Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

18 toradh in 17 doiciméad

 1. #180358

  (1) Ach amháin mar a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo, ní cheanglóidh soláthróir nó mórdhíoltóir ar aon duine nó ní thabharfaidh air trí aslach ná ní fhéachfaidh a cheangal ná a thabhairt air trí aslach (cibé acu go díreach nó go neamhdhíreach trí sholáthairtí a choimeád siar ón duine eile sin nó trí leatrom a dhéanamh air ar shlí eile nó trí bhagairt déanamh amhlaidh, nó trí aon bhagairt eile nó trí aon chomhaontú, gealltanas nó ar aon mhodh eile) earraí grósaera a athdhíol nó a thairiscint lena n-athdhíol-

  (1) Save as hereinafter provided, a supplier or wholesaler shall not require or induce or attempt to require or induce any person (whether directly or indirectly, by withholding supplies from that other person or otherwise discriminating against him or by threatening to do so, or by any other threat or by any agreement, promise or any other means) to resell or offer for resale grocery goods—

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 2. #180379

  (1) Ní chomhéigneoidh aon chomhlachas trádála nó dream eile daoine, maidir le hearraí grósaera aon soláthróir nó mórdhíoltóir ná ní thabharfaidh air trí aslach, ná ní fhéachfaidh lena chomhéigniú ná lena thabhairt air trí aslach soláthairtí a choimeád siar ó aon mhórdhíoltóir nó miondíoltóir ná leatrom a dhéanamh ar aon mhórdhíoltóir ná ar aon mhiondíoltóir maidir leis na téarmaí ar a soláthrófar na hearraí sin.

  (1) No trade association or other combination of persons shall, as respects grocery goods, coerce or induce or attempt to coerce or induce a supplier or a wholesaler to withhold supplies from any wholesaler or retailer or discriminate against any wholesaler or retailer as to the terms on which goods may be supplied to them.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 3. #592503

  Déanfaidh seirbhís theicniúil agus a pearsanra na catagóirí gníomhaíochtaí a bhfuil sí ainmnithe faoina gcomhair leis an oiread ionracais ghairmiúil agus is féidir agus leis an inniúlacht theicniúil is fearr sa réimse sonrach atá i gceist agus beidh sí saor ó gach brú nó gach aslach, go háirithe de chineál airgeadais, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a breithiúnas nó ar thorthaí a cuid gníomhaíochtaí measúnaithe, go háirithe aon bhrú nó aon aslach ó dhaoine nó ó ghrúpaí daoine a bhfuil leas acu i dtorthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  A technical service and its personnel shall carry out the categories of activities for which it has been designated with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgment or the results of their assessment activities, especially such pressures or inducements emanating from persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 4. #593653

  Déanfaidh seirbhís theicniúil agus a pearsanra na catagóirí gníomhaíochtaí a bhfuil sí ainmnithe faoina gcomhair leis an oiread ionracais ghairmiúil agus is féidir agus leis an inniúlacht theicniúil is fearr sa réimse sonrach atá i gceist agus beidh sí saor ó gach brú nó gach aslach, go háirithe de chineál airgeadais, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a breithiúnas nó ar thorthaí a cuid gníomhaíochtaí measúnaithe, go háirithe aon bhrú nó aon aslach ó dhaoine nó ó ghrúpaí daoine a bhfuil leas acu i dtorthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  A technical service and its personnel shall carry out the categories of activities for which it has been designated with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgment or the results of their assessment activities, especially such pressures or inducements emanating from persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 5. #1427219

  (k) infheistíocht a spreagadh (seachas trí aslach airgid) in aon fhiontar inar thug an Chorparáid cúnamh (le hairgead nó ar shlí eile) agus infheistíocht a spreagadh (seachas trí aslach airgid) in aon fhiontar ar cuideachta shealbhaíochta aige an Chorparáid;

  ( k ) to encourage investment (other than by financial inducement) in any enterprise in which the Corporation has assisted (financially or otherwise) and to encourage investment (other than by financial inducement) in any enterprise of which the Corporation is a holding company;

  Uimhir 5 de 1986: AN tACHT UM CHORPARÁID FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1986

 6. #2869040

  Déanfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta agus a phearsanra na gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta leis an ard-ionracas gairmiúil agus leis an inniúlacht theicniúil atá riachtanach sa réimse sonrach agus beidh sé saor ó gach brú agus aslach, go háirithe ó thaobh airgeadais de, a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le brú agus aslach ó dhaoine nó ó ghrúpaí daoine a bhfuil leas acu i dtorthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  A conformity assessment body and its personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) 2023/1542 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2023 maidir le ceallraí agus ceallraí dramhaíola, lena leasaítear Treoir 2008/98/CE agus Rialachán (AE) 2019/1020 agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/66/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 7. #2559831

  Cuirfear in iúl go soiléir don oibreoir idirghabhála cianda nuair a dhéanfar an t-aslach a ghníomhachtú.

  It shall be clearly indicated to the remote intervention operator when the inducement will be activated.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/2236 ón gCoimisiún an 20 Meitheamh 2022 lena leasaítear Iarscríbhinní I, II, IV agus V a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na ceanglais theicniúla maidir le feithiclí a tháirgtear i sraitheanna neamhtheoranta, feithiclí a tháirgtear i sraitheanna beaga, feithiclí lán-uathoibrithe a tháirgtear i sraitheanna beaga agus feithiclí sainchuspóireacha, agus a mhéid a bhaineann leis an nuashonrú bogearraí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #480912

  (ii) nach bhfuil sé á dhéanamh ach amháin le hintinn moill a chur ar an bhforbairt nó go bhfuil sé á dhéanamh le hintinn a áirithiú go n-íocfaidh aon duine airgead, bronntanais, comaoin nó aslach eile,

  (ii) is made with the sole intention of delaying the development or the intention of securing the payment of money, gifts, consideration or other inducement by any person,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000

 9. #503431

  Déanfaidh na comhlachtaí inniúla agus a bhfoireann na gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta a chur i gcrích de réir an leibhéil is airde ionracais ghairmiúil agus de réir na hinniúlachta teicniúla is gá sa réimse sonrach lena mbaineann, agus beidh siad saor ó gach cineál brú agus aslaigh, go háirithe brú agus aslach de chineál airgeadais, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine nó grúpaí a mbeadh leas acu i dtorthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  Competent bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgment or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )

 10. #565887

  Aon duine a dhéanann duine eile a ghríosú, a ordú, a aslach nó a cheadú chun gníomh a dhéanamh nó a chabhraíonn le duine eile gníomh a dhéanamh ar cion é faoi na Rialacháin seo, beidh sé nó sí ciontach i gcion freisin.

  A person who incites, directs, procures, permits or assists another person to carry out an action that is an offence under these Regulations shall also be guilty of an offence.

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

 11. #632375

  Déanfaidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus a bpearsanra na gníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta a chur i gcrích de réir an leibhéil is airde ionracais ghairmiúil agus de réir na hinniúlachta teicniúla is gá sa réimse sonrach lena mbaineann, agus beidh siad saor ó gach cineál brú agus aslaigh, go háirithe brú agus aslach de chineál airgeadais, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine nó grúpaí a mbeadh leas acu i dtorthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  Conformity assessment bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */

 12. #699084

  Déanfaidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus a bpearsanra na gníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta a chur i gcrích de réir an leibhéil is airde ionracais ghairmiúil agus de réir na hinniúlachta teicniúla is gá sa réimse sonrach lena mbaineann, agus beidh siad saor ó gach cineál brú agus aslaigh, go háirithe brú agus aslach de chineál airgeadais, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine nó grúpaí a d'fhéadfadh leas a bhaint as torthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  Conformity assessment bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 13. #699998

  Déanfaidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus a bpearsanra na gníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta a chur i gcrích de réir an leibhéil is airde ionracais ghairmiúil agus de réir na hinniúlachta teicniúla is gá sa réimse sonrach lena mbaineann, agus beidh siad saor ó gach cineál brú agus aslaigh, go háirithe brú agus aslach de chineál airgeadais, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine nó grúpaí a d'fhéadfadh leas a bhaint as torthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  Conformity assessment bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 14. #1453547

  (8) Ní cead d'aon duine aon aslach nó luach saothair (cibé acu in airgead nó ar shlí eile) a thairiscint do dhuine, nó a chur faoi deara é a thairiscint do dhuine, as é do theacht chun bheith, nó as é a bheith, rannpháirteach i dtriail chliniciúil mura mbeidh foráil chuige sin déanta sa chead chun an triail chliniciúil a dhéanamh.

  (8) No person shall offer or cause to be offered to a person for becoming or being a participant in a clinical trial any inducement or reward (whether monetary or otherwise) unless provided for by the permission to undertake the clinical trial.

  Uimhir 28 de 1987: AN tACHT UM RIALÚ TRIALACHA CLINICIÚLA, 1987

 15. #1801453

  Déanfaidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus a bhfoireann na gníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta a chur i gcrích de réir an leibhéil is airde ionracas gairmiúil agus de réir na hinniúlachta teicniúla is gá sa réimse sonrach lena mbaineann, agus beidh siad saor ó gach cineál brú agus aslaigh lena n-áirítear brú agus aslach de chineál airgeadais, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine nó grúpaí a mbeadh leas acu as torthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  Conformity assessment bodies and their staff shall carry out conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field, and shall be free from all pressures and inducements which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, including pressures and inducements of a financial nature, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 16. #1805489

  Déanfaidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta agus a bpearsanra na gníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta a chur i gcrích de réir an leibhéil is airde i dtaca le hionracas gairmiúil agus de réir na hinniúlachta teicniúla is gá sa réimse sonrach lena mbaineann, agus beidh siad saor ó gach cineál brú agus aslaigh, go háirithe brú agus aslach de chineál airgeadais, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas nó ar thorthaí a ngníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta, go háirithe a mhéid a bhaineann le daoine nó grúpaí a mbeadh leas acu as torthaí na ngníomhaíochtaí sin.

  Conformity assessment bodies and their personnel shall carry out the conformity assessment activities with the highest degree of professional integrity and the requisite technical competence in the specific field and shall be free from all pressures and inducements, particularly financial, which might influence their judgement or the results of their conformity assessment activities, especially as regards persons or groups of persons with an interest in the results of those activities.

  Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí AE a chur ar fáil ar an margadh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 17. #1908816

  An glao ar fhianaise, a sheol an tÚdarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (ESMA) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le tionchar na n-aslach agus tionchar na gceanglas sin i ndáil le costais agus muirir a nochtadh faoi Threoir 2014/65/AE, agus an comhairliúchán poiblí a rinne an Coimisiún, leis an dá rud sin dheimhnigh siad nach bhfuil faisnéis chaighdeánaithe éigeantach faoi chostais ag teastáil ó chliaint ghairmiúla ná ó chontrapháirtithe incháilithe ós rud é go bhfaigheann siad an fhaisnéis is gá cheana nuair a théann siad i mbun caibidlíochta lena soláthraí seirbhíse.

  The call for evidence, launched by the European Supervisory Authority (the European Securities and Markets Authority) (ESMA) established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council, on the impact of inducements and costs and charges disclosure requirements under Directive 2014/65/EU and the public consultation conducted by the Commission both confirmed that professional clients and eligible counterparties do not need standardised and mandatory costs information as they already receive the necessary information when they negotiate with their service provider.

  Treoir (AE) 2021/338 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2021 lena leasaítear Treoir 2014/65/AE a mhéid a bhaineann le ceanglais faisnéise, rialachas táirgí agus teorainneacha suímh, agus Treoracha 2013/36/AE agus (AE) 2019/878 a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta, chun cabhrú leis an téarnamh ó ghéarchéim COVID-19 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #2113874

  faigheann nó gheobhaidh an gnólacht nó an duine sin aslach ó dhuine seachas an cliant i ndáil le seirbhís a chuirtear ar fáil don chliant, i bhfoirm sochar nó seirbhísí airgeadaíochta nó neamhairgeadaíochta.”;

  the firm or that person receives or will receive from a person other than the client an inducement in relation to a service provided to the client, in the form of monetary or non-monetary benefits or services.’;

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1253 ón gCoimisiún an 21 Aibreán 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565 a mhéid a bhaineann le tosca inbhuanaitheachta, rioscaí agus sainroghanna a chomhtháthú i gceanglais eagrúcháin áirithe agus i ndálaí oibriúcháin le haghaidh gnólachtaí infheistíochta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.