Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

49 toradh in 26 doiciméad

 1. #321451

  TAR ÉIS AN COMHAONTÚ IDIRINSTITIÚIDEACH SEO A DHÉANAMH:

  HAVE CONCLUDED THIS INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT:

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 2. #321454

  Déileálann an Comhaontú Idirinstitiúideach seo le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair, i.e.

  This Interinstitutional Agreement deals with access by the European Parliament to sensitive information, i.e.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 3. #322473

  comhaontú idirinstitiúideach an 3 Meitheamh 2008 idir an Pharlaimint agus an Coimisiún ar nósanna imeachta coisteolaíochta;

  the interinstitutional agreement of 3 June 2008 between Parliament and the Commission on comitology procedures;

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 4. #696803

  Comhaontú Idirinstitiúideach

  Interinstitutional Agreement

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 5. #696819

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 — Modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil [1];Comhaontú Idirinstitiúideach an 22 Nollaig 1998 maidir le treoirlínte coiteanna i dtaca le cáilíocht dréachtaithe reachtaíocht an Chomhphobail [2];Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha dlí [3];Comhdhearbhú an 13 Meitheamh 2007 maidir le socruithe praiticiúla um an nós imeachta comhchinnteoireachta [4];Comhdhearbhú Polaitiúil an 27 Deireadh Fómhair 2011 ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin [5],TAR ÉIS AN COMHAONTÚ SEO A GHLACADH:

  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 –Accelerated working method for official codification of legislative texts [1];Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation [2];Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts [3];Joint Declaration of 13 June 2007 on practical arrangements for the codecision procedure [4];Joint Political Declaration of 27 October 2011 of the European Parliament, the Council and the Commission on explanatory documents [5],HAVE AGREED AS FOLLOWS:

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 6. #1859478

  Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, mír 25.

  Interinstitutional Agreement on Better-Law Making, paragraph 25.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 7. #1859464

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta (IO C 298, 30.11.2002, lch. 1).Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).An Comhaontú Idirinstitiúideach an 12 Márta 2014 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le faisnéis rúnaicmithe atá i seilbh na Comhairle a chur ar aghaidh chuig Parlaimint na hEorpa agus a láimhseáil acu i ndáil le hábhair seachas na hábhair sin i réimse an chomhbheartais eachtraigh agus slándála (IO C 95, 1.4.2014, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy (OJ C 298, 30.11.2002, p. 1).Framework Agreement of 20 October 2010 on relations between the European Parliament and the European Commission (OJ L 304, 20.11.2010, p. 47).Interinstitutional Agreement of 12 March 2014 between the European Parliament and the Council concerning the forwarding to and handling by the European Parliament of classified information held by the Council on matters other than those in the area of the common foreign and security policy (OJ C 95, 1.4.2014, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 8. #618261

  Is é Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an 2 Nollaig 2013 maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais(5)(‘an Comhaontú Idirinstitiúideach’) a chinneann creat buiséadach CED.

  The Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(5)("the Interinstitutional Agreement") determines the budgetary framework of the EGF.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006

 9. #321012

  [10] Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994, Modh oibre luathaithe maidir le códú oifigiúil téacsanna reachtacha, pointe 4 (IO C 102, 4.4.1996, lch.

  [10] Interinstitutional Agreement of 20 December 1994, Accelerated working method for official codification of legislative texts, point 4 (OJ C 102, 4.4.1996, p.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 10. #321014

  [11] Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha, pointe 9 (IO C 77, 28.3.2002, lch.

  [11] Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, point 9 (OJ C 77, 28.3.2002, p.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 11. #321450

  Ba cheart go ndéanfadh an Comhaontú Idirinstitiúideach seo socrú atá bunaithe ar an dea-chleachtais sna Ballstáit a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa,

  This Interinstitutional Agreement should provide the European Parliament with treatment inspired by best practices in Member States,

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 12. #321491

  Déanfar an Comhaontú Idirinstitiúideach seo a athbhreithniú tar éis dhá bhliain má iarrann ceachtar den dá institiúid sin amhlaidh i bhfianaise na taithí a fhaightear le linn é a chur chun feidhme.

  This Interinstitutional Agreement shall be reviewed after 2 years at the request of either of the two institutions in the light of experience gained in implementing it.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 13. #322290

  Comhlánaíonn forálacha an Chreat-Chomhaontaithe seo an Comhaontú Idirinstitiúideach ar reachtóireacht níos fearr [4] gan difear a dhéanamh dó agus tá siad gan dochar d’aon athbhreithniú eile air.

  The provisions of this Framework Agreement complement the Interinstitutional Agreement on better law-making [4] without affecting it and do not prejudice any further revision thereof.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 14. #322845

  Comhlánaíonn sé an Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr [2] agus, go sonrach, na forálacha de chuid an Chomhaontaithe sin a bhaineann leis an nós imeachta comhchinnteoireachta.

  It complements the Interinstitutional Agreement on Better Lawmaking [2] and notably its provisions relating to the co-decision procedure.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 15. #327754

  Comhaontú Idirinstitiúideach arna leasú le Cinneadh 2008/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 6, 10.1.2008, lch. 7).

  Interinstitutional Agreement as amended by Decision 2008/29/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 6, 10.1.2008, p. 7).

  Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht

 16. #347190

  An comhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtú níos fearr (IO C 321, 31.12.2003, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement on better law-making (OJ C 321, 31.12.2003, p. 1).

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 17. #696802

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 18. #696961

  Tagann an Comhaontú Idirinstitiúideach seo in ionad Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le reachtóireacht níos fearr an 16 Nollaig 2003 [8] agus Chur Chuige Coiteann Idirinstitiúideach maidir le measúnuithe Tionchair Samhain 2005 [9].

  This Interinstitutional Agreement replaces the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making of 16 December 2003 [8] and the Interinstitutional Common Approach to impact Assessment of November 2005 [9].

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 19. #1768285

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027

 20. #1769560

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 21. #1855652

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 1306/2013

 22. #1856764

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr;

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making of 13 April 2016; OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach

 23. #295784

  4. Urramóidh an Foras Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le himscrúduithe inmheánacha arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) [18].

  4. The Foundation shall respect the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [18].

  Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna

 24. #310393

  (30) Leagtar síos leis an Rialachán seo, do ré uile oibríochtaí tosaigh GMES, clúdach airgeadais EUR 107 milliún arb é sin an phríomhthagairt, de réir bhrí phointe 37 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistíocht fhónta airgeadais [10] ("an Comhaontú Idirinstitiúideach") don údarás buiséadach i rith an nós imeachta buiséadach bliantúil.

  (30) This Regulation lays down, for the entire duration of GMES initial operations, a financial envelope of EUR 107 million constituting the prime reference, within the meaning of point 37 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management [10] (Interinstitutional Agreement), for the budgetary authority during the annual budgetary procedure.

  Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir leis an gclár Eorpach um fhaire na Cruinne (GMES) agus lena oibríochtaí tosaigh (2011-2013)

 25. #321442

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Samhain 2002 idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta [2]

  Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 between the European Parliament and the Council concerning access by the European Parliament to sensitive information of the Council in the field of security and defence policy [2]

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 26. #321462

  Beidh feidhm ag forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh seo i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus gan dochar do Chinneadh 95/167/CE, Euratom, CEGC ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún an 19 Aibreán 1995 maidir leis na forálacha mionsonraithe lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa [4] agus gan dochar do na comhaontuithe atá ann cheana féin, go háirithe Comhaontú Idirinstitiúideach an 6 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus feabhsú ar an nós imeachta buiséadach [5].

  The provisions of this Interinstitutional Agreement shall apply in accordance with applicable law and without prejudice to Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC of the European Parliament, the Council and the Commission of 19 April 1995 on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament’s right of inquiry [4] and without prejudice to existing arrangements, especially the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure [5].

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 27. #321493

  Cuirfear an Comhaontú Idirinstitiúideach seo chun feidhme i gcomhréir leis na rialacháin infheidhmithe iomchuí agus go háirithe i gcomhréir leis an bprionsabal ar dá réir atá toiliú an tionscnóra ina choinníoll riachtanach maidir leis an bhfaisnéis rúnda, faoi mar atá leagtha síos i bpointe 1.2, a tharchur.

  This Interinstitutional Agreement shall be implemented in conformity with the relevant applicable regulations and in particular with the principle according to which the consent of the originator is a necessary condition for the transmission of classified information as laid down in point 1.2.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 28. #321495

  Tiocfaidh an Comhaontú Idirinstitiúideach seo i bhfeidhm tar éis do Pharlaimint na hEorpa bearta slándála inmheánaí a ghlacadh atá i gcomhréir leis na prionsabail atá leagtha síos i bpointe 2.1 agus atá inchomparáideach leo sin atá ag na hinstitiúidí eile chun leibhéal comhionann cosanta don fhaisnéis íogair lena mbaineann a áirithiú.

  This Interinstitutional Agreement shall enter into force after the European Parliament has adopted internal security measures which are in accordance with the principles laid down in point 2.1 and comparable to those of the other institutions in order to guarantee an equivalent level of protection of the sensitive information concerned.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 29. #321511

  Leis an gCinneadh seo, glactar bearta breise atá ag teastáil chun an Comhaontú Idirinstitiúideach lena rialaítear rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta a chur chun feidhme.

  This Decision adopts the additional measures required to implement the Interinstitutional Agreement governing European Parliament access to sensitive Council information in the sphere of security and defence policy.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 30. #338943

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséid agus bainistíocht fhónta airgeadais (IO C 139, 14.6.2006, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (OJ C 139, 14.6.2006, p. 1).

  Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh

 31. #511699

  Faoi chuimsiú an chreata airgeadais ilbhliantúil le haghaidh 2007-2013 arna bhunú le Comhaontú Idirinstitiúideach an 17 Bealtaine 2006 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach agus bainistiú fónta airgeadais [], déanfar measúnú ar chlár BTB agus ar an dul chun cinn arna dhéanamh ag na tíortha lena mbaineann, agus áireofar sa mheasúnú sin moltaí maidir le haon bhearta atá le déanamh agus maidir le cineál na mbeart sin.

  In the framework of the multiannual financial framework for 2007-2013, established by Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission in budgetary discipline and sound financial management [], the BAM programme and the progress made by the countries concerned shall be the subject of an assessment, which shall include recommendations on any measures to be taken and the nature thereof.

  Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt

 32. #582953

  An Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpaigh maidir le himscrúduithe inmheánacha a bheith á ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15).

  Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15).

  Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 33. #693727

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15).

  Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15).

  Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin

 34. #696949

  Más rud é nach iomchuí athmhúnlú, déanfaidh an Coimisiún togra a thíolacadh i gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 — Modh oibre níos tapúla d’fhonn téacsanna reachtacha a chódú go hoifigiúil, agus déanfaidh sé an méid sin a luaithe agus is féidir i ndiaidh gníomh leasaitheach a bheith glactha.

  Where recasting is not appropriate, the Commission will submit a proposal in accordance with the Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 –Accelerated working method for official codification of legislative texts as soon as possible after the adoption of an amending act.

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr

 35. #732950

  Má chinneann an Coimisiún dul i gcomhairle leis an ngrúpa agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú aige, ba cheart dó déanamh amhlaidh i gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  If the Commission decides to consult the group when preparing delegated acts, it should do so in accordance with the principles laid down in the Inter-institutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.

  Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 36. #1627925

  Togra chun Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le haraíonacht bhuiséadach, le comhoibriú i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistiú airgeadais fónta a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 606.

  PROPOSAL FOR AN AMENDMENT OF THE INTERINSTITUTIONAL AGREEMENT OF 2 DECEMBER, 2013 BETWEEN THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMISSION ON BUDGETARY DISCIPLINE, ON COOPERATION IN BUDGETARY MATTERS AND ON SOUND FINANCIAL MANAGEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 606.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 37. #1658921

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais (IO C 373, 20.12.2013, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (OJ C 373, 20.12.2013, p. 1).

  Rialachán (AE) Uimh. 661/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

 38. #1658955

  Chun na críche sin, tá Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais tugtha i gcrích ag Parlaimint na hEorpa, ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún an [5].

  To that end, the European Parliament, the Council and the Commission concluded the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management [5].

  Rialachán (AE) Uimh. 661/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

 39. #1693566

  I gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart reachtaíocht an Aontais a bheith ar ardchaighdeán, agus ba cheart í a bheith ag díriú ar na réimsí ina bhfuil an breisluach is mó le fáil ag saoránaigh agus ina bhfuil sí chomh héifeachtúil agus chomh héifeachtach agus is féidir maidir le comhchuspóirí beartais an Aontais a bhaint amach.

  In accordance with the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making, Union legislation should be of high quality and should focus on areas where it has the greatest added value for citizens and is as efficient and effective as possible in delivering the common policy objectives of the Union.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 40. #1736645

  Má chinneann an Coimisiún dul i gcomhairle leis an ngrúpa agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú aige, ba cheart dó déanamh amhlaidh i gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

  If the Commission decides to consult the group when preparing delegated acts, it should do so in accordance with the principles laid down in the Inter-institutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.

  Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach

 41. #1761347

  An Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (IO L 123, 12.5.2016, lgh. 1–14).

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making, (OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 42. #1782598

  Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (IO L 123, 12.5.2016, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission of 13 April 2016 on Better Law-Making (OJ L 123, 12.5.2016, p. 1).

  Treoir (AE) 2019/1153ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile le haghaidh cionta coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle

 43. #1859469

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136, 31.5.1999, lch. 15).

  Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) (OJ L 136, 31.5.1999, p. 15).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 44. #1859481

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais (IO C 373, 20.12.2013, lch. 1).

  Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (OJ C 373, 20.12.2013, p. 1).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 45. #1859484

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994, Modh oibre brostaithe maidir le códú oifigiúil téacsanna reachtacha, pointe 4 (IO C 102, 4.4.1996, lch. 2).

  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994, Accelerated working method for official codification of legislative texts, point 4 (OJ C 102, 4.4.1996, p. 2).

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 46. #1859485

  Comhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha theicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha (IO C 77, 28.3.2002, lch. 1), pointe 9.

  Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts (OJ C 77, 28.3.2002, p. 1), point 9.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 47. #1860635

  Dá réir sin, an Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais, beidh feidhm ag an gcomhaontú sin maidir le EIT.

  This means that the Inter-institutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management applies to the EIT.

  Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Clár Oibre Straiteiseach um Nualaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 2021-2027: Borradh a chur faoi Thallann Nuálaíochta agus faoi Chumas Nuálaíochta na hEorpa

 48. #1898879

  Chun leibhéal éifeachtach comhsheasmhach rochtana a ráthú don oifig, chomh maith le hardleibhéal cosanta do chearta bunúsacha na ndaoine lena mbaineann, ba cheart do na hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí comhleanúnachas na rialacha maidir le rochtain ar fheistí príobháideacha arna nglacadh ag na hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí éagsúla a áirithiú chun coinníollacha coibhéiseacha a thabhairt i gcomhréir le Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

  To guarantee an effective and consistent level of access for the Office, as well as a high level of protection of the fundamental rights of the persons concerned, the institutions, bodies, offices and agencies should ensure the coherence of the rules on access to private devices adopted by the different institutions, bodies, offices and agencies in order to provide equivalent conditions in compliance with the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF).

  Rialachán (AE, Euratom) 2020/2223 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, a mhéid a bhaineann le comhoibriú le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus éifeachtacht imscrúduithe na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise

 49. #618486

  Féadfar na leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí a chur isteach sa bhuiséad de bhreis ar uasteorainneacha na gceannteideal ábhartha a leagtar síos i CAI i gcás inar gá leas a bhaint as na hacmhainní ón gCúlchiste um Chabhair Éigeandála, ó Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, ón Ionstraim Sholúbthachta, ón gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú, ón gCorrlach Teagmhasach, ón tsolúbthacht shonrach chun dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc an ógra agus chun taighde a neartú agus ón gcorrlach foriomlán le haghaidh oibleagáidí i ndáil leis an bhfás agus leis an bhfostaíocht, go háirithe i ndáil leis an dífhostaíocht i measc an ógra, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh 2012/2002 ón gComhairle(6), Rialachán (CE) Uimh.1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7), agus an Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún(8)

  The commitment appropriations may be entered in the budget over and above the ceilings of the relevant headings laid down in the MFF where it is necessary to use the resources from the Emergency Aid Reserve, the European Union Solidarity Fund, the Flexibility Instrument, the European Globalisation Adjustment Fund, the Contingency Margin, the specific flexibility to tackle youth unemployment and strengthen research and the global margin for commitments for growth and employment, in particular youth employment, in accordance with Council Regulation (EC) No 2012/2002(6), Regulation (EC) No 1927/2006 of the European Parliament and of the Council(7), and the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission(8).

  RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE (AE, EURATOM) Uimh. 1311/2013 an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014 go 2020

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.