suitable accommodation.

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 46. #1166275

  —(1) I gcás ina mbeidh cóiríocht chodlata curtha in áirithe do dhuine mar aoi in óstán, cibé acu faoi chonradh speisialta é nó nach ea, beidh an dílseánach faoi dhliteanas i leith aon damáiste do mhaoin, nó i leith cailleadh nó díothú maoine, a gheobhaidh sé ón duine sin nó ó dhuine éigin eile thar a cheann.

  —(1) Where sleeping accommodation is engaged for a person as a guest at a hotel, whether or not under special contract, the proprietor is liable for any damage to, or loss or destruction of, property received by him from that person or from some other person on his behalf.

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 47. #1166283

  (a) ní bheidh feidhm aige ach amháin i gcás ina dtarlóidh an damáiste, an cailleadh nó an díothú i rith an ama dá mbeidh cóiríocht chodlata curtha in áirithe nó i rith tréimhse réasúnaí roimh an am sin nó dá éis;

  ( a ) applies only where the damage, loss or destruction occurs during the time for which the sleeping accommodation is engaged or during a reasonable period before or after that time;

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 48. #1166305

  —(1) Beidh lian ag dílseánach óstáin ar mhaoin, is cuma cé leis é, a thug aoi ar bith chun an óstáin, nó a tugadh ann thar a cheann mar gheall ar aon fhiach a bheidh dlite den aoi i leith cóiríocht chodlata, bia nó deoch a sholáthraigh an dílseánach ag an óstán.

  —(1) The proprietor of a hotel has a lien upon property, to whomsoever belonging, brought to the hotel by or on behalf of any guest for any debt due by the guest for sleeping accommodation, food or drink supplied by the proprietor at the hotel.

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 49. #1166369

  Is é is óstán ann, mar a mhínítear sin leis an Acht um Dhílseánaigh Óstán, 1963 , bunachas a sholáthraíonn, nó a thugann le tuiscint go soláthraíonn sé, cóiríocht chodlata, bia agus deoch ar luaíocht do gach duine dá dtagann gan chonradh speisialta agus folaíonn sé gach bunachas atá cláraithe mar óstán le Bord Fáilte Éireann.

  Is é is óstán ann, mar a mhínítear sin leis an Acht um Dhílseánaigh Óstán, 1963, bunachas a sholáthraíonn, nó a thugann le tuiscint go soláthraíonn sé, cóiríocht chodlata, bia agus deoch ar luaíocht do gach duine dá dtagana gan chonradh speisialta agus folaíonn sé gach bunachas atá cláraithe mar óstán le Bord Fáilte Éireann. [GA]

  Uimhir 7 de 1963: AN tACHT UM DHÍLSEÁNAIGH ÓSTÁN, 1963

 50. #1216386

  (b) gur lú ná ceithre chéad troigh chiúbach d'aon duine, an t-aerspás saor in aon seomra a úsáidtear mar sheomra codlata (agus a ghlacadh, chun aerspás saor a ríomh, gur ocht dtroigh ar airde atá an seomra más mó ná ocht dtroigh ar airde é),

  ( b ) are such that the free air space in any room used as a sleeping apartment, for any person is less than four hundred cubic feet (the height of the room, if it exceeds eight feet, being taken to be eight feet, for the purpose of calculating free air space),

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 51. #1325914

  (e) i gcás ar gá, mar gheall ar chineál na fostaíochta, cóiríocht chodlata agus sláintíochta a sholáthar go comhchoiteann d'fhostaithe agus gur mhíréasúnach bheith ag súil go soláthrófaí cóiríocht den sórt sin go leithleach nó nár phraiticiúil d'fhostóir soláthar den sórt sin a dhéanamh.

  ( e ) where because of the nature of the employment it is necessary to provide sleeping and sanitary accommodation for employees on a communal basis and it would be unreasonable to expect the provision of separate such accommodation or impracticable for an employer so to provide,

  Uimhir 16 de 1977: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1977

 52. #1383219

  —(1) San alt seo ciallaíonn “seirbhís cháilitheach” seirbhís ina soláthraítear, do dhaoine nach gcónaíonn sa Stát, faoi chomhaontú arna dhéanamh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1981, cóiríocht chodlata, i dteannta nó d'éagmais cothaithe, nó gluaisteáin ar fruiliú, báid ar fruiliú nó fialacht, ar tháillí arna socrú tráth déanta an chomhaontaithe, do dhaoine a bhfuil gnó ghníomhaire taistil, gnó tionscnóra turais nó gnó fruilithe gluaisteán nó bád á dhéanamh acu.

  —(1) In this section "qualifying service" means a service consisting of the supply, for the benefit of persons not resident in the State, under an agreement made before the 1st day of January, 1981, of sleeping accommodation, with or without board or of motor cars upon hire, boats upon hire or entertainment, at charges fixed at the time of the making of the agreement, to persons carrying on the business of travel agent, tour operator or the hiring out of motor cars or boats.

  Uimhir 28 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1981

 53. #1391310

  —(1) San alt seo ciallaíonn “seirbhís cháilitheach” seirbhís ina soláthraítear, do dhaoine nach gcónaíonn sa Stát, faoi chomhaontú arna dhéanamh roimh an lú lá d'Eanáir, 1982, cóiríocht chodlata, i dteannta nó d'éagmais cothaithe, nó gluaisteáin ar fruiliú, báid ar fruiliú nó fialacht, ar tháillí arna socrú tráth déanta an chomhaontaithe, do dhaoine a bhfuil gnó ghníomhaire taistil, gnó tionscnóra turais nó gnó fruilithe gluaisteán nó bád á dhéanamh acu.

  —(1) In this section "qualifying service" means a service consisting of the supply, for the benefit of persons not resident in the State, under an agreement made before the 1st day of January, 1982, of sleeping accommodation, with or without board, or of motor cars upon hire, boats upon hire or entertainment, at charges fixed at the time of the making of the agreement, to persons carrying on the business of travel agent, tour operator or the hiring out of motor cars or boats.

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 54. #1400002

  Ar choinníoll nach áitreabh cáilitheach de bhua an fho-ailt seo teach (is árasán nó teaghasán den chineál a luaitear sa mhíniú) ar mó ná 75 mhéadar chearnacha a achar urláir iomlán mura mbeidh trí sheomra codlata nó níos mó ann;

  Provided that a house (being a flat or maisonette of the kind mentioned in the definition) the total floor area of which is more than 75 square metres shall not be a qualifying premises by virtue of this subsection unless it contains three or more bedrooms;

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 55. #1401212

  —(1) (a) San alt seo ciallaíonn “seirbhís cháilitheach” seirbhís ina soláthraítear, do dhaoine nach gcónaíonn sa Stát, faoi chomhaontú arna dhéanamh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1983, cóiríocht chodlata, i dteannta nó d'éagmais cothaithe, nó gluaisteáin ar fruiliú, báid ar fruiliú nó fialacht, ar tháillí arna socrú tráth déanta an chomhaontaithe, do dhaoine a bhfuil gnó gníomhaire taistil, gnó tionscnóra turais nó gnó fruilithe gluaisteán nó bád á dhéanamh acu.

  —(1) ( a ) In this section "qualifying service" means a service consisting of the supply, for the benefit of persons not resident in the State, under an agreement made before the 1st day of January, 1983, of sleeping accommodation, with or without board, or of motor cars upon hire, boats upon hire or entertainment, at charges fixed at the time of the making of the agreement, to persons carrying on the business of travel agent, tour operator or the hiring out of motor cars or boats.

  Uimhir 15 de 1983: AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

 56. #1544332

  (b) i gcás gur gá, mar gheall ar chineál na fostaíochta, cóiríocht chodlata agus sláintíochta a sholáthar ar bhonn comhchoiteann d'fhostaithe agus gur mhíréasúnach a bheith ag súil go soláthrófaí cóiríocht den chineál sin go leithleach nó nár phraiticiúil d'fhostóir soláthar den sórt sin a dhéanamh.

  (b) where, because of the nature of the employment it is necessary to provide sleeping and sanitary accommodation for employees on a communal basis and it would be unreasonable to expect the provision of separate accommodation of that nature or impracticable for an employer so to provide.

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 57. #1717128

  Níor cheart d'aon chomhalta foirne ligean do chur i gcrích a chúraimí/dá chinnteoireacht meathlú sa chaoi go gcuirtear sábháilteacht eitilte i mbaol de bharr tuirse, agus carnadh tuirse, easpa codlata, líon na n-earnálacha ar eitlíodh iontu, dualgais san oíche nó athruithe amchreasa, inter alia, á gcur san áireamh.

  No crew member must allow their task achievement/decision making to deteriorate to the extent that flight safety is endangered because of the effects of fatigue, taking into account, inter alia, fatigue accumulation, sleep deprivation, number of sectors flown, night duties or time zone changes.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 58. #1717153

  Ní mór na teorainneacha a bhunaítear laistigh den chóras bainistíochta tuirse na fachtóirí ábhartha uile a chuireann le tuirse a chur san áireamh amhail, go háirithe, líon na gcriosanna trínar eitlíodh, trasnú amchriosanna, easpa codlata, cur isteach ar rithim laethúil na colainne, uaireanta oíche, suiteáil, am dualgais carnach ar feadh tréimhsí áirithe, cúraimí leithdháilte a roinntear ar chomhaltaí foirne chomh maith le soláthar foirne méadaithe.

  Limitations established within the fatigue management system must take into account all relevant factors contributing to fatigue such as, in particular, number of sectors flown, time-zone crossing, sleep deprivation, disruption of circadian cycles, night hours, positioning, cumulative duty time for given periods of time, sharing of allocated tasks between crew members, and also the provision of augmented crews.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 59. #1717435

  Maidir leis na srianta a bhunaítear laistigh den chóras uainchláir, tabharfar lánaird ar na tosca ábhartha a chuireann le tuirse amhail, go háirithe, easpa codlata, cur isteach ar rithim laethúil na colainne, uaireanta oíche, am dualgais carnach ar feadh tréimhsí ama áirithe chomh maith le cúraimí leithdháilte a roinntear ar an bpearsanra;

  Limitations established within the rostering system shall take into account relevant factors contributing to fatigue such as, in particular, sleep deprivation, disruption of circadian cycles, night hours, cumulative duty time for given periods of time and also the sharing of allocated tasks between personnel;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 60. #1816655

  na hiontrálacha maidir leis an gcineál cábáin agus leis an gcumhacht innill a leagtar amach i dTábla 1 d’Iarscríbhinn I agus na sainmhínithe ar “chábán codlata” agus “cábán lae” dá dtagraítear sa tábla sin;

  the entries for cab type and engine power set out in Table 1 of Annex I and the definitions of ‘sleeper cab’ and ‘day cab’ referred to in that Table;

  Rialachán (AE) 2019/1242 Ó Pharlaimint Na hEorpa Agus Ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 d’fheithiclí nua tromshaothair agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 595/2009 agus (AE) 2018/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/53/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 61. #1591582

  — roimh an méadú ar mhaoiniú le haghaidh seirbhísí easpa dídine go dtí €70 milliún, a fógraíodh i mBuiséad 2016, is rud a chinnteoidh go leanfar leis an dul chun cinn atáthar a dhéanamh i dtreo na sprice arb éard í deireadh a chur le heaspa dídine fhadtéarmach ainneonach agus leis an ngá le codladh amuigh faoi dheireadh 2016;

  — THE INCREASE IN FUNDING FOR HOMELESS SERVICES TO €70 MILLION, ANNOUNCED IN BUDGET 2016, WHICH WILL ENSURE CONTINUED PROGRESS TOWARDS THE ACHIEVEMENT OF THE END OF 2016 TARGET OF ENDING INVOLUNTARY LONG-TERM HOMELESSNESS AND THE NEED TO SLEEP ROUGH;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 62. #1592668

  (xvi) Bord Eadrána na Státseirbhíse. Tuarascáil Uimh. 413. Éileamh i leith Oifigeach Príosúin a gceanglaítear orthu codladh laistigh den Phríosún agus fanacht chun glao i rith na hoíche go n-áireofar iad mar Oifigigh a bhfuil dualgas comhlíonta acu, agus dá réir sin go measfar an líon uaire atá i gceist mar am i mbun dualgais, 7 Lúnasa, 1970.

  (xvi) civil service arbitration board. report no. 413. claim that prison officers who are required to sleep inside the prison and remain on call during the night be regarded as having performed duty, and consequently that the number of hours involved be regarded as time on duty, 7 august 1979.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 63. #844116

  —Féadfaidh údarás áitiúil, fén gCuid seo den Acht so, nithe den tsórt chéanna, go bhfuil comhacht acu iad do dhéanamh i dtaobh tighe chomhnaithe, do dhéanamh i dtaobh aon choda d'fhoirgint a bheidh curtha ar cíos chun daoine chun comhnaithe inti mar thionóntachán fé leith no i dtaobh aon tseomra fé thalamh go mbeidh sé le tuiscint, de bhuadh fo-ailt (1) d'alt 24 den Acht so, é do bheith neamh-oiriúnach do dhaoine chun comhnaithe ann, ach beidh san fé n-a réir seo, ámh, i gcás ina ndéanfaidís ordú leagtha dá mba thigh comhnaithe bheadh i gceist isé dhéanfaid, más cuid d'fhoirgint a bheidh curtha ar cíos chun daoine chun comhnaithe ann mar thionóntachán fé leith a bheidh i gceist, ná ordú dúnta á thoirmeasc an chuid sin d'úsáid mar áit chomhnaithe do dhaoine agus isé dhéanfaid, más aon tseomra fé thalamh den tsórt san roimhráite bheidh i gceist, ná ordú dúnta á thoirmeasc an seomra d'úsáid mar áit chodlata;

  —A local authority may under this Part of this Act take the like proceedings in relation to any part of a building which is let for human habitation as a separate tenement or in relation to any underground room which by virtue of sub-section (1) of section 24 of this Act is to be deemed to be unfit for human habitation, as they are empowered to take in relation to a dwelling-house subject, however, to this qualification that, in circumstances in which, in the case of a dwelling-house, they would have made a demolition order, they shall, in the case of a part of a building, which is let for human habitation as a separate tenement, make a closing order prohibiting the use of that part for human habitation and in the case of any such underground room as aforesaid make a closing order prohibiting the use of the room for the purposes of a sleeping place;

  Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931

 64. #1633248

  málaí codlata

  sleeping bags

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.