Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

imigh

608 toradh in 294 doiciméad

 1. #1672397

  FAD ar ancaire, FAD nadúrtha a imíonn le sruth nó FAD saorga a imíonn le sruth.

  Anchored FAD, drifting natural FAD or drifting artificial FAD.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 2. #1668349

  gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh i ndáil le loingseoireacht le cúnamh ó radar sula n-imítear;

  take appropriate action in relation to navigation with the aid of radar before casting off;

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #1860062

  I bhfianaise imthosca sonracha an togra seo, níor imíodh i gcomhairle le páirtithe leasmhara seachtracha.

  Given the specific circumstances of this proposal, there was no consultation of external stakeholders.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir leis na hacmhainní don leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíochta don Aos Óg

 4. #185213

  (d) má d'imigh daoine amach as an áitreabh, tuairisc ar an imeacht sin, agus

  (d) if there was an evacuation, a description thereof, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 5. #697262

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Decision 2009/371/JHA.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 6. #1662398

  astaíochtaí CO2 comhiomlánaithe ó gach muiraistear a d'imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit;

  aggregated CO2 emissions from all voyages which departed from ports under a Member State's jurisdiction;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 7. #1695798

  an méid ama a d’imigh thart ó bhí an t-iompar ábhartha ann;

  the time which has elapsed since the relevant conduct;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 8. #178284

  déanfar an tseicéail sula n-imíonn na pacáistí ó sheilbh an duine sin.

  shall be carried out before the packages leave the possession of that person.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 9. #282529

  (b) líon na n-eisimirceach a imíonn ó chríoch an Bhallstáit, á ndíchomhiomlánú mar a leanas:

  (b) emigrants moving from the territory of the Member State disaggregated as follows:

  Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú

 10. #320279

  imíonn cainteoirí ón ábhar, glaofaidh an tUachtarán chun oird iad.

  If speakers depart from the subject, the President shall call them to order.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 11. #337663

  EARRAÍ A IMEOIDH AS CRÍOCH CUSTAIM AN CHOMHPHOBAIL

  DEPARTURE OF GOODS FROM THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 12. #593926

  Innill PI a imíonn le peitreal, le cumaisc pheitril nó le heatánól.

  PI engines running on petrol, petrol blends or ethanol.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 13. #619947

  imeoidh an Coimisiún ó leithdháileadh táscach sin na gcistí le níos mó ná 10%.

  The Commission shall not depart from that indicative allocation of funds by more than 10%.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle

 14. #641359

  an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.

  the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 15. #661657

  imeoidh an Coimisiún níos mó ná 5 faoin gcéad ó na céatadáin tháscacha sin;

  The Commission shall not deviate from those indicative percentages by more than 5 percentage points;

  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 16. #742827

  an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.

  the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 17. #746556

  an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.

  the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 18. #1655544

  scoirfidh sé láithreach den iascaireacht agus imeoidh sé ón limistéar ina bhfuil sé;

  it shall immediately cease fishing and exit the area in which it is present;

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 19. #1672353

  Cineálacha FAD: AFAD = ar ancaire; DFAD = a imíonn le sruth

  FAD types: AFAD = anchored; DFAD = drifting

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 20. #1690076

  imeoidh an fheithicil ó smacht ar fad má theipeann ar an trealamh cumhachtstiúrtha.

  The failure of the power steering equipment shall not lead to a complete loss of control of the vehicle.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 21. #1744499

  imeoidh an fheithicil ó smacht ar fad má theipeann ar an trealamh cumhachtstiúrtha.

  The failure of the power steering equipment shall not lead to a complete loss of control of the vehicle.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 22. #1815783

  scoirfidh sé láithreach den iascaireacht agus imeoidh sé ón limistéar ina bhfuil sé;

  it shall immediately cease fishing and exit the area in which it is present;

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 23. #1858715

  imíonn cainteoirí ó ábhar na díospóireachta, glaofaidh an tUachtarán chun oird iad.

  If speakers depart from the subject matter of the debate, the President shall call them to order.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 24. #1861458

  Áireofar sa chinneadh, áfach, a réasúnaíocht féin má imíonn sé ó chonclúidí na tuarascála.

  The decision shall however include its own reasoning if it departs from the conclusions of the report.

  Cód Iompair do Chomhaltaí Choiste Eorpach na Réigiún

 25. #155163

  (i) nuair a bheidh an foirgneamh iomchuí imithe i léig nó má tharlaíonn dó a bheith i limistéar atá imithe i léig, agus

  (i) the relevant building is obsolete or is in an obsolete area, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 26. #290170

  - cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);

  - type of movement (loaded, unloaded, transhipped, entered, left, etc.),

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 27. #509756

  Línte Coiteanna atá imithe in éag a scriosadh,

  delete Common Lines which have expired,

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 28. #591104

  cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);

  type of movement (loaded, unloaded, transhipped, entered, left, etc.);

  Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle

 29. #697120

  Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm

  Repeal of obsolete acts

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 30. #697214

  Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm

  Repeal of obsolete acts

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 31. #697289

  Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm

  Repeal of obsolete acts

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 32. #737299

  comhlíonfar iad go dtí go mbeidh an ceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar imithe in éag.

  be complied with until the right to provide a port service expires.

  Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 33. #1767291

  –Víosa inimirce bhailí nach bhfuil imithe in éag.

  –Valid, unexpired immigrant visa.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 34. #1767293

  –Foirm I-551 (Cárta Buanchónaitheora) bhailí, nach bhfuil imithe in éag.

  –Valid, unexpired Form I-551 (Permanent Resident Card).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 35. #1767296

  –Foirm I-327 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Cead dul isteach an athuair).

  –Valid, unexpired Form I-327 (Re-entry Permit).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 36. #1812245

  foirm I-327 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Cead dul isteach an athuair),

  valid, unexpired Form I-327 (Re-entry Permit),

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 37. #1834155

  Faoin 31 Nollaig 2013 beidh gach drioglann talmhaíochta atá faoi bhanna imithe ón Monaplacht.

  By 31 December 2013 all agricultural bonded distilleries shall leave the Monopoly.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 38. #1844766

  an tagairt don AEIF atá imithe i léig anois agus gur féidir í a scriosadh;

  the reference to AEIF is obsolete now and can be deleted;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 39. #1844775

  mír 2a(b) bainte amach toisc é a bheith imithe i léig;

  paragraph 2a(b) removed as obsolete;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 40. #1844808

  tá roinnt cúraimí imithe i léig, déantar cur síos ar chuid eile i dTreoir 2007/59;

  some tasks are obsolete, others are described in Directive 2007/59;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 41. #1848649

  Tarraingeofar siar COM(2010) 759 mar sin toisc é a bheith imithe i léig.

  COM (2010) 759 will therefore be withdrawn as obsolete.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle

 42. #1023008

  (b) mura n-imí an duine sin, nó má dhiúltaíonn sé imeacht den chuid sin ar sin d'ordú dhó—

  ( b ) if that person, on being so ordered, refuses or fails to leave that portion—

  Uimhir 1 de 1949: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1949

 43. #967751

  (3) Bainfidh forálacha fo-ailt (2) den alt so le duine lena mbainfidís dá mbeadh seirbhís leanúnach tugtha aige sa tSuirbhéireacht Ordonáis ón dáta ar ar tugadh deimhniú amach ina thaobh fé fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1923 go dtí an dáta ar ar imigh sé, agus féadfar aon tréimhsí ar fhónuigh sé ar a bhfeadh sa tSuirbhéireacht Ordonáis o dháta an deimhnithe sin go dtí an dáta ar ar imigh sé d'áireamh mar aon tréimhse leanúnach amháin seirbhíse chun crícheanna na nAchtanna Aoisliúntas.

  (3) The provisions of sub-section (2) of this section shall apply to a person to whom they would apply if he had rendered continuous service in the Ordnance Survey from the date on which a certificate in respect of him was issued under sub-section (1) of section 2 of the Act of 1923 to the date of his retirement, and any periods during which he served in the Ordnance Survey from the date of the said certificate to the date of his retirement may be reckoned as one continuous period of service for the purposes of the Superannuation Acts.

  Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942

 44. #1652462

  Is éard is ‘eilimint optúil neamhsféarúil’ ann aon eilimint a úsáidtear i gcóras optúil ar dearadh a dromchla nó a dromchlaí iomháithe sa chaoi go n-imeofar ó chruth an tsféir idéalaigh.

  An ‘aspheric optical element’ is any element used in an optical system whose imaging surface or surfaces are designed to depart from the shape of an ideal sphere.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 45. #837842

  —(1) Más rud é, maidir le tiarna aon tailimh thionóntuithe a bheidh dílsithe no le dílsiú fén Acht so, go raibh sé, roimh fhaisnéis an lae cheaptha don talamh san, fé oblagáid ina aonar no i dteanta duine eile no daoine eile, pe'ca fé théarmaí connartha thionóntachta no fé reacht no ar shlí eile é, aon chúrsa uisce, dréin, bancánacht, no obair eile do ghlana no do choinneail i dtreo no cabhrú chun a ghlanta no a choinnithe i dtreo, agus gur thug an tiarna talmhan san faillí san obair sin do ghlana no do choinneail i dtreo amhlaidh no i gcabhrú chun a glanta no a coinnithe i dtreo amhlaidh agus go mbeidh gabháltas ar an talamh tionóntuithe sin imithe in olcas go buan no imithe go mór i laighead de dheascaibh na faillí sin agus, mar gheall ar é bheith imithe in olcas no i laighead amhlaidh, ná beidh Coimisiún na Talmhan sásta gur urrús an gabháltas san ar an riail-bhlianacht cheannaigh do dhlighfeadh bheith air, ar a dhílsiú, mara mbeadh an t-alt so, féadfaidh Coimisiún na Talmhan, ar iarratas éinne le n-a mbaineann no gan aon iarratas den tsórt san agus roimh an lá ceaptha no ina dhiaidh—

  —(1) Where the landlord of any tenanted land vested or to be vested under this Act was, prior to the declaration of the appointed day for such land, liable, either alone or in conjunction with another person or other persons and either under the terms of a contract of tenancy or under a statute or otherwise, to cleanse or maintain or to contribute to the cleansing or maintenance of any watercourse, drain, embankment, or other work and such landlord neglected so to cleanse or maintain or contribute to the cleansing or maintenance of such work and by reason of such neglect a holding on such tenanted land has become permanently deteriorated or substantially reduced in area and in consequence of such deterioration or reduction the Land Commission is not satisfied that such holding is security for the standard purchase annuity to which, but for this section, it would become liable on vesting, the Land Commission, on the application of any person interested or without any such application and either before or after the appointed day—

  Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931

 46. #579444

  Nuair a dhéantar corparáid phoiblí a athstruchtúrú, d’fhéadfadh sé go dtaispeánfaí nó go n-imeodh sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais agus na gaolmhaireachtaí airgeadais nua á léiriú.

  When a public corporation is restructured, financial assets and liabilities may appear or disappear reflecting new financial relationships.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 47. #1672664

  Sna cásanna sin, ba cheart an dul isteach deireanach a thaifeadadh in EES freisin tráth a n-imeodh an náisiúnach tríú tír as críoch na mBallstát.

  In those situations, the last entry should also be recorded in the EES when the third-country national exits the territory of the Member States.

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 48. #312350

  1. Déanfaidh aerlínte de chuid an Aontais a oibríonn eitiltí a thagann go dtí aerfort atá suite i gcríocha na mBallstát a bhfuil feidhm ag na Conarthaí maidir leo, nó a imíonn ó aerfort den sórt sin, agus aerlínte de chuid tríú tíortha a oibríonn eitiltí a imíonn ó aerfort den sórt sin, nósanna imeachta a chur chun feidhme trína bhféadfar na nithe a leanas a thabhairt ar aird:

  1. Union airlines operating flights arriving to or departing from, and third country airlines operating flights departing from an airport located in the territories of the Member States to which the Treaties apply, shall implement procedures which allow for the production:

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 49. #574825

  Nuair a imíonn corparáid mar eintiteas dlíthiúil neamhspleách toisc go ndéanann corparáid amháin nó níos mó í a chomhghabháil, imíonn na sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais go léir as an gcóras, lena n-áirítear scaireanna agus cothromas eile a bhí ann idir an chorparáid sin agus na corparáidí a rinne í a chomhghabháil.

  When a corporation disappears as an independent legal entity because it is absorbed by one or more corporations, all financial assets and liabilities, including shares and other equity that existed between that corporation and those that absorbed it, disappear from the system.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 50. #579916

  Nuair a imíonn corparáid mar eintiteas dlíthiúil neamhspleách toisc go ndearna corparáid amháin nó níos mó í a chomhghabháil, imíonn na sócmhainní airgeadais/dliteanais airgeadais go léir, lena n-áirítear scaireanna agus cothromas eile a bhí ann idir an chorparáid sin agus na corparáidí a chomhghabh í as córas na gcuntas náisiúnta.

  Where a corporation disappears as an independent legal entity because it has been absorbed by one or more corporations, all financial assets/liabilities including shares and other equity that existed between that corporation and those that absorbed it disappear from the system of national accounts.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 51. #619200

  I gcás ina n-imíonn na bearta deiridh a glacadh ó thuairimí, ó mholtaí nó ó mheabhraíochtaí na gComhairlí Comhairleacha a gheobhfar de bhun mhír 1, luafaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann na cúiseanna mionsonraithe i dtaobh cén chúis a n-imíonn siad óna chéile.

  Where the final measures that are adopted diverge from the Advisory Councils' opinions, recommendations and suggestions received pursuant to paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall state detailed reasons for the divergence.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 52. #758761

  Imeoidh Bainistí an Tighe Oibre atá sa Chluainín, imeoidh sí as lámha Bhórd Caomhnóirí an Chluainín agus aistreofar í go dtí Coiste Bainistí a bheidh có-dheanta de cheithre baill déag a ceapfar ag Comhairle Chontae Liathdroma, de thrí baill an ceann ag Tuath-cheanntair an Chluainín agus Mhaothail Mhanacháin, de dhá bhall a ceapfar ag Comhairle Thuath-cheanntair Chara Droma Rúisc Uimh. 1 agus d'aon bhall amháin an ceann ag Tuath-cheanntair Bhéal an Átha Móir agus Chinn Locha.

  The Management of the present Workhouse at Manorhamilton shall pass out of the hands of the Manorhamilton Board of Guardians and be transferred to a Committee of Management to consist of fourteen members appointed by the Leitrim County Council, three members by each of the Rural Districts of Manorhamilton and Mohill, two members appointed by the Carrick-on-Shannon No. 1 Rural District Council, and one member each appointed by the Rural Districts of Ballinamore and Kinlough.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 53. #759890

  Imeoidh bainistí an Tighe Oibre atá i Sligeach fé láthair, imeoidh sí as lámha Bhord Caomhnóirí Shligigh agus aistreofar í go dtí Coiste Bainistí a bheidh có-dhéanta de 8 mbaill a ceapfar ag Comhairle Chontae Shligigh, aon bhall amháin a ceapfar ag Comhairle Bhaile-cheanntair Shligigh, dhá bhall an ceann a cheapfidh gach Comhairle Thuath-cheanntair fé leith sa chontae agus duine acu do bheith ina Chathaóirleach ar an gcólucht san.

  The management of the present Sligo Workhouse shall pass out of the hands of the Sligo Board of Guardians, and be transferred to a Committee of Management to consist of 8 members to be appointed by the Sligo County Council, one by Sligo Urban District Council, two by each Rural District Council in the county, one of whom shall be Chairman of that body.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 54. #779547

  (2) Ceapfar gach ball de sna painéil ar feadh pé téarma, nách sia ná trí bliana o dháta a cheaptha, a shocróidh an Seanascal, ar chomhairle na hArd-Chomhairle, nuair a bheidh an ceapa á dhéanamh agus ansan imeoidh sé as oifig, ach beidh ball a imeoidh as oifig ion-athcheaptha.

  (2) Each member of the panels shall be appointed for such term not exceeding three years from the date of his appointment as the Governor-General shall on the advice of the Executive Council determine at the time of the appointment and shall then retire, but a retiring member shall be eligible for re-appointment.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 55. #1711343

  Féachfaidh na Ballstait le saobhadh margaidh a íoslaghdú, go háirithe soláthar seirbhísí ag praghsanna a imíonn ó ghnáthchoinníollacha tráchtála nó faoi réir téarmaí agus coinníollacha a imíonn ó ghnáthchoinníollacha tráchtála, agus leas an phobail á choimirciú.

  Member States shall seek to minimise market distortions, in particular the provision of services at prices or subject to other terms and conditions which depart from normal commercial conditions, whilst safeguarding the public interest.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 56. #1844173

  I gcás ina n-imíonn na bearta deiridh a glacadh ó thuairimí, ó mholtaí nó ó mheabhraíochtaí na gComhairlí Comhairleacha a gheobhfar de bhun mhír 1, luafaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann na cúiseanna mionsonraithe i dtaobh cén chúis a n-imíonn siad óna chéile.

  Where the final measures that are adopted diverge from the Advisory Councils' opinions, recommendations and suggestions received pursuant to paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall state detailed reasons for the divergence.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 57. #593518

  Chun críocha mhír 1, má imítear ó na sonraí sa deimhniú ar chineálcheadú AE nó sa phacáiste faisnéise, measfar gurb ionann sin agus gan a bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

  For the purposes of paragraph 1, deviations from the particulars in the EU type-approval certificate or the information package shall be deemed to constitute failure to conform to the approved type.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 58. #1662381

  an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann lena n-áirítear dáta agus uair na himeachta agus an teachta isteach;

  port of departure and port of arrival including the date and hour of departure and arrival;

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 59. #1825893

  Measfar gurb iad seo a leanas an tráth a n-imítear ón socrú fionraí dleachta dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3:

  The time of departure from a duty suspension arrangement as referred to in point (a) of paragraph 3 shall be deemed to be:

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 60. #1366418

  (a) i gcás an deonú iomchuí cearta póraitheoirí plandaí a bheith imithe in éag roimh dháta an chinnidh ón Rialaitheoir, measfar an deonú a bheith imithe in éag díreach roimh an gcinneadh, agus

  ( a ) in case the relevant grant of plant breeders' rights has expired before the date of the Controller's decision, the grant shall be regarded as having expired immediately before the decision, and

  Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980

 61. #1409015

  (b) i gcás ina seirbheálfar fógra faoi mhír (a), beidh ag an iarratasóir, d'ainneoin a leas sa talamh a bheith imithe in éag, an ceart céanna an feo simplí a fháil a bheadh aige mura mbeadh an leas sin imithe in éag.

  ( b ) where a notice under paragraph (a) is served the applicant shall, notwithstanding that his interest in the land has expired, have the same right to acquire the fee simple as he would have had if that interest had not expired.

  Uimhir 4 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1984

 62. #1494675

  (3) Ní bheidh éifeacht le haon ordú faoin alt seo go dtí go mbeidh an gnáth-am chun achomharc a thionscnamh in aghaidh an chiontaithe nó an ordaithe lena mbaineann imithe in éag nó, i gcás go dtionscnófar achomharc den sórt sin, go dtí go gcinnfear go críochnaitheach é nó aon achomharc breise nó go dtréigfear é nó go dtí go mbeidh an gnáth-am chun aon achomharc breise a thionscnamh imithe in éag.

  (3) An order under this section shall not take effect until the ordinary time for instituting an appeal against the conviction or order concerned has expired or, where such an appeal is instituted, until it or any further appeal is finally decided or abandoned or the ordinary time for instituting any further appeal has expired.

  Uimhir 19 de 1989: AN tACHT UM THOIRMEASC AR GHRÍOSÚ CHUN FUATHA, 1989

 63. #1801505

  Fágann na himthosca sin go mbíonn sé níos deacra do na déantóirí sin, i gcodarsnacht le déantóirí atá lonnaithe i dtríú tíortha nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag, dul isteach ar mhargadh an Aontais díreach tar éis don deimhniú dul in éag, ós rud é nach bhfuil siad in ann acmhainneacht táirgeachta a fhorbairt chun críche onnmhairithe agus chun críche dhul isteach ar mhargadh Ballstáit go dtí go bhfuil an chosaint a thugann an deimhniú sin imithe in éag.

  Those circumstances make it more difficult for those makers, in contrast to makers located in third countries where protection does not exist or has expired, to enter the Union market immediately after expiry of the certificate, given that they are not in a position to build up production capacity for the purpose of export or for the purpose of entering the market of a Member State until the protection provided by that certificate has expired.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 64. #1179406

  (ii) maidir le hobair a rinneadh de réir pleananna a taisceadh roimh an lá feidhme, cibé acu a imíodh nó a claonadh ó na pleananna sin nó nach ndearnadh amhlaidh, agus

  (ii) work carried out in accordance with plans deposited before the operative day, with or without departure or deviation from those plans, and

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 65. #485426

  (d) gur imigh, nó go bhfuil baol tromaí ann go n-imeoidh, aon fhoirgneamh nó déanmhas ar an talamh i ndrochdheis;

  (d) any building or structure on the land has fallen, or there is a serious risk of the building or structure falling, into disrepair;

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 66. #592670

  na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh chineálcheadú AE.

  the national criteria upon which such approvals were based insofar as these criteria deviated from the requirements obligatory for EU type-approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 67. #593836

  na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh cineálcheadú AE.

  the national criteria upon which such approvals were based in so far as these criteria deviated from the requirements obligatory for EU type-approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 68. #657576

  gur imigh na táirgí ó chríoch chustaim an Aontais i gcomhréir leis an nós imeachta onnmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 161 den Chód Custaim;

  the products have left the customs territory of the Union in accordance with the export procedure referred to in Article 161 of the Customs Code;

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 69. #697174

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis don Aontas comhaontuithe um athligean isteach a thabhairt i gcrích le roinnt tríú tíortha.

  That Decision became obsolete after the Union concluded readmission agreements with a number of third countries.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 70. #697276

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir na Ballstáit.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 71. #727650

  Dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar imigh an bád astu, dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar tháinig an bád i dtír iontu.

  Dates and ports of departure, dates and ports of arrival.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 72. #967769

  (b) d'imigh as a phost ar scór aoise tar éis dáta Achta 1936 do rith ach roimh dháta an Achta so do rith, agus

  ( b ) retired on the grounds of age after the passing of the Act of 1936 but before the passing of this Act, and

  Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942

 73. #1841051

  gur imigh na táirgí ó chríoch chustaim an Aontais i gcomhréir leis an nós imeachta onnmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 161 den Chód Custaim;

  the products have left the customs territory of the Union in accordance with the export procedure referred to in Article 161 of the Customs Code;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 74. #303369

  Sa chás go n-imeoidh an t-údárás inniúil sa Bhallstát baile ó thuairimí CESR, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána lena aghaidh sin.

  If the competent authority of the home Member State departs from CESR’s advice, it shall provide full reasons.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 75. #303391

  imíonn an t-údárás inniúil in aon cheann de na Ballstáit bhaile ó thuairim an CESR, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána.

  If the competent authorities of the home Member States depart from CESR’s advice, they shall provide full reasons.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 76. #303560

  Déanfaidh na húdaráis inniúla i dtrácht comhairle an CESR a bhreithniú go cuí agus tabharfaidh siad lánchúiseanna i gcás ina n-imíonn siad sin ón gcomhairle sin.

  The competent authorities concerned shall give due consideration to the advice of CESR and shall provide full reasons for any deviation from that advice.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 77. #322218

  Tabharfaidh an Coimisiún míniú i gcás nach féidir leis tograí ar leithligh atá ina Chlár Oibre a thabhairt i gcrích don bhliain i dtrácht nó nuair a imíonn sé ón gClár Oibre.

  The Commission shall explain when it cannot deliver individual proposals in its Work Programme for the year in question or when it departs from it.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 78. #327249

  69. Imíonn an tríú habairt in Airteagal 140(2) den Rialachán Airgeadais reatha ó théacs an Chonartha ar thrí bhealach:

  69. The third sentence in Article 140(2) of the current Financial Regulation diverges from the text of the Treaty in three respects:

  Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh

 79. #328742

  ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post idirthurais’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar an aerárthach céanna ar tháinig siad isteach air;

  17.‘transit passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on the same aircraft as that on which they arrived;

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 80. #328743

  ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post traschuir’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar aerárthach seachas an ceann ar tháinig siad isteach air;

  16.‘transfer passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on an aircraft other than that on which they arrived;

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002

 81. #352951

  Déanfar seiceáil le cinntiú go bhfuil an long a n-imeoidh siad inti ar ancaire ann nó go bhfuil súil léi ann.

  A check shall be carried out to establish whether the ship they are joining is berthed or expected there.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 82. #482588

  6.—(1) Imeoidh duine óltach as áitreabh ceadúnaithe ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh.

  6.—(1) A drunken person shall leave licensed premises on being requested to do so by the licensee or a member of the Garda Síochána.

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003

 83. #482597

  (a) imeoidh sé nó sí as an áitreabh ceadúnaithe lena mbaineann ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus

  (a) shall leave the licensed premises concerned on being requested to do so by the licensee or a member of the Garda Síochána, and

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003

 84. #493442

  ciallaíonn ‘áit onnmhairithe’ áit óna n-imíonn táirgí inmháil ó chríoch an Aontais Eorpaigh, de réir nósanna imeachta custam;

  ‘place of exportation’ means a place where, in accordance with customs procedures, excisable products leave the territory of the European Union;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 85. #558402

  I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.

  Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 86. #561286

  I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.

  Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 87. #572730

  trealamh iompair agus trealamh inghluaiste eile a imíonn ó thír go sealadach, gan aon athrú úinéireachta eacnamaíche e.g. trealamh tógála chun críoch suiteála nó tógála ar an gcoigríoch;

  transportation equipment and other movable kinds of equipment which leave a country temporarily, without any change of economic ownership, e.g. construction equipment for installation or construction purposes abroad;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 88. #572733

  earraí eile a imíonn ó thír go sealadach, agus a chuirtear ar ais ina mbunriocht laistigh de bhliain de ghnáth gan athrú úinéireachta eacnamaíche.

  other goods which leave a country temporarily, being generally returned within a year in their original state and without change of economic ownership.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 89. #573819

  cealú fiach in aghaidh corparáide poiblí agus glacadh fiach ó chorparáid phoiblí ag rialtas a imíonn as an gcóras mar aonad institiúideach.

  debt cancellation against and debt assumption from a public corporation by government which disappears as an institutional unit in the system.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 90. #573866

  Nuair a fheidhmítear an rogha a bheith ag fostaithe scaireanna a cheannach (ESO), imíonn an iontráil ar an gclár comhordaithe agus cuirtear ina háit luach na stoc (na scaireanna) arna bhfáil.

  When an ESO is exercised, the entry in the balance sheet disappears and is replaced by the value of the stocks (shares) acquired.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 91. #574000

  Má chealaíonn an rialtas fiacha nó má ghlacann sé fiacha corparáide poiblí a imíonn mar aonad institiúideach as an gcóras, ní thaifeadtar aon idirbheart sa chuntas caipitil ná sa chuntas airgeadais.

  If government cancels or assumes debt from a public corporation which disappears as an institutional unit in the system, no transaction is recorded in the capital account or the financial account.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 92. #577164

  Mura réadaítear luach na sócmhainne, claonfaidh sé i dtreo an nialais de réir mar a imíonn tréimhse an léasa in éag.

  If the value of the asset is not realised it will tend towards zero as the lease period ends.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 93. #591569

  sa chéad stáisiún a dtiocfaidh an traein isteach ann nó an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh ar chríoch Ballstáit,

  in the first station of arrival or last station of departure on the territory of a Member State,

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 94. #591571

  sa stáisiún deireanach a n-imeoidh an traein uaidh nó sa chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch tríú tír.

  in the last station of departure or the first station of arrival on the territory of a third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 95. #592214

  imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhun sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 35(6);

  the validity of the approval expires by virtue of a restriction in accordance with Article 35(6);

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 96. #592944

  ciallaíonn "feithicil mhonabhreosla" feithicil atá deartha ar shlí go n-imeoidh sí go príomha ar chineál amháin breosla;

  "mono fuel vehicle" means a vehicle that is designed to run primarily on one type of fuel;

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 97. #593370

  imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhua sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 40(6);

  the validity of the approval expires by virtue of a restriction in accordance with Article 40(6);

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 98. #601066

  Féadfaidh an t-údarás ceapacháin trí chinneadh speisialta an áit bhunaidh a cinneadh amhlaidh a athrú fad agus atá an t-oifigeach sa tseirbhís nó nuair a imíonn sé ón tseirbhís.

  The place of origin as so determined may by special decision of the appointing authority be changed while the official is in service or when he leaves the service.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 99. #606845

  imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin leithdháilte den chlúdach airgeadais, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn iad, thar breis agus 5 phointe céatadán i gcás gach grúpa de chuspóirí sonracha.

  The Commission shall not depart from the allocated percentages of the financial envelope, as set out in the Annex, by more than 5 percentage points for each group of specific objectives.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 100. #607109

  imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin leithdháilte den imchlúdach airgeadais, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn é, thar breis agus 5 phointe i gcás gach cuspóir shonraigh.

  The Commission shall not depart from the allocated percentages of the financial envelope, as set out in the Annex, by more than 5 percentage points for each specific objective.

  Rialachán (AE) Uimh. 1382/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Cheartas don tréimhse 2014 go 2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 101. #635010

  Measfar go bhfuil an tomhas bailí mura n-imíonn luas innill na tástála níos mó ná ±3% ó spriocluas an innill ar feadh aonsoicind ar a laghad.

  The measurement shall be regarded as valid if the test engine speed does not deviate from the target engine speed by more than ±3% for at least 1 second.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 102. #642602

  imíonn an togra ó thosaíocht an choiste iniúchóireachta, déanfar údar maith leis na cúiseanna gan déanamh de réir mholadh an choiste iniúchóireachta a thabhairt sa togra.

  If the proposal departs from the preference of the audit committee, the proposal shall justify the reasons for not following the recommendation of the audit committee.

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 103. #644095

  Measfar go bhfuil an tomhas bailí mura n-imíonn luas innill na tástála níos mó ná±3 % ó spriocluas an innill ar feadh aon soicind ar a laghad.

  The measurement shall be regarded as valid if the test engine speed does not deviate from the target engine speed by more than±3 % for at least 1 second.

  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 104. #658785

  an dáta a dtagann na hainmhithe agus an fheoil san fhoras agus an dáta a n-imíonn siad.

  the date of arrival and departure of the animals and meat in the establishment.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 105. #691233

  imeoidh siad ón [Rialachán Réime Airgeadais] mura mbeidh gásonrach leis an imeacht sin d’fheidhmiú Europol agus mura mbeidh toiliú tugthaag an gCoimisiún roimh ré.

  Theyshall not depart from [the framework Financial Regulation]unless such a departure is specifically required for Europol’s operation andthe Commission has given its prior consent.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 106. #698189

  sa chéad stáisiún a dtiocfaidh an traein isteach ann nó an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh ar chríoch Ballstáit;

  in the first station of arrival or last station of departure on the territory of a Member State;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 107. #698191

  sa stáisiún deireanach a n-imeoidh an traein uaidh nó sa chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch tríú tír.

  in the last station of departure or the first station of arrival on the territory of a third country.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 108. #698259

  i gcás ina n-imíonn long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chuig calafort atá lonnaithe i mBallstát, ní dhéanfar aon seiceálacha ar imeacht.

  where a cruise ship departs from a port situated in a Member State to such a port, no exit checks shall be carried out.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 109. #813222

  (5) Aon Ghnáth-Choimisinéir a imeoidh as oifig ar bheith caithte dá théarma oifige le himeacht aimsire beidh sé ionaththoghtha no ion-athainmnithe (pe'ca aca é).

  (5) An ordinary Commissioner retiring on the expiration by effluxion of time of his term of office shall be eligible for re-election or re-nomination (as the case may be).

  Uimhir 32 de 1927: ACHT AIRGID REATHA, 1927

 110. #1114902

  (i) imeoidh an bád sin as teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit a luaithe a bheidh friotháil déanta ar an gcuspóir a thug an bád sin isteach amhlaidh,

  (i) such boat shall leave the exclusive fishery limits of the State as soon as the purpose for which such boat so entered has been answered,

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 111. #1158473

  Nuair a cheadófar do dhaoine imeacht faoin Airteagal deiridh sin roimhe seo, socrófar go n-imeoidh siad faoi choinníollacha sásúla maidir le sábháilteacht, sláinteachas, sláintíocht agus bia.

  Departures permitted under the foregoing Article shall be carried out in satisfactory conditions as regards safety, hygiene, sanitation and food.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 112. #1338696

  (i) imeoidh an bád as teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit a luaithe a bheidh friotháil déanta ar an gcuspóir a thug an bád sin isteach amhlaidh,

  (i) the boat shall leave the exclusive fishery limits of the State as soon as the purpose for which the boat so entered has been answered,

  Uimhir 18 de 1978: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1978

 113. #1649754

  Sula n-imeoidh sé, déanfar seiceáil slándála ar aerárthach nó cuardach slándála ar aerárthach d’fhonn a áirithiú nach bhfuil aon earraí toirmiscthe ar bord.

  Before departure, an aircraft shall be subjected to an aircraft security check or aircraft security search in order to ensure that no prohibited articles are present on board.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 114. #1649768

  Paisinéirí a d’fhéadfadh a bheith treampánach, cuirfear faoi réir na mbeart iomchuí slándála iad sula n-imeoidh siad.

  Before departure potentially disruptive passengers shall be subjected to appropriate security measures.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 115. #1649845

  ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post traschuir’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar aerárthach seachas an ceann ar tháinig siad isteach air;

  ‘transfer passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on an aircraft other than that on which they arrived;

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 116. #1649846

  ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post idirthurais’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar an aerárthach céanna ar tháinig siad isteach air;

  ‘transit passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on the same aircraft as that on which they arrived;

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 117. #1662658

  déanfar an dáta agus an uair a imíonn long ó chalafort agus an uair a thagann sé isteach i gcalafort a mheas de réir mheán-am Greenwich (GMT).

  the date and hour of departure and arrival shall be considered using Greenwich Mean Time (GMT).

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 118. #1684108

  I gcomparáid leis an meitreo, is éadroime déanamh an iarnróid éadroim, is do mhéid tráchta níos lú a ceapadh é agus is lú an luas ag a n-imíonn sé de ghnáth.

  In comparison to metros, light rail is more lightly constructed, is designed for lower traffic volumes and usually travels at lower speeds.

  Rialachán (AE) 2018/643 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród

 119. #1695084

  I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.

  Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose that fact and the reasons for it.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 120. #1707069

  Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: más rud é go láithreoidh seisean, an sin, i bpearsa agus go dtabharfaidh sé é féin suas ag an gCúirt Achomhairc Choiriúil agus os a comhair gach aon agus gach uile thráth a éistfear a achomharc agus an tráth a chinnfear é go críochnaitheach,agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na Cúirte sin, agus nach n-imeoidh sé ná nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt sin le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, agus idir an dá linn nach n-imeoidh sé as an limistéar lena mbaineann dlínse na Cúirte sin, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

  The condition of the within written recognizance is such that if he the said shall personally appear and surrender himself at and before the Court of Criminal Appeal at each and every hearing of his appeal and at the final determination thereof and abide by the judgment of such Court and not depart or be absent from such Court at any such hearing without leave and in the meantime shall not depart out of the area to which the jurisdiction of such Court extends then this recognizance to be void, otherwise it shall be of full force and effect.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 121. #1718708

  an n-imeoidh an t-údarú taistil sin in éag laistigh de 90 lá ina dhiaidh sin agus an méid atá fágtha den tréimhse bhailíochta;

  whether the travel authorisation will expire within the next 90 days and the remaining validity period;

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 122. #1718732

  Tabharfaidh Lárchóras ETIAS le fios freisin an n-imeoidh an t-údarú taistil in éag laistigh de 90 lá ina dhiaidh sin agus an méid atá fágtha den tréimhse bhailíochta.

  The ETIAS Central System shall also indicate whether the travel authorisation will expire within the next 90 days and the remaining validity period.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 123. #1729344

  I gcás ina n-imíonn ÚNR ó na treoirlínte dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1, tabharfaidh sé na cúiseanna leis sin.

  Where an NRA deviates from the guidelines referred to in point (e) of paragraph 1, it shall provide the reasons therefor.

  Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 124. #1842054

  an dáta a dtagann na hainmhithe agus an fheoil san fhoras agus an dáta a n-imíonn siad.

  the date of arrival and departure of the animals and meat in the establishment.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 125. #1778185

  I dteachtaireacht ón gCoimisiún an 15 Iúil 2015, dar teideal “Launching the public consultation process on a new energy market design” (Seoladh an chomhairliúcháin phoiblí faoin dearadh nua ar mhargadh an fhuinnimh), leagadh béim ar an bhfíoras go n-éilíonn an t-athrú faoina n-imeofar ó ghiniúint i suiteálacha giniúna móra lárnacha go táirgeadh díláraithe leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite agus go margaí dícharbónaithe go ndéanfaí na rialacha atá ann faoi láthair don trádáil leictreachais a oiriúnú agus go ndéanfaí róil na margaí atá ann cheana féin a athrú.

  The Commission Communication of 15 July 2015, entitled ‘Launching the public consultation process on a new energy market design’, highlighted that the move away from generation in large central generating installations towards decentralised production of electricity from renewable sources and towards decarbonised markets requires adapting the current rules of electricity trading and changing the existing market roles.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 126. #145361

  Adhain é sa mhufalfhoirnéis (4.1) ag teocht atá faoi bhun 550°C go dtí go mbeidh an t-ábhar carbónúil ar fad imithe.

  Ignite in the muffle furnace (4.1) at a temperature below 550°C until all carbonaceous material has completely disappeared.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 127. #178781

  (ii) ar long a bheith neamh-mharcáilte nó a bheith marcáilte go mícheart le hualachlínte , nó ar mhainneachtain Deimhniú Ualachlíne a bheidh imithe in éag a thabhairt suas

  (ii) for being unmarked or being improperly marked with load lines or for failure to deliver up an expired Load Line Certificate—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 128. #307580

  (b) i gcás aon tréimhse cosanta sonraí a deonaíodh do na tuarascálacha tástála agus tuarascálacha staidéir maidir le táirge cosanta planda eile a bheith imithe in éag.

  (b) where any period of data protection granted for the test and study reports concerned in relation to another plant protection product has expired.

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 129. #319284

  Ní thiocfaidh an coiste freagrach ar a chuid conclúidí críochnaitheacha sula mbeidh an teorainn ama sin imithe in éag.

  The committee responsible shall not reach its final conclusions before that time limit has expired.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 130. #323642

  Ag deireadh na tréimhse sin, léireoidh an clár go mbeidh an tréimhse imithe in éag agus, i gcás in arb iomchuí, nár bailíodh an líon ráiteas tacaíochta is gá.

  At the end of that period, the register shall indicate that the period has expired and, where appropriate, that the required number of statements of support was not collected.

  Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh

 131. #352849

  Caithfidh an sealbhóir víosa a bheith imithe as an gcríoch a bhfuil an víosa bailí di faoi mheán oíche ar an dáta sin.

  The visa holder must have left the territory for which the visa is valid by midnight on that date.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 132. #430741

  (a) go mbeidh an t-am ar laistigh de a fhéadfar achomharc a thionscnamh in aghaidh an bhreithiúnais imithe in éag agus nach ndearnadh aon achomharc den sórt sin,

  (a) the time within which an appeal against the judgment may be brought has expired and no such appeal has been brought,

  AN tACHT UM REACHT NA dTRÉIMHSÍ (LEASÚ), 2000

 133. #436194

  (a) go mbeidh an gnátham chun achomharc a thionscnamh in aghaidh an chiontaithe lena mbaineann imithe in éag gan aon achomharc den sórt sin a thionscnamh,

  (a) the ordinary time for bringing an appeal against the conviction concerned has expired without any such appeal having been brought,

  AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ ARDRÁTA AGUS BONNEAGAR CUMARSÁIDE LEICTREONAÍ) 2010

 134. #447722

  (a) go mbeidh an t-am ar laistigh de a fhéadfar achomharc a thionscnamh i gcoinne an bhreithiúnais imithe in éag agus nach ndearnadh aon achomharc den sórt sin,

  (a) the time within which an appeal against the judgment may be brought has expired and no such appeal has been brought,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 135. #470922

  (b) tréimhse 18 mí a bheith imithe in éag ó tháinig an t-alt seo i ngníomh.

  (b) the expiry of 18 months from the coming into operation of this section.

  AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011

 136. #482987

  ciallaíonn ‘teach iomchuí’ teach, a mbeadh cead dó scortha d’éifeacht a bheith leis nó imithe in éag murach alt 4 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2002.

  ‘relevant house’ means a house, permission for which would have ceased to have effect or expired but for section 4 of the Planning and Development (Amendment) Act, 2002.

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ), 2002

 137. #494684

  ciallaíonn ‘breith chríochnaitheach’ breith nach mbeidh aon ábhar achomhairc ina coinne nó ar laistigh de thréimhse atá imithe in éag, gan achomharc a bheith tionscanta, a bhí ábhar achomhairc ina coinne;

  ‘final decision’ means a decision against which no appeal lies or against which an appeal lies within a period which has expired without an appeal having been brought;

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 138. #508579

  Dá bhrí sin, tá Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 imithe i seandacht.

  Therefore Regulation (EEC) No 429/73 has become obsolete.

  Rialachán (AE) Uimh. 1228/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle lena ndéantar forálacha speisialta maidir le hearraí áirithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, ar earraí iad a thagann faoi réim Rialachán (CEE) Uimh. 1059/69 agus ar earraí de thionscnamh na Tuirce iad

 139. #508608

  Tá roinnt rialachán a bhaineann leis an gcomhbheartas talmhaíochta imithe i seandacht, cé go bhfuil siad fós i bhfeidhm go foirmiúil.

  A number of regulations relating to the common agricultural policy have become obsolete, even though formally they are still in force.

  Rialachán (AE) Uimh. 1229/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais talmhaíochta

 140. #508634

  Ar chúiseanna deimhneachta dlíthiúla agus soiléireachta, ba cheart na Rialacháin sin atá imithe i seandacht a aisghairm,

  For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete Regulations should be repealed,

  Rialachán (AE) Uimh. 1229/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais talmhaíochta

 141. #508659

  Tá roinnt gníomhartha a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála imithe i seandacht, cé go bhfuil siad fós i bhfeidhm go foirmiúil.

  A number of acts relating to the common commercial policy have become obsolete, even though formally they are still in force.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 142. #508671

  Tá roinnt gníomhartha maidir le tíortha áirithe imithe i seandacht tar éis aontachas na dtíortha sin leis an Aontas.

  A number of acts concerning certain countries have become obsolete following the accession of those countries to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 143. #508681

  Ar chúiseanna deimhneachta agus soiléireachta dlíthiúla, ba cheart na gníomhartha sin atá imithe i seandacht a aisghairm,

  For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete acts should be repealed,

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 144. #515890

  Mar sin féin, ba cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo tar éis an chéad chlárúchán a bheith imithe in éag.

  However, this Regulation should apply after the expiry of the first registration.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 145. #517193

  (c) tagairt do shainchomhad dá dtagraítear faoi phointe (a) agus a bhfuil na tréimhsí cosanta sonraí go léir ina leith imithe in éag.

  (c) a reference to a dossier as referred to under point (a) and for which all data protection periods have expired.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 146. #613018

  (a) go bhfuil an tréimhse ama chun achomharc a thabhairt i gcoinne na breithe imithe in éag ach nár tugadh aon achomharc den sórt sin, nó

  (a) the time for bringing an appeal against the decision has expired but no such appeal has been brought, or

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 2011

 147. #615178

  (i) roimh an gcruinniú ginearálta ag a mbeadh, ar leith ón bhfógra, a théarma oifige imithe in éag, nó

  (i) before the general meeting at which, apart from the notice, his term of office would expire, or

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 148. #615186

  (a) ar an gcruinniú ginearálta bliantúil ag a mbeadh a théarma oifige imithe in éag murach a éirí as oifig, agus

  (a) the annual general meeting at which, but for his resignation, his term of office would have expired, and

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 149. #615232

  (b) i gcás údarú, go dtí go mbeidh an teorainn ama imithe i léig atá ag an duine chun an fógra a thabhairt a cheanglaítear le halt 199 (3).

  (b) in the case of an authorisation, until the time limit for the person to make the notification required by section 199 (3) expires.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 150. #655569

  Tá Rialachán (CEE) Uimhir 992/72 [16] ón gComhairle maidir le cabhair do sheiriceáin don bhliain tógála 1972/1973 imithe i léig anois;

  Council Regulation (EEC) No 922/72 [16] concerning aid for silkworms for the 1972/1973 rearing year is now obsolete;

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 151. #660663

  agus aird ar leith á tabhairt ar aibhneacha saorchúrsála nach bhfuil aon chlaochlú rómhór imithe orthu agus a d'fhéadfadh a bheith ina n-ábhar do bhearta sonracha dá thoisc sin;

  paying particular attention to free-flowing rivers which are close to their natural state and which can therefore be the subject of specific measures;

  Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 152. #687620

  Dá bhrí sin, tá an fhéidearthacht bearta cosanta a fhorchur tríd an sásra sin imithe in éag.

  Therefore, the possibility to impose safeguard measures through that mechanism has expired.

  Rialachán (AE) 2015/937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le comhrialacha le haghaidh allmhairí táirgí áirithe teicstíle ó thríú tíortha 

 153. #694212

  Tá na gníomhartha dlí seo a leanas a bhaineann leis an gcomhbheartas talmhaíochta imithe i seandacht, cé go bhfuil siad fós i bhfeidhm go foirmiúil:

  The following legal acts relating to the common agricultural policy have become obsolete, even though formally they are still in force:

  Rialachán (AE) 2015/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena n-aisghairtear Treoir 76/621/CEE ón gComhairle maidir le socrú uasleibhéal an aigéid éarúcaigh in olaí agus i saillte agus Rialachán (CE) Uimh. 320/2006 ón gComhairle lena mbunaítear scéim shealadach chun tionscal an tsiúcra a athstruchtúrú

 154. #697106

  Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléire dhlithiúil, ba cheart na Cinntí sin agus an Rialachán sin atá imithe as feidhm a aisghairm.

  For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete Decisions and Regulation should be repealed.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 155. #697201

  Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléire dhlithiúil, ba cheart na Cinntí sin agus an Dearbhú sin atá imithe as feidhm a aisghairm.

  For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete Decisions and Declaration should be repealed.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 156. #697279

  Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléire dhlíthiúil, ba cheart na Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha sin atá imithe as feidhm, an Coinbhinsiún sin, an Gníomh sin ón gComhairle agus an Cinneadh Réime sin a aisghairm.

  For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete Joint Actions, that Convention, that Council Act and that Framework Decision should be repealed.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 157. #749090

  Ór, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó i bpúdar le tiúchan óir níos ísle ná 99,5 % nach bhfuil imithe níos faide ná céim an mhínghlanta

  Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder with a gold concentration lower than 99,5 % that has not passed the refining stage

  Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

 158. #749099

  Ór, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó i bpúdar le tiúchan óir níos airde ná 99,5 % atá imithe níos faide ná céim an mhínghlanta

  Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form with a gold concentration of 99,5 % or higher that has passed the refining stage

  Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

 159. #890925

  (c) má deontar ceadúnas buan do dhuine is ceadúnaí fé cheadúnas sealadach ná beidh imithe in éag oibreoidh san mar cheiliúradh ar an gceadúnas sealadach san.

  ( c ) the grant of a permanent licence to a licensee under a provisional licence which has not expired shall operate as a revocation of such provisional licence.

  Uimhir 24 de 1935: ACHT MUC AGUS BAGÚIN, 1935

 160. #978679

  (b) féadfar comhalta den Phainéal a mbeidh a théarma comhaltais imithe in éag trí imeacht aimsire agus ná beidh an aois scoir sroichte aige d'athcheapadh;

  ( b ) a member of the Panel whose term of membership expires by effluxion of time and who has not attained the retiring age may be re-appointed;

  Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

 161. #1157741

  (2) má tá sé imithe as an gcríoch atá faoi urláimh na Cumhachta Coinneála, nó faoi urláimh chomhghuaillí leis an gCumhacht sin;

  (2) he has left the territory under the control of the Detaining Power, or of an ally of the said Power;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 162. #1318623

  (a) nach ndéanfar aon achomharc i gcoinne an ordaithe agus go mbeidh an tréimhse chun achomharc den sórt sin a dhéanamh imithe in éag, nó

  ( a ) no appeal is taken against the order and the period during which such an appeal may be taken has expired, or

  Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976

 163. #1407824

  (b) go mbeidh an t-am ina gcaithfear achomharc a thionscnamh nó iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh imithe i léig;

  ( b ) the time within which an appeal must be brought or an application for review must be made has expired;

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 164. #1415357

  (III) i gcás nach mbeidh aon achomharc den sórt sin déanta, go mbeidh an t-am le hachomharc den sórt sin a dhéanamh imithe in éag.

  (III) in case there is no such appeal, the time for bringing such an appeal has expired.

  Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

 165. #1415363

  (II) i gcás nach mbeidh aon achomharc den sórt sin déanta, go mbeidh an t-am le hachomharc den sórt sin a dhéanamh imithe in éag.

  (II) in case there is no such appeal, the time for bringing such an appeal has expired.

  Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

 166. #1415369

  (II) i gcás nach mbeidh aon achomharc den sórt sin déanta, go mbeidh an t-am le hachomharc den sórt sin a dhéanamh imithe in éag.

  (II ) in case there is no such appeal, the time for bringing such an appeal has expired.

  Uimhir 21 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT FOSTAITHE (DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984

 167. #1424320

  (3) Ní fhéadfar aon rialachán a dhéanamh faoi fho-alt (2) den alt seo tar éis dhá bhliain a bheith imithe in éag ó dháta rite an Achta seo.

  (3) No regulation may be made under subsection (2) of this section after the expiration of two years after the passing of this Act.

  Uimhir 17 de 1985: AN tACHT UM CHÁIN FHEIRME, 1985

 168. #1461913

  (b) go bhfuil an tréimhse ar laistigh di nach foláir achomharc a thionscnamh, nó iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh, imithe in éag;

  ( b ) the time within which an appeal must be brought, or an application for review must be made, has expired;

  Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988

 169. #1473886

  (b) i gcás breithniú a bhunaítear ar achainí ag creidiúnaí, ar an am chun cás a shuíomh a bheith imithe in éag,

  ( b ) in the case of an adjudication founded on a petition by a creditor, on the expiration of the time for showing cause,

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 170. #1478105

  (d) más dealraitheach don Aire go bhfuil imithe cuid mhaith ó aon togra nó réamhaisnéis a cuireadh isteach chuige agus arbh ar a mbonn a eisíodh údarú chuig an ngnóthas.

  ( d ) if it appears to the Minister that there has been a substantial departure from any proposal or forecast submitted to him and on the basis of which an authorisation was issued to the undertaking.

  Uimhir 3 de 1989: AN tACHT ÁRACHAIS, 1989

 171. #1509947

  (2) Ní dhéanfar aon rialacháin faoin alt seo tar éis 5 bliana a bheith imithe in éag ón lá dílseacháin.

  (2) No regulations shall be made under this section after the expiration of 5 years from the vesting day.

  Uimhir 20 de 1990: ACHT UISCEBHEALACH NA SIONAINNE, 1990

 172. #1519836

  (i) roimh an gcruinniú ginearálta ag a mbeadh, ar leith ón bhfógra, a théarma oifige imithe in éag, nó

  (i) before the general meeting at which, apart from the notice, his term of office would expire, or

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 173. #1519852

  (a) ar an gcruinniú ginearálta bliantúil ag a mbeadh a théarma oifige imithe in éag murach a éirí as oifig, agus

  ( a ) the annual general meeting at which, but for his resignation, his term of office would have expired, and

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 174. #1670920

  Chun líon an acquis a laghdú agus chun slacht a chur air, ní mór é a scrúdú go rialta le reachtaíocht atá imithe i léig a shainaithint.

  In order to clean up, and reduce the volume of, the acquis, it is necessary to regularly analyse it to identify obsolete legislation.

  Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 175. #1672499

  Ní úsáidfear dorú atá ceangailte de chorp turtair mhara, nó a bhfuil corp turtair mhara imithe i bhfostú ann, chun an turtar a tharraingt as an uisce.

  No sea turtle shall be hauled from the water by a fishing line attached to, or entangled upon the body of a sea turtle.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 176. #1672501

  I gcás ina dtógtar ar bord turtair mhara a ghabhtar nó atá imithe i bhfostú sa trealamh, déanfaidh oibreoirí soithigh nó criú riocht na dturtar mara a mheas sula scaoilfear saor iad.

  In cases where sea turtles are taken on board, vessel operators or crew shall assess the condition of sea turtles that are caught or entangled prior to release.

  Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 177. #1715141

  Tá na forálacha eile de chuid Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 imithe i léig.

  The other provisions of Regulation (EEC) No 3922/91 have become obsolete.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 178. #1719917

  Chun méid reachtaíocht an Aontais a laghdú agus slacht a chur uirthi, is gá an reachtaíocht atá imithe i léig nó nach bhfuil oiriúnach dá feidhm níos mó a shainaithint.

  In order to clean-up and reduce the volume of Union legislation, it is necessary to identify legislation that is obsolete or no longer fit for purpose.

  Rialachán (AE) 2018/1504 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 256/2014 maidir le fógra a thabhairt don Choimisiún faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach

 179. #1767297

  –Foirm I-571 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Doiciméad Taistil Dídeanaí a formhuiníodh mar “Buanchónaitheoir Eachtrannach”).”

  –Valid, unexpired Form I-571 (Refugee Travel Document endorsed as “Permanent Resident Alien”).”

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 180. #1774941

  Ní dhéanfar na cearta dá bhforáiltear i mír 1 a agairt chun úsáid saothar nó ábhar eile a bhfuil a gcosaint imithe in éag a thoirmeasc.

  The rights provided for in paragraph 1 shall not be invoked to prohibit the use of works or other subject matter for which protection has expired.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 181. #1782990

  Tá na sainmhínithe ar dheimhnithe maraithe dá dtagraítear i dTreoir 2005/45/EC imithe i léig, áfach, i bhfianaise leasuithe 2010 ar Choinbhinsiún STCW.

  However, the definitions of seafarers' certificates referred to in Directive 2005/45/EC have become obsolete following the 2010 amendments to the STCW Convention.

  Treoir (AE) 2019/1159 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2008/106/CE maidir leis an íosleibhéal oiliúna do mharaithe agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/45/EC maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe maraithe arna n-eisiúint ag na Ballstáit ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 182. #1787068

  Ní bheidh ainm fearainn cláraithe ar fáil lena chlárú arís go dtí go mbeidh an clárú imithe in éag gan athnuachan, nó go dtí go ndéanfar an t-ainm fearainn a chúlghairm.

  A registered domain name shall be unavailable for further registration until the registration has expired without renewal, or until the domain name has been revoked.

  Rialachán (AE) 2019/517 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir le cur chun feidhme agus feidhmiú an ainm fearainn barrleibhéil arb é .eu agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 874/2004 ón gCoimisiún ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 183. #1787587

  tá bliain amháin ar a laghad imithe thart ón dáta a deonaíodh na bearta staonta nó ón dáta a aicmíodh na risíochtaí mar risíochtaí neamhthuillmheacha, cibé tráth acu is déanaí;

  at least one year has passed since the date on which the forbearance measures were granted and the date on which the exposures were classified as non-performing, whichever is later;

  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 184. #1812243

  víosa inimirce bhailí nach bhfuil imithe in éag, féadfar í a fhormhuiniú ag calafort an teacht isteach mar fhianaise shealadach cónaithe, a fhad is atáthar ag feitheamh ar sholáthar chárta I-551,

  valid, unexpired immigrant visa; may be endorsed at the port of entry for one year as temporary evidence of residence, while the I-551 card is pending production,

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 185. #1812246

  —foirm I-571 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Doiciméad taistil dídeanaí a formhuiníodh mar ‘Bhuanchónaitheoir Eachtrannach’).

  valid, unexpired Form I-571 (Refugee Travel Document endorsed as “Permanent Resident Alien”).

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 186. #1843615

  Tá Rialachán (CEE) Uimhir 992/72 ón gComhairle maidir le cabhair do sheiriceáin don bhliain tógála 1972/1973 imithe i léig anois;

  Council Regulation (EEC) No 922/72 concerning aid for silkworms for the 1972/1973 rearing year is now obsolete;

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 187. #1848367

  12.ciallaíonn 'doiciméad bailí taistil' doiciméad taistil nach bhfuil bréagach, góchumtha nó brionnaithe agus nach bhfuil a thréimhse bailíochta mar atá sainmhínithe ag an údarás eisiúna imithe in éag;

  12.'valid travel document' means a travel document that is not false, counterfeit or forged and the period of validity of which as defined by the issuing authority has not expired;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Cód an Aontais maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 188. #1857695

  Ní thiocfaidh an coiste freagrach ar a chuid conclúidí críochnaitheacha sula mbeidh an teorainn ama sin imithe in éag.

  The committee responsible shall not reach its final conclusions before that time-limit has expired.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 189. #764475

  (c) gur thug an tionónta fógra go n-imeodh sé agus, de dheascaibh an fhógra san, gur dhin an tiarna tighe marga ar an tigh comhnaithe do dhíol no do chur no gur dhin sé éinní eile as a dtiocfadh dochar mór do, do réir barúil na Cúirte, dá mba ná féadfadh sé seilbh d'fháil;

  ( c ) the tenant has given notice to quit, and in consequence of that notice the landlord has contracted to sell or let the dwelling-house or has taken any other steps as a result of which he would, in the opinion of the Court, be seriously prejudiced if he could not obtain possession;

  Uimhir 19 de 1923: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923

 190. #1726368

  D'imeodh aon bhearta eatramhacha a éilíonn athlogánú sonraí ar feadh níos mó ná 180 lá tar éis an t-athlogánú a dhéanamh ó phrionsabal na saorghluaiseachta sonraí ar feadh tréimhse suntasach agus ba cheart, dá bhrí sin, iad a chur in iúl don Choimisiún chun a gcomhoiriúnacht le dlí an Aontais a scrúdú.

  Any interim measures requiring the re-localisation of data for longer than 180 days following the re-localisation would deviate from the free movement of data principle for a significant period and should, therefore, be communicated to the Commission for the examination of their compatibility with Union law.

  Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 191. #589860

  Chun críocha phointe (c), áireofar sa tuairisc na cineálacha risíochta atá ar áireamh in aicme na risíochta, na sainmhínithe, na modhanna agus na sonraí chun meastachán agus bailíochtú a dhéanamh ar PD agus, más infheidhme, ar LGD agus ar fhachtóirí coinbhéartachta, lena n-áirítear toimhdí arna n-úsáid i ndíorthú na n-athróg sin, agus na tuairiscí ar chásanna ina n-imítear ón sainmhíniú ar mhainneachtain mar atá leagtha amach in Airteagal 178, lena n-áirítear na deighleoga leathana a ndearna imeacht den sórt sin difear dóibh.

  For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Article 178, including the broad segments affected by such deviations.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 192. #592360

  Chun críocha mhír 1, má imítear ó na sonraí atá i ndeimhniú ar chineálcheadú AE nó atá sa phacáiste faisnéise, measfar gurb ionann sin agus mainneachtain bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

  For the purposes of paragraph 1, deviations from the particulars in the EU type-approval certificate or the information package shall be deemed to constitute failure to conform to the approved type.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 193. #1662660

  féadfaidh sé gurb éard a bheidh san fhad a thaistealaítear an tslí is dírí idir an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann nó an fad iarbhír a thaistealaítear.

  the distance travelled may be either the distance of the most direct route between the port of departure and the port of arrival or the real distance travelled.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 194. #1662661

  I gcás ina n-úsáidtear fad an tslí is dírí idir an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann, ba cheart fachtóir coimeádach ceartúcháin a chur san áireamh d'fhonn a áirithiú nach bhfuil an fad a taistealaíodh á meas go suntasach faoina luach.

  In the event of the use of the distance of the most direct route between the port of departure and the port of arrival, a conservative correction factor should be taken into account to ensure that the distance travelled is not significantly underestimated.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 195. #1747108

  2.Chun críocha mhír 1, má imítear ó na sonraí atá i ndeimhniú ar chineálcheadú AE nó atá sa phacáiste faisnéise, measfar gurb ionann sin agus mainneachtain bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.

  2.For the purposes of paragraph 1, deviations from the particulars in the EU type-approval certificate or the information package shall be deemed to constitute a failure to conform to the approved type.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin

 196. #1437650

  (e) i gcás go n-imeoidh stiúrthóirí cuideachta ó cheanglais an ailt seo, cuirfidh siad nóta ag gabháil le cuntais na cuideachta ina dtabharfar sonraí faoi na cásanna ar leith inar imíodh ó na ceanglais, na cúiseanna a bhí leis an imeacht sin agus an éifeacht a bhí leis an imeacht sin ar na cuntais,

  ( e ) where the directors of a company depart from the requirements of this section, they shall attach a note to the accounts of the company giving details of the particular departures made, the reasons therefor and the effect of those departures on the accounts,

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 197. #1437745

  —Má dhealraíonn sé do stiúrthóirí cuideachta go bhfuil cúiseanna speisialta ann le himeacht ó aon cheann de na prionsabail a shonraítear in alt 5 den Acht seo, féadfaidh siad imeacht amhlaidh uaidh, ach luafar, i nóta a bheidh ag gabháil le cuntais na cuideachta don bhliain airgeadais lena mbaineann, sonraí faoi na cásanna inar imíodh uaidh, na cúiseanna a bhí leis agus an éifeacht a bhí leis an imeacht sin ar chlár comhardaithe na cuideachta agus ar chuntas sochair agus dochair na cuideachta.

  —If it appears to the directors of a company that there are special reasons for departing from any of the principles specified in section 5 of this Act, they may so depart, but particulars of the departure, the reasons for it and its effect on the balance sheet and profit and loss account of the company shall be stated in a note to the accounts, for the financial year concerned, of the company.

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 198. #1674192

  Tar éis do chríoch a bheith curtha le forbairt EES, cuirfidh eu-LISA tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina ndéanfar a mhíniú go mionsonrach cé mar a baineadh amach na cuspóirí, go háirithe i dtaca le pleanáil agus costais, agus ina dtabharfar údar maith i gcás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Following the development of the EES, eu-LISA shall submit a report to the European Parliament and to the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved, as well as justifying any divergences.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 199. #1719277

  Ach críoch curtha leis an bhforbairt, cuirfidh eu-LISA tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina ndéanfar a mhíniú go mionsonrach cé mar a baineadh amach na cuspóirí, go háirithe i dtaca le pleanáil agus costas, agus ina dtabharfar údar maith i gcás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development is finalised, eu-LISA shall submit a report to the European Parliament and to the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved as well as justifying any divergences.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 200. #1755166

  Ach críoch curtha leis an bhforbairt, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina ndéanfar a mhíniú go mionsonrach cé mar a baineadh amach na cuspóirí, go háirithe i dtaca le pleanáil agus costas, agus ina dtabharfar údar maith i gcás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved as well as justifying any divergences.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 201. #1763201

  A luaithe a bheidh an fhorbairt tugtha chun críche, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar go mionsonrach an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go háirithe na cuspóirí a bhaineann le pleanáil agus le costais, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved as well as justifying any divergences.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 202. #1763482

  A luaithe a bheidh an fhorbairt tugtha chun críche, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar go mionsonrach an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go sonrach i dtaca le pleanáil agus le costais, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh beartaithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved, as well as justifying any divergences.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 203. #1765234

  A luaithe a bheidh an fhorbairt tugtha chun críche, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar go mionsonrach an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go háirithe na cuspóirí a bhaineann le pleanáil agus le costais, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved as well as justifying any divergences.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 204. #1765514

  A luaithe a bheidh an fhorbairt tugtha chun críche, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar go mionsonrach an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go sonrach i dtaca le pleanáil agus le costais, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh beartaithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved, as well as justifying any divergences.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 205. #1791542

  A luaithe a bheidh an fhorbairt maidir le ECRIS-TCN agus le cur chun feidhme thagairt ECRIS tugtha chun críche, cuirfidh eu-LISA tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go háirithe i dtaca le pleanáil agus costas, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development of ECRIS-TCN and of the ECRIS reference implementation is finalised, eu-LISA shall submit a report to the European Parliament and to the Council explaining how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved and justifying any divergences.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 206. #1792840

  A thúisce a bheidh an fhorbairt tugtha chun críche, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar go mionsonrach an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go háirithe na cuspóirí a bhaineann le pleanáil agus le costais, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and to the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved, as well as justifying any divergences.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 207. #1793976

  A luaithe a bheidh an fhorbairt tugtha chun críche, cuirfear tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina míneofar go mionsonrach an chaoi ar baineadh amach na cuspóirí, go háirithe na cuspóirí a bhaineann le pleanáil agus le costais, agus ina dtabharfar údar maith le haon chás inar imíodh óna raibh socraithe.

  Once the development is finalised, a report shall be submitted to the European Parliament and to the Council explaining in detail how the objectives, in particular relating to planning and costs, were achieved as well as justifying any divergences.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 208. #184997

  (f) an t-am a chaith sé faoi uisce i ngach tumadh lena n-áirítear go háirithe, i ndáil le gach tumadh, an t-am a d'imigh sé faoi uisce, a am grinnill, agus an t-am a tháinig sé aníos,

  (f) the time spent by him under water on each dive, including in particular as regards each dive, the time at which he submerged, his bottom time and the time at which he surfaced,

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 209. #303725

  6. I gcás ina gcuireann anailísí rátála deireadh lena chuid fostaíochta nó lena cuid fostaíochta agus go dtéann sé nó sí isteach in eintiteas rátáilte lena raibh baint ag an anailísí rátála i rátáil creidmheasa a dhéanamh air, nó isteach i ngnólacht airgeadais lena raibh déileáil ag an anailísí rátála mar chuid dá dhualgais nó dá dualgais sa ghníomhaireacht rátála creidmheasa, déanfaidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa athbhreithniú ar obair ábhartha an anailísí rátála sin don dhá bhliain sular imigh sé nó sí.

  6. Where a rating analyst terminates his or her employment and joins a rated entity, which he or she has been involved in rating, or a financial firm, with which he or she has had dealings as part of his or her duties at the credit rating agency, the credit rating agency shall review the relevant work of the rating analyst over two years preceding his or her departure.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 210. #323097

  (q) ciallaíonn "moill" an difríocht idir an t-am a bhí sceidealta i gcomhair imeacht na seirbhíse rialta i gcomhréir leis an amchlár a foilsíodh agus an t-am ar imigh sí iarbhír.

  (q) "delay" means a difference between the time the regular service was scheduled to depart in accordance with the published timetable and the time of its actual departure.

  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 211. #326563

  31. Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 6 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí athbhreithniú ar obair ábhartha anailísí rátála don dá bhliain sular imigh sé nó sí, i gcás ina gcuireann anailísí rátála deireadh lena fhostaíocht nó lena fostaíocht agus ina dtéann sé nó sí isteach in eintiteas rátáilte lena raibh baint ag an anailísí rátála ó thaobh rátáil chreidmheasa a dhéanamh, nó i ngnólacht airgeadais lena raibh déileálacha ag an anailísí rátála mar chuid dá dhualgais nó dá dualgais sa ghníomhaireacht rátála creidmheasa.

  31. The credit rating agency infringes Article 7(3), in conjunction with point 6 of Section C of Annex I, by not reviewing the relevant work of a rating analyst over two years preceding his or her departure, where the rating analyst terminates his or her employment and joins a rated entity which he or she has been involved in rating or a financial firm, with which he or she has had dealings as part of his or her duties at the credit rating agency.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 212. #352856

  Ní bheidh an víosa bailí a thuilleadh nuair is ionann líon iomlán na n-uaireanta a d’imigh an sealbhóir víosa as an gcríoch agus líon na n-uaireanta dul isteach a údaraíodh, fiú mura mbeidh líon na laethanta a údaraíodh leis an víosa ídithe aige.

  The visa is no longer valid when the total number of exits made by the visa holder equals the number of authorised entries, even if the visa holder has not used up the number of days authorised by the visa.

  Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí

 213. #493520

  déanfaidh na Coimisinéirí, ar dhaingniú leictreonach a fháil ón oifig custam imeachta á rá gur imigh an choinsíneacht ó chríoch an Aontais Eorpaigh, fíorú leictreonach ar na sonraí sa daingniú sin agus, faoi réir an fhíoraithe sin, tuarascáil onnmhairiúcháin a chomhlánú.

  the Commissioners shall, on receipt of an electronic confirmation from the customs office of exit that the consignment has left the territory of the European Union, carry out an electronic verification of the data in that confirmation and, subject to such verification, complete a report of export.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 214. #558021

  Maidir leis an gcinneadh chun cinneadh lena bhforchuirtear pionóis riaracháin nó airgeadais dá dtagraítear sa chéad fhomhír a fhoilsiú, cuirfidh sé san áireamh, go háirithe, tromchúis an mhí-iompair lena n-áirítear a thionchar ar leasanna airgeadais agus ar íomhá an Aontais agus an t-am a d'imigh thart ó tharla an mí-iompar, tréimhse agus atarlú an mhí-iompair, rún nó méid faillí an eintitis lena mbaineann agus na bearta a rinne an t-eintiteas lena mbaineann chun an staid a leigheas.

  The decision to publish a decision imposing administrative or financial penalties referred to in the first subparagraph shall take into account, in particular, the seriousness of the misconduct, including its impact on the Union's financial interests and image, the time which has elapsed since the misconduct took place, the duration and recurrence of the misconduct, the intention or degree of negligence of the entity concerned and the measures taken by the entity concerned to remedy the situation.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 215. #560905

  Maidir leis an gcinneadh chun cinneadh lena bhforchuirtear pionóis riaracháin nó airgeadais dá dtagraítear sa chéad fhomhír a fhoilsiú, cuirfidh sé san áireamh, go háirithe, tromchúis an mhí-iompair lena n-áirítear a thionchar ar leasanna airgeadais agus ar íomhá an Aontais agus an t-am a d'imigh thart ó tharla an mí-iompar, tréimhse agus atarlú an mhí-iompair, rún nó méid faillí an eintitis lena mbaineann agus na bearta a rinne an t-eintiteas lena mbaineann chun an staid a leigheas.

  The decision to publish a decision imposing administrative or financial penalties referred to in the first subparagraph shall take into account, in particular, the seriousness of the misconduct, including its impact on the Union's financial interests and image, the time which has elapsed since the misconduct took place, the duration and recurrence of the misconduct, the intention or degree of negligence of the entity concerned and the measures taken by the entity concerned to remedy the situation.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 216. #591630

  cuirtear an frása "Maidir leis an bhfianaise i ndáil lena thréimhse nó lena tréimhse fanachta i gcríoch na mBallstát, meastar go ndeachaigh sé/sí isteach i gcríoch Bhallstáit …/gur imigh sé/sí as críoch Bhallstát …" in ionad an fhrása "Maidir leis an bhfianaise i ndáil lena thréimhse nó lena tréimhse fanachta i gcríoch na mBallstát, meastar go ndeachaigh sé isteach i gcríoch Bhallstáit …"

  the word "entered" is replaced by the words "entered or left".

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 217. #666034

  Ós rud é gur imigh Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle [4] in éag an 31 Nollaig 2013 agus d'fhonn gníomhaíocht sheachtrach an Aontais a dhéanamh níos éifeachtaí, ba cheart creat um pleanáil agus um sholáthar cúnaimh sheachtraigh a chothabháil don tréimhse ó2014 go 2020.

  As Council Regulation (EC) No 1085/2006 [4] expired on 31 December 2013, and in order to make the external action of the Union more effective, a framework for planning and delivering external assistance should be maintained for the period from 2014 to 2020.

  Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR II)

 218. #692513

  Nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh maidir le heisiamh nó maidir le pionós airgeadais a fhorchur agus maidir leis an méid sin a fhoilsiú nó maidir le diúltú d'oibreoir eacnamaíoch, ba cheart don údarás conarthach a áirithiú go gcomhlíonfar prionsabal na comhréireachta trí aird a thabhairt go háirithe ar thromchúis an cháis, ar an tionchar buiséadach a bheidh aige, ar an méid ama a d'imigh thart ó rinneadh an t-iompar ábhartha, ar ré an iompair agus ar atarlú an iompair, ar rún a bheith ann i dtaobh na faillí nó ar mhéid na faillí agus ar an méid a chomhoibrigh an t-oibreoir eacnamaíoch i dtaca leis an údarás ábhartha inniúil agus ar a rannchuidiú leis an imscrúdú.

  When deciding on the exclusion or the imposition of a financial penalty and on the publication thereof or on the rejection of an economic operator, the contracting authority should ensure compliance with the principle of proportionality by taking into account in particular the seriousness of the situation, its budgetary impact, the time which has elapsed since the relevant conduct, its duration and its recurrence, the intention or degree of negligence and the degree of collaboration of the economic operator with the relevant competent authority and its contribution to the investigation.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 219. #697086

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ar rialacháin iad lena ndéantar foráil do rialacha nua i gcomhair réamhchomhairliúchán le Ballstáit eile maidir le víosaí a eisiúint.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Regulations (EC) No 810/2009 and (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council, which provide for new rules for the prior consultation of other Member States in relation to the issuance of visas.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 220. #697088

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle, ar rialachán é lena gcuirtear na cúraimí ar Frontex anailís riosca a dhéanamh i ndáil le rioscaí atá ag teacht chun cinn agus i ndáil leis an staid reatha ag na teorainneacha seachtracha, agus freisin córais faisnéise a fhorbairt agus a oibriú lena bhféadfaí faisnéis den sórt sin a mhalartú.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Council Regulation (EC) No 2007/2004, which entrusts Frontex with the tasks of carrying out risk analyses regarding emerging risks and the current state of affairs at the external borders, and of developing and operating information systems enabling the exchange of such information.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 221. #697090

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 810/2009, ar rialachán é lena ndéantar foráil do rialacha nua maidir leis na socruithe ionadaíochta i gcásanna ina dtoilíonn Ballstát ionadaíocht a dhéanamh thar ceann Ballstát eile chun iarratais a scrúdú agus víosaí a eisiúint thar ceann an Bhallstáit sin.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Regulation (EC) No 810/2009, which provides for new rules on the representation arrangements in situations where a Member State agrees to represent another Member State for the purpose of examining applications and issuing visas on behalf of that Member State.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 222. #697092

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 ón gComhairle agus theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1560/2003 ón gCoimisiún, ar rialacháin iad lena ndéantar foráil go bhfuil eilimintí cruthúnais agus fianaise imthoisceach le húsáid chun a chinneadh cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar an iarratas ar thearmann.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Council Regulation (EC) No 343/2003 and of Commission Regulation (EC) No 1560/2003, which provide for the elements of proof and circumstantial evidence that are to be used for determining the Member State responsible for examining the application for asylum.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 223. #697094

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ar rialachán é lena leagtar amach na rialacha maidir le teorainneacha seachtracha a thrasnú, agus theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle, ar rialachán é lena gcuirtear an cúram ar Frontex an bealach a réiteach chun na bearta Comhphobail a bhaineann le bainistiú na dteorainneacha seachtracha a chur i bhfeidhm, trína áirithiú go gcomhordaítear gníomhaíochtaí na mBallstát agus na bearta sin á gcur chun feidhme.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council, which sets out the rules on crossing external borders, and of Regulation (EC) No 2007/2004, which entrusts Frontex with the task of facilitating the application of Community measures relating to the management of external borders by ensuring the coordination of Member States’ actions in the implementation of those measures.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 224. #697098

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 810/2009, ar rialachán é lenar foráladh do shraith nua rialacha maidir le víosaí a eisiúint agus maidir le doiciméad taistil iarratasóra a stampáil.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Regulation (EC) No 810/2009, which provided for a new set of rules for issuing visas and for stamping an applicant’s travel document.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 225. #697101

  D’imigh na Cinntí sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle, ar rialachán é lena mbunaítear creat coiteann chun oifigigh idirchaidrimh inimirce a phostú i dtríú tíortha, theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 562/2006, ar rialachán é lena ndéantar foráil do shraith choiteann beart maidir le rialú ag teorainneacha seachtracha, agus theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é lena gcuirtear cúraimí sonracha ar Europol, ar cúraimí iad a bhaineann le malartú faisnéise, lena n-áirítear ar an imirce neamhrialta a chomhrac.

  Those Decisions became obsolete after the entry into force of Council Regulation (EC) No 377/2004, which establishes the common framework for posting immigration liaison officers in third countries, Regulation (EC) No 562/2006, which provides for a set of common measures on the control of external borders, and Council Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with specific tasks related to the exchange of information, including on countering irregular migration.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 226. #697103

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 377/2004, ar rialachán é lena mbunaítear rialacha nua do na hoifigigh idirchaidrimh a imscaradh i dtríú tíortha.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Regulation (EC) No 377/2004, which establishes new rules for the deployment of liaison officers in third countries.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 227. #697105

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004, ar rialacháin iad lenar tugadh isteach creat dlíthiúil nua le haghaidh comhair idir na Ballstáit maidir leis an rialú ag teorainneacha seachtracha, lena n-áirítear oifigigh idirchaidrimh a thabhairt ar iasacht.

  That Decision became obsolete after the entry into force of Regulation (EC) No 562/2006 and Regulation (EC) No 2007/2004, which together introduced a new legal framework for cooperation between Member States with regard to the control of external borders, including secondment of liaison officers.

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 228. #697190

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh, a bunaíodh le Gníomh 2000/C-197/01 ón gComhairle, ar coinbhinsiún é lena bhforáiltear do chomhar níos doimhne idir na Ballstáit i réimse an chúnaimh fhrithpháirtigh maidir le gach cion agus dá bhrí sin maidir le gáinneáil drugaí.

  That Decision became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01,which provides for deeper cooperation among Member States in the field of mutual assistance on all offences and therefore also on drug trafficking.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 229. #697191

  D’imigh an Dearbhú sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Chinneadh Cur Chun Feidhme 2013/115/AE ón gCoimisiún, ar nithe iad a dhéanann foráil do rialacha nua maidir le mionaoisigh a sheiceáil agus an teorainn sheachtrach á trasnú acu agus maidir leis na gníomhaíochtaí comhfhreagracha de chuid bhiúrónna Sirene.

  That Declaration became obsolete after the entry into force of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Implementing Decision 2013/115/EU, which provide for new rules on the check of minors crossing an external border and in relation to the corresponding activities of the Sirene bureaus.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 230. #697193

  D’imigh an Cinneadh sin as feidhm nuair a cuireadh ábhar an lámhleabhair isteach sa chatalóg uasdátaithe moltaí maidir le cur i bhfeidhm ceart acquis Schengen agus maidir le dea-chleachtais i gcomhar póilíneachta, sa lámhleabhar maidir le hoibríochtaí trasteorann agus sa choimre d’oifigigh idirchaidrimh fhorfheidhmiú an dlí.

  That Decision became obsolete after the handbook’s content was included in the updated catalogue of recommendations for the correct application of the Schengen acquis and best practices in police cooperation, handbook on cross-border operations and compendium on law enforcement liaison officers.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 231. #697260

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é lena gcuirtear an cúram ar Europol tacú leis an gcomhar frithpháirteach idir údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát agus é a neartú chun an sceimhlitheoireacht agus cineálacha eile coireachta tromchúisí a chosc agus a chomhrac, agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é lenar tugadh isteach creat nua ar mhaithe le comhar trasteorann chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Council Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with supporting and strengthening mutual cooperation between the law enforcement authorities of the Member States in preventing and combating terrorism and other forms of serious crime, and of Council Decision 2008/615/JHA, which introduced a new framework for cross-border cooperation on combating terrorism.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 232. #697264

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB, ar cinneadh é lena gcuirtear an cúram ar Europol eolas speisialaithe ar nósanna imeachta imscrúdaitheacha údaráis inniúla na mBallstát a fhorbairt agus comhairle a thabhairt faoi imscrúduithe.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with the task of developing specialised knowledge of the investigative procedures of the Member States’ competent authorities and to provide advice on investigations.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 233. #697266

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh a bunaíodh le Gníomh 2000/C 197/01 ón gComhairle agus theacht i bhfeidhm Chinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union established by Council Act 2000/C-197/01 and of Council Framework Decision 2004/757/JHA.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 234. #697268

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle, Chinneadh 2002/348/CGB ón gComhairle agus Chinneadh 2007/412/CGB, ar cinntí iad lena bhforáiltear do rialacha nua i ndáil le malartú sonraí neamhphearsanta agus pearsanta agus cineálacha eile comhair chun an t-ord poiblí agus an tslándáil a chaomhnú i gcás mórimeachtaí.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Council Decisions 2008/615/JHA, 2002/348/JHA and 2007/412/JHA, which provide for new rules on the exchange of non-personal and personal data and other forms of cooperation for maintaining public order and security for major events.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 235. #697270

  D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Ghníomh 98/C 24/01 ón gComhairle, gníomh lenar dréachtaíodh an Coinbhinsiún um Chúnamh agus Comhar Frithpháirteach idir Riaracháin Chustaim, lenar tugadh rialacha mionsonraithe isteach maidir le cúnamh agus comhar frithpháirteach idir na Ballstáit chun sáruithe ar fhorálacha náisiúnta custaim a chosc agus a bhrath, agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle, ar cinneadh é a mhéadaíonn éifeachtacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe na n-údarás custaim trí chóras eolais custaim a bhunú agus tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB, ar cinneadh é lena gcuirtear an cúram ar Europol tacú le comhar custaim.

  That Joint Action became obsolete after the entry into force of Council Act 98/C-24/01 drawing up the Convention on Mutual Assistance and Cooperation between Customs Administrations which introduced detailed rules on mutual assistance and cooperation between the Member States for preventing and detecting infringements of national customs provisions, of Council Decision 2009/917/JHA, which increases the effectiveness of the cooperation and control procedures of the customs authorities by setting up a customs information system, and of Decision 2009/371/JHA, which entrusts Europol with tasks aimed at supporting customs cooperation.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 236. #698364

  Maidir leis an bhfianaise a thug sé/sí i ndáil lena thréimhse nó lena tréimhse fanachta i gcrioch na mBallstát, meastar go ndeachaigh sé/sí isteach i gcríoch Bhallstáit agus gur imigh sé/si as críoch Bhallatáit an (dáta) ag(am)ag an bpoinle trasnaithe teorann

  Having regard to the evidence relating to the duration of his/her stay on the territory of the Member States that he/she) has provided, he/she) is considered to have entered or left the territory of the Member State on at at the border crossing point

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 237. #764472

  (b) go raibh an tionónta, no duine éigin in aontigheas leis, no duine éigin dá lóistéirí no dá fho-thionóntaí, ciontach in iompar is cráiteas no is ciapa ar shealbhóirí teoranta, no go bhfuaradh cionntach é san áitreabh d'úsáid no i leigint an t-áitreabh d'úsáid chun críche mí-mhorálta no nea-dhleathaighe, no gur imigh cor an tighe chomhnaithe in olcas, do réir barúil na Cúirte, de dheascaibh gníomhartha diombaileachais, faillí no nea-shuime an tionónta no aon duine eile den tsórt san roimh-ráite;

  ( b ) the tenant or any person residing with him or any of his lodgers or sub-tenants has been guilty of conduct which is a nuisance or annoyance to adjoining occupiers, or has been convicted of using the premises or allowing the premises to be used for an immoral or illegal purpose, or the conditions of the dwelling-house has, in the opinion of the Court, deteriorated owing to acts of waste by or the neglect or default of the tenant or any such person;

  Uimhir 19 de 1923: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1923

 238. #780322

  Má thagann foth-fholúntas imeasc na stiúrthóirí i rith na tréimhse sin, cuirfar ann duine a chó-thoghfid na stiúrthóirí, eadhon, duine a bhí ina stiúrthóir ar an gcuideachtain chó-nascthach 'nar thoibh a húnaerí an stiúrthóir d'imigh.

  As from the date of the general meeting of the amalgamated company in the year following that in which the amalgamation scheme comes into operation, the company shall be directed by a board of directors consisting of such number of members elected by the proprietors of the company as may be specified in the scheme not exceeding fifteen or less than twelve.

  Uimhir 29 de 1924: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN, 1924

 239. #805494

  (6) Ní bheidh aon táillí iníoctha fén Acht so ar aon phaitinn a deonfar do réir iarratais a déanfar fé fhorálacha fo-alt (2) den alt so ar son éinní a dineadh ná ar son aon tréimhse aimsire d'imigh roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so.

  (6) No fees shall be payable under this Act on any patent granted pursuant to an application made under the provisions of sub-section (2) of this section in respect of anything done or any period of time expired before the commencement of this Part of this Act.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 240. #805897

  Ach má tíolaictear iarratas don cheannasaí ar an scór so agus gur dó leis an gceannasaí, maidir leis an aimsir d'imigh o dháta na paitinne, nár leor í, mar gheall ar chineál na cumadóireachta no ar aon chúis eile, chun go bhféadfí an chumadóireacht d'oibriú laistigh de Shaorstát Éireann ar scála tráchtála, féadfidh an ceannasaí an t-iarratas do chur ar athló go ceann pé tréimhse is dó leis is leor chun na críche sin;

  Provided that, if an application is presented to the controller on this ground, and the controller is of opinion that the time which has elapsed since the date of the patent has by reason of the nature of the invention or for any other cause been insufficient to enable the invention to be worked within Saorstát Eireann on a commercial scale, the controller may adjourn the application for such period as will in his opinion be sufficient for that purpose;

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 241. #806303

  Ach más ar an scór deiridh sin a luaidhtear a déanfar an t-iarratas agus gur deimhin leis an gceannasaí nách leor an aimsir d'imigh o dháta an chláruithe chun an pátrún do chur ar earra tré dhéantóireacht i Saorstát Éireann, féadfidh an ceannasaí an t-iarratas do chur ar athló go ceann pé aimsire is dó leis is leor chun na críche sin;

  Provided that, if the application be on the last-mentioned ground, and the controller is satisfied that the time which has elapsed from the date of registration has been insufficient for such application by manufacture in Saorstát Eireann, the controller may adjourn the application for such time as he may deem sufficient for that purpose;

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 242. #811684

  (f) na cailliúintí uile a thárlóidh don ghnó le linn an stiúrtha íocfidh an Bord iad ach más oiriúnach leis an mBord é féadfar iad do dhéanamh suas don Bhord as cúl-chiste no as cistí eile (más ann dóibh) an ghnóthaire údaruithe chó fada le suim nách mó, in aghaidh aon bhliana, ná méid na meán-chailliúintí bliantúla (má b'ann dóibh) a thárla don ghnó i rith na tréimhse de chúig bliana d'imigh díreach roimh dháta tosach tréimhse an stiúrtha,

  ( f ) all losses incurred by the undertaking during the control shall be paid by the Board but may if the Board so thinks fit be recouped to the Board out of the reserve or other funds (if any) of the authorised undertaker to an amount not exceeding in respect of any year the amount of the average annual losses (if any) incurred by the undertaking during the period of five years immediately preceding the date of the commencement of the period of control,

  Uimhir 27 de 1927: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR), 1927

 243. #816730

  Bille a chuirfidh Dáil Éireann go dtí Seanad Éireann den dara huair agus is gá, chun crícheanna an Airtiogail seo, a bheith sa bhfuirm in ar cuireadh go dtí Seanad Éireann den chéad uair é, féadfidh pé atharuithe (más ann dóibh) bheith air a dheimhneoidh Ceann Comhairle Dháil Éireann do bheith ina leasuithe do dhin Seanad Éireann air agus le n-ar thoiligh Dáil Éireann no do bheith riachtanach mar gheall ar an méid aimsire d'imigh o chuir Dáil Éireann an Bille sin go dtí Seanad Éireann den chéad uair.”

  A Bill sent a second time by Dáil Eireann to Seanad Eireann and required for the purposes of this Article to be in the form in which it was first so sent may contain such (if any) modifications as shall be certified by the Chairman of Dáil Eireann to represent amendments made therein by Seanad Eireann and agreed to by Dáil Eireann or to be necessary owing to the lapse of time since such Bill was first sent by Dáil Eireann to Seanad Eireann."

  Uimhir 14 de 1928: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ UIMH. 13), 1928

 244. #825018

  foluíonn an abairt “oifigeach aistrithe ar fostú ag Rialtas Shaorstáit Éireann” oifigeach aistrithe do scuireadh no d'imigh as seirbhís Rialtais Shaorstáit Éireann i slí go raibh teideal aige chun cúitimh fé Airtiogal 10 den Chonnra agus do chuaidh isteach sa tseirbhís sin arís ar n-a cheapa chun oifige no puist nua;

  the expression "transferred officer in the employment of the Government of Saorstát Eireann" includes a transferred officer who has been discharged or has retired from the service of the Government of Saorstát Eireann in circumstances entitling him to compensation under Article 10 of the Treaty and has re-entered the said service on appointment to a new office or situation;

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 245. #967739

  (a) deimhniú do thabhairt amach fé fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1923 i dtaobh dhuine do bhí ag fónamh i bpost neambunuithe mar chongantóir theicniúil sa tSuirbhéireacht Ordonáis, ach d'imigh as an bpost san roimh dháta an Achta so do rith, agus

  ( a ) a certificate was issued under sub-section (1) of section 2 of the Act of 1923, in respect of a person who was serving in an unestablished position as a technical assistant in the Ordnance Survey, but who retired from that position before the date of the passing of this Act, and

  Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942

 246. #967743

  (c) cúig bliana déag no níos mó do bheith sa tréimhse dar thosach an dáta ar ar fostuíodh an duine sin amhlaidh mar chongantóir shíbhialta agus dar chríoch an dáta díreach roimh an dáta ar ar imigh an duine sin as a phost mar chongantóir theicniúil nea-mbunuithe sa tSuirbhéireacht Ordonáis,

  ( c ) the period commencing on the date on which such person was so employed as a civil assistant and ending on the date immediately before the date on which such person retired from his position as an unestablished technical assistant in the Ordnance Survey was fifteen years or more,

  Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942

 247. #967757

  (2) Má rinneadh seirbhís duine do chinneadh chun crícheanna na nAchtanna Aoisliúntas fé aon fhoráil reachtúil no ar shlí eile, féadfar a sheirbhís d'athchinneadh chun na gcrícheanna san ag féachaint d'fhorálacha ailt 2 no ailt 3 den Acht so, agus, má déantar no má rinneadh aon aoisliúntas, aisce no sochar eile do dheonadh dhó fé na hAchtanna Aoisliúntas, féadfar é choigeartú no é athrú dá réir sin go n-éifeacht ón dáta ar ar imigh sé as a phost.

  (2) Where the service of a person has been determined for the purposes of the Superannuation Acts under any statutory provision or otherwise, his service may be re-determined for the said purposes having regard to the provisions of section 2 or section 3 of this Act, and, if any superannuation allowance, gratuity or other benefit is or has been granted to him under the Superannuation Acts, it may be adjusted or varied accordingly with effect from the date of his retirement.

  Uimhir 24 de 1942: ACHT AOISLIÚNTAS, 1942

 248. #1092520

  “Ach más ar an bhforas deiridh sin a luaitear a déanfar an t-iarratas agus gur deimhin leis an gceannasaí nach leor an aimsir d'imigh ó dháta an chláruíthe chun an dearacht a chur ar earra trí mhonarú sa Stát—

  " Provided that, if the application be on the last-mentioned ground and the controller is satisfied that the time which has elapsed from the date of registration has been insufficient for such application by manufacture in the State—

  Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957

 249. #1223799

  —Déanfar gach duine ar sa Stát a bhí gnáthchónaí air a mheasúnú agus a mhuirearú i leith cánach, d'ainneoin é a bheith imithe as an Stát tráth an mheasúnaithe nó an mhuirearaithe más é cúis amháin ar imigh sé as an Stát amhlaidh é dul a chónaí go hócáideach lasmuigh den Stát, agus muirearófar é mar dhuine a chónaíonn go hiarbhír sa Stát ar mhéid iomlán a bhrabús nó a ghnóchan, cibé acu ó mhaoin sa Stát nó in áit éigin eile iad, nó ó aon liúntas, blianacht nó stipinn (ach amháin mar a eisctear anseo), nó ó aon trádáil, gairm nó fostaíocht sa Stát nó in aon áit eile. [EN]

  —Every person whose ordinary residence has been in the State shall be assessed and charged to tax, notwithstanding that at the time the assessment or charge is made he may have left the State if he has so left for the purpose only of occasional residence outside the State, and shall be charged as a person actually residing in the State upon the whole amount of his profits or gains, whether they arise from property in the State or elsewhere, or from any allowance, annuity, or stipend (save as herein is excepted), or from any trade, profession or employment in the State or elsewhere.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 250. #1312881

  Folaíonn an abairt, ina theannta sin, teaghais ina bhfuil gnáthchónaí ar chéile a bhfuil cosaint ina leith ina saincheist nó, má tá an céile sin imithe ón gcéile eile, a raibh gnáthchónaí ann ar an gcéile sin sular imigh sé nó sí amhlaidh.

  The expression comprises, in addition, a dwelling in which a spouse whose protection is in issue ordinarily resides or, if that spouse has left the other spouse, ordinarily resided before so leaving.

  Uimhir 27 de 1976: AN tACHT UM CHAOMHNÚ ÁRAS AN TEAGHLAIGH, 1976

 251. #1407902

  (iii) an dáta a rachaidh an t-am i léig chun achomharc i gcoinne an chinnidh a thaisceadh, nó, i gcás é bheith imithe i léig amhlaidh, an dáta a d'imigh sé i léig;

  (iii) the date on which the time for the lodging of an appeal against the determination will expire, or, if it has so expired, the date on which it expired;

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 252. #1422470

  (4) In aon imeachtaí i leith damáiste a rinne ainmhí a d'imigh ar seachrán ó thalamh is limistéar ainmnithe de thuras na huaire, beidh áititheoir na talún, in aon chás nár thug an t-áititheoir sin cead an t-ainmhí a bheith ar an talamh, faoi dhliteanas i leith an damáiste amhail is dá mba eisean úinéir an ainmhí sin.

  (4) In any proceedings in respect of damage caused by an animal which has strayed from land which is for the time being a designated area, the occupier of the land shall, in any case where such occupier has not given permission for the animal to he on the land, be liable for the damage caused as if he were the owner of such animal.

  Uimhir 11 de 1985: ACHT NA nAINMHITHE, 1985

 253. #1435934

  ciallaíonn “ceadúnas marsantais láithreach” ceadúnas marsantais a bhí i bhfeidhm tráth ar bith le linn na tréimhse dhá bhliain dar críoch an lá a thiocfaidh alt 3 den Acht seo i ngníomh agus nár imigh in éag ná nár cúlghaireadh;

  "existing merchandise licence" means a merchandise licence which was in force at any time in the period of two years ending on the day on which section 3 of this Act comes into operation and which has not expired or been revoked;

  Uimhir 16 de 1986: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1986

 254. #1480522

  ciallaíonn “áras teaghlaigh” go príomha, teaghais ina bhfuil gnáthchónaí ar lánúin phósta agus folaíonn an abairt, ina theannta sin, teaghais ina bhfuil gnáthchónaí ar chéile a bhfuil a chosaint ina shaincheist nó, má tá an céile sin imithe ón gcéile eile, a raibh gnáthchónaí ann ar an gcéile sin sular imigh sé amhlaidh;

  "family home" means, primarily, a dwelling in which a married couple ordinarily reside and comprises, in addition, a dwelling in which a spouse whose protection is in issue ordinarily resides or, if that spouse has left the other spouse, ordinarily resided before so leaving;

  Uimhir 6 de 1989: AN tACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

 255. #1673114

  Is gá sonraí a bhaineann le náisiúnaigh tríú tír nár imigh as críoch na mBallstát faoi dheireadh an fhanachta údaraithe a choinneáil ar feadh tréimhse 5 bliana chun cuidiú leis an bpróiseas maidir le sainaithint agus filleadh.

  It is necessary to keep data related to third-country nationals who have not exited the territory of the Member States within the authorised period of stay for a period of five years, in order to support the identification and return process.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 256. #1673116

  Is gá sonraí pearsanta náisiúnach tríú tír a chloígh le fad an fhanachta údaraithe agus sonraí pearsanta náisiúnach tríú tír dár diúltaíodh cead dul isteach le haghaidh gearrfhanachta a choinneáil ar feadh tréimhse 3 bliana agus sonraí pearsanta náisiúnach tríú tír nár imigh as críoch na mBallstát faoi dheireadh an fhanachta údaraithe a choinneáil ar feadh tréimhse5 bliana, chun go gcuirfear ar chumas an gharda teorann an anailís riosca is gá a dhéanamh a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2016/399 sula n-údaróidh sé do thaistealaí dul isteach ar chríoch na mBallstát.

  It is necessary to keep the personal data of third-country nationals who have respected the duration of authorised stay and of third-country nationals whose entry for a short stay has been refused for a period of three years and to keep the personal data of third–country nationals who have not exited the territory of the Member States within the authorised period of stay for a period of five years, to allow the border guard to conduct the necessary risk analysis required by Regulation (EU) 2016/399 before authorising a traveller to enter the territory of the Member States.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 257. #1673121

  Mar sin, is gá sonraí pearsanta na náisiúnach tríú tír nár imigh as críoch na mBallstát faoi dheireadh an fhanachta údaraithe a choinneáil ar feadh na tréimhse is faide de chúig bliana le hais na tréimhse a bheidh i gceist le sonraí pearsanta náisiúnach tríú tír a chloígh le fad an fhanachta údaraithe agus na náisiúnach tríú tír dár diúltaíodh cead dul isteach le haghaidh gearrfhanachta.

  It is thus necessary to keep the personal data of third-country nationals who have not exited the territory of the Member States within the authorised period of stay for the longer period of five years compared to that for the personal data of third-country nationals who have respected the duration of authorised stay and of third-country nationals whose entry for a short stay has been refused.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 258. #1673498

  I gcás inar tháinig náisiúnach tríú tír isteach ar chríoch na mBallstát sular cuireadh tús le hoibríochtaí EES agus inar imigh sé as tar éis do EES tús a chur le hoibríochtaí, cruthófar sainchomhad nuair a imeoidh sé agus iontrálfar dáta an dul isteach, mar atá stampáilte ar an bpas, sa taifead ar dhul isteach/imeacht i gcomhréir le hAirteagal 16(2).

  Where a third-country national has entered the territory of the Member States before the EES has started operations and exits it after the EES has started operations, an individual file shall be created on exit and the date of entry as stamped in the passport shall be entered in the entry/exit record in accordance with Article 16(2).

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 259. #1682221

  Níor cheart a áireamh i measc na méideanna dramhaíola a thuairiscítear a athchúrsáladh na hábhair sin a cailleadh sular imigh an dramhaíl isteach san oibríocht athchúrsála, mar shampla mar gheall ar shórtáil nó ar réamhoibríochtaí eile.

  Losses of materials which occur before the waste enters the recycling operation, for instance due to sorting or other preliminary operations, should not be included in the waste amounts reported as recycled.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 260. #1688598

  Ní bheidh feidhm ag mír 1 ach amháin i gcás feithiclí iomlána, go ceann tréimhse 12 mhí ón dáta ar imigh bailíocht chineálcheadú AE in éag agus, i gcás feithiclí lánchríochnaithe, go ceann tréimhse 18 mí ón dáta sin.

  Paragraph 1 shall only apply, in the case of complete vehicles, for a period of 12 months from the date on which validity of the EU type-approval expired and, in the case of completed vehicles, for a period of 18 months from that date.

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 261. #1693699

  Nuair a bheidh cinneadh á ghlacadh maidir le duine nó eintiteas a eisiamh nó maidir le pionós airgeadais a fhorchur ar dhuine nó ar eintiteas agus maidir leis an méid sin a fhoilsiú, ba cheart don oifigeach údarúcháin atá freagrach a áirithiú go gcomhlíonfar prionsabal na comhréireachta, go háirithe trí aird a thabhairt ar thromchúis an cháis, ar an tionchar buiséadach a bheidh aige, ar an méid ama a d’imigh thart ó rinneadh an t-iompar ábhartha, ar ré agus atarlú an iompair, ar cibé an raibh rún ann i dtaobh an iompair nó ar mhéid na faillí sin agus ar an méid a chomhoibrigh an duine nó eintiteas leis an údarás ábhartha inniúil agus ar rannchuidiú an duine nó an eintitis sin leis an imscrúdú.

  When taking a decision on the exclusion of a person or entity, or the imposition of a financial penalty on a person or entity, and on the publication of the related information, the authorising officer responsible should ensure compliance with the principle of proportionality, in particular by taking into account the seriousness of the situation, its budgetary impact, the time which has elapsed since the relevant conduct, the duration of the conduct and its recurrence, whether the conduct was intentional or the degree of negligence shown and the degree of collaboration of the person or entity with the relevant competent authority and the contribution of that person or entity to the investigation.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 262. #1709913

  Tar éis Rialachán (AE) 2015/2120 a ghlacadh, d'imigh forálacha na Treorach seo maidir le faisnéis faoi choinníollacha a chuireann teorainn le rochtain ar sheirbhísí agus ar fheidhmchláir nó ar úsáid na seirbhísí agus na bhfeidhmchlár sin, chomh maith le faisnéis maidir le múnlú tráchta, as feidhm agus ba cheart iad a aisghairm.

  Following the adoption of Regulation (EU) 2015/2120, the provisions in this Directive regarding information on conditions limiting access to, or the use of, services and applications as well as information on traffic shaping became obsolete and should be repealed.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 263. #1766991

  Sa tuarascáil, beidh faisnéis faoi líon na víosaí a ndearnadh iarratas orthu, a eisíodh agus a diúltaíodh (lena náirítear saoránacht na ndaoine lena mbaineann), faoin bhfad fanachta agus faoin ráta imeachta (lena náirítear saoránacht na ndaoine nár imigh as críoch an Bhallstáit faoi thráth éagtha an víosa).”;

  The report shall contain information on the number of visas applied for, issued and refused (including the citizenship of the persons concerned), the duration of stay and the departure rate (including the citizenship of persons not departing from the territory of the Member State at the expiry of the visa).”;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 264. #770736

  (2) Má dhineann an tAire Airgid, laistigh de shé mhí tar éis rithte an Achta so, a dheimhniú i scríbhinn fé n-a láimh gur thárla d'aon duine áirithe, roimh an 11adh lá d'Iúl, 1921, gur éirigh sé no gur briseadh é as Seirbhís Shíbhialta Ríocht Aontuithe na Breataine Móire agus na hÉireann a bhí ann le déanaí agus, mara mbeadh a dhroch-shláinte, go ndéanfí é d'ath-shuidheamh i Seirbhís Shíbhialta Shaorstáit Éireann toisc gur ar chúiseanna polaitíochta amháin a dhin sé eirighe as no a briseadh é mar adubhradh, féadfidh an tAire Airgid a ordú leis an Deimhniú san go n-íocfar leis an duine sin, agus éifeacht do bheith ag an íocaíocht san ó pé dáta a ceapfar leis an Deimhniú san ach gan é do bheith roimh an 1adh lá d'Abrán, 1922, an t-aois-liúntas 'na mbeadh teideal ag an duine sin chuige fé sna hAchtanna Aois-liúntas dá n-imeodh sé as oifig mar gheall ar dhrochshláinte ar an dáta ar ar dhin sé éirighe-as no ar ar briseadh é mar adubhradh no ar pé dáta ina dhiaidh sin (nách déanaí ná an ladh lá d'Abrán, 1922) a ceapfar leis an Deimhniú san tar éis staid a shláinte i rith na tréimhse tar éis eirighe as do no tar éis a bhriste do chur i bhfáth.

  (2) If the Minister for Finance, within six months after the passing of this Act, certifies in writing under his hand that any person resigned or was dismissed from the Civil Service of the late United Kingdom of Great Britain and Ireland before the 11th day of July, 1921, and would but for his ill-health have been reinstated in the Civil Service of Saorstát Eireann on the ground that he so resigned or was dismissed as aforesaid solely for political reasons, the Minister for Finance may by such certificate direct that such person shall be paid, with reflect from such date not being earlier than the 1st day of April, 1922, as may be fixed by such certificate, the superannuation allowance to which such person would have been entitled under the Superannuation Acts if he had retired on the ground of ill-health on the date on which he so resigned or was dismissed as aforesaid or on such later date (not being later than the 1st day of April, 1922) as, having regard to the state of his health during the period subsequent to, his resignation or dismissal, may be fixed by such certificate.

  Uimhir 34 de 1923: ACHT AOIS-LIÚNTAS AGUS PINSEAN, 1923

 265. #152938

  Ar gach tonna de ghlantonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach árthaigh (ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo) a thiocfaidh isteach sa chuan nó a imeoidh as an gcuan chun lasta a luchtú nó a dhíluchtú

  On every ton of the net register tonnage or of half the gross tonnage whichever is the greater, of every vessel (except as hereinafter provided) entering or leaving the harbour for the purpose of loading or discharging cargo

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 266. #155481

  (a) Ar gach tonna de ghlan tonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach árthaigh (ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt anseo ina dhiaidh seo) a thiocfaidh isteach sa chuan nó a imeoidh amach as

  (a) on every ton of the net register tonnage or of half the gross tonnage, whichever is the greater, of every vessel (except as hereinafter provided) entering or leaving the harbour

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 267. #175215

  Ar gach tonna de ghlan tonnáiste cláraithe nó de leath olltonnáiste, cibé acu is mó, gach árthaigh (ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo) a thiocfaidh isteach sa chuan nó a imeoidh as an gcuan chun lasta a luchtú nó a dhíluchtú

  On every ton of the net register tonnage or of half the gross tonnage, whichever is the greater, of every vessel (except as hereinafter provided) entering or leaving the harbour for the purpose of loading or discharging cargo

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 268. #184971

  (ii) go bhfanfaidh tumadóir amháin ar a laghad sa seomra comhbhrúite intumtha chun faireachán a dhéanamh ar aon tumadóir a imeoidh amach as an seomra comhbhrúite intumtha agus chun bheith réidh le himeacht as an seomra sin i gcás cabhair a bheith de dhíth, i gcás éigeandála, ar aon tumadóir a bheidh tar éis imeacht amach amhlaidh agus i gcás éigeandáil den sórt sin a bheith i gceist ansin chomh fada agus a mhairfidh an éigeandáil, ní sárú ar an bhfomhír seo é an seomra a bheith fágtha gan tumadóir, agus

  (ii) at least one diver remains in the submersible compression chamber to monitor any diver who has left the submersible compression chamber and to be available to leave that chamber should any diver who has so left require assistance in the event of an emergency, and in case such an emergency arises, then for so long as the emergency continues it shall not be a contravention of this subparagraph if the chamber is left without a diver present, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 269. #280258

  Ainneoin a cló, ba chóir cabhair airgeadais an Chomhphobail a dheonú i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme ar bhuiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [7] agus i gcomhréir lena rialacha cur chun feidhme, seachas i gcás ina n-imeoidh an Rialachán seo go sonrach ó na rialacha sin.

  Regardless of its form, the Community financial aid should be granted in accordance with the provisions of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [7] and its implementing rules, except where this Regulation explicitly departs from those rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach iompair agus fuinnimh

 270. #290214

  (h) airgead tirim, mar a shainmhínítear é in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thiocfaidh isteach sa Chomhphobal nó a imeoidh amach as [], a coinníodh, a urghabhadh nó a coigistíodh.";

  (h) cash as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community [] detained, seized or confiscated.

  Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

 271. #303289

  Coinneoidh gníomhaireacht rátála creidmheasa taifead de na cásanna ar fad ina n-imíonn a próiseas rátála creidmheasa, a d’ullmhaigh gníomhaireacht rátála creidmheasa eile i leith bunsócmhainní nó ionstraimí airgeadas struchtúraithe ó na rátálacha creidmheasa reatha agus tabharfaidh sí údar maith don mheasúnú éagsúil sin.

  A credit rating agency shall record all instances where in its credit rating process it departs from existing credit ratings prepared by another credit rating agency with respect to underlying assets or structured finance instruments providing a justification for the differing assessment.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 272. #303418

  imíonn an cinneadh ó na tuairimí a léirigh comhaltaí eile an choláiste agus, mar is iomchuí, ón gcomhairle a chuirfidh an CESR ar fáil déanfar aon imeacht den sórt sin a réasúnú go hiomlán.

  Any deviation of its decision from the opinions expressed by the other members of the college and, where appropriate, the advice provided by CESR shall be fully reasoned.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 273. #303482

  imíonn an cinneadh sin ón tuairim a léirigh comhaltaí eile an choláiste agus, i gcás inarb iomchuí, ón gcomhairle a chuir an CESR ar fáil, déanfar aon imeacht den sórt sin a réasúnú go hiomlán.

  Any deviation of that decision from the opinions expressed by the other members of the college and, where appropriate, the advice provided by CESR shall be fully reasoned.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 274. #303497

  imíonn an cinneadh ón tuairim a léirigh comhaltaí eile an choláiste agus, i gcás inarb iomchuí, ón gcomhairle a chuir an CESR ar fáil, déanfar aon imeacht den sórt sin a réasúnú go hiomlán.

  Any deviation of its decision from the opinions expressed by the other members of the college and, where appropriate, the advice provided by CESR shall be fully reasoned.

  Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 275. #309186

  imeoidh sé ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002 ón gCoimisiún an 19 Samhain 2002 maidir leis an gcreat-Rialachán Airgeadais do na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 185 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [11], mura gá go sonrach imeacht uaidh ar mhaithe le hoibriú na hOifige Tacaíochta agus mura mbeidh toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  It shall not depart from Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [11] unless such departure is specifically required for the Support Office's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

 276. #320426

  Má dhéantar dhá leasú nó níos mó atá éagsúil go hiomlán lena chéile a chur síos ar an gcuid chéanna de théacs, beidh tosaíocht ag an leasú is mó a imíonn ón téacs bunaidh agus déanfar vótáil ar an leasú sin ar dtús.

  If two or more mutually exclusive amendments have been tabled to the same part of a text, the amendment that departs furthest from the original text shall have priority and shall be put to the vote first.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 277. #320431

  Féadfaidh an tUachtarán a chur faoi deara go ndéanfar vótáil ar an téacs bunaidh ar dtús, nó go ndéanfar vótáil ar leasú atá níos gaire don téacs bunaidh roimh an leasú is faide a imíonn ón téacs bunaidh.

  The President may put the original text to the vote first, or put an amendment that is closer to the original text to the vote before the amendment that departs furthest from the original text.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 278. #323223

  4. I gcás inarb indéanta, déanfar an fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt faoi mhír 1 agus faoi mhír 2 a sholáthar, laistigh den teorainn ama a shonraítear i mír 1, trí mheán leictreonach do gach paisinéir, lena n-áirítear na paisinéirí sin a imíonn ó stadanna bus, más rud é gur iarr an paisinéir an méid sin agus go mbeidh sé tar éis na sonraí teagmhála riachtanacha a sholáthar don iompróir.

  4. Where feasible, the information required under paragraphs 1 and 2 shall be provided by electronic means to all passengers, including those departing from bus stops, within the time-limit stipulated in paragraph 1, if the passenger has requested this and has provided the necessary contact details to the carrier.

  Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004

 279. #326577

  45. Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an dara fomhír d'Airteagal 8(4) más rud é nach gcoinníonn sí taifead ar na cásanna ar fad ina n-imíonn a próiseas rátála creidmheasa ó na rátálacha creidmheasa atá ann cheana agus a d’ullmhaigh gníomhaireacht rátála creidmheasa eile i leith bunsócmhainní nó ionstraimí airgeadais struchtúrtha nó más rud é nach ndéanann sí údar maith á thabhairt maidir leis an measúnú éagsúil.

  45. The credit rating agency infringes the second subparagraph of Article 8(4) by not recording all instances where in its credit rating process it departs from existing credit ratings prepared by another credit rating agency with respect to underlying assets or structured finance instruments or by not providing a justification for the differing assessment.

  Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

 280. #336856

  i gcás ina n-imeoidh na hearraí as amharc nó nach gcomhlíonfar na hoibleagáidí a eascraíonn ón reachtaíocht chustaim de bharr dhíothú iomlán na n-earraí sin nó de bharr iad a bheith imithe ó mhaith ar fad mar gheall ar chineál iarbhír na n-earraí, nó ar chúinsí neamh-intuartha nó force majeure, nó de thoradh ar theagasc ó na húdaráis custaim;

  where the disappearance of the goods or the non-fulfilment of obligations arising from the customs legislation results from the total destruction or irretrievable loss of those goods as a result of the actual nature of the goods or unforeseeable circumstances or force majeure, or as a consequence of instruction by the customs authorities;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 281. #440437

  (2) Ní bheidh treoirlínte arna n-eisiúint faoi fho-alt (1) ina gceangal ar ollscoil, agus má imíonn ollscoil ó na treoirlínte sin ní dhéanfaidh an tÚdarás, mar gheall ar an imeacht sin, sriantachtaí nó coinníollacha a fhorchur ar úsáid airgid a íocfaidh an tÚdarás leis an ollscoil nó ní dhéanfaidh sé airgead is iníoctha leis an ollscoil ag an Údarás a theorannú ar shlí eile.

  (2) Guidelines issued under subsection (1) shall not be binding on a university, and if a university departs from those guidelines An tÚdarás shall not, as a result of such departure, impose restrictions or conditions on the use of moneys paid to the university by An tÚdarás or otherwise limit moneys payable to the university by An tÚdarás.

  ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

 282. #457442

  8.—(1) Faoi réir fho-alt (2), aon duine arb eol dó nó di go bhfuil íocaíocht ar an láthair á héileamh nó go bhfuiltear ag súil léi ar aon earraí a fhaightear nó ar aon tseirbhís a dhéantar agus a imíonn ón láthair go mímhacánta gan íoc mar a éilíodh nó mar a rabhthas ag súil leis agus le hintinn íocaíocht ar an láthair a sheachaint, tá sé nó sí ciontach i gcion.

  8.—(1) Subject to subsection (2), a person who, knowing that payment on the spot for any goods obtained or any service done is required or expected, dishonestly makes off without having paid as required or expected and with the intention of avoiding payment on the spot is guilty of an offence.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 283. #459399

  Más rud é, faoi dhlíthe náisiúnta infheidhme, go ndéantar an t-údarú sealadach a chúlghairm nó a fhoirceannadh nó má imíonn sé in éag, ansin déanfar Tiomantas an Iasachtóra iomchuí a chúlghairm agus a chealú maidir le heisíocaíochtaí Iasachtaí sa todhchaí ach ní thiocfaidh as sin go ndéanfar aon Iasacht a d’eisíoc an tIasachtóir sin cheana faoin gComhaontú seo a luathú.

  If under applicable national laws the provisional authorisation is revoked, terminated or expires then the Commitment of the relevant Lender shall be revoked and cancelled with respect to future disbursements of Loans but this shall not give rise to any acceleration of any Loan already disbursed by such Lender under this Agreement.

  AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010

 284. #477246

  folaíonn “tréigean” iompar ag páirtnéir sibhialta amháin arb é a thoradh go n-imíonn an páirtnéir sibhialta eile, agus cúis chóir aige nó aici, ón gcéad pháirtnéir sibhialta agus go gcónaíonn sé nó sí ar leith ón bpáirtnéir sibhialta sin;

  “desertion” includes conduct on the part of one civil partner that results in the other civil partner, with just cause, leaving and living separately and apart from the first civil partner;

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 285. #505495

  imeoidh siad ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002 mura bhfuil gá sonrach leis an imeacht sin le haghaidh oibriú na Gníomhaireachta agus mura bhfuil réamhthoiliú faighte ón gCoimisiún.

  They shall not depart from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 unless such departure is specifically required for the Agency’s operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 286. #506992

  Ba cheart déanamh amhlaidh i gcás ina n-imíonn Ballstát go suntasach ón gcuspóir buiséadach meántéarmach nó ó chonair iomchuí an choigeartaithe i dtreo an chuspóra sin, lena n-áirítear Ballstát ar lú a easnamh ná 3 % de luach tagartha na hOlltáirgeachta Intíre (OTI), agus ina mainníonn sé an diall a cheartú.

  This should be the case when a Member State, including a Member State with a deficit below the 3 % of Gross Domestic Product (GDP) reference value, deviates significantly from the medium-term budgetary objective or the appropriate adjustment path towards that objective and fails to correct the deviation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro

 287. #507357

  Maidir le haon difríochtaí suntasacha atá ann idir an cás macraifhioscach a roghnaíodh agus an réamhaisnéis ón gCoimisiún, cuirfear síos orthu le réasúnaíocht, go háirithe más rud é go n–imíonn leibhéal nó fás na dtoimhdí seachtracha ó na luachanna atá sna réamhaisnéisí ón gCoimisiún.

  Significant differences between the chosen macrofiscal scenario and the Commission's forecast shall be described with reasoning, in particular if the level or growth of external assumptions departs significantly from the values retained in the Commission's forecasts.

  Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

 288. #507762

  Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thagann isteach sa Chomhphobal nó a imíonn as [6].

  This Regulation is without prejudice to the application of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community [6].

  Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro

 289. #576116

  I ndáiríre, áfach, tá go leor táirgí ann a thaispeánann agus a imíonn ó bhliain go bliain, agus ní foláir go gcuirtear an méid sin san áireamh sna hinnéacsanna praghsanna agus sna hinnéacsanna méideanna.

  In actual fact, however, many products appear and disappear from one year to the next and the price and volume indices need to reflect this.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 290. #591570

  ar bord na traenach, le linn idirthurais idir an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh i dtríú tír agus an chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch Ballstáit, nó vice versa,

  on board the train, during transit between the last station of departure in a third country and the first station of arrival on the territory of a Member State or vice versa,

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 291. #591606

  I gcás nach ndéanann bád farantóireachta a thiocfaidh ó thríú tír, a stopfaidh níos mó ná uair amháin laistigh de chríoch na mBallstát, paisinéirí a thabhairt ar bord ach amháin don chéim dheireanach den turas laistigh den chríoch sin, beidh na paisinéirí sin faoi réir seiceála ar imeacht ag an gcalafort a n-imeoidh an bád uaidh agus faoi réir seiceála ar dhul isteach ag an gcalafort a dtiocfaidh sé i dtír ann.

  Where a ferry coming from a third country with more than one stop within the territory of the Member States takes passengers on board only for the remaining leg within that territory, those passengers shall be subject to an exit check at the port of departure and an entry check at the port of arrival.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 292. #592176

  Nuair a shuíonn údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE nach bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 á gcur i bhfeidhm, nó go n-imíonn siad go mór ó na socruithe agus ó na pleananna rialaithe a comhaontaíodh, nó gur stopadh de bheith á gcur i bhfeidhm nó go meastar nach bhfuil siad dóthanach a thuilleadh, cé go bhfuiltear ag leanúint den táirgeadh, déanfaidh an t-údarás ceadaithe sin na bearta is gá chun a áirithiú go leanfar i gceart an nós imeachta um chomhréireacht táirgeachta, nó déanfaidh sé an cineálcheadú a tharraingt siar.

  When an approval authority which has granted an EU type-approval establishes that the arrangements referred to in paragraphs 1 and 2 are not being applied, deviate significantly from the arrangements and control plans agreed, have ceased to be applied or are no longer considered to be adequate, even though production is continued, it shall take the necessary measures to ensure that the procedure for conformity of production is followed correctly or shall withdraw the type-approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 293. #592945

  ciallaíonn "feithicil ghás monabhreosla" feithicil mhonabhreosla a imíonn go príomha ar LPG, ar NG/bithmheatáin nó ar hidrigin, ach a bhféadfadh córas peitril a bheith inti freisin chun críocha éigeandála nó chun na críche amháin go ndéantar í a dhúiseacht, agus nach mbíonn níos mó ná 5 lítear peitril san umar peitril;

  "mono fuel gas vehicle" means a mono fuel vehicle that primarily runs on LPG, NG/biomethane, or hydrogen but may also have a petrol system for emergency purposes or starting only, where the petrol tank does not contain more than 5 litres of petrol;

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 294. #593016

  feithicil faoi thiomáint innill a imíonn ar aer réamhbhrúite agus nach n-eisíonn leibhéil truailleán agus/nó triathghás atá níos airde ná na leibhéil atá san aer comhthimpeallach, lena meastar, a mhéid a bhaineann le ceanglais maidir le sábháilteacht fheidhmiúil agus le stóráil agus soláthar breosla, gur feithicil a oibrítear le breosla gásach í feithicil den sórt sin;

  propelled by an engine that runs on pre-compressed air and does not emit higher levels of pollutants and/or inert gases than the levels present in ambient air, whereby, with regard to functional safety requirements and fuel storage and supply, such a vehicle is considered to be a vehicle operated on gaseous fuel;

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 295. #593037

  má dhéantar an fheithicil a thiomáint le breosla gásach, breosla gásach leachtaithe nó má imíonn sí ar aer comhbhrúite, féadfar mais an "bhreosla" san umar breosla gásaigh/sna humair bhreosla ghásaigh a shocrú ag 0 kg;

  if a vehicle is propelled by a gaseous fuel, a liquefied gaseous fuel or is running on compressed air, the mass of "fuel" in the gaseous fuel tanks may be set to 0 kg;

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 296. #593332

  Nuair a shuíonn údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE nach bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 á gcur i bhfeidhm, nó go n-imíonn siad go mór ó na socruithe agus ó na pleananna rialaithe a comhaontaíodh, nó gur stopadh de bheith á gcur i bhfeidhm nó go meastar nach bhfuil siad dóthanach a thuilleadh, cé go bhfuiltear ag leanúint den táirgeadh, déanfaidh an t-údarás ceadaithe sin na bearta is gá chun a áirithiú go leanfar i gceart an nós imeachta um chomhréireacht táirgeachta, nó déanfaidh sé an cineálcheadú a tharraingt siar.

  When an approval authority which has granted an EU type-approval establishes that the arrangements referred to in paragraphs 1 and 2 are not being applied, deviate significantly from the arrangements and control plans agreed, have ceased to be applied or are no longer considered to be adequate, even though production is continued, it shall take the necessary measures to ensure that the procedure for conformity of production is followed correctly or shall withdraw the type-approval.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 297. #593589

  Ní fhéadfaidh an monaróir aon fhaisnéis theicniúil a sholáthar a bhaineann leis na sonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, nó sna gníomhartha tarmligthe nó gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo ar faisnéis í a imíonn ó na sonraí atá ceadaithe ag an údarás ceadaithe.

  The manufacturer may not supply any technical information related to the particulars provided for in this Regulation, or in the delegated or implementing acts adopted pursuant to this Regulation, which diverges from the particulars approved by the approval authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 298. #599074

  i gcás ina n-imeoidh na hearraí as amharc nó nach gcomhlíonfar na hoibleagáidí a eascraíonn ón reachtaíocht chustaim de bharr dhíothú iomlán na n-earraí sin nó de bharr iad a bheith imithe ó mhaith ar fad mar gheall ar chineál iarbhír na n-earraí, nó ar chúinsí neamh-intuartha nó force majeure, nó de thoradh ar theagasc ó na húdaráis chustaim;

  where the disappearance of the goods or the non-fulfilment of obligations arising from the customs legislation results from the total destruction or irretrievable loss of those goods as a result of the actual nature of the goods or unforeseeable circumstances or force majeure, or as a consequence of instruction by the customs authorities;

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 299. #599084

  Na forálacha atá i bhfeidhm a bhaineann le rátaí caighdeánacha i gcás ina n-imeoidh earraí ó mhaith ar fad de dheasca a gcineáil, beidh feidhm acu i gcás ina mainneoidh ar an duine i dtrácht a léiriú go bhfuil an fíorchaillteanas níos mó ná an caillteanas arna ríomh tríd an ráta caighdeánach a chur i bhfeidhm maidir leis na hearraí i gceist.

  The provisions in force pertaining to standard rates for irretrievable loss due to the nature of goods shall apply where the person concerned fails to show that the real loss exceeds that calculated by applying the standard rate for the goods in question.

  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais

 300. #608680

  Féadfar, le Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 nó aon bhunghníomh lena gcuirtear cúraimí maidir leis an mbuiséad a chur chun feidhme de chúram ar chomhlacht cistiúcháin faoi Airteagal 185 CFAE, rialacha a bhunú a imíonn ó na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo Chun go gcuirfí san áireamh a riachtanais shonracha oibriúcháin mar a sainaithníodh iad i gcreat an ghnímh bhunusaigh ábhartha bhunaidh, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 56, i ndáil le comhlachtaí cistiúcháin a bheidh bunaithe faoi Airteagal 187 CFAE chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

  Regulation (EC) No 294/2008 or any basic act which entrusts budget implementation tasks to a funding body under Article 185 TFEU may establish rules which depart from those laid down in this Regulation. In order to take into account their specific operating needs and subject to the rules established in the relevant basic act, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 56, with regard to funding bodies set up under Article 187 TFEU concerning:

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 301. #608693

  Féadfaidh comhlacht cistiúcháin a gcuirtear cúraimí maidir leis an mbuiséad a chur chun feidhme de chúram air faoi Airteagal 58(1)(c)(i) nó 58(1)(c)(ii) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, féadfaidh sé rialacha a chur i bhfeidhm a imíonn ó na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo, faoi réir toilithe ón gCoimisiún, má éilíonn a riachtanais shonracha oibriúcháin é sin.

  A funding body entrusted with budget implementation tasks under points (i) or (ii) of point (c) of Article 58(1) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, may apply rules which depart from those laid down in this Regulation, subject to the consent of the Commission, if its specific operating needs so require. The Commission shall give its consent in such cases only if those rules are in compliance with the general principles established in this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 302. #634419

  Astaíochtaí fuaime na feithicle nó an chórais tosta athsholáthair i ndálaí tipiciúla tiomána ar bhóthar, ar dálaí iad atá éagsúil ó na dálaí faoina ndearnadh an tástáil chineálcheadaithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn VII, ní imeoidh na hastaíochtaí fuaime sin ró-mhór ó thoradh na tástála.

  The sound emission of the vehicle or replacement silencing system under typical on-road driving conditions, which are different from those under which the type-approval test set out in Annex II and Annex VII was carried out, shall not deviate from the test result in a significant manner.

  Seasamh (AE) Uimh. 3/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfar le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mhótarfheithiclí agus córais tostaigh athchurtha, ag leasú na Treorach 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE Glactha ag an gComhairle an 20 Feabhra 2014

 303. #643492

  Astaíochtaí fuaime na feithicle nó an chórais tosta athsholáthair i ndálaí tipiciúla tiomána ar bhóthar, ar dálaí iad atá éagsúil ó na dálaí faoina ndearnadh an tástáil chineálcheadaithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn VII, ní imeoidh na hastaíochtaí fuaime sin ró-mhór ó thoradh na tástála.

  The sound emission of the vehicle or replacement silencing system under typical on-road driving conditions, which are different from those under which the type-approval test set out in Annex II and Annex VII was carried out, shall not deviate from the test result in a significant manner.

  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 304. #666484

  Ba cheart don Aontas dul i mbun comhpháirtíochtaí nua le tíortha a imíonn ar aghaidh ó na cláir chabhrach déthaobhaí, go háirithe ar bhonn na gclár réigiúnach agus téamach faoin ionstraim seo agus faoi ionstraimí téamacha eile de chuid an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú, go háirithe an Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 234/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5] (an “Ionstraim um Chomhpháirtíocht”).

  The Union should engage in new partnerships with countries that graduate from bilateral aid programmes, notably on the basis of regional and thematic programmes under this instrument and other thematic Union instruments for financing external action, in particular the Partnership Instrument for cooperation with third countries as established by Regulation (EU) No 234/2014 of the European Parliament and of the Council [5] (the ‘Partnership Instrument’).

  Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020

 305. #676202

  I bhfianaise an chomhaontaithe de thoil a chéile a tháinig ionadaithe Rialtais na mBallstát air an 8 Deireadh Fómhair 2013 agus i bhfianaise an ghá stádas CEPOL mar ghníomhaireacht ar leith de chuid an Aontais a choinneáil ar bun, ba cheart go ndéanfaí socruithe ar dá réir a dhéanfar CEPOL a óstáil i mBúdaipeist a luaithe agus a imíonn sé ó Bramshill.

  In view of the common accord reached on 8 October 2013 by the representatives of the Governments of the Member States, and of the need to maintain CEPOL's status as a separate Union agency, arrangements should be made according to which CEPOL will be hosted in Budapest as soon as it leaves Bramshill.

  Rialachán (AE) Uimh. 543/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle lena mbunaítear an Coláiste Eorpach Póilíneachta (CEPOL)

 306. #676314

  I bhfianaise an chomhaontaithe de thoil a chéile a tháinig ionadaithe Rialtais na mBallstát air an 8 Deireadh Fómhair 2013 agus i bhfianaise an ghá stádas CEPOL mar ghníomhaireacht ar leith de chuid an Aontais a choinneáil ar bun, ba cheart go ndéanfaí socruithe ar dá réir a dhéanfar CEPOL a óstáil i mBúdaipeist a luaithe agus a imíonn sé ó Bramshill.

  In view of the common accord reached on 8 October 2013 by the representatives of the Governments of the Member States, and of the need to maintain CEPOL ' s status as a separate Union agency, arrangements should be made according to which CEPOL will be hosted in Budapest as soon as it leaves Bramshill.

  Rialachán (AE) Uimh. 546/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 718/1999 maidir le beartas i ndáil le hacmhainneacht chabhlach an Chomhphobail chun iompar ar uiscebhealaí intíre a chur chun cinn

 307. #693588

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura rud é gur gá go sonrach déanamh amhlaidh ar mhaithe le feidhmiú CEPOL agus go mbíonn a thoiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such departure is specifically required for the operation of CEPOL and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 308. #698190

  ar bord na traenach, le linn idirthurais idir an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh i dtríú tír agus an chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch Ballstáit, nó vice versa;

  on board the train, during transit between the last station of departure in a third country and the first station of arrival on the territory of a Member State or vice versa;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 309. #698257

  i gcás ina n-imíonn long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát go dtí calafort i dtríú tír, beidh an criú agus na paisinéirí faoi réir seiceálacha ar imeacht ar bhonn liostaí ainmniúla an chriú agus na bpaisinéirí.

  where a cruise ship departs from a port situated in a Member State to a port in a third country, crew and passengers shall be subject to exit checks on the basis of the nominal lists of crew and passengers.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 310. #698291

  I gcás nach ndéanann bád farantóireachta a thiocfaidh ó thríú tír, a stopfaidh níos mó ná uair amháin laistigh de chríoch na mBallstát, paisinéirí a thabhairt ar bord ach amháin don chéim dheireanach den turas laistigh den chríoch sin, beidh na paisinéirí sin faoi réir seiceála ar imeacht ag an gcalafort a n-imeoidh an bád uaidh agus faoi réir seiceála ar dhul isteach ag an gcalafort a dtiocfaidh sé i dtír ann.

  Where a ferry coming from a third country with more than one stop within the territory of the Member States takes passengers on board only for the remaining leg within that territory, those passengers shall be subject to an exit check at the port of departure and an entry check at the port of arrival.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 311. #710348

  imeoidh siad ón Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura mbeidh gá sonrach leis an imeacht sin d'fheidhmiú Europol agus mura mbeidh toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for the operation of Europol and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin

 312. #711496

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura mbeidh gá sonrach leis an imeacht sin le haghaidh oibriú na Gníomhaireachta agus mura mbeidh réamhthoiliú faighte ón gCoimisiún ina leith.

  They may not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for the Agency's operation and the Commission has given its prior consent thereto.

  Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 313. #714823

  Tá téacs Chód IPI bunaithe ar Chomhaontú Frithdhumpála 1994 den chuid is mó, ach imíonn sé ón gComhaontú sin nuair atá údar leis i ngeall ar an ngné speisialta a bhaineann le hidirbhearta um cheannach loinge.

  The text of the IPI Code is mainly based on the 1994 Anti-Dumping Agreement, but deviates from that Agreement when warranted by the specific nature of ship-purchase transactions.

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 314. #726227

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura mbeidh gá leis an imeacht sin go sonrach d'oibriú na Gníomhaireachta agus mura mbeidh an Coimisiún tar éis toiliú don imeacht sin roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for the Agency's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 315. #728647

  I gcás ina ndearbhóidh údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE nach bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 á gcur i bhfeidhm, go n-imíonn siad go mór ó na socruithe arna n-aontú amhail dá dtagraítear i mír 1, nach gcuirtear i bhfeidhm a thuilleadh iad, nó nach meastar a bheith leordhóthanach a thuilleadh, cé go leantar den táirgeadh, déanfaidh sé na bearta is gá chun a áirithiú go leanfar i gceart an nós imeachta maidir le comhréireacht an táirgthe nó tarraingeoidh sé siar cineálcheadú AE.

  Where an approval authority which has granted an EU type-approval establishes that the arrangements referred to in paragraph 1 are not being applied, deviate significantly from the arrangements agreed as referred to in paragraph 1, have ceased to be applied or are no longer considered to be adequate, even though production is continuing, it shall either take the necessary measures to ensure that the procedure for conformity of production is followed correctly, or shall withdraw the EU type-approval.

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 316. #728842

  Ní dhéanfaidh monaróir aon fhaisnéis theicniúil a bhaineann leis na sonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, a imíonn ó na sonraí a cheadaíonn an t-údarás ceadaithe, a sholáthar do OEManna ná d'úsáideoirí deiridh.

  A manufacturer shall not supply to OEMs or end-users any technical information related to the particulars provided for in this Regulation which diverges from the particulars approved by the approval authority.

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 317. #732104

  go n-imíonn príomhspeicis thábhachtacha crann a fhásann nó a chuirtear i gcríoch an Aontais nó speicis crann a mbaineann an-tábhacht leo ó thaobh an tírdhreacha nó na hoidhreachta cultúrtha nó stairiúla don Aontas nó go ndéantar damáiste fadtéarmach ar scála mór dóibh.

  the disappearance of, or long-term large-scale damage to, important tree species growing or cultivated in the Union territory or tree species of high importance in terms of landscape as well as cultural or historical heritage for the Union.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 318. #735061

  I gcás ina gcuirfidh na seach-chomhairleoirí cóid iompair i bhfeidhm ach go n-imeoidh siad ó aon cheann dá mholtaí, déanfaidh siad na codanna óna n-imíonn siad a fhógairt, cuirfidh siad mínithe ar fáil ar na fáthanna a ndearna siad amhlaidh agus léireoidh siad, i gcás inarb iomchuí, aon bhearta malartacha a ghlactar.

  Where proxy advisors apply a code of conduct but depart from any of its recommendations, they shall declare from which parts they depart, provide explanations for doing so and indicate, where appropriate, any alternative measures adopted.

  Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 319. #753140

  Níor cheart tairiscint urrús don phobal faoi réamheolaire bunaidh a fhadú thar bhailíocht an réamheolaire bunaidh ach amháin i gcás ina bhformheastar réamheolaire bunaidh comharbais agus ina bhfoilsítear é sula n-imíonn an bhailíocht sin in éag agus ina gcumhdaítear an tairiscint atá ag leanúint de bheith ann leis.

  An offer of securities to the public under a base prospectus should only extend beyond the validity of the base prospectus where a succeeding base prospectus is approved and published before such validity expires and covers the continuing offer.

  Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.

 320. #756879

  3. —(1) Imeoidh an t-Árd-Scrúdóir as oifig ar shlánú a dheich mblian is trí fichid do, agus ní aistreofar as a oifig é sara mbeidh an t-aos san slán aige mara ndéanfaidh an t-Oireachtas amhlaidh ar rúin ionanna rithte ag Dáil Éireann agus ag Seanad Éireann fé seach, agus ansan féin ní aistreofar é ach mar gheall ar dhrochiompar no mí-chumas a luadhfar go soiléir sna rúin sin.

  3.— (1) The Comptroller and Auditor-General shall retire from office upon his attaining the age of seventy years, and shall not be removed from his office before he shall have attained that age except by the Oireachtas upon identical resolutions passed by Dáil Eireann and Seanad Eireann respectively, and then only for misbehaviour or incapacity to be expressly stated in such resolutions.

  Uimhir 1 de 1923: ACHT AN ÁRD-SCRÚDÓRA, 1923

 321. #759050

  oiread agus is féidir de sna hoifigigh a imeoidh as oifig d'ath-cheapa, chun íoc pinsean do sheachaint, agus gach Aontas d'fháil a cheart-chothraim de cheapanna do réir mar atá tuillte aige.

  that retired officials be re-appointed as far as possible, so as to avoid payment of pensions, and that each Union get its fair value of appointments according to merit.

  Uimhir 9 de 1923: ACHT UM RIALTAS ÁITIÚIL (FORALACHA SEALADACHA), 1923

 322. #768294

  (5) Más i gcoinnibh aon bhaill eile seachas an tUachtarán a bheidh an agóid, agus go lomhálfar é le leath no breis de vótanna na n-oifigeach a bheidh i dteideal vótáil, lomhálfar an agóid, agus imeoidh ar gcúl an ball nar cuireadh ina choinnibh agus déanfar ar an gcuma orduithe oifigeach eile do chur sa bhfolúntas a bheidh ina dhiaidh, ach beidh an ceart céanna ag an duine cúisithe chun cur ina choinnibh sin.

  (5) If the objection is to a member other than the President, and is allowed by one-half or more of the votes of the officers entitled to vote, the objection shall be allowed, and the member objected to shall retire, and his vacancy may be filled in the prescribed manner by another officer, subject to the same right of the accused to object.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 323. #769172

  (4) Sara n-imeoidh sé íocfidh oifigeach no saighdiúir a iarrfidh billéidí do réir an Achta so, íocfa sé éilithe córa gach cimeádaí tighe lóin ar ar dineadh é féin agus aon oifigigh agus saighdiúirí fé n-a cheannas agus a chapall féin agus a gcapaill sin (más ann dóibh) do chur ar billéad agus, má fhanann sé níos sia ná cheithre lá, déanfa sé amhlaidh uair sna ceithre lá ar a luíod.

  (4) An officer or soldier demanding billets in pursuance of this Act shall, before he departs, and if he remains longer than four days, at least once in every four days, pay the just demands of every keeper of a victualling house on whom he and any officers and soldiers under his command, and his or their horses (if any) have been billeted.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 324. #769174

  (5) Más rud é, mar gheall ar ordú obann chun gluaiseacht no mar gheall ar éinní eile, ná féadfidh oifigeach no saighdiúir íocaíocht, mar a horduítear thuas, d'íoc le cimeádaí tighe lóin, déanfa sé suas leis an gcimeádaí tighe lóin sin cuntas ar an méid a bheidh ag dul do agus sighneoidh sé an céanna sara n-imeoidh sé, agus cuirfe sé an cuntas chun an Aire láithreach agus é sighnithe amhlaidh agus déanfa sé sin láithreach an méid a hainmneofar sa chuntas san mar airgead dlite do chur á íoc.

  (5) If by reason of a sudden order to march or otherwise, an officer or soldier is not able to make such payment to any keeper of a victualling house as is above required, he shall, before he departs, make up with such keeper of such victualling house an account of the amount due to him, and sign the same, and forthwith transmit the account so signed to the Minister, who shall forthwith cause the amount named in such account as due to be paid.

  Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923

 325. #773248

  71. —(1) Tar éis rithte an Achta so, imeoidh an éifeacht as fo-alt (3) d'alt 72 den Acht Talmhan Éireannach, 1903, agus as fo-alt (1) d'alt 29 agus as fo-alt (3) d'alt 30 den Acht Talmhan Éireannach, 1909, maidir le feabhsuithe a bheidh déanta ag Bord na gCeanntar gCumhang no Coimisiún na Talmhan.

  71.— (1)After the passing of this Act, sub-section (3) of section 72 of the Irish Land Act, 1903, sub-section (1) of section 29, and sub-section (3) of section 30 of the Irish Land Act, 1909, in respect of improvements effected by the Congested Districts Board or the Land Commission, shall cease to have effect

  Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923

 326. #775198

  —Gach breitheamh den Ard-Chúirt agus den Chúirt Uachtaraigh, a imeoidh as oifig tar éis seirbhís 15 mblian no níos mó sna cúirteanna san no in aon cheann acu, deonfar do pinsean a leanfidh aige go deire a shaoil agus a bheidh co-ionann le dhá dtrian an tuarastail a bhí dho le linn do scur de bheith ag gníomhú mar bhreitheamh.

  —There shall be granted to each judge of the High Court and the Supreme Court who retires after 15 years' service or upwards in the said courts or either of them, a pension to be continued during his life of two-thirds of his salary at the time he ceases to act as judge.

  Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924

 327. #786680

  46. —(1) Ní íocfidh árthach a thiocfidh isteach i gCuan Dhún Dealgan fé bhallasta agus a imeoidh amach as fé bhallasta ach leath na rátaí agus na ndleacht is iníoctha fén Acht so ar aon tsaghas árthach trádála.

  46.— (1) A vessel arriving in ballast at and departing in ballast from Dundalk Harbour shall pay only one moiety of the rates and dues payable under this Act on trading vessels of any kind.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925

 328. #795332

  (3) Sé céad ghnó a déanfar ag gach cruinniú cinn ráithe den tsórt san an 30adh lá de Mheitheamh ná an méara do thogha, agus an méara a bheidh le dul as oifig imeoidh sé as oifig agus tiocfidh an méara nua-thofa in oifig an 30adh lá san de Mheitheamh no chó luath ina dhiaidh sin agus dhéanfidh an méara nua-thofa faisnéis ag glaca na hoifige.

  (3) The first business transacted at every such quarterly meeting on the 30th day of June shall be the election of the mayor, and the outgoing mayor shall retire and the newly elected mayor shall come into office on the said 30th day of June or as soon thereafter as the newly elected mayor has made a declaration accepting the office.

  Uimhir 42 de 1925: ACHT CHUN TOGHACHÁIN ÁITIÚLA DO CHUR AR ATH-LÓ, 1925

 329. #795644

  (b) a imeoidh no a cuirfar as a fhostaíocht de dheascaibh deire do chur le n-a oifig no le n-a bhirt, no chun go mb'usa a cuirfí ar chó-ghléasa no ar oibriú ghnó na gCoimisinéirí feabhasanna tré n-a bhféadfí níos mó éifeachtúlachta agus economíochta do thabhairt chun críche,

  (b) who retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners by which greater efficiency and economy can be effected,

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1926: ACHT CHUAN LUIMNIGHE, 1926

 330. #796343

  —(1) Má deirtar aon chionta fén Acht so do bheith déanta ag máistir árthaigh agus go n-imeoidh seisean dá éis sin as Saorstát Éireann roimh dheire na tréimhse ina bhféadfaí imeachta do chur ar siúl ina choinnibh mar gheall ar an gcionta san adeirtar a dhin sé, féadfar, d'ainneoin éinní sna hAchtanna Údaráis Achmair, imeachta do chur ar siúl ina choinnibh mar gheall ar an gcionta san adeirtar a dhin sé aon uair laistigh den chéad dhá mhí tar eis dáta a fhillte go Saorstát Éireann.

  —(1) Where any offence under this Act is alleged to have been committed by the master of a vessel who thereafter departs from Saorstát Eireann before the expiration of the period within which proceedings for such alleged offence might have been instituted against him, proceedings for such alleged offence may, notwithstanding anything in the Summary Jurisdiction Acts, be instituted against him at any time within two months next after the date on which he returns to Saorstát Eireann.

  Uimhir 5 de 1926: ACHT UM ÍLE IN UISCÍ INTSEOLTA, 1926

 331. #798582

  (6) Imeoidh Máistir na hArd-Chúirte agus gach Máistir Measaireachta as oifig nuair a bheid deich mbliana is trí fichid d'aois ach i gcás aon Mháistir Mheasaireachta a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, ina Mháistir Mheasaireachta a bhain leis an Ard-Chúirt féadfidh an tAire, le haontú an Aire Airgid, an aois sin chun imeacht as oifig d'árdú go dtí aon aois nách mó ná cúig bliana déag is trí fichid.

  (6) The Master of the High Court and every Taxing-Master shall retire from office on attaining the age of seventy years, but such age of retirement may, in the case of any Taxing-Master who was immediately before the commencement of this Part of this Act a Taxing-Master attached to the High Court, be extended by the Minister with the concurrence of the Minister for Finance to any age not exceeding seventy-five years.

  Uimhir 27 de 1926: ACHT OIFIGIGH CÚIRTE, 1926

 332. #798825

  (6) Imeoidh gach clárathóir contae as oifig nuair a bheidh sé cúig bliana is trí fichid d'aois, ach, i gcás aon chlárathóra chontae áirithe, féadfidh an tAire le haontú an Aire Airgid an aois sin chun imeacht as oifig d'árdú go dtí aon aois nach mó ná deich mbliana is trí fichid.

  (6) Every county registrar shall retire on attaining the age of sixty-five years, but such age of retirement may, in the case of any particular county registrar, be extended by the Minister with the concurrence of the Minister for Finance to any age not exceeding seventy years.

  Uimhir 27 de 1926: ACHT OIFIGIGH CÚIRTE, 1926

 333. #821870

  (5) Fé réir na bhforálacha den Acht so a bhaineann leis na daoine a ceapfar chun foth-fholúntaisí, marab éag, eirghe as, no teacht fé dhí-cháilíocht roimhe sin do beidh gach ball den Chomhairle a toghfar i dtoghachán buirge a comórfar aon bhliain tar éis na bliana 1929 i seilbh a oifige mar bhall den tsórt san go dtí an cúigiú lá tar éis an toghacháin bhuirge a comórfar an tríú bliain tar éis na bliana a toghadh é agus, mara n-ath-thoghfar roimhe sin é, imeoidh sé as oifig ansan mar bhall den tsórt san.

  (5) Subject to the provisions of this Act in relation to the persons appointed to fill casual vacancies, every member of the Council elected at a borough election held in any year subsequent to the year 1929 shall, unless he sooner dies, resigns, or becomes disqualified hold his office as such member until the fifth day after the borough election held in the third year after the year in which he is elected and, unless previously re-elected, shall then retire from office as such member.

  Uimhir 1 de 1929: ACHT GHEAS-GHNÓTHA BHÁRDAIS LUIMNIGHE (PINSIN), 1929

 334. #825133

  —(1) I gcás in ar thug oifigeach aistrithe (nách oifigeach do haistríodh tar éis an 5adh lá de Mhí na Nodlag, 1928) roimh an Acht so do rith no ina dtabharfaidh ar no roimh an 5adh lá de Mhí na Nodlag, 1929, fógra gur mian leis imeacht as seirbhís Rialtais Shaorstáit Éireann do bhíthin an atharuithe rialtais do réir bhrí Airtiogal 10 den Chonnra, is ar pé dáta shocróidh an Bord chuige sin a imeoidh an t-oifigeach san as an seirbhís sin do réir an fhógra san.

  —(1) Where a transferred officer (other than an officer transferred after the 5th day of December, 1928) has given before the passing of this Act or shall on or before the 5th day of December, 1929 give notice of his desire to retire from the service of the Government of Saorstát Eireann in consequence of the change of government within the meaning of Article 10 of the Treaty, the retirement of such officer from such service in pursuance of such notice shall take place on such date as shall be fixed in that behalf by the Board.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 335. #825145

  (3) I gcás oifigeach aistrithe do haistríodh tar éis an 5adh lá de Mhí na Nodlag, 1928, do thabhairt fógra uaidh laistigh de bhliain tar éis an aistrithe sin gur mian leis imeacht as seirbhís Rialtais Shaorstáit Éireann de bhíthin an atharuithe rialtais de réir bhrí Airtiogal 10 den Chonnra, is ar pé dáta shocróidh an Bord chuige sin a imeoidh an t-oifigeach san as an seirbhís sin do réir an fhógra san ach gan toil an oifigigh sin ní bheidh an dáta san roimh dheire sé mí ón dáta ar ar tugadh an fógra san amhlaidh ná tar éis deire bliana ón dáta san.

  (3) Where a transferred officer transferred after the 5th day of December, 1928 gives notice within one year after such transfer of his desire to retire from the service of the Government of Saorstát Eireann in consequence of the change of government within the meaning of Article 10 of the Treaty, the retirement of such officer from such service in pursuance of such notice shall take place on such date as shall be fixed in that behalf by the Board but such date shall not without the consent of such officer be prior to the expiration of six months from the date on which such notice was so given nor subsequent to the expiration of twelve months from the said date.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 336. #856284

  (b) a imeoidh no a cuirfear as a fhostaíocht de dheascaibh deire do chur le n-a oifig no le n-a bhirt, no chun go mb'usa a cuirfí ar chó-ghléasa no ar oibriú ghnó na gCoimisinéirí feabhsanna tré n-a bhféadfaí níos mó éifeachtúlachta agus economíochta do thabhairt chun críche,

  ( b ) retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners by which greater efficiency and economy can be effected,

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1933: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1933

 337. #908026

  pé eolas a hordófar leis na rialacháin sin do thabhairt, do pé údaráis a luadhfar sna rialacháin sin, i dtaobh aer-árthaighe d'úsáid chun crícheanna an ghnótha san aige agus i dtaobh na ndaoine bhíonn ar fostú maidir leis an úsáid sin no, do réir mar a bheidh, i dtaobh an aerodróma d'úsáid agus i dtaobh na ndaoine bhíonn ar fostú in aer-árthaighe thagann chun an aerodróma no imíonn uaidh;

  to furnish to such authorities as may be specified in such regulations such information relating to the use of aircraft for the purposes of his said business and to the persons employed in connection with that use or, as the case may be, relating to the use of the aerodrome and to the persons employed in aircraft arriving thereat or departing therefrom as may be prescribed by such regulations;

  Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936

 338. #914735

  (b) imeoidh no cuirfear as a fhostaíocht de dheascaibh deireadh do chur le n-a oifig no le n-a bhirt no chun go mb'usa a cuirfí ar chó-ghléasadh no ar oibriú ghnó na gCoimisinéirí feabhsanna tré n-a bhféadfaí níos mó éifeachtúlachta agus eacnamaíochta do thabhairt chun críche,

  ( b ) retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners, by which greater efficiency and economy can be effected,

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1937

 339. #915169

  (2) Gach duine imeoidh no dhéanfaidh iarracht ar imeacht as Saorstát Éireann, no raghaidh o áit i Saorstát Éireann go háit eile i Saorstát Éireann, contrárdha don alt so, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so.

  (2) Every person who, in contravention of this section, departs or attempts to depart from Saorstát Eireann or goes from a place in Saorstát Eireann to another place in Saorstát Eireann shall be guilty of an offence under this section.

  Uimhir 1 de 1937: ACHT I dTAOBH COGAIDH CHATHARDHA NA SPÁINNE (NEAMH-EADARGHABHÁIL), 1937

 340. #915177

  (3) Gach duine imeoidh no dhéanfaidh iarracht ar imeacht as Saorstát Éireann, no raghaidh o áit i Saorstát Éireann go háit eile i Saorstát Éireann, contrárdha don alt so, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so.

  (3) Every person who, in contravention of this section, departs or attempts to depart from Saorstát Eireann or goes from a place in Saorstát Eireann to another place in Saorstát Eireann shall be guilty of an offence under this section.

  Uimhir 1 de 1937: ACHT I dTAOBH COGAIDH CHATHARDHA NA SPÁINNE (NEAMH-EADARGHABHÁIL), 1937

 341. #915183

  (2) Gach duine imeoidh no dhéanfaidh iarracht ar imeacht as Saorstát Éireann, no raghaidh o áit i Saorstát Éireann go háit eile i Saorstát Éireann, contrárdha don alt so, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so.

  (2) Every person who, in contravention of this section, departs or attempts to depart from Saorstát Eireann or goes from a place in Saorstát Eireann to another place in Saorstát Eireann shall be guilty of in offence under this section.

  Uimhir 1 de 1937: ACHT I dTAOBH COGAIDH CHATHARDHA NA SPÁINNE (NEAMH-EADARGHABHÁIL), 1937

 342. #950353

  (5) Mara n-éagaidh, no mara n-eirghidh as oifig, no mara gcuirtear é as oifig, roimhe sin, beidh gach duine ceapfar chun fothfholúntais i mballraíocht na Comhairle i seilbh oifige ar feadh a mbeidh gan caitheamh den tréimhse do bheadh an ball, gur tré n-a éag no tré n-a eirghe as oifig no tré n-a chur as oifig (do réir mar a bheidh) do thárla an foth-fholúntas san, i seilbh oifige dá mba ná héagfadh no ná heireodh sé as oifig no ná cuirfí é as oifig agus imeoidh as oifig ansan, ach beidh sé ion-athcheaptha.

  (5) Every person appointed to fill a casual vacancy in the membership of the Council shall, unless he sooner dies, resigns, or is removed, hold office for the remainder of the period for which the member whose death, resignation, or removal (as the case may be) occasioned such casual vacancy would have held office if he had not died, resigned, or been removed and shall then retire, but shall be eligible for reappointment.

  Uimhir 13 de 1940: ACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉIGHINN, 1940

 343. #955398

  (b) imeoidh no cuirfear as a fhostaíocht de dheascaibh deireadh do chur le n-a oifig no le n-a phost no chun go mb'usa-de cuirfí ar chóghléasadh no ar oibriú ghnóthas na gCoimisinéirí feabhsanna tré n-a bhféadfar níos mó éifeachtúlachta agus eacnamaíochta do thabhairt chun críche,

  ( b ) retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners, by which greater efficiency and economy can be effected,

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 344. #1321906

  (b) go bhfuil riachtanais an ghnó a thug gur ghá d'fhostaithe obair de chineál áirithe a dhéanamh san áit a raibh na fostaithe áirithe ar fostú amhlaidh imithe i léig nó i laghad nó go gceaptar go n-imeoidh siad i léig nó i laghad,

  ( b ) that the requirements of the business for employees to carry out work of a particular kind in the place where the employees concerned were so employed have ceased or diminished or are expected to cease or diminish,

  Uimhir 7 de 1977: AN tACHT UM CHAOMHNÚ FOSTAÍOCHTA, 1977

 345. #1437648

  (d) más rud é, de dheasca imthosca speisialta, nach bhféadfadh cuntais chuideachta, i gcás go n-ullmhófaí iad i gcomhlíonadh na míre sin (a), mír (b) a chomhlíonadh (fiú dá dtabharfaí faisnéis bhreise faoi mhír (c) den fho-alt seo), imeoidh stiúrthóirí na cuideachta, a mhéid is gá chun an mhír sin a chomhlíonadh, ó cheanglais an Sceidil a ghabhann leis an Acht seo agus iad ag ullmhú na gcuntas sin,

  ( d ) where, owing to special circumstances, the preparation of accounts of a company in compliance with the said paragraph (a) would prevent those accounts from complying with paragraph (b) (even if additional information were provided under paragraph (c) of this subsection), the directors of the company shall depart from the requirements of the Schedule to this Act in preparing those accounts insofar as is necessary in order to comply with that paragraph,

  Uimhir 25 de 1986: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1986

 346. #1473349

  (d) má fhágann sé an Stát agus é ar intinn aige buachan ar a chreidiúnaithe nó iad a mhoilliú nó, i gcás é bheith las muigh den Stát, má fhanann sé lasmuigh den Stát nó má imíonn sé as a theach cónaithe nó má asláithríonn sé é féin ar shlí eile nó má éalaíonn sé óna chreidiúnaithe ar shlí eile;

  ( d ) if with intent to defeat or delay his creditors he leaves the State or being out of the State remains out of the State or departs from his dwelling-house or otherwise absents himself or evades his creditors;

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 347. #1521754

  ag tosú ag an bpointe is gaire do Shráid an Taiscumair Uachtarach mar a n-imíonn teorainn an bharda ó Bhruach na Mórchanálach, as sin soir ó thuaidh feadh Bhruach na Mórchanálach go dtí a hacomhal le Lána Mhic Fhirbhis, as sin soir feadh Lána Mhic Fhirbhis go dtí a acomhal le teorainn an bharda;

  commencing at the point where the ward boundary departs from Grand Canal Bank nearest Basin Street Upper, thence in a north-easterly direction along Grand Canal Bank to its junction with Forbes Lane, thence in an easterly direction along Forbes Lane to its junction with the ward boundary;

  Uimhir 36 de 1990: AN tACHT TOGHCHÁIN (LEASÚ), 1990

 348. #1649764

  Déanfar paisinéirí agus a mbagáiste cábáin a chosaint ar chur isteach neamhúdaraithe ón uair a ndéanfar braitheoireacht orthu go dtí go n-imeoidh an t-aerárthach a mbeidh siad á n-iompar air.

  Passengers and their cabin baggage shall be protected from unauthorised interference from the point at which they are screened until departure of the aircraft on which they are carried.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 349. #1649776

  Déanfar bagáiste boilg a bheidh le hiompar ar aerárthach a chosaint ar chur isteach neamhúdaraithe ón uair a dhéanfar braitheoireacht air nó ón uair a chuirfear a chúram ar an aeriompróir, cibé acu is túisce, go dtí go n-imeoidh an t-aerárthach a mbeidh sé le hiompar air.

  Hold baggage to be carried on an aircraft shall be protected from unauthorised interference from the point at which it is screened or accepted into the care of the air carrier, whichever is earlier, until the departure of the aircraft on which it is to be carried.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 350. #1649787

  Déanfar lasta agus post a bheidh le hiompar ar aerárthach a chosaint ar chur isteach neamhúdaraithe ón bpointe a gcuirfear rialuithe slándála i bhfeidhm orthu go dtí go n-imeoidh an t-aerárthach a mbeidh sé le hiompar air.

  Cargo and mail to be carried on an aircraft shall be protected from unauthorised interference from the point at which security controls are applied until the departure of the aircraft on which it is to be carried.

  Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 351. #1654495

  Ciallaíonn “oibreán smachtaithe círéibe” (1) substaintí a chuireann greannú céadfach ar dhaoine go gasta nó a chuireann bac fisiciúil orthu go gasta agus a imíonn arís go gairid tar éis deireadh thréimhse an nochta, nuair a úsáidtear na substaintí sin sna cúinsí dá bhfuil siad ceaptha chun lucht círéibe a chur faoi smacht.

  “Riot control agent” (1) means substances which, under the expected conditions of use for riot control purposes, produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure.

  Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

 352. #1657193

  Féadfaidh údarás inniúil, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin air ag údarás inniúil eile, tarscaoileadh arna dheonú faoi mhír 1 a tharraingt siar, mar a shonraítear faoi mhír 6, má fheictear dó go mbeidh an tarscaoileadh á úsáid ar shlí a imíonn óna chuspóir bunaidh nó má chreideann sé go mbeidh an tarscaoileadh á úsáid chun teacht timpeall ar na ceanglais a bhunaítear san Airteagal seo.

  A competent authority may, either on its own initiative or upon request by another competent authority, withdraw a waiver granted under paragraph 1 as specified under paragraph 6,if it observes that the waiver is being used in a way that deviates from its original purpose or if it believes that the waiver is being used to circumvent the requirements established in this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 353. #1657261

  Féadfaidh na húdaráis inniúla, dá ndeoin féin nó ar iarraidh ó údaráis inniúla eile, tarscaoileadh a bheidh deonaithe faoi mhír 1 a tharraingt siar má fheictear dóibh go mbeidh an tarscaoileadh á úsáid ar shlí a imeoidh óna chuspóir bunaidh nó má mheasann siad go mbeidh an tarscaoileadh á úsáid chun teacht timpeall ar na ceanglais a bhunaítear san Airteagal seo.

  Competent authorities, may, either on their own initiative or upon request by other competent authorities, withdraw a waiver granted under paragraph 1 if they observe that the waiver is being used in a way that deviates from its original purpose or if they consider that the waiver is being used to circumvent the requirements established in this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 354. #1662286

  Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú cruinn a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) agus ar fhaisnéis ábhartha eile ó longa a thagann isteach i gcalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit, atá laistigh díobh nó a imíonn uathu, d'fhonn laghdú na n-astaíochtaí CO2 ó mhuiriompar ar bhealach costéifeachtach a chur chun cinn.

  This Regulation lays down rules for the accurate monitoring, reporting and verification of carbon dioxide (CO2) emissions and of other relevant information from ships arriving at, within or departing from ports under the jurisdiction of a Member State, in order to promote the reduction of CO2 emissions from maritime transport in a cost effective manner.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 355. #1662380

  Bunaithe ar an bplean faireacháin a ndearnadh measúnú air i gcomhréir le hAirteagal 13(1), le haghaidh gach loinge a thagann isteach i gcalafort atá faoi dhlínse Ballstáit nó a imíonn uaidh agus le haghaidh gach muiraistir chuig calafort atá faoi dhlínse Ballstait nó uaidh, déanfaidh cuideachtaí faireachán ar na paraiméadair seo a leanas i gcomhréir le Cuid A d'Iarscríbhinn I agus le Cuid A d'Iarscríbhinn II:

  Based on the monitoring plan assessed in accordance with Article 13(1), for each ship arriving in or departing from, and for each voyage to or from, a port under a Member State's jurisdiction, companies shall monitor in accordance with Part A of Annex I and Part A of Annex II the following parameters:

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 356. #1662497

  Faoin 30 Meitheamh sa bhliain tar éis deiridh tréimhse tuairiscithe, déanfaidh longa a thagann isteach i gcalafort, nó atá laistigh de chalafort nó a imíonn ó chalafort, ar calafort é atá faoi dhlínse Ballstáit, agus a bhfuil muiraistir déanta acu le linn na tréimhse tuairiscithe sin, doiciméad bailí comhlíontachta a iompar ar bord.

  By 30 June of the year following the end of a reporting period, ships arriving at, within or departing from a port under the jurisdiction of a Member State, and which have carried out voyages during that reporting period, shall carry on board a valid document of compliance.

  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 357. #1667113

  I bhfianaise an dul chun cinn atá ar mhodhanna leictreonacha chun sonraí a thaifeadadh agus ag cur san áireamh gur cheart sonraí pearsanta a bhailiú sula n-imeoidh an long ach go háirithe, ba cheart an mhoill 30 nóiméad dá bhforáiltear i dTreoir 98/41/CE faoi láthair a laghdú chuig 15 nóiméad.

  Given the improvements in the electronic means of data recording, and taking into account the fact that personal data is collected before the ship's departure, the 30 minutes delay currently provided for by Directive 98/41/EC should be reduced to 15 minutes.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 358. #1667172

  Sula n-imeoidh long paisinéirí, déanfar an líon daoine ar bord a chur in iúl do mháistir na loinge agus déanfar é a thuairisciú trí mhodhanna teicniúla iomchuí san fhuinneog aonair arna bunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó, má roghnaíonn an Ballstát déanamh amhlaidh, cuirfear in iúl don údarás ainmnithe trí bhíthin an Chórais Aitheantais Uathoibríoch é.

  Before the passenger ship departs, the number of persons on board shall be communicated to the master of the ship, and reported by appropriate technical means in the single window established pursuant to Article 5 of Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council, or, if the Member State so chooses, communicated to the designated authority by means of the Automatic Identification System.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 359. #1667176

  I gcás ina n-imeoidh long paisinéirí ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chun tabhairt faoi thuras i gcás inar faide ná 20 míle an t-achar a sheoltar ón bpointe imeachta go dtí an chéad chalafort staid eile, déanfar an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh:

  Where a passenger ship departs from a port located in a Member State in order to undertake a voyage of which the distance sailed from the point of departure to the next port of call exceeds 20 miles, the following information shall be recorded:

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 360. #1667180

  Baileofar an fhaisnéis a liostaítear i mír 1 roimh imeacht na loinge paisinéirí agus déanfar í a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bunú de bhun Airteagal 5 de Threoir2010/65/AE nuair a imeoidh an long paisinéirí ach i ngach cás tráth nach déanaí ná 15 nóiméad tar éis imeacht di.

  The information listed in paragraph 1 shall be collected before the passenger ship's departure and reported in the single window established pursuant to Article 5 of Directive 2010/65/EU upon the passenger ship's departure but in no case later than 15 minutes after its departure.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 361. #1667185

  Maidir le gach long paisinéirí a bhfuil bratach tríú tír ar foluain air, a imíonn ó chalafort atá lonnaithe lasmuigh den Aontas agus atá ag triall ar chalafort atá lonnaithe sa Bhallstát sin, ceanglóidh gach Ballstát ar an gcuideachta a áirithiú go ndéanfar an fhaisnéis a shonraítear in Airteagal 4(1) agus in Airteagal 5(1) a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 4(2) agus le hAirteagal 5(2).”;

  Each Member State shall, as regards every passenger ship that flies the flag of a third country, departs from a port located outside the Union and is bound for a port located in that Member State, require the company to ensure that the information specified in Articles 4(1) and 5(1) is provided in accordance with Articles 4(2) and 5(2).’;

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 362. #1667196

  Féadfaidh Ballstát ar óna chalafort a imíonn long paisinéirí í a dhíolmhú ón oibleagáid an líon daoine ar bord a thuairisciú san fhuinneog aonair arna bhunú de bhun Airteagal 5 de Threoir 2010/65/AE, ar choinníoll nach árthach ardluais an long lena mbaineann, go n-oibríonn sí seirbhísí rialta a mhaireann tréimhse is gairide ná uair an chloig idir calafoirt staid go heisiach i limistéar farraige D arna bhunú de bhun Airteagal 4 de Threoir 2009/45/CE agus go n-áirithítear gaireacht áiseanna cuardaigh agus tarrthála sa limistéar farraige sin.

  A Member State from whose port a passenger ship departs may exempt it from the obligation to report the number of persons on board in the single window established pursuant to Article 5 of Directive 2010/65/EU, provided that the ship concerned is not a high speed craft, it operates regular services of less than one hour between port calls exclusively in sea area D established pursuant to Article 4 of Directive 2009/45/EC and the proximity of search and rescue facilities is ensured in that sea area.

  Treoir (AE) 2017/2109 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 98/41/CE ón gComhairle maidir le clárú daoine atá ag taisteal ar bord long d'iompar paisinéirí a oibríonn trí dhul isteach i gcalafoirt Bhallstáit an Chomhphobail nó trí dhul amach astu agus Treoir 2010/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le foirmiúlachtaí tuairiscithe le haghaidh long atá ag teacht isteach i gcalafoirt na mBallstát agus/nó ag imeacht ó chalafoirt na mBallstát

 363. #1671261

  Mar gheall ar an ról ar leith a d’fhéadfadh a bheith ag cistí caipitil fiontair cáilitheacha agus cistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha i gcomhthéacs an Aontais Mhargaí Caipitil, go háirithe maidir le maoiniú caipitil fiontair agus fiontraíochta sóisialta a chothú, is gá foráil a dhéanamh maidir le rialacha sonracha spriocdhírithe maidir le cistí dílse do bhainisteoirí cláraithe a imíonn ón gcreat cistí dílse a leagtar síos i dTreoir 2011/61/AE.

  Due to the particular role that qualifying venture capital funds and qualifying social entrepreneurship funds could play in the context of the Capital Markets Union, in particular fostering the financing of venture capital and social entrepreneurship, it is necessary to provide for specific and targeted own funds rules for registered managers that diverge from the own funds framework for authorised managers laid down in Directive 2011/61/EU.

  Rialachán (AE) 2017/1991 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 345/2013 maidir le cistí caipitil fiontair Eorpacha agus Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 364. #1672903

  I gcás ina ndeachaigh duine isteach ar chríoch na mBallstát sula gcuirtear tús le hoibríochtaí EES agus go n-imíonn an duine sin as críoch na mBallstát tar éis do EES tús a chur le hoibríochtaí, cruthófar sainchomhad in EES ar imeacht an duine sin agus iontrálfar dáta an dul isteach sin sa taifead ar dhul isteach/imeacht i gcomhréir le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) 2017/2226.

  Where a person has entered the territory of the Member States before the EES has started operations and exits it after the EES has started operations, an individual file shall be created on exit in the EES and the date of that entry shall be entered in the entry/exit record in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2017/2226.

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 365. #1673963

  An t-údarás inniúil a chuir síneadh leis an tréimhse fanachta, cuirfidh sé in iúl don eachtrannach lena mbaineann nár údaraíodh an t-eachtrannach lena mbaineann chun fanacht leis an síneadh ar an tréimhse fanachta ach amháin ar chríoch an Pháirtí Chonarthaigh agus go n-imeoidh sé nó sí ó theorainneacha seachtracha an Pháirtí Chonarthaigh sin.

  The competent authority which extended the stay shall inform the alien concerned that the extension of stay authorises the alien concerned to stay only on the territory of that Contracting Party and that he or she is to exit at the external borders of that Contracting party.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 366. #1680190

  “I gcás ina nglacann tríú tír bearta chun laghdú a dhéanamh ar an tionchar ar an athrú aeráide a bhíonn ag eitiltí a imíonn ón tír sin agus a thuirlingíonn san Aontas, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an tríú tír sin, agus le Ballstáit laistigh den Choiste dá dtagraítear in Airteagal 22a(1), na roghanna atá ar fáil a mheas chun an idirghníomhaíocht is mó a chinntiú idir EU ETS agus bearta na tíre sin.

  ‘Where a third country adopts measures for reducing the climate change impact of flights departing from that third country which land in the Union, the Commission, after consulting with that third country, and with Member States within the Committee referred to in Article 22a(1), shall consider options available in order to provide for optimal interaction between the EU ETS and that country's measures.

  Treoir (AE) 2018/410 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 367. #1688057

  más rud é go n-imíonn siad, níos mó ná mar a cheadaítear leis an ngníomh rialála ábhartha, ó na mionsonraí atá sna deimhnithe ar chineálcheadú AE agus sna ceangaltáin a ghabhann leo nó ó na mionsonraí tuairisciúla sna tuarascálacha tástála;

  if they deviate from the particulars in the EU type-approval certificates and their attachments or from the descriptive particulars in the test reports more than is permitted in the relevant regulatory act;

  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 368. #1711977

  faisnéis maidir le ceart na dtomhaltóirí a úsáideann seirbhísí réamhíoctha chun aisíocaíochta, arna iarraidh sin, ar aon chreidmheas atá fanta i gcás ina n-imíonn siad ó sholáthraí amháin chuig soláthraí eile, mar a leagtar amach in Airteagal 106(6).

  information on the right of consumers using pre-paid services to a refund, upon request, of any remaining credit in the event of switching, as set out in Article 106(6);

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 369. #1716620

  imeoidh siad ón Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013, ach amháin más gá an imeacht sin go sonrach d'fheidhmiú na Gníomhaireachta agus má tá toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013, unless such departure is specifically required for the Agency's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 370. #1719549

  I bhfeidhm tacaíochta, déanfaidh siad gníomhaíochtaí a bhaineann leis na rannpháirtithe a sheoladh agus a ullmhú sula n-imeoidh siad, agus le linn na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta agus ina diaidh, lena n-áirítear oiliúint a chur ar fáil do rannpháirtithe agus iad a threorú chuig eagraíochtaí áitiúla i ndiaidh na gníomhaíochta dlúthpháirtíochta.

  In a supporting function, they will carry out activities in relation to the sending and preparation of participants before departure, and during and after the solidarity activity, including training participants and guiding them to local organisations after the solidarity activity.

  Rialachán (AE) 2018/1475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE

 371. #1723356

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura mbeidh gá leis an imeacht sin go sonrach d’oibriú na Gníomhaireachta agus mura mbeidh an Coimisiún tar éis toiliú don imeacht sin roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such departure is specifically required for the operation of the Agency and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 372. #1724687

  imeoidh na rialacha airgeadais sin ó Rialachán Tarmligthe (AE) 1271/2013 mura mbeidh gá sonrach leis an imeacht sin le haghaidh oibríocht Eurojust agus mura mbeidh toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  Those financial rules shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such departure is specifically required for Eurojust’s operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 373. #1726860

  Ba cheart do na Ballstáit gach beart a dhéanamh is gá chun a áirithiú nach bhfuil aon bhearna ama ann idir an tráth a n-imíonn an náisiúnach tríú tír lena mbaineann ó limistéar Schengen agus an tráth a ngníomhachtaítear an foláireamh in SIS.

  Member States should take all necessary measures to ensure that no time-gap exists between the moment in which the third-country national concerned leaves the Schengen area and the activation of the alert in SIS.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 374. #1727886

  Foláirimh faoi leanaí ar gá iad a chosc ó bheith ag taisteal ar mhaithe lena gcosaint féin, ba cheart na foláirimh sin a iontráil in SIS i gcás ina mbeidh riosca nithiúil, dealraitheach go n-aistreofar ó chríoch Bhallstáit iad nó go n-imeoidh siad ón gcríoch sin.

  Alerts on children who need to be prevented from travelling for their own protection should be entered into SIS if there is a concrete and apparent risk of them being removed from or leaving the territory of a Member State.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 375. #1728360

  leanaí ar gá iad a chosc ó bheith ag taisteal agus a bhfuil riosca nithiúil, dealraitheach ina leith go n-aistreofar ó chríoch Bhallstáit iad nó go n-imeoidh siad ón gcríoch sin agus

  children who need to be prevented from travelling owing to a concrete and apparent risk of them being removed from or leaving the territory of a Member State and:

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 376. #1728364

  daoine leochaileacha atá tagtha i lán-aois agus ar gá iad a chosc ó bheith ag taisteal ar mhaithe lena gcosaint féin a bhfuil baol nithiúil dealraitheach ann ina leith go dtógfar iad ó chríoch Bhallstáit nó go n-imeoidh siad ón gcríoch sin agus go mbeidh siad ina n-íospartaigh ó thaobh na gáinneála ar dhaoine nó an fhoréigin inscnebhunaithe.

  vulnerable persons who are of age and who need to be prevented from travelling for their own protection owing to a concrete and apparent risk of them being removed from or leaving the territory of a Member State and becoming victims of trafficking in human beings or gender-based violence.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 377. #1736236

  Déanfar sraith de phasáistí i spriocainmhithe trí chúig ghrúpa d’ainmhithe, ach amháin má tú údar maith le tuilleadh pasáistí nó má imíonn an t-orgánach ó na hainmhithe tástála níos luaithe ná sin.

  Serial passages shall be made in target animals through five groups of animals, unless there is justification to make more passages or the organism disappears from the test animals sooner.

  Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 378. #1738094

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ach amháin má tá gá leis an imeacht sin go sonrach d'fheidhmiú EU-OSHA agus má tá toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for EU-OSHA's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/126 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle

 379. #1738532

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ach amháin má tá gá leis an imeacht sin go sonrach d'fheidhmiú Eurofound agus má tá toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for Eurofound's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Foras Eorpach chun dálaí maireachtála agus oibre a fheabhsú (Eurofound), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1365/75 ón gComhairle

 380. #1738958

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ach amháin má tá gá leis an imeacht sin go sonrach d'fheidhmiú Cedefop agus má tá toiliú tugtha ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for Cedefop's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle

 381. #1748819

  Ciallaíonn “oibreán smachtaithe círéibe” (1) substaintí a chuireann greannú céadfach ar dhaoine go gasta nó a chuireann bac fisiciúil orthu go gasta agus a imíonn arís go gairid tar éis deireadh thréimhse an nochta, nuair a úsáidtear na substaintí sin sna cúinsí dá bhfuil siad ceaptha chun lucht círéibe a chur faoi smacht.

  "Riot control agent" (1) means substances which, under the expected conditions of use for riot control purposes, produce rapidly in humans sensory irritation or disabling physical effects which disappear within a short time following termination of exposure.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)

 382. #1773612

  D'fhonn cleachtais a chomhrac a imíonn go mór ó dhea-iompar tráchtála, a thagann salach ar mheon macánta agus ar chóirdhéileáil agus a ghearrann comhpháirtí trádála amháin go haontaobhach ar chomhpháirtí eile, leis an Treoir seo, bunaítear liosta íosta de chleachtais éagóracha trádála atá toirmiscthe i gcaidrimh idir ceannaitheoirí agus soláthróirí i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia agus leagtar síos rialacha íosta maidir le forfheidhmiú na dtoirmeasc sin agus socruithe le haghaidh an chomhordaithe idir údaráis forfheidmithe.

  With a view to combating practices that grossly deviate from good commercial conduct, that are contrary to good faith and fair dealing and that are unilaterally imposed by one trading partner on another, this Directive establishes a minimum list of prohibited unfair trading practices in relations between buyers and suppliers in the agricultural and food supply chain and lays down minimum rules concerning the enforcement of those prohibitions and arrangements for coordination between enforcement authorities.

  Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia

 383. #1776105

  I gcás aeriompair, áfach, ba cheart go mbeadh oibleagáid ar aeriompróirí de chuid an Aontais a áirithiú go bhfuil na ceanglais is infheidhme a leagtar amach sa Treoir seo á gcomhlíonadh freisin i gcás eitiltí a imíonn as aerfort atá suite i dtríú tír agus a eitlíonn go haerfort atá suite laistigh de chríoch Ballstát.

  However, in the case of air transport, Union air carriers should ensure that the applicable requirements of this Directive are also satisfied on flights departing from an airport situated in a third country and flying to an airport situated within the territory of a Member State.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 384. #1776106

  Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh oibleagáid ar gach aeriompróir, lena n-áirítear iad siúd nach bhfuil ceadúnaithe san Aontas, a áirithiú go bhfuil na ceanglais is infheidhme a leagtar amach sa Treoir seo á gcomhlíonadh i gcás ina n-imíonn na heitiltí as críoch de chuid an Aontais go críoch i dtríú tír.

  Furthermore, all air carriers, including those which are not licenced in the Union, should ensure that the applicable requirements of this Directive are satisfied in cases where the flights depart from a Union territory to a third country territory.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 385. #1776332

  ciallaíonn “seirbhísí iompair do phaisinéirí aeir” aersheirbhísí tráchtála do phaisinéirí, mar a shainmhínítear i bpointe (l) d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2006, ar imeacht dóibh as, ar imeacht dóibh trí, nó ar shroicheadh aerfoirt dóibh, nuair atá an t-aerfort suite i gcríoch Ballstáit, lena n-áirítear eitiltí a imíonn as aerfort atá lonnaithe i dtríú tír chuig aerfort atá lonnaithe i gcríoch Ballstáit ina bhfuil na seirbhísí arna n-oibriú ag aeriompróirí de chuid an Aontais;

  ‘air passenger transport services’ means commercial passenger air services, as defined in point (l) of Article 2 of Regulation (EC) No 1107/2006, on departure from, on transit through, or on arrival at an airport, when the airport is situated in the territory of a Member State, including flights departing from an airport situated in a third country to an airport situated in the territory of a Member State where the services are operated by Union air carriers;

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 386. #1779293

  I gcás ina n-imeoidh an cinneadh críochnaitheach ó thuairim an Choimisiúin, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann an réasúnú is bonn leis an gcinneadh sin a chur ar fáil agus a fhoilsiú maille leis an gcinneadh.

  Where the final decision diverges from the Commission's opinion, the Member State concerned shall provide and publish, together with that decision, the reasoning underlying such decision.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 387. #1779435

  I gcás go mbeidh moill ann na taraifí tarchurtha agus dáileacháin a shocrú, beidh an chumhacht ag údaráis rialála taraifí nó modheolaíochtaí sealadacha tarchurtha agus dáileacháin a shocrú nó a fhormheas agus cinneadh a dhéanamh ar na bearta cúitimh iomchuí má imíonn na taraifí nó modheolaíochtaí tarchurtha nó dáileacháin deiridh ó na taraifí nó modheolaíochtaí sealadacha sin.

  In the event of delay in the fixing of transmission and distribution tariffs, regulatory authorities shall have the power to fix or approve provisional transmission and distribution tariffs or methodologies and to decide on the appropriate compensatory measures if the final transmission and distribution tariffs or methodologies deviate from those provisional tariffs or methodologies.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 388. #1785934

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ón gCoimisiún mura gá sin go sonrach ar mhaithe le hoibriú na Gníomhaireachta agus mura mbeidh sin ceadaithe ag an gCoimisiún roimh ré.

  They shall not depart from Commission Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless specifically required for the Agency's operation and with the Commission's prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

 389. #1794363

  scoirfidh sé láithreach den iascaireacht agus imeoidh ar a laghad 2 mhuirmhíle ar shiúl ó phointe deiridh an tarraingthe/an chuir agus sa treo is lú dóchúlacht tuilleadh teagmhála a theacht dá dheasca.

  cease fishing and move away at least 2 nautical miles from the endpoint of the tow/set in the direction least likely to result in further encounters.

  Rialachán (AE) 2019/833 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leagtar síos bearta caomhnaithe agus forfheidhmithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh, lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1627 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 2115/2005 agus (CE) Uimh. 1386/2007 ón gComhairle

 390. #1801057

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 ach amháin i gcás ina mbeidh gá leis an imeacht sin go sonrach d’fheidhmiú ENISA agus ina dtoileoidh an Coimisiún leis roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for the operation of ENISA and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 391. #1801581

  I bhfianaise na gceart bunúsach agus na bprionsabal bunúsach, ní théann an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach agus iomchuí i bhfianaise chuspóir foriomlán an Rialacháin seo, eadhon iomaíochas an Aontais a chur chun cinn trí athlonnú a sheachaint agus trína chur ar chumas déantóirí táirgí cineálacha agus déantóirí bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas dul san iomaíocht, ar thaobh amháin, ar mhargaí domhanda atá ag fás go gasta agus nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag cheana, agus, ar an taobh eile, ar mhargadh an Aontais nuair a imeoidh an deimhniú in éag.

  In the light of those fundamental rights and principles, the exception provided for in this Regulation does not go beyond what is necessary and appropriate in the light of the overall objective of this Regulation, which is to promote the competitiveness of the Union by avoiding relocation and allowing makers of generics and biosimilars established in the Union to compete, on the one hand, on fast-growing global markets where protection does not exist or has already expired, and on the other, on the Union market upon expiry of the certificate.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 392. #1801865

  ciallaíonn “beart nach bhfuil margadhbhunaithe” aon bheart a dhírítear ar an soláthar nó ar an éileamh agus a imíonn ó rialacha an mhargaidh nó ó chomhaontuithe tráchtála a bhfuil sé mar aidhm leis géarchéim leictreachais a mhaolú;

  ‘non-market-based measure’ means any supply- or demand-side measure that deviates from market rules or commercial agreements, the purpose of which is to mitigate an electricity crisis;

  Rialachán (AE) 2019/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le riosca-ullmhacht in earnáil an leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/89/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 393. #1809587

  D’fhonn a fhíorú gur úsáideoir gairmiúil nó oibreoir eacnamaíoch eile é an custaiméir ionchasach, iarrfaidh an t-oibreoir eacnamaíoch a chuireann réamhtheachtaí pléascán atá srianta ar fáil d’úsáideoir gairmiúil nó d’oibreoir eacnamaíoch eile an fhaisnéis seo a leanas i leith gach iarraidh idirbhirt, ach amháin i gcás inar tharla fíorú den sórt sin don chustaiméir ionchasach sin laistigh de thréimhse bliana roimh dháta an idirbhirt sin agus nach n-imíonn an t-idirbheart go mór ó na hidirbhearta roimhe sin:

  For the purpose of verifying that a prospective customer is a professional user or another economic operator, the economic operator who makes available a restricted explosives precursor to a professional user or another economic operator shall for each transaction request the following information, unless such a verification for that prospective customer has already occurred within a period of one year prior to the date of that transaction and the transaction does not significantly deviate from previous transactions:

  Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 394. #1810348

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura mbeidh gá leis an imeacht sin go sonrach d’oibriú an Údaráis agus mura mbeidh an Coimisiún tar éis toiliú don imeacht sin roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for the Authority’s operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 883/2004, (AE) Uimh. 492/2011, agus (AE) 2016/589 agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2016/344 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis)

 395. #1820064

  íocaíocht aonuaire de 50 % den mhéid tagartha arna iolrú faoi líon na mball foirne oibríochtúla a earcaíonn an Ghníomhaireacht mar bhaill foirne reachtúla; beidh feidhm ag an íocaíocht sin maidir le baill foirne a imíonn ó sheirbhísí náisiúnta agus nach bhfuil tréimhse is faide ná 15 bliana caite i seirbhís ghníomhach acu tráth a earcóidh an Ghníomhaireacht iad.

  a one-off payment of 50 % of the reference amount multiplied by the number of operational staff recruited by the Agency as statutory staff; that payment shall apply to staff departing from national services, being in active service no longer than 15 years at the time of recruitment by the Agency.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 396. #1820925

  imeoidh siad ó Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1271/2013 mura rud é go mbeidh gá leis an imeacht sin go sonrach d’oibriú na Gníomhaireachta agus mura rud é go mbeidh an Coimisiún tar éis toiliú don imeacht sin roimh ré.

  They shall not depart from Delegated Regulation (EU) No 1271/2013 unless such a departure is specifically required for the Agency's operation and the Commission has given its prior consent.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 397. #1831414

  Ba cheart córas na gcuótaí bainne a choinneáil go dtí go n-imíonn sé in éag in 2015, lena n-áirítear tobhach a chur i bhfeidhm ar chainníochtaí bainne a bhailítear nó a dhíoltar le caitheamh go díreach ag an duine os cionn táirsí ráthaíochta áirithe.

  The milk quota system should be maintained until its expiration in 2015, including the application of a levy to quantities of milk collected or sold for direct consumption above a certain guarantee threshold.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 398. #1837177

  i gcás ina n-imeoidh na hearraí as amharc nó nach gcomhlíonfar na hoibleagáidí a eascraíonn ón reachtaíocht chustaim de bharr dhíothú iomlán na n-earraí sin nó de bharr iad a bheith imithe ó mhaith ar fad mar gheall ar chineál iarbhír na n-earraí, nó ar chúinsí neamh-intuartha nó force majeure, nó de thoradh ar theagasc ó na húdaráis chustaim;

  where the disappearance of the goods or the non-fulfilment of obligations arising from the customs legislation results from the total destruction or irretrievable loss of those goods as a result of the actual nature of the goods or unforeseeable circumstances or force majeure, or as a consequence of instruction by the customs authorities;

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 399. #1837187

  Na forálacha atá i bhfeidhm a bhaineann le rátaí caighdeánacha i gcás ina n-imeoidh earraí ó mhaith ar fad de dheasca a gcineáil, beidh feidhm acu i gcás ina mainneoidh ar an duine i dtrácht a léiriú go bhfuil an fíorchaillteanas níos mó ná an caillteanas arna ríomh tríd an ráta caighdeánach a chur i bhfeidhm maidir leis na hearraí i gceist.

  The provisions in force pertaining to standard rates for irretrievable loss due to the nature of goods shall apply where the person concerned fails to show that the real loss exceeds that calculated by applying the standard rate for the goods in question.

  NoDG-2013-02013R0952_EN-GA-DWN

 400. #1845950

  imeoidh siad ó Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2343/2002[17] mura bhfuil gá sonrach leis sin le haghaidh oibriú na Gníomhaireachta agus mura bhfuil réamhthoiliú faighte ón gCoimisiún.

  They may not depart from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002[17] unless such a departure is specifically required for the Agency’s operation and the Commission has given its prior consent.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 401. #1846203

  Sna cásanna dá dtagraítear i bpointe (b) agus i bpointe (c), beidh sé de cheart ag an údarás inniúil a chur de cheangal ar an oibreoir seirbhíse poiblí an rothra a aistriú chuig an oibreoir nua a mbronnfar conradh air nuair a imeoidh an conradh seirbhíse poiblí in éag.

  In the cases referred to in points (b) and (c), the competent authority shall have the right to require the public service operator to transfer the rolling stock after the expiry of the public service contract to the new operator to whom a contract is awarded.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 a bhaineann le margadh na seirbhísí intíre iompair do phaisinéirí d’iarnród a oscailt

 402. #1858878

  Má dhéantar dhá leasú nó níos mó atá éagsúil go hiomlán lena chéile a chur síos ar an gcuid chéanna de théacs, beidh tosaíocht ag an leasú is mó a imíonn ón téacs bunaidh agus déanfar vótáil ar an leasú sin ar dtús.

  If two or more mutually exclusive amendments have been tabled to the same part of a text, the amendment that departs furthest from the original text shall have priority and shall be put to the vote first.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 403. #1858882

  I gcás ina measann an tUachtarán, áfach, go n-éascóidh sé seo an vótáil, féadfaidh sé a chur faoi deara go ndéanfar vótáil ar an téacs bunaidh ar dtús, nó go ndéanfar vótáil ar leasú atá níos gaire don téacs bunaidh roimh an leasú is faide a imíonn ón téacs bunaidh.

  However, where the President considers that this will facilitate the vote, he or she may put the original text to the vote first, or put an amendment that is closer to the original text to the vote before the amendment that departs furthest from the original text.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 404. #229313

  In aon chás inar forchuireadh pionós airgeadaíochta ar an achomharcóir, féadfaidh an Chúirt, ar an tréimhse ama a ceadaíodh leis an ordú chun an pionós a íoc a bheith imithe in éag, an barántas cimithe d'éagmais íocaíochta a eisiúint, mura mbeidh an t-achomharcóir tar éis dul sa chúirtbhanna.

  In any case where a monetary penalty has been imposed on the appellant, the Court may, upon the expiration of the time allowed by the order for payment of the penalty, issue the warrant of committal in default of payment, unless the appellant shall have entered into the recognisance.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 405. #282479

  (11) Le riachtanais nua an Chomhphobail maidir le staidreamh i ndáil le himirce agus tearmann tá forálacha Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle an 9 Feabhra 1976 maidir le staidreamh a thiomsú i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch [4] imithe i léig.

  (11) New Community needs on statistics on migration and asylum render obsolete the provisions of Council Regulation (EEC) No 311/76 of 9 February 1976 on the compilation of statistics on foreign workers [4].

  Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú

 406. #283348

  Meastar go bhfuil an Rialachán sin imithe i seandacht agus go gcuireann sé srian ar chur i bhfeidhm Airteagal 73 den Chonradh gan bonn iomchuí dlíthiúil a dheonú chun scéimeanna infheistíochta reatha a údarú, go háirithe i ndáil le hinfheistíocht i mbonneagar iompair i gcomhpháirtíocht phoiblí phríobháideach.

  That Regulation is considered obsolete while limiting the application of Article 73 of the Treaty without granting an appropriate legal basis for authorising current investment schemes, in particular in relation to investment in transport infrastructure in a public private partnership.

  Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 ón gComhairle

 407. #301493

  Maidir le hoibrí imeallchríche a bheidh imithe ar scor mar gheall ar sheanaois nó ar easláine, má bhaineann breoiteacht dó nó di beidh sé nó sí i dteideal leanúint de shochair chomhchineáil a fháil sa Bhallstát arbh ann ba dhéanaí a bhí sé nó sí ag gabháil dá ghníomhaíocht nó dá gníomhaíocht mar dhuine fostaithe nó mar dhuine féinfhostaithe, sa mhéid gur cóireáil leanúna a bheidh ann a tosaíodh sa Bhallstát sin.

  A frontier worker who has retired because of old-age or invalidity is entitled in the event of sickness to continue to receive benefits in kind in the Member State where he/she last pursued his/her activity as an employed or self-employed person, in so far as this is a continuation of treatment which began in that Member State.

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 408. #306465

  3. Cuirfidh an t-údarás um údarú in iúl do na húdaráis inniúla sna Ballstáit eile lena mbaineann go bhfuil an t-údarú imithe as feidhm.

  3. The authorising authority shall inform the competent authorities of the other Member States concerned that the authorisation has lapsed.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 409. #307271

  1. Beidh iarratasóirí díolmhaithe ó na tuarascálacha tástála agus stáidéir dá dtagraítear in Airteagal 33(3) a sholáthar i gcás ina bhfuil na tuarascálacha tástála agus staidéir lena mbaineann ag an mBallstát a bhfuil iarratas déanta chuige agus i gcás ina dtaispeánann na hiarratasóirí gur tugadh rochtain dóibh i gcomhréir le hAirteagal 59, le hAirteagal 61 nó le hAirteagal 62 nó go bhfuil aon tréimhse cosanta sonraí imithe in éag.

  1. Applicants shall be exempted from supplying the test and study reports referred to in Article 33(3) where the Member State to which an application is made has the test and study reports concerned and the applicants demonstrate that they have been granted access in accordance with Article 59, 61 or 62 or that any data protection period has expired.

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 410. #319323

  Nuair atá an tréimhse ama imithe in éag, féadfaidh an coiste treoir a thabhairt dá Chathaoirleach a iarraidh go dtarchuirfear an t-ábhar chuige lena chur ar chlár oibre ceann de na chéad suíonna eile den Pharlaimint.

  Once the deadline has expired, the committee may instruct its Chair to ask for the matter referred to it to be placed on the agenda of one of the next sittings of Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 411. #329088

  Ní dochar é do cheart ar bith tréimhse ama a bheith imithe in éag má chruthaíonn an páirtí lena mbaineann gur tharla imthosca nárbh fhéidir a thuar nó go raibh force majeure ann.

  No right shall be prejudiced in consequence of the expiry of a time limit if the party concerned proves the existence of unforeseeable circumstances or of force majeure.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 412. #337371

  na coinníollacha faoina bhféadfar úsáid a bhaint go fóill as cinneadh dá dtagraítear i bpointe (a) i dtaca le conarthaí ceangailteacha a bhunófar ar an gcinneadh agus a thabharfar i gcrích sula mbeidh a bhailíocht imithe in éag agus an tréimhse ama ina bhféadfar sin a dhéanamh go fóill;

  the conditions under which, and the period of time for which, a decision as referred to in point (a) may still be used in respect of binding contracts based upon the decision and concluded before the expiry of its validity;

  Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)

 413. #338719

  Toisc go bhfuil ardchéim foirfeachta bainte amach ag na cláir anois agus go bhfuil siad imithe thar chreat na dtionscadal simplí taighde, is gá bunús dlí sonrach a sholáthar dóibh ar fearr a fhéadfaidh sé a riachtanais a shásamh agus freagairt don ghá atá le bainistíocht fhónta airgeadais.

  As the programmes have now reached an advanced stage of maturity and have gone well beyond the framework of simple research projects, it is necessary to give them a specific legal basis which is better able to satisfy their needs and respond to the requirement for sound financial management.

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 414. #354036

  Maidir le hoibrí imeallchríche a bheidh imithe ar scor mar gheall ar sheanaois nó ar easláine, má bhaineann breoiteacht dó nó di beidh sé nó sí i dteideal leanúint de shochair chomhchineáil a fháil sa Bhallstát arbh ann ba dhéanaí a bhí sé nó sí ag gabháil dá ghníomhaíocht nó dá gníomhaíocht mar dhuine fostaithe nó mar dhuine féinfhostaithe, sa mhéid gur cóireáil leanúna a bheidh ann a tosaíodh sa Bhallstát sin.

  A frontier worker who has retired because of old-age or invalidity is entitled in the event of sickness to continue to receive benefits in kind in the Member State where he/she last pursued his/her activity as an employed or self-employed person, in so far as this is a continuation of treatment which began in that Member State.

  Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní

 415. #429714

  (1) Más rud é nach ndearna IIÉ breith ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo a chur i gcrích de réir a téarmaí, go bhfuil an tréimhse ama imithe in éag chun achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe agus nach ndearnadh aon achomharc den sórt sin, féadfaidh an fostaí lena mbaineann an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis atá leis an mbreith gan IIÉ ná aon fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite).

  (1) Where a decision of a rights commissioner in relation to a complaint under this Schedule has not been carried out by IFI in accordance with its terms, the time for bringing an appeal against the decision has expired and no such appeal has been brought, the employee concerned may bring the complaint before the Labour Court and the Labour Court shall, without hearing IFI or any evidence (other than in relation to the matters aforesaid), make a determination to the like effect as the decision.

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 416. #464306

  (a) más rud é go ndearnadh an duine lena mbaineann a dhícháiliú faoi Chuid III den Phríomh-Acht nó faoin Acht seo chun ceadúnas a shealbhú i leith an iompair arb éard é an cion sonraithe lena mbaineann an t-iarratas faoi fho-alt (2) agus gur tréimhse dhícháiliúcháin reatha í nó go bhfuil an tréimhse sin imithe in éag,

  (a) if the person concerned has been disqualified under Part III of the Principal Act or this Act for holding a licence in respect of the conduct constituting the specified offence to which the application under subsection (2) relates and the period of the disqualification is current or has expired,

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 2002

 417. #483312

  (4) I gcás nach ndearna an fostóir lena mbaineann breith ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo a chur i gcrích de réir a téarmaí, go mbeidh an tréimhse ama imithe in éag chun achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe agus nach ndearnadh aon achomharc den sórt sin nó, má rinneadh achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é, féadfaidh an fostaí lena mbaineann an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis atá leis an gcinneadh, gan an fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite) a éisteacht.

  (4) Where a decision of a rights commissioner in relation to a complaint under this Schedule has not been carried out by the employer concerned in accordance with its terms, the time for bringing an appeal against the decision has expired and no such appeal has been brought or, if such an appeal has been brought, it has been abandoned, the employee concerned may bring the complaint before the Labour Court and the Labour Court shall, without hearing the employer concerned or any evidence (other than in relation to the matters aforesaid), make a determination to the like effect as the decision.

  AN tACHT UM ÉILLIÚ A CHOSC (LEASÚ) 2010

 418. #486118

  (2) Más rud é nár chuir an fostóir lena mbaineann breith ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo i gcrích de réir théarmaí na breithe, go bhfuil an tráth chun achomharc a thabhairt i gcoinne na breithe imithe in éag agus nach bhfuil aon achomharc den sórt sin tugtha, féadfaidh an fostaí lena mbaineann an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais, gan an fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite), cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis is atá leis an mbreith.

  (2) Where a decision of a rights commissioner in relation to a complaint under this Schedule has not been carried out by the employer concerned in accordance with its terms, the time for bringing an appeal against the decision has expired and no such appeal has been brought, the employee concerned may bring the complaint before the Labour Court and the Labour Court shall, without hearing the employer concerned or any evidence (other than in relation to the matters aforesaid), make a determination to the like effect as the decision.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 419. #488890

  (1) I gcás nach ndearna an fostóir lena mbaineann breith ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal seo a chur i gcrích de réir a téarmaí, go bhfuil an tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe imithe in éag agus nach bhfuil aon achomharc den sórt sin déanta, féadfaidh an fostaí lena mbaineann an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an Chúirt Oibreachais, gan an fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite) a éisteacht, cinneadh a mbeidh an éifeacht chéanna leis atá leis an mbreith.

  (1) Where a decision of a rights commissioner in relation to a complaint under this Schedule has not been carried out by the employer concerned in accordance with its terms, the time for bringing an appeal against the decision has expired and no such appeal has been brought, the employee concerned may bring the complaint before the Labour Court and the Labour Court shall, without hearing the employer concerned or any evidence (other than in relation to the matters aforesaid), make a determination to the like effect as the decision.

  AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR (LEASÚ) 2009

 420. #508597

  Rialachán (AE) Uimh. 1229/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais talmhaíochta

  Regulation (EU) No 1229/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 repealing certain obsolete Council acts in the field of the common agricultural policy

  Rialachán (AE) Uimh. 1229/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais talmhaíochta

 421. #508651

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

  Regulation (EU) No 1230/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on repealing certain obsolete Council acts in the field of common commercial policy

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 422. #508672

  Tá Cinneadh 98/658/CE ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 1998 maidir le tabhairt i gcrích an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Eatramhach maidir le trádáil agus nithe a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile, agus a ghabhann le Comhaontú na hEorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Slóivéine, den pháirt eile [13], imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Decision 98/658/EC of 24 September 1998 on the conclusion of the Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part [13] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 423. #508673

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 278/2003 ón gComhairle an 6 Feabhra 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh na Polainne a allmhairiú [14] imithe i seandacht tar éis aontachas na Polainne leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 278/2003 of 6 February 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Poland [14] has become obsolete following the accession of Poland to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 424. #508674

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 999/2003 ón gComhairle an 2 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh na hUngáire a allmhairiú agus táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chun na hUngáire [15] imithe i seandacht tar éis aontachas na hUngáire leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 999/2003 of 2 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the import of certain processed agricultural products originating in Hungary and the export of certain processed agricultural products to Hungary [15] has become obsolete following the accession of Hungary to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 425. #508675

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 1039/2003 ón gComhairle an 2 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh na hEastóine a allmhairiú agus táirgí áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chun na hEastóine [16] imithe i seandacht tar éis aontachas na hEastóine leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 1039/2003 of 2 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Estonia and the exportation of certain agricultural products to Estonia [16] has become obsolete following the accession of Estonia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 426. #508676

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 1086/2003 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh na Slóivéine a allmhairiú agus táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chun na Slóivéine [17] imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóivéine leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 1086/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Slovenia and the exportation of certain processed agricultural products to Slovenia [17] has become obsolete following the accession of Slovenia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 427. #508677

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 1087/2003 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh na Laitvia a allmhairiú agus táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chun na Laitvia [18] imithe i seandacht tar éis aontachas na Laitvia leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 1087/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Latvia and the exportation of certain processed agricultural products to Latvia [18] has become obsolete following the accession of Latvia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 428. #508678

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 1088/2003 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh na Liotuáine a allmhairiú agus táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chun na Liotuáine [19] imithe i seandacht tar éis aontachas na Liotuáine leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 1088/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in Lithuania and the exportation of certain processed agricultural products to Lithuania [19] has become obsolete following the accession of Lithuania to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 429. #508679

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 1089/2003 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh Phoblacht na Slóvaice a allmhairiú agus táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chuig Poblacht na Slóvaice [20] imithe i seandacht tar éis aontachas na Slóvaice leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 1089/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in the Slovak Republic and the exportation of certain processed agricultural products to the Slovak Republic [20] has become obsolete following the accession of Slovakia to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 430. #508680

  Tá Rialachán (CE) Uimh. 1090/2003 ón gComhairle an 18 Meitheamh 2003 lena nglactar bearta uathrialaitheacha agus idirthréimhseacha maidir le táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta de thionscnamh Phoblacht na Seice a allmhairiú agus táirgí próiseáilte áirithe talmhaíochta a onnmhairiú chuig Poblacht na Seice [21] imithe i seandacht tar éis aontachas Phoblacht na Seice leis an Aontas.

  Council Regulation (EC) No 1090/2003 of 18 June 2003 adopting autonomous and transitional measures concerning the importation of certain processed agricultural products originating in the Czech Republic and the exportation of certain processed agricultural products to the Czech Republic [21] has become obsolete following the accession of the Czech Republic to the Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála

 431. #521127

  (b) sa mhéid go raibh gnáthchónaí ar an duine éagtha roimhe sin sa Bhallstát sin, ar choinníoll nach mbeadh tréimhse níos mó ná cúig bliana imithe in éag ón uair a athraíodh an gnáthchónaí sin, tráth a mbeidh na himeachtaí os comhair na cúirte.

  (b) the deceased had his previous habitual residence in that Member State, provided that, at the time the court is seised, a period of not more than five years has elapsed since that habitual residence changed.

  Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú

 432. #533524

  An chúirt chuig a dtíolactar iarratas chun forghníomhú a dhiúltú, nó ina n-éistfear achomharc arna thaisceadh faoi Airteagal 49 nó faoi Airteagal 50, féadfaidh sí bac a chur leis na himeachtaí más rud é go ndearnadh gnáthachomharc a thaisceadh i gcoinne an bhreithiúnais sa Bhallstát tionscnaimh nó más rud é nach bhfuil an tréimhse d’achomharc den sórt sin fós imithe in éag.

  The court to which an application for refusal of enforcement is submitted or the court which hears an appeal lodged under Article 49 or Article 50 may stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against the judgment in the Member State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired.

  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála

 433. #579490

  toisc go bhfuil an féichiúnaí ina fhéimheach, go bhfuil sé imithe as nó nach mbeadh bonn cirt leis go réadúil na costais a thabhófaí dá rachfaí sa tóir air chun aisghabhálacha a fháil.

  the debtor is bankrupt, has disappeared or cannot be realistically pursued for recoveries that would justify the various costs incurred.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 434. #581094

  Mar sin féin, chun sárú a sheachaint agus an phráinn thipiciúil a bhaineann le cásanna a éilíonn bearta cosanta á cur san áireamh, níor cheart go mbeadh gá go mbeadh an tréimhse a theastaíonn chun an chosaint sin a shocrú imithe in éag sula bhféadfar deimhniúchán a eisiúint.

  However, with a view to avoiding circumvention and taking into account the typical urgency of cases necessitating protection measures, it should not be required that the period for raising such defence has expired before a certificate may be issued.

  Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta

 435. #591554

  Tabharfar rochtain ar nósanna imeachta ábhartha Ballstáit i gcomhréir le acquis an Aontais maidir le tearmann do náisiúnach tríú tír atá imithe thar rialú imeachta arna fheidhmiú ag gardaí teorann tríú tír agus a iarann, ina dhiaidh sin, cosaint idirnáisiúnta ar ghardaí teorann an Bhallstáit atá i láthair sa tríú tír.

  A third-country national who has passed exit control by third-country border guards and subsequently asks Member State border guards present in the third country for international protection, shall be given access to relevant Member State procedures in accordance with Union asylum acquis.

  Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 436. #595520

  a luaithe is féidir leis an mBallstát tionscnaimh a shuíomh go bhfuil an duine ábhartha, ar taifeadadh a shonraí in EURODAC i gcomhréir le hAirteagal 11, imithe ó chríoch na mBallstát, nuashonróidh sé a thacar sonraí, arna thaifeadadh i gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán seo, a bhaineann leis an duine ábhartha, trí dháta imeachta an duine sin ón gcríoch a chur leis an tacar, chun cur i bhfeidhm Airteagal 19(2) agus Airteagal 20(5) de Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 a éascú;

  as soon as the Member State of origin establishes that the person concerned whose data was recorded in Eurodac in accordance with Article 11 of this Regulation has left the territory of the Member States, it shall update its data set recorded in conformity with Article 11 of this Regulation relating to the person concerned by adding the date when that person left the territory, in order to facilitate the application of Articles 19(2) and 20(5) of Regulation (EU) No 604/2013;

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 437. #595521

  a luaithe a dhearbhaíonn an Ballstát tionscnaimh go bhfuil an duine ábhartha ar taifeadadh a shonraí in EURODAC i gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán seo imithe ó chríoch na mBallstát i gcomhréir le cinneadh maidir le filleadh nó ordú aistrithe a d’eisigh an Ballstát tionscnaimh tar éis an t-iarratas, amhail dá bhforáiltear in Airteagal 19(3) de Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 a tharraingt siar nó a dhiúltú, nuashonróidh sé an tacar sonraí, arna thaifeadadh i gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán seo, a bhaineann leis an duine ábhartha, trí dháta aistrithe an duine nó an dáta ar fhág sé nó sí an chríoch a chur leis an tacar;

  as soon as the Member State of origin ensures that the person concerned whose data was recorded in Eurodac in accordance with Article 11 of this Regulation has left the territory of the Member States in compliance with a return decision or removal order issued following the withdrawal or rejection of the application for international protection as provided for in Article 19(3) of Regulation (EU) No 604/2013, it shall update its data set recorded in conformity with Article 11 of this Regulation relating to the person concerned by adding the date of his or her removal or when he or she left the territory;

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 438. #615158

  (2) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (5) den alt sin 161 do rún chun na chéad-iniúchóirí a chur as oifig de bhua fho-alt (6) d'alt 160 den Phríomh-Acht a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do rún chun iniúchóir seachas na chéad-iniúchóirí a chur as oifig roimh a théarma oifige a bheith imithe in éag.

  (2) The reference in subsection (5) of the said section 161 to a resolution to remove the first auditors by virtue of subsection (6) of section 160 of the Principal Act shall be construed as including a reference to a resolution to remove an auditor other than the first auditors before the expiration of his term of office.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 439. #615490

  (2) Féadfaidh cuideachta phoiblí theoranta ceannach a dhéanamh tar éis aon teorainn ama a fhorchuirtear de bhua fho-alt (1) a bheith imithe i léig in aon chás inar tugadh an conradh ceannaigh chun críche sula ndeachaigh an t-údarás i léig agus go gceadaíonn téarmaí an údaráis don chuideachta conradh ceannaigh a dhéanamh a d'fhorghníomhófaí nó a d'fhéadfaí a fhorghníomhú go hiomlán nó go páirteach tar éis don údarás dul i léig.

  (2) A public limited company may make a purchase after the expiry of any time limit imposed by virtue of subsection (1) in any case where the contract of purchase was concluded before the authority expired and the terms of the authority permit the company to make a contract of purchase which would or might be executed wholly or partly after the authority expired.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 440. #615706

  “311A.—(1) Gan dochar d'fhorálacha alt 311 (8) den Acht seo agus d'alt 12 (6) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982, más éagóir le cuideachta an chuideachta a bheith bainte den chlár, féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár ach iarratas a bheith déanta san fhoirm fhorordaithe ag an gcuideachta sula mbeidh dhá mhí dhéag imithe i léig tar éis dháta foilsithe an fhógra san Iris Oifigiúil ag baint ainm na cuideachta den chlár agus ar choinníoll go mbeidh na tuairisceáin bhliantúla go léir nár tugadh, más ann, faighte aige ón gcuideachta.

  “311A.—(1) Without prejudice to the provisions of section 311 (8) of this Act and section 12 (6) of the Companies (Amendment) Act, 1982 , if a company feels aggrieved by having been struck off the register, the registrar of companies, on an application made in the prescribed form by the company before the expiration of twelve months after the publication in Iris Oifigiúil of the notice striking the company name from the register, and provided he has received all annual returns outstanding, if any, from the company, may restore the name of the company to the register.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 441. #615821

  (6) I gcás nach ndéanfaidh cuideachta ainmnithe díol a scaireanna leis an bpobal a chur ar aghaidh laistigh de thréimhse, nach faide ná sé mhí, a bheidh sonraithe san údarú faoin alt seo, measfar, ar an tréimhse a shonraítear amhlaidh a bheith imithe i léig, gur scoir an chuideachta de bheith ina cuideachta ainmnithe.

  (6) In the event that a designated company does not promote the sale of its shares to the public within a period, not greater than six months, which shall be specified in the authorisation under this section, the company shall, on the expiry of the period so specified, be deemed to have ceased to be a designated company.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 442. #633731

  Duine atá bunaithe laistigh den Aontas a mhonaraíonn nó a allmhairíonn substaint ábhartha, inti féin nó i dtáirgí bithicídeacha, (‘an soláthraí substainte’) nó a mhonaraíonn nó a chuireann táirge bithicídeach ar fáil ar an margadh, táirge arb é an tsubstaint ábhartha sin atá ann, a bhfuil an tsubstaint ábhartha sin ann, nó a ngintear an tsubstaint ábhartha as, (‘an soláthraí táirge’), féadfaidh sé uair ar bith sainchomhad iomlán substainte don tsubstaint ábhartha sin, litir rochtana ar an sainchomhad iomlán substainte sin, nó uimhir tagartha don sainchomhad sin a bhfuil na tréimhsí cosanta sonraí go léir ina leith imithe in éag a thíolacadh don Ghníomhaireacht.

  A person established within the Union who manufactures or imports a relevant substance, on its own or in biocidal products (“the substance supplier”) or who manufactures or makes available on the market a biocidal product consisting of, containing or generating that relevant substance (“the product supplier”), may at any time submit to the Agency either a complete substance dossier for that relevant substance, a letter of access to a complete substance dossier, or a reference to a complete substance dossier for which all data protection periods have expired.

  Rialachán (AE) Uimh. 334/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, a mhéid a bhaineann le coinníollacha áirithe le haghaidh rochtain ar an margadh Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 443. #639267

  Ní mór comhábhair agus comhpháirteanna trealaimh, atá ceaptha lena n‑úsáid ghairid i dtimpeallachtaí ardteochta agus comhábhair agus comhpháirteanna TCP ar dócha go steallfar táirgí teo amhail méid mór d’ábhar leáite orthu, go leor de thoilleadh teirmeach bheith acu chun an chuid is mó den teas stóráilte a choinneáil go dtí go bhfuil an t‑úsáideoir imithe ón limistéar contúirte agus a chuid TCP bainte de.

  Materials and other components of equipment intended for brief use in high-temperature environments and of PPE which may be splashed by hot products such as large quantities of molten material must also possess sufficient thermal capacity to retain most of the stored heat until after the user has left the danger area and removed his PPE.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 444. #640869

  I gcás nach bhfuil barúlacha soláthraithe ag an urraitheoir nó nach bhfuil an sainchomhad iarratais tugtha chun iomláine aige laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa chéad fhomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sna Ballstáit uile lena mbaineann.

  Where the sponsor has not provided comments or completed the application dossier within the period referred to in the first subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in all Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 445. #640912

  Más rud é nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse a bheidh socraithe ag an mBallstát tuairiscithe i gcomhréir leis an tríú fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sna Ballstáit uile lena mbaineann.

  Where the sponsor does not provide additional information within the period set by the reporting Member State in accordance with the third subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in all Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 446. #640931

  Más rud é nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse ama a bheidh socraithe ag an mBallstát lena mbaineann i gcomhréir leis an dara fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sa Bhallstát lena mbaineann sin.

  Where the sponsor does not provide additional information within the period set by the Member State concerned in accordance with the second subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in that Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 447. #640972

  I gcás na mBallstát sin nach ndéanann an t-urraitheoir, laistigh de dhá bhliain, iarratas ar údarú atá teoranta do na gnéithe atá cumhdaithe i gCuid II den tuarascáil measúnaithe, measfar an t-iarratas i dtaca leis na gnéithe arna gcumhdach faoi Chuid I den tuarascáil mheasúnaithe bheith imithe i léig.

  In those Member States where the sponsor does not apply for an authorisation limited to aspects covered by Part II of the assessment report within two years, the application on the aspects covered by Part I of the assessment report shall be deemed to have lapsed.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 448. #640999

  Más rud é nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse arna a bheidh socraithe ag an mBallstát tuairiscithe i gcomhréir leis an tríú fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sa Bhallstát breise lena mbaineann.

  Where the sponsor does not provide additional information within the period set by the reporting Member State in accordance with the third subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in the additional Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 449. #641004

  Más rud é nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse ama a bheidh socraithe ag an mBallstát breise lena mbaineann i gcomhréir leis an dara fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sa Bhallstát breise lena mbaineann.

  Where the sponsor does not provide additional information within the period set by the additional Member State concerned in accordance with the second subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in the additional Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 450. #641050

  Más rud é nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse a bheidh socraithe ag an mBallstát tuairiscithe i gcomhréir leis an tríú fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sna Ballstáit uile lena mbaineann.

  Where the sponsor does not provide additional information within the period determined by the reporting Member State in accordance with the third subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in all Member States concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 451. #641072

  I gcás nach bhfuil barúlacha soláthraithe ag an urraitheoir nó nach bhfuil an sainchomhad iarratais tugtha chun iomláine aige laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa chéad fhomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sa Bhallstát lena mbaineann.

  Where the sponsor has not provided comments nor completed the application dossier within the period referred to in the first subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in the Member State concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 452. #641080

  Más rud é nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse bheidh socraithe ag an mBallstát lena mbaineann i gcomhréir leis an tríú fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sa Bhallstát sin.

  Where the sponsor does not provide additional information within the period set by the Member State concerned in accordance with the third subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in that Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 453. #641092

  I gcás nach soláthróidh an t-urraitheoir faisnéis bhreise laistigh den tréimhse a bheidh socraithe ag an mBallstát lena mbaineann i gcomhréir leis an dara fomhír, measfar an t-iarratas bheith imithe i léig sa Bhallstát sin.

  Where the sponsor does not provide the requested additional information within the period set by the Member State concerned in accordance with the second subparagraph, the application shall be deemed to have lapsed in that Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 454. #642744

  ní cheadófar do dhuine gníomhú mar chigire i gcigireacht a dhéanamh ar iniúchóir reachtúil nó ar ghnólacht iniúchóireachta go dtí go mbeidh trí bliana ar a laghad imithe in éag ón tráth ar scoir an duine sin de bheith ina chomhpháirtí nó ina comhpháirtí nó ina fhostaí nó ina fostaí de chuid an iniúchóra reachtúil sin nó de chuid an ghnólachta iniúchóireachta sin nó de bheith comhlachaithe ar shlí eile leis an iniúchóir reachtúil sin nó leis an ngnólacht iniúchóireachta sin;

  a person shall not be allowed to act as an inspector in an inspection of a statutory auditor or an audit firm until at least three years have elapsed since that person ceased to be a partner or employee of that statutory auditor or of that audit firm or to be otherwise associated with that statutory auditor or audit firm;

  Rialachán (AE) Uimh. 537/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le ceanglais shonracha a bhaineann le hiniúchóireacht reachtúil ar eintitis leasa phoiblí agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/909/CE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 455. #653862

  Beidh Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 imithe i léig, dá bhrí sin, amhail ón 1 Eanáir 2014 nó ón 1 Eanáir 2018 i ndáil le Ballstáit a bhfuil clár ceithre bliana nó ocht mbliana acu faoi seach agus ba cheart é a aisghairm dá bhrí sin.

  Regulation (EC) No 637/2008 will therefore become obsolete from 1 January 2014 or 1 January 2018 as regards Member States which have, respectively, four or eight-year programmes and should therefore be repealed.

  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle

 456. #655571

  Beart sealadach is ea Rialachán (CE) Uimh. 1601/96 ón gComhairle [18] maidir le cabhair do tháirgeoirí leannlusanna le haghaidh bhuaint 1995, agus de réir chineál an bhirt féin, tá sé imithe i léig anois.

  Council Regulation (EC) No 1601/96 [17] concerning aid to hops producers for the 1995 harvest is a temporary measure, which, by its nature, is now obsolete.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 457. #655572

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1037/2001 ón gComhairle [19] lena n-údaraítear tairiscint agus seachadadh fíonta áirithe, tá sé imithe i léig de bhrí gur cuireadh forálacha an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le trádáil i bhfíon arna ghlacadh le Cinneadh 2006/232/CE [20] ón gComhairle ina ionad.

  Council Regulation (EC) No 1037/2001 [18] authorising the offer and delivery of certain imported wines has been superseded by the provisions of the Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine adopted by Council Decision 2006/232/EC [19], and is therefore obsolete.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 458. #681631

  ciallaíonn “leata go fairsing” speiceas coimhthíoch ionrach a bhfuil a líon imithe níos faide ná céim an nádúraithe, céim ag a bhfuil líon féinchothaitheach, agus go bhfuil sé leata chun cuid mhór den raon ionchasach inar féidir leis maireachtáil agus atáirgeadh a choilíniú;

  'widely spread' means an invasive alien species whose population has gone beyond the naturalisation stage, in which a population is self-sustaining, and has spread to colonise a large part of the potential range where it can survive and reproduce;

  Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú

 459. #684976

  Ós rud é go ndeachaigh forálacha Theideal I de Rialachán (CE) Uimh. 427/2003 maidir leis an sásra cosanta idirthréimhseach atá sonrach ó thaobh an táirge de in éag an 11 Nollaig 2013, agus go bhfuil forálacha Theideal II den Rialachán sin imithe i léig anois, is iomchuí, ar mhaithe le comhleanúnachas, soiléireacht agus le réasúntacht, Airteagal 14a agus Airteagal 14b den Rialachán sin a thabhairt isteach sa Rialachán seo.

  Since the provisions of Title I of Regulation (EC) No 427/2003 on the transitional product-specific safeguard mechanism expired on 11 December 2013 and the provisions of Title II of that Regulation are now obsolete, it is appropriate, in the interest of coherence, clarity and rationality, to incorporate Articles 14a and 14b of that Regulation into this Regulation.

  Rialachán (AE) 2015/755 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le comhrialacha d'allmhairí ó thríú tíortha áirithe 

 460. #694215

  Ní raibh feidhm ag an scéim shealadach, scéim a bunaíodh leis an Rialachán sin, ach go dtí an bhliain mhargaíochta 2009/2010.(3) Ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil agus soiléireacht, ba cheart na gníomhartha dlí sin atá imithe i seandacht a aisghairm,

  The temporary scheme established by that Regulation was applicable only until the marketing year 2009/2010.(3) For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete legal acts should be repealed,

  Rialachán (AE) 2015/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena n-aisghairtear Treoir 76/621/CEE ón gComhairle maidir le socrú uasleibhéal an aigéid éarúcaigh in olaí agus i saillte agus Rialachán (CE) Uimh. 320/2006 ón gComhairle lena mbunaítear scéim shealadach chun tionscal an tsiúcra a athstruchtúrú

 461. #695705

  Nuair nach gcuirtear isteach iarraidh ar athnuachan nó nuair a chuirtear isteach é tar éis don tréimhse dá bhforáiltear i mír 3 dul in éag, nó nuair nach n-íoctar na táillí nó nach n-íoctar iad go dtí tar éis don tréimhse sin dul in éag, nó nuair nach ndéantar na heasnaimh dá dtagraítear i mír 7 a leigheas laistigh den tréimhse sin, cinnfidh an Oifig go bhfuil an clárú imithe in éag agus cuirfidh sí an méid sin in iúl do dhílseánach an trádmhairc sin de chuid AE dá réir sin.

  Where a request for renewal is not submitted or is submitted after the expiry of the period provided for in paragraph 3, or where the fees are not paid or are paid only after the period in question has expired, or where the deficiencies referred to in paragraph 7 are not remedied within that period, the Office shall determine that the registration has expired and shall notify the proprietor of the EU trade mark accordingly.

  Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 462. #697107

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon aisghairm roinnt gníomhartha de chuid an Aontais ó acquis Schengen atá imithe as feidhm, a ghnóthú go leordhóthanach ach gur féidir é a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

  Since the objective of this Regulation, namely the repeal of a number of obsolete Union acts belonging to the Schengen acquis cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

  Rialachán (AE) 2016/93 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen

 463. #697202

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon roinnt gníomhartha de chuid an Aontais i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla atá imithe as feidhm, agus ar cuid de acquis Schengen iad, a aisghairm, a ghnóthú go leordhóthanach ach gur féidir é a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta faoi mar a leagtar amach iad in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

  Since the objective of this Regulation, namely the repeal of a number of obsolete Union acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters and belonging to the Schengen acquis, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 464. #697207

  Tar éis don Ríocht Aontaithe fógra a thabhairt an 24 Iúil 2013 i gcomhréir leis an gcéad abairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, níl feidhm a thuilleadh ag na Cinntí ná ag an Dearbhú atá imithe as feidhm agus dá dtagraítear thuas, maidir leis an Ríocht Aontaithe amhail ón 1 Nollaig 2014, de bhun an dara habairt den chéad fhomhír d’Airteagal 10(4) den Phrótacal sin.

  Following the notification made by the United Kingdom on 24 July 2013 in accordance with the first sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of Protocol No 36 on transitional provisions, the obsolete Decisions and Declaration referred to above have ceased to apply to the United Kingdom as from 1 December 2014, pursuant to the second sentence of the first subparagraph of Article 10(4) of that Protocol.

  Rialachán (AE) 2016/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe ó acquis Schengen i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 465. #697280

  Cé go bhforáiltear in Airteagal 83(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) do threoracha a ghlacadh, is é an rogha i ndáil le rialachán mar ionstraim chun Gníomhaíocht Chomhpháirteach 96/750/CGB agus Cinneadh Réime 2008/978/CGB a aisghairm an rogha iomchuí ós rud é nach mbunaítear leis an Rialachán seo rialacha íosta maidir le cionta agus smachtbhannaí coiriúla a shainiú, ach ní dhéantar ach gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm leis gan gníomhartha nua a chur ina n-ionad.

  Although Article 83(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provides for the adoption of directives, the choice of a regulation as an instrument for repealing Joint Action 96/750/JHA and Framework Decision 2008/978/JHA is appropriate because this Regulation does not establish minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions, but only repeals obsolete acts without replacing them with new ones.

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 466. #697281

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon roinnt gníomhartha de chuid an Aontais i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla atá imithe as feidhm a aisghairm, a ghnóthú go leordhóthanach ach gur féidir é a bhaint amach níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE).

  Since the objective of this Regulation, namely the repeal of a number of obsolete Union acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).

  Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla

 467. #697656

  fíorú go bhfuil doiciméad i seilbh an náisiúnaigh tríú tír atá bailí chun an teorainn a thrasnú agus nach bhfuil imithe in éag, agus go bhfuil ag gabháil leis an doiciméad sin, nuair is infheidhme, an víosa nó an cead cónaithe atá riachtanach;

  verification that the third-country national is in possession of a document which is valid for crossing the border and which has not expired, and that the document is accompanied, where applicable, by the requisite visa or residence permit;

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 468. #698175

  Cosaint idirnáisiúnta: tabharfar rochtain ar nósanna imeachta ábhartha Ballstáit i gcomhréir le acquis an Aontais maidir le tearmann do náisiúnach tríú tír atá imithe thar rialú imeachta arna fheidhmiú ag gardaí teorann tríú tír agus a iarann, ina dhiaidh sin, cosaint idirnáisiúnta ar ghardaí teorann an Bhallstáit atá i láthair sa tríú tír.

  International protection: a third-country national who has passed exit control by third-country border guards and subsequently asks Member State border guards present in the third country for international protection, shall be given access to relevant Member State procedures in accordance with Union asylum acquis.

  Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)

 469. #700370

  Comhábhair agus comhpháirteanna trealaimh, atá ceaptha lena n-úsáid ghairid i dtimpeallachtaí ardteochta agus comhábhair agus comhpháirteanna TCP ar dócha go steallfar táirgí teo amhail ábhar leáite orthu, ní mór dóibh go leor de thoilleadh teirmeach bheith acu chun an chuid is mó den teas stóráilte a choinneáil go dtí go bhfuil an t-úsáideoir imithe ón limistéar contúirte agus an TCP bainte de.

  Materials and other components of equipment intended for brief use in high-temperature environments and of PPE which may be splashed by hot products such as molten material must also possess sufficient thermal capacity to retain most of the stored heat until after the user has left the danger area and removed the PPE.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 470. #702048

  Tá na gníomhartha seo a leanas ón gComhairle i réimse na sláinte ainmhithe imithe i léig agus ba cheart iad a aisghairm go sainráite ar mhaithe le soiléire reachtaíocht an Aontais: Cinneadh 78/642/CEE [53]; Treoir 79/110/CEE ón gComhairle [54]; Treoir 81/6/CEE ón gComhairle [55]; Cinneadh 89/455/CEE ón gComhairle [56]; Treoir 90/423/CEE ón gComhairle [57]; Cinneadh 90/678/CEE ón gComhairle [58], Treoir 92/36/CEE ón gComhairle [59]; Treoir 98/99/CE ón gComhairle [60].

  The following Council acts in the area of animal health are obsolete and should be expressly repealed in the interests of clarity of Union legislation: Council Decision 78/642/EEC [53], Council Directive 79/110/EEC [54], Council Directive 81/6/EEC [55], Council Decision 89/455/EEC [56], Council Directive 90/423/EEC [57], Council Decision 90/678/EEC [58], Council Directive 92/36/EEC [59], Council Directive 98/99/EC [60].

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 471. #713078

  Ar an gcaoi chéanna, ba cheart foráil a dhéanamh do rialacha speisialta chun go gceadófaí pórtha atá imithe in éag nó ata ar a bhfuil baol suntasach ann go rachaidh siad i léig a athchruthú.

  Likewise, special rules should be provided for to allow for the reconstruction of breeds which have disappeared or are in serious danger of disappearing.

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 472. #713399

  I gcás ina mbíonn sé beartaithe ag cumann póir pór atá imithe in éag nó atá go mór i mbaol imeacht in éag a athchruthú, féadfaidh Ballstát nó, má chinneann sé amhlaidh, údarás inniúil a údarú go ndéanann an cumann póir sin sliocht na n-ainmhithe pórúcháin folaíochta den phór sin atá le hathchruthú nó ainmhithe pórúcháin folaíochta nó sliocht ainmhithe pórúcháin folaíochta de phórtha eile atá mar chuid d'athchruthú an phóir sin nó aon ainmhí a ndéanann an cumann póir a bhreithniú go dtagann sé leis na saintréithe don phór atá le hathchruthú agus, i gcás inarb infheidhme, go gcomhlíonann sé na ceanglais feidhmíochta íosta a leagtar síos sa chlár póraithe a iontráil i bpríomhchuid an phórleabhair ar choinníoll:

  Where a breed society intends to reconstruct a breed that has disappeared or that is in serious danger of disappearing, a Member State, or, if it so decides, the competent authority, may authorise the breed society to enter, in the main section of the breeding book, descendants of purebred breeding animals of the breed to be reconstructed or purebred breeding animals or descendants from purebred breeding animals of other breeds which enter in the reconstruction of that breed or any animal which is judged by the breed society to conform to the characteristics of the breed to be reconstructed and which, where applicable, fulfil the minimum performance requirements laid down in the breeding programme provided that:

  Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 473. #720347

  Ní dochar é do cheart ar bith tréimhse ama a bheith imithe in éag má chruthaíonn an páirtí lena mbaineann gur tharla imthosca nárbh fhéidir a thuar nó go raibh force majeure ann.

  No right shall be prejudiced in consequence of the expiry of a time limit if the party concerned proves the existence of unforeseeable circumstances or of force majeure.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 474. #722743

  Ní dochar é do cheart ar bith tréimhse ama a bheith imithe in éag má chruthaíonn an páirtí lena mbaineann gur tharla imthosca nárbh fhéidir a thuar nó go raibh force majeure ann.

  No right shall be prejudiced in consequence of the expiry of a time limit if the party concerned proves the existence of unforeseeable circumstances or of force majeure.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 475. #727048

  Tá forálacha áirithe i Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 imithe i léig, go háirithe ós rud é go bhfuil siad cumhdaithe anois faoi ghníomhartha eile de chuid an Aontais.

  Certain provisions of Regulation (EC) No 302/2009 have become obsolete, in particular since they are now covered by other Union acts.

  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

 476. #731878

  Gan dochar do na ceanglais a leagtar amach i mír 3, féadfar an deimhniú réamhonnmhairithe a eisiúint nuair a bheidh na plandaí, na táirgí plandaí nó na réada eile imithe ó áitreabh an oibreora ghairmiúil lena mbaineann, ar an gcoinníoll go ndearnadh na hiniúchtaí, agus i gcás inar gá, an tsampláil, agus go ndeimhnítear leis an iniúchadh nó an tsampláil sin go gcomhlíonann na plandaí, na táirgí plandaí nó na réada sin ceann amháin nó níos mó de na ceanglais shonracha fíteashláintíochta dá dtagraítear i mír 2.

  Without prejudice to the requirements set out in paragraph 3, the pre-export certificate may be issued when the plants, plant products or other objects have left the premises of the professional operator concerned, provided that inspections and, where necessary, sampling have been carried out, confirming the compliance of those plants, plant products or other objects with one or more of the specific phytosanitary requirements referred to in paragraph 2.

  Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle

 477. #732837

  Ós rud é nach bhfuil aon tagairtí eile ann do na hIarscríbhinní sin i Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008, tá siad imithe as feidhm agus ba cheart iad a scriosadh.

  Since there are no other references in Regulation (EC) No 1342/2008 to those Annexes, they became obsolete and should be deleted.

  Rialachán (AE) 2016/2094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle lena mbunaítear plean fadtéarmach don stoc trosc agus don iascach a shaothraíonn an stoc sin

 478. #733999

  Chun deireadh a chur le neamhréireachtaí i gcóras dlí an Aontais agus d'fhonn rannchuidiú le simpliú trí dheireadh a chur le gníomh dlí atá imithe i léig, is iomchuí dá bhrí sin Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 a aisghairm.

  In order to eliminate inconsistencies in the Union legal order and with a view to contributing to simplification by eliminating a legal act which has become obsolete, it is therefore appropriate to repeal Regulation (EEC) No 1192/69.

  Rialachán (AE) 2016/2337 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 ón gComhairle maidir le comhrialacha chun cuntais na ngnóthas iarnróid a normalú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 479. #735543

  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh áfach nach mbeidh teacht sa chlár, trí mheán leictreonach, ar na doiciméid uile ná ar na sonraí uile, ná ar chineálacha áirithe díobh, a comhdaíodh i bhfoirm páipéir ar dháta nach féidir a bheith níos déanaí ná an 31 Nollaig 2006 nó ar dháta roimhe sin, má tá tréimhse shonraithe imithe in éag idir dáta an chomhdaithe agus an dáta ar a cuireadh an t-iarratas isteach chuig an gclár.

  However, Member States may decide that all, or certain types of, documents and particulars filed by paper means on or before a date which may not be later than 31 December 2006 shall not be obtainable from the register by electronic means if a specified period has elapsed between the date of filing and the date of the application submitted to the register.

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 480. #748894

  ciallaíonn “miotail athchúrsáilte” táirgí úsáideora deiridh nó iarthomhaltais athshlánaithe, nó dramh-mhiotail phróiseáilte a rinneadh le linn monarú táirgí; folaíonn “miotail athchúrsáilte” ábhair bhreise, imithe i léig, lochtacha agus dramh-mhiotail, ina bhfuil miotail athleáite nó phróiseáilte atá oiriúnach lena n-athchúrsáil i dtáirgeadh stáin, tantalaim, tungstain nó óir.

  ‘recycled metals’ means reclaimed end-user or post-consumer products, or scrap processed metals created during product manufacturing, including excess, obsolete, defective, and scrap metal materials which contain refined or processed metals that are appropriate for recycling in the production of tin, tantalum, tungsten or gold.

  Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca

 481. #750714

  Nuair nach gcuirtear isteach iarraidh ar athnuachan nó nuair a chuirtear isteach é tar éis don tréimhse dá bhforáiltear i mír 3 dul in éag, nó nuair nach n-íoctar na táillí nó nach n-íoctar iad go dtí tar éis don tréimhse sin dul in éag, nó nuair nach ndéantar na heasnaimh dá dtagraítear i mír 7 a leigheas laistigh den tréimhse sin, cinnfidh an Oifig go bhfuil an clárú imithe in éag agus cuirfidh sí an méid sin in iúl do dhílseánach an trádmhairc sin de chuid AE dá réir sin.

  Where a request for renewal is not submitted or is submitted after the expiry of the period provided for in paragraph 3, or where the fees are not paid or are paid only after the period in question has expired, or where the deficiencies referred to in paragraph 7 are not remedied within that period, the Office shall determine that the registration has expired and shall notify the proprietor of the EU trade mark accordingly.

  Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 482. #805137

  (4) Ní bhainfidh an t-alt so le haon chlub atá, le linn rithte an Achta so, cláruithe fén Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904, go dtí go mbeidh an deimhniú ar chlárú an chlub san, a bheidh i bhfeidhm ar bheith caithte do dhá mhí o am rithte an Achta so, imithe in éag.

  (4) This section shall not apply to any club which at the passing of this Act is registered under the Registration of Clubs (Ireland) Act, 1904 until the expiration of the certificate of registration of such club which shall be in force at the expiration of two months from the passing of this Act.

  Uimhir 15 de 1927: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1927

 483. #805771

  —(1) I gcás ina mbeidh aon phaitinn imithe i nea-mbrí de dheascaibh a theipthe ar an bpaitinní aon táille orduithe áirithe d'íoc laistigh den aimsir orduithe, féadfidh an paitinní ordú d'iarraidh ar an gceannasaí sa tslí orduithe chun an phaitinn d'aithbheochaint.

  —(1) Where any patent has become void owing to the failure of the patentee to pay any prescribed fee within the prescribed time, the patentee may apply to the controller in the prescribed manner for an order for the restoration of the patent.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 484. #806861

  (4) Einne a dhéanfidh, tar éis an cóipcheart i bpátrún do bheith imithe in éag, an focal “cláruithe” no aon fhocal no focail a chialluíonn go bhfuil cóipcheart sa phátrún fós, do chur no a chur fé ndeár é do chur ar aon earra ar a mbeidh an pátrún curtha, beidh sé ciontach i gcionta fén bhfo-alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air.

  (4) Any person who, after the copyright in a design has expired, puts or causes to be put on any article to which the design has been applied the word "registered," or any word or words implying that there is a subsisting copyright in the design, shall be guilty of an offence under this sub-section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding five pounds.

  Uimhir 16 de 1927: ACHT MAOINE TIONNSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927

 485. #822281

  (a) go bhfuil níos mó ná trí bliana imithe o scuireadh Comhairle Bhailecheanntar na hInse leis an Ordú um Chomhairle Bhailecheanntar na hInse (Scur), 1926, a dhin an tAire an 14adh lá d'Abrán, 1926, fé alt 72 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ), agus

  ( a ) that more than three years have elapsed since the dissolution of the Ennis Urban District Council by the Ennis Urban District Council (Dissolution) Order, 1926, made by the Minister on the 14th day of April, 1926, under section 72 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925) , and

  Uimhir 6 de 1929: ACHT COMHAIRLE BHAILECHEANNTAR NA hINSE (SCUR), 1929

 486. #823578

  (a) go bhfuil níos mó ná trí bliana imithe o scuireadh Comhairle Bhailecheanntar Bhaile Atha Truim leis an Ordú um Chomhairle Bhailecheanntar Bhaile Atha Truim (Scur), 1926, a dhin an tAire an 17adh lá d'Iúl, 1926, fé alt 72 den Acht Rialtais Áitiúla, 1925 ( Uimh. 5 de 1925 ), agus

  ( a ) that more than three years have elapsed since the dissolution of the Trim Urban District Council by the Trim Urban District Council (Dissolution) Order, 1926, made by the Minister on the 17th day of July, 1926, under section 72 of the Local Government Act, 1925 (No. 5 of 1925), and

  Uimhir 28 de 1929: ACHT COMHAIRLE BHAILECHEANNTAR BHAILE ÁTHA TRUIM (SCUR), 1929

 487. #848447

  (b) féadfar an ceadúnas san do dheonadh le teacht i bhfeidhm díreach ar dhul in éag do cheadúnas eile den tsórt san do deonadh don duine céanna roimhe sin i gcóir an áitreibh chéanna no an áitreibh chéanna nách mór, agus san d'ainneoin gan an ceadúnas san do deonadh roimhe sin do bheith imithe in éag agus d'ainneoin go mbeidh tréimhse iomlán an cheadúnais sin agus an cheadúnais eile sin no gach ceadúnais eile den tsórt san, do deonadh roimhe sin, níos sia ná ráithe;

  ( b ) such licence may be granted to commence immediately on the expiration of another such licence previously granted to the same person in respect of the same or substantially the same premises, notwithstanding that such previously granted licence has not expired and notwithstanding that the total period of such licence and such other or every such other licence previously granted will exceed three months;

  Uimhir 6 de 1932: ACHT DEOCHA MEISCIÚLA (CEADÚNAISÍ ÓCÁIDEACHA), 1932

 488. #848577

  (b) féadfar an ceadúnas san do dheonadh le teacht i bhfeidhm díreach ar dhul in éag do cheadúnas eile den tsórt san do deonadh don duine céanna roimhe sin i gcóir an áitreibh chéanna d'ainneoin gan an ceadúnas san do deonadh roimhe sin do bheith imithe in éag;

  ( b ) such licence may be granted to commence immediately on the expiration of another such licence previously granted to the same person in respect of the same premises notwithstanding that such previously granted licence has not expired;

  Uimhir 7 de 1932: ACHT UM CHOMÓRADH CHUIRP CHRÍOST (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1932

 489. #855050

  (7) Féadfaidh an Rialuitheoir agus, más deimhin leis an praghas mór-dhíola bhaineann leis an gcás do bheith imithe i méid go mór o rinneadh an deimhniú san, déanfaidh deimhniú fén alt so do cheiliúradh agus leis sin scuirfidh an deimhniú san de bheith i bhfeidhm.

  (7) The Controller may and, if he is satisfied that the relevant wholesale price has substantially advanced since such certificate was made, shall revoke a certificate under this section and thereupon such certificate shall cease to be in force.

  Uimhir 33 de 1932: ACHT CHUN PRAGHSANNA DO RIALÚ, 1932

 490. #858758

  (2) Má húsáidtear aon fheithicil inneall-ghluaiste i gcóir iompair earraí ceannaíochta de bhóthar gan pláta feithicle tugadh amach fén gCuid seo den Acht so alos na feithicle sin do bheith greamuithe dhi san áit agus sa tslí orduithe, no go bpláta feithicle den tsórt san ach agha-lot chó mór san imithe air de dhruim caithimh no díobhála go mbeidh na marcanna ceangaltar, leis an Acht so, do bheith air scriosta dhe no do-léighte, beidh únaer na feithicle sin agus fós tiománaí na feithicle sin, beidh gach duine fé leith acu ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint do chur air.

  (2) If any mechanically propelled vehicle is used for the purposes of merchandise road transport without having affixed thereto in the prescribed place and manner a vehicle plate issued under this Part of this Act in respect of such vehicle, or with such vehicle plate so defaced by wear or injury that the marks required by this Act to be borne thereon are obliterated or illegible, the owner of such vehicle and also the driver thereof shall each be guilty of an offence under this section and shall be liable on summary conviction thereof to a fine not exceeding ten pounds.

  Uimhir 8 de 1933: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

 491. #860076

  (5) Má chuireann duine ina luighe ar údarás cheadúnúcháin go bhfuil ceadúnas tiomána do dheon an t-údarás ceadúnúcháin sin do imithe amú no millte no díthithe féadfaidh an t-údarás ceadúnúcháin sin dúbláid den cheadúnas san do thabhairt amach don duine sin agus féadfaid táille nách mó ná scilling d'éileamh ar an dúbláid sin.

  (5) Where a person satisfies a licensing authority that a driving licence granted to him by such licensing authority has been lost, mutilated, or destroyed, such licensing authority may issue to such person a duplicate of such licence and may charge there for a fee not exceeding one shilling.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 492. #860152

  —(1) Beidh duine go ndéanfar ordú dí-cháilíochta ina thaobh dí-cháilithe chun ceadúnais tiomána do bheith aige ar feadh na tréimhse luadhfar chuige sin san ordú san, agus an ceadúnas tiomána (más aon cheann é) bheidh ag an duine sin ar dháta an orduithe sin beidh sé ar fiunraoi go dtí go mbeidh an tréimhse sin caithte no an ceadúnas san imithe in éag, pe'ca ní aca san is túisce thárlóidh.

  —(1) A person in respect of whom a disqualification order is made shall be disqualified for holding a driving licence during the period specified in that behalf in such order, and the driving licence (if any) held by such person at the date of such order shall be suspended until the expiration of such period or the expiration of such licence, whichever first happens.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 493. #873546

  —(1) Más fostóir a chuirfidh i gcoinnibh có-aontú i dtaobh íocaíochta seachtainiúla do chlárú agus san ar an scór go bhfuil an t-oibrí imithe thar n-ais chun oibre agus gur féidir do oiread páigh do thuilleamh agus do bhí á thuilleamh aige roimh an tionóisc agus más deimhin leis an gCúirt gur fíor an scór san féadfaidh an Chúirt, má orduíonn an có-aontú do chlárú, a ordú go gclárófar an có-aontú ar pé téarmaí is dóich léi is cóir sa chás.

  —(1) Where the objection to registration of a weekly payment agreement is made by an employer on the ground that the workman has returned to work and that he is able to earn the same wages as he did before the accident and the Court is satisfied of the truth of such ground, the Court may if it directs the agreement to be registered, direct that the agreement be registered on such terms as under the circumstances it may think just.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 494. #873713

  (3) Más rud é, maidir le luing go mbeidh iarratas le déanamh ina taobh fén alt so, go ndéanfar gearán leis an Aire go mbeidh sí imithe, sarar féidir an t-iarratas san do dhéanamh, lasmuich de sna teoranta gur féidir í do ghabháil laistigh díobh, déanfar, má orduíonn an tAire é, an long do choinneáil go ceann pé aimsir is leor chun an iarratais do dhéanamh agus a thora do chur in úil don oifigeach no don duine choinneoidh an long agus ní dhlighfidh an t-oifigeach no an duine sin aon chostaisí ná airgead damáiste d'íoc mar gheall ar an gcoinneáil sin más do réir orduithe an Aire do rinneadh an choinneáil.

  (3) Where a complaint is made to the Minister that before an application can be made under this section the ship in respect of which the application is to be made will have departed from the limits within which she can be arrested, the ship shall, if the Minister so directs, be detained for such time as will allow the application to be made and the result thereof to be communicated to the officer or person detaining the ship, and that officer or person shall not be liable for any costs or damages in respect of the detention, if made in accordance with the directions of the Minister.

  Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934

 495. #876557

  Cosc do chur le díobháil do thaithneamhachtaí de dheascaibh aon déanmhas do bheith imithe chun donais no leigthe i léig no de dheascaibh aon talamh atá ag dul le déanmhas no ar imeall bóthair i líomatáiste comhnathóireachta do bheith ar dhroch-staid no leigthe i léig, no an díobháil sin do leigheas no do chur ar ceal.

  Preventing, remedying or removing injury to amenities arising from the ruinous or neglected condition of any structure or by the objectionable or neglected condition of any land attached to a structure or abutting on a road or situate in a residential area.

  Uimhir 22 de 1934: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH, 1934

 496. #936351

  —(1) Féadfaidh forálacha (i dtaobh bóithre i gcoitinne no i dtaobh bóthair no bóithre áirithe) bheith i scéim phleanála á thabhairt mar chomhacht don údarás fhreagarthach éadan-líne do cheapadh d'fhoirgintí agus do dhéanmhaisí eile bheidh ar teorainn bóthair, sa líomatáiste le n-a mbainfidh an scéim phleanála san, a déanfar, a claonfar no a leathnófar tar éis na scéime pleanála san do cheapadh agus ná beidh éadan-líne ceaptha ina thaobh leis an scéim phleanála san no go mbeidh an éadan-líne bheidh ann imithe as feidhm maidir leis agus a ordú cadiad na fógraí bheidh le tabhairt agus cadé an nós imeachta bheidh le leanúint maidir leis an gcomhacht san d'fheidhmiú.

  —(1) A planning scheme may contain provisions (either in relation to roads generally or in relation to one or wore specified roads) empowering the responsible authority to determine the frontage line of buildings and other structures adjoining a road in the area to which such planning scheme relates which is constructed, diverted or widened after the making of such planning scheme and for which a frontage line is not determined by such planning scheme or for which the existing frontage line has become obsolete and prescribing the notices to be given and the procedure to be followed in relation to the exercise of such power.

  Uimhir 11 de 1939: ACHT UM BAILTE AGUS LÍOMATÁISTÍ DO SHÍNEADH AMACH (LEASÚ), 1939

 497. #967177

  (3) Féadfaidh duine ar bith ceadúnas (dá ngairmtear ceadúnas bancaera san Acht so) d'iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncuim agus d'fháil uatha, á údarú dhó gnó bancaerachta do sheoladh o dháta tabhartha amach an cheadúnais sin go dtí an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin no, i gcás ceadúnais a bhéarfar amach mar athnuachaint ar cheadúnas ná beidh imithe in éag, ón gcéad 1adh lá d'Eanar tar éis dáta tabhartha amach an cheadúnais a bhéarfar amach amhlaidh go dtí an chéad 31adh lá de Mhí na Nodlag ina dhiaidh sin.

  (3) Any person may apply to the Revenue Commissioners and obtain from them a licence (in this Act referred to as a banker's licence) authorising him to carry on banking business from the date of issue of such licence until the next following 31st day of December or, in the case of a licence issued by way of renewal of a licence which has not expired, from the 1st day of January next after the date of issue of the licence so issued until the next following 31st day of December.

  Uimhir 22 de 1942: ACHT AN BHAINC CHEANNAIS, 1942

 498. #996665

  (b) maidir le déanamh aon oibreacha is oibreacha de shaghas gur dócha, nuair a scoirfear den mhianach a oibriú, go mbeidh laghdú chomh mór sin imithe ar a luach gur beag is fiú iad, más fiú dada iad,

  ( b ) on the construction of any works which are of such a nature that when the mine has ceased to be operated they are likely to have so diminished in value that their value will be little or nothing,

  Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946

 499. #1035425

  [An tiontó oifigiúil.] ACHT D'ATHGHAIRM GO SAINRÁITE ACHTACHÁN ÁIRITHE NÓ CODANNA D'ACHTACHÁIN A BHAINEAS LE hÚDARÁIS ÁITIÚLA AGUS DOB FHÉIDIR D'ÁIREAMH MAR ACHTACHÁIN ATÁ IMITHE IN ÉAG NÓ A bhFUIL SCORTHA ACU DE BHEITH I bhFEIDHM AR SHLÍ SEACHAS TRÍ ATHGHAIRM SAINRÁITE NÓ AR THARLA DHÓIBH, TRÍ IMEACHT AIMSIRE NÓ EILE, BHEITH NEAMHRIACHTANACH.

  AN ACT TO REPEAL EXPRESSLY CERTAIN ENACTMENTS OR PARTS OF ENACTMENTS RELATING TO LOCAL AUTHORITIES WHICH MAY BE REGARDED AS SPENT OR WHICH HAVE CEASED TO BE IN FORCE OTHERWISE THAN BY EXPRESS REPEAL OR WHICH HAVE, BY LAPSE OF TIME OR OTHERWISE, BECOME UNNECESSARY.

  Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950

 500. #1079290

  folaíonn “crannchur” gach comórtas le haghaidh airgid nó luach airgid ina dtugtar cranna tomhais nó meastacháin ar theaghmhais atá le teacht nó ar theagmhais atá imithe agus nach bhfuil a dtorthaí fionnta fós ná ar eolas go coitianta fós;

  "lottery" includes all competitions for money or money's worth involving guesses or estimates of future events or of past events the results of which are not yet ascertained or not yet generally known;

  Uimhir 2 de 1956: AN tACHT UM CHEARRBHACHAS AGUS CRANNCHUIR, 1956

 501. #1292162

  (4) Más deimhin le cigire, tar éis d'úinéir sócmhainne éileamh a dhéanamh, luach sócmhainne a bheith imithe in ísle bhrí, féadfaidh sé géilleadh don éileamh agus air sin beidh éifeacht leis an Acht seo ionann is dá mba gur dhíol an t-éilitheoir, agus go bhfuair sé ar ais láithreach, an tsócmhainn ar chomaoin ar cóimhéid leis an luach a sonraíodh san éileamh.

  (4) If, on a claim by the owner of an asset, the inspector is satisfied that the value of an asset has become negligible, he may allow the claim and thereupon this Act shall have effect as if the claimant had sold, and immediately re-acquired, the asset for a consideration of an amount equal to the value specified in the claim.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 502. #1301263

  (8) Folaíonn tagairtí san alt seo do dhiúscairt scaireanna nó urrús tagairtí d'ócáid déanta éilimh faoi alt 12 (4) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , go bhfuil luach scaireanna nó urrús imithe in ísle bhrí, agus forléireofar dá réir sin tagairtí do dhuine a rinne diúscairt.

  (8) References in this section to the disposal of shares or securities include references to the occasion of the making of a claim under section 12 (4) of the Capital Gains Tax Act, 1975 , that the value of shares or securities has become negligible, and references to a person making a disposal shall be construed accordingly.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 503. #1345318

  AGUS DE BHRÍ go bhfuil a lán de na cumhachtaí, de na feidhmeanna, de na dlínsí, de na dualgais, de na hoibleagáidí agus de na forálacha sin imithe as úsáid nó curtha as ionad le fada:

  AND WHEREAS many of the said powers, functions, jurisdictions, duties, obligations and provisions have long since fallen into disuse or been superseded:

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1979: AN tACHT UM CHOLÁISTE RÍOGA LIANNA NA hÉIREANN (CAIRT AGUS LITREACHA PAITINNE A LEASÚ), 1979

 504. #1360578

  —(1) Duine a mbeidh teideal aige chun léas frithdhílse a fháil agus a mbeidh a leas sa talamh imithe in éag leanfaidh sé de theideal a bheith aige an talamh a theachtadh go dtí go ndearbhófar nach bhfuil teideal aige chun léas frithdhílse a fháil nó go dtí go mbeidh léas forghníomhaithe ag an neasléasóir agus ag cibé uasléasóirí riachtanacha (más ann) i dtéarmaí ar a gcomhaontófar idir na páirtithe nó a shocrófar faoin gCuid seo agus, i rith na tréimhse sin, teachtfaidh sé an talamh ar na téarmaí (a mhéid is infheidhme iad) ar a ndearna sé é a theachtadh roimhe sin, faoi réir aon aisíoc nó coigeartú a dhéanfar faoin léas frithdhílse má dheonaítear dó é.

  —(1) A person who is entitled to obtain a reversionary lease and whose interest in the land has expired shall continue to be entitled to hold the land until either he is declared not to be entitled to obtain a reversionary lease or a lease is executed by his immediate lessor and such (if any) superior lessors as may be necessary, in terms agreed upon between the parties or settled under this Part and, during such period, he shall hold the land on the terms (so far as applicable) on which he previously held them, subject to any recoupments or adjustments that may be made under the reversionary lease if granted to him.

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 505. #1407866

  (c) i gcás cinneadh ag údarás iomchuí is údarás riaracháin, doiciméad á shuíomh go raibh an cinneadh faoi réir athbhreithnithe ag cúirt nó ag binse ach nach bhfuil faoina réir amhlaidh a thuilleadh toisc go bhfuil breith chríochnaitheach tugtha ag an gcúirt nó ag an mbinse agus go bhfuil an t-achomharc dífe nó toisc go bhfuil an t-achomharc tarraingthe siar nó toisc go bhfuil an t-am inar chóir an t-achomharc a thaisceadh imithe i léig;

  ( c ) in the case of a determination by a relevant authority which is an administrative authority, a document establishing that the determination was subject to review by a court or tribunal but is no longer so subject because the court or tribunal has made a final decision and has dismissed the appeal or because the appeal has been withdrawn or because the time within which an appeal should be lodged has expired;

  Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983

 506. #1408870

  beidh an ceart céanna ag an duine sin, le linn an dá mhí dhéag tar éis an tosach feidhme sin, chun léas frithdhílse a fháil a bheadh aige mura mbeadh a léas imithe in éag, agus beidh feidhm ag alt 40 den Acht sin dá réir sin.

  that person shall during the twelve months after that commencement have the same right to obtain a reversionary lease as he would have had if his lease had not expired, and section 40 of that Act shall apply accordingly.

  Uimhir 4 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1984

 507. #1409005

  —(1) Duine lena mbaineann Cuid II d'Acht (Uimh. 2) 1978 de bhua alt 73 d'Acht 1980 agus a mbeidh a leas sa talamh imithe in éag leanfaidh sé de bheith i dteideal an talamh a theachtadh go dtí go ndearbhófar nach bhfuil sé i dteideal an feo simplí a fháil nó go ndeonófar an feo simplí go cuí dó agus, i rith na tréimhse sin, teachtfaidh sé an talamh ar na téarmaí (a mhéid is infheidhme iad) ar a ndearna sé é a theachtadh roimhe sin, faoi réir gach aisíoca nó coigeartaithe is cuí.

  —(1) A person to whom Part II of Act (No. 2) of 1978 applies by virtue of section 73 of the Act of 1980 and whose interest in the land has expired shall continue to be entitled to hold the land until either he is declared not to be entitled to acquire the fee simple or a grant to him of the fee simple is duly made and, during such period, he shall hold the land on the terms (so far as applicable) on which he previously held it, subject to all proper recoupments or adjustments.

  Uimhir 4 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1984

 508. #1409025

  beidh an ceart céanna ag an duine sin, le linn an dá mhí dhéag tar éis an tosach feidhme sin, an feo simplí a fháil a bheadh aige mura mbeadh a leas imithe in éag, agus beidh feidhm ag alt 12 dá réir sin.

  that person shall during the twelve months after that commencement have the same right to acquire the fee simple as he would have had if his interest had not expired, and section 12 shall apply accordingly.

  Uimhir 4 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1984

 509. #1423617

  —(1) Más rud é, tar éis don Aire ceadú a bheith tugtha aige faoi alt 5 den Acht seo, go dtagann sé ar fhaisnéis a chuirfeadh faoi deara dó, dá mb'eol dó í an tráth a raibh sé ag breithniú an dtabharfadh sé an ceadú, amhras a bheith air faoin gceadú a thabhairt, ansin, más rud é, ar an tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra iomchuí faoi fho-alt (2) den alt seo a bheith imithe i léig agus ar bhreithniú a bheith déanta ar aon uiríll nó agóidí faoin bhfo-alt sin i leith an ábhair, go mbreithníonn an tAire nár cheart go dtabharfaí an ceadú, déanfaidh sé an ceadú a tharraingt siar.

  —(1) If having given an approval under section 5 of this Act information comes to the knowledge of the Minister which, had it been known to him at the time he was considering whether to give the approval, would have caused him to consider not giving the approval, then if, the period specified in the relevant notification under subsection (2) of this section having expired and having considered any representations or objections made under that subsection as regards the matter, the Minister considers that the approval should not have been given, he shall withdraw the approval.

  Uimhir 16 de 1985: AN tACHT UM CHISTÍ INFHEISTÍOCHTA AINMNITHE, 1985

 510. #1424272

  (3) Ní fhanfaidh talamh, amhail in aghaidh ceannaitheora nó morgáistí bona fide, faoi mhuirear cánach feirme ná faoi mhuirear úis ar an gcáin sin a muirearaíodh ar an talamh, ná ní dhlífear an céanna a íoc ar an talamh sin, tar éis 12 bhliain a bheith imithe in éag ón dáta ar ar tháinig an cháin nó an t-ús chun bheith muirearaithe amhlaidh.

  (3) Land shall not, as against a bona fide purchaser or mortgagee, remain charged with or liable to the payment of farm tax or interest thereon charged on the land after the expiration of 12 years from the date on which the tax or interest became so charged.

  Uimhir 17 de 1985: AN tACHT UM CHÁIN FHEIRME, 1985

 511. #1450738

  ansin, faoi réir fho-alt (2) den alt seo, déanfaidh an bainisteoir suiteála iomchuí, a luaithe is indéanta agus tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis don tréimhse iomchuí a bheith imithe in éag, ionadaí sábháilteachta agus leasionadaí sábháilteachta nó coiste sábháilteachta (de réir mar is cuí leis) a cheapadh as measc líon na ndaoine eile a bheidh ag obair ar an tsuiteáil nó inti.

  then, subject to subsection (2) of this section, the relevant installation manager shall, as soon as practicable and not later than one month after the expiration of the relevant period, appoint from among the other persons working on or in the installation either (as he considers appropriate) a safety representative and a deputy safety representative or a safety committee.

  Uimhir 18 de 1987: AN tACHT SÁBHÁILTEACHTA, SLÁINTE AGUS LEASA (SUITEÁLACHA AMACH ÓN gCÓSTA), 1987

 512. #1471444

  (e) cibé aicmí rialaitheoirí sonraí agus próiseálaithe sonraí a bheidh arna bhforordú de thuras na huaire (ar aicmí iad a bhféadfar a áireamh iontu rialaitheoirí sonraí agus próiseálaithe sonraí nach mbeadh feidhm ag an alt seo maidir leo thairis sin agus ar ar seirbheáladh fógraí for fheidhmithe, fógraí toirmisc nó fógraí faisnéise i gcás na fógraí a bheith i bhfeidhm agus an t-am chun achomharc a thionscnamh ina n-aghaidh faoi alt 26 den Acht seo a bheith imithe in éag gan an t-achomharc sin a bheith tionscanta nó aon achomharc den sórt sin a bheith tarraingthe siar).

  ( e ) such categories of data controllers and data processors as may stand prescribed for the time being (which categories may include data controllers and data processors to whom this section would not otherwise apply and on whom enforcement notices, prohibition notices or information notices have been served if the notices are in force and either the time for bringing an appeal against them under section 26 of this Act has expired without such an appeal having been brought or any such appeal has been withdrawn).

  Uimhir 25 de 1988: AN tACHT UM CHOSAINT SONRAÍ, 1988

 513. #1506385

  (ii) an dáta a rachaidh an t-am chun achomharc a thionscnamh i gcoinne na dámhachtana nó an bhreithiúnais in éag nó, i gcás é bheith imithe in éag, an dáta a ndeachaigh sé in éag,

  (ii) the date on which the time for bringing an appeal against the award or judgment will expire or, if it has expired, the date on which it expired,

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 514. #1511201

  (11) Dílseánach cláraithe tí banaltrais a bheartaíonn an teach a sheoladh díreach tar éis tréimhse chláraithe an tí a bheith imithe in éag, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh faoi fho-alt (3) chun an bhoird sláinte lena mbaineann, 2 mhí ar a laghad roimh dhul in eág don tréimhse sin, chun an teach a chlárú agus mura gcuirfidh an bord in iúl dó roimh dhul in éag don tréimhse sin go bhfuil sé beartaithe aige diúltú an teach a chlárú, cláróidh sé an teach agus is é an lá i ndiaidh an lae a ndeachaigh an tréimhse sin in éag a dháta cláraithe.

  (11) The registered proprietor of a nursing home who proposes to carry on the home immediately after the expiration of the period of registration of the home may apply under subsection (3) to the health board concerned not less than 2 months before such expiration for the registration of the home and, if the board does not notify him before such expiration that it proposes to refuse to register the home, it shall register the home and its date of registration shall be the day following the day of such expiration.

  Uimhir 23 de 1990: AN tACHT SLÁINTE (TITHE BANALTRAIS), 1990

 515. #1514904

  —(1) Faoi réir fho-alt (3), ní thionscnófar aon imeachtaí dlíthiúla in aghaidh an Aire de bhua alt 4 (2) tar éis tréimhse 4 bliana a bheith imithe i léig ó thosach feidhme an ailt seo.

  —(1) Subject to subsection (3), no legal proceedings shall be brought against the Minister by virtue of section 4 (2) after the expiration of the period of 4 years from the commencement of this section.

  Uimhir 30 de 1990: ACHT NA nOSPIDÉAL POIBLÍ (LEASÚ), 1990

 516. #1514906

  (2) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéanfaidh aon duine aon éileamh in aghaidh an Aire tar éis tréimhse 4 bliana a bheith imithe i léig ó thosach feidhme an ailt seo i ndáil le duaiseanna a chuirtear ar fáil chun críocha agus de réir na nAchtanna um Oispidéil Phuiblí Dhéirciúla, 1930 go 1932, nó Achtanna na nOspidéal Poiblí, 1933 go 1976.

  (2) Subject to subsection (3), no claim shall be made by any person against the Minister after the expiration of the period of 4 years from the commencement of this section in respect of prizes provided for the purposes of and in accordance with the Public Charitable Hospitals Acts, 1930 to 1932, or the Public Hospitals Acts, 1933 to 1976.

  Uimhir 30 de 1990: ACHT NA nOSPIDÉAL POIBLÍ (LEASÚ), 1990

 517. #1519797

  (2) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (5) den alt sin 161 do rún chun na chéad-iniúchóirí a chur as oifig de bhua fho-alt (6) d'alt 160 den Phríomh-Acht a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do rún chun iniúchóir seachas na chéad-iniúchóirí a chur as oifig roimh a théarma oifige a bheith imithe in éag.

  (2) The reference in subsection (5) of the said section 161 to a resolution to remove the first auditors by virtue of subsection (6) of section 160 of the Principal Act shall be construed as including a reference to a resolution to remove an auditor other than the first auditors before the expiration of his term of office.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 518. #1519944

  (b) i gcás údarú, go dtí go mbeidh an teorainn ama imithe i léig atá ag an duine chun an fógra a thabhairt a cheanglaítear le halt 199 (3). [EN]

  ( b ) in the case of an authorisation, until the time limit for the person to make the notification required by section 199 (3) expires.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 519. #1520469

  (2) Féadfaidh cuideachta phoiblí theoranta ceannach a dhéanamh tar éis aon teorainn ama a fhorchuirtear de bhua fho-alt (1) a bheith imithe i léig in aon chás inar tugadh an conradh ceannaigh chun críche sula ndeachaigh an t-údarás i léig agus go gceadaíonn téarmaí an údaráis don chuideachta conradh ceannaigh a dhéanamh a d'fhorghníomhófaí nó a d'fhéadfaí a fhorghníomhú go hiomlán nó go páirteach tar éis don údarás dul i léig.

  (2) A public limited company may make a purchase after the expiry of any time limit imposed by virtue of subsection (1) in any case where the contract of purchase was concluded before the authority expired and the terms of the authority permit the company to make a contract of purchase which would or might be executed wholly or partly after the authority expired.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 520. #1520919

  “311A.—(1) Gan dochar d'fhorálacha alt 311 (8) den Acht seo agus d'alt 12 (6) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 . más éagóir le cuideachta an chuideachta a bheith bainte den chlár, féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár ach iarratas a bheith déanta san fhoirm fhorordaithe ag an gcuideachta sula mbeidh dhá mhí dhéag imithe i léig tar éis dháta foilsithe an fhógra san Iris Oifigiúil ag baint ainm na cuideachta den chlár agus ar choinníoll go mbeidh na tuairisceáin bhliantúla go léir nár tugadh, más ann, faighte aige ón gcuideachta.

  "311A.—(1) Without prejudice to the provisions of section 311 (8) of this Act and section 12 (6) of the Companies (Amendment) Act, 1982 , if a company feels aggrieved by having been struck off the register, the registrar of companies, on an application made in the prescribed form by the company before the expiration of twelve months after the publication in Iris Ofigiúil of the notice striking the company name from the register, and provided he has received all annual returns outstanding, if any, from the company, may restore the name of the company to the register.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 521. #1521152

  (6) I gcás nach ndéanfaidh cuideachta ainmnithe díol a scaireanna leis an bpobal a chur ar aghaidh laistigh de thréimhse, nach faide ná sé mhí, a bheidh sonraithe san údarú faoin alt seo, measfar, ar an tréimhse a shonraítear amhlaidh a bheith imithe i léig, gur scoir an chuideachta de bheith ina cuideachta ainmnithe.

  (6) In the event that a designated company does not promote the sale of its shares to the public within a period, not greater than six months, which shall be specified in the authorisation under this section, the company shall, on the expiry of the period so specified, be deemed to have ceased to be a designated company.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 522. #1521495

  (4) (a) I gcás gur ábhar d'ordú faoi fho-alt (1) nó (2) d'alt 1 den Probation of Offenders Act, 1907, duine a mbeidh sampla tógtha uaidh, déanfar an sampla sin agus gach taifead lena n-aithnítear an sampla sin a dhíothú ar 3 bliana a bheith imithe in éag ó dhéanamh an ordaithe;

  ( 4 ) ( a ) Where a person from whom a sample has been taken is the subject of an order under subsection (1) or (2) of section 1 of the Probation of Offenders Act, 1907, the destruction of the said sample and every record identifying such sample shall be carried out on the expiration of 3 years from the making of the order;

  Uimhir 34 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FIANAISE DLÍ-EOLAÍOCHTA), 1990

 523. #1524871

  (4) (a) Más rud é nár chuir an fostóir moladh ó choimisinéir um chearta i ndáil le héileamh ar shásamh faoin Acht seo i gcrích de réir théarmaí an mholta, go bhfuil an tráth chun achomharc a thabhairt i gcoinne an mholta imithe in éag agus nach bhfuil aon achomharc den sórt sin tugtha, féadfaidh an fostaí lena mbaineann an t-éileamh a thabhairt os comhair an Bhinse agus déanfaidh an Binse, d'ainneoin fho-alt (5) den alt seo, gan an fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise a éisteacht (seachas i ndáil leis na nithe réamhráite), cinneadh leis an éifeacht chéanna is atá leis an moladh.

  (4) ( a ) Where a recommendation of a rights commissioner in relation to a claim for redress under this Act has not been carried out by the employer concerned in accordance with its terms, the time for bringing an appeal against the recommendation has expired and no such appeal has been brought, the employee concerned may bring the claim before the Tribunal and the Tribunal shall, notwithstanding subsection (5) of this section, without hearing the employer concerned or any evidence (other than in relation to the matters aforesaid), make a determination to the like effect as the recommendation.

  Uimhir 22 de 1993: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH (LEASÚ), 1993

 524. #1535430

  (d) Chun críocha an ailt seo, measfar imeachtaí dlí a bheith ar feitheamh fad is a fhéadfar achomharc a thionscnamh in aghaidh aon bhreithe sna himeachtaí agus, chun na gcríoch sin, measfar gur breith chríochnaitheach breith nach mbeidh aon ábhar achomhairc ina haghaidh nó a mbeidh ábhar achomhairc ina haghaidh laistigh de thréimhse a bheidh imithe in éag, gan achomharc a bheith tionscanta.”.

  (d) For the purposes of this section legal proceedings shall be regarded as pending so long as an appeal may be brought against any decision in the proceedings and for these purposes a decision against which no appeal lies or against which an appeal lies within a period which has expired without an appeal having been brought shall be regarded as being a final decision.". 1O.J. No. L333 of 24 December 1977, p.11 2O.J. No. L73 of 19 March 1976, p.18 3O.J.

  Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998

 525. #1545886

  (6) Chun críocha an ailt seo, is breith chríochnaitheach breith, nó is cinneadh críochnaitheach cinneadh, mura bhfuil ábhar achomhairc ann ina aghaidh nó ina haghaidh faoin gCuid seo nó má tá an t-am chun achomharc a thionscnamh imithe in éag agus—

  (6) For the purposes of this section, a determination or decision is final if no appeal lies from it under this Part or if the time for bringing an appeal has expired and either—

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 526. #1546182

  (II) i gcás nach mbeidh aon achomharc den sórt sin déanta, go mbeidh an t-am le hachomharc den sórt sin a dhéanamh imithe in éag.”.

  (II) in case there is no such appeal, the time for bringing such an appeal has expired.".

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 527. #1589895

  (4) Chun críocha fho-alt (3) den alt seo, is cinneadh críochnaitheach cinneadh i gcás nach mbeidh aon ábhar achomhairc ann in aghaidh an chinnidh, nó i gcás ina mbeidh ábhar achomhairc ann laistigh de thréimhse a bheidh imithe in éag gan achomharc a bheith tionscanta.

  (4) For the purposes of subsection (3) of this section, a decision is final where no appeal lies against the decision or where an appeal lies within a period that has expired without an appeal having been brought.

  Uimhir 17 de 2002: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2002

 528. #1591900

  (7) I gcás go mbeidh an teorainn ama arna sonrú ag Roghchoiste chun tuairim an Bhainc Ceannais Eorpaigh a chur faoina bhráid (nó aon fhadú ama arna dheonú ag an gCoiste faoi mhír (6)) imithe in éag, ní cosc ar an gCoiste dul ar aghaidh lena bhreithniú ar an mBille gan tuairim ón mBanc a bheith ann ar dhul in éag don teorainn ama sin: Ar choinníoll go ndéanfar aon tuairim a gheofar ina dhiaidh sin a chur in iúl don Choiste agus go leagfaidh Cathaoirleach an Roghchoiste os comhair na Dála í.’.

  (7) WHERE THE TIME LIMIT SPECIFIED BY A SELECT COMMITTEE FOR SUBMISSION OF THE OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK (OR ANY EXTENSION OF TIME GRANTED BY THE COMMITTEE UNDER PARAGRAPH (6)) HAS EXPIRED, THE ABSENCE OF AN OPINION FROM THE BANK ON THE EXPIRY OF SUCH TIME LIMIT SHALL NOT PREVENT THE COMMITTEE FROM PROCEEDING WITH ITS CONSIDERATION OF THE BILL: PROVIDED THAT ANY OPINION RECEIVED THEREAFTER SHALL BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE COMMITTEE AND SHALL BE LAID BEFORE THE DÁIL BY THE CHAIRMAN OF THE SELECT COMMITTEE.’.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 529. #1657213

  I gcás ina sainaithneofar sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 4 gur ann d’aon ionad trádála ina mbeidh trádáil in aon ionstraim airgeadais a dhéanfar faoi na tarscaoiltí imithe thar 3,75 % den trádáil iomlán san Aontas san ionstraim airgeadais sin, bunaithe ar an 12 mhí trádála roimhe sin, foilseoidh ÚEUM tuarascáil bhreise laistigh de chúig lá oibre ón 15ú lá den mhí féilire ina bhfoilseofar an tuarascáil dá dtagraítear i mír 4.

  In the event that the report referred to in paragraph 4 identifies any trading venue where trading in any financial instrument carried out under the waivers has exceeded 3,75 % of the total trading in the Union in that financial instrument, based on the previous 12 months’ trading, ESMA shall publish an additional report within five working days of the 15th day of the calendar month in which the report referred to in paragraph 4 is published.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 530. #1657215

  I gcás ina sainaithneofar sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 4 go mbeidh trádáil fhoriomlán an Aontais in aon ionstraim airgeadais a dhéanfar faoi na tarscaoiltí imithe thar 7,75 % de thrádáil iomlán an Aontais in ionstraim airgeadais, bunaithe ar an 12 mhí trádála roimhe sin, foilseoidh ÚEUM tuarascáil bhreise laistigh de chúig lá oibre ón 15ú lá den mhí féilire ina bhfoilseofar an tuarascáil dá dtagraítear i mír 4.

  In the event that the report referred to in paragraph 4 identifies that overall Union trading in any financial instrument carried out under the waivers has exceeded 7,75 % of the total Union trading in the financial instrument, based on the previous 12 months’ trading, ESMA shall publish an additional report within five working days of the 15th on the day of the calendar month in which the report referred to in paragraph 4 is published.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 531. #1660689

  an chóir a chuirfí ar na scairshealbhóirí agus ar na creidiúnaithe, nó ar na scéimeanna ábhartha ráthaithe taiscí dá mba rud é i gcás institiúide atá faoi réiteach, agus éifeacht a bheith tugtha do ghníomhaíocht nó gníomhaíochtaí réitigh ina leith, go raibh sí imithe faoi ghnáthimeachtaí dócmhainneachta ag an tráth a ndearnadh an cinneadh maidir le gníomhaíocht réitigh;

  the treatment that shareholders and creditors, or the relevant deposit guarantee schemes, would have received if an institution under resolution with respect to which the resolution action or actions have been effected, had entered normal insolvency proceedings at the time when the decision on the resolution action was taken;

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 532. #1664541

  Déanfar na hionstraimí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den chéad fhomhír a dheonú, a fháil nó a eisiúint ar mhaithe le hoibríochtaí dá dtagraítear in Airteagal 8 agus a comhlíonann ceanglais an Rialacháin seo, má tá maoiniú BEI nó CEI deonaithe i gcomhréir le comhaontú maoinithe nó idirbheart a shínigh nó a rinne BEI nó CEI nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal.

  The instruments referred to in points (a) and (b) of the first subparagraph shall be granted, acquired or issued for the benefit of operations referred to in Article 8 that meet the requirements of this Regulation, where the EIB or EIF financing has been granted in accordance with a financing agreement or transaction signed or entered into by the EIB or the EIF which has not expired or been cancelled.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 533. #1670921

  Is maith mar a fhónann sé reachtaíocht atá imithe i léig a aisghairm d'fhonn an creat dlíthiúil a choinneáil trédhearcach, soiléir agus so-inúsáidte do na Ballstáit agus do gheallsealbhóirí ábhartha eile, agus sa chás seo, d'earnálacha na n-uiscebhealaí intíre agus na dtarlaithe de bhóthar.

  Repealing obsolete legislation is useful for keeping the legislative framework transparent, clear and easy to use by Member States and relevant stakeholders, in this case the inland waterway and road haulage sectors.

  Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 534. #1670945

  Dá bhrí sin, is ceart a mheas go bhfuil Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [8] maidir le ceadanna a dháileadh ar fheithiclí earraí troma agus iad ag taisteal san Eilvéis, go bhfuil sé imithe i léig.

  Regulation (EC) No 2888/2000 of the European Parliament and of the Council [8], which concerns the distribution of permits for heavy goods vehicles travelling in Switzerland, should therefore be considered to be obsolete.

  Rialachán (AE) 2017/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena n-aisghairtear, Rialachán (CE) Uimh. 2888/2000 agus Rialachán (CE) Uimh. 685/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 1101/89 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 535. #1672663

  Ina theannta sin, is gá forálacha sonracha a leagan síos i gcomhair na náisiúnaigh tríú tír sin a chuaigh isteach ar chríoch na mBallstát agus nach bhfuil imithe aisti go fóill roimh do EES tús a chur le hoibríochtaí.

  In addition, there is a need to lay down specific provisions for those third-country nationals who, having entered the territory of the Member States, have not yet exited it before the EES has started operations.

  Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

 536. #1681731

  Ba cheart cáilíocht, iontaofacht agus inchomparáideacht an staidrimh a fheabhsú trí phointe iontrála aonair a thabhairt isteach le haghaidh na sonraí dramhaíola go léir, trí cheanglais tuairiscithe atá imithe i léig a scriosadh, trí mhodheolaíochtaí tuairiscithe náisiúnta a thagarmharcáil agus trí thuarascáil chun cáilíocht sonraí a sheiceáil a thabhairt isteach.

  The quality, reliability and comparability of data should be improved by introducing a single entry point for all waste data, deleting obsolete reporting requirements, benchmarking national reporting methodologies and introducing a data quality check report.

  Treoir (AE) 2018/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2000/53/CE maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, Treoir 2006/66/CE maidir le cadhnraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí agus taisc-cheallraí dramhaíola, agus Treoir 2012/19/AE maidir le trealamh dramhaíola leictreach agus leictreonach (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 537. #1681923

  Ba cheart cáilíocht, iontaofacht agus inchomparáideacht na sonraí a fheabhsú trí phointe iontrála aonair a thabhairt isteach le haghaidh na sonraí dramhaíola go léir, trí cheanglais tuairiscithe atá imithe i léig a scriosadh, trí mhodheolaíochtaí tuairiscithe náisiúnta a thagarmharcáil agus trí thuarascáil maidir le seiceáil a dhéanamh ar cháilíocht sonraí a thabhairt isteach.

  The quality, reliability and comparability of data should be improved by introducing a single entry point for all waste data, deleting obsolete reporting requirements, benchmarking national reporting methodologies and introducing a data quality check report.

  Treoir (AE) 2018/850 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 1999/31/CE maidir le líonadh talún le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 538. #1682265

  Ba cheart cáilíocht, iontaofacht agus inchomparáideacht na sonraí a fheabhsú trí phointe iontrála aonair a thabhairt isteach le haghaidh na sonraí dramhaíola go léir, trí cheanglais tuairiscithe atá imithe i léig a scriosadh, trí mhodheolaíochtaí tuairiscithe náisiúnta a thagarmharcáil agus trí thuarascáil maidir le seiceáil a dhéanamh ar cháilíocht sonraí a thabhairt isteach.

  The quality, reliability and comparability of data should be improved by introducing a single entry point for all waste data, deleting obsolete reporting requirements, benchmarking national reporting methodologies and introducing a data quality check report.

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 539. #1682827

  Ba cheart cáilíocht, iontaofacht agus inchomparáideacht na sonraí a fheabhsú trí phointe iontrála aonair a thabhairt isteach le haghaidh na sonraí dramhaíola go léir, trí cheanglais tuairiscithe atá imithe i léig a scriosadh, trí mhodheolaíochtaí tuairiscithe náisiúnta a thagarmharcáil agus trí thuarascáil maidir le seiceáil a dhéanamh ar cháilíocht sonraí a thabhairt isteach.

  The quality, reliability and comparability of data should be improved by introducing a single entry point for all waste data, deleting obsolete reporting requirements, benchmarking national reporting methodologies and introducing a data quality check report.

  Treoir (AE) 2018/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 94/62/CE maidir le pacáistíocht agus le dramhaíl ó phacáistíocht (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 540. #1710060

  Dá bhrí sin, tá an oibleagáid chomhfhreagrach i dTreoir 2002/22/CE a cheangal ar na Ballstáit infhaighteacht trealaimh teirminéil a spreagadh d'úsáideoirí deiridh faoi mhíchumas imithe as feidhm anseo agus ba cheart í a aisghairm.

  Therefore, the corresponding obligation in Directive 2002/22/EC that required Member States to encourage the availability of terminal equipment for end-users with disabilities has become obsolete and should be repealed.

  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 541. #1717782

  Mar shampla, ba cheart d’fhíorú den sórt sin bac a chur ar úsáid doiciméad taistil a rachaidh in éag as sin go ceann 3 mhí, atá imithe in éag nó a eisíodh breis agus 10 mbliana roimhe sin.

  For instance, such verification should preclude the use of travel documents which will expire in less than three months, have expired or were issued more than 10 years previously.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 542. #1718524

  Tar éis athbhreithniú a dhéanamh, bainfidh na Ballstáit agus Europol eilimintí sonraí den liosta faire ETIAS i gcás ina gcruthaítear nach fíor i gcónaí na cúiseanna lenar iontráladh iad, nó i gcás ina bhfuil na heilimintí sonraí imithe i léig nó nach bhfuil siad cothrom le dáta.

  Following a review, Member States and Europol shall withdraw data from the ETIAS watchlist if it is proven that the reasons for which they were entered no longer hold, or that the data are obsolete or not up to date.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 543. #1719143

  fíorú go bhfuil doiciméad i seilbh an náisiúnaigh tríú tír atá bailí chun an teorainn a thrasnú agus nach bhfuil imithe in éag, agus go bhfuil ag gabháil leis an doiciméad sin, nuair is infheidhme, an víosa, an t-údarú taistil nó an cead cónaithe atá riachtanach.”;

  verification that the third-country national is in possession of a document which is valid for crossing the border and which has not expired, and that the document is accompanied, where applicable, by the requisite visa, travel authorisation or residence permit.’;

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 544. #1724330

  A luaithe a bheidh an spriocam maidir leis an mír dheiridh de na sonraí uathoibrithe ón gcomhad a stóráil imithe in éag, scriosfar gach doiciméad sa chomhad, ach amháin aon doiciméid bhunaidh a fuair Eurojust ó údaráis náisiúnta agus ar gá iad a thabhairt ar ais dá soláthraí.

  Once the deadline for the storage of the last item of automated data from the file has expired, all documents in the file shall be destroyed with the exception of any original documents which Eurojust has received from national authorities and which need to be returned to their provider.

  Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 545. #1732640

  Ba cheart córas a bhunú chun táirgí idirmheánacha agus beatha íocleasaithe nár úsáideadh nó atá imithe in éag a bhailiú nó a aschur, lena n-áirítear trí chórais atá ann cheana agus nuair a bhíonn siad á mbainistiú ag oibreoirí gnólachtaí bia, chun aon riosca a rialú a d’eascródh as táirgí den sórt sin maidir le cosaint ainmhithe nó sláinte an duine nó an comhshaol.

  A system for the collection or discard of unused or expired intermediate products and medicated feed should be in place, including through existing systems and when managed by feed business operators, in order to control any risk that such products might raise with regard to the protection of animal or human health or the environment.

  Rialachán (AE) 2019/4 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le beatha íocleasaithe a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Treoir (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/176/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 546. #1740671

  Tabharfar, gheofar nó eiseofar na hIonstraimí sin ar mhaithe le hoibríochtaí arna ndéanamh san Aontas, lena n‑áirítear oibríochtaí trasteorann idir Ballstát agus tríú tír, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcás inar tugadh maoiniú BEI i gcomhréir le comhaontú sínithe nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal;

  These Instruments shall be granted, acquired or issued for the benefit of operations carried out in the Union, including cross-border operations between a Member State and a third country, in compliance with this Regulation and where EIB financing has been granted in accordance with a signed agreement which has neither expired nor been cancelled;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 547. #1740673

  Tabharfar, gheofar nó eiseofar na hIonstraimí sin ar mhaithe le hoibríochtaí arna ndéanamh san Aontas, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcás inar tugadh maoiniú CEI i gcomhréir le comhaontú sínithe nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal.

  These Instruments shall be granted, acquired or issued for the benefit of operations carried out in the Union, in compliance with this Regulation and where EIF financing has been granted in accordance with a signed agreement which has neither expired nor been cancelled.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 548. #1755127

  "(i) fíorú go bhfuil doiciméad i seilbh an náisiúnaigh tríú tír atá bailí chun an teorainn a thrasnú agus nach bhfuil imithe in éag, agus go bhfuil ag gabháil leis an doiciméad sin, nuair is infheidhme, an víosa, an túdarú taistil nó an cead cónaithe atá riachtanach."

  "(i) verification that the third-country national is in possession of a document which is valid for crossing the border and which has not expired, and that the document is accompanied, where applicable, by the requisite visa, travel authorisation or residence permit."

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 549. #1774928

  Forálfaidh na Ballstáit, nuair a bhíonn téarma cosanta saothair ealaíne imithe in éag, nach mbeidh aon ábhar a eascraíonn as gníomh atáirgeadh an tsaothair sin faoi réir cóipchirt nó cearta gaolmhara, ach amháin sa chás inar saothar bunaidh sa tuiscint gurb é cruthaíocht intleachtúil an údair féin atá san ábhar a eascraíonn as an atáirgeadh.

  Member States shall provide that, when the term of protection of a work of visual art has expired, any material resulting from an act of reproduction of that work is not subject to copyright or related rights, unless the material resulting from that act of reproduction is original in the sense that it is the author's own intellectual creation.

  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 550. #1791271

  Nuair a bheidh an tréimhse choinneála dá dtagraítear i mír 1 imithe in éag, léirscriosfaidh údarás lárnach an Bhallstáit chiontaithigh an taifead sonraí, lena n-áirítear sonraí méarlorg nó íomhánna den aghaidh, ón lárchóras.

  Upon expiry of the retention period referred to in paragraph 1, the central authority of the convicting Member State shall erase the data record, including any fingerprint data or facial images, from the central system.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 551. #1793821

  Nuair a bheidh an tréimhse choinneála dá dtagraítear i mír 1 imithe in éag, léirscriosfaidh údarás lárnach an Bhallstáit chiontaithigh an taifead sonraí, lena n-áirítear aon sonraí méarloirg nó íomhánna den aghaidh, ón lárchóras agus ó CIR gan moill mhíchuí.

  Upon expiry of the retention period referred to in paragraph 1, the central authority of the convicting Member State shall erase the data record, including any fingerprint data or facial images, from the central system and the CIR.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 552. #1801502

  Ó rinneadh an Rialachán a bhí ann roimh Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 a ghlacadh in 1992, tá éabhlóid shuntasach tarlaithe sna margaí agus tá fás ollmhór tagtha i ndéanamh táirgí cineálacha agus go háirithe i mbithshamhlacha agus i ndéanamh a gcomhábhar gníomhacha, go háirithe i dtíortha lasmuigh den Aontas (“tríú tíortha”) nach ann don chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag.

  Since the adoption in 1992 of the predecessor to Regulation (EC) No 469/2009, markets have evolved significantly and there has been huge growth in the making of generics and especially of biosimilars, and in the making of their active ingredients, in particular in countries outside the Union (‘third countries’) in which protection does not exist or has expired.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 553. #1801503

  Mar gheall nach bhfuil aon eisceacht i Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ar an gcosaint a thugtar le deimhniú, tháinig ann d'iarmhairt neamhbheartaithe a chuireann cosc ar dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a dhéanamh san Aontas, fiú chun críche onnmhairiú chuig margaí tríú tíortha nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag.

  The absence in Regulation (EC) No 469/2009 of any exception to the protection conferred by the certificate has had the unintended consequence of preventing makers of generics and biosimilars established in the Union from making generics and biosimilars in the Union, even for the purpose of export to third-country markets in which protection does not exist or has expired.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 554. #1801513

  Is é is aidhm don Rialachán seo iomaíochas an Aontais a chur chun, agus, ar an mbealach sin, fás agus cruthú post sa mhargadh inmheánach a fheabhsú agus rannchuidiú le soláthar níos leithne táirgí faoi dhálaí aonfhoirmeacha, trína chur ar chumas déantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas táirgí nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin chun críche onnmhairiú chuig margaí tríú tír nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag a dhéanamh san Aontas, agus, sa chaoi sin, cuidiú leis na déantóirí sin freisin dul san iomaíocht go héifeachtach sna margaí tríú tír sin.

  The aim of this Regulation is to promote the competitiveness of the Union, thereby enhancing growth and job creation in the internal market and contributing to a wider supply of products under uniform conditions, by allowing makers of generics and biosimilars established in the Union to make in the Union products, or medicinal products containing those products, for the purpose of export to third-country markets in which protection does not exist or has expired, thereby also helping those makers to compete effectively in those third-country markets.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 555. #1801514

  Leis an Rialachán seo, ba cheart a chur ar chumas na ndéantóirí sin freisin táirgí, nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin, a dhéanamh agus a stóráil i mBallstát ar feadh tréimhse shainithe go dtí go rachaidh an deimhniú comhfhreagrach in éag, chun críche dul isteach sa mhargadh in aon Bhallstát nuair a rachaidh an deimhniú c sin in éag, agus, sa chaoi sin, cuidiú á thabhairt do na déantóirí sin dul san iomaíocht go héifeachtach san Aontas díreach tar éis don chosaint a bheith imithe in éag (“dul isteach AE lá a haon”).

  This Regulation should also allow such makers to make and store products, or medicinal products containing those products, in a Member State for a defined period pending the expiry of the certificate, for the purpose of entering the market of any Member State upon expiry of the corresponding certificate, thereby helping those makers to compete effectively in the Union immediately after protection has expired (‘EU day-one entry’).

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 556. #1801543

  Ba cheart gurbh é an déantóir atá bunaithe san Aontas a bheadh freagrach as a fhíorú nach ann don chosaint nó go bhfuil sí imithe in éag i dtír onnmhairithe, nó cibé atá an chosaint faoi réir aon teorainneacha nó aon díolúintí sa tír sin.

  It should be the responsibility of the maker established in the Union to verify that protection does not exist or has expired in a country of export, or whether that protection is subject to any limitations or exemptions in that country.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 557. #1808435

  Is féidir le stoc-chairn POPanna atá imithe i léig nó atá á mbainistiú go míchúramach an comhshaol agus sláinte an duine a chur i mbaol mór de dheasca éilliú na hithreach agus an screamhuisce mar shampla.

  Obsolete or carelessly managed stockpiles of POPs may seriously endanger the environment and human health through, for instance, contamination of soil and ground water.

  Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 558. #1812244

  foirm I-551 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Cárta buanchónaitheora); féadfaidh sé a bheith bailí ar feadh tréimhse suas le 2 bhliain nó 10 mbliana, ag brath ar aicme an ligean isteach; mura bhfuil aon dáta éagtha ar an gcárta, tá an cárta bailí don taisteal,

  valid, unexpired Form I-551 (Permanent Resident Card); may be valid for up to 2 or 10 years – depending on the class of admission; if there is no expiration date on the card, the card is valid for travel,

  Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

 559. #1825728

  Ós rud é gur cáin ar thomhailt earraí í an dleacht mháil, níor cheart dleacht a mhuirearú i leith earraí máil atá díothaithe go hiomlán nó imithe ó mhaith ar fad in imthosca airithe.

  Since excise duty is a tax on the consumption of goods, duty should not be charged in respect of excise goods which, under certain circumstances, have been totally destroyed or are irretrievably lost.

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 560. #1826082

  Sna cásanna dá dtagraítear i bpointe (a)(iii) d'Airteagal 16(1) agus, i gcás inarb infheidhme, i bpointe (b) d'Airteagal 16(1) den Treoir seo, déanfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit onnmhairiúcháin tuarascáil onnmhairiúcháin a chomhlánú ar bhonn na faisnéise a bheidh faighte aige ó oifig custaim imeachta faoi earraí a thabhairt amach faoi Airteagal 329 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 nó ón oifig ina gcuirtear i gcrích na foirmiúlachtaí maidir le hearraí a thabhairt amach as an gcríoch chustaim, dá dtagraítear in Airteagal 2(2) den Treoir seo agus deimhneofar sa tuarascáil sin go bhfuil na hearraí máil imithe as críoch an Aontais, ag baint úsáid as an gcóras ríomhairithe.

  In the cases referred to in point (a)(iii) of Article 16(1) and, where applicable, point (b) of Article 16(1) of this Directive, a report of export shall be completed by the competent authorities of the Member State of export on the basis of the information on the exit of the goods which it has received from the customs office of exit under Article 329 of Implementing Regulation (EU) 2015/2447 or by the office where the formalities for the exit of goods from the customs territory, as referred to in Article 2(2) of this Directive, are accomplished, certifying that the excise goods have left the territory of the Union, using the computerised system.

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 561. #1826117

  glacfaidh siad le formhuiniú ó údaráis inniúla an Bhallstáit ina bhfuil an oifig custaim imeachta lonnaithe, lena ndeimhneofar go bhfuil na hearraí máil imithe ó chríoch an Aontais nó lena ndeimhneofar gur cuireadh na hearraí máil faoin nós imeachta idirthurais seachtrach i gcomhréir le pointe (a)(v) d'Airteagal 16(1) mar fhianaise iomchuí go bhfuil na hearraí tugtha amach as críoch an Aontais.

  shall accept an endorsement by the competent authorities of the Member State in which the customs office of exit is located, certifying that the excise goods have left the territory of the Union, or certifying that the excise goods have been placed under the external transit procedure in accordance with point (a)(v) of Article 16(1) as appropriate evidence that the goods have been taken out of the territory of the Union.

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 562. #1835212

  Ba cheart gurbh é aidhm an Rialacháin seo, dá bhrí sin, go bunúsach, na cumhachtaí arna dtabhairt don Choimisiún a chur ar chomhréim leis an gConradh Níor cheart mar sin go ndéanfadh sé forálacha atá ann cheana a aisghairm nó a athrú, a bhfuil an bonn cirt atá leo fós bailí, ach amháin má tá na forálacha sin imithe i léig, ná níor cheart go bhforáilfeadh sé go mbeadh rialacha nua nó bearta nua ann.

  The purpose of this Regulation should, therefore, essentially be the alignment to the Treaty of the powers conferred on the Commission. It should not, therefore, repeal or change existing provisions for which existing justification remains valid, unless those provisions have become obsolete, nor should it provide for new rules or measures.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 563. #1843617

  beart sealadach is ea Rialachán (CE) Uimh. 1601/96 ón gComhairle maidir le cabhair do tháirgeoirí leannlusanna le haghaidh bhuaint 1995, agus de réir chineál an bhirt féin, tá sé imithe i léig anois.

  Council Regulation (EC) No 1601/96 concerning aid to hops producers for the 1995 harvest is a temporary measure, which, by its nature, is now obsolete.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 564. #1843618

  Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 1037/2001 ón gComhairle lena n-údaraítear tairiscint agus seachadadh fíonta áirithe, tá sé imithe i léig de bhrí gur cuireadh forálacha an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le trádáil i bhfíon arna ghlacadh le Cinneadh 2006/232/CE ón gComhairle ina ionad.

  Council Regulation (EC) No 1037/2001 authorising the offer and delivery of certain imported wines has been superseded by the provisions of the Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine adopted by Council Decision 2006/232/EC, and is therefore obsolete.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 565. #1844586

  Dá bhrí sin, déanfaidh an tionscnamh atá beartaithe an Rialachán a aisghairm deireadh a chur le neamhréireachtaí i gcóras dlí an AE agus beidh sé ina chuidiú simpliú a dhéanamh trí dheireadh a chur le gníomh dlí atá imithe i léig.

  Therefore, the proposed initiative to repeal the Regulation will eliminate inconsistencies in the EU legal order and will contribute to simplification by eliminating a legal act which is now obsolete.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 ón gComhairle maidir le comhrialacha chun cuntais na ngnóthas iarnróid a normalú

 566. #1844591

  Thug an chuid is mó de na Ballstáit le fios nach bhfeictear dóibh gá a bheith leis an Rialachán níos mó agus dúirt roinnt acu go sonrach go bhfuil siad i bhfabhar a aisghairme nó go bhfuil siad faoin tuairim go bhfuil an Rialachán imithe i léig nó as dáta.

  A majority of Member States indicated they saw no ongoing need for the Regulation and some explicitly expressed their support for repeal or their opinion that the Regulation is obsolete or out of date.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 ón gComhairle maidir le comhrialacha chun cuntais na ngnóthas iarnróid a normalú

 567. #1844640

  Dá bhrí sin, is iomchuí Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 a aisghairm chun deireadh a chur le neamhréireachtaí i gcóras dlí an AE, rud a dtiocfaidh simpliú as trí dheireadh a chur le gníomh dlí atá imithe i léig.

  As a consequence, it is appropriate to repeal Regulation (EEC) No 1192/69 to eliminate inconsistencies in the EU legal order and this will contribute to simplification by eliminating a legal act which is now obsolete.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1192/69 ón gComhairle maidir le comhrialacha chun cuntais na ngnóthas iarnróid a normalú

 568. #1844678

  Beidh Rialacháin nua ina chabhair le struchtúr an ghnímh dhlíthiúil a shoiléiriú (e.g. trí Airteagail a bhaint agus an t‑uimhriú a cheartú) agus ciall níos fearr a chur leis (e.g. trí roinnt Airteagal a bhogadh go Caibidlí níos ábhartha, trí Chaibidlí nua a chruthú agus iadsan atá imithe i léig a scriosadh).

  A new Regulation will also help to clarify the structure of the legal act (e.g. by removing and renumbering the Articles) and make it more logical (e.g. by moving some Articles to more relevant Chapters, creating new Chapters and deleting the obsolete ones).

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 569. #1851237

  Ar deireadh, moltar cuid de na forálacha atá imithe i léig a chur ar ceal, inter alia an córas rialachán agus ceanglas a bhaineann le hearnáil an tsiúcra, córas a chuaigh in éag ag deireadh na bliana margaíochta 2016/2017.

  Finally, it is proposed to delete a number of obsolete provisions, inter alia the system of production regulation and requirements applying to the sugar sector that expired at the end of the 2016/2017 marketing year.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 570. #1854259

  Ar deireadh, moltar cuid de na forálacha atá imithe i léig a chur ar ceal, inter alia an córas rialachán agus ceanglas a bhaineann le hearnáil an tsiúcra, córas a chuaigh in éag ag deireadh na bliana margaíochta 2016/2017.

  Finally, it is proposed to delete a number of obsolete provisions, inter alia the system of production regulation and requirements applying to the sugar sector that expired at the end of the 2016/2017 marketing year.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 571. #1856128

  Ar deireadh, moltar cuid de na forálacha atá imithe i léig a chur ar ceal, inter alia an córas rialachán agus ceanglas a bhaineann le hearnáil an tsiúcra, córas a chuaigh in éag ag deireadh na bliana margaíochta 2016/2017.

  Finally, it is proposed to delete a number of obsolete provisions, inter alia the system of production regulation and requirements applying to the sugar sector that expired at the end of the 2016/2017 marketing year.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 572. #1857680

  Nuair a bheidh an tréimhse ama imithe in éag, féadfaidh an coiste treoir a thabhairt dá Chathaoirleach a iarraidh go gcuirfear an t-ábhar a tarchuireadh chuige ar chlár oibre ceann de na chéad suíonna eile den Pharlaimint.

  Once the deadline has expired, the committee may instruct its Chair to ask for the matter that has been referred to it to be placed on the agenda of one of the next sittings of Parliament.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 573. #692745

  Aon chinneadh de chuid an údaráis chonarthaigh a dhéanfar faoi Airteagal 106 go hAirteagal 108 nó, i gcás inarb infheidhme, aon mholadh ón bpainéal dá dtagraítear in Airteagal 108, déanfar iad i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, agus aird á tabhairt go háirithe ar thromchúis an cháis, lena n-áirítear an tionchar ar leasanna airgeadais nó ar íomhá airgeadais an Aontais, ar an méid ama a d'imigh thart ó rinneadh an t-iompar ábhartha, ar ré an iompair agus ar atarlú an iompair, ar rún a bheith ann i dtaobh na faillí nó ar mhéid na faillí, ar an méid teoranta a bhí i gceist maidir le pointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo nó aon imthosca maolaitheacha eile, amhail an méid a chomhoibrigh an t-oibreoir eacnamaíoch i dtaca leis an údarás ábhartha inniúil agus a rannchuidiú leis an imscrúdú mar a aithneoidh an t-údarás conarthach é, nó ar staid an eisiaimh a nochtadh tríd an dearbhú dá dtagraítear i mír 10 den Airteagal seo.

  Any decision of the contracting authority taken under Articles 106 to 108 or, where applicable, any recommendation of the panel referred to in Article 108, shall be made in compliance with the principle of proportionality and in particular taking into account the seriousness of the situation, including the impact on the Union's financial interests and image, the time which has elapsed since the relevant conduct, its duration and its recurrence, the intention or degree of negligence, the limited amount at stake for point (b) of paragraph 1 of this Article or any other mitigating circumstances, such as the degree of collaboration of the economic operator with the relevant competent authority and its contribution to the investigation as recognised by the contracting authority, or the disclosure of the exclusion situation by means of the declaration referred to in paragraph 10 of this Article.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 574. #826680

  (2) Síntiúsaire fostuithe bheidh os cionn ocht mblian déag d'aois ar an dáta ar a raghaidh fé árachas, ní bheidh sé i dteideal buntáiste do bhaint as forálacha fo-alt (2) d'alt 13 d'Acht 1918 mara gcruthuighidh don chumann ceaduithe dar ball é no, i gcás aighnis, mara socruítear sa tslí foráltar le hAcht 1911 gur ar a thuilleamh as fostaíocht do réir bhrí Chuid I. d'Acht 1911 is gnáth leis bheith agus is mó bhíonn sé ag brath chun maireachtana agus go gcruthóidh fós, más mí-chumas oibre de dheascaibh galair éigin áirithe no dí-nirt éigin áirithe chuirp no aigne fé ndeár a bheith díomhaoin, nách é atá sa ghalar no sa dí-neart san aon ghalar áirithe no dí-neart áirithe cuirp no aigne do bhí air uair ar bith laistigh den bhliain d'imigh direach roimh dháta a dhulta fé árachas d'fhille air no do bheith ag leanúint air.

  (2) An employed contributor who is over eighteen years of age at the date of entry into insurance shall not be entitled to avail himself of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Act of 1918 unless he proves to the approved society of which he is a member or unless, in the case of a dispute, it is decided in the manner provided by the Act of 1911 that he is ordinarily and mainly dependent for his livelihood on his earnings from employment within the meaning of Part I. of the Act of 1911, and, if his unemployment arises from incapacity for work due to some specific disease or bodily or mental disablement, he also proves that such disease or disablement is not a recurrence or continuance of any specific disease or bodily or mental disablement from which he may have suffered at any time within the twelve months immediately preceding the date of his entry into insurance.

  Uimhir 42 de 1929: ACHT UM ÁRACHAS SLÁINTE NÁISIÚNTA, 1929

 575. #1604650

  Toisc an Teachta O Cochláin a dhiúltú tagairt mhí-ordúil a tharraingt siar nuair d'iarr an Ceann Comhairle air é, d'ordaigh an Ceann Comhairle dó imeacht láithreach as an Dáil agus fanúint aisti ar feadh na coda eile de shuí an lae. D'imigh an Teachta Ó Cochláin as an Seomra

  Deputy Coughlan having refused to withdraw a disorderly remark when requested by the Ceann Comhairle so to do, was ordered by the Ceann Comhairle to withdraw immediately from the Dáil for the remainder of the day's sitting. Deputy Coughlan withdraw from the chamber

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 576. #1604661

  Ordú do Chomhalta Imeacht as an Dáil; Toisc an Teachta Straínse do dhiúltú caint a tharraingt siar a lochtaigh iompar an Fhir Cheannais nuair d'iarr an Ceann Comhairle air é, d'ordaigh an Ceann Comhairle dhó imeacht as an Dáil láithreach agus fanúint aisti ar feadh na coda eile de shuí an lae seo. D'imigh an Teachta Straínse as an Seomra

  Deputy L'Estrange having refused to withdraw a remark reflecting on the conduct of the Chair when requested by the Ceann Comhairle so to do, was ordered by the Ceann Comhairle to withdraw immediately from the Dáil for the remainder of this day's sitting. Deputy L'Estrange withdrew from the chamber

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 577. #1620297

  Ordú do Chomhalta Imeacht as an Dáil; Toisc gur dhúiltaigh an Teachta Ó Uiginn géilleadh do rialú ón bhFear Ceannais go dtarraingeodh sé siar tagairt mhí-ordúil, d'ordaigh an Ceann Comhairle dó imeacht as an Dáil láithreach agus fanacht aistí ar feadh an chuid eile de shuí an lae. D'imigh an Teachta Ó hUiginn as an Seomra

  Member Ordered to Withdraw from Dáil; Deputy O Higgins having refused to obey a ruling of the Chair that he should withdraw a disorderly remark was ordered by the Ceann Comhairle to withdraw immediately from the Dáil for the remainder of the day's sitting. Deputy O Higgins withdrew from the chamber

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 578. #1643376

  —nár tharla a leithéid roimhe seo cheana mar nár imigh aon bhallstát ó AE ná ón margadh aonair roimhe seo;

  —THIS SITUATION IS UNPRECEDENTED, AS NO MEMBER STATE HAS LEFT THE EU AND SINGLE MARKET BEFORE NOW;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 579. #350164

  Maidir le cúnamh airgeadais an Chomhphobail, ba cheart, gan spleáchas dá chineál, é a dheonú i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [3] (an Rialachán Airgeadais) agus le forálacha Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2342/2002 ón gCoimisiún an 23 Nollaig 2002 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme i ndáil le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach [4], ach i gcás ina n-imíonn forálacha an Rialacháin seo go sonrach ó na rialacha sin.

  Regardless of its form, Community financial assistance should be granted in accordance with the provisions of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [3] (the Financial Regulation) and of Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [4], except where the provisions of this Regulation explicitly depart from those rules.

  Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear clár chun cabhrú leis an téarnamh eacnamaíoch trí chúnamh airgeadais Comhphobail a dheonú ar thionscadail i réimse an fhuinnimh

 580. #579135

  I measc na suimeanna infhála eile tá cánacha agus ranníocaíochtaí sóisialta infhála mar aon le suimeanna a bhaineann le hidirbhearta an AE (suimeanna a d’íoc an rialtas thar ceann an AE ach nár chúitigh an AE fós), creidmheasanna trádála nó airleacain chun críocha caiteachais, amhail trealamh míleata nó pá nó sochair a íocadh mí roimh ré, rud nach dtarlaíonn go minic etc. Is sócmhainní sealadacha sócmhainní den sórt sin ó thaobh coincheap de, agus go n-imíonn siad de riachtanas ceann ar cheann tar éis tamaill, bíonn meán os cionn neamhní go minic ag an sreabhadh tuairiscithe d’earnáil, cosúil leis an rialtas ginearálta, fiú thar thréimhse ama, toisc gur iondúil go méadaíonn an stoc de shuimeanna infhála le himeacht ama i gcomhréir leis an gcuid eile den gheilleagar.

  Other receivables include receivables of taxes and social contributions as well as amounts concerning EU transactions (amounts paid by government on behalf of the EU but not yet reimbursed by the EU), trade credits or advances for expenditure, such as military equipment or rare occasions of wages or benefits paid one month in advance, etc. Whereas, in concept, such assets are temporary in nature, and they necessary individually disappear after a lapse of time, the flow reported for a sector, such as general government, do usually average above zero even over a period of time, because the stock of receivables tends to grow with rest of the economy.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 581. #775360

  Gach Breitheamh Cuarda a imeoidh as oifig no a fhágfidh a oifig ar aon tslí eile ar chúis ar bith tar éis cúig bliana déag no breis agus cúig bliana déag seirbhíse do chríochnú beidh teideal aige chun pinsin a leanfidh aige go deire a shaoil agus a bheidh có-ionann le dhá dtrian an tuarastail a bhí dho le linn do a oifig do thabhairt suas no d'fhágaint, agus gach Breitheamh Cuarda a fhágfidh a oifig mar gheall ar aostacht no easláinte bhuan tar éis cúig bliana no breis agus cúig bliana seirbhíse agus fé bhun cúig mbliana déag seirbhíse do chríochnú beidh teideal aige chun pinsin a leanfidh aige go deire a shaoil agus a háireofar do réir an séú cuid den tuarastal a bhí dho le linn do a oifig d'fhágaint, maraon leis an bhfichiú cuid den tuarastal san aige in aghaidh gach bliana iomlán seirbhíse sa bhreis ar chúig bliana den tsórt san.

  Every Circuit Judge who resigns or otherwise for any cause vacates his office after having completed fifteen or more years' service shall be entitled for his life to a pension amounting to two-thirds of his salary at the time he resigns or vacates his office, and every Circuit Judge who vacates his office owing to age or permanent infirmity, after having completed five or more years' service and less than fifteen years' service shall be entitled for his life to a pension calculated at the rate of one-sixth of his salary at the time he vacates his office, with the addition of one twentieth of his said salary for every completed year of service in excess of five such years.

  Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924

 582. #795638

  (2) Aon oifigeach no seirbhíseach lán-aimsire, ar fostú ag na Coimisinéirí, 'na mbeidh deich mbliana ar a laighead de sheirbhís leanúnach tugtha aige agus a imeoidh no a cuirfar as a fhostaíocht de dheascaibh deire do chur le n-a oifig no le n-a bhirt, no chun go mb'usa a cuirfí ar chó-ghléasa no ar oibriú ghnó na gCoimisinéirí feabhasanna tré n-a bhféadfí níos mó éifeachtúlachta agus economíochta do thabhairt chun críche féadfidh na Coimisinéirí más maith leo é liúntas bliantúil speisialta le n-a shaol do dheona dho mar chúiteamh pé méid is dó leis na Coimisinéirí a bheith ina chúiteamh chóir réasúnta i gcailliúint a oifige no a bhirte tar éis a mbaineann leis an scéal do lán-bhreithniú dhóibh, ach gan é dhul, in aon chás, thar dhá dtrian a luach saothair agus a shochair oifige bhliantúla agus fé réir na teorann sáruithighe sin, gan é dhul thar shuim bhliantúil a háireofar do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil in aghaidh gach bliana iomláine dá sheirbhís leis na Coimisinéirí.

  (2) The Commissioners may, at their discretion, grant to any whole-time officer or servant in their employment who has at least ten years' continuous service and who retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners, by which greater efficiency and economy can be effected, such special annual allowance for his life by way of compensation as on full consideration of the circumstances shall appear to the Commissioners to be a reasonable and just compensation for the loss of his office or situation, but not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments, and subject to that over-riding limitation not exceeding an annual slim calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every completed year of service with the Commissioners.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1926: ACHT CHUAN LUIMNIGHE, 1926

 583. #825176

  —Má imíonn no má scuirtear oifigeach aistrithe (pe'ca roimh an Acht so do rith no dá éis sin é) as seirbhís Rialtais Shaorstáit Éireann no uaidh i slí go mbeidh sé i dteideal cúitimh fé Airtiogal 10 den Chonnra, agus má taisbeántar chun sástacht an Bhuird go raibh no go bhfuil aon fhiacha no suim eile airgid dlite agus ag dul, le linn na himeachta no an scuir sin, ón oifigeach aistrithe sin d'Aire is ceann ar Roinn Stáit do bunuíodh leis an Acht Airí agus Rúnaithe, 1924 (Uimh. 16 de 1924) , no do bhord no do chólucht do bunuíodh le húdarás no fé údarás Reachta Bhriotáinigh no Achta den Oireachtas chun feidhmiú do dhéanamh ar fuaid Shaorstáit Éireann ar aon fheidhm Rialtais no chun cólíona do dhéanamh ar fuaid Shaorstáit Éireann ar aon dualgaisí puiblí bhaineann le riara puiblí, féadfaidh an tAire méid na bhfiach no an airgid eile sin do bhaint as an gcúiteamh (pe'ca liúntas bliantúil no aisce é) a deonfar don oifigeach aistrithe sin fén Airtiogal san 10 agus, i gcás cúitimh is liúntas bliantúil no liúntas tréimhsiúil eile, féadfaidh an tAire na fiacha no an t-airgead eile sin do bhaint as pé uair no uaire agus i pé tráthchuid no tráthchoda is oiriúnach leis agus le n-a n-aontóidh an Bord.

  —Where a transferred officer retires or is discharged (whether before or after the passing of this Act) from the service of the Government of Saorstát Eireann in circumstances entitling him to compensation under Article 10 of the Treaty and it is shown to the satisfaction of the Board that at the time of such retirement or discharge any debt or other sum of money was or is due and owing by such transferred officer to a Minister who is head of a Department of State established by the Ministers and Secretaries Act, 1924 (No. 16 of 1924), or to a board or body established by or under the authority of a British Statute or an Act of the Oireachtas to exercise throughout Saorstát Eireann any function of Government or to discharge throughout Saorstát Eireann any public duties in relation to public administration the Minister may deduct from the compensation (whether annual allowance or gratuity) granted to such transferred officer under the said Article 10 the amount of such debt or other money and in the case of compensation consisting of an annual or other periodic allowance the Minister may so deduct such debt or other money at such time or times and in such one or more instalments as he thinks fit and the Board approves.

  Uimhir 36 de 1929: ACHT UM CHÚITEAMH STÁT-SHEIRBHÍSE (OIFIGIGH AISTRITHE), 1929

 584. #856278

  (2) Aon oifigeach no seirbhíseach lán-aimsire, ar fostú ag na Coimisinéirí, 'na mbeidh deich mbliana ar a laighead de sheirbhís leanúnaigh tugtha aige agus a imeoidh no a cuirfear as a fhostaíocht de dheascaibh deire do chur le n-a oifig no le n-a bhirt, no chun go mb'usa a cuirfí ar chó-ghléasa no ar oibriú ghnó na gCoimisinéirí feabhsanna tré n-a bhféadfaí níos mó éifeachtúlachta agus economíochta do thabhairt chun críche, féadfaidh na Coimisinéirí más maith leo é liúntas bliantúil speisialta le n-a shaol do dheonadh dho mar chúiteamh, pé méid is dóich leis na Coimisinéirí, tar éis a mbaineann leis an scéal do lán-bhreithniú dhóibh, a bheith ina chúiteamh chóir réasúnta i gcailliúint a oifige no a bhirte ach gan san do dhul, in aon chás, thar dhá dtrian a luach saothair agus a shochair oifige bhliantúla agus, fé réir na teorann sáruithighe sin, gan é dhul thar suim bhliantúil a háirmheofar do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil in aghaidh gach bliana iomláine dá sheirbhís leis na Coimisinéirí.

  (2) The Commissioners may, at their discretion, grant to any whole-time officer of servant in their employment who has at least ten years continuous service and who retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners by which greater efficiency and economy can be effected, such special annual allowance for his life by way of compensation, as, on full consideration of the circumstances, shall appear to the Commissioners to be a reasonable and just compensation for the loss of his office or situation, but not exceeding in any case-two thirds of his annual remuneration and emoluments and subject to that overriding limitation, not exceeding an annual sum calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every completed year of service with the Commissioners.

  Uimhir 3 (Príobháideach) de 1933: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1933

 585. #914729

  (2) Aon oifigeach no seirbhíseach lán-aimsire, ar fostú ag na Coimisinéirí, nach lugha ná deich mbliana de sheirbhís leanúnaigh a bheidh tugtha aige agus imeoidh no cuirfear as a fhostaíocht de dheascaibh deireadh do chur le n-a oifig no le n-a bhirt no chun go mb'usa a cuirfí ar chó-ghléasadh no ar oibriú ghnó na gCoimisinéirí feabhsanna tré n-a bhféadfaí níos mó éifeachtúlachta agus eacnamaíochta do thabhairt chun críche, féadfaidh na Coimisinéirí más oiriúnach leo é ach fé réir toiliú an Aire d'fháil i scríbhinn roimh ré, liúntas bliantúil speisialta le n-a shaol do dheonadh dhó mar chúiteamh ar é d'imeacht no do chur as a fhostaíocht, liúntas de pé méid is dóich leis na Coimisinéirí, tar éis a mbaineann leis an scéal do lán-bhreithniú dhóibh, a bheith ina chúiteamh chóir réasúnta i gcailliúint a oifige no a bhirte, ach gan san do dhul, in aon chás, thar dhá dtrian a luach saothair agus a shochair oifige bhliantúla agus, fé réir na teorann san, gan é dhul thar suim bhliantúil a háirmheofar do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil in aghaidh gach bliana iomláine dá sheirbhís leis na Coimisinéirí.

  (2) The Commissioners may, if they so think fit, but subject to the previous consent in writing of the Minister, grant to any whole time officer or servant in their employment who has not less than ten years' continuous service, and who retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation, or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners, by which greater efficiency and economy can be effected, upon his retirement or removal, such special annual allowance for his life by way of compensation, as, on full consideration of the circumstances, shall appear to the Commissioners to be a reasonable and just compensation for the loss of his office or situation, but not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments and, subject to that overriding limitation, not exceeding an annual sum calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every completed year of service with the Commissioners.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1937: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1937

 586. #955392

  (2) Aon oifigeach no seirbhíseach lán-aimsire ar fostú ag na Coimisinéirí a mbeidh deich mbliana ar a laghad de sheirbhís leanúnaigh tugtha aige leis na Coimisinéirí agus imeoidh no cuirfear as a fhostaíocht de dheascaibh deireadh do chur le n-a oifig no le n-a phost no chun go mb'usa-de cuirfí ar chóghléasadh no ar oibriú ghnóthas na gCoimisinéirí feabhsanna tré n-a bhféadfar níos mó éifeachtúlachta agus eacnamaíochta do thbhairt chun críche, feadfaidh na Coimisinéirí, más oiriúnach leo é ach fé réir toiliú an Aire d'fháil i scríbhinn roimh ré, liúntas bliantúil speisialta le n-a shaol do dheonadh dhó mar chúiteamh ar é d'imeacht no do chur as a fhostaíocht, liúntas de pé méid is dóich leis na Coimisinéirí, tar éis a mbaineann leis an scéal do lán-bhreithniú dhóibh, a bheidh ina chúiteamh chóir réasúnta i gcailliúint a oifige no a phuist, ach gan an liúntas san do dhul, in aon chás, thar dhá dtrian a luach saothair agus a shochair oifige bhliantúil agus, fé réir na teorann san, gan é dhul thar suim bhliantúil ar n-a háireamh do réir an seascadú cuid dá luach saothair agus dá shochar oifige bhliantúil in aghaidh gach bliana iomláine dá sheirbhís leis na Coimisinéirí.

  (2) The Commissioners may, if they so think fit, but subject to the previous consent in writing of the Minister grant to any whole time officer or servant in their employment who has not less than ten years' continuous service with the Commissioners, and who retires or is removed from his employment in consequence of the abolition of his office or situation or for the purpose of facilitating improvements in the organisation or working of the undertaking of the Commissioners, by which greater efficiency and economy can be effected, upon his retirement or removal, such special annual allowance for his life, by way of compensation, as, on full consideration of the circumstances, shall appear to the Commissioners to be a reasonable and just compensation for the loss of his office or situation, but not exceeding in any case two-thirds of his annual remuneration and emoluments and, subject to that over-riding limitation, not exceeding an annual sum calculated at the rate of one-sixtieth of his annual remuneration and emoluments for every completed year of service with the Commissioners.

  Uimhir 2 (Príobháideach) de 1941: ACHT DAINGNITHE ORDUITHE SHEALADAIGH UM PIARA AGUS CUAN, 1941

 587. #1591822

  (2) I gcás go n-imeoidh comhalta ó pháirtí agus go rachaidh sé nó sí isteach i bpáirtí eile, measfar gur cuid dá pháirtí polaitíochta nua nó dá páirtí polaitíochta nua é nó í chun críocha grúpa, ar choinníoll go mbeidh a chomhaltas nó a comhaltas de réir na rialacha sna Buan-Orduithe seo a bhaineann le comhaltas grúpaí.

  (2) WHERE A MEMBER LEAVES A PARTY AND JOINS ANOTHER, HE OR SHE IS CONSIDERED PART OF HIS OR HER NEW POLITICAL PARTY FOR GROUP PURPOSES, PROVIDED THAT HIS OR HER MEMBERSHIP IS IN COMPLIANCE WITH THE RULES CONTAINED IN THESE STANDING ORDERS RELATING TO MEMBERSHIP OF GROUPS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 588. #307581

  3. Ní dheonófar cosaint sonraí faoi mhír 1 ach amháin i gcás ina ndearna an chéad iarratasóir, tráth tíolactha an tsainchomhaid, cosaint sonraí a éileamh do thuarascálacha tástála agus do thuarascálacha staidéir a bhaineann leis an tsubstaint ghníomhach, leis an teorantóir nó leis an sineirgíoch, leis an aidiúvach agus leis an táirge cosanta plandaí agus i gcás ina ndearna sé an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 8(1) agus i bpointe (d) d’Airteagal 33(3) a sholáthar don Bhallstát lena mbaineann i dtaca le gach tuarascáil tástála nó tuarascáil staidéir, chomh maith le daingniú nár deonaíodh riamh tréimhse cosanta sonraí le haghaidh na tuarascála tástála nó na tuarascála staidéir nó nach bhfuil aon tréimhse a deonaíodh imithe in éag.

  3. Data protection under paragraph 1 shall only be granted where the first applicant has claimed data protection for test and study reports concerning the active substance, safener or synergist, adjuvant and the plant protection product at the time of submitting the dossier and has provided to the Member State concerned for each test or study report the information referred to in point (f) of Article 8(1) and in point (d) of Article 33(3) as well as confirmation that a period of data protection has never been granted for the test or study report or that any period granted has not expired.

  Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle

 589. #344897

  I gcás ina measfaidh an Coimisiún gur mhainnigh eagraíocht aitheanta na critéir íosta a leagtar amach in Iarscríbhinn I nó a hoibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh, nó go bhfuil feidhmiúlacht sábháilteachta agus feidhmiúlacht coiscthe truaillithe eagraíochta aitheanta imithe in olcas go suntasach, ach nach ionann é sin, áfach, agus bagairt neamh-inghlactha ar shábháilteacht nó ar an gcomhshaol, éileoidh an Coimisiún ar an eagraíocht aitheanta lena mbaineann tabhairt faoin ngníomh coisctheach agus feabhais is gá laistigh de sprioc-amanna a shonrófar lena áirithiú go bhfuil na critéir íosta agus na hoibleagáidí sin á gcomhlíonadh ina n-iomláine agus, go háirithe, go gcuirfear deireadh le haon bhagairt ionchasach ar shábháilteacht nó ar an gcomhshaol, nó go ndéileálfar ar shlí eile leis na cúiseanna atá leis an bhfeidhmiúlacht a bheith ag dul in olcas.

  Where the Commission considers that a recognised organisation has failed to fulfil the minimum criteria set out in Annex I or its obligations under this Regulation, or that the safety and pollution prevention performance of a recognised organisation has worsened significantly, without, however, it constituting an unacceptable threat to safety or the environment, it shall require the recognised organisation concerned to undertake the necessary preventive and remedial action within specified deadlines to ensure full compliance with those minimum criteria and obligations and, in particular, remove any potential threat to safety or the environment, or to otherwise address the causes of the worsening performance.

  Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge

 590. #818959

  (2) Pé uair a dhéanfidh duine gur cheart páipeur ballóide do thoghachán tSeanaid do chur chuige fén bhfo-alt san roimhe seo a chur in úil i scríbhinn do cheann chomhrimh an tSeanaid go bhfuil breis is ceithre huaire fichead a' chluig imithe ón am ba cheart an páipeur ballóide sin do sheachada dho i ngnáth-chúrsa an phuist agus ná fuair sé an páipeur ballóide sin agus gur mian leis go dtabharfí amach do páipeur ballóide dúbláide agus dearbhú céannachta dúbláide, déanfidh ceann comhrimh an tSeanaid láithreach, má fhaghann sé an ráiteas san ocht n-uaire is dachad a' chluig ar a laighead roimh dheire na vótaíochta sa toghachán san, no féadfa sé, má fhaghann sé an ráiteas san níos lú ná ocht n-uaire is dachad a' chluig roimh dheire na vótaíochta sa toghachán san, páipeur ballóide agus fuirm dhearbhú céannachta do chur tríd an bpost cláruithe chun an duine sin ag an seola a luaidhtear so bhfo-alt san roimhe seo, páipeur agus fuirm go mbeidh sé soiléir, tré n-a mbeith clóbhuailte ar pháipeur de dhath fé leith no ar shlí éigin eile, gur dúbláidí iad den pháipeur bhallóide agus den fhuirm dhearbhú céannachta do cuireadh ar dtúis chun an duine sin fén alt so.

  (2) Whenever a person to whom a ballot paper for a Seanad election should be sent under the foregoing sub-section states in writing to the Seanad returning officer that more than twenty four hours have elapsed since such ballot paper should have been delivered to him in the ordinary course of post and that he has not received such ballot paper and that he desires a duplicate ballot paper and declaration of identity to be issued to him, the Seanad returning officer, if such statement is received by him not less than forty-eight hours before the close of the poll at such election, shall forthwith or, if such statement is received by him less than forty-eight hours before the close of the poll at such election, may send by registered post to such person at the address mentioned in the foregoing sub-section a ballot paper and form of declaration of identity which, by being printed on paper of a special colour or otherwise, are clearly distinguished as duplicates of the ballot paper and form of declaration of identity originally sent to such person under this section.

  Uimhir 29 de 1928: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID, 1928

 591. #854902

  —Pé uair a bheidh ordú praghais (mion-díol) i dtaobh earra áirithe i bhfeidhm agus a dhéanfaidh duine bhíonn ag díol na hearra san ina mion-choda sa líomatáiste le n-a mbaineann an t-ordú san iarratas sa bhfuirm orduithe agus na mion-innste orduithe ann do chur chun an Aire á iarraidh air an t-ordú san do leasú tríd an bpraghas maximum a luaidhtear san ordú san do mhéadú de bhithin praghais mhór-dhíola na hearra san do bheith imithe i méid o rinneadh an t-ordú san déanfaidh an tAire, mara gceiliúraidh no mara leasuighidh an t-ordú san do réir an iarratais sin, a iarraidh láithreach ar an gCoimisiún fiosrúchán do dhéanamh i dtaobh an iarratais sin, agus déanfaidh an Coimisiún an fiosrúchán san, agus bhéarfaidh tuarasgabháil ar a thoradh san don Aire, chó luath agus is féidir é.

  —Whenever a price (retail) order in relation to a particular commodity is in force and an application in the prescribed form and containing the prescribed particulars is made to the Minister by a person carrying on in the area to which such order relates the business of selling retail such commodity to amend such order by increasing the maximum price specified in such order on the ground that the wholesale price of such commodity has increased since the making of such order, the Minister shall, unless he revokes or amends, in accordance with such application, such order, forthwith request the Commission to make an investigation into such application and the Commission shall as soon as may be make such investigation and report to the Minister the result thereof.

  Uimhir 33 de 1932: ACHT CHUN PRAGHSANNA DO RIALÚ, 1932

 592. #858704

  (3) I gcás pláta feithicle, bhéarfar amach don té is ceadúnaí fé cheadúnas earraí ceannaíochta alos feithicle inneall-ghluaiste áirithe, i gcás san do chailliúint, do dhíthiú, no do bhriseadh no agha-lot chó mór san do dhul air de dhruim caithimh no díobhála go mbeidh gach ceann no aon cheann de sna marcanna ceangaltar, leis an alt so, do bheith air scriosta dhe no do-léighte, ansan, an té is ceadúnaí fén gceadúnas san féadfaidh, ag an stáisiún chun plátaí feithicle do thabhairt amach ag ar tugadh amach an pláta feithicle sin, a iarraidh ar Ard-Cheannphort an Ghárda Síochána gur laistigh dá líomatáiste feidhmiúcháin atá an stáisiún san pláta nua feithicle do thabhairt amach alos na feithicle sin, agus leis sin déanfaidh an tArd-Cheannphort san, más deimhin leis an pláta feithicle sin a céad-luaidhtear do bheith caillte, díthithe no briste no agha-lot do bheith imithe air amhlaidh, agus ar an bpláta feithicle sin (maran caillte no díthithe dho) do sheachadadh dho, déanfaidh, fé réir forálacha an ailt seo, pláta nua feithicle agus marcanna air den tsaghas chéanna bhí ar an bpláta feithicle sin a céad-luaidhtear do thabhairt amach don iarratasóir.

  (3) Where a vehicle plate issued to the licensee under a merchandise licence in respect of a particular mechanically propelled vehicle has been lost, destroyed, or broken or has become so defaced by wear or injury that all or any of the marks required by this section to be borne thereon are obliterated or illegible, the licensee under such licence may apply at the vehicle plate issuing station, at which such vehicle plate was issued, to the Chief Superintendent of the Gárda Síochána within whose functional area such station is situate for the issue of a new vehicle plate in respect of such vehicle, and thereupon the said Chief Superintendent, if he is satisfied that such first mentioned vehicle plate has been lost, destroyed, broken or so defaced and upon delivery to him of such vehicle plate (if not lost or destroyed), shall, subject to the provisions of this section, issue to the applicant a new vehicle plate bearing marks similar to those borne by such first mentioned vehicle plate.

  Uimhir 8 de 1933: ACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1933

 593. #860188

  (2) Má dheineann duine is sealbhóir no ba shealbhóir ar cheadúnas tiomána ar ar cúl-scríobhadh fén gCuid seo den Acht so ceadúnas tiomána d'iarraidh fén Acht so agus dá réir agus a chur ina luighe ar an údarás ceadúnúcháin ar a n-iarrfaidh an ceadúnas san go raibh ceadúnas tiomána aige go dleathach ar feadh tréimhse leanúnach de thrí bliana ar a laighead no ar feadh sreatha de thréimhsí nea-leanúnacha nár lugha a n-iomlán na cúig bliana agus o thosach na tréimhse leanúnaighe sin no na céad tréimhse de sna tréimhsí nea-leanúnacha san (pe'ca aca é) go dtí dáta an iarratais sin nár cuireadh cúl-scríbhinn fén gCuid seo den Acht so ar cheadúnas tiomána do bhí aige ach amháin tré údarás cheadúnúcháin do chúl-scríobhadh fén alt so ar cheadúnas nua, déanfar an ceadúnas tiomána (más aon cheann é), a dheonfaidh an t-údarás ceadúnúcháin sin don duine sin ar an iarratas san, do dheonadh gan aon chúl-scríbhinn fén gCuid seo den Acht so air agus ní bheidh chun críche ar bith ina cheadúnas ar ar cúlscríobhadh fén gCuid seo den Acht so, agus tosnóidh ar bheith i bhfeidhm díreach ar é do dheonadh má bhíonn an duine sin le linn an iarratais sin ina shealbhóir ar cheadúnas tiomána ná beidh imithe in éag agus má thugann suas an ceadúnas tiomána san don údarás cheadúnúcháin sin.

  (2) Where a person who is or has been the holder of a driving licence endorsed under this Part of this Act applies under and in accordance with this Act for a driving licence and satisfies the licensing authority to whom he so applies that during a continuous period of not less than three years or a series of discontinuous periods amounting in the aggregate to not less than five years he has lawfully held a driving licence and that from the commencement of such continuous period or the first of such discontinuous periods (as the case may be) until the date of such application he has not had a driving licence held by him endorsed under this Part of this Act otherwise than by a licensing authority endorsing under this section a new licence, the driving licence (if any) granted by such licensing authority to such person on such application shall be granted without any endorsement under this Part of this Act and shall not be for any purpose a licence endorsed under this Part of this Act and shall, if such person at the time of such application holds an unexpired driving licence and surrenders such driving licence to such licensing authority, commence immediately upon the grant thereof.

  Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933

 594. #874985

  (2) An tsuim a bainfear de thuarastal dhuine ar bith fén Acht so déanfar, sa mhéid gur féidir é, í do bhaint go rátúil de gach íocaíocht den tuarastal san a híocfar sa bhliain airgeadais áitiúil atá anois ann agus tar éis an Achta so do rith, ach suimeanna a bheadh le baint d'aon tuarastal fén alt so sa chuid sin den bhliain sin atá imithe roimh an Acht so do rith (i gcás an Achta so do bheith i bhfeidhm an uair sin) bainfear iad den chéad íocaíocht no íocaíochtaí eile den tuarastal san (fé mar is gá sa chás) a híocfar tar éis an Achta so do rith, ach san i slí ná bainfear amhlaidh d'aon íocaíocht áirithe den tsórt san níos mó ná caoga per cent. den íocaíocht san.

  (2) The deduction made under this Act from the salary of any person shall, so far as may be practicable, be made rateably from every payment of such salary made in the current local financial year and after the passing of this Act, save that deductions from any salary which would under this section have fallen to be made in the portion of the said year prior to the passing of this Act (it this Act had then been in force) shall be made from the next payment or payments (as the case may require) of such salary made after the passing of this Act, but so that not more shall be so deducted from any one such payment than fifty per cent. of such payment

  Uimhir 16 de 1934: ACHT SEIRBHÍSÍ ÁITIÚLA (FEARACHAS SEALADACH), 1934

 595. #925017

  (2) Pé uair a dhéanfaidh duine gur cheart páipéar ballóide do thoghachán Seanaid do chur chuige fén bhfo-alt san roimhe seo den alt so a chur in úil don cheann chóimhrimh Seanaid i scríbhinn go bhfuil níos mó ná ceithre huaire fichead a chluig imithe ón am ba cheart an páipéar ballóide sin do sheachadadh dhó i ngnáth-chúrsa an phuist agus ná fuair sé an páipéar ballóide sin agus gur mian leis go dtabharfaí amach dó páipéar ballóide dúbláideach agus dearbhú céannachta dúbláideach, déanfaidh an ceann cóimhrimh Seanaid láithreach, má gheibheann an scríbhinn sin am nach déanaí ná ocht n-uaire is dachad a chluig roimh chríochnú na vótaíochta sa toghachán san, no féadfaidh, má gheibheann an scríbhinn sin níos lugha ná ocht n-uaire is dachad a chluig roimh chríochnú na vótaíochta sa toghachán san, páipéar ballóide agus dearbhú céannachta do chur tríd an bpost cláruithe chun an duine sin, go dtí an seoladh luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo, agus é soiléir ortha araon, tré n-a mbeith clóbhuailte ar pháipéar ar dhath ar leithligh no tré shlí eile, gur dúbláidí iad den pháipéar bhallóide agus den fhuirm dhearbhú céannachta do céad-chuireadh chun an duine sin fén alt so.

  (2) Whenever a person to whom a ballot paper for a Seanad election should be sent under the foregoing sub-section of this section states in writing to the Seanad returning officer that more than twenty-four hours have elapsed since such ballot paper should have been delivered to him in the ordinary course of post and that he has not received such ballot paper and that he desires a duplicate ballot paper and declaration of identity to be issued to him, the Seanad returning officer, if such statement is received by him not less than forty-eight hours before the close of the poll at such election, shall forthwith or, if such statement is received by him less than forty-eight hours before the close of the poll at such election, may send by registered post to such person at the address mentioned in the foregoing sub-section a ballot paper and a declaration of identity all of which, by being printed on paper of a special colour or otherwise, are clearly distinguished as duplicates of the ballot paper and form of declaration of identity originally sent to such person under this section.

  Uimhir 43 de 1937: ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL AINMLIOSTA), 1937

 596. #1014581

  (2) Aon uair a dhéanfas duine, ar cheart páipéir bhallóide d'olltoghchán don tSeanad a chur chuige faoi fho-alt (1) den alt seo, a chur in iúl do cheann comhairimh an tSeanaid i scríbhinn go bhfuil níos mó ná cheithre huaire fichead a chloig imithe ón am ba cheart na páipéir bhallóide sin a sheachadadh dhó i ngnáthchúrsa an phoist agus nach bhfuair sé na páipéir bhallóide sin agus gur mian leis go n-eiseofaí chuige páipéir bhallóide dhúblacha, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid láithreach, má gheibheann sé an scríbhinn sin tráth nach déanaí ná ocht n-uaire ceathrachad a chloig roimh chríoch a chur leis an vótaíocht sa toghchán, nó féadfaidh sé, má gheibheann sé an scríbhinn sin níos lú ná ocht n-uaire ceathrachad a chloig roimh chríoch a chur leis an vótaíocht sa toghchán, páipéar ballóide do gach rolla a chur leis an bpost cláraithe chun an duine sin, go dtí an seoladh a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, agus é soiléir ar na páipéir bhallóide sin uile, trína mbeith clóbhuailte ar pháipéar de dhath ar leithligh nó ar shlí eile, gur dúblaigh iad de na páipéir bhallóide a cuireadh chun an duine sin i gcéadóir.

  (2) Whenever a person to whom ballot papers for a Seanad general election should be sent under subsection (1) of this section states in writing to the Seanad returning officer that more than twenty-four hours have elapsed since such ballot papers should have been delivered to him in the ordinary course of post and that he has not received such ballot papers and that he desires duplicate ballot papers to be issued to him, the Seanad returning officer, if such statement is received by him not less than forty-eight hours before the close of the poll at the election, shall forthwith or, if such statement is received by him less than forty-eight hours before the close of the poll at the election, may send by registered post to such person at the address mentioned in subsection (1) of this section a ballot paper for each panel all of which, by being printed on paper of a special colour or otherwise, are clearly distinguished as duplicates of the ballot papers originally sent to such person.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 597. #1014929

  (2) I gcás ina ndéanfaidh duine, ar cheart páipéar ballóide do thoghchán faoin gCaibidil seo a chur chuige faoi fho-alt (1) den alt seo, a chur in iúl do cheann comhairimh an tSeanaid i scríbhinn go bhfuil níos mó ná cheithre huaire fichead a chloig imithe ón am ba cheart an páipéar ballóide sin a sheachadadh dhó i ngnáthchúrsa an phoist agus nach bhfuair sé an páipéar ballóide sin agus gur mian leis go n-eiseofaí chuige páipéar ballóide dúblach agus dearbhú céannachta dúblach, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid láithreach, má gheibheann sé an scríbhinn sin tráth nach déanaí ná ocht n-uaire ceathrachad a chloig roimh chríoch a chur leis an vótaíocht sa toghchán, nó féadfaidh sé, má gheibheann sé an scríbhinn sin níos lú ná ocht n-uaire ceathrachad a chloig roimh chríoch a chur leis an vótaíocht sa toghchán, páipéar ballóide agus dearbhú céannachta a chur leis an bpost cláraithe chun an duine sin, go dtí an seoladh a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, agus é soiléir orthu araon, trína mbeith clóbhuailte ar pháipéar de dhath ar leithligh nó ar shlí eile, gur dúbhlaigh iad den pháipéar ballóide agus den fhoirm dhearbhuithe chéannachta a cuireadh chun an duine sin faoin alt seo i gcéadóir.

  (2) Where a person to whom a ballot paper for an election under this Chapter should be sent under subsection (1) of this section states in writing to the Seanad returning officer that more than twenty-four hours have elapsed since such ballot paper should have been delivered to him in the ordinary course of post and that he has not received such ballot paper and that he desires a duplicate ballot paper and declaration of identity to be issued to him, the Seanad returning officer, if such statement is received by him not less than forty-eight hours before the close of the poll at the election, shall forthwith or, if such statement is received by him less than forty-eight hours before the close of the poll at the election, may send by registered post to such person at the address mentioned in subsection (1) of this section a ballot paper and a declaration of identity both of which, by being printed on paper of a special colour or otherwise, are clearly distinguished as duplicates of the ballot paper and form of declaration of identity originally sent to such person under this section.

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 598. #1302554

  “243.—(1) Le linn brabúis nó gnóchain aon trádála, gairme, fostaíochta nó oifige a bheith á meas lamhálfar, má ghlacann an duine a sheolann nó a shealbhaíonn an céanna de rogha é trí fhógra i scríbhinn chun an chigire, go n-aisbhainfear, mar chostais a tabhaíodh in aon tréimhse inmhuirearaithe, an oiread sin d'aon mhéid a caitheadh sa tréimhse inmhuirearaithe sin le gléasra nó innealra a chur in ionad aon ghléasra nó innealra a soláthraíodh roimh an 15ú lá d'Aibreán, 1959, agus atá imithe i seandacht, agus is cóimhéid le costas an innealra nó an ghléasra a athsholáthraíodh tar éis suim a bhaint as an gcostas sin is ionann agus iomlán aon liúntais a tugadh aon tráth le linn an trádáil a bheith á cur faoi cháin nó le linn brabúis nó gnóchain na gairme, na fostaíochta nó na hoifige a bheith á muirearú mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt an innealra agus an ghléasra sin, aon liúntais tosaigh a tugadh i leith an innealra agus an ghléasra sin faoi Chaibidil I de Chuid XV agus aon suim a fuarthas de thoradh an t-innealra nó an gléasra sin a dhíol.

  "241.—(1) In estimating the profits or gains of any trade, profession, employment or office there shall, if the person carrying on or holding the same so elects by notice in writing to the inspector, be allowed to be deducted as expenses incurred in any chargeable period so much of any amount expended in that chargeable period in replacing any machinery or plant provided before the 15th day of April, 1959, which has become obsolete as is equivalent to the cost of the machinery or plant replaced after deducting from that cost the total amount of any allowances which have at any time been made in taxing the trade or in charging the profits or gains of the profession, employment or office on account of the wear and tear of that machinery and plant, any initial allowances made in respect of that machinery and plant under Chapter I of Part XV and any sum realised by the sale of that machinery or plant.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 599. #1408934

  (4) (a) I gcás an talamh a theachtadh, an dáta iomchuí, faoi léas atá imithe in éag nó ar cíos is féidir, faoi théarmaí an léasa nó trí oibriú reachta, a chur faoi athbhreithniú atá dlite ach nach ndearnadh, is é praghas ceannaigh an fheo shimplí, faoi réir fhorálacha eile an ailt seo, suim is comhionann leis an ochtú cuid den mhéid a thabharfadh ceannaitheoir toilteanach agus a ghlacfadh díoltóir toilteanach, an dáta sin, ar an talamh i bhfeo simplí saor ó gach eastát, leasanna agus eirí, ach aird a thabhairt ar aon chúnant a leanfaidh i bhfeidhm de bhua alt 28 d'Acht (Uimh. 2) 1978, agus á chur i gcás gur chomhlíon an léasaí aon chúnaint nó coinníollacha eile ina léas a d'fhéadfadh difear a dhéanamh don phraghas.

  ( 4 ) ( a ) Where, at the relevant date, the land is held under a lease that has expired or is held at a rent which, whether under the terms of the lease or by operation of a statute, is subject to a review which is due but has not been made, the purchase price of the fee simple shall, subject to the other provisions of this section, be a sum equal to one eighth of the amount which, at that date, a willing purchaser would give and a willing vendor would accept for the land in fee simple free of all estates, interests and incumbrances, but having regard to any covenant which continues in force by virtue of section 28 of Act (No. 2) of 1978, and assuming that the lessee has complied with any other covenants or conditions in his lease that could affect the price.

  Uimhir 4 de 1984: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1984

 600. #1591901

  (7) I gcás go mbeidh an teorainn ama arna sonrú ag Roghchoiste chun tuairim an Bhainc Ceannais Eorpaigh a chur faoina bhráid (nó aon fhadú ama arna dheonú ag an gCoiste faoi mhír (6)) imithe in éag, ní cosc ar an gCoiste dul ar aghaidh lena bhreithniú ar an mBille gan tuairim ón mBanc a bheith ann ar dhul in éag don teorainn ama sin:

  (7) WHERE THE TIME LIMIT SPECIFIED BY A SELECT COMMITTEE FOR SUBMISSION OF THE OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK (OR ANY EXTENSION OF TIME GRANTED BY THE COMMITTEE UNDER PARAGRAPH (6)) HAS EXPIRED, THE ABSENCE OF AN OPINION FROM THE BANK ON THE EXPIRY OF SUCH TIME LIMIT SHALL NOT PREVENT THE COMMITTEE FROM PROCEEDING WITH ITS CONSIDERATION OF THE BILL:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 601. #1606029

  Le linn na bliana atá imithe tharainn: ·

  DURING THE PAST YEAR: ·

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 602. #1606342

  imithe thart

  elapse

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 603. #1639677

  gach aon duine imithe as na pasáistí vótála

  the division lobbies have been cleared

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 604. #1720137

  I bhfianaise go dtarlaíonn na gluaiseachtaí airgid thirim atá faoi réir rialuithe faoin Rialachán seo trasna na dteorann seachtrach agus ós rud é gur doiligh gníomhú a luaithe atá an t-airgead tirim imithe ón bpointe teacht isteach nó imeachta agus i bhfianaise an riosca a bhaineann leis sin fiú má úsáidtear suimeanna beaga go haindleathach, ba cheart go mbeadh na húdaráis inniúla in ann airgead tirim a choimeád faoi choinneáil ar bhonn sealadach in imthosca áirithe, faoi réir srianta agus ceartúcháin: ar an gcéad dul síos, i gcás nach bhfuil an oibleagáid maidir le hairgead tirim a dhearbhú nó a nochtadh comhlíonta agus, ar an dara dul síos, i gcás inarb ann do thásca de ghníomhaíocht choiriúil, gan beann mhéid an airgid thirim nó cibé an bhfuil sé tionlactha nó neamhthionlactha.

  Considering that the movements of cash that are subject to controls under this Regulation take place across the external borders, and given the difficulty of acting once the cash has left the point of entry or exit and the associated risk if even small amounts are used illicitly, the competent authorities should be able to detain cash temporarily in certain circumstances, subject to checks and balances: first, where the obligation to declare or to disclose cash has not been met and, second, where there are indications of criminal activity, irrespective of the amount or whether the cash is accompanied or unaccompanied.

  Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

 605. #1801576

  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon iomaíochas an Aontais a chur chun cinn ar bhealach lena gcruthaítear cothroime iomaíochta do dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a maidir le hiomaitheoirí i margaí tríú tír nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag, rialacha a leagan síos lena mbeifear in ann táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge a dhéanamh le linn théarma an deimhnithe chomhfhreagraigh, agus freisin oibleagáidí áirithe faisnéise, lipéadaithe agus díchill chuí a sholáthar maidir le déantóirí a bhaineann úsáid as na rialacha sin, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

  Since the objective of this Regulation, namely to promote the competitiveness of the Union, in a manner that creates a level playing field for makers of generics and biosimilars in relation to their competitors in third-country markets in which protection does not exist or has expired, by laying down rules enabling the making of a product, or a medicinal product containing that product, during the term of the corresponding certificate, and also by providing for certain information, labelling and due diligence obligations for makers that use those rules, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.

  Rialachán (AE) 2019/933 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 606. #1707052

  Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: Más rud é go ndéanfaidh an sin as an t-achomharc sin aige a thabhairt ar aghaidh go cuí agus go láithreoidh sé i bpearsa agus go mbeidh sé i láthair ag an gCúirt Achomhairc Choiriúil agus os a comhair gach aon agus gach uile thráth a éistfear a achomharc chun na Cúirte sin, agus an tráth a chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na Cúirte sin, agus nach n-imeoidh sé ná nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt sin le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, agus go n-íocfaidh sé an tsuim sin £ , nó cibé suim a ordóidh an Chúirt sin, le Cláraitheoir na Cúirte sin, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

  The condition of the within written recognizance is such that if the said of shall duly prosecute his said appeal and shall personally appear and be present at and before the Court of Criminal Appeal at each and every hearing of his appeal to such Condition. Court, and at the final determination thereof, and abide by the judgment of such Court and not depart or be absent from such Court at any such hearing without leave, and pay the said sum of £ , or such sum as such Court may order, to the Registrar thereof, then this recognizance shall be void, otherwise it shall be of full force and effect.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 607. #1707056

  Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: De bhrí agus gur ciontaíodh an sin i agus gur cuireadh de phianbhreith air fíneáil £ a íoc sa chion sin aige, agus go bhfuil curtha in iúl anois aige gur mian leis achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc Choiriúil i gcoinne an chiontaithe agus na pianbhreithe sin agus gur ordaíodh dó, in ionad an tsuim sin £ a íoc, dul i gcúirtbhannaí, é féin i suim mar aon le urraí i suim £ ,más rud é go ndéanfaidh an sin a achomharc a thabhairt ar aghaidh go cuí agus go láithreoidh sé i bpearsa agus go mbeidh sé i láthair ag an gCúirt sin agus os a comhair an tráth a chinnfear é go críochnaitheach, agus go ngéillfidh sé do bhreithiúnas na Cúirte sin, agus nach n-imeoidh sé ná nach mbeidh sé as láthair ón gCúirt sin le linn aon trátha éisteachta díobh sin gan chead, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, ach mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

  The condition of the within written recognizance is such that whereas the said having been convicted of and having been sentenced to pay a fine of £ for his said offence, and having now intimated his desire to appeal to the Court of Criminal Appeal against the said conviction and sentence, and having, in lieu of payment of the said sum of £ been ordered to enter into recognizances himself in the sum of and with suretiesin the sum of £ if the said shall duly prosecute his appeal and personally appeal and be present at and before such Court at the final determination thereof and abide by the judgment of such Court, and not depart or be absent from such Court at any such hearing without leave, then this recognizance to be void, otherwise it shall be of full force and effect.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 608. #1707077

  Is amhlaidh atá coinníoll an chúirtbhanna atá scríofa anseo istigh: Más rud é go láithreoidh an sin i bpearsa agus go dtabharfaidh sé é féin suas ag suí den [teideal na Cúirte] agus os a comhair agus ag aon suí den Chúirt sin nó d'aon Chúirt eile chun a gcuirfear siar nó chun a n-aistreofar an triail, lena thriail a sheasamh san am agus san áit sin agus le freagairt i ngach ábhar agus rud a chuirfear ina choinne san am agus san áit sin agus nach bhfágfaidh sé an Chúirt sin gan chead agus go ndéanfaidh sé freastal ansin i bpearsa ó lá go lá le linn éisteacht na trialach sin agus ag aon atráthú uirthi agus an tráth a chinnfear í go críochnaitheach agus idir an dá linn nach n-imeoidh sé as an limistéar lena mbaineann dlínse na Cúirte Achomhairc Choiriúil, ansin beidh an cúirtbhanna seo ar neamhní, nó mura ndéanfar amhlaidh beidh sé i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

  The condition of the within written recognizance is such that if the said shall personally appear and surrender himself at and before the sitting of the Court and at any sitting of such Court or of any other Court to which the trial may be postponed or transferred there and then to take his trial and answer all such matters and things as may be there and then presented against him and shall not depart from such Court without leave and shall attend there in person from day to-day during the hearing of his said trial and any adjournment and at the final determination thereof and in the meantime shall not depart out of the area to which the jurisdiction of the Court of Criminal Appeal extends then this recognizance to be void or else to stand in full force and effect.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.