Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

23 toradh in 11 doiciméad

 1. #1606022

  le linn chríochnú chaibidlí GATT

  during the conclusion of the GATT negotiations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 2. #1606023

  le linn chríochrú chaibidlí GATT

  during the conclusion of the GATT negotiations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 3. #1615653

  i gcomhthéacs thorthaí chaibidlí GATT

  in the light of the outcome of the GATT negotiations

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 4. #1852057

  Meabhrán Tuisceana idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le síolta ola faoi GATT (IO L 147, 18.6.1993)

  Memorandum of Understanding between the Economic Community and the United States of America on oil seeds under GATT (OJ L147, 18/06/1993).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

 5. #1877404

  Le hAirteagal 12 de Chomhaontú EDT maidir le Talmhaíocht, a bhaineann le GATT 1994, sonraítear coinníollacha breise atá le comhlíonadh ag Comhaltaí EDT i gcásanna den sórt sin.

  Article 12 of the WTO Agreement on Agriculture, which belongs to the GATT 1994, specifies additional conditions to be observed by WTO Members in such cases.

  Cinneadh (AE) 2020/2026 ón gComhairle an 4 Nollaig 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Chomhairle Ghinearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála a mhéid a bhaineann le glacadh cinnidh lena ndéantar ceannacháin áirithe earraí bia a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm toirmeasc nó srianta onnmhairiúcháin

 6. #663447

  Leasóidh an Coimisiún Iarscríbhinn I trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 24a chun réigiúin nó stáit ó Ghrúpa na Stát in ACC a chur leis an Iarscríbhinn, ar réigiúin nó stáit iad a bhfuil caibidlíocht curtha i gcríoch acu maidir le comhaontú idir an tAontas agus an réigiún nó an stát sin a chomhlíonann ar a laghad ceanglais Airteagal XXIV GATT 1994.";

  The Commission shall amend Annex I by means of delegated acts in accordance with Article 24a to add regions or states from the ACP Group of States which have concluded negotiations on an agreement between the Union and that region or state which at least meets the requirements of Article XXIV GATT 1994.";

  Rialachán (AE) Uimh. 38/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2014 lena leasaítear rialacháin áirithe a bhaineann leis an gcomhbheartas tráchtála maidir le cumhachtaí tarmligthe agus cur chun feidhme a dheonú chun bearta áirithe a ghlacadh

 7. #716794

  Tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 chun Iarscríbhinn I a leasú chun réigiúin nó stáit ó Ghrúpa Stát ACC a chur leis an Iarscríbhinn, ar réigiúin nó stáit iad a bhfuil caibidlíochtaí tugtha i gcrích acu maidir le comhaontú leis an Aontas a chomhlíonann ar a laghad ceanglais Airteagal XXIV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (GATT 1994).

  The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 22 to amend Annex I in order to add regions or states from the ACP Group of States which have concluded negotiations on an agreement with the Union which at least meets the requirements of Article XXIV of the General Agreement of Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).

  Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin

 8. #1789196

  I ndáil le tásca geografacha a chosaint, tá sé tábhachtach aird chuí a thabhairt ar an gComhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (“Comhaontú TRIPS”), agus go háirithe Airteagal 22 agus Airteagal 23 de, agus ar an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (“Comhaontú GATT”) lena n-áirítear Airteagal V de maidir le saoirse idirthurais, a formheasadh le Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle.

  Concerning the protection of geographical indications, it is important to have due regard to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (‘TRIPS Agreement’), and in particular Articles 22 and 23 thereof, and to the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT Agreement’) including Article V thereof on freedom of transit, which were approved by Council Decision 94/800/EC.

  Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

 9. #1870997

  maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

  on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat

  Cinneadh (AE) 2020/1067 ón gComhairle an 13 Iúil 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

 10. #1871003

  I gcomhréir le Cinneadh (AE) 2019/1864 ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair , síníodh an Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe (dá ngairtear “an Comhaontú” anseo feasta) an 9 Nollaig 2019, faoi réir a thabhairt i gcrích ar dháta níos déanaí.

  In accordance with Council Decision (EU) 2019/1864, the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat (hereinafter referred to as ‘the Agreement’) was signed on 9 December 2019, subject to its conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2020/1067 ón gComhairle an 13 Iúil 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

 11. #1871004

  Baineann an Cinneadh seo go heisiach le beartas trádála an Aontais agus cuirtear comhaontú chun feidhme leis tar éis na caibidlíochta faoi chuimsiú Airteagal XXVIII de GATT 1994, ceart de chuid an Aontais faoin gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála.

  This Decision relates exclusively to Union trade policy and implements an agreement following negotiations in the framework of the Article XXVIII of the GATT 1994, a Union right under the Agreement establishing the World Trade Organization.

  Cinneadh (AE) 2020/1067 ón gComhairle an 13 Iúil 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

 12. #1871008

  Leis seo, formheastar thar ceann an Aontais, an Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe.

  The Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat is hereby approved on behalf of the Union.

  Cinneadh (AE) 2020/1067 ón gComhairle an 13 Iúil 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

 13. #1871018

  Cinneadh (AE) 2019/1864 ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe (IO L 289, 8.11.2019, lch. 1).

  Council Decision (EU) 2019/1864 of 24 October 2019 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat (OJ L 289, 8.11.2019, p. 1).).

  Cinneadh (AE) 2020/1067 ón gComhairle an 13 Iúil 2020 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

 14. #1874296

  Údaraítear leis seo, thar ceann an Aontais, síniú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (GATT), comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha i ndáil le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, faoi réir thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe sin.

  The signing on behalf of the Union of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Norway pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union is hereby authorised, subject to the conclusion of the said Agreement.

  Cinneadh (AE) 2020/1496 ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua de bhun Airteagal XXVIII de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (CGTT), comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha i ndáil le modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

 15. #1877403

  Le mír 2(a) d’Airteagal XI de Chomhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil (GATT 1947), ceadaítear do Chomhaltaí EDT toirmisc nó srianta onnmhairiúcháin a chur i bhfeidhm go sealadach faoi chúinsí sonracha, chun ganntanais chriticiúla earraí bia nó táirgí eile atá fíor-riachtanach dóibh a chosc nó faoiseamh a thabhairt ina leith.

  Paragraph 2(a) of Article XI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (GATT 1947) permits WTO Members to apply export prohibitions or restrictions temporarily, under specific circumstances, to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to them.

  Cinneadh (AE) 2020/2026 ón gComhairle an 4 Nollaig 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh de Chomhairle Ghinearálta na hEagraíochta Domhanda Trádála a mhéid a bhaineann le glacadh cinnidh lena ndéantar ceannacháin áirithe earraí bia a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm toirmeasc nó srianta onnmhairiúcháin

 16. #1897705

  In Airteagal 4 den Phrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann atá i gceangal leis an gComhaontú um Tharraingt Siar (an “Prótacal”) athdhearbhaítear gur cuid de críoch chustaim na Ríochta Aontaithe é Tuaisceart Éireann, agus nach gcuireann aon ní sa Phrótacal cosc ar an Ríocht Aontaithe Tuaisceart Éireann a chuimsiú i raon críochach a Sceideal Lamháltas atá i gceangal leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil, 1994 (GATT 1994).

  Article 4 of the Protocol on Ireland/Northern Ireland annexed to the Withdrawal Agreement (the ‘Protocol’) reiterates that Northern Ireland is part of the customs territory of the United Kingdom and that nothing in the Protocol prevents the United Kingdom from including Northern Ireland in the territorial scope of its Schedules of Concessions annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).

  Rialachán (AE) 2020/2170 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le cuótaí rátaí taraife an Aontais agus cuótaí eile ar allmhairí a chur i bhfeidhm

 17. #1897709

  Áirítear ar na cuótaí rátaí taraife sin cuótaí rátaí taraife i sceidil ceangaltas an Aontais faoi GATT 1994, cuótaí rátaí taraife arna n-aontú i gcomhaontuithe déthaobhacha idirnáisiúnta an Aontais, lena n-áirítear cuótaí maolaithe tionscnaimh, cuótaí rátaí taraife ar allmhairí faoi chórais cosanta trádála an Aontais, cuótaí rátaí taraife uathrialacha eile, agus cuótaí rátaí taraife ar onnmhairí dá bhforáiltear i gcomhaontuithe le tríú tíortha.

  Those tariff rate quotas include import tariff rate quotas in the Union’s schedules of commitments under GATT 1994, import tariff rate quotas agreed in the Union’s bilateral international agreements, including origin derogation quotas, import tariff rate quotas under the Union’s trade defence regimes, other autonomous import tariff rate quotas, and export tariff rate quotas provided for in agreements with third countries.

  Rialachán (AE) 2020/2170 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le cuótaí rátaí taraife an Aontais agus cuótaí eile ar allmhairí a chur i bhfeidhm

 18. #1908504

  maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe I bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

  on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Commonwealth of Australia pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union

  Cinneadh (AE) 2021/515 ón gComhairle an 22 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe I bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

 19. #1908509

  An 15 Meitheamh 2018 thug an Chomhairle údarú don Choimisiún caibidlíocht a thosú de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 maidir le cionroinnt na gcuótaí rátaí taraife a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas.

  On 15 June 2018 the Council authorised the Commission to open negotiations pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 on the apportionment of the tariff rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the Union.

  Cinneadh (AE) 2021/515 ón gComhairle an 22 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe I bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

 20. #1908510

  Tugadh an chaibidlíocht leis an Astráil i gcrích agus cuireadh inisealacha le Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (“an Comhaontú”) an 18 Nollaig 2020.

  Negotiations with Australia have been concluded and an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Commonwealth of Australia pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions on all the tariff rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union (the ‘Agreement’) was initialled on 18 December 2020.

  Cinneadh (AE) 2021/515 ón gComhairle an 22 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe I bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

 21. #1908514

  Údaraítear leis seo thar ceann an Aontais an Comhaontú a shíniú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, faoi réir thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe sin.

  The signing on behalf of the Union of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Commonwealth of Australia pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions on all the tariff rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the EuropeanUnion is hereby authorised, subject to the conclusion of the said Agreement.

  Cinneadh (AE) 2021/515 ón gComhairle an 22 Márta 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe I bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas na hAstráile de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (GATT) 1994 a bhaineann le lamháltais a mhodhnú ar na cuótaí rátaí taraife uile a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

 22. #1927397

  Leis an Airteagal sin, tagraítear do tharaifchuótaí arna gcionroinnt idir na Páirtithe de bhun caibidlíocht faoi Airteagal XXVIII GATT a thionscain an tAontas le doiciméad EDT G/SECRET/42/Add.2 agus a thionscain an Ríocht Aontaithe le doiciméad EDT G/SECRET/44 agus mar a leagtar amach i reachtaíocht inmheánach ar leith gach Páirtí.

  That Article refers to tariff quotas apportioned between the Parties pursuant to Article XXVIII GATT negotiations initiated by the Union in WTO document G/SECRET/42/Add.2 and by the United Kingdom in WTO document G/SECRET/44 and as set out in each Party’s respective internal legislation.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/254 ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2020/761 agus (AE) 2020/1988 agus Rialacháin (CE) Uimh. 218/2007 agus (CE) Uimh. 1518/2007 a mhéid a bhaineann le hallmhairiú táirgí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe agus na táirgí sin a eisiamh ó na taraifchuótaí ag a bhfuil tréimhsí cuóta atá ar bun faoi láthair

 23. #1927399

  Tagraíonn taraifchuótaí EDT atá ann cheana, mar a shainítear in Airteagal GOODS.18 den Chomhaontú, do lamháltais EDT an Aontais a áirítear i ndréachtsceideal AE28 de lamháltais agus gealltanais faoi GATT 1994 arna gcur faoi bhráid EDT le doiciméad G/MA/TAR/RS/506 mar a leasaítear le doiciméid G/MA/TAR/RS/506/Add.1 agus G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

  The existing WTO tariff quotas as defined in Article GOODS.18 of the Agreement refer to WTO concessions of the Union included in the draft EU28 schedule of concessions and commitments under GATT 1994 submitted to the WTO in document G/MA/TAR/RS/506 as amended by documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 and G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/254 ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2021 lena leasaítear Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) 2020/761 agus (AE) 2020/1988 agus Rialacháin (CE) Uimh. 218/2007 agus (CE) Uimh. 1518/2007 a mhéid a bhaineann le hallmhairiú táirgí de thionscnamh na Ríochta Aontaithe agus na táirgí sin a eisiamh ó na taraifchuótaí ag a bhfuil tréimhsí cuóta atá ar bun faoi láthair

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.