Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

43 toradh in 11 doiciméad

 1. #226719

  ciallaíonn "Coinbhinsiún na Háige" Coinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch;

  "The Hague Convention" means the Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters;

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 2. #226748

  I gcásanna ina bhfuil feidhm ag Coinbhinsiún na Háige

  In cases where The Hague Convention applies

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 3. #227697

  ciallaíonn "Coinbhinsiún na Háige" Coinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch.

  "The Hague Convention" means the Hague Convention of 15th November, 1965 on the Sevice Abroad of Judicial and Extrjudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 4. #227733

  Coinbhinsiún na Háige

  The Hague Convention

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 5. #436583

  Feidhm dlí le bheith ag Coinbhinsiún na Háige.

  Hague Convention to have force of law.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 6. #436948

  Rialacháin a bhaineann le Coinbhinsiún na Háige.

  Regulations relating to Hague Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 7. #437154

  ciallaíonn “stát conarthach” stát, seachas aon stát a bhfuil agóid i dtaobh a aontachais le Coinbhinsiún na Háige déanta ag an Stát de bhun Airteagal 44 (a bhaineann le haontachas le Coinbhinsiún na Háige), ar tháinig Coinbhinsiún na Háige i bhfeidhm maidir leis de réir Airteagal 46 agus léifear é ionas go mbeidh éifeacht leis an Acht seo i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  “contracting state” means a state, other than any state to whose accession to the Hague Convention the State has raised an objection pursuant to Article 44 (which relates to accession to the Hague Convention), in respect of which the Hague Convention has entered into force in accordance with Article 46 and shall be read so that this Act shall have effect in relation to—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 8. #437219

  9.—Tá feidhm dlí sa Stát ag Coinbhinsiún na Háige.

  9.—The Hague Convention has the force of law in the State.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 9. #438869

  Airteagal 44 — Aontachas le Coinbhinsiún na Háige.

  Article 44 — Accession to Hague Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 10. #438932

  Feidhm dlí le bheith ag Coinbhinsiún na Háige.

  Hague Convention to have force of law.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 11. #439072

  Rialacháin a bhaineann le Coinbhinsiún na Háige.

  Regulations relating to Hague Convention.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 12. #564448

  ciallaíonn ‘‘Coinbhinsiún na Háige’’ Coinbhinsiún na Háige dar dáta an 15 Samhain, 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch.

  “The Hague Convention” means the Hague Convention of 15th November, 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 13. #564485

  Coinbhinsiún na Háige

  The Hague convention.

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

 14. #1640404

  coinbhinsiún na Háige

  the Hague convention

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1896217

  Maidir le hábhair a bhfuil feidhm aige maidir leo, beidh forlámhas ag an Rialachán seo ar fhorálacha eile atá i gcomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó i socruithe déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit, agus go háirithe Coinbhinsiún na Háige an 1 Márta 1954 maidir le Nós Imeachta Sibhialta agus Coinbhinsiún na Háige an 18 Márta 1970 maidir le Fianaise a Ghlacadh ar an gCoigríoch in Ábhair Shibhialta nó Thráchtála, sa chaidreamh idir na Ballstáit ar páirtithe iad iontu.

  This Regulation shall prevail in relation to matters to which it applies over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular the Hague Convention of 1 March 1954 on Civil Procedure and the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, in relations between the Member States party thereto.

  Rialachán (AE) 2020/1783 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2020 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát le linn fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó thráchtála (fianaise a ghlacadh) (athmhúnlú)

 16. #283224

  (ii) staidéar ar éifeachtaí Airteagal 28 den Rialachán seo i dtaca le Coinbhinsiún na Háige an 4 Bealtaine 1971 maidir leis an dlí is infheidhme maidir le taismí bóthair.

  (ii) a study on the effects of Article 28 of this Regulation with respect to the Hague Convention of 4 May 1971 on the law applicable to traffic accidents.

  Rialachán (CE) Uimh. 864/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí neamhchonarthacha ("An Róimh II")

 17. #284632

  [9] Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Dhoiciméid Bhreithiúnacha agus Sheachbhreithiúnacha in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála a Sheirbheáil thar lear.

  [9] Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 18. #232303

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 19. #232330

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Document in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 20. #437220

  10.—(1) Tabharfar aird bhreithiúnach ar an tuarascáil mhíniúcháin a d’ullmhaigh G. Parra-Aranguren i ndáil le Coinbhinsiún na Háige, ar cuireadh cóip di i Leabharlann an Oireachtais.

  10.—(1) Judicial notice shall be taken of the explanatory report prepared by G. Parra-Aranguren in relation to the Hague Convention, a copy of which has been placed in the Oireachtas Library.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 21. #437736

  67.—(1) Tá éifeacht le fo-ailt (2) go (5) chun Coinbhinsiún na Háige a chur chun feidhme sa Stát.

  67.—(1) For the purposes of the application of the Hague Convention in the State, subsections (2) to (5) have effect.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 22. #437777

  (5) Tabharfar aird bhreithiúnach ar chomhaontú, nó ar chomhaontú leasaithe, faoi mhír (2) d’Airteagal 39 (lena ndéantar foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe a rialaítear le Coinbhinsiún na Háige).

  (5) Judicial notice shall be taken of an agreement, or an amended agreement, under paragraph (2) of Article 39 (which makes provision for international instruments on matters governed by the Hague Convention).

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 23. #438498

  153.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht alt 150, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun a chumasú lánéifeacht a bheith leis an Acht seo agus le Coinbhinsiún na Háige.

  153.—(1) Without prejudice to the generality of section 150, the Minister may make regulations for the purpose of enabling this Act and the Hague Convention to have full effect.

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 24. #1280944

  ciallaíonn “stát chonradh na Háige” stát ina bhfuil Coinbhinsiún na Háige i bhfeidhm de thuras na huaire;

  "Hague contracting state" means a state in which the Hague Convention is for the time being in force;

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 25. #1600431

  An tOrdú fán Acht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta,1991(Stáit Chonarthacha) (Coinbhinsiún na Háige), 1997 (I.R. Uimh. 123 de 1997).

  CHILD ABDUCTION AND ENFORCEMENT OF CUSTODY ORDERS ACT, 1991 (CONTRACTING STATES) (HAGUE CONVENTION) ORDER, 1997 (S.I. NO. 123 OF 1997).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1612827

  Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch

  Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters; The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1631655

  Rialacha na nUaschúirteanna (An tAcht um Roghnú Cúirte (Coinbhinsiún na Háige), 2015), 2016 (I.R. Uimh. 161 de 2016).

  RULES OF THE SUPERIOR COURTS (CHOICE OF COURT (HAGUE CONVENTION) ACT 2015) 2016 (S.I. NO. 161 OF 2016).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #284590

  1. Sna hábhair a bhfuil feidhm aige maidir leo, beidh forlámhas ag an Rialachán seo ar na forálacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó sna socruithe déthaobhacha nó iltaobhacha a chuir na Ballstáit i gcrích, agus go háirithe Airteagal IV den Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún na Bruiséile 1968, agus Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965.

  1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States, and in particular Article IV of the Protocol to the Brussels Convention of 1968 and the Hague Convention of 15 November 1965.

  Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

 29. #226771

  D’ainneoin fhorálacha riail 10 (1) den Ordú seo, féadfaidh an chúirt breithiúnas a thabhairt fiú amháin mura mbeidh aon deimhniú seirbheála nó seachadta mar a fhoráiltear le Coinbhinsiún na Háige faighte, má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go huile—

  Notwithstanding the provisions of rule 10 (1) hereof, the court may give judgment even if no certificate of service or delivery as provided by The Hague Convention has been received, if all the following conditions are fulfilled—

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 30. #228287

  (1) Beidh feidhm ag forálacha Choinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch (dá ngairtear Coinbhinsiún na Háige anseo ina dhiaidh seo) maidir le himeachtaí a thionscnófar sa Chúirt Dúiche de bhua na gCoinbhinsiún.

  (1) The provisions of The Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters (hereinafter referred to as The Hague Convention) shall apply to proceedings brought in the District Court by virtue of the Conventions.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 31. #228327

  (6) D’ainneoin fhorálacha fhomhír (5) thuas, féadfaidh an Chúirt breithiúnas a thabhairt fiú mura mbeidh aon deimhniú seirbheála nó seachadta mar a fhoráiltear le Coinbhinsiún na Háige faighte, má chomhalltar na coinníollacha go léir atá liostaithe san Airteagal sin 15 (mar atá leagtha amach in Ordú 11, riail 11, de na Rialacha seo).

  (6) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (5) above, the Court may give judgment even if no certificate of service or delivery as provided for by The Hague Convention has been received, if all the conditions listed in the said Article 15 (as set out in Order 11 rule 11 of these Rules) are fulfilled.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 32. #232352

  *An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988; *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965.

  *The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988;*The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 33. #232400

  *Coinbhinsiún na Háige ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, a síníodh sa Háig an 15ú lá de Shamhain, 1965. agus maidir le:Alt 7 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (NaComhphobail Eorpacha), 1988 *(arna chur chun feidhme le halt 11 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas, 1993).

  *The Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters signed at The Hague on the 15th day of November, 1965.and in the matter of Section 7 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act, 1988 *(as applied by section 11 of the Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act, 1993 ).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 34. #437155

  (a) más rud é gur dhearbhaigh stát conarthach faoi Airteagal 45 (lena ndéantar foráil speisialta do stáit a bhfuil 2 aonad críche nó níos mó acu) go mbeidh feidhm ag Coinbhinsiún na Háige maidir le haonad críche amháin nó níos mó laistigh den stát sin, an t-aonad sin nó na haonaid sin, agus

  (a) if a contracting state has declared under Article 45 (which makes special provision for states with 2 or more territorial units) that the Hague Convention shall extend to one or more than one territorial unit within that state, that unit or those units, and

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 35. #437167

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na Háige” an Coinbhinsiún um Chosaint Leanaí agus Comhar i leith Uchtála idir Tíortha, 1993, agus a bhfuil an téacs de, faoi réir fho-alt (3), leagtha amach mar áis tagartha i Sceideal 2;

  “Hague Convention” means the Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption, 1993, the text of which, subject to subsection (3), is set out for convenience of reference in Schedule 2;

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 36. #1280946

  ciallaíonn “Coinbhinsiún na Háige” an Coinbhinsiún chun Cosc a chur le hUrghabháil Neamhdhleathach Aerárthach a rinneadh sa Háig an 16ú lá de Nollaig, 1970, agus a bhfuil a théacs leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

  "the Hague Convention" means the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft done at The Hague on the 16th day of December, 1970, of which the text is set out in the Second Schedule to this Act;

  Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973

 37. #1626445

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear de Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Casacstáine le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 368 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF KAZAKHSTAN TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 368 [AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 38. #1626446

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Bhallstáit áirithe glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach le haontachas Phoblacht na Cóiré leis Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir le Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí. COM (2016) 372 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING CERTAIN MEMBER STATES TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF KOREA TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 372 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 39. #1626459

  Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear do Phoblacht na hOstaire agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas Pheiriú le Coinbhinsiún na Háige 1980 maidir leis na Gnéithe Sibhialta d’Fhuadach Idirináisiúnta Leanaí. COM (2016) 367 [AGUS]

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AUTHORISING THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND ROMANIA TO ACCEPT, IN THE INTEREST OF THE EUROPEAN UNION, THE ACCESSION OF PERU TO THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION. COM (2016) 367[AND]

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 40. #1641872

  An Bille um Chosaint Leanaí(Coinbhinsiún na Háige), 1998 do thabhairt feidhm dlí don Choinbhinsiún ar dhlínse, ar an dlí infheidhme, ar aithint, ar fhorghníomhú agus ar chomhoibriú i leith freagrachta tuismitheoirí agus bearta chun leanaí a chosaint,a síníodh sa Háig an 19ú lá de Dheireadh Fómhair,1996,do leasú ailt 14 agus 30 den Acht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta,1991, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe iarmhartacha agus nithe gaolmhara.

  THE PROTECTION OF CHILDREN(HAGUE CONVENTION) BILL, 1998. TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN, SIGNED AT THE HAGUE ON THE 19TH DAY OF OCTOBER, 1996, TO AMEND SECTIONS 14 AND 30 OF THE CHILD ABDUCTION AND ENFORCEMENT OF CUSTODY ORDERS ACT, 1991, AND TO PROVIDE FOR CONSEQUENTIAL AND RELATED MATTERS.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 41. #1861620

  Tugann an tAontas dá aire go bhfuil sé de mheon ag an Ríocht Aontaithe aontú le Coinbhinsiún na Háige maidir le Cothabháil, 2007, a bhfuil sí faoina cheangal faoi láthair dá bharr a ballraíochta san Aontas.

  The Union notes the United Kingdom’s intention to accede to the 2007 Hague Maintenance Convention to which it is currently bound through its Union membership.

  Dearbhú polaitiúil lena leagtar amach an creat don chaidreamh sa todhchaí idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire

 42. #1896728

  Ba cheart forlámhas a bheith ag an Rialachán seo ar na forálacha atá i gcomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó i socraithe déthaobhacha nó iltaobhacha, arna dtabhairt i gcríoch ag na Ballstáit, a bhfuil an raon feidhme céanna acu leis an Rialachán seo, go háirithe Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Breithiúnach agus Seachbhreithiúnach in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch sa chaidreamh idir na Ballstáit is páirtí dó.

  This Regulation should prevail over the provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the Member States that have the same scope of application as this Regulation, in particular the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters in relations between the Member States party thereto.

  Rialachán (AE) 2020/1784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2020 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil sna Ballstáit in ábhair shibhialta nó thráchtála (doiciméid a sheirbheáil) (athmhúnlú)

 43. #1896955

  Maidir le hábhair a bhfuil feidhm aige maidir leo, beidh forlámhas ag an Rialachán seo ar fhorálacha eile atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó sna socruithe déthaobhacha nó iltaobhacha arna dtabhairt i gcrích ag Ballstáit, agus go háirithe Coinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Breithiúnach agus Seachbhreithiúnach in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, i gcaidrimh idir na Ballstáit ar páirtithe iad iontu.

  This Regulation shall prevail in relation to matters to which it applies over other provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by Member States, and in particular the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, in relations between the Member States party thereto.

  Rialachán (AE) 2020/1784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2020 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil sna Ballstáit in ábhair shibhialta nó thráchtála (doiciméid a sheirbheáil) (athmhúnlú)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.