Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

Foirmeacha na bhfocal

tit

626 toradh in 255 doiciméad

 1. #324821

  (a) titim na hoibre ina hiomláine nó titim cuid de;

  (a) collapse of the whole or part of the work;

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 2. #510411

  (Thitfeadh an neamhchosaint seo ar Dhír-Iasachtóir, áfach.)

  (A Direct Lender would however carry this exposure.)

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 3. #228090

  Barántas a scor agus imeachtaí forghníomhaithe do thitim ar lár

  Cesser of warrant and lapse of enforcement proceedings

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 4. #236421

  ar é a dhéanamh, titfidh imeachtaí forghníomhaithe, etc., ar lár, O.56, r.13

  when made, other enforcement proceedings, etc. to lapse, O.56, r.13

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 5. #320405

  Titfidh leasuithe ar lár má tá siad ar neamhréir le vótáil roimhe sin.

  Amendments shall fall if they are inconsistent with a prior vote.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 6. #321079

  Mura bhfuil an ceistitheoir ná an Feisire ionaid i láthair, titfidh an cheist ar lár.

  If neither the questioner nor a substitute is present, the question shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 7. #700333

  Cosc ar thitim mar thoradh ar shleamhnú

  Prevention of falls due to slipping

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #700335

  Cosc ar thitim anuas ó airde

  Prevention of falls from a height

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 9. #1244378

  ciallaíonn “olann tite” olann a baineadh de chaora a fuair bás nádúrtha;

  "fallen wool" means wool which has been removed from sheep which have died from natural causes;

  Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968

 10. #1293217

  (c) na costais fhoghabhálacha a thit air de bharr na diúscartha.

  ( c ) the incidental costs to him of making the disposal.

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 11. #1377518

  Forálacha áirithe den Phríomh-Acht atá tite as feidhm a aisghairm.

  Repeal of certain obsolete provisions of Principal Act.

  Uimhir 3 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (LEASÚ), 1981

 12. #1493707

  (b) go mbeidh líon na gcomhaltaí tite faoi bhun 10 nó go mbeidh líon na stiúrthóirí tite faoi bhun 3,

  ( b ) the number of members is reduced below 10 or the number of directors below 3,

  Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

 13. #1858408

  Mura bhfuil an Feisire sin i láthair, titfidh an cheist ar lár.

  If that Member is not present, the question shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 14. #1858453

  Mura bhfuil an Feisire sin i láthair, titfidh an trascheist mhór ar lár.

  If that Member is not present, the major interpellation shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 15. #618884

  gabhálacha a thiteann faoi dhíolúintí de minimis.

  catches falling under de minimis exemptions.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 16. #704463

  an oibleagáid maidir le sláinte ainmhithe a dheimhniú a thiteann ar oibreoirí agus ar na údaráis inniúla agus féindearbhú a thiteann ar oibreoirí:

  the animal health certification obligation incumbent on operators and competent authorities and the self–declaration incumbent on operators:

  Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1036025

  (a) an dara bliain i ndiaidh na bliana ina dtitfidh an dáta bunuithe;

  ( a ) the second year after the year in which the establishment date falls;

  Uimhir 27 de 1950: ACHT NA nALTRAN, 1950

 18. #1038261

  (a) an bhliain ina dtitfidh an lá ceaptha, nó

  ( a ) the year in which the appointed day falls, or

  Uimhir 5 de 1951: ACHT OSPIDÉAL NA MIDHE, 1951

 19. #1149025

  (a) Lá Nollag nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an 27ú lá de Nollaig,

  ( a ) Christmas Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the 27th day of December,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 20. #1149027

  (b) Lá Fhéile Stiofáin nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiaidh sin,

  ( b ) St. Stephen's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 21. #1149029

  (c) Lá Fhéile Pádraig nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiaidh sin,

  ( c ) St. Patrick's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 22. #1149045

  (i) an 1ú lá d'Eanáir, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,

  (i) the 1st day of January, except when it falls on a Sunday,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 23. #1149051

  (iv) an 15ú lá de Lúnasa, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,

  (iv) the 15th day of August, except when it falls on a Sunday,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 24. #1149053

  (v) an 1ú lá de Shamhain, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,

  (v) the 1st day of November, except when it falls on a Sunday,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 25. #1149055

  (vi) an 8ú lá de Nollaig, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach.

  (vi) the 8th day of December, except when it falls on a Sunday.

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 26. #1249886

  (a) Lá Nollag nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an 27ú lá de Nollaig.

  ( a ) Christmas Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the 27th day of December,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 27. #1249888

  (b) Lá Fhéile Stiofáin nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiaidh sin,

  ( b ) St. Stephen's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 28. #1249890

  (c) Lá Fhéile Pádraig nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an chéad Luan ina dhiadh sin,

  ( c ) St. Patrick's Day when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next following Monday,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 29. #1249906

  (i) an 6ú lá d'Eanáir, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,

  (i) the 6th day of January, except when it falls on a Sunday,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 30. #1249912

  (iv) an 15ú lá de Lúnasa, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,

  (iv) the 15th day of August, except when it falls on a Sunday,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 31. #1249914

  (v) an 1ú lá de Shamhain, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach,

  (v) the 1st day of November, except when it falls on a Sunday,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 32. #1249916

  (vi) an 8ú lá de Nollaig, ach amháin nuair a thiteann sé ar an Domhnach.

  (vi) the 8th day of December, except when it falls on a Sunday.

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 33. #1464719

  arb é C fad an chuid sin den tréimhse chuntasaíochta a thiteann sa bhliain airgeadais chéadluaite,

  C is the length of that part of the accounting period falling in the first-mentioned financial year,

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 34. #1789263

  thiteann sí faoi chóid AC 2203, 2204, 2205, 2206 ná 2207;

  it does not fall within CN codes 2203, 2204, 2205, 2206 and 2207;

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 35. #1843875

  gabhálacha a thiteann faoi dhíolúintí de minimis;

  catches falling under de minimis exemptions;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 36. #584601

  Ní fhéadfaidh cistí dílse institiúide titim faoin méid caipitil tosaigh arna cheangal tráth a údaraithe.

  The own funds of an institution may not fall below the amount of initial capital required at the time of its authorisation.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 37. #592031

  struchtúir chosanta ar rudaí atá ag titim ("FOPS");

  falling objects protection structures ("FOPS");

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 38. #639132

  titim anuas ó airde;

  falling from a height;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 39. #639228

  Titim

  Falls

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 40. #639229

  Titim mar thoradh ar shleamhnú a chosc

  Prevention of falls due to slipping

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 41. #639231

  Titim anuas ó airde a chosc

  Prevention of falls from a height

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 42. #700222

  titim anuas ó airde;

  falling from a height;

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 43. #700332

  Titim

  Falls

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 44. #719767

  Is ar an sealbhóir a thitfidh aon chaillteanas agus is chuige a fhaibhreoidh aon ghnóchan.

  Any loss or gain shall be borne by or accrue to the holder.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 45. #1105568

  (d) titim deiridh an dliteanais fhorchurtha,

  ( d ) the ultimate incidence of the liability imposed,

  Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958

 46. #1193861

  Ar Aghaidh (CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta)

  Next (PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY) No. 16/1964:

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 47. #1194774

  CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta

  PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 48. #1194788

  Deireadh leis na rialacha maidir le titim d'oidhreacht i gcás talamh ruílse cláraithe.

  Abolition of rules of descent in relation to registered freehold land.

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 49. #1194817

  Lch. Roimhe Seo (CUID IV Cineachadh i gcás Báis agus Titim d'Oidhreacht i gcás Díthiomnachta)

  Previous (PART IV DEVOLUTION ON DEATH AND DESCENT ON INTESTACY)

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 50. #1207996

  Deireadh leis na rialacha atá ann maidir le titim d'oidhreacht, le heiséatadh, etc. [Nua]

  Abolition of existing rules of descent, escheat, etc.

  Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965

 51. #1223701

  (d) titim dheiridh an dliteanais fhorchurtha,

  ( d ) the ultimate incidence of the liability imposed,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 52. #1362314

  (d) titim an dliteanais a forchuireadh, faoi dheoidh,

  ( d ) the ultimate incidence of the liability imposed,

  Uimhir 14 de 1980: AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

 53. #1468968

  agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an ionadú sin.

  and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.

  Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988

 54. #1696821

  thitfidh an cóimheas sin faoi bhun 95 %.

  That ratio shall not fall below 95 %.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 55. #1719206

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh costais oibriúcháin ETIAS.

  ETIAS’ operating costs shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 56. #1778178

  Tá athrú mór ar chóras fuinnimh na hEorpa ag titim amach faoi láthair áfach.

  However, the Union's energy system is in the middle of a profound change.

  Treoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le rialacha comhchoiteanna don mhargadh inmheánach don leictreachas agus lena leasaítear Treoir 2012/27/AE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 57. #1783964

  leagan amach cois bóthair (guaillí bóthair, titim phábhála, fánaí gearrtha agus líonta).

  roadside layout (shoulders, pavement drop-off, cut and fill slopes).

  Treoir (AE) 2019/1936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Treoir 2008/96/CE maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú

 58. #1792759

  Is ar na Ballstáit ainmnithe faoi sceach a thitfidh na costais a thabhóidh na húdaráis ainmnithe.

  The costs incurred by the designated authorities shall be borne by the designating Member States respectively.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 59. #1793897

  Is ar na Ballstáit ainmnithe faoi seach a thitfidh na costais a thabhóidh na húdaráis ainmnithe.

  The costs incurred by the designated authorities shall be borne by the designating Member States respectively.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 60. #1816086

  Traimil ar mó ná 4 m a titim

  A trammel net with a drop of more than 4 m;

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 61. #156591

  Faigh meánéifeacht na n-athruithe míosúla sa Treoir trí chomhiomlán torthaí gach athrú míosúil agus uimhir na míonna sa tréimhse fhoirgníochta a bhfuil éifeacht ag athrú den sórt sin ar a feadh nó ar feadh coda díobh a ríomh agus tríd an gcomhiomlán sin a roinnt ar uimhir na míonna arb é atá inti an tréimhse idir an mhí ina dtiteann an dáta ar cuireadh tús leis an teach nó an lá a thagann díreach roimh an dáta feidhme cibé acu is déanaí, agus an mhí ina dtiteann an dáta a cuireadh críoch leis an teach agus an dá mhí sin a áireamh.

  Find the average effect of the monthly changes in the Index by calculating the aggregate of the products of each monthly change and the number of months of the construction period during which or part of which such change has effect and by dividing this aggregate by the number of months comprising the period between the month in which falls the date of commencement of the house or the day immediately preceding the operable date, whichever is the later, and the month in which falls the date of completion, both such months being included.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 62. #1389105

  (ii) i ndáil le carr a bhfuil éifeacht leis an alt seo ina leith déileálfar le caiteachas i leith aon chostais a thit ar dhuine a bhfuil baint aige leis an bhfostóir mar chaiteachas a thit ar an bhfostóir;

  (ii) in relation to a car in respect of which this section has effect expenditure in respect of any costs borne by a person connected with the employer shall be treated as borne by the employer;

  Uimhir 14 de 1982: AN tACHT AIRGEADAIS, 1982

 63. #1448160

  (4) Más deimhin leis an gcigire gur comhlíonadh nó go gcomhlíonfar na coinníollacha uile i ndáil le faoiseamh féadfar éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo a lamháil aon tráth tar éis suim a íoc le cuideachta cháilitheach is suim a bheidh ina hinfheistíocht iomchuí má bhaineann an chuideachta cháilitheach úsáid aisti laistigh de dhá bhliain ón tráth ar íocadh í chun scannán cáilitheach a tháirgeadh, ach tarraingeofar siar an faoiseamh más rud é, de dheasca aon teagmhais do thitim amach dá éis sin nó de dheasca gan teagmhas do thitim amach a raibh súil leis an tráth ar tugadh an faoiseamh, go ndealraíonn sé nach raibh an chuideachta a dhéanann an t-éileamh i dteideal an fhaoisimh a lamháladh.

  (4) A claim to relief under this section may be allowed at any time after the payment of a sum to a qualifying company, which, if it is used, within two years of its being paid, by the qualifying company for the production of a qualifying film, will be a relevant investment, if the inspector is satisfied that all the conditions for relief are, or will be, satisfied, but the relief shall be withdrawn if, by reason of the happening of any subsequent event or the failure of an event to happen which at the time the relief was given was expected to happen, it appears that the company making the claim was not entitled to the relief allowed.

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 64. #666156

  thitear ar gcúl ar bhealach tromchúiseach nó leanúnach, d'fhéadfadh sé go méadófar ar an tacaíocht sin.

  In the event of serious or persistent regression, such support may be increased.

  Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta

 65. #1228545

  ach, i gcás aon dliteanais den sórt arb é atá iontu, amhail idir daoine atá leasmhar faoi dhiúscairt shon-rach nó i leagáid den sórt a dúradh nó i mblianacht agus daoine atá leasmhar in iarmhar an eastáit dliteanais a thiteann go heisiatach nó go príomha ar an maoin is ábhar don diúscairt shonrach nó ar an leagáid nó ar an mblianacht, ní fholaíonn sé ach amháin an chuid sin (más aon chuid é) de na dliteanais sin a thiteann sa deireadh thiar ar an iarmhar;

  but, in the case of any such liabilities which, as between persons interested under a specific disposition or in such a legacy as aforesaid or in an annuity and persons interested in the residue of the estate, fall exclusively or primarily upon the property that is the subject of the specific disposition or upon the legacy or annuity, includes only such part (if any) of those liabilities as fall ultimately upon the residue;

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 66. #1290733

  “(e) an 1ú lá d'Eanáir nuair a thiteann sé ar lá seachtaine nó, nuair a thiteann sé ar an Domhnach, an lá ina dhiaidh sin.”.

  "( e ) the 1st day of January when it falls on a weekday or, when it falls on a Sunday, the next day.".

  Uimhir 7 de 1975: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE) (LEASÚ), 1975

 67. #1464711

  “Ar choinníoll, chun críocha na forála roimhe seo den fho-alt seo, i gcás gur i mbliain airgeadais amháin (dá ngairtear ‘an bhliain airgeadais chéadluaite’ ina dhiaidh seo sa choinníoll seo) a thiteann cuid den tréimhse chuntasaíochta agus gur sa bhliain airgeadais i ndiaidh na bliana airgeadais céadluaite a thiteann an chuid eile, agus go mbeidh rátaí éagsúla i bhfeidhm faoi alt 1 (1) do gach bliain de na blianta sin, measfar gurb é ‘an ráta a shonraítear in alt 1 (1)’ ráta faoin gcéad arna ríomh de réir na foirmle (A × C) (B × D)

  "Provided that, for the purposes of the foregoing provision of this subsection, where part of the accounting period falls in one financial year (referred to hereafter in this proviso as the 'first-mentioned financial year') and the other part falls in the financial year succeeding the first mentioned financial year and different rates are in force under section 1 (1) for each of those years, 'the rate specified in section 1 (1)' shall be deemed to be a rate percent. calculated by the formula

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 68. #1470652

  —(1) Más rud é, i dtuairim an Bhoird, gurb iníoctha tobhach ag duine in aghaidh tréimhse tobhaigh a thiteann roimh dháta an Achta seo a rith nó tar éis an dáta sin, nó a thiteann roimh an dáta sin, go páirteach, agus tar éis an dáta sin, go páirteach, agus go mainneoidh an duine tuairisceán ar mhéid an tobhaigh is iníoctha amhlaidh a thabhairt don Bhord laistigh den tréimhse a shonraítear in alt 29 (2) den Phríomh-Acht—

  —(1) Where, in the opinion of the Board, levy is payable by a person for a levy period falling before, after or partly before and partly after the passing of this Act and the person fails to furnish to the Board within the period specified in section 29 (2) of the Principal Act a return of the amount of levy so payable—

  Uimhir 23 de 1988: AN tACHT UM AN gCÓRAS BEOSTOIC AGUS FEOLA (LEASÚ), 1988

 69. #1696801

  mar thoradh ar ghlaonna ar ráthaíocht bhuiséadach, go dtitfidh leibhéal an tsoláthair don ráthaíocht bhuiséadach sin faoi bhun 50 % den ráta soláthair dá dtagraítear i mír 1, agus i gcás ina dtitfidh sé faoi bhun 30 % den ráta soláthair sin, nó i gcás ina bhféadfadh sé titim faoi bhun aon cheann de na céatadáin sin laistigh de bhliain de réir measúnú riosca ón gCoimisiún;

  as a result of calls on a budgetary guarantee, the level of provisions for that budgetary guarantee falls below 50 % of the provisioning rate referred to in paragraph 1, and again where it falls below 30 % of that provisioning rate, or where it could fall below any of those percentages within a year according to a risk assessment by the Commission;

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 70. #715626

  Má mheastar go gcomhlíontar coinníollacha Airteagal 12(1) mar gheall ar titim sna praghsanna onnmhairiúcháin, titim a tharla tar éis an chéad tréimhse imscrúdaithe agus roimh nó i ndiaidh na bearta a fhorchur, féadfar corrlaigh dumpála a athríomh chun na praghsanna onnmhairiúcháin níos ísle sin a chur san áireamh.

  Where it is considered that the conditions of Article 12(1) are met due to a fall in export prices which has occurred after the original investigation period and prior to or following the imposition of measures, dumping margins may be recalculated to take account of such lower export prices.

  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad

 71. #1202104

  —(1) Beidh de dhualgas ar bhainisteoir gach cairéil a áirithiú go seolfar oibríochtaí cairéaladóireachta ar dhóigh go seachnófar contúirt ó ábhair a thitim, cibé acu laistigh den chairéal nó lasmuigh de é agus cibé acu titim na mianraí a oibrítear nó titim aon substaint eile é.

  —(1) It shall be the duty of the manager of every quarry to secure that quarrying operations are so carried on as to avoid danger from falls whether within or outside the quarry and whether of the minerals worked or any other substance.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 72. #1650628

  Más rud é, ag deireadh an lae trádála i ndiaidh an lae trádála a dtarlaíonn an titim phraghais, ainneoin go ndearnadh an beart a fhorchur, go dtarlaíonn titim shuntasach eile luach na hionstraime airgeadais leath an mhéid arna sonrú i mír 5 ar a laghad i gcomparáid le praghas scoir an chéad lá trádála, féadfaidh an t-údarás inniúil an beart a fhadú ar feadh tréimhse breise nach faide ná dhá lá trádála i ndiaidh dheireadh an dara lá trádála.

  If, at the end of the trading day following the trading day on which the fall in price occurs, there is, despite the measure being imposed, a further significant fall in value of at least half of the amount specified in paragraph 5 of the financial instrument from the closing price of the first trading day, the competent authority may extend the measure for a further period not exceeding 2 trading days after the end of the second trading day.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 73. #1650640

  Chun a áirithiú go ndéanfar an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, déanfaidh ÚEUM dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena sonrófar an modh ríofa don titim 10 % maidir le scaireanna leachtacha agus don titim luacha a bheidh sonraithe ag an gCoimisiún dá dtagraítear i mír 7.

  In order to ensure consistent application of this Article, ESMA shall develop draft regulatory technical standards specifying the method of calculation of the 10 % fall for liquid shares and of the fall in value specified by the Commission as referred to in paragraph 7.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 74. #1674888

  Dá dhroim sin, ba cheart an deis a thabhairt do na Ballstáit, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, cabhair a thabhairt d'fheirmeoirí trí uirlis earnáilsonrach cobhsaithe ioncaim a sholáthar, go háirithe i gcás earnálacha atá buailte le titim ghéar ioncaim a d'imreodh tionchar suntasach eacnamaíoch ar limistéar tuaithe sonrach, ar an gcoinníoll go sáraíonn an titim san ioncam tairseach de 20 % ar a laghad.

  Consequently, Member States should have the possibility, in duly justified cases, to help farmers by means of a sector-specific income stabilisation tool, in particular for sectors affected by a severe income drop, which would have a significant economic impact for a specific rural area, provided that the drop in income exceeds a threshold of at least 20 %.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 75. #699334

  I gcás carranna oscailte cuirfear san áireamh freisin an baol go dtitfeadh duine chomh maith leis na gnéithe síceolaíocha a bhaineann leis an achar idir feithiclí agus an talamh.

  In the case of open cars it shall also take account of the risk of fall as well as the psychological aspects associated with the distance between vehicles and ground.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 76. #1692019

  Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le bearta iomchuí coimirce ar fhaitíos go dtitfeadh méid an stoic faoi bhun na leibhéal sin.

  Appropriate safeguard measures should be provided for in case the stock size falls below those levels.

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 77. #1785171

  Ba cheart go bhforálfaí do bhearta iomchuí coimirce i gcás ina dtitfeadh méid an stoic éisc faoi bhun na leibhéal sin.

  Appropriate safeguard measures should be provided for in case the stock size falls below these levels.

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 78. #152158

  Baineann na Rialacháin seo le hearraí a dtiteann an t-am ábhartha le haghaidh luacháil chun críocha custaim maidir leo ar an 1ú lá d'Iúil, 1980 nó dá éis.

  These Regulations apply to goods for which the material time for valuation for customs purposes falls on or after the 1st day of July, 1980.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 79. #156593

  Léirigh an figiúr a fuarthas ag 3 thuas i bhfoirm chéatadáin den uimhir Treorach atá i réim sa mhí ina dtiteann an lá a thagann go díreach roimh an dáta feidhme,

  Express the figure obtained at 3 above as a percentage of the Index number ruling in the month in which falls the day immediately preceding the operable date.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 80. #185074

  (d) beidh sí déanta nó trealmhaithe sa dóigh go mbeidh a háititheoirí cosanta go leordhóthanach ar thitim amach.

  (d) be so constructed or equipped that its occupants are reasonably secure against falling out.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 81. #308758

  (b) nach dtiteann an dáta dá dtagraítear i bpointe (a) roimh an dáta ar a ndearnadh an micrishliseadh agus a thaispeántar:

  (b) the date referred to in point (a) must not precede the date of microchipping indicated in:

  Rialachán (AE) Uimh. 438/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 maidir le ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí

 82. #319974

  Maidir le ceisteanna nach gcuirtear ar chlár oibre na Parlaiminte laistigh de thrí mhí ón tráth a thíolactar iad, titfidh siad ar lár.

  Questions not placed on Parliament’s agenda within 3 months of being submitted shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 83. #320060

  Maidir le tairiscintí i gcomhair rún nach féidir déileáil leo san am a leithroinntear don díospóireacht, titfidh siad ar lár.

  Motions for resolutions that cannot be dealt with in the time allocated to the debate shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 84. #320367

  I gcás ina dtarraingíonn an t-údar a leasú siar, titfidh sé ar lár mura rud é go nglacfaidh Feisire eile ar láimh láithreach é.

  Where an amendment is withdrawn by its author, it shall fall unless immediately taken over by another Member.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 85. #320382

  Titfidh leasú ar lár má tá sé ar neamhréir le cinntí a glacadh roimhe sin ar an téacs i rith na vótála céanna.

  An amendment shall fall if it is inconsistent with decisions previously taken on the text during the same vote.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 86. #320432

  Má fhaigheann ceachtar rogha díobh sin tromlach, titfidh gach leasú eile a cuireadh síos ar an téacs céanna ar lár.

  If either of these secures a majority, all other amendments tabled to the same text shall fall.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 87. #449978

  (c) gur thit dáta chéadúsáide na gcóracha iompair ar dháta roimh an 1 Eanáir, 1999 i gcás córacha iompair ag teacht isteach sa Stát ó Phoblacht na Bulgáire nó ón Rómáin, nó

  (c) the date of the first use of the means of transport was before 1 January 1999 in the case of means of transport entering the State from the Republic of Bulgaria or Romania, or

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 88. #515329

  (5) Thairis sin, tá forálacha áirithe i Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 tite as feidhm agus ba cheart iad a scriosadh.

  (5) In addition, certain provisions of Regulation (EC) No 302/2009 have become obsolete and should be deleted.

  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

 89. #567910

  De dhroim imeachtaí a thit amach le déanaí, aibhsíodh na rioscaí do mhuiriompar agus don timpeallacht mhuirí a bhaineann le taiscéalaíocht agus táirgeadh ola agus gáis amach ón gcósta.

  Recent events highlighted the risks of offshore oil and gas exploration and production activities to maritime transport and the marine environment.

  Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 90. #592035

  spás oibriúcháin agus rochtain ar an suíomh tiomána, lena n-áirítear cosaint ar sciorradh, ar thuisliú nó ar thitim;

  operating space and access to the driving position, including protection against slipping, tripping or falling;

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 91. #603554

  Titfidh na costais a ghabhann le fáil, forbairt, suiteáil, cothabháil agus oibriú laethúil na gcomhpháirteanna neamh-Aontais sna Córais Eorpacha Faisnéise, ar na tíortha rannpháirteacha ach go háirithe.

  Participating countries shall, in particular, bear the costs of the acquisition, development, installation, maintenance and day-to-day operation of the non-Union components of the European Information Systems.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (Fiscalis 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE

 92. #629300

  Ceolbhoscaí, orgáin faiche aonaigh, orgáin sráide mheicniúla, éin chantana mheicniúla, sábha ceoil agus uirlisí ceoil eile nach dtiteann faoi cheannteideal ar bith eile den chaibidil seo;

  Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter;

  RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur

 93. #659145

  Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi chóid AC 220410, 220421 agus 220429.

  Fresh grape must in which fermentation is arrested by the addition of alcohol shall be used only during the stage of preparation of products which do not fall within CN codes 220410, 220421 and 220429.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 94. #1052083

  (b) a chaithfeas nó a dhoirtfeas aon ábhar díobhálach isteach in aon uiscí nó a cheadós nó a chuirfeas faoi deara aon ábhar díobhálach do thitim isteach in aon uiscí,

  ( b ) throws, empties, permits or causes to fall into any waters any deleterious matter,

  Uimhir 16 de 1953: AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1953

 95. #1091218

  gur ar an dáta a thit an t-eastát nó an leas chun seilbhe, trí fhorceannadh an eastáit nó an leasa roimhe, d'fhaibhrigh an ceart caingin.

  be deemed to have accrued on the date on which the estate or interest fell into possession by the determination of the preceding estate or interest.

  Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957

 96. #1158842

  Ní foláir na háitribh a bheith díonta go hiomlán ó thaisleach, agus leordhóthain teasa agus solais a bheith iontu, go háirithe idir thitim na hoíche agus múchadh na soilse.

  The premises shall be fully protected from dampness, adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 97. #1244386

  ciallaíonn “olann chruinnithe” olann a thit de chaoirigh bheo agus a cruinníodh de sceacha nó as áiteanna eile;

  "gathered wool" means wool left by live sheep and gathered from hedges or elsewhere;

  Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968

 98. #1244390

  ciallaíonn “goib-olann” olann (seachas ciumhasóga nó olann draoibeach) a thit as lomra nó a baineadh as lomra;

  "locks" means wool (other than brokes, daggings or clarts) which may have become or has been detached from a fleece;

  Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968

 99. #1383170

  “(ii) go bhfuil sé tite faoi bhun agus ag fanúint go buan faoi bhun cibé méid is iomchuí sa chás áirithe ag féachaint do mhír (c) nó (e) d'fho-alt (3),”,

  "(ii) has fallen below and remains permanently below such amount as may be appropriate in the particular case having regard to paragraph (c) or (e) of subsection (3),",

  Uimhir 28 de 1981: AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1981

 100. #1447347

  (c) mura dtiteann aon dáta creidiúnúcháin ginearálta maidir leis an nglacadóir taisce iomchuí sin sa bhliain mheasúnachta sin, an 5ú lá d'Aibreán sa bhliain sin,

  ( c ) if there is no general crediting date as respects that relevant deposit taker falling in that year of assessment, the 5th day of April in that year,

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 101. #1463210

  go ndéileálfar leis mar dháileadh a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta ina dtiteann an chéad lá a luadh:

  shall be treated as having been made for the accounting period in which the first-mentioned day falls:

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 102. #1484314

  go ndéileálfar leis, faoi réir an choinníll ina dhiaidh seo, mar dháileadh a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta ina dtiteann an chéad lá sin a luadh:”,

  it shall be treated, subject to the following proviso, as having been made for the accounting period in which the said first-mentioned day falls:",

  Uimhir 10 de 1989: AN tACHT AIRGEADAIS, 1989

 103. #1655380

  Ar son soiléireachta agus rialála níos fearr, ba cheart roinnt forálacha atá tite as feidhm a scriosadh.

  For the sake of clarity and better regulation, some obsolete provisions should be deleted.

  Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine

 104. #1740380

  Mar thoradh ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais, thit an leibhéal infheistíochta AE thart ar 15% óna bhuaic i 2007.

  As a consequence of the economic and financial crisis, the level of investment in the EU has dropped by about 15% since its peak in 2007.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 105. #1780341

  Ó tharla gur féidir le luach na n-ionstraimí airgeadais a thugtar mar urrús a bheith luaineach, tá sé ríthábhachtach a luach a réadú go tapa sula dtiteann sé.

  As the value of financial instruments given as collateral security may be very volatile, it is crucial to realise their value quickly before it goes down.

  Treoir (AE) 2019/1023 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 106. #1823795

  Dá thoradh sin, tháinig moill ar fhás eacnamaíoch athuair, tháinig méadú mór ar dhífhostaíocht, thit ioncam ó chánacha agus tháinig riachtanais nua maoinithe fhioscaigh agus sheachtraigh chun cinn.

  As a result, economic growth slowed again, unemployment increased significantly, tax revenue collections fell and new fiscal and external financing needs emerged.

  Cinneadh (AE) 2020/33 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le cúnamh macra-airgeadais breise a sholáthar do Ríocht Haisimíteach na hIordáine

 107. #1842371

  Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi chóid AC 220410, 220421 agus 220429.

  Fresh grape must in which fermentation is arrested by the addition of alcohol shall be used only during the stage of preparation of products which do not fall within CN codes 220410, 220421 and 220429.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 108. #1858404

  Maidir le ceisteanna nach gcuirtear ar dhréachtchlár oibre na Parlaiminte laistigh de 3 mhí ón tráth a thíolactar iad, titfidh siad ar lár.

  Questions not placed on Parliament's draft agenda within three months of being submitted shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 109. #1858509

  Maidir le tairiscintí i gcomhair rún nach féidir déileáil leo san am a leithroinntear don díospóireacht, titfidh siad ar lár.

  Motions for resolutions that cannot be dealt with in the time allocated for the debate lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 110. #1858828

  I gcás ina dtarraingíonn an t-údar a leasú siar, titfidh sé ar lár mura rud é go nglacfaidh Feisire eile ar láimh láithreach é.

  Where an amendment is withdrawn by its author, it shall fall unless it is immediately taken over by another Member.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 111. #1858872

  Titfidh leasú ar lár má tá sé ar neamhréir le cinntí a glacadh roimhe sin ar an téacs i rith na vótála céanna.

  An amendment shall fall if it is inconsistent with decisions previously taken on the text during the same vote.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 112. #1858883

  Má fhaigheann ceachtar rogha díobh sin tromlach, titfidh gach leasú eile a cuireadh síos ar an gcuid chéanna den téacs ar lár.

  If either of these secures a majority, all other amendments tabled to the same part of the text shall fall.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 113. #154484

  (b) réise inoscailte a dhéanamh sa droichead sin, a dtitfidh a lárlíne go hachomair i lár na cuisle inseolta, a sholáthróidh, ar bheith ar lánoscailt dó, leithead soiléir de 31.0 méadar:

  ( b ) the construction of an opening span in the said bridge, the centre line of which will coincide approximately with the centre of the navigable channel, which will provide for, when fully opened, a clear width of 31.0 metres;

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 114. #159390

  (l) go dtitfidh na cuaillí bactha go dtí a n-ionad íslithe agus go bhfanfaidh siad san ionad sin –

  ( l ) the barriers shall fall to, and remain in, the lowered position—

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 115. #180287

  (l) go dtitfidh na cuaillí bactha go dtína n-ionad íslithe agus go bhfanfaidh siad san ionad sin -

  (l) the barriers shall fall to, and remain in, the lowered position—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 116. #329857

  Beidh sé freagrach laistigh den Choimisiún as na freagrachtaí a thiteann ar an gCoimisiún sa chaidreamh seachtrach agus as gnéithe eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a chomhordú.

  He shall be responsible within the Commission for responsibilities incumbent on it in external relations and for coordinating other aspects of the Union's external action.

  Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)

 117. #432051

  (b) maidir le huisce, ithir nó abhár eile a ritheann isteach nó a thiteann anuas ar bhóthar poiblí ó aon talamh,

  (b) water, soil or other material flowing or falling onto a public road from any land,

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 118. #458154

  Páirteoidh na Ballstáit le Coimisiún na gComhphobal Eorpach téacs na bhforálacha ag trasuí ina ndlí inmheánach na n-oibleagáidí a thiteann orthu de bhun fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.

  Member States shall transmit to the Commission of the European Communities the text of the provisions transposing into their domestic law the obligations imposed on them under the provisions of this Convention.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001

 119. #556665

  Ba cheart, dá bhrí sin, an fhéidearthacht sin a leathnú d'fhonn teagmhais eile a thiteann amach tar éis an 1 Nollaig de bhliain airgeadais a chumhdach.

  That possibility should therefore be extended to similar events occurring after 1 December of a financial year.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 120. #559549

  Ba cheart, dá bhrí sin, an fhéidearthacht sin a leathnú d'fhonn teagmhais eile a thiteann amach tar éis an 1 Nollaig de bhliain airgeadais a chumhdach.

  That possibility should therefore be extended to similar events occurring after 1 December of a financial year.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 121. #575418

  Os a choinne sin, má thiteann praghas coibhneasta na sócmhainne cruthaítear caillteanas réadach sealúchais i gcomhair an aonaid a bhfuil sí ina sheilbh.

  Conversely, a drop in the relative price of the asset produces a real holding loss for the unit holding it.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 122. #575419

  Ar an dóigh chéanna, má ardaíonn praghas coibhneasta dliteanais cruthaítear caillteanas réadach sealúchais ar dhliteanais, agus má thiteann praghas coibhneasta dliteanais cruthaítear gnóthachan réadach sealúchais ar dhliteanais.

  By the same token, a rise in the relative price of a liability produces a real holding loss on liabilities, while a drop in the relative price of a liability generates a real holding gain on liabilities.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 123. #577697

  Ní fhéadfaidh ach na teaghlaigh sin a thiteann faoi thairseach áirithe a bheith i dteideal an chineáil chúnaimh shóisialta sin a fháil.

  Only those households falling below a given threshold may be entitled to this type of social assistance.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 124. #577873

  Glactar leis, ar an dóigh sin, gur ar na fostaithe reatha agus ní ar na pinsinéirí a thiteann na costais ar fad.

  This assumes all the costs are borne by current employees and none by retirees.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 125. #582077

  astaíochtaí gás ceaptha teasa a thiteann laistigh de raon feidhme Airteagail 2(1) de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE;

  greenhouse gas emissions falling within the scope of Article 2(1) of Decision No 406/2009/EC;

  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 126. #590613

  maidir le hinstitiúidí a thiteann faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh 575/2013is ionann na tacair ghlanluachála agus iad siúd a shainmhínítear faoi Chuid III, Teideal II den Rialachán sin.;

  for institutions that fall under the scope of Regulation (EU) No 575/2013 the netting sets are the same as those defined in Part Three, Title II of that Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 127. #632572

  I gcás carranna oscailte cuirfear san áireamh freisin an riosca go dtitfidh duine chomh maith leis na gnéithe síceolaíocha a bhaineann leis an achar idir feithiclí agus an talamh.

  In the case of open cars it shall also take account of the risk of fall as well as the psychological aspects associated with the distance between vehicles and ground.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 128. #639226

  Imbhualadh mar thoradh ar rudaí a thiteann nó a chaitear amach agus ar imbhuailtí codanna den chorp le bacainn

  Impact caused by falling or ejected objects and collisions of parts of the body with an obstacle

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 129. #679072

  caipiteal breise a chruinniú i gcás ina ndruidfidh a caipiteal cothromais gar do na ceanglais a leagtar síos i mír 1 nó má thiteann sé faoi bhun an méid sin;

  the raising of additional capital should its equity capital approach or fall below the requirements laid down in paragraph 1;

  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 130. #700330

  Imbhualadh mar thoradh ar rudaí a thiteann nó a chaitear amach agus ar imbhuailtí codanna den chorp le bacainn

  Impact caused by falling or ejected objects and collisions of parts of the body with an obstacle

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 131. #712317

  Déanfaidh riarthóir fógra a thabhairt láithreach dá údarás inniúil nuair a thiteann a thagarmharc suntasach faoi bhun na tairsí a luaitear i bpointe (a) de mhír 1.

  An administrator shall immediately notify its competent authority when its significant benchmark falls below the threshold mentioned in point (a) of paragraph 1.

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 132. #719090

  Caidhpeáiltear uasteorainn an raoin, ionas nach mó an dóchúlacht go dtitfidh an stoc faoin bpointe tagartha teorann do bhithmhais stoic sceite (Blim) ná 5 %.

  The upper limit of the range is capped, so that the probability of the stock falling below the limit spawning stock biomass reference point (Blim) is no more than 5 %.

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 133. #719097

  Ba cheart bearta iomchuí coimirce a bheartú i gcás ina dtitfidh méid an stoic faoi leibhéil chriticiúla stoic bhithmhaise sceite den sórt sin.

  Appropriate safeguard measures should be envisaged in case the stock size falls below such critical spawning stock biomass levels.

  Rialachán (AE) 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na stoic troisc, scadáin agus saláin i Muir Bhailt agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1098/2007 ón gComhairle

 134. #724446

  Beidh sé freagrach laistigh den Choimisiún as na freagrachtaí a thiteann ar an gCoimisiún sa chaidreamh seachtrach agus as gnéithe eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a chomhordú.

  He shall be responsible within the Commission for responsibilities incumbent on it in external relations and for coordinating other aspects of the Union's external action.

  Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)

 135. #735836

  éileofar ar aon chuideachta den sórt sin a dhéanann dáileadh, nuair a thiteann a glansócmhainní faoi bhun na suime dá dtagraítear i mír 1, nóta chuige sin a áireamh ina cuntais bhliantúla.

  require any such company which makes a distribution when its net assets fall below the amount specified in paragraph 1 to include in its annual accounts a note to that effect.

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 136. #735885

  Forordófar an laghdú sin i gcás ina dtitfidh na glansócmhainní faoi bhun an mhéid a shonraítear in Airteagal 56(1) agus (2) mar thoradh ar éadáil scaireanna atá le cealú.

  Such a reduction shall be prescribed where the acquisition of shares to be cancelled results in the net assets having fallen below the amount specified in Article 56(1) and (2).

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 137. #742202

  lena leasaítear Iarscríbhinn VI i bhfianaise a dtitfidh amach go hidirnáisiúnta agus an dul chun cinn teicniúil i réimse an tSainaitheantais Feiste Uathúla.

  amending Annex VI in the light of international developments and technical progress in the field of Unique Device Identification.

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 138. #1038267

  an chéad bhliain toghcháin. ciallaíonn an abairt “an chéad bhliain toghcháin” an bhliain ina dtitfidh an lá ceaptha;

  the expression "the first election year" means the year in which the appointed day falls;

  Uimhir 5 de 1951: ACHT OSPIDÉAL NA MIDHE, 1951

 139. #1038361

  (a) maidir leis an toghchán do chomhaltaí ó Chorparáid an Ospidéil atá le comóradh sa chéad bhliain toghcháin, an 1ú lá den mhí díreach roimh an mí ina dtitfidh an lá ceaptha,

  ( a ) in relation to the election of Hospital Corporation member to be held in the first election year, the 1st day of the month next preceding the month in which the appointed day falls,

  Uimhir 5 de 1951: ACHT OSPIDÉAL NA MIDHE, 1951

 140. #1044662

  (i) ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt sin maidir leis an mbliain airgeadais díreach i ndiaidh na bliana airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha ná le haon bhliain airgeadais iardain,

  (i) the said subsection shall not apply in relation to the financial year next following that in which the appointed day falls or any subsequent financial year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 141. #1044682

  (ii) ní bheidh feidhm ag alt 26 den Acht sin maidir leis an mbliain chaileandair ina dtitfidh an lá ceaptha ná le haon bhliain chaileandair iardain,

  (ii) section 26 of that Act shall not apply in relation to the calendar year in which the appointed day falls or any subsequent calendar year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 142. #1044688

  (ii) ní bheidh feidhm ag alt 26 den Acht sin maidir leis an mbliain chaileandair díreach i ndiaidh na bliana caileandair ina dtitfidh an lá ceaptha ná le haon bhliain chaileandair iardain,

  (ii) section 26 of that Act shall not apply in relation to the calendar year next following that in which the appointed day falls or any subsequent calendar year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 143. #1062563

  —(1) Má tharlaíonn, tar éis tosnú na triala, go dtitfidh líon comhaltaí armchúirte, de dheasca báis nó eile, faoi bhun an íoslín dlíthiúil, díscaoilfear an armchúirt.

  —(1) If a court-martial after the commencement of the trial is, by death or otherwise, reduced below the legal minimum, it shall be dissolved.

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 144. #1127676

  (b) scoirfear den liúntas a íoc má thiteann an líon comhaltaí i nDáil Éireann a bheidh ag an bPáirtí lena mbainfidh faoi bhun seachtar tráth ar bith;

  ( b ) the allowance shall cease to be paid if the numerical strength in Dáil Éireann of the Party concerned at any time falls below seven;

  Uimhir 12 de 1960: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1960

 145. #1156680

  thiteann pearsanra eaglaise, liachta agus ospidéil, ar a mbeidh cúram liachta nó spioradáltachta na ndaoine a shonraítear in Airteagail 12 agus 13, i láimh an namhad, tabharfar urraim agus coimirce dóibh;

  The religious, medical and hospital personnel assigned to the medical or spiritual care of the persons designated in Articles 12 and 13 shall, if they fall into the hands of the enemy, be respected and protected;

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 146. #1447343

  (a) an dáta creidiúnúcháin ginearálta maidir leis an nglacadóir taisce iomchuí sin a thiteann sa bhliain mheasúnachta sin, nó

  ( a ) the general crediting date as respects that relevant deposit taker failing in that year of assessment, or

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 147. #1447345

  (b) má thiteann breis agus dáta creidiúnúcháin ginearálta amháin maidir leis an nglacadóir taisce iomchuí sin sa bhliain mheasúnachta sin, cibé dáta acu is déanaí, nó

  ( b ) if there is more than one general crediting date as respects that relevant deposit taker falling in that year of assessment, the last such date, or

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 148. #1464721

  arb é D fad an chuid sin den tréimhse chuntasaíochta a thiteann sa bhliain airgeadais i ndiaidh na bliana airgeadais céadluaite, agus

  D is the length of that part of the accounting period falling in the financial year succeeding the first-mentioned financial year, and

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 149. #1555439

  Beidh pearsanra míleata, a bheidh ag fónamh laistigh d'eagraíochtaí cosanta sibhialta, ina bpríosúnaigh chogaidh má thiteann siad faoi urláimh Páirtí naimhdigh.

  Military personnel serving within civil defence organisations shall, if they fall into the power of an adverse Party, be prisoners of war.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 150. #1661076

  an dtitfidh ualach an riosca ar an infheisteoir miondíola maidir le hoibleagáidí nó le gealltanais bhreise airgeadais, lena n-áirítear dliteanais theagmhasacha sa bhreis ar an gcaipiteal a infheistítear san PRIIP, agus

  whether the retail investor bears the risk of incurring additional financial commitments or obligations, including contingent liabilities in addition to the capital invested in the PRIIP, and

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 151. #1664386

  i gcomhréir le hAirteagal 16, na hoibleagáidí a thiteann ar BEI i dtaca le tuairisciú a dhéanamh ar oibríochtaí, i gcás inarb iomchuí i gcomhar le CEI;

  in accordance with Article 16, the operational reporting obligations incumbent on the EIB, where appropriate in cooperation with the EIF;

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 152. #1677877

  thiteann luach na neamhchosaintí foluiteacha atá i seilbh an SSPE faoi bhun tairseach réamhshocraithe (teagmhas luath-amúchta); agus

  the value of the underlying exposures held by the SSPE falls below a predetermined threshold (early amortisation event); and

  Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

 153. #1692013

  Cuirtear uasteorainn leis an raon, ionas nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc faoi Bteorainn.

  The upper limit of the range is capped, so that the probability of the stock falling below Blim is no more than 5 %.

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 154. #1692074

  Cuirtear uasteorainn leis chun nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc faoin bpointe tagartha teorann do bhithmhais stoic sceite (Bteorainn);

  It is capped so that the probability of the stock falling below the limit spawning stock biomass reference point (Blim) is no more than 5 %;

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 155. #1692107

  I ngach cás, déanfar deiseanna iascaireachta a shocrú sa chaoi go n-áiritheofar gur lú ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an bhithmhais stoic sceite faoin Bteorainn.

  Fishing opportunities shall in any event be fixed in such a way as to ensure that there is less than a 5 % probability of the spawning stock biomass falling below Blim.

  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle

 156. #1771701

  maidir le hinstitiúidí a thiteann faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh 575/2013is ionann na tacair ghlanluachála agus iad siúd a shainmhínítear faoi Chuid III, Teideal II den Rialachán sin.;

  for institutions that fall under the scope of Regulation (EU) No 575/2013 the netting sets are the same as those defined in Part Three, Title II of that Regulation;

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 157. #1785271

  Cuirtear uasteorainn leis ionas nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc éisc faoin bpointe tagartha teorann do bhithmhais stoic sceite (Bteorainn);

  It is capped so that the probability of the stock falling below the limit spawning stock biomass reference point (Blim) is no more than 5 %;

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 158. #1809132

  Anuas air sin, cuirtear uasteorainn le raon FMSY, ionas nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc faoin bpointe tagartha teorann i dtaca le bithmhais (BLIM).

  In addition, the upper limit of the range of FMSY is capped, so that the probability of the stock falling below the biomass limit reference point (BLIM) is no more than 5 %.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 159. #1809192

  Cuirtear uasteorainn leis an raon ionas nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc éisc faoin bpointe tagartha teorann (BLIM);

  It is capped so that the probability of the stock falling below the limit reference point (BLIM) is no more than 5 %;

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 160. #308523

  (vi) bunóidh an soláthraí seirbhíse plean teagmhasach ina gcuimseofar cásanna éigeandála agus dálaí neamhghnácha a d’fhéadfadh titim amach maidir lena sheirbhísí, agus cuirfidh sé an plean sin chun feidhme;

  (vi) the service provider shall establish and implement a contingency plan covering emergency and abnormal situations that may occur in relation to its services;

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 161. #311218

  (13) Cás a d’fhéadfadh titim amach is ea go dteipfeadh ar an mbonneagar gáis aonair is mó, is é sin le rá, prionsabal N-1 mar a ghairtear de.

  (13) The failure of the single largest gas infrastructure, the so-called N – 1 principle, is a realistic scenario.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 162. #312122

  - teagmháil dhíreach a dhéanamh le haon chuid den aerárthach, lena n-áirítear codanna atá tar éis titim den aerárthach, nó

  - direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become detached from the aircraft, or,

  Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE

 163. #320982

  Ag deireadh an pháirtseisiúin deiridh roimh thoghcháin, measfar go mbeidh gnó uile na Parlaiminte nach mbeidh críochnaithe tar éis titim ar lár, ach sin faoi réir fhorálacha an dara mír.

  At the end of the last part-session before elections, all Parliament’s unfinished business shall be deemed to have lapsed, subject to the provisions of the second paragraph.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 164. #326930

  Ba cheart go sonrófaí freisin cé air a thitfidh an cúram maidir le déanamh an togra le haghaidh liosta iarrthóirí a gcaithfidh an Coimisiún a chomhaontú.

  It should also be specified whose task it will be to establish the proposal for the list of candidates on which the Commission has to agree.

  Tuairim Uimh. 5/2010 (de bhun Airteagal 336, CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal sin

 165. #432026

  (b) go gcuirfear cosc ar uisce, ithir nó ábhar eile rith isteach nó titim anuas ar bhóthar poiblí óna thalamh.

  (b) water, soil or other material is prevented from flowing or falling onto a public road from his land.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 166. #432029

  (b) chun cosc a chur ar uisce, ithir nó ábhar eile rith isteach nó titim anuas ar bhóthar poiblí óna thalamh.

  (b) to prevent water, soil or other material from flowing or falling onto a public road from his land.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 167. #432033

  (iii) nach raibh agus nach bhfuil uisce, ithir nó ábhar eile ag rith isteach nó ag titim anuas ar bhóthar poiblí óna thalamh,

  (iii) that water, soil or other material was not and is not flowing or falling onto a public road from his land,

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 168. #462737

  (1) I gcás imeachtaí eadrána, is ar na páirtithe go comhionann a thitfidh táillí agus caiteachais chomhaltaí an Choimisiúin, mar aon leis na táillí as saoráidí an Lárionaid a úsáid.

  (1) In the case of conciliation proceedings the fees and expenses of members of the Commission as well as the charges for the use of the facilities of the Centre, shall be borne equally by the parties.

  AN tACHT EADRÁNA 2010

 169. #504742

  Má tá an titear i gcás an dara driogáit níos mó ná 0,2 ml, déan an tástáil an athuair agus cuir tús leis an driogadh arís agus úsáid á baint as slánchuid úr de chuid an tuaslagáin tastála.

  If the titre for the second distillate is more than 0,2 ml, repeat the test and start the distillation again using a fresh aliquot of digest solution.

  Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 170. #514538

  Sa tréimhse ó 2007 go 2009, tharla forbairtí eisceachtúla i margaí earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne, arbh é an toradh a bhí orthu faoi dheireadh titim praghsanna in 2008/09.

  In the period from 2007 to 2009, exceptional developments took place in the milk and milk products sector markets, which ultimately resulted in a price collapse in 2008/09.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 171. #574793

  Ní mór, ar an ábhar sin, iontrálacha a dhéanamh maidir le titim i luach na sócmhainní seasta mar gheall ar theicneolaíocht fheabhsaithe a thabhairt isteach mar shampla;

  Entries must, therefore, be made for the decline in the value of the fixed assets resulting from, for example, the introduction of improved technology;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 172. #574799

  Cumhdaítear leis sin titim i luach na sócmhainní seasta i ngeall ar, mar shampla, tionchar neamhthuartha aigéadachta san aer agus tionchar báistí ar dhromchlaí foirgneamh nó ar chabhlacha feithiclí;

  This covers the decline in the value of fixed assets from, for example, the unforeseen effects of acidity in air and rain on building surfaces or vehicle bodies;

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 173. #583290

  Is é toradh a bhí ar an titim sin gur laghdaigh an creidmheas a bhí ar fáil don fhíorgheallagar agus go raibh an ghéarchéim níos doimhne agus níos faide.

  The ultimate results of this negative spiral were a reduction in the availability of credit to the real economy and a deeper and longer crisis.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 174. #584221

  tarlóidh eachtra thucaide nuair a thitfidh an cóimheas de Ghnáthchothromas Leibhéal 1 atá ag an institiúid dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 92(1) faoi bhun ceachtar díobh seo a leanas:

  a trigger event occurs when the Common Equity Tier 1 capital ratio of the institution referred to in point (a) of Article 92(1) falls below either of the following:

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 175. #584603

  Sa chás sin, ní fhéadfaidh méid chistí dílse na n-institiúidí sin titim faoin leibhéal is airde a baineadh amach le héifeacht ón 22 Nollaig 1989.

  In that event, the amount of own funds of those institutions may not fall below the highest level reached with effect from 22 December 1989.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 176. #589987

  San anailís sin, tabharfar aird chuí ar a bhfuil ag titim amach sa mhargadh agus ó thaobh na rialála idirnáisiúnta agus ar shonraíochtaí an Aontais.

  Such analysis shall take due account of market and international regulatory developments as well as Union specificities.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 177. #595864

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le bunú agus oibrí an Lárchórais agus an Bhonneagair Chumarsáide.

  The costs incurred in connection with the establishment and operation of the Central System and the Communication Infrastructure shall be borne by the general budget of the European Union.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 178. #595865

  Is ar gach Ballstát a thitfidh na costais a thabhóidh pointí rochtana náisiúnta chomh maith leis na costais a bhainfidh lena nascadh leis an Lárchóras.

  The costs incurred by national access points and the costs for connection to the Central System shall be borne by each Member State.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 179. #604651

  Is ar an Aontas a thitfidh na costais a ghabhann le fáil, forbairt, suiteáil, cothabháil agus oibríocht laethúil na gcomhpháirteanna de chuid an Aontais.

  The Union shall bear the cost of acquisition, development, installation, maintenance and day-to-day operation of the Union components.

  Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE

 180. #604652

  Is ar na tíortha rannpháirteacha a thitfidh na costais a ghabhann le fáil, forbairt, suiteáil, cothabháil agus oibríocht laethúil na gcomhpháirteanna sin nach comhpháirteanna de chuid an Aontais iad.

  The cost of acquisition, development, installation, maintenance and day-to-day operation of the non-Union components shall be borne by the participating countries.

  Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE

 181. #610761

  Tá rátaí táirgiúlachta agus fáis eacnamaíoch na hEorpa ag titim i gcoibhneas le tíortha eile le dhá scór bliain.

  Europe's productivity and economic growth rates have been relatively decreasing for four decades.

  Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 182. #632634

  I gcás nach mbeidh an tógáil sách maith, tabharfar pointí ancaireachta dóibh freisin chun trealamh cosanta pearsanta a chaitheamh chun titim a chosc.

  Should the construction not be adequate, they shall also be provided with anchorage points for personal protective equipment to prevent falls.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 183. #639232

  Ní mór TCP atá ceaptha titim anuas ó airde a chosc úim choirp agus córas cónaisc a chur isteach a d’fhéadfadh bheith ceangailte le pointe seasta seachtrach iontaofa.

  PPE intended to prevent falls from a height or their effects must incorporate a body harness and a connexion system which can be connected to a reliable external anchorage point.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 184. #649627

  lena gcuirtear bonn leordhóthanach faisnéise ar fáil chun beartais a fhorbairt chun an bhochtaineacht a laghdú agus lena ndéantar faireachán ar a mbíonn ag titim amach;

  provides a sufficient evidence base to develop policies for poverty reduction and monitor developments;

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 185. #649656

  lena gcuirtear bonn leordhóthanach faisnéise ar fáil chun beartais spriocdhírithe a fhorbairt lena ndéantar faireachán ar a mbíonn ag titim amach.

  provides a sufficient evidence-base to develop targeted policies and monitors developments.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 186. #650603

  Ba cheart go n-áiríter leis an mbeart freisin uirlis cobhsaithe ioncaim a i bhfoirm ciste fhrithpháirtigh le tacú le feirmeoirí nuair a bheadh titim mór le teacht ar a n-ioncam.

  It should also include an income stabilisation tool in the form of a mutual fund to support farmers facing a severe drop in their incomes.

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 187. #659226

  Sna cásanna sin, foráiltear do cheartú leis an gconradh seachadta chun cúiteamh a dhéanamh ar aon titim sa chion siúcra idir an sampla a ghlacadh agus a bhaint.

  In such cases, the delivery contract shall provide for a correction to compensate for any drop in the sugar content between the reception and the drawing of the sample.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 188. #699396

  I gcás nach mbeidh an tógáil sách maith, tabharfar pointí ancaireachta dóibh freisin chun trealamh cosanta pearsanta a chaitheamh chun titim a chosc.

  Should the construction not be adequate, they shall also be provided with anchorage points for personal protective equipment to prevent falls.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 189. #700336

  TCP atá ceaptha titim anuas ó airde a chosc, ní mór úim choirp agus córas cónaisc is féidir a cheangal le pointe seasta seachtrach iontaofa bheith ag gabháil leis.

  PPE intended to prevent falls from a height or their effects must incorporate a body harness and a connexion system which can be connected to a reliable external anchorage point.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 190. #720906

  Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún na dualgais a thitfidh orthu faoi na forálacha roimhe seo a chomhlíonadh, go háirithe:

  The European Parliament, the Council and the Commission shall carry out the duties devolving upon them under the preceding provisions, in particular:

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 191. #747256

  Nuair is ann do rioscaí a bhaineann le láithreacht páirteanna gluaiste, agus do rioscaí a bhaineann le titim as a chéile nó dícheangal, nó sceitheadh substaintí, ionchorprófar dóigheanna iomchuí cosanta san fheiste.

  Where there are risks due to the presence of moving parts, risks due to break-up or detachment, or leakage of substances, then appropriate protection means shall be incorporated.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 192. #1032466

  (a) i rith na tréimhse Aibreán go Meán Fómhair go huile, nach ligfear sa mhéid gur féidir sin a chosc do réir réasúin, uisce-leibhéal an Locha Uachtair thar 154.0 troigh os cionn D.O., agus aon uair agus gach uair i rith na tréimhse sin a bheas sé tar éis éirí go dtí 153.0 troigh os cionn D.O., a bheas sé ag leanúint de bheith ag éirí, agus ar dóigh le hInnealltóir na hAireachta nó le hInnealltóir an Bhoird go n-éireoidh sé thar 154.0 troigh os cionn D.O., go ndéanfaidh an Bord uisce-leibhéal an Locha Iochtair, má bhíonn thar 151.5 troigh os cionn D.O., d'ísliú a thapúla is féidir do réir réasúin go dtí pé leibhéal, nach ísle ná 151.5 troigh os cionn D.O., a cheanglós Innealltóir na hAireachta chun a áirithiú go gcoiscfear uisce-leibhéal an Locha Uachtair ó éirí thar, nó go dtabharfar anuas é go dtí, 154.0 troigh os cionn D.O., AR CHOINNÍOLL nuair a bheas uisce-leibhéal an Locha Uachtair tar éis a uas-airde a shroichint agus tar éis titim go dtí 154.0 troigh os cionn D.O., nó tar éis uas-airde nach mó ná 154.0 troigh os cionn D.O. a shroichint agus go mbeidh sé ag titim, go ligfear d'uisce-leibhéal an Locha Iochtair éirí go dtí pé leibhéal, nach mó ná 152.0 troigh os cionn D.O., is dóigh le hInnealltóir na hAireachta a bheith réasúnach;

  ( a ) during the period from April to September inclusive the water level of the Upper Lough shall not, as far as reasonably preventable, exceed a level of 154.0 feet above O. D., and when and as often during that period it has risen to 153.0 feet above O. D., is rising, and is in the opinion of the Ministry's Engineer or the Board's Engineer likely to rise above 154.0 feet above O. D., the water level of the Lower Lough, if above 151.5 feet above O. D., shall as rapidly as reasonably practicable be reduced by the Board to such level not lower than 151.5 feet above O. D., as may be required by the Ministry's Engineer for the purpose of ensuring that the water level of the Upper Lough may be prevented from rising above, or be brought down to, 154.0 feet above O. D., PROVIDED THAT when the water level of the Upper Lough has reached its maximum and has fallen to 154.0 feet above O. D., or has reached a maximum not in excess of 154.0 feet above O. D., and is falling, the water level of the Lower Lough shall be permitted to rise to such level not exceeding 152.0 feet above O. D., as shall, in the opinion of the Ministry's Engineer, be reasonable;

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 193. #1114021

  (b) a chaithfidh nó a dhoirtfidh aon ábhar docharach, nó a ligfidh nó a chuirfidh faoi deara dó titim, isteach in aon uiscí,

  ( b ) throws, empties, permits or causes to fall into any waters any deleterious matter,

  Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

 194. #1149035

  (3) Féadfaidh fostóir aon oibrí ceachtar lá acu seo a leanas a chur in ionad aon lá saoire poiblí (ach amháin Lá Nollag nó Lá Fhéile Pádraig) a thitfidh i mbliain chaileandair—

  (3) The employer of any worker may substitute for any public holiday (other than Christmas Day or St. Patrick's Day) falling in a calendar year either—

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 195. #1155941

  I gcás na ndaoine coimircithe a thitfidh i láimh an namhad, beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún seo go dtí go ndéanfar iad a athdhúichiú go críochnaitheach.

  For the protected persons who have fallen into the hands of the enemy, the present Convention shall apply until their final repatriation. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 196. #1156164

  Aon chomhaltaí den phearsanra a shonraítear in Airteagal 25 a thitfidh i láimh an namhad, beidh siad ina bpríosúnaigh chogaidh, ach fostófar iad ar a ndualgais liachta sa mhéid gur gá sin.

  Members of the personnel designated in Article 25 who have fallen into the hands of the enemy, shall be prisoners of war, but shall be employed on their medical duties in so far as the need arises. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 197. #1156181

  Daoine dá luaitear in Airteagal 27 a thitfidh i láimh an Pháirtí naimhdigh, ní fhéadfar iad a choinneáil.

  Persons designated in Article 27 who have fallen into the hands of the adverse Party may not be detained.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 198. #1156195

  Déanfar an t-ábhar le haonaid liachta ghluaisteacha na bhfórsaí armtha a thitfidh i láimh an namhad a choimeád ar leithligh le haghaidh aireachasú an lucht créachtaithe agus breoite.

  The material of mobile medical units of the armed forces which fall into the hands of the enemy, shall be reserved for the care of wounded and sick.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 199. #1156275

  Mar sin féin, ní chrochfaidh aonaid liachta a thitfidh i láimh an namhad aon bhratach seachas bratach an Choinbhinsiúin.

  Nevertheless, medical units which have fallen into the hands of the enemy shall not fly any flag other than that of the Convention.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 200. #1156628

  Udarófar d'aon otharlong a bheidh i bport agus a thitfidh i láimh an namhad an port sin a fhágáil.

  Any hospital ship in a port which falls into the hands of the enemy shall be authorised to leave the said port. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 201. #1156918

  A. Is príosúnaigh chogaidh, de réir bhrí an Choinbhinsiúin seo, daoine d'earnáil acu seo a leanas a bheidh tar éis titim faoi urláimh an namhad:

  A Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 202. #1156950

  Bainfidh an Coinbhinsiún seo leis na daoine dá dtagraítear in Airteagal 4 ón uair a thitfidh siad faoi urláimh an namhad go dtí go ndéanfar iad a shaoradh agus a athdhúichiú.

  The present Convention shall apply to the persons referred to in Article 4 from the time they fall into the power of the enemy and until their final release and repatriation.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 203. #1158435

  Beidh an Páirtí sa choinbhleacht a mbeidh daoine coimircithe faoina láimh freagrach sa chóireáil a chuirfidh a ghníomhairí orthu, gan dochar d'aon fhreagracht phearsanta a thitfidh ar aon duine.

  The Party to the conflict in whose hands protected persons may be, is responsible for the treatment accorded to them by its agents, irrespective of any individual responsibility which may be incurred. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 204. #1209437

  An tAcht iomlán, ach amháin sa mhéid go mbeadh baint aige le titim eastáit shainoidhrithe d'oidhreacht.

  The whole Act, save so far as it may apply to the descent of an estate tail.

  Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965

 205. #1209504

  Ailt 19 agus 20, ach amháin sa mhéid go mbeadh baint acu le titim eastáit shainoidhrithe d'oidhreacht.

  Sections 19 and 20, save in so far as they may apply to the descent of an estate tail.

  Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965

 206. #1216012

  (iii) mar chóiríocht do dhaoine a easáitíodh de dheasca na tithe a bhí acu titim nó a dhíothú,

  (iii) for the accommodation of persons displaced by the collapse or destruction of their former houses,

  Uimhir 21 de 1966: ACHT NA dTITHE, 1966

 207. #1299764

  (5) Déileálfar faoin gCuid seo le dáileadh mar dháileadh a rinneadh nó mar chomaoin a soláthraíodh as sócmhainni cuideachta más ar an gcuideachta a thitfidh an costas.

  (5) A distribution shall be treated under this Part as made, or consideration as provided, out of assets of a company if the cost falls on the company.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 208. #1358381

  (1) I gcás imeachtaí eadrána, is ar na páirtithe go comhionann a thitfidh táillí agus caiteachais chomhaltaí an Choimisiúin, mar aon leis na táillí as saoráidi an Lárionaid a úsáid.

  (1) In the case of conciliation proceedings the fees and expenses of members of the Commission as well as the charges for the use of the facilities of the Centre, shall be borne equally by the parties.

  Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980

 209. #1437517

  (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh ar an lá a thitfidh trí mhí tar éis dháta rite an Achta seo.

  (2) This Act shall come into operation on the day that is three months after the date of the passing of this Act.

  Uimhir 24 de 1986: AN tACHT UM SHAINCHÓNAÍ AGUS AITHINT COLSCARTHAÍ COIGRÍCHE, 1986

 210. #1449203

  agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an ionadú nó ar an gcur-leis sin.

  and the proceedings shall not abate by reason of such substitution or addition.

  Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987

 211. #1480970

  (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh ar an lá a thitfidh sé mhí tar éis dháta rite an Achta seo.

  (2) This Act shall come into operation on the day that is 6 months after the date of the passing of this Act.

  Uimhir 6 de 1989: AN tACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989

 212. #1554893

  Beidh aon chomhraiceoir, de réir mar a mhínítear in Airteagal 43, a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh ina phríosúnach cogaidh. [EN]

  While all combatants are obliged to comply with the rules of international law applicable in armed conflict, violations of these rules shall not deprive a combatant of his right to be a combatant or, if he falls into the power of an adverse Party, of his right to be a prisoner of war, except as provided in paragraphs 3 and 4.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 213. #1650627

  Beidh feidhm ag an mbeart faoi mhír 1 ar feadh tréimhse nach rachaidh thar dheireadh an lae trádála i ndiaidh an lae trádála a dtarlaíonn an titim phraghais.

  The measure under paragraph 1 shall apply for a period not exceeding the end of the trading day following the trading day on which the fall in price occurs.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 214. #1666829

  Ós rud é go bhfuil na tagairtí sonracha a dhéantar in Airteagal 14 d'obair leantach IMO tar éis titim as feidhm, ba cheart an tAirteagal sin a scriosadh.

  Since the specific references in Article 14 to ongoing work in the IMO have become obsolete, that Article should be deleted.

  Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )

 215. #1674133

  Is ar gach Ballstát agus ar Europol, faoi seach, a thitfidh na costais a thabhóidh na lárphointí rochtana dá dtagraítear in Airteagal 29 agus in Airteagal 30.

  The costs incurred by the central access points referred to in Articles 29 and 30 shall be borne, respectively, by each Member State and Europol.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 216. #1674134

  I dtaca leis na costais a bhaineann le nascadh na lárphointí rochtana seo leis an NUI agus le EES, is ar gach Ballstát agus ar Europol, faoi seach, a thitfidh siad.

  The costs for the connection of those central access points to the NUI and to the EES shall be borne by each Member State and Europol, respectively.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 217. #1696907

  lena áirithiú gur ar an tír thairbhíoch a thitfidh aon chostas a thabhóidh an tAontas a bhaineann leis an gcúnamh airgeadais.

  ensuring that all costs incurred by the Union that relate to a financial assistance shall be borne by the beneficiary country.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 218. #1727036

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a ghabhann le SIS Láir, agus leis an mBonneagar Cumarsáide, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt a thuilleadh.

  The costs of operating, maintaining and further developing Central SIS and the Communication Infrastructure shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 219. #1727043

  Is ar an mBallstát lena mbaineann a thitfidh na costais a ghabhann le gach N.SIS ar leith a chur ar bun, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt a thuilleadh.

  The costs of setting up, operating, maintaining and further developing each N.SIS shall be borne by the Member State concerned.

  Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006

 220. #1728076

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a ghabhann le SIS Láir, agus leis an mBonneagar Cumarsáide, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt a thuilleadh.

  The costs of operating, maintaining and further developing Central SIS and the Communication Infrastructure shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 221. #1728078

  Is ar an mBallstát lena mbaineann a thitfidh na costais a ghabhann le gach N.SIS ar leith a chur ar bun, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt a thuilleadh.

  The costs of setting up, operating, maintaining and further developing each N.SIS shall be borne by the Member State concerned.

  Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 222. #1757769

  1.Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a ghabhann le SIS Láir, agus leis an mBonneagar Cumarsáide, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt a thuilleadh.

  1.The costs of operating, maintaining and further developing Central SIS and the Communication Infrastructure shall be borne by the general budget of the European Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 223. #1757771

  3.Is ar an mBallstát lena mbaineann a thitfidh na costais a ghabhann le gach N.SIS ar leith a chur ar bun, a oibriú, a chothabháil agus a fhorbairt a thuilleadh.

  3.The costs of setting up, operating, maintaining and further developing each N.SIS shall be borne by the Member State concerned.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún

 224. #1762089

  Is ar bhuiséad an Aontais agus ar údaráis de chuid na mBallstát a mbeidh na córais á n-oibriú acu a thitfidh na costais.

  The costs will fall to the EU budget and to Member State authorities operating the systems.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 225. #1763147

  3.Is ar gach Ballstát agus ar Europol a thitfidh na costais a thabhóidh na húdaráis ainmnithe dá dtagraítear in Airteagal 4(24).

  3.The costs incurred by the designated authorities referred to in Article 4(24) shall be borne, respectively, by each Member State and Europol.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 226. #1763148

  Is ar gach Ballstát agus ar Europol a thitfidh na costais i dtaca leis na húdaráis ainmnithe a nascadh leis an stóras coiteann sonraí céannachta.

  The costs for the connection of the designated authorities to the CIR shall be borne by each Member State and Europol, respectively.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 227. #1764350

  Is ar bhuiséad an Aontais agus ar údaráis de chuid na mBallstát a mbeidh na córais á noibriú acu a thitfidh na costais.

  The costs will fall to the EU budget and to Member State authorities operating the systems.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 228. #1765188

  3.Is ar gach Ballstát agus ar Europol a thitfidh na costais a thabhóidh na húdaráis ainmnithe dá dtagraítear in Airteagal 4(24).

  3.The costs incurred by the designated authorities referred to in Article 4(24) shall be borne, respectively, by each Member State and Europol.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 229. #1765189

  Is ar gach Ballstát agus ar Europol a thitfidh na costais i dtaca leis na húdaráis ainmnithe a nascadh leis an stóras coiteann sonraí céannachta.

  The costs for the connection of the designated authorities to the CIR shall be borne by each Member State and Europol, respectively.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 230. #1775552

  sainmhíniú ar an ní is titim mhór ann, dá dtagraítear i bpointe (b) den dara fomhír de mhír 5.

  what constitutes a large decline as referred to in point (b) of the second subparagraph of paragraph 5.

  Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 231. #1791514

  Maidir leis na costais arna dtabhú i dtaca le Eurojust, Europol agus OIPE a nascadh le ECRIS-TCN, is ar a mbuiséid faoi seach a thitfidh siad.

  The costs of connection of Eurojust, Europol and the EPPO to ECRIS-TCN shall be borne by their respective budgets.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 232. #1792749

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le bunú agus oibriú ESP, BMS chomhroinnte, CIR agus MID.

  The costs incurred in connection with the establishment and operation of the ESP, the shared BMS, the CIR and the MID shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 233. #1792760

  Is ar gach Ballstát a thitfidh na costais i dtaca leis an údarás ainmnithe a nascadh le CIR.

  The costs of connecting each designated authority to the CIR shall be borne by each Member State.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 234. #1793887

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le bunú agus oibriú ESP, BMS chomhroinnte, CIR agus MID.

  The costs incurred in connection with the establishment and operation of the ESP, the shared BMS, the CIR and the MID shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 235. #1793898

  Is ar gach Ballstát a thitfidh na costais i dtaca leis an údarás ainmnithe a nascadh le CIR.

  The costs of connecting each designated authority to the CIR shall be borne by each Member State.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 236. #1799730

  Chun críocha na tuarascála dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an Coimisiún a bhfuil ag titim amach go hidirnáisiúnta agus caighdeáin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta a chur san áireamh.

  For the purposes of the report referred to in paragraph 1, the Commission shall take into account international developments and internationally agreed standards.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 237. #1814896

  ciallaíonn “titim” suim airde na mogall (snaidhmeanna san áireamh) i líon nuair is fliuch dóibh agus iad sínte go hingearach leis an téad snámhán;

  ‘drop’ means the sum of the height of the meshes (including knots) in a net when wet and stretched perpendicular to the float line;

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 238. #1816083

  Beidh fad peaslíonta saighne agus fad saighne gan pheaslíonta teoranta do 800 m agus titim 120 m, ach amháin i gcás peaslíonta saighne a úsáidtear le haghaidh iascaireacht dhírithe tuinnín.

  The length of purse seines and seines without purse lines shall be restricted to 800 m with a drop of 120 m, except in the case of purse seines used for directed fishing of tuna.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 239. #1842446

  Sna cásanna sin, foráiltear do cheartú leis an gconradh seachadta chun cúiteamh a dhéanamh ar aon titim sa chion siúcra idir an sampla a ghlacadh agus a bhaint.

  In such cases, the delivery contract shall provide for a correction to compensate for any drop in the sugar content between the reception and the drawing of the sample.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 240. #1850969

  Tharla titim mhór i bpraghsanna talmhaíochta, agus iad á dtarraingt anuas ag tosca maicreacnamaíocha, ag teannas geopholaitiúil, agus ag fórsaí eile.

  Agricultural prices have fallen substantially – depressed by macroeconomic factors, geopolitical tensions and other forces.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 241. #1853973

  Tharla titim mhór i bpraghsanna talmhaíochta, agus iad á dtarraingt anuas ag tosca maicreacnamaíocha, ag teannas geopholaitiúil, agus ag fórsaí eile.

  Agricultural prices have fallen substantially – depressed by macroeconomic factors, geopolitical tensions and other forces.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 242. #1855850

  Tharla titim mhór i bpraghsanna talmhaíochta, agus iad á dtarraingt anuas ag tosca maicreacnamaíocha, ag teannas geopholaitiúil, agus ag fórsaí eile.

  Agricultural prices have fallen substantially – depressed by macroeconomic factors, geopolitical tensions and other forces.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 243. #1859449

  Ag deireadh an pháirtseisiúin deiridh roimh thoghcháin, measfar go mbeidh gnó uile na Parlaiminte nach mbeidh críochnaithe tar éis titim ar lár, ach sin faoi réir fhorálacha an dara mír.

  At the end of the last part-session before elections, all Parliament's unfinished business shall be deemed to have lapsed, subject to the provisions of the second paragraph.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 244. #639821

  Titeann an ailíniú ar an Treoir um Chábla-bhealaí leis an gCreat Reachtach Nua amach i gcomhthéacs an tiomantais pholaitiúil atá leagtha síos in Airteagal 2 den Chinneadh ar an gCreat Reachtach Nua.

  The alignment of the Cableways Directive with the NLF takes place in the light of the political commitment laid down in Article 2 of the NLF Decision.

  DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh atá ceaptha chun daoine a iompar agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh atá ceaptha chun daoine a iompar /* SWD/2014/0117 final */

 245. #1763419

  De réir sonraí ó sholáthraithe, cosnaíonn an stóráil i mbunachair leithleacha ar an meán EUR 1 in aghaidh gach tacar de shonraí bithmhéadracha (is féidir go bhfuil 200 milliún tacar sonraí ann ar fad) agus, os a choinne sin, titeann an meánchostas go dtí EUR 0.35 in aghaidh gach tacar de shonraí bithmhéadracha nuair a chruthaítear réiteach atá bunaithe ar sheirbhís chomhroinnte meaitseála sonraí bithmhéadracha.

  According to supplier data, the storage in separate databases costs on average 1 euro per biometric set (there are potentially 200 million data sets in total) while the average cost drops to €0.35 per biometric set when a shared BMS solution is created.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 246. #1765452

  De réir sonraí ó sholáthraithe, cosnaíonn an stóráil i mbunachair leithleacha ar an meán EUR 1 in aghaidh gach tacar de shonraí bithmhéadracha (is féidir go bhfuil 200 milliún tacar sonraí ann ar fad) agus, os a choinne sin, titeann an meánchostas go dtí EUR 0.35 in aghaidh gach tacar de shonraí bithmhéadracha nuair a chruthaítear réiteach atá bunaithe ar sheirbhís chomhroinnte meaitseála sonraí bithmhéadracha.

  According to supplier data, the storage in separate databases costs on average 1 euro per biometric set (there are potentially 200 million data sets in total) while the average cost drops to €0.35 per biometric set when a shared BMS solution is created.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 247. #319373

  I gcásanna den sórt sin, ó tharla nach nglactar le haon leasuithe ón gcoiste seachas na leasuithe sin a fhéachann le teacht ar chomhréiteach, agus d’fhonn ceannasacht na Parlaiminte a chaomhnú, ní mór, maidir leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 2, go luafar go soiléir inti, i ndáil leis na forálacha atá formheasta cheana, cad iad na forálacha díobh a thitfeadh ar lár dá nglacfaí na leasuithe atá molta.

  In such cases, in view of the fact that the only admissible amendments from the committee are those seeking to reach a compromise, and with a view to preserving Parliament’s sovereignty, the report referred to in paragraph 2 must clearly state which provisions already approved would fall if the proposed amendments were adopted.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 248. #714937

  Maidir le tionchar ar phraghsanna atá ag an díolachán ar phraghas atá níos lú ná an gnáthluach, cuirfear san áireamh ar tharla sé go ndearnadh sladghearradh praghais suntasach de thoradh an díolacháin ar níos lú ná an gnáthluach i gcomparáid le praghas soithí comhchosúla den tionscal de chuid an Aontais nó an bhfuil sé mar thionchar ag an díolachán sin praghsanna a bhrú síos go suntasach nó méaduithe ar phraghsanna, a thitfeadh amach murach sin, a chosc go suntasach.

  With regard to the effect of the sale at less than normal value on prices, consideration shall be given to whether there has been significant price undercutting by the sale at less than normal value as compared with the price of like vessels of the Union industry, or whether the effect of such sale is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which would otherwise have occurred, to a significant degree.

  Rialachán (AE) 2016/1035 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí

 249. #1177753

  (4) I gcás ina mbeartóidh údarás pleanála aon chuspóir forbartha a chur i bplean forbartha arb ar údarás áitiúil eile a thitfeadh an fhreagracht é a chur i gcrích, ní chuirfidh an t-údarás pleanála an aidhm sin sa phlean ach amháin tar éis dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil eile.

  (4) Where a planning authority propose to include in a development plan any development objective the responsibility for the effecting of which would fall on another local authority, the planning authority shall not include that objective in the plan save after consultation with the other local authority.

  Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

 250. #1659015

  Go háirithe, d'fhéadfadh sé go n-éireodh maoirseoirí sna Ballstáit sin níos boige i leith banc ina ndlínse féin ráite nach orthusan a thitfeadh iomlán an riosca airgeadais a bhainfeadh le cliseadh.

  In particular, supervisors in those Member States may become more lenient towards banks in their jurisdictions as they would not have to bear the full financial risk of their failures.

  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

 251. #1782083

  An dualgas i dtaca lena shuíomh nár tharla dífhostú nó aimhleas coibhéiseach ar an bhforas gur fheidhmigh oibrithe a gcearta dá bhforáiltear sa Treoir seo, ba cheart gur ar an bhfostóir a thitfeadh sé nuair a shuíonn oibrithe, os comhair cúirte nó údarás nó comhlacht inniúil eile, fíorais ónar féidir toimhde a dhéanamh go ndearnadh iad a dhífhostú nó go raibh siad faoi réir bearta a bhfuil éifeachtaí coibhéiseacha leo ar fhorais den sórt sin.

  The burden of proof with regard to establishing that there has been no dismissal or equivalent detriment on the grounds that workers have exercised their rights provided for in this Directive, should fall on employers when workers establish, before a court or other competent authority or body, facts from which it may be presumed that they have been dismissed, or have been subject to measures with equivalent effect, on such grounds.

  Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

 252. #1782714

  An dualgas a chruthú nach ndearnadh aon dífhostú ar na forais go raibh iarratas ar shaoire atharthachta, ar shaoire do thuismitheoirí nó ar shaoire cúramóirí déanta ag oibrithe nó go raibh sí tógtha acu, amhail dá dtagraítear sa Treoir seo, ba cheart gur ar an bhfostóir a thitfeadh sé i gcás ina bhfuil fíricí ónar féidir toimhde a dhéanamh de go ndearnadh iad a dhífhostú ar fhorais den sórt sin suite ag oibrí os comhair cúirte nó údaráis inniúil eile.

  The burden of proving that there has been no dismissal on the grounds that workers have applied for, or have taken, paternity leave, parental leave or carers' leave as referred to in this Directive should be on the employer where a worker has established, before a court or another competent authority, facts capable of giving rise to a presumption that the worker has been dismissed on such grounds.

  Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht oibre is saoil do thuismitheoirí agus do chúramóirí agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/18/AE ón gComhairle

 253. #519479

  Tabharfaidh duine den sórt sin fógra don údarás inniúil ar an mbealach céanna i gcás ina bhfuil cinneadh déanta aige sealúchas cáilitheach a laghdú ionas go dtitfeadh céatadán na gceart vótála nó an chaipitil atá ar teachtadh faoi bhun 10 %, 20 %, 30 % nó 50 % nó ionas go scoirfeadh an contrapháirtí lárnach de bheith mar fhochuideachta an duine sin.

  Such a person shall likewise notify the competent authority where it has taken a decision to reduce a qualifying holding so that the proportion of the voting rights or of the capital held would fall below 10 %, 20 %, 30 % or 50 % or so that the CCP would cease to be that person’s subsidiary.

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 254. #1130184

  Ag breithniú dóibh gur féidir reachtaíocht a achtú i gceachtar tír chun go dtitfeadh dliteanas cánach ioncaim go cuí ar dhaoine agus nach bhfaigheadh aon duine buntáistí thar an gceart i gcúrsaí cánachais,

  Considering that legislation may be enacted in either country to maintain the proper incidence of liability to income tax and to prevent the obtaining of undue tax advantages,

  Uimhir 19 de 1960: AN tACHT AIRGEADAIS, 1960

 255. #1230644

  Ag breithniú dóibh gur féidir reachtaíocht a achtú i gceachtar tír chun go dtitfeadh dliteanas cánach ioncaim go cuí ar dhaoine agus nach bhfaighidh aon duine buntáistí thar an gceart i gcúrsaí cánachais,

  Considering that legislation may be enacted in either country to maintain the proper incidence of liability to income tax and to prevent the obtaining of undue tax advantages,

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 256. #1449729

  (c) aon rud a thaisceadh, ionas go dtitfeadh sé agus go luífeadh sé tréigthe ar ghrinneall na farraige nó ar thalamh atá clúdaithe le huisce, de réir mar a bheidh, agus go dtarlódh, i gcás é do thitim ar láithreán raice nó ruda ársa (cibé acu a thiteann sé amhlaidh nó nach dtiteann) go scriosfadh sé an láithreán go hiomlán nó go páirteach nó go gcoiscfeadh sé rochtain chuige nó go ndéanfadh sé damáiste d'aon chuid den raic nó den rud.

  ( c ) deposit, so as to fall and lie abandoned on the sea bed or land covered by water, as the case may be, anything which, if it were to fall on the site of a wreck or archaeological object (whether it so falls or not), would wholly or partly obliterate the site or obstruct access to it, or damage any part of the wreck or object.

  Uimhir 17 de 1987: ACHT NA SÉADCHOMHARTHAÍ NÁISIÚNTA (LEASÚ), 1987

 257. #1449737

  (c) aon rud a thaisceadh, ionas go dtitfeadh sé agus go luífeadh sé tréigthe ar ghrinneall na farraige nó ar thalamh atá clúdaithe le huisce, de réir mar a bheidh, agus go dtarlódh, i gcás é do thitim ar an láithreán (cibé acu a thiteann sé amhlaidh nó nach dtiteann), go scriosfadh sé an láithreán go hiomlán nó go páirteach nó go gcoiscfeadh sé rochtain chuige nó go ndéanfadh sé damáiste d'aon chuid den raic nó den rud.

  ( c ) deposit, so as to fall and lie abandoned on the sea bed or land covered by water, as the case may be, anything which, if it were to fall on the site (whether it so falls or not) would wholly or partly obliterate the site or obstruct access to it, or damage any part of the wreck or object.

  Uimhir 17 de 1987: ACHT NA SÉADCHOMHARTHAÍ NÁISIÚNTA (LEASÚ), 1987

 258. #1544106

  (c) Ní mheasfar diúltú nó mainneachtain soláthar do chóir speisialta nó do shaoráidí speisialta lena mbaineann mír (a) a bheith réasúnach mura dtitfeadh costas, seachas costas ainmniúil, ar an bhfostóir de dheasca an tsoláthair sin.

  (c) A refusal or failure to provide for special treatment or facilities to which paragraph (a) relates shall not be deemed reasonable unless such provision would give rise to a cost, other than a nominal cost, to the employer.

  Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998

 259. #1584979

  (2) Ní mheasfar diúltú nó mainneachtain an chóir speisialta nó na saoráidí speisialta dá dtagraíonn fo-alt (1) a sholáthar a bheith réasúnach mura dtitfeadh costas, seachas costas ainmniúil, ar sholáthraí na seirbhíse atá i gceist mar gheall ar an soláthar sin.

  (2) A refusal or failure to provide the special treatment or facilities to which subsection (1) refers shall not be deemed reasonable unless such provision would give rise to a cost, other than a nominal cost, to the provider of the service in question.

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 260. #1712376

  Níor cheart i gcúinsí ar bith go dtitfeadh sciar náisiúnta na bhfoinsí inathnuaite fuinnimh faoi bhun an rannchuidithe sin.Más rud é go dtarlaíonn amhlaidh, ba cheart do na Ballstáit ábhartha bearta iomchuí dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2018/1999 a ghlacadh chun a áirithiú go mbainfear amach an sciar bonnlíne sin athuair.

  If they do, the relevant Member States should take appropriate measures as provided for in Regulation (EU) 2018/1999 to ensure that that baseline share is regained.

  Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))

 261. #1771435

  Tabharfaidh duine den sórt sin fógra don údarás inniúil ar an mbealach céanna i gcás ina bhfuil cinneadh déanta aige sealúchas cáilitheach a laghdú ionas go dtitfeadh céatadán na gceart vótála nó an chaipitil atá ar teachtadh faoi bhun 10 %, 20 %, 30 % nó 50 % nó ionas go scoirfeadh an contrapháirtí lárnach de bheith mar fhochuideachta an duine sin.

  Such a person shall likewise notify the competent authority where it has taken a decision to reduce a qualifying holding so that the proportion of the voting rights or of the capital held would fall below 10 %, 20 %, 30 % or 50 % or so that the CCP would cease to be that person’s subsidiary.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 262. #1795680

  dtitfeadh a CGCC faoi bhun 100 %, ba cheart don institiúid na ceanglais shonracha a chomhlíonadh a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 chun go dtabharfar a CGCC ar ais go dtí an t-íosleibhéal go tráthúil.

  Should its NSFR fall below the 100 % level, the institution should comply with the specific requirements laid down in Regulation (EU) No 575/2013 for a timely restoration of its NSFR to the minimum level.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 263. #156590

  I gcás go gcuirtear tús leis an teach ar an dáta feidhme nó ina dhiaidh sin, faigh comhiomlán na n-athruithe míosúla sa Treoir idir an mhí ina dtiteann an lá atá díreach roimh an dáta feidhme agus an mhí a gcuirtear tús leis an obair.

  Where the house is commenced on or after the operable date, find the aggregate of the monthly changes in the Index between the month in which falls the day immediately preceding the operable date and the month in which work commences.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 264. #180037

  (iii) nár thosaigh níos mó ná stáisiún cuideachta amháin eile arb é an soláthróir sin adúradh an soláthróir ina leith agus nach bhfuil feidhm ag an Airteagal seo ina leith de bhua na fomhíre seo, de ghnó a sheoladh mar stáisiún cuideachta arb é an soláthróir sin a dúradh an soláthróir le linn na bliana féilire ina dtiteann an dáta tosaithe, agus

  (iii) not more than one other company station in relation to which the supplier aforesaid is the supplier and to which, by virtue of this subparagraph, this Article does not apply, commenced business as a company station in relation to which the supplier aforesaid is the supplier during the calendar year in which the commencement date occurs, and

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 265. #228091

  I gcás ina mbeidh ordú astaithe tuillimh déanta, titfidh aon imeachtaí a tionscnaíodh faoi alt 8 den Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1940, ar lár agus scoirfidh aon bharántas nó ordú a eisíodh nó a rinneadh faoin alt sin in aon imeachtaí den sórt sin d'éifeacht a bheith leis.

  Where an attachment of earnings order has been made, any proceedings commenced under section 8 of the Enforcement of Court Orders Act, 1940 , shall lapse and any warrant or order issued or made under that section in any such proceedings shall cease to have effect.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 266. #306462

  1. Gan dochar d'fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le h seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar [12], titfidh údarú le haghaidh seirbhíse tráthrialta ar lár ag deireadh na tréimhse bailíochta nó trí mhí i ndiaidh don údarás um údarú fógra a fháil ón sealbhóir go bhfuil sé de rún aige an tseirbhís a tharraingt siar.

  1. Without prejudice to the provisions of Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road [12], an authorisation for a regular service shall lapse at the end of its period of validity or 3 months after the authorising authority has received notice from its holder of his intention to withdraw the service.

  Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006

 267. #311253

  (26) Agus an difríocht idir na Ballstáit á cur san áireamh, ba cheart caighdeáin sách comhchuibhithe a bhunú i ndáil le slándáil soláthair, ar caighdeáin iad a chumhdódh, ar a laghad, an staid a thit amach in Eanáir 2009, agus ba cheart na hoibleagáidí seirbhíse poiblí agus na bearta cosanta custaiméirí dá dtagraítear in Airteagal 3 de Threoir 2009/73/CE a chur san áireamh.

  (26) Sufficiently harmonised security of supply standards covering at least the situation that occurred in January 2009, taking into account the difference between Member States, should be established, taking into account public service obligations and customer protection measures as referred to in Article 3 of Directive 2009/73/EC.

  Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle

 268. #320077

  Maidir le dearbhú i scríbhinn a fhanann sa chlár ar feadh tréimhse is faide ná trí mhí agus nach mbeidh sínithe ag an leathchuid ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, titfidh sé ar lár.

  A written declaration that has remained in the register for over 3 months and has not been signed by at least one half of the component Members of Parliament shall lapse.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 269. #449976

  (a) gur thit dáta chéadúsáide na gcóracha iompair ar dháta roimh an 1 Eanáir, 1987 i gcás córacha iompair ag teacht isteach sa Stát ó Phoblacht na hOstaire, ó Phoblacht na Fionlainne (gan Oileáin Aland a áireamh) nó ó Ríocht na Sualainne,

  (a) the date of the first use of the means of transport was before 1 January 1987 in the case of means of transport entering the State from the Republic of Austria, the Republic of Finland (excluding the Aland Islands) or the Kingdom of Sweden,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 270. #449977

  (b) gur thit dáta chéadúsáide na gcóracha iompair ar dháta roimh an 1 Bealtaine, 1996 i gcás córacha iompair ag teacht isteach sa Stát ó Phoblacht na Seice, ó Phoblacht na hEastóine, ó Phoblacht na Cipire, ó Phoblacht na Laitvia, ó Phoblacht na Liotuáine, ó Phoblacht na hUngáire, ó Phoblacht Mhálta, ó Phoblacht na Polainne, ó Phoblacht na Slóivéine nó ó Phoblacht na Slóvaice,

  (b) the date of the first use of the means of transport was before 1 May 1996 in the case of means of transport entering the State from the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia or the Slovak Republic,

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 271. #514542

  Ina dhiaidh sin, nuair a tháinig laghdú ar an éileamh domhanda agus ar an éileamh san Aontas, an t-éileamh ar bhainne agus ar tháirgí bainne san áireamh, le linn tréimhse inar fhan táirgeadh san Aontas cobhsaí, thit praghsanna san Aontas go dtí an leibhéal is ísle sa líontán sábhála.

  Subsequently, a drop in worldwide, as well as Union, demand, including demand for milk and milk products, during a period when Union production remained stable, led Union prices to fall to the lower safety net level.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 272. #563157

  Tá na sonraíochtaí teicniúla comhleanúnach mar nach bhfuil siad contrártha do chaighdeáin Eorpacha, is é sin le rá go gclúdaíonn siad fearainn nach bhfuiltear ag tuar go mbeidh caighdeáin Eorpacha nua le glacadh iontu laistigh de thréimhse réasúnach ama, nach bhfuil glacadh sa mhargadh bainte amach iontu ag caighdeáin atá cheana ann nó a bhfuil na caighdeáin sin tite as feidhm, agus nach bhfuiltear ag tuar iontu go ndéanfar sonraíochtaí teicniúla a thrasuí isteach i dtáirgí Eorpacha caighdeánúcháin laistigh de thréimhse réasúnach ama.

  The technical specifications are coherent as they do not conflict with European standards, that is to say they cover domains where the adoption of new European standards is not foreseen within a reasonable period, where existing standards have not gained market uptake or where these standards have become obsolete, and where the transposition of the technical specifications into European standardisation deliverables is not foreseen within a reasonable period.

  Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 273. #583559

  ciallaíonn "ráta mainneachtana aon bhliana" cóimheas an lín mainneachtana a thit amach i rith tréimhse dar tús aon bhliain amháin roimh dáta T leis an líon féichiúnaithe a shanntar don ghrád nó don líon sin aon bhliain amháin roimh an dáta sin;

  "one-year default rate" means the ratio between the number of defaults occurred during a period that starts from one year prior to a date T and the number of obligors assigned to this grade or pool one year prior to that date;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 274. #586843

  ciallaíonn "céadrogha ar cheannach farasbairr" rogha chonarthach atá ag an tionscnóir na suímh urrúsúcháin a athcheannach nó a mhúchadh sula mbeidh na risíochtaí foluiteacha ar fad aisíoctha, i gcás ina dtiteann méid na risíochtaí gan íoc faoi leibhéal sonraithe;

  "clean-up call option" means a contractual option for the originator to repurchase or extinguish the securitisation positions before all of the underlying exposures have been repaid, when the amount of outstanding exposures falls below a specified level;

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 275. #593019

  Maidir le haicmiú feithiclí de chatagóir L i mír 2, aon fheithicil nach dtagann faoi chatagóir ar leithligh toisc go sáraíonn sí ceann amháin ar a laghad de na critéir atá ina choinníoll don chatagóir sin, titfidh sí faoin gcéad chatagóir eile a gcomhlíonann sí a chritéir.

  As regards the classification of L-category vehicles in paragraph 2, a vehicle that does not come under a certain category because it exceeds at least one of the criteria stipulated for that category falls into the next category whose criteria it meets.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 276. #595631

  Tá forais réasúnta den sórt sin ann go háirithe i gcás ina bhfuil amhras bailíochtaithe go dtiteann an t-amhrastach, an déantóir nó íospartach ciona sceimhlitheoireachta nó íospartach ciona choiriúil thromchúisigh eile faoi chatagóir atá clúdaithe ag an Rialachán seo.

  Such reasonable grounds exist in particular where there is a substantiated suspicion that the suspect, perpetrator or victim of a terrorist offence or other serious criminal offence falls in a category covered by this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais

 277. #613600

  33. —(1) Baineann an t-alt seo le cuideachta a dtarlaíonn maidir léi, go bhfuil an méid iomlán atá gan íoc faoi aon chomhshocraíochtaí dá dtagraítear in alt 32 níos mó ná 10 faoin gcéad de shócmhainní iomchuí na cuideachta ar aon chúis, ach go háirithe, ar an gcúis gur thit luach na sócmhainní sin.

  33.—(1) This section applies to a company in respect of which the total amount outstanding under any arrangements referred to in section 32 comes to exceed 10 per cent of the company's relevant assets for any reason, but in particular because the value of those assets has fallen.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 278. #632633

  Déanfar áiteanna oibre agus limistéir oibre, lena n‑áirítear iad sin nach n‑úsáidtear ach go hannamh, agus an rochtain orthu, a dhearadh agus a thógáil ar bhealach a choiscfidh daoine a chaithfidh oibriú iontu nó bogadh thart iontu ó thitim.

  Workplaces and working areas, including those used only occasionally, and the access to them, shall be designed and constructed in such a way as to prevent persons required to work or move in them from falling.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 279. #646945

  Chun creat airgeadais iomchuí a leagan amach do na Cistí, ba cheart don Choimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an miondealú bliantúil táscach ar leithreasuithe faoi chomhair oibleagáidí atá ar fáil a bhunú trí mhodh oibiachtúil agus trédhearcach a úsáid, d'fhonn díriú ar na réigiúin a bhfuil a bhforbairt tite ar gcúl, lena n-áirítear na réigiúin sin a bhfuil tacaíocht trasdula á fáil acu.

  In order to set out an appropriate financial framework for the Funds, the Commission should establish, by means of implementing acts, the annual breakdown of available commitment appropriations using an objective and transparent method with a view to targeting the regions whose development is lagging behind, including those receiving transitional support.

  Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

 280. #659146

  Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi chóid AC 220410, 220421 agus 220429.

  This is without prejudice to any stricter provisions which Member States may apply to the preparation in their territory of products which do not fall within CN codes 220410, 220421 and 220429.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 281. #667939

  Cé go léiríonn na staisticí náisiúnta go bhfuil dul chun cinn maith déanta i roinnt Ballstát, tá grúpa suntasach Ballstát ann atá tite go mór chun deiridh ó thaobh na rátaí ascnaimh lena mbeifear ag súil.

  While the national figures show good progress in several Member States, a significant group of Member States is lagging considerably behind the expected migration rates.

  Rialachán (AE) Uimh. 248/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 260/2012 maidir leis an ascnamh chuig aistrithe creidmheasa agus dochair dhíreacha uile-Aontais Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 282. #699395

  Déanfar áiteanna oibre agus limistéir oibre, lena n-áirítear iad sin nach n-úsáidtear ach go hannamh, agus an rochtain orthu, a dhearadh agus a thógáil ar bhealach a choiscfidh daoine a chaithfidh oibriú iontu nó bogadh thart iontu ó thitim.

  Workplaces and working areas, including those used only occasionally, and the access to them, shall be designed and constructed in such a way as to prevent persons required to work or move in them from falling.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 283. #708129

  Más gá, tíolacfaidh an Coimisiún tograí iomchuí d'fhonn an Rialachán seo a leasú, ag cur san áireamh go háirithe an méid atá tite amach forbairtí i dteicneolaíocht na faisnéise agus i bhfianaise staid an dul chun cinn sa tsochaí faisnéise.

  The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.

  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 284. #712149

  Beidh socruithe foilsithe soiléire i bhfeidhm ag riarthóir ina sainaithnítear na himthosca ina dtiteann cainníocht nó cáilíocht na sonraí ionchuir faoi bhun na gcaighdeán a theastaíonn ionas go mbeidh an mhodheolaíocht in ann an tagarmharc a chinneadh go cruinn agus go hiontaofa, agus a shainíonn i dtaobh an ríomhtar an tagarmharc agus conas a ríomhtar é in imthosca den sórt sin.

  An administrator shall have in place clear published arrangements that identify the circumstances in which the quantity or quality of input data falls below the standards necessary for the methodology to determine the benchmark accurately and reliably, and that describe whether and how the benchmark is to be calculated in such circumstances.

  Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 285. #721627

  Tá ceaptha do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa rannchuidiú leis na príomh-mhíchothromaíochtaí réigiúnacha san Aontas a cheartú, trí rannpháirtiú i bhforbairt agus i gcoigeartú struchtúrach na réigiún a bhfuil a bhforbairt tite ar gcúl agus in athrúchán na réigiún tionsclaíoch atá ag meath.

  The European Regional Development Fund is intended to help to redress the main regional imbalances in the Union through participation in the development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind and in the conversion of declining industrial regions.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 286. #729006

  Is féidir leanúint d'innill nár thit faoi raon feidhme Threoir 97/68/CE ar an 5 Deireadh Fómhair 2016 a chur ar an margadh ar bhonn na rialacha náisiúnta atá i bhfeidhm, más ann dóibh, go dtí na dátaí chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

  Engines which on 5 October 2016 did not fall within the scope of Directive 97/68/EC may continue to be placed on the market on the basis of the national rules in force, if any, until the dates for the placing on the market of engines set out in Annex III.

  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 287. #735462

  I gcás ina n-éilítear, le dlíthe Ballstáit, go ndéanann níos mó ná comhalta amháin cuideachta a fhoirmiú, ní tharlóidh sé go ndéanfar, de bharr na scaireanna uile a bheith i seilbh duine amháin nó de bharr líon na gcomhaltaí a bheith tite faoi bhun an lín íosta dhlíthiúil tar éis chorprú na cuideachta, an chuideachta a dhíscaoileadh go huathoibríoch.

  Where the laws of a Member State require a company to be formed by more than one member, the fact that all the shares are held by one person or that the number of members has fallen below the legal minimum after incorporation of the company shall not lead to the automatic dissolution of the company.

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 288. #735835

  ní ligfear d'aon chuideachta den sórt sin a dtiteann a glansócmhainní faoi bhun na suime a shonraítear i mír 1 dáileadh a dhéanamh ar na scairshealbhóirí sa chás, ar dháta deiridh na bliana airgeadais deiridh go bhfuil sócmhainní iomlána na cuideachta, mar a leagadh amach sna cuntais bhliantúla iad, níos lú ná oiread go leith shuim dócmhainní iomlán na cuideachta i leith na gcreidiúnaithe, nó gur mar sin a bheadh dá ndéanfaí an dáileadh sin; agus

  not permit any such company whose net assets fall below the amount specified in paragraph 1 to make a distribution to shareholders when on the closing date of the last financial year the company's total assets as set out in the annual accounts are, or following such distribution would become, less than one-and-a-half times the amount of the company's total liabilities to creditors as set out in the annual accounts; and

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 289. #746519

  Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann in iúl don urraitheoir, laistigh de chúig lá ó na barúlacha nó an fhaisnéis iarrtha bhreise a fháil, cibé acu an meastar go dtiteann an staidéar feidhmíochta faoi raon feidhme an Rialacháin seo agus an bhfuil an t-iarratas comhlánaithe.

  The Member State concerned shall notify the sponsor within five days of receipt of the comments or of the requested additional information, whether the performance study is considered as falling within the scope of this Regulation and the application is complete.

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 290. #754707

  Thug teagmhais a thit amach le linn na géarchéime airgeadais roinnt gnéithe de CMAnna chun solais a fhágann leochaileach iad nuair a bhíonn deacrachtaí sna margaí airgeadais agus d'fhéadfadh CMAnna, sa chás sin rioscaí a leathnú nó a mhéadú ar fud an chórais airgeadais.

  Events that occurred during the financial crisis have shed light on several features of MMFs that make them vulnerable when there are difficulties in financial markets in which case MMFs could spread or amplify risks throughout the financial system.

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 291. #1017311

  (b) trí na focail “de dheascaibh na teaghais a bhí acu a thitim nó a dhíthiú nó” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “as a n-áit”, agus na focail “nó faoi ailt 75 go 78 den Towns Improvement Clauses Act, 1847, mar corpraíodh le haon achtachán, faoi alt 20 den Dublin Improvement Acts Amendment Act, 1864, nó faoi Chuid II den Dublin Corporation Act, 1890,” a chur isteach i ndiaidh na bhfocal “fé sna hAchtanna san” i bhfo-mhír (1) de mhír (a).

  ( b ) by the insertion in subparagraph (i) of paragraph (a) after the word "displaced" of the words "by the collapse or destruction of their former dwellings or", and after the word "Acts" of the words "or sections 75 to 78 of the Towns Improvement Clauses Act, 1847, as incorporated with any enactment, section 20 of the Dublin Improvement Acts Amendment Act, 1864, or Part II of the Dublin Corporation Act, 1890".

  Uimhir 1 de 1948: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1948

 292. #1040806

  (a) titfidh, agus beidh, dliteanas orthu an tsuim bhliantúil sin, nó pé cuid di a chionroinnfeas an t-údarás poiblí ar an talamh sin, d'íoc leis an údarás poiblí, amhail is dá n-aistríodh an t-únaer an talamh chun an Bhoird ar an dáta sin, agus

  ( a ) become and be liable for the payment to the public authority of such annual sum, or such portion thereof as shall be apportioned by the public authority on such land, as if the land had been transferred to the Board by the owner thereof on that date, and

  Uimhir 1 de 1952: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA, 1952

 293. #1055334

  (b) má tionscantar na himeachta amhlaidh agus go gcinnfear sna himeachta, nó de thoradh achomhairc, gur díobháil í a bhfuil an fostóir faoi dhliteanas maidir léi sna himeachta, bainfidh an Chúirt ina n-éistfear na himeachta nó, más cinneadh (tar éis achomhairc ó cheachtar páirtí) ag binse achomhairc an cinneadh, bainfidh an binse achomhairc sin, as na damáistí, na costais agus na caiteachais, aon chúiteamh, íocaíocht nó suim den tsórt sin a fuair an t-oibrí agus, i gcás ina raibh imeachta ann chun cúiteamh a ghnóthú faoin Acht seo, aon chostais agus caiteachais de chuid an fhostóra sna himeachta sin agus aon chostais agus caiteachais de chuid an oibrí iontu a thit ar an bhfostóir.”.

  ( b ) if the proceedings are so instituted and it is determined therein, or on appeal, that the injury is one for which the employer is liable in the proceedings, the Court in which the proceedings are heard, or if the determination is the determination (on appeal by either party) of an appellate tribunal, then such appellate tribunal, shall deduct from the damages, costs and expenses any such compensation, payment or sum which the workman has received and, where there have been proceedings for the recovery of compensation under this Act, any costs and expenses therein of the employer and any costs and expenses therein of the workman which have been borne by the employer.".

  Uimhir 25 de 1953: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1953

 294. #1055346

  (ii) má tionscantar na himeachta amhlaidh agus go gcinnfear sna himeachta, nó de thoradh achomhairc, gur díobháil í a bhfuil an cosantóir faoi dhliteanas maidir léi sna himeachta, bainfidh an Chúirt ina n-éistfear na himeachta nó, más cinneadh (tar éis achomhairc ó cheachtar páirtí) ag binse achomhairc an cinneadh, bainfidh an binse achomhairc sin, as na damáistí, na costais agus na caiteachais, aon chúiteamh nó suim den tsórt sin a fuair an t-oibrí agus, i gcás ina raibh imeachta ann chun cúiteamh a ghnóthú faoin Acht seo nó faoin scéim sin, aon chostais agus caiteachais de chuid an fhreagróra sna himeachta sin agus aon chostais agus caiteachais de chuid an oibrí iontu a thit ar an bhfreagróir sin,”.

  (ii) if the proceedings are so instituted and it is determined therein, or on appeal, that the injury is one for which the defendant is liable in the proceedings, the Court in which the proceedings are heard, or if the determination is the determination (on appeal by either party) of an appellate tribunal then such appellate tribunal shall deduct from the damages, costs and expenses any such compensation or sum which the workman has received and, where there have been proceedings for the recovery of compensation under this Act or such scheme, any costs and expenses therein of the respondent in those proceedings and any costs and expenses therein of the workman which have been borne by such respondent,".

  Uimhir 25 de 1953: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1953

 295. #1059484

  (a) suim £6,030,066, is é sin, an caiteachas ar Oibreacha na Sionainne ar thit an dliteanas ina leith ar an mBord faoi alt 15 den Acht Leictreachais (Soláthar), 1927 ( Uimh. 27 de 1927 ), ar na hOibreacha a thabhairt i seilbh an Bhoird;

  ( a ) the sum of £6,030,066, being the expenditure on the Shannon Works for which the Board became liable under section 15 of the Electricity (Supply) Act, 1927 (No. 27 of 1927), on the handing over of the Works to the Board;

  Uimhir 17 de 1954: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1954

 296. #1062565

  (2) Má tharlaíonn, tar éis tosnú na triala, go n-éagfaidh uachtarán armchúirte nó nach féidir leis ar chúis eile freastal a dhéanamh agus nach mbeidh líon comhaltaí na cúirte tite faoi bhun an íoslín dlíthiúil, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas, is é sin le rá:—

  (2) Where after the commencement of the trial the president of a court-martial dies or is otherwise unable to attend and the court is not reduced below the legal minimum, the following provisions shall have effect, that is to say:—

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 297. #1073286

  —(1) Déanfar gach soitheach tuinithe, déanmhas, sloc nó poll a bhfuil a fhóir níos lú ná trí troithe os cionn na talún nó na leibhinne atá ag tadhall leis, má bhíonn aon leacht scóltach, creimneach nó nimhiúil ann, a chlúdach go daingean nó é d'fhálú go daingean i gcomhairde leis sin ar a laghad, nó mura féidir mar gheall ar an gcineál oibre é a chlúdach go daingean ná é d'fhálú go daingean go dtí an airde sin, déanfar gach beart is féidir, trína chlúdach, trína fhálú nó eile, chun daoine a chosc ó thitim isteach sa soitheach, sa déanmhas, sa sloc, nó sa pholl.

  —(1) Every fixed vessel, structure, sump or pit of which the edge is less than three feet above the adjoining ground or platform shall, if it contains any scalding, corrosive or poisonous liquid, either be securely covered or be securely fenced to at least that height, or where by reason of the nature of the work neither secure covering nor secure fencing to that height is practicable, all practicable steps shall be taken by covering, fencing or other means to prevent any person from falling into the vessel, structure, sump or pit.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 298. #1073330

  (3) Déanfar gach bealach ardaitheora a chosaint go héifeachtúil le hiamhlann taitheacach ar a mbeidh geataí, agus a bheas de shaghas a choiscfeas, le linn na geataí a bheith dúnta, aon duine ó thitim síos an bealach ardaitheora nó ó theacht i dtadhall le aon pháirt ghluaisteach den ardaitheoir.

  (3) Every hoistway or liftway shall be efficiently protected by a substantial enclosure fitted with gates, being such an enclosure as to prevent, when the gates are shut, any person falling down the way or coming into contract with any moving part of the hoist or lift.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 299. #1081024

  (ii) má ba shia ná bliain an tréimhse go léir ar híocadh an cúiteamh ina leith, gur thit an lá sa chuid den tréimhse a bhí ann sarar caitheadh bliain óna tosach, nó

  (ii) where the whole of the period in respect of which the compensation was paid was more than one year, the day occurred during such portion of the period as was before the expiration of one year from its commencement, or

  Uimhir 10 de 1956: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (AOISLIÚNTAS), 1956

 300. #1091250

  (b) nár haisghabhadh an talamh dá bhuaidh sin, ní measfar an ceart caingin chun an talamh d'aisghabháil a bheith faibhrithe chun an duine sin go dtí gur thit a eastát nó a leas chun seilbhe amhail is nár tharla aon fhorghéilleadh ná sárú coinníll den tsórt sin.

  ( b ) the land was not recovered by virtue thereof, the right of action to recover the land shall not be deemed to have accrued to that person until his estate or interest fell into possession, as if no such forfeiture or breach of condition had occurred.

  Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957

 301. #1107777

  (i) do dhaoine a easáitíodh de dheasca na teaghais a bhí acu do thitim nó a dhíthiú nó de dheasca aon oibríochtaí ag an údarás tithe sin faoi na hAchtanna um Thithe an Lucht Oibre, nó

  (i) persons displaced by the collapse or destruction of their former dwellings or by any of the operations of such housing authority under the Housing of the Working Classes Acts, or

  Uimhir 27 de 1958: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1958

 302. #1135346

  (i) i gcás fianaise a bheith ar fáil go raibh an teaghais, díreach sular cruthaíodh an tionóntacht reachtúil ann, ar teachtadh ag a tionónta conarthach faoi thionóntacht ó bhliain go bhliain nó ar feadh téarma blianta nó ar feadh tréimhse cinnte eile (nach giorra ná bliain), nó faoi thionóntacht a bhí ag brath ar thitim saoil nó ar aon teagmhas neamhchinnte eile, measfar an teaghais a bheith ar teachtadh ag an sannaí ón tiarna talún faoi thionóntacht ó bhliain go bhliain is infhoirceanna, ar an gcéad bhliain díobh a bheith caite nó dá éis sin, ag ceachtar páirtí trí fhógra dhá mhí a rachaidh in éag lá gála agus, faoina réir sin, ar na téarmaí agus na coinníollacha céanna ar a raibh sé ar teachtadh ag an sannóir;

  (i) in case evidence is forthcoming that the dwelling was, immediately before the creation of the statutory tenancy therein, held by the contractual tenant thereof under a tenancy from year to year or for a term of years or other certain period (not being less than one year), or depending on the fall of a life or any other uncertain event, the assignee shall be deemed to hold the dwelling from the landlord under a tenancy from year to year, terminable, on or after the expiration of the first year thereof, by either party by two months' notice expiring on a gale day and, subject thereto, on the same terms and conditions as the assignor;

  Uimhir 42 de 1960: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1960

 303. #1149223

  (7) I gcás aon lá neamhoibre nó aon dá lá neamhoibre comhleanúnacha nó níos mó do thitim díreach roimh lá nó díreach i ndiaidh lae a lamháil fostóir lá saoire iomlán d'oibrí neamhthís measfar chun críocha an ailt seo gur lá a lamháil an fostóir lá saoire iomlán don oibrí an lá neamhoibre nó gach lá de na laethanta neamhoibre comhleanúnacha (de réir mar a bheidh) murar oibrigh sé an lá sin don fhostóir.

  (7) Where any non-working day or any two or more consecutive non-working days falls or fall immediately before or immediately after a day on which an employer has allowed a non-domestic worker a whole holiday, the non-working day or each of the consecutive non-working days (as the case may be) shall, if the worker does not work thereon for the employer, be deemed for the purposes of this section to be a day on which the employer has allowed the worker a whole holiday.

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 304. #1149309

  (8) I gcás aon lá neamh-oibre nó aon dá lá neamh-oibre comhleanúnacha nó níos mó do thitim díreach roimh lá nó díreach i diaidh lae a lamháil an fostóir lá saoire iomlán d'oibrí tís, measfar chun críocha an ailt seo gur lá a lamháil an fostóir lá saoire iomlán don oibrí an lá neamh-oibre nó gach ceann de na laethanta neamh-oibre comhleanúnacha (de réir mar a bheidh), murar oibrigh an t-oibrí an lá sin don fhostóir.

  (8) Where any non-working day or any two or more consecutive non-working days falls or fall immediately before or after a day on which an employer has allowed a domestic worker a whole holiday, the non-working day or each of the consecutive non-working days (as the case may be) shall, if the worker does not work thereon for the employer, be deemed for the purposes of this section to be a day on which the employer has allowed the worker a whole holiday.

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 305. #1156952

  Má éiríonn aon amhras faoi dhaoine, a mbeidh gníomh cogaíoch déanta acu agus a thit i láimh an namhad, a bheith ag baint le haon earnáil dá luaitear in Airteagal 4, beidh na daoine sin faoi choimirce an Choinbhinsiúin seo go dtí go mbeidh cinneadh faoina stádas déanta ag binse inniúil.

  Should any doubt arise as to whether persons, having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy, belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy the protection of the present Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 306. #1157529

  Díreach tar éis príosúnaigh chogaidh a thitim faoina hurláimh, cuirfidh an Chumhacht Choinneála in iúl dóibh, agus do na Cumhachtaí a bhfuil siad ina gcleithiúnas, tríd an gCumhacht Choimirceach, cad iad na bearta atá sí a dhéanamh chun forálacha an Ailt seo a chur i gcrích.

  Immediately upon prisoners of war falling into its power, the Detaining Power shall inform them and the Powers on which they depend, through the Protecting Power, of the measures taken to carry out the provisions of the present Section.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 307. #1194790

  —(1) Déantar leis seo gach uile riail, modh agus canóin atá ar marthain maidir le titim d'oidhreacht agus le cineachaidh trí áitíocht speisialta a chur ar ceal i gcás gach talamh ruílse cláraithe ach amháin sa mhéid go mbeadh feidhm acu maidir le heastát sainoidhrithe a thitim d'oidhreacht.

  —(1) All existing rules, modes and canons of descent and of devolution by special occupancy are hereby abolished in relation to all registered freehold land except in so far as they may apply to the descent of an entailed estate.

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 308. #1201429

  —(1) Sa tslí isteach ar an dromchla go dtí gach sloc mianaigh agus i ngach slí isteach eile go dtí é (cibé acu os cionn talún nó faoi thalamh dó), agus i ngach slí isteach go dtí gach slocán, beidh iamhlann nó bacainn éifeachtúil a bheidh deartha agus déanta ar dhóigh go gcoiscfidh sé duine ar bith ar thitim de thionóisc síos an sloc nó an slocán nó ar theagmháil de thionóisc le cuid ghluaiste d'aon ghaireas tochrais a bheidh sa sloc nó sa slocán.

  —(1) The surface entrance to every mine shaft and every other entrance thereto (whether above or below ground), and every entrance to every staple-pit, shall be provided with an efficient enclosure or barrier so designed and constructed as to prevent any person from accidentally falling down the shaft or staple-pit, or accidentally coming into contact with a moving part of any winding apparatus with which the shaft or staple-pit is provided.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 309. #1201999

  —(1) Gach gaireas a úsáidfear mar chuid, nó is cuid, de threalamh mianaigh, agus ar gaireas é ina bhfuil, nó a tháirgeann, aer, gás nó gal faoi bhrú is mó ná brú an aeir, ní foláir é a bheith déanta, curtha isteach, á chothabháil agus á úsáid ar dhóigh go gcuirfear ar ceal aon bhaol ó thine, óna bhriseadh as a chéile, óna phléascadh nó óna thitim i ngabhal a chéile, nó ó tháirgeadh gás dochrach.

  —(1) All apparatus used as, or forming, part of the equipment of a mine, being apparatus which contains or produces air, gas or steam at a pressure greater than atmospheric pressure shall be so constructed, installed, maintained and used as to obviate any risk from fire, bursting, explosion or collapse or the production of noxious gases.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 310. #1207998

  —(1) Gan dochar do na forálacha ina dhiaidh seo den alt seo, déantar leis seo gach riail, modh agus canóin atá ar marthain maidir le titim d'oidhreacht agus le cineachadh trí áitíocht speisialta a chur ar ceal ach amháin sa mhéid go mbeadh feidhm acu maidir le heastát sainoidhrithe a thitim d'oidhreacht.

  —(1) Without prejudice to the succeeding provisions of this section, all existing rules, modes and canons of descent and of devolution by special occupancy are hereby abolished except in so far as they may apply to the descent of an estate tail.

  Uimhir 27 de 1965: AN tACHT COMHARBAIS, 1965

 311. #1244406

  ciallaíonn “olann”, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, aon olann amh a baineadh nó a thit de chaoirigh sa Stát agus folaíonn sé ciumhasóga, olann draoibeach, olann tite, olann lomra, olann chruinnithe, giob-olann, olann craicinn agus sciotaí.

  "wool", except where the context otherwise requires, means any raw wool which has been removed or become detached from sheep in the State and includes brokes, daggings or clarts, fallen wool, fleece wool, gathered wool, locks, skin wool and tailings.

  Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968

 312. #1272886

  (ii) go bhfuil sé tite faoi bhun agus ag fanúint go buan faoi bhun cibé méid is iomchuí sa chás áirithe ag féachaint d'fho-alt (3) (b), (3 (c) nó (3) (d),

  (ii) has fallen below and remains permanently below such amount as may be appropriate in the particular case having regard to subsection (3) (b), (3) (c) or (3) (d)

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 313. #1272937

  (4) Is é an méid ar ar inmhuirir cáin maidir le seachadadh dá dtagraítear i míreanna (d) (ii), (e) agus (f) d'alt 3 (1) an costas a thit ar an duine ag déanamh an tseachadta agus a bhain le fáil nó táirgeadh na n-earraí gan an cháin a áireamh ab inasbhainte faoi alt 12 dá mba rud é gur i gcúrsa gnó a rinneadh an seachadadh atá i gceist.

  (4) The amount on which tax is chargeable in relation to deliveries referred to in paragraphs (d) (ii), (e) and (f) of section 3 (1) shall be the cost to the person making the delivery of acquiring or producing the goods excluding the tax which would be deductible under section 12 if the deliveries in question were made in the course of business.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 314. #1272941

  (6) D'ainneoin aon ní i bhfo-alt (2), más é amháin a bheidh sa chomaoin i leith seachadadh aon earraí nó déanamh aon seirbhísí stampaí, cúpóin nó airíochtaí a thabhairt suas, agus gur earraí nó seirbhísí iad de shórt nach seachadann nó nach ndéanann an duine dá dtugtar suas na stampaí, na cúpóin nó na hairíochtaí eile ach amháin i ndáil le hoibriú scéime a ndéantar an tabhairt suas sin faoi, is é an méid ar ar inmhuirir cáin an costas, gan cáin a áireamh, a thit ar an duine a dúradh agus a bhain leis na hearraí a tháirgeadh nó a fháil nó leis na seirbhísí a dhéanamh, cibé acu é.

  (6) Notwithstanding anything in subsection (2), if the consideration for the delivery of any goods or the rendering of any services consists solely of the surrender of stamps, coupons or other tokens, and the goods or services are of a kind which the person to whom the stamps, coupons or other tokens are surrendered does not deliver or render except in relation to the operation of a scheme under which the said surrender is made, the amount on which tax is chargeable shall be the cost, excluding tax, to the person aforesaid of producing or acquiring the goods or rendering the services, as the case may be.

  Uimhir 22 de 1972: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA, 1972

 315. #1280155

  (b) D'ainneoin lá saoire poiblí do thitim ar lá a n-oibreodh fostaí de ghnáth, dá mba nár lá saoire é, cuid is lú ná lá iomlán, is tagairtí do phá lae iomláin na tagairtí atá san fho-alt seo i leith an lae sin do phá.

  ( b ) Notwithstanding that a public holiday falls on a day on which an employee, if it were not a holiday, would normally work for less than a full day, "paid" and "pay" in this subsection refer, as respects that day, to a full day's pay.

  Uimhir 25 de 1973: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1973

 316. #1293213

  (a) méid nó luach na comaoine, in airgead nó i luach airgid, a thug sé féin nó a tugadh thar a cheann go hiomlán agus go heisiatach chun an tsócmhainn a fháil, mar aon leis na costais fhoghabhálacha a thit air ag fáil na sócmhainne nó, i gcás nach bhfuair sé an tsócmhainn, aon chaiteachas a thabhaigh sé go hiomlán agus go heisiatach ag soláthar na sócmhainne,

  ( a ) the amount or value of the consideration, in money or money's worth, given by him or on his behalf wholly and exclusively for the acquisition of the asset, together with the incidental costs to him of the acquisition or, if the asset was not acquired by him, any expenditure wholly and exclusively incurred by him in providing the asset,

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 317. #1293219

  (2) Chun críocha na míre seo agus chun críocha gach forála eile den Acht seo, i gcás an duine a rinne an diúscairt, is iad na costais fhoghabhálacha a thit air ag fáil nó ag diúscairt na sócmhainne an caiteachas a thabhaigh sé go hiomlán agus go heisiatach chun críocha na fála nó, cibé acu é, na diúscartha, ba tháillí, coimisiún nó luach saothair a íocadh as seirbhísí gairmiúla aon suirbhéara nó

  (2) For the purposes of this paragraph and for the purposes of all other provisions of this Act, as respects the person making the disposal, the incidental costs to him of the acquisition of the asset or of its disposal shall consist of expenditure wholly and exclusively incurred by him for the purposes of the acquisition or, as the case may be, the disposal, being fees, commission or remuneration paid for the professional services of any surveyor or valuer, or auctioneer, or accountant, or agent, or legal adviser and costs of transfer or conveyance (including stamp duty) together—

  Uimhir 20 de 1975: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

 318. #1302497

  (b) más rud é, i gcás teagmhas do bhunú aon liúntais nó muirir mar theagmhas a tharla i dtréimhse inmhuirearaithe, go ndéanfar teagmhas a tharla sa bhliain 1974-75 nó sa bhliain 1975-76 tráth a thit freisin i dtréimhse chuntasaíochta cuideachta le haghaidh cánach corparáide a chur i gcuntas mar theagmhas a tharla an bhliain sin agus nach gcuirfear i gcuntas arís é, ar shlí a dhúblódh an liúntas nó an muirear, mar theagmhas a tharla sa tréimhse chuntasaíochta.

  ( b ) in a case where an event gives rise to any allowance or charge as taking place in a chargeable period, an event taking place in the year 1974-75 or 1975-76 at a time falling also in a company's accounting period for corporation tax shall be taken into account as happening in that year and shall not be again taken into account, so as to duplicate the allowance or charge, as happening in the accounting period.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 319. #1343397

  Ní dhéanfaidh na haisghairmeacha sa Sceideal seo difear don dliteanas cánach gnóchan caipitiúil do bhlianta measúnachta a chríochnaigh an 5ú lá d'Aibreán, 1978, nó roimh an lá sin, ná don dliteanas cánach corparáide do thréimhsí cuntasaiochta nó codanna de thréimhsí cuntasaíochta a thit ar an dáta sin nó roimhe, ná do mheasúnú, do bhailiú nó do ghnóthú cheachtar de na cánacha sin nó úis orthu ná d'imeachtaí eile a bhaineann leis na cánacha sin nó leis an ús sin.

  The repeals in this Schedule shall not affect the liability to capital gains tax for years of assessment ending on or before the 5th day of April, 1978, or the liability to corporation tax for accounting periods or parts of accounting periods falling on or before that date, or the assessment, collection or recovery of either of those taxes or of interest thereon or other proceedings relating to those taxes or that interest.

  Uimhir 33 de 1978: AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL (LEASÚ), 1978

 320. #1343654

  (4) Is é an méid ar ar inmhuirearaithe cáin i ndáil le soláthar earraí dá dtagraítear i mír (d) (ii), (e) nó (f) d'alt 3 (1) nó soláthar seirbhísí de bhua rialacháin a rinneadh chun críocha alt 5 (3) an costas, gan cáin a áireamh, a thit ar an duine ag soláthar na n-earraí nó an costas, gan cáin a áireamh, a bhain le soláthar na seirbhísí, cibé acu é.

  (4) The amount on which tax is chargeable in relation to a supply of goods referred to in paragraph (d) (ii), (e) or (f) of section 3 (1) or a supply of services by virtue of regulations made for the purposes of section 5 (3) shall be the cost, excluding tax, of the goods to the person supplying the goods or the cost, excluding tax, of supplying the services, as the case may be.

  Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978

 321. #1359397

  (ii) mura féidir, mar gheall ar an gcineál oibre, é a chlúdach go daingean ná é a fhálú go daingean go dtí an airde sin, déanfar gach beart is féidir, trína chlúdach, trína fhálú nó eile, chun daoine a chosc ó thitim isteach sa soitheach, sa déanmhas, sa sloc nó sa pholl.”.

  (ii) where by reason of the nature of the work neither secure covering nor secure fencing to that height is practicable, all practicable steps shall be taken by covering, fencing or other means to prevent any person from falling into the vessel, structure, sump or pit.".

  Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

 322. #1360344

  (b) i gcás tionóntacht foirceannadh trí thitim saoil nó trí aon teagmhas neamhchinnte eile—tráth ar bith ach sula mbeidh trí mhí caite tar éis don tiarna talún fógra san fhoirm fhorordaithe go bhfuil an teagmhas tar éis tarlú a sheirbheáil ar an éilitheoir;

  ( b ) in the case of a tenancy terminating by the fall of a life or any other uncertain event-at any time but before the expiration of three months after the service on the claimant by the landlord of notice in the prescribed form of the happening of the event;

  Uimhir 10 de 1980: AN tACHT UM THIARNAÍ TALÚN AGUS TIONÓNTAÍ (LEASÚ), 1980

 323. #1429670

  (a) titfidh sé ar an Údarás, agus beidh dliteanas air, an tsuim bhliantúil sin, nó cibé cuid di a chionroinnfidh an t-údarás poiblí ar an talamh sin, a íoc leis an údarás poiblí, amhail is dá mba gur aistrigh an t-úinéir an talamh chun an Údaráis ar an dáta sin, agus

  ( a ) become and be liable for the payment to the public authority of such annual sum, or such portion thereof as shall be apportioned by the public authority on such land, as if the land had been transferred to the Authority by the owner thereof on that date, and

  Uimhir 9 de 1986: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

 324. #1440713

  (iv) gur ar an lá bunaithe nó ar dháta dá éis agus laistigh de shé mhí roimh an dáta a rinneadh an gearán a thit an dáta a líomhnaítear gur air a rinneadh an cion sin,

  (iv) the date on which the said conduct was alleged to have occurred was on or after the establishment day and within six months before the date on which the complaint was made,

  Uimhir 29 de 1986: ACHT AN GHARDA SÍOCHÁNA (GEARÁIN), 1986

 325. #1465857

  (iii) d'aon duine nó d'aon mhaoin ar thalamh nó ar uisce sa Stát arb é is cúis nó is bun nó is cionchúis leis aon duine, airceadal, ní nó rud do thitim nó do theacht anuas as an aerárthach ag eitilt, ag turgbháil nó ag tuirlingt dó.

  (iii) any person or property on land or water in the State caused or occasioned or contributed to by any person, article, object or thing falling or descending from the aircraft in flight, taking off or landing.

  Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988

 326. #1470207

  —(1) Féadfaidh an tAire, le ceadú an Aire Airgeadais, cibé méid is dóigh leis a bheith réasúnach a íoc leis an gCoimisiún i leith costais bhunaidh an Choimisiúin maidir le gach bliain ar leith den dá bhliain airgeadais chomhleanúnacha dar tosach an bhliain a dtiteann an lá bunaithe inti.

  —(1) The Minister, with the approval of the Minister for Finance, may in respect of each of the two consecutive financial years beginning with that in which the establishment day occurs, pay to the Commission such amount as he considers reasonable in respect of its initial expenses.

  Uimhir 20 de 1988: AN tACHT RAIDIÓ AGUS TEILIFÍSE, 1988

 327. #1475648

  ciallaíonn “daingne” i ndáil le foirgneamh ilstórach, an tréith sin d'fhoirgneamh a chinntíonn, i gcás go mbaineann aon suaitheadh timpisteach don fhoirgneamh, nach dtiteann an déanmhas oiread is a bheadh ar neamhréir le méid an tsuaite;

  "robustness", in relation to a multi-storey building, means the characteristic of a building which ensures that any accidental disturbance of the building does not cause a collapse of the structure which is disproportionate to the magnitude of the disturbance;

  Uimhir 29 de 1988: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FOIRGNIMH ILSTÓRACHA), 1988

 328. #1495225

  (2) I gcás ina gcónascfaidh 2 bhanc taisce iontaobhais nó níos mó, agus gur mhó ná 10 líon iontaobhaithe na mbanc díreach roimh an gcónascadh, féadfar na hiontaobhaithe sin a cheapadh chun bheith ina n-iontaobhaithe ar an mbanc cónasctha ionann is dá mba nár mhó a líon ná 10, ach ní cheapfar aon iontaobhaithe eile i ndáil leis an mbanc cónasctha go dtí go mbeidh líon iontaobhaithe an bhainc chónasctha tite faoi bhun 10.

  (2) Where 2 or more trustee savings banks amalgamate and immediately before the amalgamation the total number of trustees of the banks exceeded 10, those trustees may be appointed to be trustees of the amalgamated bank as if their number did not exceed 10, but no other trustees shall be appointed in relation to the amalgamated bank until the number of trustees of the amalgamated bank falls below 10.

  Uimhir 21 de 1989: AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1989

 329. #1499497

  (b) d'ainneoin fhorálacha fho-alt (1) d'alt 285 d'Acht na gCuideachtaí, 1963 , measfar gurb é an dáta iomchuí an dáta arb é an naoú lá é tar éis dheireadh na míosa cánach ioncaim inar thit an dáta iomchuí (de réir bhrí an fho-ailt sin (1)).

  ( b ) the relevant date shall, notwithstanding the provisions of subsection (1) of section 285 of the Companies Act, 1963 , be deemed to be the date which is the ninth day after the end of the income tax month in which the relevant date (within the meaning of the said subsection (1)) occurred.

  Uimhir 5 de 1990: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

 330. #1508345

  (2) (a) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), aon uair a bheidh ordú faoi fho-alt (1) i bhfeidhm beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an nGníomhaireacht, má dhearbhaíonn, agus a mhéid a dhearbhaíonn, an t-ordú amhlaidh: [EN] (i) scéim a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire a luaithe is féidir gach bliain ina gcuirfear in iúl, maidir leis an airgead a bheartaíonn an Ghníomhaireacht a fháil ar iasacht thar ceann an Aire don Státchiste an bhliain sin, an cion de a bheartaítear a fháil ar iasacht in airgead reatha an Stáit i leith na bliana sin, agus ar scéim i leith na bliana tar éis na bliana sin ina dtiteann an lá bunaithe an chéad scéim den sórt sin, [EN]

  [GA]

  Uimhir 18 de 1990: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA, 1990

 331. #1508350

  (IV) méid chaiteachais na Gníomhaireachta, [EN] a bheidh le híoc an bhliain sin, agus ar meastachán i leith na bliana tar éis na bliana sin ina dtiteann an lá bunaithe an chéad mheastachán den sórt sin, agus beidh de dhualgas ar an nGníomhaireacht a chinntiú go mbeidh de thoradh ar chomhlíonadh a cuid feidhmeanna agus ar bhainisteoireacht a cuid gnóthaí go n-áiritheofar go mbeidh méideanna na n-íocaíochtaí a dhéanfaidh sí in aon bhliain maidir leis na nithe réamhráite ar aon dul a mhéid is féidir leis na méideanna a bheidh sonraithe sa scéim faoin bhfomhír seo maidir leis na nithe sin, mar a bheidh ceadaithe ag an Aire (cibé acu le leasú nó dá uireasa) don bhliain sin,

  (4) The Minister may, for the purposes of subsection (3), give directions or guidelines to the Agency and the Agency shall comply with any such directions and perform its functions in accordance with any such guidelines.

  Uimhir 18 de 1990: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA AN CHISTEÁIN NÁISIÚNTA, 1990

 332. #1516521

  —(1) Baineann an t-alt seo le cuideachta a dtarlaíonn maidir léi, go bhfuil an méid iomlán atá gan íoc faoi aon chomhshocraíochtaí dá dtagraítear in alt 32 níos mó ná 10 faoin gcéad de shócmhainní iomchuí na cuideachta ar aon chúis, ach go háirithe, ar an gcúis gur thit luach na sócmhainní sin.

  —(1) This section applies to a company in respect of which the total amount outstanding under any arrangements referred to in section 32 comes to exceed 10 per cent of the company's relevant assets for any reason, but in particular because the value of those assets has fallen.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 333. #1555563

  Más rud é, i gcásanna eisceachtúla, d'ainneoin fhorálacha mhír 2, go nglacann leanaí nach bhfuil cúig bliana déag d'aois slánaithe acu páirt dhíreach i gcogaíocht agus go dtiteann siad faoi urláimh Páirtí naimhdigh, leanfaidh siad de thairbhe a bhaint as an gcoimirce speisialta a thugtar leis an Airteagal seo, cibé acu is príosúnaigh chogaidh iad nó nach ea.

  Article 79—Measures of protection for journalists

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 334. #1650453

  Déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil glansuíomh gearr aige i ndáil le scairchaipiteal eisithe cuideachta a bhfuil scaireanna aici a ligtear isteach chun a dtrádála ar ionad trádála fógra a thabhairt don údarás inniúil ábhartha, i gcomhréir le hAirteagal 9, i gcás ina sroicheann an suíomh tairseach fógartha ábhartha dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo nó i gcás ina dtiteann an suíomh faoi bhun na tairsí sin.

  A natural or legal person who has a net short position in relation to the issued share capital of a company that has shares admitted to trading on a trading venue shall notify the relevant competent authority, in accordance with Article 9, where the position reaches or falls below a relevant notification threshold referred to in paragraph 2 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 335. #1650459

  Déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil glansuíomh gearr aige i ndáil le scairchaipiteal eisithe cuideachta is cuideachta a bhfuil scaireanna aici a ligtear isteach chun a dtrádála ar ionad trádála mionsonraí a bhaineann leis an suíomh sin a nochtadh don phobal, i gcomhréir le hAirteagal 9, i gcás ina sroicheann an suíomh tairseach foilsithe ábhartha dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo nó i gcás ina dtiteann an suíomh sin faoi bhun na tairsí sin.

  A natural or legal person who has a net short position in relation to the issued share capital of a company that has shares admitted to trading on a trading venue shall disclose details of that position to the public, in accordance with Article 9, where the position reaches or falls below a relevant publication threshold referred to in paragraph 2 of this Article.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 336. #1650521

  I gcás ina dtiteann leachtacht fiachais cheannasaigh faoi bhun na tairsí a chinntear i gcomhréir leis an modheolaíocht dá dtagraítear i mír 4, féadfaidh an t-údarás inniúil ábhartha na srianta dá dtagraítear i mír 1 a fhionraí go sealadach.

  Where the liquidity of sovereign debt falls below the threshold determined in accordance with the methodology referred to in paragraph 4, the restrictions referred to in paragraph 1 may be temporarily suspended by the relevant competent authority.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 337. #1650599

  Faoi réir Airteagal 22, féadfaidh údarás inniúil a cheangal ar dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha a bhfuil glansuíomhanna gearra acu maidir le hionstraim airgeadais shonrach nó maidir le haicme d’ionstraimí airgeadais fógra a thabhairt ina leith nó mionsonraí an tsuímh a nochtadh don phobal i gcás ina sroicheann an suíomh tairseach fógartha arna socrú ag an údarás inniúil, nó más rud é go dtiteann sé faoi bhun na tairsí sin, agus i gcás:

  Subject to Article 22, a competent authority may require natural or legal persons who have net short positions in relation to a specific financial instrument or class of financial instruments to notify it or to disclose to the public details of the position where the position reaches or falls below a notification threshold fixed by the competent authority and where:

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 338. #1660870

  Beart tábhachtach cosanta d'infheisteoirí is ea feabhsú trédhearcacht PRIIPanna a thairgtear d'infheisteoirí miondíola agus tá gá leis chun muinín na n-infheisteoirí miondíola a chur ar ais sa mhargadh airgeadais, go háirithe i bhfianaise an méid a thit amach le linn na géarchéime airgeadais.

  Improving the transparency of PRIIPs offered to retail investors is an important investor protection measure and a precondition for rebuilding the confidence of retail investors in the financial market, in particular in the aftermath of the financial crisis.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 339. #1664572

  Ón 1 Eanáir 2019, más rud é go dtiteann leibhéal an chiste ráthaíochta faoi bhun 50 % den spriocmhéid, de thoradh gairmeacha ar ráthaíocht AE, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil isteach faoi bhearta eisceachtúla a bhféadfadh gá a bheith leo chun an ciste ráthaíochta a athshlánú.

  From 1 January 2019, if, as a result of calls on the EU guarantee, the level of the guarantee fund falls below 50 % of the target amount, the Commission shall submit a report on exceptional measures that may be required to replenish the guarantee fund.

  Rialachán (AE) 2015/1017 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2015 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 – an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

 340. #1669484

  Ní fhéadfaidh na contrapháirtithe incháilithe maolú ón bprionsabal sin ach amháin má chuirtear an tionscadal i bhfeidhm go fisiciúil i gceann de na dlínsí sin, agus mura bhfuil aon táscaire ann go dtiteann an oibríocht ábhartha faoi aon cheann de na catagóirí a liostaítear sa chéad fhomhír den mhír seo.Nuair a bheidh comhaontuithe á dtabhairt i gcrích le hidirghabhálaithe airgeadais, déanfaidh na contrapháirtithe incháilithe na ceanglais dá dtagraítear san Airteagal seo a thrasuí sna comhaontuithe ábhartha agus iarrfaidh siad ar na hidirghabhálaithe airgeadais tuairisciú a dhéanamh maidir lena n-urramú.

  The eligible counterparts may derogate from this principle only if the project is physically implemented in one of those jurisdictions, and does not present any indication that the relevant operation falls under any of the categories listed in the first subparagraph of this paragraph.When concluding agreements with financial intermediaries, the eligible counterparts shall transpose the requirements referred to in this Article into the relevant agreements and shall request the financial intermediaries to report on their observance.

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 341. #1670972

  D'fhéadfadh nascacht idirlín áitiúil gan sreang atá saor in aisce agus gan coinníollacha idirdhealaitheacha cuidiú le dul i ngleic leis an deighilt dhigiteach, go háirithe i bpobail atá tite ar gcúl maidir leis an litearthacht dhigiteach, lena n-áirítear i gceantair tuaithe agus in áiteanna iargúlta.

  Local wireless connectivity that is free of charge and without discriminatory conditions could contribute to bridging the digital divide, especially in communities that lag behind in terms of digital literacy, including in rural areas and remote locations.

  Rialachán (AE) 2017/1953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 maidir le nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 342. #1676483

  Ón 1 Eanáir 2018, más rud é go dtiteann leibhéal an chiste ráthaíochta faoi bhun 50 % den spriocmhéid, de thoradh gairmeacha ar ráthaíocht AE, nó, de réir measúnaithe riosca ón gCoimisiún, go bhféadfadh sé go dtitfidh sé faoi bhun an leibhéil sin laistigh de bhliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil isteach faoi aon bhearta eisceachtúla a bhféadfadh gá a bheith leo.

  From 1 July 2018, if as a result of calls on the EU guarantee, the level of the guarantee fund falls below 50 % of the target amount, or it could fall below that level within a year according to a risk assessment by the Commission, the Commission shall submit a report on any exceptional measures that could be required.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 343. #1679094

  I ndearbhthéarmaí, bhí cúlchistí malairte eachtraí na Seoirsia éirithe cobhsaí, ach, mar gheall ar riachtanais cúlchistí atá ag méadú, tá siad tite faoin leibhéal a mheas an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) a bheith ina leibhéal leormhaith.

  Georgia's foreign exchange reserves have been stable in absolute terms but, in the face of rising reserve needs, they have fallen below the level estimated by the International Monetary Fund (IMF) as adequate.

  Cinneadh (AE) 2018/598 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena dtugtar tuilleadh cúnamh macra-airgeadais don tSeoirsia

 344. #1692729

  i gcás ina gcailltear eangacha geolbhaigh de thaisme nó má thiteann siad thar bord ón soitheach, tuairisc maidir leis an dáta, an t-am, an suíomh agus fad (méadair) na n-eangach geolbhaigh a cailleadh a chur chuig Rúnaíocht SPRFMO a luaithe agus is féidir agus in aon chás laistigh de 48 uair an chloig tar éis don trealamh a bheith caillte nó tite thar bord.

  if gillnets are accidentally lost or fall overboard from the vessel, report the date, time, position and length (metres) of gillnets lost to the SPRFMO Secretariat as soon as possible and in any event within 48 hours of the gear being lost or having fallen overboard.

  Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)

 345. #1696107

  Ní fhéadfaidh na heintitis maolú ó phointe (b) den chéad fhomhír ach amháin má chuirtear an ghníomhaíocht ar siúl go fisiciúil i gceann de na dlínsí sin, agus mura bhfuil aon táscaire ann go dtiteann an oibríocht ábhartha faoi aon cheann de na catagóirí a liostaítear i bpointe (a) den chéad fhomhír.

  Entities may derogate from point (b) of the first subparagraph only if the action is physically implemented in one of those jurisdictions, and does not present any indication that the relevant operation falls under any of the categories listed in point (a) of the first subparagraph.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 346. #1719291

  an t-ioncam a gineadh ón táille um údarú taistil, na costais a tabhaíodh i ndáil le ETIAS a fhorbairt, na costais a bhain le ETIAS a fheidhmiú, na costais a thit ar eu-LISA, Europol, agus ar an nGníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus a gcúraimí a gcomhlíonadh acu de bhun an Rialacháin seo, maille le haon ioncam a leithdháileadh i gcomhréir le hAirteagal 86;

  the revenue generated through the travel authorisation fee, the costs incurred in connection with the development of ETIAS, the costs for the operation of ETIAS, the costs incurred by eu-LISA, Europol and the European Border and Coast Guard Agency in relation to their tasks pursuant to this Regulation, as well as any revenue allocated in accordance with Article 86;

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 347. #1720828

  Féadfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún naisc a sholáthar chuig faisnéis i réimsí nach liostaítear in Iarscríbhinn I atá á dtairscint ag údaráis inniúla, an Coimisiún nó comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais, ar choinníoll go dtiteann an fhaisnéis sin laistigh de raon feidhme an phointe rochtana mar a shainmhínítear í i bpointe (a) d’Airteagal 1(1) agus go gcomhlíonann an fhaisnéis sin na ceanglais cháilíochta a leagtar síos in Airteagal 9.

  The Member States and the Commission may provide links to information not listed in Annex I which is offered by competent authorities, the Commission or bodies, offices and agencies of the Union, provided that this information falls within the scope of the gateway as defined in point (a) of Article 1(1) and complies with the quality requirements laid down in Article 9.

  Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

 348. #1730554

  I gcás ina gcinneann an Coimisiún, i réimse an fhuinnimh in-athnuait, ar bhonn an mheasúnaithe de bhun Airteagal 29(1) agus (2), nach ndearnadh ceann amháin nó níos mó de phointí tagartha chonair tháscach an Aontais in 2022, 2025 agus 2027 dá dtagraítear in Airteagal 29(2) a chomhlíonadh, áiritheoidh na Ballstáit sin atá tite faoi bhun a gcuid pointí tagartha náisiúnta in 2022, 2025 agus 2027 amhail dá dtagraítear i bpointe (a)(2) d'Airteagal 4, go gcuirfear bearta breise chun feidhme laistigh de bhliain amháin i ndiaidh an dáta a fhaightear measúnú an Choimisiúin chun an bhearna a chumhdach i gcomparáid lena bpointe tagartha náisiúnta, amhail:

  Where, in the area of renewable energy the Commission concludes, based on its assessment pursuant to Article 29(1) and (2), that one or more of the reference points of the indicative Union trajectory in 2022, 2025 and 2027 referred to in Article 29(2) were not met, Member States that have fallen below one or more of their national reference points in 2022, 2025 and 2027 as referred to in point (a)(2) of Article 4 shall ensure that additional measures are implemented within one year following the date of reception of the Commission's assessment in order to cover the gap compared to their national reference point, such as:

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 349. #1730566

  I gcás ina dtiteann sciar Ballstáit d'fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite faoi cheann amháin nó níos mó dá phointí tagartha náisiúnta in 2022, 2025 agus 2027 dá dtagraítear i bpointe (a)(2) d'Airteagal 4, áireoidh sé sa chéad tuarascáil chomhtháite eile arna cur faoi bhráid an Choimisiúin de bhun Airteagal 17 míniú ar conas a chumhdóidh sé an bhearna i gcomparáid lena phointí tagartha náisiúnta.

  Where a Member State's share of energy from renewable sources falls below one or more of its national reference points in 2022, 2025 and 2027 as referred to in point (a)(2) of Article 4, it shall include in the next integrated report submitted to the Commission pursuant to Article 17 an explanation of how it will cover the gap compared to its national reference points.

  Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 350. #1759283

  Ó thaobh na heacnamaíochta de, is é cumhdach na dteorainnluachanna ar fud AE agus a leordhóthanacht an cinntitheach aonair is tábhachtaí maidir le cé air a dtiteann ualach an chostais a bhaineann le drochshláinte cheirde.

  From an economic point of view, the coverage and adequacy of EU-wide limit values is the single most important determinant of who bears the cost burden of occupational ill health.

  Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

 351. #1777306

  Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19 chun na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir seo agus na tagairtí d’ionstraimí EMI sa Treoir seo a leasú a mhéid is gá chun iad a thabhairt i gcomhréir le dlí an Aontais nó chun ar thit amach ar an leibhéal idirnáisiúnta, go háirithe ag leibhéal EMI, a chur san áireamh.

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 19 to amend the Annexes to this Directive and the references to IMO instruments in this Directive to the extent necessary to bring them into line with Union law or in order to take account of developments at international level, in particular at IMO level.

  Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 352. #1816087

  Eangach gheolbhaigh ghrinneallsocraithe nó eangach gheolbhaigh agus traimil in éineacht ar mó ná 10 m a thitim ach amháin nuair is giorra ná 500 m iad; sa chás sin ceadaítear titim nach faide ná 30 m.

  A bottom set gillnet or combined trammel and gillnet with a drop of more than 10 m except when such nets are shorter than 500 m, where a drop of not more than 30 m is permitted.

  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle

 353. #1825899

  I dtaca le páirtchaillteanas a tharlaíonn le linn gluaiseacht fionraí dleachta idir na Ballstáit i ngeall ar chineál na n-earraí, ní mheasfar gur scaoileadh lena dtomhailt é sin sa mhéid go dtiteann méid an chaillteanais faoi bhun na tairsí comhchoitinne páirtchaillteanais do na hearraí máil sin, murab é go bhfuil cúis réasúnach ag Ballstát le hamhras a bheith air gur tharla calaois nó neamhrialtacht.

  Partial loss due to the nature of the goods that occurs during a duty suspension movement between the Member States shall not be considered a release for consumption in so far as the amount of loss falls below the common partial loss threshold for those excise goods, unless a Member State has reasonable cause to suspect fraud or irregularity.

  Treoir (AE) 2020/262 ón gComhairle an 19 Nollaig 2019 lena leagtar síos na socruithe ginearálta maidir le dleacht mháil (athmhúnlú)

 354. #1835091

  Ní bhainfear úsáid as úrfhíon fíonchaor úr ina stoptar coipeadh trí alcól a chur leis ach amháin i rith céime ullmhúcháin táirgí nach dtiteann faoi chóid AC 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.

  Fresh grape must in which fermentation is arrested by the addition of alcohol shall be used only during the stage of preparation of products which do not fall under CN codes 2204 10, 2204 21 and 2204 29.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 355. #1835092

  Tá sé sin gan dochar d’aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ina gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi chóid AC 2204 10, 2204 21 agus 2204 29.

  This is without prejudice to any stricter provisions which Member States may apply to the preparation in their territory of products which do not fall under CN codes 2204 10, 2204 21 and 2204 29.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 356. #1842372

  Tá sin gan dochar d'aon fhoráil níos déine ar féidir le Ballstáit a chur i bhfeidhm ar ullmhúchán táirgí ar a gcríoch féin, ar táirgí iad nach dtiteann faoi chóid AC 220410, 220421 agus 220429.

  This is without prejudice to any stricter provisions which Member States may apply to the preparation in their territory of products which do not fall within CN codes 220410, 220421 and 220429.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 357. #168505

  (1) Nuair a bheidh na coinníollacha ranníoca atá i míreanna 1 (b), 3 (a) (ii), 3 (b) (ii) agus 7 (b) den Cheathrú Sceideal á gcur chun feidhme maidir le sochar míchumais, sochar dífhostaíochta, sochar máithreachais nó deontas báis a éileamh, glacfar leis gurb é a bheidh sa bhliain ranníoca iomlán dheiridh dá dtagraítear sna coinníollacha sin an tréimhse ranníoca iomlán dheiridh, a dtitfidh an lá, a n-éileofar sochar ina leith nó an tráth nó an dáta iomchuí, i rith na tréimhse dar tús an 5ú lá d'Eanáir, 1981 agus dar críoch an 3ú lá d'Eanáir, 1982, agus nach gcáileoidh an t-éilitheoir le haghaidh sochair ar bhonn a thaifid ranníocaí fostaíochta agus ranníocaí creidiúnaithe sa bhliain ranníoca iomlán dheiridh.

  (1) In the application of the contribution conditions contained in paragraphs 1(b), 3(a)(ii) and 7(b) of the Fourth Schedule to a claim for disability benefit, unemployment benefit, maternity benefit or death grant, the last complete contribution year referred to in those conditions shall be taken to be the last complete contribution period where the day for which benefit is claimed or the relevant time or date occurs during the period commencing on the 5th day of January, 1981 and ending on the 3rd day of January, 1982, and the claimant does not qualify for benefit on the basis of his record of employment contributions and credited contributions in the last complete contribution year.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 358. #168506

  (2) Nuair a bheidh an coinníoll ranníoca atá in Airteagal 10 (2) (b) de Rialacháin 1954 á chur chun feidhme maidir le héileamh ar shochar cóireála, glacfar leis gurb é a bheidh sa bhliain ranníoca iomchuí chun críocha an choinníll sin an tréimhse ranníoca iomlán dheiridh a dtitfidh an dáta, ar a n-éileofar sochar, i rith na tréimhse dar tús an 5ú lá d'Eanáir, 1981 agus dar críoch an 3ú lá d'Eanáir, 1982, agus nach gcáileoidh an t-éilitheoir le haghaidh sochair ar bhonn a thaifid ranníocaí fostaíochta agus ranníocaí creidiúnaithe sa bhliain ranníoca iomlán dheiridh.

  (2) In the application of the contribution condition contained in Article 10(2)(b) of the Regulations of 1954 to a claim for treatment benefit, the relevant contribution year for the purposes of that condition shall be taken to be the last complete contribution period where the date on which benefit is claimed occurs during the period commencing on the 5th day of January, 1981 and ending on the 3rd day of January, 1982, and the claimant does not qualify for benefit on the basis of his record of employment contributions and credited contributions in the last complete contribution year.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 359. #289504

  1.c.5. Ní mór réamhchúraimí maidir le dearadh a ghlacadh, laistigh agus lasmuigh den aerárthach, le guaiseacha a laghdú i leith an aerárthaigh agus a áitritheoirí ó bhagairtí a bhfuil seans réasúnach ann go dtitfidh siad amach, réamhchúraimí lena n-áirítear cosaint i gcoinne na féidearthachta go dtarlódh cliseadh suntasach i bhfearas aerárthaigh nó go gcuirfí as d’aon fhearas aerárthaigh.

  1.c.5. Design precautions must be taken to minimise the hazards to the aircraft and occupants from reasonably probable threats, both inside and external to the aircraft, including protecting against the possibility of a significant failure in, or disruption of, any aircraft appliance.

  Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE

 360. #319096

  thiteann grúpa polaitiúil faoin tairseach is gá, féadfaidh an tUachtarán, le comhaontú Chomhdháil na nUachtarán, cead a thabhairt don ghrúpa lena mbaineann leanúint de bheith ar marthain go dtí an chéad suí bunaithe eile de chuid na Parlaiminte, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  If a group falls below the required threshold, the President, with the agreement of the Conference of Presidents, may allow it to continue to exist until Parliament’s next constitutive sitting, provided the following conditions are met:

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 361. #509446

  Chun críocha na MPRanna, féadfaidh aon tír san ECFE, arna haicmiú i gCatagóir 0 de bhua a stádais Ard-Ioncaim a bheith aicmithe i gCatagóir 0 i gcónaí go dtí go dtitfidh sí faoi bhun na tairsí Ard-Ioncaim ar feadh dhá bhliain as a chéile, tráth ar cheart an t-aicmiú tíre a athbhreithniú i gcomhréir le hAirteagal 25(d) go (f).

  For the purposes of the MPRs, any OECD country classified in Category 0 by virtue of its High Income status shall remain classified in Category 0 until it falls below the High Income GNI threshold for 2 consecutive years, at which time the country's classification should be reviewed according to Article 25 d) to f).

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 362. #515933

  D’ainneoin na chéad fhomhíre, nuair a thiteann táirge bithicídeach faoi raon feidhme ceann de na hionstraimí thuasluaite agus nuair a bheartaítear é a úsáid chun críocha nach bhfuil cumhdaithe le ceann de na hionstraimí sin, beidhm feidhm ag an Rialachán seo chomh maith maidir leis an táirge bithicídeach sin chomh fada agus nach ndéileálann na hionstraimí sin leis na críocha sin.

  Notwithstanding the first subparagraph, when a biocidal product falls within the scope of one of the abovementioned instruments and is intended to be used for purposes not covered by those instruments, this Regulation shall also apply to that biocidal product insofar as those purposes are not addressed by those instruments.

  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 363. #577872

  Cé gur ar an bhfostóir a thiteann costais den sórt sin ar dtús, is cuí féachaint air sin mar chineál ioncaim chomhchineáil a chuirtear ar fáil do na fostaithe agus, ar mhaithe le háisiúlacht, is féidir é a áireamh le ranníocaíochtaí an fhostóra.

  Although such costs are initially borne by the employer, it is appropriate to regard this as a form of income in kind provided to the employees and for convenience it may be included with the employers' contributions.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 364. #590593

  Chun críocha Airteagal 308 de Rialachán (AE) Uimh 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta curtha isteach ag OP], nuair a fhaigheann contrapháirtí lárnach an fógra dá dtagraítear in Airteagal 301(2)(b) den Rialachán sin [], déanfaidh sé an KCPL a ríomh mar a shonraítear é i mír 2 den Airteagal sin maidir le gach conradh agus gach idirbheart atá imréitithe aige agus maidir le gach comhalta imréitigh má thiteann siad laistigh de chumhdach an chiste mhainneachtana a tugadh.

  For the purposes of Article 308 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms [], where a CCP has received the notification referred to in Article 301(2)(b) of that Regulation, it shall calculate KCCP as specified in paragraph 2 of this Article for all contracts and transactions it clears for all its clearing members falling within the coverage of the given default fund.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 365. #595277

  thiteann an dáta sin dá dtagraítear i bpointe (c) roimh an dáta ar a bhfeidhmítear an trasfhreagróir nó an tatú nó ar an dáta a léitear an trasfhreagróir nó an tatú a léirítear sa roinn iomchuí den doiciméad sainaitheantais;

  the date of administration referred to in point (c) does not precede the date of application of the transponder or tattoo or the date of reading of the transponder or the tattoo indicated in the appropriate section of the identification document;

  Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 366. #606701

  Agus an Clár seo á chur chun feidhme ní mór an méid a thiteann amach i ndlí an Aontais Eorpaigh agus i gcás-dlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a thabhairt faoi deara freisin maidir le gnéithe eile a bhaineann le hinscne, lena n-áirítear féiniúlacht inscne.

  In the implementation of the Programme, regard should also be had to developments in Union law and in the case-law of the Court of Justice of the European Union with regard to further gender related aspects, including gender identity.

  Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 367. #613613

  (2) I gcás go ndéanfaidh cuideachta aon idirbheart de bhun fho-alt (1) déanfaidh aon duine ar a dtitfidh aon dliteanas a d'eascair ó aon idirbheart den sórt sin an dliteanas sin a urscaoileadh laistigh de shé mhí ón dáta a tabhaíodh é.

  (2) Where a company enters into any transaction pursuant to subsection (1), any liability falling on any person arising from any such transaction shall be discharged by him within six months from the date on which it was incurred.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 368. #632615

  I gcás feithiclí a bhfuil feistí orthu is féidir a dhínascadh, glacfar gach beart, gan úsáideoirí a chur i mbaol, tráth imeachta na bhfeithiclí, chun aon fheithicil a bhfuil a feiste nasctha go contráilte leis an gcábla a stopadh agus, tráth bainte amach an ceann scríbe, stopfar aon fheithicil nár dínascadh a feiste, ionas nach dtitfidh an fheithicil.

  In the case of vehicles equipped with disconnectable fittings, all measures shall be taken to bring to a halt, without risk to users, at the moment of departure, any vehicle whose fitting has been incorrectly connected to the cable and, at the moment of arrival, any vehicle whose fitting has not been disconnected, and to prevent the vehicle from falling.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 369. #632619

  Déanfar an rochtain ar limistéir bhordála agus amach as limistéir díbhordála agus bordáil agus díbhordáil úsáideoirí a eagrú ag féachaint do ghluaiseacht agus do stopadh feithiclí ar bhealach a áiritheoidh sábháilteacht daoine, go háirithe i limistéir ina bhfuil baol ann go dtitfidh daoine.

  The access to embarkation areas and exit from disembarkation areas and the embarkation and disembarkation of users shall be organised with regard to the movement and stopping of vehicles in such a way as to ensure the safety of persons, in particular in areas where there is a risk of falling.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 370. #654432

  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go gcuirfidh siad oibleagáid i bhfeidhm go gcaithfear féarthailte buana a choinneáil ar leibhéal an ghabháltais chun a áirithiú nach dtitfidh cóimheas na bhféarthailte buana níos mó ná 5 %.

  Member States may decide to apply an obligation to maintain permanent grassland at holding level in order to ensure that the ratio of permanent grassland does not decrease by more than 5 %.

  Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle

 371. #699377

  I gcás feithiclí a bhfuil feistí orthu is féidir a dhínascadh, glacfar gach beart, gan paisinéirí nó pearsanra oibriúcháin a chur i mbaol, tráth imeachta na bhfeithiclí, chun aon fheithicil a bhfuil a feiste nasctha go contráilte leis an gcábla a stopadh agus, tráth bainte amach an ceann scríbe, stopfar aon fheithicil nár dínascadh a feiste, ionas nach dtitfidh an fheithicil.

  In the case of vehicles equipped with disconnectable fittings, all measures shall be taken to bring to a halt, without risk to passengers or operating personnel, at the moment of departure, any vehicle whose fitting has been incorrectly connected to the cable and, at the moment of arrival, any vehicle whose fitting has not been disconnected, and to prevent the vehicle from falling.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 372. #699381

  Déanfar an rochtain ar limistéir bhordála agus amach as limistéir díbhordála agus bordáil agus díbhordáil paisinéirí agus pearsanra oibriúcháin a eagrú ag féachaint do ghluaiseacht agus do stopadh feithiclí ar bhealach a áiritheoidh sábháilteacht paisinéirí agus pearsanra oibriúcháin, go háirithe i limistéir ina bhfuil baol ann go dtitfidh daoine.

  The access to embarkation areas and exit from disembarkation areas and the embarkation and disembarkation of passengers and operating personnel shall be organised with regard to the movement and stopping of vehicles in such a way as to ensure the safety of passengers and operating personnel, in particular in areas where there is a risk of falling.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 373. #716881

  i margaí na dtáirgí faoi cheannteideal taraife 1701, cásanna ina dtitfidh meánphraghas margaidh an Aontais ar shiúcra bán le linn dhá mhí as a chéile faoi bhun 80 % de mheánphraghas margaidh an Aontais ar shiúcra bán mar a bhí sé le linn na bliana margaíochta roimhe sin.

  in the markets for products under tariff heading 1701, situations where during two consecutive months the average Union market price of white sugar falls below 80 % of the average Union market price for white sugar during the previous marketing year.

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 374. #732831

  thiteann an stoc faoi bhun na leibhéal coimirce bithmhaise (Btruicear UTI) a chuirtear ar fáil sa chomhairle eolaíoch agus atá i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ba cheart gach beart is gá a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an gcás.

  If the stocks fall below safeguard biomass levels (MSY Btrigger) available in scientific advice consistent with Regulation (EU) No 1380/2013, all necessary measures to address the situation should be taken.

  Rialachán (AE) 2016/2094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle lena mbunaítear plean fadtéarmach don stoc trosc agus don iascach a shaothraíonn an stoc sin

 375. #755343

  aon uair a thiteann coibhneas na sócmhainní a aibíonn go seachtainiúil mar a leagtar amach i bpointe (e) d'Airteagal 24(1) iad faoi bhun 30 % d'iomlán shócmhainní an CMA de chineál CNAV le haghaidh fiachas poiblí nó an CMA de chineál LVNAV agus gur mó na glanfhuascailtí laethúla i lá oibre aonair ná 10 %, cuirfidh bainisteoir an CMA de chineál CNAV le haghaidh fiachas poiblí nó an CMA de chineál LVNAV an méid sin in iúl láithreach dá bhord, agus déanfaidh an bord measúnú doiciméadaithe ar an staid chun a chinneadh cad atá le déanamh agus aird á tabhairt aige ar leasanna na n-infheiteoirí, agus déanfaidh sé cinneadh maidir le ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a chur i bhfeidhm:

  whenever the proportion of weekly maturing assets as set out in point (e) of Article 24(1) falls below 30 % of the total assets of the public debt CNAV MMF or of the LVNAV MMF and the net daily redemptions on a single working day exceed 10 % of total assets, the manager of the public debt CNAV MMF or of the LVNAV MMF shall immediately inform its board thereof and the board shall undertake a documented assessment of the situation to determine the appropriate course of action having regard to the interests of the investors and shall decide whether to apply one or more of the following measures:

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 376. #755348

  aon uair a thiteann coibhneas na sócmhainní a aibíonn go seachtainiúil mar a leagtar amach i bpointe (e) d'Airteagal 24(1) iad faoi bhun 10 % d'iomlán a shócmhainní, cuirfidh bainisteoir CMA de chineál CNAV le haghaidh fiachas poiblí nó CMA de chineál LVNAV an méid sin in iúl láithreach dá bhord, agus déanfaidh an bord measúnú doiciméadaithe ar an staid agus, ar bhonn an mheasúnaithe sin agus ag féachaint do leas na n-infheisteoirí, déanfaidh sé ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas a chur i bhfeidhm agus coinneoidh sé cuntas doiciméadach ar na cúiseanna a bhí lena rogha:

  whenever the proportion of weekly maturing assets as set out in point (e) of Article 24(1) falls below 10 % of its total assets, the manager of a public debt CNAV MMF or of a LVNAV MMF shall immediately inform its board thereof and the board shall undertake a documented assessment of the situation and, on the basis of such assessment and having regard to the interests of the investors, shall apply one or more of the following measures and document the reasons for its choice:

  Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 377. #1044658

  (a) más é an chéad lá d'Aibreán an lá ceaptha, ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt sin maidir leis an mbliain airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha ná le haon bhliain airgeadais iardain,

  ( a ) if the appointed day is a first day of April, the said subsection shall not apply in relation to the financial year in which the appointed day falls or any subsequent financial year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 378. #1044664

  (ii) déanfar, maidir leis an mblíain airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha, an fo-alt sin d'fhorléiriú amhail is dá mba rud é, in ionad a cheangal trí chéad míle punt d'aistriú chun an Aire sa bhliain sin, gur cheangail sé suim d'aistriú chun an Aire sa chuid den bhliain sin roimh an lá ceaptha a mbeidh idir í agus trí chéad míle punt an coibhneas céanna a bheas idir an chuid sin agus bliain.

  (ii) as respects the financial year in which the appointed day falls, the said subsection shall be construed as if, in lieu of requiring the transfer to the Minister in that year of three hundred thousand pounds, it required the transfer to the Minister in the portion of that year prior to the appointed day of a sum bearing to three hundred thousand pounds the same proportion as the said portion bears to a year.

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 379. #1044668

  (a) más é an chéad lá d'Aibreán an lá ceaptha, ní bheidh feidhm ag alt 15 ná ag alt 16 den Acht sin maidir leis an mbliain airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha ná le haon bhliain airgeadais iardain,

  ( a ) if the appointed day is a first day of April, neither section 15 nor section 16 of that Act shall apply in relation to the financial year in which the appointed day falls or any subsequent financial year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 380. #1044672

  (i) ní bheidh feidhm ag alt 15 ná ag alt 16 den Acht sin maidir leis an mbliain airgeadais díreach i ndiaidh na bliana airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha ná le haon bhliain airgeadais iardain,

  (i) neither section 15 nor section 16 of that Act shall apply in relation to the financial year next following that in which the appointed day falls or any subsequent financial year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 381. #1044674

  (ii) déanfar, maidir leis an mbliain airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha, alt 15 den Acht sin d'fhorléiriú amhail is dá mba rud é, in ionad a mheas gurb é méid a caitheadh ar riarachán sa bhliain sin comhshuim dhá chéad agus cúig mhíle dhéag punt agus na suime a híocadh as an gCiste Lia-Dheimhniúcháin sa bhliain sin, gurb é a mheas sé a bheith sa mhéid a caitheadh amhlaidh sa chuid den bhliain sin roimh an lá ceaptha comhshuim méide a mbeidh idir é agus dhá chéad agus cúig mhíle dhéag punt an coibhneas céanna a bheas idir an chuid sin agus bliain agus na suime a híocadh as an gCiste Lia-Dheimhniúcháin i leith na coda sin,

  (ii) section 15 of that Act shall, as respects the financial year in which the appointed day falls, be construed as if, in lieu of deeming the amount expended on administration in that year to be the aggregate of two hundred and fifteen thousand pounds and the sum paid out of the Medical Certification Fund in that year, it deemed the amount so expended in the portion of that year prior to the appointed day to be the aggregate of an amount bearing to two hundred and fifteen thousand pounds the same proportion as the said portion bears to a year and the sum paid out of the Medical Certification Fund in respect of the said portion,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 382. #1044676

  (iii) déanfar, maidir leis an mbliain airgeadais ina dtitfidh an lá ceaptha, alt 16 den Acht sin d'fhorléiriú amhail is dá mba rud é, in ionad a cheangal dhá chéad agus cúig mhíle dhéag punt d'íoc sa bhliain sin, gurb é a cheangail sé suim d'íoc in aghaidh na coda den bhliain sin roimh an lá ceaptha a mbeidh idir í agus dhá chéad agus cúig mhíle dhéag punt an coibhneas céanna a bheas idir an chuid sin agus bliain,

  (iii) section 16 of that Act shall, as respects the financial year in which the appointed day falls, be construed as if, in lieu of requiring the payment in that year of two hundred and fifteen thousand pounds, it required the payment in respect of the portion of that year prior to the appointed day of a sum bearing to two hundred and fifteen thousand pounds the same proportion as the said portion bears to a year,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 383. #1044686

  (i) déanfar, maidir leis an mbliain airgeadais díreach i ndiaidh tosach na bliana caileandair ina dtitfidh an lá ceaptha, alt 17 den Acht sin d'fhorléiriú amhail is dá mba rud é gur cheangail sé suim d'íoc a mbeidh idir í agus cúig mhíle dhéag punt an coibhneas céanna a bheas idir an chuid den bhliain chaileandair sin roimh an lá ceaptha agus bliain, agus ní bheidh feidhm aige maidir le haon bhliain airgeadais iardain,

  (i) section 17 of that Act shall, in relation to the financial year next following the commencement of the calendar year in which the appointed day falls, be construed as if it required the payment of a sum bearing to fifteen thousand pounds the same proportion as the portion of that calendar year prior to the appointed day bears to a year and shall, in relation to any subsequent financial year, not apply,

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 384. #1044690

  (iii) déanfar, maidir leis an mbliain chaileandair ina dtitfidh an lá ceaptha, alt 26 den Acht sin d'fhorléiriú amhail is dá mba rud é, in ionad a cheangal ceathracha agus ceithre mhíle punt d'íoc in aghaidh na bliana sin, gurb é a cheangail sé suim d'íoc in aghaidh na coda den bhliain sin roimh an lá ceaptha a mbeidh idir í agus ceathracha agus ceithre mhíle punt an coibhneas céanna a bheas idir an chuid sin agus bliain.

  (iii) section 26 of that Act shall, as respects the calendar year in which the appointed day falls, be construed as if, in lieu of requiring the payment in respect of that year of forty-four thousand pounds, it required the payment in respect of the portion of that year prior to the appointed day of a sum bearing to forty-four thousand pounds the same proportion as the said portion bears to a year.

  Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952

 385. #1091466

  (b) Chun críocha míre (a) den fho-alt seo, ní measfar ceart caingin d'fhaibhriú chun tairbhí ag a bhfuil teideal chun leasa thodhchaí i maoin iontaobhais go dtí go dtitfidh an leas chun seilbhe.

  ( b ) For the purposes of paragraph (a)of this subsection, a right of action shall be deemed not to have accrued to a beneficiary entitled to a future interest in trust property until the interest falls into possession.

  Uimhir 6 de 1957: REACHT NA dTRÉIMHSÍ, 1957

 386. #1127678

  (c) má thiteann an líon comhaltaí i nDáil Éireann a bheidh ag an bPáirtí faoi bhun seachtar mar gheall ar chomhalta nó comhaltaí den Phairtí sin d'éag, d'éirí as nó a theacht faoi dhícháilíocht, measfar, chun críocha an ailt seo, nach lú ná seachtar líon comhaltaí an Pháirtí sin go dtí go líonfar an folúntas nó gach ceann de na folúntais a bheidh i nDáil Éireann mar gheall ar an éag, an t-éirí as nó an teacht faoi dhícháilíocht sin.”

  ( c ) if the numerical strength in Dáil Éireann of the Party concerned falls below seven by reason of the death, resignation or disqualification of a member or members of said Party, the numerical strength thereof shall, for the purposes of this section, be deemed to be not less than seven until the vacancy or each of the vacancies in Dáil Éireann caused by such death, resignation or disqualification is filled."

  Uimhir 12 de 1960: AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1960

 387. #1156087

  thiteann siad i láimh an Pháirtí naimhdigh, ligfear dá bpearsanra leanúint dá ndualgais fad a bheidh an Chumhacht a ghabh iad gan a áirithiú í féin go dtabharfar an t-aireachas is gá don lucht créachtaithe agus breoite a gheofar sna bunachais agus sna haonaid sin.

  Should they fall into the hands of the adverse Party, their personnel shall be free to pursue their duties, as long as the capturing Power has not itself ensured the necessary care of the wounded and sick found in such establishments and units.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 388. #1156143

  thiteann pearsanra a luaitear in Airteagail 24 agus 26 i láimh an Pháirtí naimhdigh, ní choimeádfar iad ach sa mhéid is gá sin mar gheall ar staid sláinte, riachtanais spioradálta agus líon na bpríosúnach cogaigh.

  Personnel designated in Articles 24 and 26 who fall into the hands of the adverse Party, shall be retained only in so far as the state of health, the spiritual needs and the number of prisoners of war require.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 389. #1156211

  thiteann iompróirí nó feithiclí den sórt sin i láimh an Pháirtí naimhdigh, beidh siad faoi réir dlíthe an chogaidh, ar choinníoll go gcuirfidh an Páirtí sa choinbhleacht a ghabhfaidh iad in áirithe, i ngach cás, go dtabharfar aireachas don lucht créachtaithe agus breoite a bheidh iontu.

  Should such transports or vehicles fall into the hands of the adverse Party, they shall be subject to the laws of war, on condition that the Party to the conflict who captures them shall in all cases ensure the care of the wounded and sick they contain.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 390. #1156282

  Faoi réir orduithe contrártha dó sin ó na húdaráis mhíleata fhreagracha, féadfaidh siad, ar gach uile ócáid, a mbratach náisiúnta a bheith ar crochadh acu, fiú má thiteann siad i láimh an Pháirtí naimhdigh.

  Subject to orders to the contrary by the responsible military authorities, they may, on all occasions, fly their national flag, even if they fall into the hands of the adverse Party. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 391. #1156625

  Mar sin féin, féadfaidh an ceannasaí a dtitfidh siad faoina uráimh iad a úsáid chun críocha eile i gcás géarghá míleata a bheith leis, tar éis dó a áirithiú go dtabharfar aireachas ceart don lucht créachtaithe agus breoite a bhí iontu.

  Nevertheless, the commander into whose power they have fallen may, after ensuring the proper care of the wounded and sick who are accommodated therein, apply them to other purposes in case of urgent military necessity. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 392. #1192742

  (iii) ina dtitfidh tréimhse (dá ngairtear an tréimhse gan mheasúnú feasta san fho-alt seo) arb í an bhliain sin uile nó cuid di í laistigh de thréimhse (dá ngairtear an tréimhse chuntasaíochta feasta san fho-alt seo) a mbeidh cuntais na cuideachta a bheidh i gceist déanta amach ina haghaidh, agus

  (iii) a period (hereafter in this subsection referred to as the unassessed period) being the whole or a part of that year falls within a period (hereafter in this subsection referred to as the accounting period) for which the accounts of the company concerned are made up, and

  Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

 393. #1193674

  (2) Chun críocha an Achta seo, aon eastát nó leas i bhfuíoll nó i bhfrithdhílse nár diúscraíodh le socraíocht agus a fhrithdhílsíonn don socraitheoir, nó a thiteann chun oidhre an tiomnóra, beidh sé ina eastát nó ina leas a chuimsítear in ábhar na socraíochta.

  (2) For the purposes of this Act an estate or interest in remainder or reversion not disposed of by a settlement and reverting to the settlor, or descending to the testator's heir, shall be an estate or interest comprised in the subject of the settlement.

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 394. #1265158

  —(1) Má fheictear don Bhanc aon tráth gur foirsteanach sin a dhéanamh, féadfaidh an Banc rialacháin a dhéanamh, le toiliú an Aire, á cheangal ar gach sealbhóir ceadúnais taisce (neamhúsmhar) a mbeidh an méid inti a shonrófar sna rialacháin nó a ríomhfar sa tslí a shonrófar sna rialacháin a thaisceadh, i dteannta na taisce faoi alt 7 den Acht seo, leis an mBanc má thiteann, agus aon uair, tar éis dáta a shonrófar sna rialacháin, a thitfidh, sócmhainní an tsealbhóra sa Stát faoi bhun an choibhneasa sin maidir lena dhliteanais sa Stát a shonrófar sna rialacháin, agus an taisce sin a chothabháil an fad a bheidh na sócmhainní sin faoi bhun an choibhneasa shonraithe sin.

  —(1) If at any time it should appear to the Bank that it is expedient so to do, the Bank may, with the consent of the Minister, make regulations requiring every holder of a licence to make with the Bank, in addition to the deposit under section 7 of this Act, a deposit (not bearing interest) of an amount specified in the regulations or calculated in a manner specified in the regulations if and whenever after a date specified in the regulations the assets of the holder within the State fall below such proportion in relation to his liabilities within the State as is specified in the regulations, and to maintain such deposit so long as such assets are below the said specified proportion.

  Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971

 395. #1280892

  Más rud é, de bharr séantaí, go dtitfidh líon na bPáirtithe sa Choinbhinsiún seo faoi bhun sé chomhalta dhéag, scoirfidh an Coinbhinsiún d'fheidhm a bheith aige amhail ón dáta a ghlacfaidh an séanadh is deireanaí acu sin éifeacht.

  If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective. [GA]

  Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973

 396. #1301083

  (3) Chun críocha fho-alt (1), a mhéid gurb í comaoin na diúscartha airgead nó luach airgid ar mhodh cúitimh i leith aon chineál damáiste nó díobhála do shócmhainní, nó i leith sócmhainní a scriosadh nó a dhiomailt nó i leith aon ní a laghdaíonn nó a laghdódh luach sócmhainne, déileálfar leis an diúscairt mar dhiúscairt chun an duine, mar árachóir nó eile, ar a dtitfidh sé d'ualach faoi dheoidh an chomaoin sin a thabhairt.

  (3) For the purposes of subsection (1), so far as the consideration for the disposal consists of money or money's worth by way of compensation for any kind of damage or injury to assets, or for the destruction or dissipation of assets or for anything which depreciates or might depreciate an asset, the disposal shall be treated as being to the person who, whether as an insurer or otherwise, ultimately bears the burden of furnishing that consideration.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 397. #1417167

  (2) Ní bheidh feidhm le fo-alt (1) ach amháin má thiteann an cothrom lae iomchuí ar dháta is déanaí ná an dáta a thiocfaidh an tAcht seo i ngníomh agus, maidir le haon fhoráil reachtúil, gníomhas, uacht nó ionstraim eile, beidh éifeacht leis faoi réir aon fhorála sa chéanna.

  (2) Subsection (1) applies only where the relevant anniversary fails on a date after that on which this Act comes into operation, and, in relation to any statutory provision, deed, will or other instrument, has effect subject to any provision therein.

  Uimhir 2 de 1985: AN tACHT UM LÁN-AOIS, 1985

 398. #1424091

  (6) Más rud é, de dhroim leasú nó athrú den sórt sin a dúradh, go dtitfidh sé ar dhuine méid a íoc i leith cánach feirme nó cánach feirme breise nó i leith úis is iníoctha ar an gcáin sin faoin Acht seo, déanfaidh an t-údarás áitiúil lena mbaineann, trí fhógra i scríbhinn a chuirfear leis an bpost chuig an duine, nó a thabharfar dó, an méid a chur in iúl dó agus beidh an méid sin dlite den duine sin agus iníoctha aige leis an údarás áitiúil dhá sheachtain tar éis dháta faighte an fhógra sin.

  (6) Where, in consequence of such an amendment or variation as aforesaid, an amount in respect of farm tax, or additional farm tax or interest payable thereon under this Act, falls to be paid by a person, the local authority concerned shall, by notice in writing sent by post or given to the person, inform the person of the amount and that amount shall be due and payable by the person to the local authority two weeks after the date of the receipt of such notice.

  Uimhir 17 de 1985: AN tACHT UM CHÁIN FHEIRME, 1985

 399. #1447928

  (3) Leasaítear leis seo alt 39 den Acht Airgeadais, 1980 , maidir le cuideachta a sheolann trádáil loingseoireachta cháilitheach in aon tréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta sin a thiteann sa tréimhse iomchuí, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (ICC) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1984 ):

  (3) Section 39 of the Finance Act, 1980 , is hereby amended, as respects a company carrying on a qualifying shipping trade in any accounting period or part of an accounting period of that company falling within the relevant period, by the insertion after subsection (1CC) (inserted by the Finance Act, 1984 ) of the following subsection:

  Uimhir 10 de 1987: AN tACHT AIRGEADAIS, 1987

 400. #1452163

  (4) Rachaidh an tAcht seo in éag ar an lá a thiteann 12 mhí tar éis dháta a rite mura rithfidh gach Teach den Oireachtas rún roimh an lá sin á dhearbhú gur chóir dó leanúint i ngníomh tar éis an lae sin.

  (4) This Act shall expire on the day that is 12 months after the date of its passing unless a resolution is passed by each House of the Oireachtas before that day declaring that it should continue in operation after that day.

  Uimhir 25 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (LEASÚ), 1987

 401. #1463214

  (a) (i) i gcás gur i dtréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta, dar tosach an lá ar thosaigh an chuideachta de bheith faoi réim cánach corparáide, a thiteann an chéad lá a luadh, go ndéileálfar leis an dáileadh nó na dáiltí, de réir mar a bheidh, mar dháileadh nó dáiltí a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta sin agus, i gcás go mba mhó, thairis sin, méid iomlán na ndáiltí a dhéanfaidh an chuideachta an 6ú lá d'Aibreán, 1989, nó dá éis, a n-áirítear iad mar dháiltí a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta sin, ná méid ioncam indáilte na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin, go ndéileálfar leis an mbreis mar dháileadh nó dáiltí, de réir mar a bheidh, nach mbeidh déanta d'aon tréimhse chuntasaíochta, agus

  ( a ) (i) where the first-mentioned day falls in an accounting period of the company which begins on the day on which the company commenced to be within the charge to corporation tax, the distribution or distributions, as the case may be, shall be treated as made for that accounting period and, where the total amount of distributions made by the company on or after the 6th day of April, 1989, which are treated as having been made for that accounting period would otherwise exceed the amount of the distributable income of the company for that accounting period, the excess shall be treated as a distribution or distributions, as the case may be, which has not or have not been made for any accounting period, and

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 402. #1463216

  (ii) i gcás gur ar an gcéad lá, nó tar éis an chéad lae, de thréimhse chuntasaíochta de chuid na cuideachta a chríochnaíonn ar lá a scoireann an chuideachta de bheith faoi réim cánach corparáide, a thiteann an chéad lá a luadh, go ndéileálfar leis an dáileadh nó na dáiltí, de réir mar a bheidh, mar dháileadh nó dáiltí a rinneadh don tréimhse chuntasaíochta sin;

  (ii) where the first-mentioned day falls on or after the first day of an accounting period of the company which ends on a day on which the company ceases to be within the charge to corporation tax, the distribution or distributions, as the case may be, shall be treated as made for that accounting period;

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 403. #1463262

  (b) I gcás go roghnóidh cuideachta amhlaidh trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don chigire, beidh éifeacht leis an alt seo agus le halt 45 den Acht Airgeadais, 1980 (arna leasú leis an alt seo) maidir le haon dáiltí arna ndéanamh ag an gcuideachta ar an lá sonraithe nó dá éis ionann is dá gcuirfí an dáta ar a dtitfidh an lá sonraithe in ionad “an 6ú lá d'Aibreán, 1989” gach áit a bhfuil sé san alt seo, san alt sin 45 agus i gCuid II den Dara Sceideal.

  ( b ) Where a company so elects by notice in writing given to the inspector, this section and section 45 of the Finance Act, 1980 (as amended by this section), shall have effect as respects any distributions made by the company on or after the specified day as if the date on which the specified day falls were substituted for "the 6th day of April, 1989" in each place where it occurs in this section, the said section 45 and Part II of the Second Schedule.

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 404. #1463356

  i dtréimhse chuntasaíochta nó cuid de thréimhse chuntasaíochta a thiteann roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1990, más rud é, sa tréimhse chuntasaíochta is déanaí roimhe sin ina raibh ioncam ón trádáil a raibh cáin chorparáide iníoctha ina leith, gur laghdaíodh méid an ioncaim sin faoi Chuid IV, nó

  (ii) an excess of charges on income paid for the purpose of the sale of goods in the course of a trade, in an accounting period or part of an accounting period falling before the 6th day of April, 1990, if, in the latest preceding accounting period in which there was income from the trade in respect of which corporation tax was payable, the amount thereof was reduced under Part IV, or

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 405. #1465039

  [EN] (b) maidir le comhlacht ainmnithe seachas comhlacht dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt seo, an bhliain ar inti a thiteann an lá a cheapfaidh an tAire faoi alt 3 den Acht seo i ndáil leis an gcomhlacht agus gach ceathrú bliain chomhleanúnach ina dhiaidh sin.

  [GA]

  Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

 406. #1495227

  (3) Más rud é, tráth ar bith, go dtitfidh líon iontaobhaithe bainc taisce iontaobhais faoi bhun 5, déanfar, tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an trátha sin, oiread daoine a cheapadh chun bheith ina n-iontaobhaithe ar an mbanc a fhágfaidh gur líon nach lú ná 5 líon na n-iontaobhaithe, ach beidh aon ghníomhartha a dhéanfaidh iontaobhaithe an bhainc le linn na tréimhse 3 mhí sin, nó le linn na tréimhse ón tráth sin a dúradh go dtí go gceapfar daoine chun bheith ina n-iontaobhaithe ar an mbanc de bhun an ailt seo, cibé acu is giorra, chomh bailí céanna is a bheidís dá mba líon nach lú ná 5 líon iontaobhaithe an bhainc i gcaitheamh na tréimhse iomchuí.

  (3) Where at any time the number of trustees of a trustee savings bank falls below 5, such number of persons shall be appointed not later than 3 months after that time to be trustees of the bank as will bring the number of trustees to a number not less than 5, but acts of the trustees of the bank performed during the said period of 3 months or the period from the time aforesaid until the appointment of persons to be trustees of the bank pursuant to this section, whichever is the shorter, shall be as valid as if the number of trustees of the bank had been a number not less than 5 throughout the relevant period.

  Uimhir 21 de 1989: AN tACHT UM BAINC THAISCE IONTAOBHAIS, 1989

 407. #1512304

  (2) Aon chomhalta de scéim a gcríochnaíonn a sheirbhís i bhfostaíocht iomchuí, ar shlí seachas ar é d'fháil bháis, tar éis thosach feidhme na Coda seo ach roimh ghnáthaois inphinsin agus a mbeidh 5 bliana ar a laghad de sheirbhís cháilitheach comhlánaithe aige ar tar éis thosach feidhme na Coda seo a thiteann 2 bhliain ar a laghad den sórt sin, beidh sé i dteideal sochar (dá ngairtear “sochar caomhnaithe” san Acht seo) a fháil.

  (2) A member of a scheme whose service in relevant employment terminates otherwise than on death after the commencement of this Part but before normal pensionable age and who has completed at least 5 years' qualifying service of which at least 2 such years fall after the commencement of this Part, shall be entitled to a benefit (in this Act referred to as a "preserved benefit").

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 408. #1515037

  —A luaithe is féidir tar éis dheireadh na bliana cuntasaíochta de chuid na Corparáide ina dtitfidh tosach feidhme an Achta seo agus tar éis dheireadh gach bliana cuntasaíochta de chuid na Corparáide dá éis sin, tíolacfaidh an Chorparáid tuarascáil don Aire i dtaobh a gníomhaíochtaí sa bhliain sin i ndáil le sócmhainní agus dliteanais na Cuideachta a aistrítear chuici leis an Acht seo agus cuirfidh an tAire faoi deara cóip den tuarascáil sin a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

  —As soon as may be after the end of the accounting year of the Corporation in which the commencement of this Act falls and of each subsequent accounting year of the Corporation, the Corporation shall present a report to the Minister of its activities in that year in relation to the assets and liabilities of the Company transferred to it by this Act and the Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of the Oireachtas.

  Uimhir 31 de 1990: AN tACHT UM FHÓIR TEORANTA (DÍSCAOILEADH), 1990

 409. #1516548

  (2) I gcás go ndéanfaidh cuideachta aon idirbheart de bhun fho-alt (1) déanfaidh aon duine ar a dtitfidh aon dliteanas a d'eascair ó aon idirbheart den sórt sin an dliteanas sin a urscaoileadh laistigh de shé mhí ón dáta a tabhaíodh é.

  (2) Where a company enters into any transaction pursuant to subsection (1), any liability falling on any person arising from any such transaction shall be discharged by him within six months from the date on which it was incurred.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 410. #1554895

  Cé go bhfuil d'oibleagáid ar gach comhraiceoir rialacha an dlí idirnáisiúnta is infheidhme i gcoinbhleacht armtha a chomhlíonadh, ní bhainfear de chomhraiceoir, mar gheall ar sháruithe ar na rialacha sin, a cheart chun bheith ina chomhraiceoir nó, má thiteann sé faoi urláimh Páirtí naimhdigh, a cheart chun bheith ina phríosúnach cogaidh, ach amháin mar a fhoráiltear i míreanna 3 agus 4. [EN] 3.

  3. In order to promote the protection of the civilian population from the effects of hostilities, combatants are obliged to distinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 411. #1555447

  Maidir le matériel agus foirgnimh na n-aonad míleata a bheidh sannta go buan d'eagraíochtaí cosanta sibhialta agus tiomnaithe go heisiach do chomhlíonadh tascanna cosanta sibhialta, má thiteann siad faoi urláimh Páirtí naimhdigh, leanfaidh siad de bheith faoi réir dhlíthe an chogaidh.

  The matériel and buildings of military units permanently assigned to civil defence organisations and exclusively devoted to the performance of civil defence tasks shall, if they fall into the hands of an adverse Party, remain subject to the laws of war.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 412. #1650464

  Déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil glansuíomh gearr aige maidir le fiachas ceannasach eisithe fógra a thabhairt don údarás inniúil ábhartha, i gcomhréir le hAirteagal 9, i gcás ina sroicheann suíomh den sórt sin na tairseacha fógartha ábhartha don eisitheoir ceannasach lena mbaineann, nó nuair a thiteann sé faoi bhun na dtairseach sin.

  A natural or legal person who has a net short position relating to issued sovereign debt shall notify the relevant competent authority, in accordance with Article 9, where such a position reaches or falls below the relevant notification thresholds for the sovereign issuer concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 413. #1650474

  I gcás ina ndéanann údarás inniúil srianta a fhionraí, i gcomhréir le hAirteagal 14(2), déanfaidh duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil suíomh neamhurraithe i mbabhtáil mainneachtana creidmheasa ceannasaí aige fógra a thabhairt don údarás inniúil ábhartha i gcás ina sroicheann suíomh den sórt sin na tairseacha fógartha ábhartha don eisitheoir ceannasach lena mbaineann, de réir mar atá sonraithe i gcomhréir le hAirteagal 7, nó nuair a thiteann sé faoi bhun na dtairseach sin.

  Where a competent authority suspends restrictions in accordance with Article 14(2), a natural or legal person who has an uncovered position in a sovereign credit default swap shall notify the relevant competent authority where such a position reaches or falls below the relevant notification thresholds for the sovereign issuer, as specified in accordance with Article 7.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 414. #1657263

  I gcás ina dtitfidh leachtacht aicme na hionstraime airgeadais faoi thairseach shonraithe, féadfaidh an t-údarás inniúil a bheidh freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar cheann amháin nó níos mó de na hionaid trádála ar a ndéanfar aicme banna, táirge airgeadais struchtúraithe, lamháltais astaíochtaí nó díorthaigh a thrádáil, na hoibleagáidí a shonraítear in Airteagal 8 a fhionraí ar bhonn sealadach.

  The competent authority responsible for supervising one or more trading venues on which a class of bond, structured finance product, emission allowance or derivative is traded may, where the liquidity of that class of financial instrument falls below a specified threshold, temporarily suspend the obligations referred to in Article 8.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 415. #1657291

  I gcás ina dtitfidh leachtacht aicme na hionstraime airgeadais faoi thairseach a chinnfear i gcomhréir leis an modheolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 9(5)(a), féadfaidh an t-údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar cheann amháin nó níos mó de na hionaid trádála ar a ndéantar aicme banna, táirge airgeadais struchtúraithe, lamháltais astaíochtaí nó díorthaigh a thrádáil, na hoibleagáidí dá dtagraítear in Airteagal 10 a fhionraí ar bhonn sealadach.

  The competent authority responsible for supervising one or more trading venues on which a class of bond, structured finance product, emission allowance or derivative is traded may, where the liquidity of that class of financial instrument falls below the threshold determined in accordance with the methodology as referred to in Article 9(5)(a), temporarily suspend the obligations referred to in Article 10.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 416. #1657646

  I gcás díorthaigh arna dtrádáil ar mhalartán, maidir le hionad trádála a thiteann faoi bhun na tairsí ábhartha sa bhliain féilire roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, féadfaidh sé, roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, fógra a thabhairt do ÚEUM agus dá udaráis inniúla nach mian leis a bheith faoi cheangal ag an Airteagal seo i gcás díorthach arna dtrádáil ar mhalartán a bheidh curtha san áireamh sa tairseach sin, ar feadh tréimhse tríocha mí ó chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

  As regards exchange-traded derivatives, a trading venue which falls below the relevant threshold in the calendar year preceding the entry into application of this Regulation, may, before the entry into application of this Regulation, notify ESMA and its competent authority that it does not wish to be bound by this Article for exchange-traded derivatives included within that threshold, for a period of thirty months from the application of this Regulation.

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 417. #1662810

  Léireoidh monaróirí go dtógtar gach cineál nua feithiclí ar bhealach lena n-áiritheofar go ndéantar eCall ar an uimhir éigeandála Eorpach aonair 112 a thruicearú go huathoibríoch i gcás timpiste tromchúiseach a thiteann amach ar chríoch an Aontais agus a bhraitear trí cheann amháin nó níos mó de bhraiteoirí nó de phróiseálaithe laistigh den fheithicil a chur i ngníomh.

  Manufacturers shall demonstrate that all new types of vehicles are constructed in such a way as to ensure that, in the event of a severe accident, detected by activation of one or more sensors or processors within the vehicle, which occurs in the territory of the Union, an eCall to the single European emergency number 112 is triggered automatically.

  Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE

 418. #1669413

  Má tharlaíonn sé, ón 1 Eanáir 2021 amach, mar thoradh ar ghlaonna ar Ráthaíocht CEFI, go dtitfidh an leibhéal acmhainní sa Chiste Ráthaíochta faoi bhun 50 % den ráta soláthair dá dtagraítear i mír 5, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir le:

  From 1 January 2021, if, as a result of calls on the EFSD Guarantee, the level of resources in the Guarantee Fund falls below 50 % of the provisioning rate referred to in paragraph 5, the Commission shall submit a report on:

  Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI

 419. #1676298

  Ar mhaithe le soiléireacht, cé go bhfuil siad incháilithe cheana féin, ba cheart a leagan síos go sainráite gur laistigh de na cuspóirí ginearálta atá incháilithe do thacaíocht CEIS a thiteann tionscadail i réimsí na talmhaíochta, na foraoiseachta, an iascaigh agus an dobharshaothraithe agus eilimintí eile an bhithgheilleagair i gcoitinne.(11) Tá ról ríthábhachtach ag tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha maidir leis an Eoraip a thionsclú in athuair, agus tá siad mar thiomántóir don fhás agus tá suíomh straitéiseach acu chun tionchar nuálach a spreagadh in earnalácha tionsclaíocha eile, amhail an turasóireacht, an miondíol, agus teicneolaíochtaí digiteacha.

  For reasons of clarity, although they are already eligible, it should be explicitly laid down that projects in the fields of agriculture, forestry, fishery and aquaculture and other elements of a wider bioeconomy fall within the general objectives eligible for EFSI support.(11) Cultural and creative industries play a key role in re-industrialising Europe, are a driver for growth and are in a strategic position to trigger innovative spill-overs in other industrial sectors, such as tourism, retail, and digital technologies.

  Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach

 420. #1716874

  Ní mór réamhchúraimí maidir le dearadh a ghlacadh le guaiseacha a laghdú i leith an aerárthaigh agus na dtaistealaithe ó bhagairtí a bhfuil seans réasúnta ann go dtitfidh siad amach, bagairtí don tslándáil faisnéise san áireamh, laistigh agus lasmuigh den aerárthach araon, ar réamhchúraimí iad lena n-áirítear cosaint i gcoinne na féidearthachta go dtarlódh cliseadh suntasach i dtrealamh neamhshuiteáilte nó go ndéanfaí cur isteach air.

  Design precautions must be taken to minimise the hazards to the aircraft and occupants from reasonably probable threats, including information security threats, both inside and external to the aircraft, including protecting against the possibility of a significant failure in, or disruption of, any non-installed equipment.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 421. #1740702

  Ón 1 Eanáir 2019, má thiteann leibhéal an chiste ráthaíochta faoi bhun 50 % den sprioc-mhéid, de thoradh gairmeacha ar an ráthaíocht, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil isteach faoi bhearta eisceachtúla a d'fhéadfadh gá a bheith leo chun é a athshlánú.

  From 1 January 2019, if as a result of calls on the guarantee, the level of the guarantee fund falls below 50% of the target amount, the Commission shall submit a report on exceptional measures that may be required to replenish it.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 422. #1771679

  Chun críocha Airteagal 308 de Rialachán (AE) Uimh 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta curtha isteach ag OP], nuair a fhaigheann contrapháirtí lárnach an fógra dá dtagraítear in Airteagal 301(2)(b) den Rialachán sin(32), déanfaidh sé an KCPLa ríomh mar a shonraítear é i mír 2 den Airteagal sin maidir le gach conradh agus gach idirbheart atá imréitithe aige agus maidir le gach comhalta imréitigh má thiteann siad laistigh de chumhdach an chiste mhainneachtana a tugadh.

  For the purposes of Article 308 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms(32), a CCP shall calculate KCCPas specified in paragraph 2 of this Article for all contracts and transactions it clears for all its clearing members falling within the coverage of the given default fund.

  NoDG-2012-02012R0648_EN-GA-DWN

 423. #1785163

  Bunaithe ar an bplean, ba cheart na raonta sin a dhíorthu chun laghdú nach mó ná 5 % sa táirgeacht fhadtéarmach a dhéanamh i gcomparáid le UTI. Ba cheart uasteorainn a chur leis an raon, ionas nach mó ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an stoc faoi Bteorainn.

  Based on the plan they should be derived to deliver no more than a 5 % reduction in long-term yield compared to MSY The upper limit of the range should be capped, so that the probability of the stock falling below Blim is no more than 5 %.

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 424. #1785306

  In aon chás, déanfar deiseanna iascaireachta a shocrú sa chaoi is go n-áiritheofar gur lú ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an bhithmhais stoic sceite faoin bpointe tagartha teorann do bhithmhais stoic sceite Bteorainn.

  Fishing opportunities shall in any event be fixed in such a way as to ensure that there is less than a 5 % probability of the spawning stock biomass falling below Blim.

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 425. #1785435

  In aon chás, déanfar deiseanna iascaireachta a shocrú sa chaoi is go n-áiritheofar gur lú ná 5 % an dóchúlacht go dtitfidh an bhithmhais stoic sceite faoin Bteorainn.”

  Fishing opportunities shall in any event be fixed in such a way as to ensure that there is less than a 5 % probability of the spawning stock biomass falling below Blim.’;

  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle

 426. #1795632

  Maidir le hinstitiúid a thugann gealltanas íosluacha ar mhaithe, sa deireadh, le cliaint miondíola le haghaidh infheistíocht i bhfoirm aonad nó scaireanna in GC lena n-áirítear mar chuid de scéim pinsin rialtas-urraithe phríobháideach, ní cheanglaítear ar an institiúid ná ar an ngnóthas a áirítear i raon feidhme an chomhdhlúthaithe stuamachta céanna aon íocaíocht a dhéanamh ach amháin i gcás ina dtitfidh luach scaireanna nó aonaid an chustaiméara in GC faoi bhun an mhéid faoi ráthaíocht ag ceann amháin nó níos mó de na pointí ama a shonraítear sa chonradh.

  For an institution that provides a minimum value commitment to the ultimate benefit of retail clients for an investment in a unit or share in a CIU including as part of a government-sponsored private pension scheme, no payment by the institution or undertaking included in the same scope of prudential consolidation is required unless the value of the customer's shares or units in the CIU falls below the guaranteed amount at one or more points in time specified in the contract.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 427. #1798487

  I gcás ina dtitfidh cóimheas glanchistiúcháin chobhsaí institiúide faoi 100 % nó i gcás ina meastar go réasúnta go bhféadfaidh sé titim faoi 100 %, beidh feidhm ag an gceanglas a leagtar síos in Airteagal 414.

  Where, at any time, the net stable funding ratio of an institution has fallen below 100 %, or can be reasonably expected to fall below 100 %, the requirement laid down in Article 414 shall apply.

  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 428. #1806925

  Ionas nach dtitfidh an feadán anuas den bhloc, cuirtear dingíní adhmaid nó plaisteacha idir barr na sorcóirí luaidhe agus balla an fheadáin (dingín ar gach aon taobh) nó cuirtear crosóg adhmaid idir an feadán agus an bloc cruach nó an stáca de bhíomaí (féach Learáid 4).

  (see Figure 4).

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 429. #1809136

  Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le coimircí iomchuí chun a áirithiú go mbainfear amach na spriocanna agus, i gcás inar gá sin, chun bearta ceartaitheacha a ghníomhachtú inter alia i gcás ina dtitfidh stoic faoi bhun na bpointí tagartha caomhnaithe.

  Appropriate safeguards should be provided for in order to ensure that the targets are met and to trigger, where needed, remedial measures, inter alia, where stocks fall below the conservation reference points.

  Rialachán (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do na hiascaigh a shaothraíonn stoic ghrinnill sa Mheánmhuir Thiar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014

 430. #1832145

  Féadfar a leithéid de bhearta idirghabhála a ghlacadh go háirithe má thiteann praghsanna i réigiún amháin nó níos mó san Aontas i gcomparáid leis an bpraghas idirghabhála, nó más baolach go dtitfidh siad.

  Such intervention measures may in particular be taken if, in one or more regions of the Union, market prices fall, or threaten to fall, in relation to the intervention price.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)

 431. #1857479

  thiteann grúpa polaitiúil faoi cheann amháin de na tairseacha is gá, féadfaidh an tUachtarán, le comhaontú Chomhdháil na nUachtarán, cead a thabhairt don ghrúpa lena mbaineann leanúint de bheith ar marthain go dtí an chéad suí bunaithe eile den Pharlaimint, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  If a group falls below one of the required thresholds, the President, with the agreement of the Conference of Presidents, may allow it to continue to exist until Parliament's next constitutive sitting, provided the following conditions are met:

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 432. #284496

  2. Is ar an iarratasóir a thitfidh aon chostais ar aistriúchán roimh tharchur an doiciméid, gan dochar d’aon chinneadh a d’fhéadfadh cúirt nó údarás inniúil a dhéanamh ina dhiaidh sin maidir le dliteanas i leith na gcostas sin.

  2. The applicant shall bear any costs of translation prior to the transmission of the document, without prejudice to any possible subsequent decision by the court or competent authority on liability for such costs.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 433. #308366

  (i) bunóidh an t-oibreoir aeradróim plean éigeandála don aeradróm, lena gclúdófar cásanna éigeandála a d’fhéadfadh titim amach ag an aeradróm nó ina thimpeallacht, agus cuirfidh sé an plean sin chun feidhme.

  (i) the aerodrome operator shall establish and implement an aerodrome emergency plan, covering emergency scenarios that may occur at the aerodrome or in its surroundings.

  Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE

 434. #324842

  Ní mór na hoibreacha foirgníochta a dhearadh agus a thógáil ar bhealach nach mbeidh riosca do-ghlactha timpiste nó damáiste ag baint leo agus iad in úsáid nó i ngníomh, timpistí amhail sciorradh, titim, iombhualadh, dó, leictreamharú, gortú i ngeall ar phléascadh agus ar bhuirgléireachtaí.

  The construction works must be designed and built in such a way that they do not present unacceptable risks of accidents or damage in service or in operation such as slipping, falling, collision, burns, electrocution, injury from explosion and burglaries.

  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle

 435. #329013

  Mura gcuirfear na doiciméid isteach i dteannta an iarratais, iarrfaidh an Cláraitheoir ar an bpáirtí lena mbaineann iad a thabhairt ar aird laistigh de thréimhse réasúnta, ach, más mar sin a bheidh, ní thitfidh cearta an pháirtí ar lár bíodh is nach dtabharfar na doiciméid sin ar aird go dtí tar éis an tráth chun imeachtaí a bhunú.

  If the documents are not submitted with the application, the Registrar shall ask the party concerned to produce them within a reasonable period, but in that event the rights of the party shall not lapse even if such documents are produced after the time limit for bringing proceedings.

  Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais (Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, 2002)

 436. #431226

  (II) a cheadú otrach nó fual ó ainmhí ar leis é nó aon ábhar nó aon ní a thitfidh d’fheithicil ar leis í nó a bheidh á húsáid aige, a fhágáil ar bhóthar poiblí,nó

  (II) permits dung or urine from an animal owned by him or any material or thing which falls from a vehicle owned or used by him, to be left on a public road, or

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 437. #510407

  is ar an bpáirtí árachaithe a thitfidh an fhreagracht na haisíocaíochtaí a dhéanfaidh an ceannaitheoir/iasachtaí in airgeadra áitiúil a chomhshó, agus is ar an bpáirtí árachaithe freisin a bheidh an riosca malartaithe a ghabhann le díluacháil nó luachmhéadú ar fháltais in airgeadra áitiúil.

  Responsibility for conversion of local currency repayments by the buyer/borrower will be borne by the insured party who would also carry the exchange risk of devaluation or appreciation of local currency receipts.

  Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle

 438. #514543

  Níorbh ionann amach agus amach an titim ghéar sin i bpraghsanna tráchtearraí déiríochta agus praghsanna níos ísle a bheith ar tháirgí déiríochta ar leibhéal an tomhaltóra, rud a chruthaigh, do na hearnálacha iartheachtacha, idir corrlach mór i gcás fhormhór na dtáirgí ó earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne i bhformhór na dtíortha, agus rud nár lig don éileamh ar na táirgí sin athrú i gcomhréir le praghsanna ísle tráchtearraí, rud a mhoilligh téarnamh na bpraghsanna agus ba mheasa dá bharr tionchar na bpraghsanna ísle ar tháirgeoirí bainne, rud a chuir inmharthanacht a lán díobh i mbaol go mór.

  This sharp decline in dairy commodity prices failed to fully translate into lower dairy prices at consumer levels, generating, for downstream sectors, a widening in the gross margin for most milk and milk sector products and countries, and preventing demand for them from adjusting to low commodity prices, slowing down price recovery and exacerbating the impact of low prices on milk producers, the viability of many of whom was put at serious risk.

  Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne

 439. #534492

  Ar an mórgóir, le blianta beaga anuas níl aon mhéadú tagtha ar an gcéatadán de shaoránaigh den AE a chleachtann an leibhéal gníomhaíochta coirp atá molta dóibh. i roinnt tíortha, tá rátaí na gníomhaíochta coirp ag titim fiú [9].

  Overall, the proportion of EU citizens who reach recommended physical activity levels has not increased in recent years; in some countries, physical activity levels are falling.

  Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le gníomhaíocht fholláin choirp a chur chun cinn (GFC)

 440. #584605

  thitfidh cistí dílse gnólachtaí mar sin nó gnólachtaí infheistíochta faoin leibhéal tagartha is airde a ríomhadh tar éis an dáta a tugadh an fógra atá i dTreoir 93/6/CEE ón gComhairle an 15 Márta 1993 [28].

  The own funds of such firms or investment firms shall not fall below the highest reference level calculated after the date of notification contained in Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions [28].

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 441. #584609

  I gcás ina bhfuil cumasc á dhéanamh ar dhá institiúid nó níos mó atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2 nó i mír 3, ní thitfidh méid chistí dílse na hinstitiúide a thig as an gcumasc faoi chistí dílse iomlána na n-institiúidí cumaiscthe tráth a ndéantar an cumasc, fad is nach bhfuil an méid caipitil tosaigh arna cheangal faighte.

  Where there is a merger of two or more institutions falling within the category referred to in paragraph 2 or 3, the amount of own funds of the institution resulting from the merger shall not fall below the total own funds of the merged institutions at the time of the merger, as long as the amount of initial capital required has not been attained.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 442. #590469

  Tabharfar aird chuí sa tuarascáil dá dtagraítear sa chéad fhomhír ar a bhfuil ag titim amach sna margaí agus sa rialáil idirnáisiúnta mar aon le hidirghníomhaíocht an cheanglais maidir le cumhdach leachtachta le ceanglais stuamachta eile faoin rialachán seo amhail cóimheasa caipitil priacal mar a leagtar amach in Airteagal 92 agus sna cóimheasa giarála.

  The report referred to in the first subparagraph shall take due account of markets and international regulatory developments as well as of the interactions of the liquidity coverage requirement with other prudential requirements under this Regulation such as the risk based capital ratios as set out in Article 92 and the leverage ratio.

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 443. #600700

  Is ar an institiúid a thitfidh sé an ranníocaíocht iomlán a íoc maidir leis an scéim slándála sóisialta dá bhforáiltear in Airteagal 72 agus in Airteagal 73 agus is bunaithe ar bhuntuarastal an oifigigh a ríomhfar an ranníocaíocht sin.

  The full contribution to the social security scheme provided for in Articles 72 and 73 shall be borne by the institution and calculated on the basis of the basic salary of the official.

  Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh

 444. #603429

  Ba cheart gurb ar thíortha rannpháirteacha a thitfidh costas eilimintí náisiúnta Fiscalis 2020 lena n-áireofaí, inter alia, comhpháirteanna nach comhpháirteanna de chuid an Aontais iad sna Córais Eorpacha Faisnéise, agus aon oiliúint eile nach cuid de chomhthionscnaimh oiliúna í.

  Participating countries should bear the cost of national elements of Fiscalis 2020 which would include, inter alia, the non-Union components of the European Information Systems, and any training which is not part of the common training initiatives.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta chun feabhas a chur ar oibriú na gcóras cánachais san Aontas Eorpach don tréimhse 2014–2020 (Fiscalis 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1482/2007/CE

 445. #632606

  Déanfar feithiclí agus/nó fearais tarraingthe a dhearadh agus a fheistiú ar bhealach a chiallóidh faoi dhálaí oibriúcháin intuartha nach féidir le haon duine titim amach agus nach mbeidh siad in aon chontúirt eile.

  Vehicles and/or towing devices shall be designed and fitted out in such a way that under foreseeable operating conditions no person can fall out or encounter any other risks.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 446. #639233

  Caithfear é a cheapadh agus a mhonarú sa chaoi go n‑íoslaghdaítear titim inghearach an úsáideora, faoi réir coinníollacha úsáide a bhfuil coinne leo, chun cásanna imbhuailte le bacainní a chosc agus nach mbaineann an fórsa coiscthe an luach tairsí amach ina dtarlaíonn gortú fisiceach nó oscailt nó briseadh aon chomhpháirt de TCP atá ina chúis titime ag an úsáideoir.

  It must be designed and manufactured so that, under the foreseeable conditions of use, the vertical drop of the user is minimized to prevent collision with obstacles while the braking force does not attain the threshold value at which physical injury or the opening or breakage of any PPE component which might cause the user to fall can be expected to occur.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 447. #639246

  Caithfear TCP atá ceaptha bá a chosc bheith in ann úsáideoir a d’fhéadfadh bheith traochta nó gan aithne tar éis dó titim i leacht a thabhairt ar ais go dtí an dromchla a luaithe is féidir, gan a shláinte a chur i mbaol, agus a choinneáil ar snámh i suíomh a ligeann dó análú agus é ag fanacht le cabhair.

  PPE designed to prevent drowning must be capable of returning to the surface as quickly as possible, without danger to his health, a user who may be exhausted or unconscious after falling into a liquid medium, and of keeping him afloat in a position which permits breathing while awaiting help.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 448. #639254

  ní mór dóibh bheith oiriúnach chun úsáid fhaidréiseach a bhaint astu le linn na tréimhse gníomhaíochta ina mbíonn teagmháil ag an úsáideoir, agus éadaí air b’fhéidir, leis an riosca a bhaineann le titim i leacht nó a bhfuil gá lena thumadh ann.

  they must be suitable for prolonged use throughout the period of activity exposing the user, possibly dressed, to the risk of falling into the liquid medium or requiring his immersion in it.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */

 449. #646079

  Rannchuideoidh CFRE le maoiniú tacaíochta a bhfuil sé d'aidhm aici comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a atreisiú trí na príomh-mhíchothromaíochtaí réigiúnacha san Aontas a chur ina gceart trí thacú le forbairt inbhuanaithe agus coigeartú struchtúrach geilleagar réigiúnach, lena n-áirítear comhshó réigiún ina bhfuil meath tionsclaíoch ag tarlú agus réigiún ina bhfuil a bhforbairt ag titim ar chúl.

  The ERDF shall contribute to the financing of support which aims to reinforce economic, social and territorial cohesion by redressing the main regional imbalances in the Union through the sustainable development and structural adjustment of regional economies, including the conversion of declining industrial regions and regions whose development is lagging behind.

  Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006

 450. #651241

  Chun críocha phointe (b) agus phointe (c) de mhír 1, ciallaíonn 'ciste frithpháirteach' scéim arna creidiúnú ag an mBallstát i gcomhréir lena dhlí náisiúnta le haghaidh feirmeoirí cleamhnaithe chun iad féin a chur faoi árachas, trína ndéantar íocaíochtaí cúitimh le feirmeoirí cleamhnaithe le haghaidh caillteanas eacnamaíocha a tharla de dhroim ráige de theagmhais dhíobhálacha aeráide nó ráige de ghalair ainmhithe nó phlandaí, foirgeacht le lotnaidí nó teagmhas comhshaoil, nó caillteanais de dheasca ainmhithe fiáine nó le haghaidh […] titim ghéar a bheith ar a n-ioncam.

  For the purpose of points (b) and (c) of paragraph 1, 'mutual fund' means a scheme accredited by the Member State in accordance with its national law for affiliated farmers to insure themselves, whereby compensation payments are made to affiliated farmers for economic losses caused by the outbreak of adverse climatic events or an animal or plant disease or pest infestation or an environmental incident, or for a severe drop in their income.

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 451. #651280

  Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (c) d'Airteagal 36(1)ach amháin má tá an titim san ioncam níos mó ná 30 % de mheán-ioncam bliantúil an fheirmeora aonair sa tréimhse trí bliana roimhe sin nó meán trí bliana bunaithe ar an tréimhse cúig bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár.

  Support under point (c) of Article 36(1) shall only be granted where the drop of income exceeds 30 % of the average annual income of the individual farmer in the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding five-year period excluding the highest and lowest entry.

  Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005

 452. #656826

  Ionas go seachnófaí titim sna praghsanna sa mhargadh inmheánach agus go ndéanfar cásanna rótháirgthe a réiteach bunaithe ar réamh-mheastachán ar chothroime an tsoláthair, agus gealltanais an Aontais a thagann ó chomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE á gcur san áireamh, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena n-aistarraingítear ón margadh, do bhliain mhargaíochta tugtha, na cainníochtaí siúcra nó iseaglúcóis sin arna dtáirgeadh faoi chuótaí lena sáraítear an tairseach arna ríomh i gcomhréir le mír 2.

  To avoid price collapses in the internal market and to remedy situations of overproduction based on the forecast supply balance, and taking into account the commitments of the Union resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU, the Commission may adopt implementing acts withdrawing from the market, for a given marketing year, those quantities of sugar or isoglucose produced under quotas which exceed the threshold calculated in accordance with paragraph 2.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 453. #665239

  Beidh ráta an úis sin pointe céatadáin go leith os cionn an ráta arna chur i bhfeidhm ag an mBanc Ceannais Eorpach ina phríomh-oibríochtaí athmhaoinithe ar an gcéad lá oibre den mhí ina thitfidh an dáta dlite.

  The rate of such interest shall be one-and-a-half percentage points above the rate applied by the European Central Bank in its main refinancing operations on the first working day of the month in which the due date falls.

  Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir leis an gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

 454. #675006

  Maidir leis an gcuspóir sonrach dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 3(2) ní thitfidh na Ballstáit sin atá i dtreis le heasnaimh struchtúracha i réimse na cóiríochta, an bhonneagair agus seirbhísí faoi bhun an íoschéatadáin a leagtar síos sa Rialachán seo;

  As far as the specific objective referred to in point (a) of the first subparagraph of Article 3(2) is concerned, those Member States faced with structural deficiencies in the area of accommodation, infrastructure and services shall not fall below the minimum percentage laid down in this Regulation;

  Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle

 455. #680207

  Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht go háirithe ar iomchuí go ndéanfaí raon feidhme an Rialacháin seo nó na forálacha sonracha a ghabhann leis, lena n-áirítear Airteagal 6, pointe (f) d’Airteagal 7, Airteagal 34, Airteagal 43, Airteagal 44 agus Airteagal 45, a mhodhnú, agus aird á tabhairt ar an taithí a fuarthas i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo, mar aon lena bhfuil ag titim amach ó thaobh na teicneolaíochta, an mhargaidh agus an dlí de.

  The Commission shall evaluate in particular whether it is appropriate to modify the scope of this Regulation or its specific provisions, including Article 6, point (f) of Article 7 and Articles 34, 43, 44 and 45, taking into account the experience gained in the application of this Regulation, as well as technological, market and legal developments.

  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE

 456. #691470

  Leanfaidh cumas an AE dul i ngleic gosásúil le cibearchoireacht de bheith ag titim chun deiridh mura mbeidhardoiliúint i dteicneolaíocht faisnéise ag seirbhísí um fhorfheidhmiú an dlí sachaoi go dtuigfidh siad na castachtaí a bhaineann leis an teicneolaíocht igceist mar aon le tírdhreach na fóiréinsice digití, agus sa chaoi go mbeidhsiad ábalta iad féin a choinneáil ar an eolas faoi theicneolaíocht agus faoimodus operandi na gcibearchoirpeach a bhíonn ag athrú go mear.

  Without a high-level of IT training of the law enforcementservices to understand the intricacies of the technology involved, the newlandscape of digital forensics and the ability to keep up with rapidly changingtechnology and modus operandi of cybercriminals, the EU’s capacity to tacklecybercrime adequately will continue to lag behind.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 457. #699368

  Déanfar feithiclí agus/nó fearais tarraingthe a dhearadh agus a fheistiú ar bhealach nach bhféadfaidh aon phaisinéir ná aon phearsanra, faoi dhálaí intuartha oibriúcháin, titim amach agus nach mbeidh siad in aon chontúirt eile.

  Vehicles and/or towing devices shall be designed and fitted out in such a way that under foreseeable operating conditions no passenger or operating personnel can fall out or encounter any other risks.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 458. #700337

  Caithfear é a dhearadh agus a mhonarú sa chaoi go n-íoslaghdaítear titim ingearach an úsáideora, faoi dhálaí úsáide intuartha, chun cásanna imbhuailte le bacainní a chosc agus nach mbaineann an fórsa coiscthe an luach tairsí amach ina dtarlaíonn gortú fisiceach nó oscailt nó briseadh aon chomhpháirt de TCP atá ina chúis titime ag an úsáideoir.

  It must be designed and manufactured so that, under the foreseeable conditions of use, the vertical drop of the user is minimised to prevent collision with obstacles while the braking force does not attain the threshold value at which physical injury or the opening or breakage of any PPE component which might cause the user to fall can be expected to occur.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 459. #700350

  TCP atá ceaptha bá a chosc, ní mór dó bheith in ann úsáideoir a d'fhéadfadh bheith traochta nó gan aithne tar éis dó titim i leacht a thabhairt ar ais go dtí an dromchla a luaithe is féidir, gan a shláinte a chur i mbaol, agus an úsáideoir a choinneáil ar snámh i suíomh a ligeann don úsáideoir análú agus an úsáideoir ag fanacht le cabhair.

  PPE designed to prevent drowning must be capable of returning to the surface as quickly as possible, without danger to health, a user who may be exhausted or unconscious after falling into a liquid medium, and of keeping the user afloat in a position which permits breathing while awaiting help.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 460. #700358

  ní mór dóibh bheith oiriúnach chun úsáid fhaidréiseach a bhaint astu le linn na tréimhse gníomhaíochta ina mbíonn teagmháil ag an úsáideoir, agus éadaí air b'fhéidir, leis an riosca a bhaineann le titim i leacht nó a bhfuil gá le tumadh an úsáideora ann.

  they must be suitable for prolonged use throughout the period of activity exposing the user, possibly dressed, to the risk of falling into the liquid medium or requiring the user's immersion in it.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 461. #720289

  Mura gcuirfear na doiciméid isteach i dteannta an iarratais, iarrfaidh an Cláraitheoir ar an bpáirtí lena mbaineann iad a thabhairt ar aird laistigh de thréimhse réasúnta, ach, más mar sin a bheidh, ní thitfidh cearta an pháirtí ar lár bíodh is nach dtabharfar na doiciméid sin ar aird go dtí tar éis an tráth chun imeachtaí a bhunú.

  If the documents are not submitted with the application, the Registrar shall ask the party concerned to produce them within a reasonable period, but in that event the rights of the party shall not lapse even if such documents are produced after the time limit for bringing proceedings.

  Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)

 462. #722685

  Mura gcuirfear na doiciméid isteach i dteannta an iarratais, iarrfaidh an Cláraitheoir ar an bpáirtí lena mbaineann iad a thabhairt ar aird laistigh de thréimhse réasúnta, ach, más mar sin a bheidh, ní thitfidh cearta an pháirtí ar lár bíodh is nach dtabharfar na doiciméid sin ar aird go dtí tar éis an tráth chun imeachtaí a bhunú.

  If the documents are not submitted with the application, the Registrar shall ask the party concerned to produce them within a reasonable period, but in that event the rights of the party shall not lapse even if such documents are produced after the time limit for bringing proceedings.

  Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)

 463. #725020

  Ba cheart a áireamh air sin measúnú ar threalamh, ar bhonneagar, ar fhoireann, ar bhuiséad agus ar acmhainní airgeadais na mBallstát agus ar a bpleananna teagmhasacha i dtaca le haghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna a d'fhéadfadh titim amach ag na teorainneacha seachtracha.

  This should include an assessment of the equipment, infrastructure, staff, budget and financial resources of Member States as well as their contingency plans to address possible crises at the external borders.

  Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle

 464. #735344

  Ba cheart gurb ar na Ballstáit a thitfidh an t-ualach airgeadais a ghabhfaidh lena gcuid clár intíre a choigeartú don chóras sin agus, ag an am céanna, ba cheart na gnéithe lárnacha, eadhon an t-ardán agus an tairseach a bheidh ag feidhmiú mar an pointe rochtana leictreonaí Eorpach, a chistiú ó líne buiséid iomchuí i mbuiséad ginearálta an Aontais.

  Member States should bear the financial burden of adjusting their domestic registers to that system, while the central elements, namely the platform and the portal serving as the European electronic access point, should be funded from an appropriate budget line in the general budget of the Union.

  Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 465. #743818

  aon fhógra a thugtar don úsáideoir agus/nó don othar go bhfuil teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an bhfeiste tar éis titim amach, ba cheart é a thuairisciú don mhonaróir agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus an t-othar lonnaithe;

  a notice to the user and/or patient that any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established;

  Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )

 466. #747344

  (af) aon fhógra a thugtar don úsáideoir go bhfuil teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an bhfeiste tar éis titim amach, déanfar é a thuairisciú don mhonaróir agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-othar lonnaithe;

  (af) a notice to the user that any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established;

  Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 467. #1007277

  (iii) más rud é go raibh nó go mbeidh, go díreach nó go neamhdhíreach, ar dhuine ar bith, seachas an chuideachta, iomlán aon chaillteanais, nó aon chuid d'aon chaillteanas, a sheasamh a tharla i ndíolacháin, nó a thainig d'aon titim i luach, aon choda den stoc a bhí ar seilbh chun críocha na trádála nó an ghnótha an 31ú lá de Nollaig, 1947, laghdófar dá réir sin méid an chaillteanais inéilithe,

  (iii) where the whole or any part of any loss sustained on sales of, or resulting from any fall in the value of, any of the stock held for the purposes of the trade or business on the 31st day of December, 1946, has been or is to be met directly or indirectly by any person, other than the company, the amount of the claimable loss shall be reduced accordingly,

  Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947

 468. #1042804

  —Gach caingean, agra nó imeacht a bheas ar feitheamh ar thosach feidhme na Coda seo in aon chúirt nó binse agus a mbeidh an comhlucht díscaoilte ina pháirtí ann, tiocfaidh an Bord chun bheith agus beid, ar an tosach feidhme sin, ina pháirtí iontu, in ionad an chomhluchta dhíscaoilte agus leanfar de na himeachta sin idir an Bord agus na páirtithe eile iontu dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachta den tsórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní déanfar dochar dóibh de dhroim an comhlucht díscaoilte a dhíscaoileadh.

  —In every action, suit or proceedings which is pending at the commencement of this Part in any court or tribunal and to which the dissolved body is a party, the Board shall on such commencement become and be a party in the place of the dissolved body and such proceedings shall be continued between the Board and the other parties thereto accordingly and no such proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution of the dissolved body.

  Uimhir 7 de 1952: AN tACHT IASCAIGH MHARA, 1952

 469. #1052241

  (6) Aon imeacht (lena n-áirítear eadráin) nó cúis chaingin a bheas ar feitheamh nó a bheas ann díreach roimh an dáta bunuithe ag an gCuideachta nó ina coinne, ní thitfidh sí ar lár ná ní scoirfear di ná ní déanfar dochar di ar aon tslí de dhroim aon ní san Acht seo, ach féadfaidh an Bord leanúint leis an imeacht nó an chúis chaingin agus í a chur i bhfeidhm nó féadfar sin a dhéanamh i gcoinne an Bhoird amhail mar d'fhéadfadh an Chuideachta sin a dhéanamh nó d'fhéadfaí sin a dhéanamh i gcoinne na Cuideachtan dá mba nár ritheadh an tAcht seo, ach ní féadfar dul ar aghaidh léi thairis sin ná ar aon tslí eile.

  (6) No proceeding (including an arbitration) or cause of action pending or existing immediately before the establishment date by or against the Company shall abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of anything in this Act, but the proceeding or cause of action may be continued and enforced by or against the Board as it might have been by or against the Company if this Act had not been passed, but not further or otherwise.

  Uimhir 17 de 1953: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953

 470. #1073414

  (2) Nuair a bheas aon duine le bheith ag obair in áit a bhféadfadh sé titim síos de níos mó ná deich dtroithe, ansin, murab áit é ina bhfuil cos-ghreim dhaingean aige agus, más gá, lámhghreim dhaingean, déanfar, a mhéid is féidir sin go réasúnach, fál nó deis eile a chur ann chun a chinntiú nach baol dó.

  (2) Where any person is to work at a place from which he will be liable to fall a distance more than ten feet, then, unless the place is one which affords secure foothold and, where necessary, secure hand-hold, means shall be provided, so far as is reasonably practicable, by fencing or otherwise for ensuring his safety.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 471. #1074164

  —(1) Má mheasann an tAire go bhfuil sé fóirstineach, mar gheall ar an mbaol mór-dhíobhála coirp do dhaoine a fostaítear, fógra a thabhairt faoi alt 74 den Acht seo i ngach cás inadtarlóidh aon phléascadh, tine, titim foirgnimh, tionóiscí d'inneallra nó do ghléasra, nó aon tarlachtaintí eile, de chineál speisialta i monarcha, féadfaidh sé, le rialacháin, forála an ailt sin a leathnú ionas go mbainfid le haon tarlachtaintí den chineál sin, pé acu a thiocfas bás nó míchumas díobh nó nach dtiocfaidh.

  —(1) If the Minister considers that, by reason of the risk of serious bodily injury to persons employed, it is expedient that notice should be given under section 74 of this Act in every case of any special class of explosion, fire, collapse of buildings, accidents to machinery or plant, or other occurrences in a factory, he may by regulations extend the provisions of that section to any such class of occurrences, whether death or disablement is caused or not.

  Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955

 472. #1093460

  (b) Aon uair (i) a laghdófar par-luach airgeadra aon chomhalta, nó (ii) go mbeidh luach iomlaoide coigcríche airgeadra chomhalta tar éis titim go suaitheantasach, i dtuairim an Chiste, i gcríocha an chomhalta sin, íocfaidh an comhalta leis an gCiste, laistigh de thréimhse réasúnach, suim dá airgeadra féin is comhionann leis an laghdú a tháinig ar ór-luach an airgeadra dá chuid atá ag an gCiste.

  ( b ) Whenever (i) the par value of a member's currency is reduced, or (ii) the foreign exchange value of a member's currency has, in the opinion of the Fund, depreciated to a significant extent within that member's territories, the member shall pay to the Fund within a reasonable time an amount of its own currency equal to the reduction in the gold value of its currency held by the Fund.

  Uimhir 18 de 1957: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957

 473. #1096721

  —Gach caingean, agra nó imeacht a bheas ar feitheamh ar dháta an aistrithe in aon chúirt nó binse agus a mbeidh an Bord ina pháirtí iontu, tiocfaidh an tAire chun bheith agus beidh sé, ar dháta an aistrithe, ina pháirtí iontu in ionad an Bhoird agus leanfar de na himeachta sin idir an tAire agus na páirtithe eile iontu dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachta den tsórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní déanfar dochar dóibh de dhroim an Príomh-Acht do dhul in éag.

  —In every action, suit or proceedings which is pending on the transfer date in any court or tribunal and to which the Board is a party, the Minister shall on the transfer date become and be a party in the place of the Board and such proceedings shall be continued between the Minister and the other parties thereto accordingly and no such proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the expiry of The Principal Act.

  Uimhir 23 de 1957: AN tACHT UM LIMISTÉIRÍ NEAMHFHORBARTHA (LEASÚ), 1957

 474. #1118641

  —(1) I gcás innealra nó gléasra a ligean ar théarmaí a thugann gur díreach ar an léasóir a thitfidh ualach a chaithimh agus a chuimilte, beidh feidhm ag na forálacha roimhe seo den Chaibidil seo maidir leis an léasóir amhail is dá mba rud é go raibh an t-innealra nó an gléasra á úsáid, i gcaitheamh téarma an ligin, chun críocha trádála a bhi á seoladh aige.

  —(1) Where machinery or plant is let upon such terms that the burden of the wear and tear thereof falls directly upon the lessor, the preceding provisions of this Chapter shall apply in relation to the lessor as if the machinery or plant were, during the term of the letting, in use for the purposes of a trade carried on by him.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 475. #1120084

  Gach caingean, agra nó imeacht a bheidh ar feitheamh ar dháta an aistrithe in aon chúirt nó binse agus a mbeidh an Chuideachta ina páirtí iontu, tiocfaidh an Bord chun bheith agus beidh sé, ar dháta an aistrithe, ina pháirtí iontu in ionad na Cuideachta agus leanfar de na himeachtaí sin idir an mBord agus na páirtithe eile iontu dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachtaí den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní dhéanfar dochar dóibh de dhroim an Chuideachta a dhíscaoileadh.

  In every action, suit or proceedings which is pending on the transfer date in any court or tribunal and to which the Company is a party, the Board shall on the transfer date become and be a party in the place of the Company and such proceedings shall be continued between the Board and the other parties thereto accordingly and no such proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution of the Company. [GA]

  Uimhir 20 de 1959: AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH, 1959

 476. #1120647

  —Gach caingean, agra nó imeacht a bhainfidh leis an Údarás d'feidhmiú nó do chomhlíonadh a ndualgas, a gcumhachtaí agus a bhfeidhmeanna faoi Acht 1956 agus a bheidh ar feitheamh an lá tosach feidhme in aon chúirt nó binse agus a mbeidh an tÚdarás ina bpáirtí iontu, tiocfaidh an Bord chun bheith agus beidh siad, an lá tosach feidhme, ina bpáirtí iontu in ionad an Údaráis agus leanfar de na himeachtaí sin idir an Bord agus na páirtithe eile iontu dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachtaí den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní dhéanfar dochar dóibh de dhroim Acht 1956 a athghairm.

  —In every action, suit or proceedings arising out of the exercise or performance by the Authority of their duties, powers and functions under the Act of 1956 which is pending on the commencement day in any court or tribunal and to which the Authority is a party, the Board shall on the commencement day become and be a party in the place of the Authority and such proceedings shall be continued between the Board and the other parties thereto accordingly and no such proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the repeal of the Act of 1956.

  Uimhir 26 de 1959: AN tACHT UM DHEONTAIS TIONSCAIL, 1959

 477. #1126584

  Gach caingean, agra, inchúiseamh nó imeacht eile a bhí ar feitheamh díreach roimh an tosach feidhme in aon chúirt nó binse agus a raibh an bord ina bpáirtí ann, tiocfaidh an t-údarás chun bheith agus beidh siad ar an tosach feidhme, ina bpáirtí ann in ionad an bhoird agus leanfar den imeacht sin idir an t-údarás agus na páirtithe eile ann dá réir sin, agus ní thitfidh aon imeacht den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leis ná ní dhéanfar dochar dó mar gheall ar dhíscaoileadh an bhoird.

  In every action, suit, prosecution or other proceeding which stood pending immediately before the commencement in any court or tribunal and to which the board was a party, the authority shall on the commencement become and be a party in the place of the board and such proceeding shall be continued between the authority and the other parties thereto accordingly, and no such proceeding shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution of the board.

  Uimhir 9 de 1960: AN tACHT UM ÚDARÁIS SLÁINTE, 1960

 478. #1137342

  —Gach caingean, agra nó imeachtaí a bheidh ar feitheamh díreach roimh lá an aistrithe in aon chúirt nó binse agus inar páirtí an Coiste tiocfaidh an Bord chun bheith agus beidh sé, lá an aistrithe, ina pháirtí sa chéanna in ionad an Choiste agus leanfaidh an caingean, an t-agra nó na himeachtaí sin, de réir mar a bheidh, idir an Bord agus na páirtithe eile sa chéanna dá réir sin agus ní thitfidh aon chaingean, agra nó imeachtaí den sórt sin ar lár ná ní scoirfear den chéanna ná ní dhéanfar dochar don chéanna de dhroim an Coiste a dhíscaoileadh.

  —In every action, suit or proceedings which is pending immediately before the transfer day in any court or tribunal and to which the Committee is a party, the Board shall on the transfer day become and be a party in the place of the Committee and such action, suit or proceedings, as the case may be, shall be continued between the Board and the other parties thereto accordingly and no such action, suit or proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution of the Committee.

  Uimhir 1 de 1961: AN tACHT UM MARGÚ TÁIRGÍ DÉIRÍOCHTA, 1961

 479. #1143539

  Gach caingean, agra, nó imeacht eile a bheidh ar feitheamh an lá aistrithe in aon chúirt nó binse agus a mbeidh aon chomhlacht iomchuí de chuid aon ospidéil ina pháirtí ann, tiocfaidh an Chomhairle chun bheith agus beidh sí, an lá asitrithe, ina páirtí ann in ionad an chomhlachta iomchuí sin agus leanfar den imeacht sin idir an Chomhairle agus na páirtithe eile ann dá réir sin agus ní thitfidh aon imeacht den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leis ná ní dhéanfar dochar dó mar gheall ar dhíscaoileadh an chomhlachta iomchuí sin.

  In every action, suit, or proceeding which is pending on the transfer day in any court or tribunal and to which any appropriate body of any hospital is a party, the Council shall on the transfer day become and be a party in the place of such appropriate body and such proceeding shall be continued between the Council and the other parties thereto accordingly and no such proceeding shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution of such appropriate body.

  Uimhir 21 de 1961: AN tACHT UM CHÓNAIDHMEADH AGUS CÓNASCADH OSPIDÉAL, 1961

 480. #1149037

  (a) an lá saoire Eaglaise a thitfidh sa bhliain chaileandair díreach roimh an lá saoire poiblí trí fhógra a thabhairt don oibrí ceithre lá dhéag ar a laghad roimh an lá saoire Eaglaise go bhfuil ar intinn aige an lá sin a chur in ionad an lá saoire poiblí sin, nó

  ( a ) the Church holiday falling in the calendar year immediately before the public holiday by giving to the worker not less than fourteen days before the Church holiday notice of his intention to effect the substitution, or

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 481. #1149039

  (b) an lá saoire Eaglaise a thitfidh sa bhliain chaileandair sin díreach tar éis an lá saoire poiblí nó, más lá is lá saoire poiblí de bhua mhír (b) d'fho-alt (1) den alt seo an lá saoire poiblí, an 1ú lá d'Eanáir díreach ina dhiaidh sin trí fhógra a thabhairt don oibrí ceithre lá dhéag ar a laghad roimh an lá saoire poiblí go bhfuil ar intinn aige an lá sin a chur in ionad an lá saoire poiblí sin,

  ( b ) the Church holiday falling in that calendar year immediately after the public holiday or, if the public holiday is a day which is a public holiday by virtue of paragraph (b) of subsection (1) of this section the 1st day of January next following by giving to the worker not less than fourteen days before the public holiday notice of his intention to effect the substitution,

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 482. #1149339

  íocfaidh an fostóir, i dteannta aon suim is iníoctha leis an oibrí faoin Acht seo in aghaidh saoire bhliantúil nó saoire leathbhliantúil, in aghaidh aon lá a thitfidh laistigh den tsaoire bhliantúil nó den tsaoire leathbhliantúil nach bhfaighidh sé cóiríocht, i gcás an t-oibrí a bheith ar fostú i gcontae-bhuirg nó i mbuirg Dhún Laoghaire, suim trí scilling nó, in aon chás eile, suim dhá scilling.

  the employer shall, in addition to any sum payable to the worker under this Act in respect of the annual leave or semi-leave, pay to the worker, in respect of any day falling within the annual leave or semi-annual leave during which he does not receive accommodation, in case the worker is employed in a county borough or the borough of Dun Laoghaire, the sum of three shillings or, in any other case, the sum of two shillings.

  Uimhir 33 de 1961: AN tACHT UM LAETHANTA SAOIRE (FOSTAITHE), 1961

 483. #1149677

  agus ar páirtí ann an tAire, an tAire Airgeadais, an Saoiste (de réir bhrí Acht 1868) nó an Leas-Saoiste (de réir bhrí Acht 1868), ní thitfidh an chaingean, an t-agra nó an imeacht sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leis ná ní dhéanfar dochar dó mar gheall ar Acht 1868 a aisghairm agus i ngach caingean, agra nó imeacht mar a dúradh nach páirtí ann an tAire, tiocfaidh an tAire chun bheith agus beidh sé, ar dháta an Achta seo a rith, ina pháirtí in áit an Aire Airgeadais, an tSaoiste nó an Leas-Saoiste, cibé acu é, agus leanfar den chaingean, den agra nó den imeacht sin, cibé acu é, idir an tAire agus na páirtithe eile ann dá réir sin.

  and to which the Minister, the Minister for Finance, the Ranger (within the meaning of the Act of 1868) or the Deputy Ranger (within the meaning of the Act of 1868) is a party shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the repeal of the Act of 1868, and in every such action, suit or proceedings aforesaid to which the Minister is not a party, the Minister shall on the passing of this Act become and be a party in the place of the Minister for Finance, the Ranger or the Deputy Ranger, as the case may be, and such action, suit or proceedings, as the case may be, shall be continued between the Minister and the other parties thereto accordingly.

  Uimhir 35 de 1961: ACHT CHURRACH CHILL DARA, 1961

 484. #1156025

  Faoi réir forálacha Airteagal 12, beidh an lucht créachtaithe agus breoite de chuid cogaígh a thitfidh i láimh an namhad ina bpríosúnaigh chogaidh, agus beidh feidhm ina leith ag na forálacha den dlí idirnáisiúnta a bhaineann le príosúnaigh chogaidh.

  Subject to the provisions of Article 12, the wounded and sick of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners of war, and the provisions of international law concerning prisoners of war shall apply to them. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 485. #1156034

  Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht, a luaithe is féidir é, i gcás gach duine créachtaithe, breoite nó marbh den Pháirtí naimhdeach a thitfidh ina láimh, aon sonraí a chur ar taifead a chuideoidh lena aithint.

  Parties to the conflict shall record as soon as possible, in respect of each wounded, sick or dead person of the adverse Party falling into their hands, any particulars which may assist in his identification.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 486. #1156124

  Tabharfar urraim agus coimirce mar an gcéanna do chomhaltaí de na fórsaí armtha a bheidh traenáilte go speisialta chun a bhfostaithe, dá mba ghá sin, mar ghiollaí ospidéil, banaltraí nó sínteánaithe cúnta, ag lorg, ag iompar nó ag cóireáil an lucht créachtaithe agus breoite, má bhíonn na dualgais sin á ndéanamh acu nuair a thiocfaidh siad i dteagmháil leis an namhaid nó a thitfidh siad i láimh an namhad.

  Members of the armed forces specially trained for employment, should the need arise, as hospital orderlies, nurses or auxiliary stretcher-bearers, in the search for or the collection, transport or treatment of the wounded and sick shall likewise be respected and protected if they are carrying out these duties at the time when they come into contact with the enemy or fall into his hands. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 487. #1156326

  Ní ligfear d'aon Ardpháirtí Conarthach é féin ná aon Ardpháirtí Conarthach eile a shaoradh ó aon dliteanas a thitfidh air féin nó ar aon Ardpháirtí Conarthach eile mar gheall ar sháruithe dá dtagraítear san Airteagal sin roimhe seo.

  No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 488. #1156501

  Tabharfar urraim agus coimirce i gcónaí do chomhaltaí de na fórsaí armtha, agus do dhaoine eile a luaitear san Airteagal ina dhiaidh seo, a bheidh ar muir agus créachtaithe, breoite nó longbhriste, agus is tuigthe go gciallaíonn an téarma “longbhriseadh” longbhriseadh ó chúis ar bith agus go bhfolaíonn sé tuirlingt aerárthaí go héigeantach ar muir nó titim astu sa mhuir.

  Members of the armed forces and other persons mentioned in the following Article, who are at sea and who are wounded, sick or shipwrecked, shall be respected and protected in all circumstances, it being understood that the term "shipwreck" means shipwreck from any cause and includes forced landings at sea by or from aircraft.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 489. #1156542

  Faoi réir forálacha Airteagal 12, beidh an lucht créachtaithe breoite agus longbhriste de chuid cogaigh a thitfidh i láimh namhad ina bpríosúnaigh chogaidh, agus beidh feidhm ina leith ag na forálacha den dlí idirnáisiúnta a bhaineann le príosúnaigh chogaidh.

  Subject to the provisions of Article 12, the wounded, sick and shipwrecked of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners of war, and the provisions of international law concerning prisoners of war shall apply to them.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 490. #1156557

  Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht, a luaithe is féidir é, i gcás gach duine longbhriste, créachtaithe, breoite nó marbh den Pháirtí naimhdeach a thitfidh ina láimh, aon sonraí a chur ar taifead a chuideoidh lena aithint. [EN]

  The Parties to the conflict shall record as soon as possible, in respect of each shipwrecked, wounded, sick or dead person of the adverse Party falling into their hands, any particulars which may assist in his identification.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 491. #1156802

  Ní ligfear d'aon Ardpháirtí Conarthach é féin ná aon Ardpháirtí Conarthach eile a shaoradh ó aon dliteanas a thitfidh air féin nó ar aon Ardpháirtí Conarthach eile mar gheall ar sháruithe dá dtagraítear san Airteagal sin roimhe seo.

  No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 492. #1157126

  Ní foláir na háitribh a chuirfear ar fáil do phríosúnaigh chogaidh, ina n-aonar nó i dteannta a chéile, a bheith díonta go hiomlán ó thaisleach agus leordhóthain teasa agus solais a bheith iontu, go háirithe idir titim na hoíche agus múchadh na soilse.

  The premises provided for the use of prisoners of war individually or collectively, shall be entirely protected from dampness and adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 493. #1157230

  Séiplínigh a thitfidh i láimh na Cumhachta naimhdí agus a fhanfaidh nó a choimeádfar chun cabhrú le príosúnaigh chogaidh, ligfear dóibh friotháil orthu agus a ministreacht a chleachtadh gan bhac i measc príosúnach cogaidh dá gcomhchreideamh, de réir a gcoinsiasa creidimh.

  Chaplains who fall into the hands of the enemy Power and who remain or are retained with a view to assisting prisoners of war, shall be allowed to minister to them and to exercise freely their ministry amongst prisoners of war of the same religion, in accordance with their religious conscience.

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 494. #1158135

  Ní ligfear d'aon Ardpháirtí Conarthach é féin ná aon Ardpháirtí Conarthach eile a shaoradh ó aon dliteanas a thitfidh air féin nó ar aon Ardpháirtí Conarthach eile mar gheall ar sháruithe dá dtagraítear san Airteagal sin roimhe seo.

  No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 495. #1159406

  Ní ligfear d'aon Ardpháirtí Conarthach é féin ná aon Ardpháirtí Conarthach eile a shaoradh ó aon dliteanas a thitfidh air féin nó ar aon Ardpháirtí Conarthach eile mar gheall ar sháruithe dá dtagraítear san Airteagal sin roimhe seo.

  No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article. [GA]

  Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962

 496. #1166549

  —Aon uair a thitfidh an lá deireanach a bheidh ceaptha faoin Acht seo chun aon ní a dhéanamh faoin Acht seo ar lá a mbeidh sé sonraithe leis na rialacha gur lá eiscthe é, féadfar a fhoráil sna rialacha go bhféadfar an ní sin a dhéanamh an chéad lá ina dhiaidh sin nach mbeidh sé sonraithe leis na rialacha gur lá eiscthe é.

  —Whenever the last day fixed by this Act for doing anything under this Act falls on a day which is specified by the rules as an excluded day, the rules may provide that the thing may be done on the next subsequent day which is not specified by the rules as an excluded day.

  Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963

 497. #1194900

  (ii) maidir le haon eastát nó leas i bhfuíoll nó i bhfrithdhílse, ar an dáta a bheadh an t-eastát nó an leas sin tar éis titim i seilbh mura mbeadh an clárú sin a dúradh;

  (ii) in regard to any estate or interest in remainder or reversion, on the date when such estate or interest would, but for such registration as aforesaid, have fallen into possession;

  Uimhir 16 de 1964: AN tACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1964

 498. #1202028

  (2) I gcás ina mbeidh ar dhuine obair a dhéanamh in aon áit de shórt ar bhaol dó titim síos uaidh achar is mó ná deich dtroigh, ansin, murab áit é a bhfuil teannta daingean coise aige agus, nuair is gá é, greim daingean láimhe, cuirfear ar fáil, trí fhálú nó eile, cóir chun a áirithiú go mbeidh sé sábháilte.

  (2) Where a person is to work at any such place from which he will be liable to fall a distance of more than ten feet, then, unless the place is one which affords secure foothold and, where necessary, secure hand-hold, means shall be provided by fencing or otherwise for ensuring his safety.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 499. #1202397

  (4) San eatramh idir na tréimhsí fostaíochta do bhean agus, faoi réir fho-alt (5), d'ógánach nach lú ná sé bliana déag d'aois, beidh tréimhse leanúnach seacht n-uaire a chloig a thitfidh idir a 10 a chlog um thráthnóna agus a 7 a chlog ar maidin.

  (4) The interval between periods of employment for a woman and, subject to subsection (5), for a young person whose age is not less than sixteen years shall include a continuous period of seven hours falling between 10 o'clock in the evening and 7 o'clock in the morning.

  Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

 500. #1220010

  (8) Má bhíonn, díreach roimh an lá bunaithe, aon imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh ar páirtí iontu an Cheard-Chomhairle, cuirfear ainm na Comhairle in ionad ainm na Ceard-Chomhairle, agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár de dhroim an chur in ionad sin.

  (8) Where, immediately before the establishment day, any legal proceedings are pending to which An Cheard Chomhairle is a party, the name of An Chomhairle shall be substituted for that of An Cheard Chomhairle, and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.

  Uimhir 5 de 1967: AN tACHT OILIÚNA TIONSCAIL, 1967

 501. #1224803

  (2) I gcás ina mbeifear tar éis innealra nó gléasra a ligean chun an duine a mbeidh an trádáil, an ghairm, an fhostaíocht nó an oifig á seoladh nó ar seilbh aige, ar na téarmaí é a bheith de cheangal air an céanna a chothabháil agus a sheachadadh ar ais i mbail mhaith i ndeireadh an léasa, measfar gur leis an duine sin an t-innealra nó an gléasra chun críocha an ailt seo, ar choinníoll nach díreach airsean a thitfidh ualach caithimh agus cuimilte an innealra nó an ghléasra.

  (2) Where machinery or plant is let to the person by whom the trade, profession, employment or office is carried on or held, on the terms of his being bound to maintain the same and deliver it over in good condition at the end of the lease, the machinery or plant shall be deemed to belong to that person for the purpose of this section, provided that the burden of the wear and tear of the machinery or plant will in fact fall directly on him.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 502. #1224809

  (5) I gcás ina mbeidh innealra nó gléasra ligthe ar na téarmaí gur díreach ar an léasóir a thitfidh ualach a chaithimh agus a chuimilte, bheidh sé i dteideal, ar éileamh a dhéanamh chun an chigire laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh na bliana measúnachta, liúntas a fháil mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt an innealra nó an ghléasra ar cóimhéid leis an méid a lamhálfaí dá mbeadh an t-innealra nó an gléasra á úsáid, i gcaitheamh tréimhse an ligin, chun críocha trádála, gairme, fostaíochta nó oifige a bhí á seoladh nó ar seilbh aige.

  (5) Where machinery or plant is let upon such terms that the burden of the wear and tear thereof falls directly on the lessor, he shall be entitled, on making a claim to the inspector within twelve months after the end of the year of assessment, to an allowance on account of the wear and tear of the machinery or plant equal to the amount which might have been allowed if, during the period of the letting, the machinery or plant were in use for the purposes of a trade, profession, employment or office carried on or held by him.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 503. #1225627

  —I gcás innealra nó gléasra a ligean ar théarmaí a thugann gur díreach ar an léasóir a thitfidh ualach a chaithimh agus a chuimilte, beidh feidhm ag na forálacha roimhe seo den Chaibidil seo maidir leis an léasóir amhail is dá mba go raibh an t-innealra nó an gléasra á úsáid, i gcaitheamh téarma an ligin, chun críocha trádála a bhí á seoladh aige.

  —Where machinery or plant is let upon such terms that the burden of the wear and tear thereof falls directly upon the lessor, the preceding provisions of this Chapter shall apply in relation to the lessor as if the machinery or plant were, during the term of the letting, in use for the purposes of a trade carried on by him.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 504. #1234079

  Alt 13 .—Má bhíonn titim aon chineál cánachais ag braith ar chónaí, ní mheasfar gur tréimhsí cónaithe tréimhsí a bheidh ionadaithe Comhaltaí chun príomh-organ agus fo-organ na Náisiún Aontaithe agus chun comhdhálacha a thionóil na Náisiúin Aontaithe i láthair i Stát chun a ndualgais a chomhlíonadh.

  Section 13.—Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives of Members to the principal and subsidiary organs of the United Nations and to conferences convened by the United Nations are present in a State for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 505. #1234322

  Má bhíonn titim aon chineál cánachais ag braith ar chónaí, ní mheasfar gur tréimhsí cónaithe tréimhsí a bheidh ionadaithe comhaltaí de na sainghníomhaireachta ag cruinnithe a thionóil siad i láthair i Stát is comhalta chun a ndualgais a chomhlíonadh.

  Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives of members of the specialised agencies at meetings convened by them are present in a member State for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence. [GA]

  Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967

 506. #1249898

  (a) an lá saoire Eaglaise a thitfidh sa bhliain chéanna díreach roimh an lá saoire poiblí trí fhógra a thabhairt don oibrí, ceithre lá dhéag ar a laghad roimh an lá saoire Eaglaise, go bhfuil ar intinn aige an lá sin a chur in ionad an lá saoire poiblí sin, nó

  ( a ) the Church holiday falling in the same year immediately before the public holiday by giving to the worker, not less than fourteen days before the Church holiday, notice of his intention to effect the substitution, or

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 507. #1249900

  (b) an lá saoire Eaglaise a thitfidh sa bhliain chéanna sin díreach tar éis an lá saoire poiblí nó, más lá saoire poiblí de bhua mhír (b) d'fho-alt (1) den alt seo an lá saoire poiblí, an 6ú lá d'Eanáir díreach ina dhiaidh sin trí fhógra a thabhairt don oibrí, ceithre lá dhéag ar a laghad roimh an lá saoire poiblí, go bhfuil ar intinn aige an lá sin a chur in ionad an lá saoire poiblí sin,

  ( b ) the Church holiday falling in the same year immediately after the public holiday or, if the public holiday is a day which is a public holiday by virtue of paragraph (b) of subsection (1) of this section, the 6th day of January next following by giving to the worker, not less than fourteen days before the public holiday, notice of his intention to effect the substitution,

  Uimhir 17 de 1969: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LAETHANTA SAOIRE AGUS PÁ), 1969

 508. #1253803

  Tiocfaidh an tUdarás chun bheith agus beidh sé, ar an dáta feidhme, ina pháirtí, in ionad an Bhoird dhíscaoilte, in aon chaingean, agra, ionchúiseamh nó imeacht a bhí ar feitheamh roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo in aon chúirt nó binse agus ar pháirtí ann an Bord díscaoilte, agus leanfar de na himeachtaí sin idir an tUdarás agus na páirtithe eile sna himeachtaí sin dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachtaí den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní dhéanfar dochar dóibh de dhroim an díscaoilte. [EN]

  In any action, suit, prosecution or other proceedings which was pending immediately before the commencement of section 7 of this Act in any court or tribunal and to which the dissolved Board was a party, the Authority shall on the operative date become and be a party in the place of the dissolved Board and those proceedings shall be continued between the Authority and the other parties thereto accordingly, and no such proceedings shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution.

  Uimhir 32 de 1969: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

 509. #1254167

  (2) Aon imeachtaí a bunaíodh ag Coiste 1846 nó ina choinne agus a bheidh ar feitheamh díreach roimh an dáta bunaithe féadfar leanúint díobh ag an gCoiste nó ina choinne agus in ainm an Choiste agus ní thitfidh siad ar lár de dhroim díscaoileadh Choiste 1846.

  (2) Any proceedings instituted by or against the 1846 Committee which are pending immediately before the establishment date may be continued by or against and in the name of the Committee and shall not abate by reason of the dissolution of the 1846 Committee.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1970: AN tACHT UM CHOISTE REILIGÍ BHAILE ÁTHA CLIATH, 1970

 510. #1255817

  Tiocfaidh an comhlacht a shonrófar san ordú iomchuí faoi alt 34 agus beidh sé, ar an tosach feidhme, ina pháirtí in ionad an chomhlachta dhíscaoilte in aon chaingean, agra, ionchúiseamh nó imeacht eile a bhí ar feitheamh roimh an tosach feidhme agus ar pháirtí ann an comhlacht díscaoilte agus leanfar den imeacht sin idir an comhlacht a shonrófar amhlaidh agus na páirtithe eile ann dá réir sin, agus ní thitfidh aon imeacht den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leis de dhroim an díscaoilte, ná ní dhéanfaidh an díscaoileadh difear dó.

  In any action, suit, prosecution or other proceeding which was pending immediately before the commencement in any court or tribunal and to which the dissolved body was a party, the body specified in the relevant order under section 34 shall on the commencement become and be a party in the place of the dissolved body and such proceeding shall be continued between the body so specified and the other parties thereto accordingly, and no such proceeding shall abate or be discontinued or prejudicially affected by reason of the dissolution.

  Uimhir 1 de 1970: AN tACHT SLÁINTE, 1970

 511. #1265839

  —(1) D'ainneoin aon fhoráil reachtúil nó riail dlí dá mhalairt, ní thitfidh dlínse na Cúirte Dúiche, in imeachtaí achoimre maidir le cion faoin Acht seo, ar lár de bhíthin amháin teideal chun talún a bheith ina shaincheist.

  —(1) Notwithstanding any statutory provision or rule of law to the contrary, the jurisdiction of the District Court shall not, in summary proceedings in relation to an offence under this Act, be ousted by reason solely of a question of title to land being brought into issue.

  Uimhir 25 de 1971: AN tACHT CHUN IONTRÁIL AGUS ÁITIÚ LE FORNEART A THOIRMEASC, 1971

 512. #1302518

  (2) I gcás ina mbeidh innealra nó gléasra ligthe chun an duine a sheolann an trádáil, ar théarmaí é a bheith faoi cheangal an céanna a chothabháil agus a sheachadadh ar ais faoi dhea-bhail ar dheireadh a bheith leis an léas, agus ar choinníoll gur airsean go díreach a thitfidh ualach caithimh agus cuimilte an innealra nó an ghléasra, ansin, chun críocha an ailt seo, measfar an caiteachas caipitiúil ar an innealra nó an gléasra a sholáthar a bheith tabhaithe ag an duine sin agus measfar gur leis-sean an t-innealra nó an gléasra.

  (2) Where machinery or plant is let to the person by whom the trade is carried on, on the terms of his being bound to maintain the same and deliver it over in good condition at the end of the lease, and provided that the burden of the wear and tear of the machinery or plant will in fact fall directly on him, then, for the purposes of this section, the capital expenditure on the provision of the machinery or plant shall be deemed to have been incurred by that person and the machinery or plant shall be deemed to belong to him.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 513. #1302524

  (5) I gcás a mbeidh innealra nó gléasra ligthe ar théarmaí gur díreach ar an léasóir a thitfidh ualach a chaithimh agus a chuimilte, beidh sé i dteideal, ar éileamh a dhéanamh chun an chigire laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh na tréimhse inmhuirearaithe, liúntas a fháil mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt an innealra nó an ghléasra ar cóimhéid leis an méid a thabharfaí dá mbeadh an t-innealra nó an gléasra á úsáid i gcaitheamh tréimhse an ligin chun críocha trádála a bhí á seoladh aige.

  (5) Where machinery or plant is let upon such terms that the burden of the wear and tear thereof falls directly on the lessor, he shall be entitled, on making a claim to the inspector within twelve months after the end of the chargeable period, to an allowance on account of the wear and tear of the machinery or plant equal to the amount which might have been allowed if, during the period of the letting, the machinery or plant were in use for the purposes of a trade carried on by him.

  Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976

 514. #1340723

  —(1) Ní dhéanfar cáin rachmais a mhuirearú, a thobhach ná a íoc faoi fhorálacha an Achta faoi threoir aon dáta luachála a thitfidh an 5ú lá d'Aibreán, 1978, nó aon lá dá éis.

  —(1) Wealth tax shall not be charged, levied or paid under the provisions of the Act by reference to any valuation date occurring on or after the 5th day of April, 1978.

  Uimhir 21 de 1978: AN tACHT AIRGEADAIS, 1978

 515. #1358990

  (b) go bhfuair an soláthraí i gcúrsa an ghnó sin a leas san airceadal a soláthraíodh don chustaiméir mar bhealach chun airgead a chur ar fáil chun go bhféadfadh an custaiméir an t-airceadal a fháil ó thríú duine (dá ngairtear “an déileálaí” san fho-alt seo), measfar, chun críocha an ailt seo gurb é an déileálaí agus nach é an soláthraí a sholáthraigh an t-airceadal don chustaiméir, agus aon dualgas a fhorchuirtear leis an alt seo ar sholáthraithe is ar an déileálaí dá réir sin agus ní ar an soláthraí a thitfidh sé.

  ( b ) in the course of that business acquired his interest in the article supplied to the customer as a means of financing its acquisition by the customer from a third person (which person is in this subsection referred to as "the dealer"), the dealer and not the supplier shall be treated for the purposes of this section as supplying the article to the customer, and any duty imposed by this section on suppliers shall accordingly fall on the dealer and not on the supplier.

  Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

 516. #1449389

  (2) Ní thitfidh an lá ainmniúcháin ar dháta is luaithe ná 6 seachtaine tar éis an lae a gcinnfear vótálaithe agus iarrthóirí a bheith cáilithe de réir mhíreanna 11 agus 12, faoi seach.

  (2) The nomination day shall he not earlier than 6 weeks after the day on which eligibility of voters and candidates is determined in accordance with paragraphs 11 and 12, respectively.

  Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987

 517. #1455730

  —Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, go raibh aon imeachtaí dlí ar feitheamh in aon chúirt nó binse agus gur páirtí sna himeachtaí an tÚdarás, cuirfear ainm an Aire in ionad ainm an Údaráis sna himeachtaí agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an ionadú sin.

  —Where, immediately before the commencement of this Act, any legal proceedings are pending in any court or tribunal and the Authority is a party to the proceedings, the name of the Minister shall be substituted in the proceedings for that of the Authority and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.

  Uimhir 34 de 1987: AN tACHT UM IOMPRAS BHAILE ÁTHA CLIATH (DÍSCAOILEADH), 1987

 518. #1464990

  —Na caiteachais go léir a thabhóidh comhlacht sonraithe i ndáil le comhshocraíochtaí de bhun alt 6 den Acht seo a bhunú agus a choimeád ar bun is ar an gcomhlacht sonraithe lena mbaineann a thitfidh siad.

  —All expenses incurred by a specified body in relation to the establishing and maintaining of arrangements pursuant to section 6 or this Act shall be borne by the specified body concerned.

  Uimhir 13 de 1988: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988

 519. #1481432

  measfar, chun críocha an ailt seo, gurb é an déileálaí agus nach é an soláthróir a sholáthair an t-airteagal nó an tsubstaint don chustaiméir, agus aon dualgas a fhorchuirtear leis an alt seo ar sholáthróirí is ar an déileálaí dá réir sin agus ní ar an soláthróir a thitfidh sé.

  the dealer and not the supplier, shall be treated for the purposes of this section as supplying the article or substance to the customer, and any duty imposed by this section on suppliers shall, accordingly, fall on the dealer and not on the supplier.

  Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

 520. #1481734

  (2) I gcás go mbeidh, díreach roimh an lá bunaithe, aon imeachtaí dlí ar feitheamh ar páirtí iontu an tAire agus go dtagraíonn na himeachtaí d'fheidhm is infheidhmithe ag an Údarás, cuirfear ainm an Údaráis in ionad ainm an Aire sna himeachtaí agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an ionadú sin.

  (2) Where immediately before the establishment day any legal proceedings are pending to which the Minister is a party and the proceedings have reference to a function exercisable by the Authority, the name of the Authority shall be substituted in the proceedings for that of the Minister and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.

  Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

 521. #1487161

  (3) Más rud é go mbeidh, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, aon imeachtaí dlí ar feitheamh i ndáil leis an bhForas Náisiúnta um Ard-Oideachas, Luimneach, agus gur páirtí sna himeachtaí an Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Luimneach, déanfar ainm Ollscoil Luimnigh a chur in ionad ainm an Fhorais sna himeachtaí agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an gcur-in-ionad sin.

  (3) Where, immediately before the commencement of this Act, any legal proceedings in relation to the National Institute for Higher Education, Limerick, are pending to which the National Institute for Higher Education, Limerick, is party, the name of the University of Limerick shall be substituted in the proceedings for the name of the Institute and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.

  Uimhir 14 de 1989: AN tACHT UM OLLSCOIL LUIMNIGH, 1989

 522. #1487280

  (3) Más rud é go mbeidh, díreach roimh thosach feidhme an Achta seo, aon imeachtaí dlí ar feitheamh i ndáil leis an bhForas Náisiúnta um Ard-Oideachas, Baile Átha Cliath, agus gur páirtí sna himeachtaí an Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Baile Átha Cliath, déanfar ainm Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a chur in ionad ainm an Fhorais sna himeachtaí agus ní thitfidh na himeachtaí ar lár mar gheall ar an gcur-in-ionad sin.

  (3) Where, immediately before the commencement of this Act, any legal proceedings in relation to the National Institute for Higher Education, Dublin, are pending to which the National Institute for Higher Education, Dublin, is party, the name of Dublin City University shall be substituted in the proceedings for the name of the Institute and the proceedings shall not abate by reason of such substitution.

  Uimhir 15 de 1989: AN tACHT UM OLLSCOIL CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH, 1989

 523. #1554152

  (2A) Aon tagairt san Acht seo do phríosúnaigh chogaidh folaíonn sí tagairt d'amhais (de réir bhrí Airteagal 47 de Phrótacal I) a bheidh tar éis titim faoi urláimh an Stáit, nó a bheidh glactha ar chríoch an Stáit, mar amhais.”.

  (2A) Any reference in this Act to prisoners of war includes a reference to mercenaries (within the meaning of Article 47 of Protocol I) who as such have fallen into the power of, or been received on the territory of, the State.".

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 524. #1554875

  Maidir le daoine atá i dteideal coimirce mar phríosúnaigh chogaidh agus atá tar éis titim faoi urláimh Páirtí naimhdigh faoi dhálaí neamhghnácha comhraic a choisceann a n-aslonnú de réir mar a fhoráiltear i gCuid III, Alt I, den Tríú Coinbhinsiún, déanfar iad a scaoileadh saor agus glacfar gach réamhchúram is indéanta chun a sábháilteacht a áirithiú.

  1. No person parachuting from an aircraft in distress shall be made the object of attack during his descent. [GA] 2.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 525. #1554905

  Maidir le comhraiceoir a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh agus é ag mainneachtain na ceanglais atá leagtha amach sa dara habairt de mhír 3 a chomhlíonadh, caillfidh sé a cheart chun bheith ina phríosúnach cogaidh, ach, ar a shon sin, tabharfar coimircí dó is ionann ar gach slí agus iad sin a thugtar do phríosúnaigh chogaidh leis an Tríú Coinbhinsiún agus leis an bPrótacal seo.

  A combatant who falls into the power of an adverse Party while failing to meet the requirements set forth in the second sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war by the Third Convention and by this Protocol.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 526. #1554909

  Maidir le haon chomhraiceoir a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh nuair nach mbeidh sé ag gabháil d'ionsaí nó d'oibríocht mhíleata mar ullmhú le haghaidh ionsaithe, ní chaillfidh sé a chearta chun bheith ina chomhraiceoir agus ina phríosúnach cogaidh de bhua a ghníomhaíochtaí roimhe sin.

  Any combatant who falls into the power of an adverse Party while not engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack shall not forfeit his rights to be a combatant and a prisoner of war by virtue of his prior activities.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 527. #1554923

  Maidir le duine a ghlacfaidh páirt i gcogaíocht agus a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh, toimhdeofar gur príosúnach cogaidh é, agus dá bhrí sin coimirceofar leis an Tríú Coinbhinsiún é, má éilíonn sé stádas príosúnaigh cogaidh nó más dealraitheach é a bheith i dteideal an stádais sin, nó má éilíonn an Páirtí ar a mbraitheann sé an stádas sin thar a cheann trí fhógra a thabhairt don Chumhacht choinneála nó don Chumhacht Choimirceach.

  A person who takes part in hostilities and falls into the power of an adverse Party shall be presumed to be a prisoner of war, and therefore shall be protected by the Third Convention, if he claims the status of prisoner of war, or if he appears to be entitled to such status, or if the Party on which he depends claims such status on his behalf by notification to the detaining Power or to the Protecting Power.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 528. #1554927

  Mura ndéanfar duine a bheidh tar éis titim faoi urláimh Páirtí naimhdigh a choimeád mar phríosúnach cogaidh agus má tá sé le cur faoi thriail ag an bPáirtí sin mar gheall ar chion a éiríonn as an gcogaíocht, beidh de cheart aige a theideal chun stádais príosúnaigh cogaidh a dhearbhú os comhair binse bhreithiúnaigh agus go ndéanfar breithniú ar an gceist sin.

  If a person who has fallen into the power of an adverse Party is not held as a prisoner of war and is to be tried by that Party for an offence arising out of the hostilities, he shall have the right to assert his entitlement to prisoner-of-war status before a judicial tribunal and to have that question adjudicated.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 529. #1554939

  D'ainneoin aon fhorála eile de chuid na gCoinbhinsiún nó an Phrótacail seo, ní bheidh ceart chun stádais príosúnaigh cogaidh ag aon chomhalta d'fhórsaí armtha Páirtí sa choinbhleacht a thitfidh faoi urláimh Páirtí naimhdigh le linn dó a bheith ag gabháil do spiaireacht agus féadfar déileáil leis mar spiaire.

  Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the conflict who falls into the power of an adverse Party while engaging in espionage shall not have the right to the status of prisoner of war and may be treated as a spy.

  Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998

 530. #1650349

  I gcás titim shuntasach i bpraghas ionstraime airgeadais ar ionad trádála, ba cheart go mbeadh ar chumas údaráis inniúil freisin srian sealadach a chur ar dhíol folamh na hionstraime airgeadais ar an ionad sin laistigh dá dhlínse féin nó a iarraidh ar ÚEUM díol folamh den sórt sin a shrianadh i ndlínsí eile chun go mbeidh sé in ann idirghabháil go tapaidh i gcás inarb iomchuí agus ar feadh tréimhse giorra chun meathlú mí-ordúil ar phraghas na hionstraime lena mbaineann a chosc.

  In the case of a significant fall in the price of a financial instrument on a trading venue a competent authority should also have the ability to restrict temporarily short selling of the financial instrument on that venue within its own jurisdiction or to request that ESMA restrict such short selling in other jurisdictions in order to be able to intervene rapidly where appropriate and for a short period to prevent a disorderly decline in price of the instrument concerned.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 531. #1650625

  I gcás ina bhfuil praghas ionstraime airgeadais ar ionad trádála tar éis titim go suntasach i rith lae trádála aonair i ndáil leis an bpraghas scoir ar an ionad sin an lá trádála roimhe sin, déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit bhaile i leith an ionaid sin a mheas arb iomchuí toirmeasc nó srian a chur ar dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha díol folamh a dhéanamh maidir leis an ionstraim airgeadais ar an ionad trádála sin nó, ar shlí eile, srian a chur ar idirbhearta san ionstraim airgeadais sin ar an ionad trádála sin chun laghdú mí-ordúil ar phraghas na hionstraime airgeadais a sheachaint.

  Where the price of a financial instrument on a trading venue has fallen significantly during a single trading day in relation to the closing price on that venue on the previous trading day, the competent authority of the home Member State for that venue shall consider whether it is appropriate to prohibit or restrict natural or legal persons from engaging in short selling of the financial instrument on that trading venue or otherwise limit transactions in that financial instrument on that trading venue in order to prevent a disorderly decline in the price of the financial instrument.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 532. #1650630

  Déanfaidh údarás inniúil de chuid Ballstáit baile ionaid ina bhfuil ionstraim airgeadais tar éis titim de réir an luacha dá dtagraítear i mír 5 i rith lae aonair trádála, fógra a thabhairt do ÚEUM faoin gcinneadh a ghlactar faoi mhír 1 dhá uair an chloig ar a dhéanaí tar éis dheireadh an lae trádála sin.

  A competent authority of the home Member State of a venue where a financial instrument has during a single trading day fallen by the value referred to in paragraph 5 shall notify ESMA about the decision taken under paragraph 1 at the latest 2 hours after the end of that trading day.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 533. #1650636

  I gcás scaire leachtaí, mar a shainítear in Airteagal 22 de Rialachán (CE) Uimh. 1287/2006, 10 % nó os a chionn a bheidh sa titim luacha, agus i gcás scaireanna neamhleachtacha agus aicmí eile d’ionstraimí airgeadais, is méid atá le sonrú ag an gCoimisiún a bheidh ann.

  The fall in value shall be 10 % or more in the case of a liquid share, as defined in Article 22 of Regulation (EC) No 1287/2006, and for illiquid shares and other classes of financial instruments an amount to be specified by the Commission.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 534. #1650639

  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 42, lena sonrófar cad is titim shuntasach luacha ann maidir le hionstraimí airgeadais nach scaireanna leachtacha iad, agus na sainiúlachtaí a bhaineann le gach aicme d’ionstraimí airgeadais agus na difríochtaí luaineachta á gcur san áireamh aige.

  The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 42 specifying what constitutes a significant fall in value for financial instruments other than liquid shares, taking into account the specificities of each class of financial instrument and the differences of volatility.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 535. #1657385

  Ní bheidh sé d’oibleagáid ar inmheánaitheoirí córasacha luachan dhaingean a fhoilsiú de bhun mhír 1 i gcás ionstraimí airgeadais a thitfidh faoi bhun na tairsí leachtachta a chinnfear i gcomhréir le hAirteagal 9(4).

  Systematic internalisers shall not be subject to the obligation to publish a firm quote pursuant to paragraph 1 for financial instruments that fall below the threshold of liquidity determined in accordance with Article 9(4).

  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 536. #1658268

  Ag cuimhneamh dó ar dhíbhordáil a d’fhéadfadh titim amach i dtríú tír, i gcomhthéacs oibríocht farraige a phleanáil, déanfaidh an Ballstát óstach, i gcomhar leis na Ballstáit rannpháirteacha agus leis an nGníomhaireacht, an staid ghinearálta sa tríú tír sin a chur san áireamh.

  When considering the possibility of disembarkation in a third country, in the context of planning a sea operation, the host Member State, in coordination with participating Member States and the Agency, shall take into account the general situation in that third country.

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 537. #1658344

  D’fhonn déileáil le cásanna cuardaigh agus tarrthála a d’fhéadfadh titim amach le linn oibríochta farraige, beidh ar a laghad na forálacha seo a leanas sa phlean oibríochtúil, i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta is ábhartha lena n-áirítear an dlí maidir le cuardach agus tarrtháil:

  For the purpose of dealing with search and rescue situations that may occur during a sea operation, the operational plan shall contain, in accordance with relevant international law, including that on search and rescue, at least the following provisions:

  Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

 538. #1660901

  I roinnt mhaith cásanna tá na húdaráis inniúla ainmnithe cheana chun maoirseacht a dhéanamh ar oibleagáidí eile a thitfidh ar mhonaróirí, ar dhíoltóirí nó ar chomhairleoirí PRIIP, ar oibleagáidí iad a eascraíonn as forálacha eile faoin dlí náisiúnta agus faoi dhlí an Aontais.

  In many cases, competent authorities are already designated to supervise other obligations of PRIIP manufacturers, sellers or advisors, arising from other provisions of national and Union law.

  Rialachán (AE) Uimh. 1286/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Samhain 2014 maidir le doiciméid um fhaisnéis bhunriachtanach do tháirgí infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 539. #1665085

  D’fhéadfadh plódú sealadach a titim amach go háirithe i líonraí teileafón soghluaiste, atá faoi réir coinníollacha atá níos athraithí, amhail bacainní fisiceacha, cumhdach faoi dhíon níos ísle, nó líon athraitheach úsáideoirí gníomhacha le suíomh atá ag athrú.

  Temporary congestion might occur especially in mobile networks, which are subject to more variable conditions, such as physical obstructions, lower indoor coverage, or a variable number of active users with changing location.

  Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 540. #1667727

  Ba cheart don Choimisiún cothroime iomaíochta a áirithiú do bhaill den chriú uile atá i mbun trádála ar bhonn eisiach rialta san Aontas, agus ba cheart dó deireadh a chur le haon titim mhór a thiocfadh ar thuarastail, agus ba cheart dó dul i gcomhrac le hidirdhealú ar fhorais a bhaineann le náisiúntacht, áit chónaithe nó bratach an chláraithe.

  The Commission should ensure a level playing field for all crew members practising their trade on an exclusive and regular basis in the Union, and should stop any downward spiral in salaries, as well as any discrimination on grounds of nationality, place of residence or flag of registration.

  Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 541. #1674123

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le Lárchóras EES, leis an mBonneagar Cumarsáide, leis an NUI, leis an tseirbhís gréasáin agus leis an stóras sonraí dá dtagraítear in Airteagal 63(2) a bhunú agus a oibriú.

  The costs incurred in connection with the establishment and operation of the EES Central System, the Communication Infrastructure, the NUI, the web service and the data repository referred to in Article 63(2) shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 542. #1674124

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca leis an NUI a óstáil, agus i dtaca leis an mbonneagar náisiúnta teorann atá ann cheana a lánpháirtiú agus a cheangal leis an NUI sin.

  Costs incurred in connection with the integration of the existing national border infrastructure and its connection to the NUI as well as in connection with hosting the NUI shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

 543. #1674890

  Ag an am céanna, agus d'fhonn úsáid árachais a chur chun cinn i measc feirmeoirí, is ceart an tairseach is infheidhme d'árachas maidir le titim na táirgeachta a laghdú go 20 %.

  At the same time, and in order to promote the use of insurance by farmers, the threshold for the drop in production applicable for insurance should be reduced to 20 %.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 544. #1674963

  Is cosúil go bhfuil an easpa iontaoibhe frithpháirtí agus eispéiris roimhe seo ar na baic is mó ar bhunú na n-eagraíochtaí táirgeoirí, go háirithe sna Ballstáit atá ag titim ar gcúl ó thaobh eagrúcháin de.

  One of the major obstacles to the formation of producer organisations, mainly in Member States which are lagging behind as regards the degree of organisation, appears to be the lack of mutual trust and past experiences.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 545. #1675096

  uirlis cobhsaithe ioncaim, i bhfoirm ranníocaíochtaí airgeadais le cistí frithpháirteacha, trína gcuirtear cúiteamh ar fáil d'fheirmeoirí gach earnála le haghaidh titim ghéar ar a n-ioncam.”;

  an income stabilisation tool, in the form of financial contributions to mutual funds, providing compensation to farmers of all sectors for a severe drop in their income;’;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 546. #1675097

  uirlis earnáilsonrach cobhsaithe ioncaim, i bhfoirm ranníocaíochtaí airgeadais le cistí frithpháirteacha, trína gcuirtear cúiteamh ar fáil d'fheirmeoirí in earnáil shonrach le haghaidh titim ghéar ar a n-ioncam.”;

  a sector-specific income stabilisation tool, in the form of financial contributions to mutual funds, providing compensation to farmers of a specific sector for a severe drop in their income.’;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 547. #1675099

  Chun críocha phointe (b), phointe (c), agus phointe (d) de mhír 1, ciallaíonn ‘ciste frithpháirteach’ scéim arna creidiúnú ag an mBallstát i gcomhréir lena dhlí náisiúnta le haghaidh feirmeoirí cleamhnaithe chun iad féin a chur faoi árachas, trína ndéantar íocaíochtaí cúitimh le feirmeoirí cleamhnaithe le haghaidh caillteanais eacnamaíocha a tharla de dhroim ráig de theagmhais dhíobhálacha aeráide nó ráig de ghalair ainmhithe nó plandaí, foirgeacht le lotnaidí nó teagmhas comhshaoil, nó le haghaidh titim ghéar a bheith ar a n-ioncam.”;

  For the purpose of points (b), (c) and (d) of paragraph 1, “mutual fund” means a scheme accredited by the Member State in accordance with its national law for affiliated farmers to insure themselves, whereby compensation payments are made to affiliated farmers for economic losses caused by the outbreak of adverse climatic events or an animal or plant disease or pest infestation or an environmental incident, or for a severe drop in their income.’;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 548. #1675121

  Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (c) d'Airteagal 36(1) ach amháin má tá an titim san ioncam níos mó ná 30 % de mheán-ioncam bliantúil an fheirmeora aonair sa tréimhse 3 bliana roimhe sin nó meán 3 bliana bunaithe ar an tréimhse 5 bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár.

  Support under point (c) of Article 36(1) shall only be granted where the drop in income exceeds 30 % of the average annual income of the individual farmer in the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding five-year period excluding the highest and lowest entry.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 549. #1675133

  Ní dheonófar tacaíocht faoi phointe (d) d'Airteagal 36(1) ach amháin i gcásanna a bhfuil údar cuí leo agus i gcás ina bhfuil an titim san ioncam níos mó ná tairseach de 20 % ar a laghad de mheán-ioncam bliantúil an fheirmeora aonair sa tréimhse 3 bliana roimhe sin nó meán 3 bliana bunaithe ar an tréimhse 5 bliana roimhe sin, ag fágáil an iontráil is airde agus an iontráil is ísle ar lár.

  Support under point (d) of Article 36(1) shall only be granted in duly justified cases and where the drop in income exceeds a threshold of at least 20 % of the average annual income of the individual farmer in the preceding three-year period or a three-year average based on the preceding five-year period excluding the highest and lowest entry.

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 550. #1675307

  tacaíocht maidir leis na costais riaracháin a bhaineann le bunú cistí frithpháirteacha agus ranníocaíochtaí airgeadais le cistí frithpháirteacha a athlíonadh, tar éis an chúitimh a íocadh le comhaltaí ar táirgeoirí iad a mbíonn titim ghéar ar a n-ioncam de dheasca dálaí díobhálacha sa mhargadh;”;

  support for the administrative costs of setting up mutual funds and financial contributions to replenish mutual funds, following the compensation paid to producer members who experience a severe drop in their income as a result of adverse market conditions;’;

  Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí

 551. #1675680

  Chun feabhas a chur ar a thrédhearcaí atá an gréasán comhair, agus chun feasacht a mhúscailt i measc tomhaltóirí agus i measc an phobail i gcoitinne, gach dara bliain, ba cheart don Choimisiún forléargas a dhéanamh ar an bhfaisnéis, ar an staidreamh agus ar a bhfuil ag titim amach i réimse fhorfheidhmiú dhlí na dtomhaltóirí, a bhaileofar faoi chuimsiú an chomhair fhorfheidhmiúcháin dá bhforáiltear sa Rialachán seo, agus é a chur ar fáil don phobal.

  In order to enhance the transparency of the cooperation network, and to raise awareness amongst consumers and the public in general, every 2 years the Commission should produce an overview of the information, statistics and developments in the area of consumer law enforcement, collected within the enforcement framework of the cooperation provided for by this Regulation, and make it publicly available.

  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 552. #1681401

  Tá sé ríthábhachtach, mar sin, insliú iomlán aonchineálach an fhoirgnimh a áirithiú, lena n-áirítear na balcóin, cóiriú na bhfuinneog, díonta, ballaí, doirse agus urláir, agus ba cheart aird ar leith a tharraingt ar a thábhachtaí atá sé go seachnófaí an teocht ar aon dromchla laistigh den fhoirgneamh titim faoi bhun teocht an drúchtphointe.

  It is therefore essential to ensure a complete and homogeneous insulation of the building including balconies, fenestrations, roofs, walls, doors and floors, and particular attention should be paid to preventing the temperature on any inner surface of the building from dropping below the dew point temperature.

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 553. #1681580

  feidhmiúlacht chun faireachán leictreonach leanúnach a thomhaiseann éifeachtúlacht córas agus a chuireann úinéirí foirgnimh nó bainisteoirí ar an eolas nuair a thitfidh sé go suntasach agus nuair is gá cothabháil a dhéanamh ar an gcóras, agus

  the functionality of continuous electronic monitoring that measures systems’ efficiency and informs building owners or managers when it has fallen significantly and when system servicing is necessary; and

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 554. #1681591

  feidhmiúlacht chun faireachán leictreonach leanúnach a thomhaiseann éifeachtúlacht córas agus a chuireann úinéirí foirgnimh nó bainisteoirí ar an eolas nuair a thitfidh sé go suntasach agus nuair is gá cothabháil a dhéanamh ar an gcóras, agus

  the functionality of continuous electronic monitoring that measures systems’ efficiency and informs building owners or managers when it has fallen significantly and when system servicing is necessary, and

  Treoir (AE) 2018/844 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh agus Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 555. #1715880

  A luaithe a ghlacfaidh an Ghníomhaireacht leis an iarraidh sin, is uirthi a thitfidh an fhreagracht, mar údarás inniúil, as na cúraimí a chuimsítear leis an iarraidh sin; bainfear freagracht as na cúraimí sin den Bhallstát lena mbaineann.

  Once the Agency accepts such a request, it shall become the competent authority responsible for the tasks covered by that request and the requesting Member State shall be relieved of the responsibility for those tasks.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 556. #1715883

  A luaithe a ghlacfaidh an Ballstát leis an iarraidh sin, is air a thitfidh an fhreagracht as na cúraimí a chuimsítear leis an iarraidh sin; bainfear freagracht as na cúraimí sin don Bhallstát iarrthach.

  Once the Member State accepts such a request, it shall become responsible for the tasks covered by that request and the requesting Member State shall be relieved of the responsibility for those tasks.

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 557. #1717428

  déanfaidh an soláthraí seirbhíse plean teagmhasach, ina gcuimseofar cásanna éigeandála agus dálaí neamhghnácha a d'fhéadfadh titim amach maidir lena sheirbhísí, a bhunú agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear i gcás teagmhais ar dá mbarr a dhíghrádaítear nó a chuirtear isteach ar a chuid oibríochtaí;

  the service provider shall establish and implement a contingency plan covering emergency and abnormal situations that may occur in relation to its services, including in the case of events which result in significant degradation or interruption of its operations;

  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 558. #1719204

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le Córas Faisnéise ETIAS a fhorbairt, i dtaca leis an mbonneagar teorann náisiúnta reatha a chomhtháthú agus a cheangal le NUI, i dtaca le NUI a óstáil, agus Láraonad ETIAS agus na hAonaid Náisiúnta ETIAS a bhunú.

  The costs incurred in connection with the development of the ETIAS Information System, with the integration of the existing national border infrastructure and the connection to the NUI, with the hosting of the NUI and with the establishment of the ETIAS Central Unit and the ETIAS National Units shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226

 559. #1725370

  I gcás gach Ballstáit, is air féin a thitfidh na costais a thiocfaidh as cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, gan dochar do na forálacha a bhaineann le maoin choigistithe a dhiúscairt, a leagtar amach in Airteagal 28.

  Each Member State shall bear its own costs resulting from the application of this Regulation, without prejudice to the provisions relating to the disposal of confiscated property set out in Article 28.

  Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta

 560. #1755155

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le Córas Faisnéise ETIAS a fhorbairt, i dtaca leis an mbonneagar teorann náisiúnta reatha a chomhtháthú agus a cheangal leis an gComhéadan Aonfhoirmeach Náisiúnta, i dtaca leis an gComhéadan Aonfhoirmeach Náisiúnta a óstáil, Láraonad ETIAS agus Aonaid Náisiúnta ETIAS a bhunú agus ETIAS a fheidhmiú.

  The costs incurred in connection with the development of the ETIAS Information System, the integration of the existing national border infrastructure and the connection to the National Uniform Interface as well as by hosting the National Uniform Interface, the set-up of the ETIAS Central and National Units and the operation of the ETIAS shall be borne by the general budget of the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624

 561. #1761114

  Is é an príomhriosca do chur chun feidhme rathúil na tairsí aonair digití nach mbeidh na Ballstáit atá ag titim chun deiridh ar na Ballstáit eile faoi láthair (maidir le teacht ar fhaisnéis agus nósanna imeachta ar líne, go háirithe i dtaca leis an rochtain atá ag saoránaigh eachtracha orthu) in ann teacht suas leo gasta go leor.

  The main risk for the successful implementation of the single digital gateway is that the Member States lagging behind today (in the availability of information and procedures online, especially concerning the access of foreign citizens) will not be able to catch up quickly enough.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 562. #1763140

  1.Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le bunú agus feidhmiú na tairsí cuardaigh Eorpaí, na seirbhíse chomhroinnte meaitseála sonraí bithmhéadracha, an stórais choitinn sonraí céannachta agus an bhrathadóra ilchéannachtaí.

  1.The costs incurred in connection with the establishment and operation of the ESP, the shared biometric matching service, the common identity repository (CIR) and the MID shall be borne by the general budget of the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 563. #1763141

  2.Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca leis an mbonneagar teorann náisiúnta atá ann cheana a chomhtháthú agus a cheangal leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta sin, agus i dtaca leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta a óstáil.

  2.Costs incurred in connection with the integration of the existing national infrastructures and their connection to the national uniform interfaces as well as in connection with hosting the national uniform interfaces shall be borne by the general budget of the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 564. #1765181

  1.Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca le bunú agus feidhmiú na tairsí cuardaigh Eorpaí, na seirbhíse chomhroinnte meaitseála sonraí bithmhéadracha, an stórais choitinn sonraí céannachta agus an bhrathadóra ilchéannachtaí.

  1.The costs incurred in connection with the establishment and operation of the ESP, the shared biometric matching service, the common identity repository (CIR) and the MID shall be borne by the general budget of the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 565. #1765182

  2.Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca leis an mbonneagar teorann náisiúnta atá ann cheana a chomhtháthú agus a cheangal leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta sin, agus i dtaca leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta a óstáil.

  2.Costs incurred in connection with the integration of the existing national infrastructures and their connection to the national uniform interfaces as well as in connection with hosting the national uniform interfaces shall be borne by the general budget of the Union.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 566. #1775539

  i gcás ina dtagann titim mhór ar ghlanioncam úis institiúide, dá dtagraítear in Airteagal 84(1), i ngeall ar athrú tobann gan choinne sna rátaí úis mar a leagtar amach in aon cheann den dá chás maoirseachta suaite a chuirtear i bhfeidhm ar rátaí úis.

  where an institution's net interest income as referred to in Article 84(1) experiences a large decline as a result of a sudden and unexpected change in interest rates as set out in any of the two supervisory shock scenarios applied to interest rates.

  Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 567. #1776954

  Na glanchostais a bhainfidh leis na ceanglais inrochtaineachta a chomhlíonadh i gcóimheas leis na costais fhoriomlána (oibriúchán agus caiteachas caipitil) a thitfidh ar na hoibreoirí eacnamaíocha as an táirge a mhonarú, a dháileadh nó a allmhairiú, nó as an tseirbhís a sholáthar.

  Ratio of the net costs of compliance with accessibility requirements to the overall costs (operating and capital expenditures) of manufacturing, distributing or importing the product or providing the service for the economic operators.

  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 568. #1791513

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais a thitfidh na costais arna dtabhú i dtaca leis an lárchóras, leis an mbonneagar cumarsáide, leis na bogearraí comhéadain dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 4(1) agus le cur chun feidhme thagairt ECRIS a bhunú agus a fheidhmiú.

  The costs incurred in connection with the establishment and operation of the central system, the communication infrastructure referred to in point (d) of Article 4(1), the interface software and the ECRIS reference implementation shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 569. #1791515

  Is ar na Ballstáit a thitfidh na costais eile, go sonrach na costais arna dtabhú i dtaca le cláir náisiúnta na dtaifead coiriúil atá ann faoi láthair, na bunachair sonraí náisiúnta méarlorg atá ann faoi láthair agus na húdaráis lárnacha a nascadh le ECRIS-TCN maille leis na costais arna dtabhú i dtaca le cur chun feidhme thagairt ECRIS a óstáil.

  Other costs shall be borne by the Member States, specifically the costs incurred by the connection of the existing national criminal records registers, fingerprints databases and the central authorities to ECRIS-TCN, as well as the costs of hosting the ECRIS reference implementation.

  Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726

 570. #1792750

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca leis an mbonneagar teorann náisiúnta atá ann cheana a chomhtháthú agus a cheangal leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta sin, agus i dtaca leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta a óstáil.

  Costs incurred in connection with the integration of the existing national infrastructures and their connection to the national uniform interfaces as well as in connection with hosting the national uniform interfaces shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 767/2008, (AE) 2016/399, (AE) 2017/2226, (AE) 2018/1240, (AE) 2018/1726 agus (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinntí 2004/512/CE agus 2008/633/CGB ón gComhairle

 571. #1793888

  Is ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a thitfidh na costais a thabhófar i dtaca leis na bonneagair teorann náisiúnta atá ann cheana a chomhtháthú agus a cheangal leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta sin, agus i dtaca leis na comhéadain aonfhoirmeacha náisiúnta a óstáil.

  Costs incurred in connection with the integration of the existing national infrastructures and their connection to the national uniform interfaces as well as in connection with hosting the national uniform interfaces shall be borne by the general budget of the Union.

  Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1726, (AE) 2018/1862 agus (AE) 2019/816

 572. #1803028

  Baintear úsáid as measúnuithe meántéarmacha go fadtéarmacha den chuid is mó chun ábhair imní leormhaitheasa a shainaithint agus chun measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le sásraí acmhainneachta, ach úsáidtear measúnaithe leormhaitheasa séasúracha chun foláireamh a thabhairt maidir le rioscaí gearrthéarmacha a d'fhéadfadh titim amach sna 6 mhí amach anseo ar dócha gurb é an toradh a bheidh orthu go mbeidh meath suntasach ar an staid i dtaca le soláthar leictreachais.

  Medium to long-term assessments are mainly used to identify adequacy concerns and to assess the need for capacity mechanisms whereas seasonal adequacy assessments are used to alert to short-term risks that might occur in the following six months that are likely to result in a significant deterioration of the electricity supply situation.

  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 573. #1818693

  Is iomchuí gur ar an mBallstát ar dá thionscnamh an tásc geografach, ar dhuine nádúrtha nó ar eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ar thairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 de a thitfidh na táillí a bheidh le híoc faoi Ionstraim na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin (“na Comhrialacháin”) as iarratas a chomhdú leis an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe nó faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin.

  It is appropriate that the fees to be paid under the Geneva Act and the Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the Lisbon Agreement (the ‘Common Regulations’) for filing an application with the International Bureau for the international registration of a geographical indication, as well as the fees to be paid in respect of other entries in the International Register and for the supply of extracts, attestations, or other information concerning the contents of that international registration, should be borne by the Member State in which the geographical indication originates, by a natural person or legal entity as referred to in point (ii) of Article 5(2) of the Geneva Act or by a beneficiary as defined in point (xvii) of Article 1 thereof.

  Rialachán (AE) 2019/1753 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

 574. #1818963

  Ba cheart a áireamh ar an measúnú leochaileachta measúnú ar threalamh, ar bhonneagar, ar fhoireann, ar bhuiséad agus ar acmhainní airgeadais na mBallstát agus ar a bpleananna teagmhasacha i dtaca le haghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna a d’fhéadfadh titim amach ag na teorainneacha seachtracha.

  The vulnerability assessment should include an assessment of the equipment, infrastructure, staff, budget and financial resources of Member States as well as their contingency plans to address possible crises at the external borders.

  Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624

 575. #1825237

  Is ar an Aontas a thitfidh na costais cheapadh, éadáil, shuiteáil agus chothabháil na gcomhpáirteanna de chuid an Aontais den chóras ríomhairithe agus costais leanúnacha oibriúcháin na gcomhpáirteanna sin de chuid an Aontais atá suiteáilte in áitreabh de chuid an Choimisiúin, nó in áitreabh fochonraitheora arna ainmniú ag an gCoimisiún.

  The Union shall bear the costs of the design, acquisition, installation and maintenance of the Union components of the computerised system and the ongoing operating costs of those Union components installed in Commission premises, or in those of a subcontractor designated by the Commission.

  Cinneadh (AE) 2020/263 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)

 576. #1825238

  Is ar na Ballstáit a thitfidh costais mhodhnú, leathnú agus oibriú na gcomhpháirteanna den chóras ríomhairithe nach de chuid an Aontais iad agus costais leanúnacha oibriúcháin na gcompháirteanna sin de chuid an Aontais atá suiteáilte in áitreabh dá gcuid, nó in áitreabh fochonraitheora arna ainmniú ag an mBallstát lena mbaineann.

  Member States shall bear the costs of modifying, extending and operating the non-Union components of the computerised system and the ongoing operating costs of those Union components installed in their premises, or in those of a subcontractor designated by the Member State concerned.

  Cinneadh (AE) 2020/263 ó Pharlaimint na Heorpa agus ón Gcomhairle an 15 Eanáir 2020 maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)

 577. #1840364

  Ionas go seachnófaí titim sna praghsanna sa mhargadh inmheánach agus go ndéanfar cásanna rótháirgthe a réiteach bunaithe ar réamh-mheastachán ar chothroime an tsoláthair, agus gealltanais an Aontais a thagann ó chomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE á gcur san áireamh, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena n-aistarraingítear ón margadh, do bhliain mhargaíochta tugtha, na cainníochtaí siúcra nó iseaglúcóis sin arna dtáirgeadh faoi chuótaí lena sáraítear an tairseach arna ríomh i gcomhréir le mír 2.

  To avoid price collapses in the internal market and to remedy situations of overproduction based on the forecast supply balance, and taking into account the commitments of the Union resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU, the Commission may adopt implementing acts withdrawing from the market, for a given marketing year, those quantities of sugar or isoglucose produced under quotas which exceed the threshold calculated in accordance with paragraph 2.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 578. #1845739

  Ina theannta sin, de réir mar a dhéantar caighdeánú ar an tionscal, amach anseo is dócha nach mbeidh an méid céanna feithiclí le húdarú, agus beidh titim bheag ar líon na n‑údaruithe dá bhrí sin.

  Furthermore, as the industry standardises, in future there are likely to be fewer types of vehicles to authorise, leading to a slight fall in the number of authorisations.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004

 579. #1850753

  I gcomparáid leis an méadú 43 % ar líon na gcásanna, níl ach méadú 22 % ar líon na mbreithiúna (ó 40 go 49) i gceist le seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh, má eisiatar an 7 bpost sin a aistreofar ón mBinse um Sheirbhís Shibhialta, nach gcuirfidh le cumas na Cúirte Ginearálta toisc go mbeidh an t-ualach oibre maidir le cásanna na seirbhíse sibhialta (idir 150 go 200 cás in aghaidh na bliana) ag titim ar an gCúirt Ghinearálta freisin ó 2016 ar aghaidh.

  Compared to an increase of the caseload by 43 %, the Council's position at first reading amounts to an additional increase in the number of judges by only 22 % (from 40 to 49), if one excludes the 7 posts transferred from the Civil Service Tribunal, which will be neutral as regards the capacity of the General Court since the workload for civil service cases (between 150 to 200 cases per year) will also fall upon the General Court from 2016.

  Ráiteas ar chúiseanna na Comhairle: Seasamh (AE) Uimh. 11/2015 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 580. #1644181

  chun go dtitfeadh dlíteanas cánach go cuí ar dhaoine

  to maintain the proper incidence of liability

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 581. #171193

  (2) I gcás go mbeidh teideal ann ar shochar breise den sórt sin i leith tréimhse a dtiteann cuid di roimh an gcéad Luan i mí Aibreán de bhliain sochair, agus cuid di ar an gcéad Luan i mí Aibreán de bhliain sochair, nó dá éis, is é a bheidh sa bhliain chánach ioncaim a fhorordaítear chun críche alt 75 (1) (a) den Acht an dara bliain chánach ioncaim dheireanach roimh thús na bliana sochair sin, más rud é gur mó tuillimh ináirithe seachtainiúla na mná sa bhliain chánach ioncaim sin ná a tuillimh ináirithe seachtainiúla sa bhliain chánach ioncaim dheireanach roimh thús na bliana sochair sin maidir le teideal i leith na coda sin de tréimhse ina n-áirítear an chéad Luan d'Aibreán na bliana sin nó dá éis sin.

  (2) Where entitlement to such additional benefit exists in respect of a period part of which is before and part of which includes or is after the first Monday in April in a benefit year, the income tax year prescribed for the purpose of section 75 (1) (a) of the Act shall be the second last income tax year before the beginning of that benefit year, where the reckonable weekly earnings of the woman in that income tax year are greater than her reckonable weekly earnings in the last income tax year before the beginning of that benefit year as respects entitlement for the part of the period including or after the first Monday in April in that year.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 582. #614270

  (2) Nuair a thagann duine ar an eolas go bhfuil leas i scaireanna lena mbaineann an t-alt seo faighte aige, nó go bhfuil scortha aige de leas a bheith aige iontu agus, tar éis na fála nó na diúscartha sin, gur mó leibhéal de réir céatadáin (de réir bhrí alt 69) a chuid leasa sa scairchaipiteal sin ná na leibhéil de réir céatadáin dá dtagraítear i bhfo-alt (3), nó go dtiteann sé faoina mbun sin. beidh sé, i dteannta an oibleagáid a bheith air nochtadh a dhéanamh a bhfuil sé faoina réir faoi alt 67, faoi oibleagáid freisin fógra a thabhairt don Mhalartán i dtaobh a leasa sna scaireanna tar éis na fála nó an scoir, de réir mar a bheidh.

  (2) Where a person becomes aware that he has acquired or ceased to have an interest in shares to which this section applies and, following that acquisition or disposal, the percentage level (within the meaning of section 69 ) of his interest in that share capital exceeds or falls below the percentage levels referred to in subsection (3), he shall, in addition to the obligation of disclosure to which he is subject under section 67 , be under an obligation to notify the Exchange of his interest in the shares following the acquisition or cessation, as the case may be.

  ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 583. #1047713

  “(i) nach mó ná seasca a sé agus dhá dtrian faoin gcéad de na muirir bhliantúla iasachta sin, má bhíonn an tAire sásta go bhfuil na tithe sin á n-úsáid i gcóir daoine a heasáitíodh de dheasca na teaghais a bhí acu a thitim nó a dhíthiú nó de dheasca aon oibríochtaí ag an údarás áitiúil sin faoi na hAchta sin nó faoi ailt 75 go 78 den Towns Improvement Clauses Act, 1847, arna gcorprú in aon achtachán, faoi alt 20 den Dublin Improvement Acts Amendment Act, 1864, nó faoi Chuid II den Dublin Corporation Act, 1890, nó go bhfuilid á n-úsáid i gcóir daoine atá i gcall athchóiríochta cónaithe ar chúiseanna sláinte, nó cúiseanna atruacha nó cúiseanna eile dá samhail sin mura bhféadfaí mar gheall ar dhála na ndaoine deiridh sin athchóiríocht chónaithe a chur ar fáil dóibh amhlaidh dá éagmais sin.”

  "(i) not exceeding sixty-six and two-thirds per cent of such annual loan charges, where the Minister is satisfied that such houses are used for the accommodation of persons displaced by the collapse or destruction of their former dwellings or by any operations of such local authority under the said Acts or sections 75 to 78 of the Towns Improvement Clauses Act, 1847, as incorporated with any enactment, section 20 of the Dublin Improvement Acts Amendment Act, 1864, or Part II of the Dublin Corporation Act, 1890, or are used for the accommodation of persons in need of re-housing on medical, compassionate or other similar grounds if the circumstances of such last mentioned persons would not permit them to be so re-housed otherwise."

  Uimhir 16 de 1952: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952

 584. #1517889

  (2) Nuair a thagann duine ar an eolas go bhfuil leas i scaireanna lena mbaineann an t-alt seo faighte aige, nó go bhfuil scortha aige de leas a bheith aige iontu agus, tar éis na fála nó na diúscartha sin, gur mó leibhéal de réir céatadáin (de réir bhrí alt 69) a chuid leasa sa scairchaipiteal sin ná na leibhéil de réir céatadáin dá dtagraítear i bhfo-alt (3), nó go dtiteann sé faoina mbun sin. beidh sé, i dteannta an oibleagáid a bheith air nochtadh a dhéanamh a bhfuil sé faoina réir faoi alt 67, faoi oibleagáid freisin fógra a thabhairt don Mhalartán i dtaobh a leasa sna scaireanna tar éis na fála nó an scoir, de réir mar a bheidh.

  (2) Where a person becomes aware that he has acquired or ceased to have an interest in shares to which this section applies and, following that acquisition or disposal, the percentage level (within the meaning of section 69) of his interest in that share capital exceeds or falls below the percentage levels referred to in subsection (3), he shall, in addition to the obligation of disclosure to which he is subject under section 67, be under an obligation to notify the Exchange of his interest in the shares following the acquisition or cessation, as the case may be.

  Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

 585. #1592815

  ...na réigiúin a bhfuil a bhforbairt tite ar gcúl

  ...of regions whose development is lagging behind

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 586. #1593716

  an costas maireachtála a thitim

  a fall in the cost of living

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 587. #1596469

  a thit ar lár agus a bhí curtha faoi bhraíd

  and which before lapsing stood referred

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 588. #1613050

  tite faoi bhun an leibhéil a bhí ceaptha dó

  has fallen below that envisaged

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 589. #1613088

  a bheith tite ar lár

  have lapsed

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 590. #1618411

  An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2006 do dhéanamh socrú maidir leis an dlí talún agus maidir le tíolacadh a athchóiriú agus a nuachóiriú, d’aisghairm achtachán atá tite as feidhm, neamhriachtanach nó gan tairbhe in imthosca nua-aimseartha, do leasú an Achta um Chlárú Teidil 1964 agus le haghaidh nithe gaolmhara

  LAND AND CONVEYANCING LAW REFORM BILL 2006 TO PROVIDE FOR THE REFORM AND MODERNISATION OF LAND LAW AND CONVEYANCING, TO REPEAL ENACTMENTS THAT ARE OBSOLETE, UNNECESSARY OR OF NO BENEFIT IN MODERN CIRCUMSTANCES, TO AMEND THE REGISTRATION OF TITLE ACT 1964 AND FOR RELATED MATTERS

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 591. #1618491

  a bheith tite ar lár

  lapse

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 592. #1630961

  billí a thit ar lár a chur ar ais ar Riar na Hoibre

  restoration of Lapsed Bills to Order Paper

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 593. #1631033

  de chionn an costas maireachtála a thitim

  resulting from a fall in the cost of living

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 594. #1635623

  titfidh na tairiscint nó an leasú sin ar lár

  such motion or amendment shall lapse

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 595. #1637983

  D’ainneoin aon ní sna Buan-Orduithe, maidir leis na Billí a thit ar an 31ú Dáil do lánscor, agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an tairiscint seo, go rachfar ar aghaidh leo ag tús na céime a bhí sroichte ag gach Bille roimh an lánscor mura sonraítear a mhalairt sa Sceideal.

  THAT, NOTWITHSTANDING ANYTHING IN STANDING ORDERS, THE BILLS WHICH LAPSED ON THE DISSOLUTION OF THE 31ST DÁIL, AND ARE SET OUT IN THE SCHEDULE TO THIS MOTION, SHALL BE PROCEEDED WITH AT COMMENCEMENT OF THE STAGE EACH BILL HAD REACHED PRIOR TO DISSOLUTION UNLESS SPECIFIED OTHERWISE IN THE SCHEDULE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 596. #1638020

  Go ndéanfar, de bhun Bhuan-Ordú 165, na Billí a thit ar lár ar an 31ú Dáil do lánscor, agus a leagtar amach sa Sceideal a ghabhann leis an tairiscint seo, a chur ar ais ar Riar na hOibre ag an gcéim a shonraítear sa Sceideal thíos.

  THAT, PURSUANT TO STANDING ORDER 165, THE BILLS WHICH LAPSED ON THE DISSOLUTION OF THE 31ST DÁIL, AND ARE SET OUT IN THE SCHEDULE TO THIS MOTION, SHALL BE RESTORED TO THE ORDER PAPER AT THE STAGE SPECIFIED IN THE SCHEDULE BELOW.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 597. #1643452

  na forálacha sin a bheith tite ar lár

  those provisions have lapsed

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 598. #1647524

  a bhí curtha faoi bhraíd sular thit sé ar lár

  which before lapsing stood referred

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 599. #1647575

  ..a thit ar lár

  which has lapsed

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 600. #1647576

  a thit ar lár

  which has lapsed

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 601. #1700630

  Beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha an Ordaithe seo amhail is dá mbeadh an t-ordú sin ón gCúirt dírithe ar pháirtí sa chúis nó san ábhar sin, ar an gcoinníoll i gcónaí go ndéanfaidh an páirtí a mbeidh an t-ordú sin á iarraidh aige an duine sin a shlánú i leith na gcostas uile a thabhóidh an duine sin le réasún dá dheasca sin, agus go measfar gur costais de chuid an pháirtí sin a dúradh, chun críocha Ordú 99, na costais sin a bheidh tite ar an bpáirtí sin.

  The provisions of this Order shall apply mutatis mutandis as if the said order of the Court had been directed to a party to the said cause or matter provided always that the party seeking such order shall indemnify such person in respect of all costs thereby reasonably incurred by such person and such costs borne by the said party shall be deemed to be costs of that party for the purposes of Order 99.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 602. #1702139

  I gcás ina mbeidh na foirmeacha sin infheidhme agus go n-úsáidfear aon fhoirmeacha eile nó foirmeacha níos fadálaí, titfidh aon chostais a thiocfaidh dá n-úsáid sin ar pháirtí a n-úsáide nó ní cheadófar na costais sin dó , mura rud é go n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

  Where such forms are applicable, any costs occasioned by the use of any other or more prolix forms shall be borne by or disallowed to the party using the same, unless the Court shall otherwise direct.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 603. #1704654

  I gcás ina mbeidh na foirmeacha sin infheidhme nó cuí, titfidh aon chostais a thiocfaidh d'aon fhoirmeacha eile, nó foirmeacha níos fadálaí, a úsáid ar an bpáirtí a bheidh á n-úsáid, nó dícheadófar na costais sin dó, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

  Where such forms are applicable or appropriate, any costs occasioned by the use of any other or more prolix forms shall be borne by, or disallowed to, the party using the same, unless the Court shall otherwise direct.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 604. #328426

  Ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún a shainiú an dtagann cineál bia ar leith nó cineál beatha ar leith faoi raon feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 agus go dtabharfaí de chumhacht dó freisin na tairseacha a ísliú maidir lena lua ar lipéid gur ann d’ábhar taismeach agus d’ábhar nach féidir a sheachaint go teicniúil agus ar ábhar é ina bhfuil orgánaigh ghéinmhodhnaithe, atá comhdhéanta d’orgánaigh ghéinmhodhnaithe nó a táirgeadh as orgánaigh ghéinmhodhnaithe, mar aon leis na tairseacha a ísliú maidir le hábhar géinmhodhnaithe taismeach agus nach féidir a sheachaint go teicniúil, agus dar tugadh measúnú riosca fabhrach, a bheith i mbia nó i mbeatha, agus chun bearta a ghlacadh maidir le ceanglais áirithe lipéadaithe agus faisnéise a thiteann ar oibreoirí agus ar oll-lónadóirí.

  The Commission should be empowered to define whether a type of food or feed falls within the scope of Regulation (EC) No 1829/2003, to lower the thresholds for the labelling of the adventitious and technically unavoidable presence of material which contains, consists of or is produced from genetically modified organisms and for the adventitious or technically unavoidable presence of genetically modified material which has benefited from a favourable risk assessment in food and feed, and to adopt measures regarding certain labelling and information requirements incumbent on operators and mass caterers.

  Rialachán (CE) Uimh. 298/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 maidir le bia géinmhodhnaithe agus beatha ghéinmhodhnaithe, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

 605. #492568

  “(1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go ndéantar innealra nó gléasra a ligean trí léas airgeadais (de réir bhrí alt 76D) le duine, a sheolann trádáil, ar na téarmaí é a bheith de cheangal ar an duine sin an t-innealra nó an gléasra a chothabháil agus a sheachadadh ar ais faoi dhea-bhail i ndeireadh an léasa, agus más rud é gur ar an duine sin go díreach a thiteann ualach caithimh agus cuimilte an innealra nó an ghléasra iarbhír, ansin, chun críocha ailt 283 agus 284, measfar gur thabhaigh an duine sin an caiteachas caipitiúil ar an innealra nó an gléasra a sholáthar agus nach aon duine eile a thabhaigh é agus measfar gur leis an duine sin an t-innealra nó an gléasra agus nach le haon duine eile é.”,

  “(1) Subject to subsection (3), where machinery or plant is let by means of a finance lease (within the meaning of section 76D) to a person, by whom a trade is carried on, on the terms of that person being bound to maintain the machinery or plant and deliver it over in good condition at the end of the lease, and if the burden of the wear and tear of the machinery or plant in fact falls directly on that person, then, for the purposes of sections 283 and 284, the capital expenditure on the provision of the machinery or plant shall be deemed to have been incurred by that person and not by any other person and the machinery or plant shall be deemed to belong to that person and not to any other person.”,

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 606. #1032462

  (1) déanfaidh an Bord, trí shliúsanna nó trí shásra eile a corprófar i ndamba na hAille, uisce-leibhéal an Locha Iochtair a rialú agus a rialáil, i dtreo nach raghaidh uisce-leibhéal an Locha Iochtair aon tráth thar 152.0 troigh nó mar sin os cionn D.O., ná nach dtitfidh aon tráth faoi bhun 147.0 troigh os cionn D.O., agus, faoi réir forál an Chomhaontuithe seo maidir leis na huisce-leibhéil faoi seach sna Locha, féadfaidh an Bord, gan bac gan chosc ón Aireacht, ná ó aon duine a mbeidh teideal aige ón Aireacht nó faoin Aireacht chun grinnill agus griain na Loch, úsáid a bhaint, chun leictreachas a ghiniúint, as sreabhadh an uisce ó na Locha tríd an gcainéal éaló, AR CHOINNÍOLL, ÁFACH, nach mbeidh ar an mBord aon tráth an t-uisce-leibhéal ag damba na hAille a thabhairt anuas faoi bhun 143.0 troigh os cionn D.O.

  (1) the Board shall control and regulate, by means of sluices or other machinery incorporated in the dam at Cliff, the water level of the Lower Lough, so that the water level of the Lower Lough shall not at any time exceed a level of 152.0 feet or thereabouts above O. D., nor at any time fall below a level of 147.0 feet above O. D., and, subject to the provisions of this Agreement as to the respective water levels of the Loughs, the Board may without let or hindrance on the part of the Ministry or any person deriving title from or under the Ministry to the bed and soil of the Loughs utilise for the generation of electricity the flow through the out-fall channel of water from the Loughs, PROVIDED HOWEVER that the Board shall not at any time be required to draw down the water level at the dam at Cliff below 143.0 feet above O. D.

  Uimhir 15 de 1950: ACHT SILTIN AGUS FORBARTHA NA hEIRNE, 1950

 607. #1039136

  (2) Má déantar sealbhán stoic, nó aon chuid de shealbhán stoic, in iasacht Rialtais, a chomhshó faoin Acht agus go bhfuil an stoc-shealbhóir ina dhuine atá ag seoladh gnótha arb é atá ann, go hiomlán nó go páirteach, tráchtáil urrús, ansin, má thugann an stoc-shealbhóir don chigire cánach, tráth nach déanaí ná deireadh na bliana measúnuithe díreach i ndiaidh na bliana measúnuithe ina dtitfidh an dáta fuascailte, fógra i scríbhinn gur mian leis go ndeighleálfaí leis amhlaidh, deighleálfar leis, chun críocha na nAcht Cánach Ioncaim, amhail is gur athraigh sé a infheistíocht ar an dáta fuascailte ach, mura dtuga sé aon fhógra den tsórt sin, deighleálfar leis chun na gcríocha sin, an uair sin agus ina dhiaidh sin, amhail is nár athraigh sé a infheistíocht, agus sa chás sin déanfar an fáltas as aon réadú ina dhiaidh sin ar an iomlán, nó ar aon chuid, den tsealbhán san iasacht nua (agus measfar, chun críocha na forála seo, go bhfolaíonn an sealbhán sin aon stoc a bheas eisithe mar bhónas i leith an chomhshó), maraon le haon chomaoin bhreise, nó leis an gcuid iomchuí d'aon chomaoin bhreise, a bheas faighte aige i ndáil leis an gcomhshó, d'áireamh mar fháltas as réadú ar iomlán an tsealbháin bhunaidh nó ar an gcuid iomchuí dhe.

  (2) Where a holding, or part of a holding, of stock of a Government loan is converted under the Act and the stockholder is a person who is carrying on a trade which consists wholly or partly in dealing in securities, the stockholder shall, if he gives notice in writing to the inspector of taxes, not later than the end of the year of assessment next following the year of assessment in which the redemption date falls, that he desires to be so treated, be treated for the purposes of the Income Tax Acts as having changed his investment on the redemption date, but if he gives no such notice, he shall be for those purposes treated, both then and thereafter, as not having changed his investment, and in that case the produce of any subsequent realisation of the whole or any part of the holding of the new loan (which holding shall, for the purpose of this provision, be deemed to include any stock issued by way of bonus in respect of the conversion) together with any additional consideration, or the appropriate part of any additional consideration, received by him in connection with the conversion, shall be treated as the produce of the realisation of the whole or the appropriate part of the original holding.

  Uimhir 15 de 1951: AN tACHT AIRGEADAIS, 1951

 608. #1228861

  (2) Má dhéantar sealbhán stoic, nó aon chuid de shealbhán stoic, in iasacht Rialtais, a chomhshó faoin Acht agus gur duine an stocshealbhóir duine a sheolann gnó arb é atá ann, go hiomlán nó go páirteach, déileáil in urrúis, ansin, má thugann an stocshealbhóir don chigire, tráth nach déanaí ná deireadh na bliana measúnachta díreach i ndiaidh na bliana measúnachta ina dtitfidh an dáta fuascailte, fógra i scríbhinn gur mian leis go ndéileálfaí leis amhlaidh, déileálfar leis, chun críocha an Achta seo, amhail is gur athraigh sé a infheistíocht ar an dáta fuascailte ach, mura dtabharfaidh sé aon fhógra den sórt sin, déileálfar leis chun na gcríocha sin, an uair sin agus ina dhiaidh sin, ionann is dá mba nár athraigh sé a infheistíocht, agus sa chás sin déanfar an toradh ó aon réadú ina dhiaidh sin ar an iomlán, nó ar aon chuid, den sealbhán den iasacht nua (agus measfar, chun críocha na forála seo, go bhfolaíonn an sealbhán sin aon stoc a eisíodh mar bhónas i leith an chomhshó), mar aon le haon chomaoin bhreise, nó leis an gcuid iomchuí d'aon chomaoin bhreise, a fuair sé i ndáil leis an gcomhshó, a áireamh mar an toradh ó iomlán an tsealbháin bhunaidh nó an chuid iomchuí de a réadú.

  (2) Where a holding, or part of a holding, of stock of a Government loan is converted under the Act and the stockholder is a person who is carrying on a trade which consists wholly or partly in dealing in securities, the stockholder shall, if he gives notice in writing to the inspector, not later than the end of the year of assessment next following the year of assessment in which the redemption date falls, that he desires to be so treated, be treated for the purposes of this Act as having changed his investment on the redemption date, but if he gives no such notice, he shall be for those purposes treated, both then and thereafter, as not having changed his investment, and in that case the produce of any subsequent realisation of the whole or any part of the holding of the new loan (which holding shall, for the purpose of this provision, be deemed to include any stock issued by way of bonus in respect of the conversion) together with any additional consideration, or the appropriate part of any additional consideration, received by him in connection with the conversion, shall be treated as the produce of the realisation of the whole or the appropriate part of the original holding.

  Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

 609. #1463340

  (2) (a) D'ainneoin fho-ailt (1) agus (6) d'alt 116 agus alt 117, más rud é, in aon tréimhse chuntasaíochta ar laistigh den tréimhse ón 1ú lá d'Eanáir, 1989, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2000, a thiteann sí, go dtabhóidh an chuideachta ghéillteach caillteanas ó dhíol earraí nó barrachas muirear ar ioncam a íocadh chun críche earraí a dhíol, féadfar an caillteanas sin nó an barrachas sin a fhritháireamh, chun críocha cánach corparáide, in aghaidh ioncam ó thrádáil de chuid na cuideachta éilimh dá tréimhse chuntasaíochta chomhréire go feadh méid an ioncaim sin nó más lú é, go feadh méid an ioncaim ó dhíol earraí i gcúrsa na trádála, ach ní thabharfar aon fhaoiseamh eile maidir leis an gcaillteanas sin nó leis an mbarrachas sin d'aon chuideachta seachas an chuideachta ghéillteach.

  (2) ( a ) Notwithstanding subsections (1) and (6) of section 116 and section 117, if, in any accounting period falling within the period from the 1st day of January, 1989, to the 31st day of December, 2000, the surrendering company incurs a loss from the sale of goods or an excess of charges on income paid for the purpose of the sale of goods, that loss or excess may be set off for the purposes of corporation tax against income from a trade of the claimant company for its corresponding accounting period to the extent of that income or, if it is less, to the extent of the income from the sale of goods in the course of the trade, but no other relief shall be given in respect of that loss or excess to a company other than the surrendering company.

  Uimhir 12 de 1988: AN tACHT AIRGEADAIS, 1988

 610. #657723

  D'fhonn aghaidh a thabhairt go héifeachtúil agus go héifeachtach ar bhagairtí go suaithfí an margadh, bagairtí arb é ardú suntasach nó titim shuntasach i bpraghsanna ar an margadh inmheánach nó seachtrach is cúis leo nó imeachtaí nó tosca eile lena ndéanfar na margaí a shuaitheadh go suntasach nó go mbaineann bagairt leo go suaithfí na margaí, ar dócha go leanfaidh an staid sin nó a cuid éifeachtaí ar an margadh ar aghaidh nó go rachaidh siad chun donais, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227 i ndáil leis na beartais gá chun aghaidh a thabhairt ar staid an mhargaidh, agus aon oibleagáid atá mar thoradh ar na comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE á n-urramú ar choinníoll go bhfuil an chuma air nach dealraíonn aon bhearta eile atá ar fáil faoin Rialachán seo leordhóthanach.

  In order to react efficiently and effectively against threats of market disturbance caused by significant price rises or falls on internal or external markets or other events and circumstances significantly disturbing or threatening to disturb the market, where that situation, or its effects on the market, is likely to continue or deteriorate, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 to take the measures necessary to address that market situation, while respecting any obligations resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU and provided that any other measures available under this Regulation appear to be insufficient.

  Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)

 611. #1103997

  (7) Faoi réir fo-alt (1) agus (2), aon imeacht (lena n-áirítear eadráin) nó cúis chaingin a bheidh ar feitheamh nó a bheidh ann díreach roimh an dáta aistrithe ag an mBord amach nó ina choinne, ní thitfidh sí ar lár ná ní scoirfear de ná ní dhéanfar dochar di ar aon slí de dhroim aon ní san Acht seo, ach féadfaidh an Bord leanúint leis an imeacht nó an chúis chaingin agus í a chur i bhfeidhm nó féadfar sin a dhéanamh i gcoinne an Bhoird amhail mar d'fhéadfadh an Bord amach sin a dhéanamh nó d'fhéadfaí sin a dhéanamh i gcoinne an Bhoird amach dá mba nár ritheadh an tAcht seo, ach ní fhéadfar dul ar aghaidh léi thairis sin ná ar aon slí eile.

  (7) Subject to subsections (1) and (2), a proceeding (including an arbitration) or cause of action pending or existing immediately before the transfer date by or against the outgoing Board shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of anything in this Act, but the proceeding or cause of action may be continued and enforced by or against the Board as it might have been by or against the outgoing Board if this Act had not been passed, but not further or otherwise.

  Uimhir 20 de 1958: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1958

 612. #1591574

  — gur chuir beartais bhuiséadacha an Rialtais le slánú na gcúinsí fioscacha agus chonachtas titim san easnamh bunúsach buiséid ó €18 billiún (nó 11 faoin gcéad de OTI) sa bhliain 2010 go dtí beagán os cionn €5 billiún (nó 2.7 faoin gcéad de OTI) sa bhliain 2015, agus laghdú sa chóimheas fiachas-le-OTI ó 123 faoin gcéad de OTI sa bhliain 2013 go dtí faoi bhun 109 faoin gcéad sa bhliain 2015; agus

  — THE GOVERNMENT’S BUDGETARY POLICIES HAVE CONTRIBUTED TO A TURNAROUND IN THE FISCAL POSITION WITH THE UNDERLYING BUDGET DEFICIT FALLING FROM €18 BILLION (OR 11 PER CENT OF GDP) IN 2010 TO JUST OVER €5 BILLION (OR 2.7 PERCENT OF GDP) IN 2015 WITH THE DEBT-TO-GDP RATIO DECLINING FROM 123 PER CENT OF GDP IN 2013 TO BELOW 109 PER CENT IN 2015; AND

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 613. #1596899

  Aon Bhille a thitfidh ar lár

  any Bill which lapses

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 614. #1596976

  is ar an sealbhóir a thitfidh aon chaillteanas

  any loss or gain shall be borne by the holder

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 615. #1598974

  a thitfidh; a bhí de mhuirear ar..

  borne

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 616. #1604795

  Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí fiontair inmharthana a fhorbairt, deiseanna turasóireachta a fheabhsú, gnó talmhaíochta a chur chun cinn agus a ghríosadh agus poist a chruthú chun stad a chur leis an titim sa daonra agus chun pobail tuaithe a chaomhnú.

  DEVELOPING SUSTAINABLE ENTERPRISES, IMPROVING TOURISM OPPORTUNITIES, PROMOTING AND ENCOURAGING AGRIBUSINESS AND CREATING JOBS ARE CRUCIAL IN HALTING POPULATION DECLINE AND IN SUSTAINING RURAL COMMUNITIES.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 617. #1618493

  titim ar lár

  lapse

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 618. #1623044

  a thabhairt dá haire go bhfuil cóimheas fiachas-le-hOlltáirgeacht Intíre (OTI) náisiúnta na hÉireann ag dul i laghad go mear, mar gheall ar fhás eacnamaíoch agus ar spriocanna buiséadacha a bheith á mbaint amach go leanúnach, go bhfuil an costas atá ar fhónamh a dhéanamh ar an bhfiachas náisiúnta ag titim go comhsheasmhach agus nach aon bhaol córasach don gheilleagar an córas baincéireachta;

  NOTES THAT THE IRISH NATIONAL DEBT-TO-GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) RATIO CONTINUES TO FALL AT A RAPID PACE, DUE TO ECONOMIC GROWTH AND CONTINUED ACHIEVEMENT OF BUDGETARY TARGETS, THE COSTS OF SERVICING THE NATIONAL DEBT HAVE CONSISTENTLY BEEN DECLINING AND THE BANKING SYSTEM POSES NO SYSTEMIC THREAT TO THE ECONOMY;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 619. #1626147

  —an dul chun cinn atá déanta chun úsáid tháirgiúil a bhaint athuair as teaghaisí údarás áitiúil, ar seachadadh 5, 000 acu le linn na tréimhse dhá bhliana 2014/2015, as a d’eascair titim shuntasach i líon na dtithe sóisialta folmha;

  —PROGRESS MADE IN BRINGING LOCAL AUTHORITY DWELLINGS BACK INTO PRODUCTIVE USE, WITH 5, 000 DELIVERED OVER THE TWO-YEAR PERIOD 2014/2015, RESULTING IN A MARKED FALL IN THE NUMBER OF VACANT SOCIAL HOUSES;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 620. #1628381

  Tá an t-iompar poiblí ina snáth an-tábhachtach d’inneach an tsaoil shóisialta faoin tuath in Éirinn. Cuireann sé seirbhís riachtanach ar fáil trína ndéantar pobail iargúlta scaipthe a cheangal le chéile agus forbairt chothramasach a éascú, cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus stad a chur leis an titim sa daonra.

  PUBLIC TRANSPORT PLAYS A VITAL ROLE IN THE SOCIAL FABRIC OF RURAL IRELAND, PROVIDING A NECESSARY SERVICE, LINKING REMOTE AND DISPERSED COMMUNITIES AND AIDING BALANCED DEVELOPMENT, PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND HALTING POPULATION DECLINE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 621. #1639093

  —go ndearna an an turnamh geilleagair agus titim an bhoilscithe sa mhargadh maoine dochar mór don earnáil foirgníochta agus don mhargadh tithíochta; agus

  —THE CONSTRUCTION SECTOR AND THE HOUSING MARKET WERE VERY HEAVILY AFFECTED BY THE ECONOMIC DOWNTURN AND THE BURSTING OF THE PROPERTY BUBBLE; AND

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 622. #1639916

  —go mbunófar tascfhórsa ar aon dul leis an mBord Comhairleach um Árachas Gluaisteán, a raibh rath air agus ar tharla titim mhór i gcostais árachais anuas go dtí an bhliain 2013 mar gheall air:

  —THE ESTABLISHMENT OF A TASK FORCE ALONG THE LINES OF THE SUCCESSFUL MOTOR INSURANCE ADVISORY BOARD, WHICH LED TO A CONSIDERABLE FALL IN INSURANCE COSTS UP TO 2013:

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 623. #1699895

  Aon chostais a thiocfaidh d'aon fhoirmeacha toghairme nó formhuinithe orthu a úsáid, seachas na foirmeacha, nó níos liosta ná na foirmeacha, a fhorordaítear sna Rialacha seo, is ar an bpáirtí a bheidh á n-úsáid a thitfidh siad, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

  Any costs occasioned by the use of any forms of summonses or of indorsements thereon, other or more prolix than the forms in these Rules prescribed shall be borne by the party using the same, unless the Court shall otherwise direct.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 624. #1702059

  Má fhaightear ordú le foriarratas gan fógra cuí do na páirtithe freasúracha, cealófar an t-ordú sin, ar na páirtithe ar cheart go mbeifí tar éis an fógra a sheirbheáil orthu dá iarraidh sin; agus, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, is ar an bpáirtí a mbeidh an t-ordú sin faighte aige a thitfidh caiteachas cealaithe an ordaithe sin agus an caiteachas a thiocfaidh ón gcealú sin.

  If an order be obtained on motion without due notice to the opposite parties, such order shall be rescinded on the application of the parties upon whom the notice should have been served; and the expense of and arising from the rescinding of such order shall fall on the party who obtained it, unless the Court shall otherwise direct.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 625. #1841195

  D'fhonn aghaidh a thabhairt go héifeachtúil agus go héifeachtach ar bhagairtí go suaithfí an margadh, bagairtí arb é ardú suntasach nó titim shuntasach i bpraghsanna ar an margadh inmheánach nó seachtrach is cúis leo nó imeachtaí nó tosca eile lena ndéanfar na margaí a shuaitheadh go suntasach nó go mbaineann bagairt leo go suaithfí na margaí, ar dócha go leanfaidh an staid sin nó a cuid éifeachtaí ar an margadh ar aghaidh nó go rachaidh siad chun donais, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 227 i ndáil leis na beartais gá chun aghaidh a thabhairt ar staid an mhargaidh, agus aon oibleagáid atá mar thoradh ar na comhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE á n-urramú ar choinníoll go bhfuil an chuma air nach dealraíonn aon bhearta eile atá ar fáil faoin Rialachán seo leordhóthanach.

  In order to react efficiently and effectively against threats of market disturbance caused by significant price rises or falls on internal or external markets or other events and circumstances significantly disturbing or threatening to disturb the market, where that situation, or its effects on the market, is likely to continue or deteriorate, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 227 to take the measures necessary to address that market situation, while respecting any obligations resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU and provided that any other measures available under this Regulation appear to be insufficient.

  NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN

 626. #1702002

  Má loiceann ceachtar páirtí sa chúis cóip den fhreagra, den fhreagra ar an bhfreagra nó den phléadáil eile a chomhdú nó a sheachadadh, nó é nó í a athrú nó a leasú, nó cóip d'aon phléadáil athraithe nó leasaithe a sheachadadh, laistigh den tréimhse ama a bheidh lamháilte chuige sin, ní bheidh an páirtí ar ar chóir an chóip den fhreagra sin, den fhreagra sin ar an bhfreagra nó den phléadáil eile sin, nó den phléadáil athraithe nó leasaithe sin, a sheachadadh faoi cheangal í a ghlacadh, agus ní chomhdófar an freagra sin, an freagra sin ar an bhfreagra nó an phléadáil eile sin, nó ní dhéileálfar leis nó léi mar fhreagra nó pléadáil a mbeifear tar éis é nó í a chomhdú nó ní mheasfar é nó í a bheith comhdaithe, nó ní athrófar nó ní leasófar é nó í, ach amháin le hordú ón gCúirt. Is ar an bpáirtí a mbeidh an t-ordú sin á iarraidh aige a thitfidh costas fála an ordaithe, mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt.

  If either party in the cause fail to file or deliver a copy of the answer, reply, or other pleading, or to alter or amend the same, or to deliver a copy of any altered or amended pleading, within the time allowed for the purpose, the party to whom the copy of such answer, reply, or other pleading or altered or amended pleading, ought to have been delivered, shall not be bound to receive it, and such answer, reply, or other pleading, shall not be filed, or be treated or considered as having been filed, or be altered or amended, unless by order of the Court. The expense of obtaining such order shall fall on the party applying for it, unless the Court shall otherwise direct.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.