Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

71 toradh in 20 doiciméad

 1. #236033

  atráthú, O.51, r.7

  of adjournment, O.51, r.7

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 2. #1080892

  (a) ar an mbealach ó phríosún go cúirt chun a thriala nó ar atráthú nó athchur;

  ( a ) while in transit from a prison to a court for trial or on adjournment or remand;

  Uimhir 9 de 1956: ACHT NA bPRÍOSÚN, 1956

 3. #1155220

  Atráthú ionchoisne i gcás imeachtaí coiriúla a bheith faoi bhreithniú nó a bheith tionscanta.

  Adjournment of inquest where criminal proceedings are being considered or have been instituted.

  Uimhir 9 de 1962: AN tACHT CRÓINÉIRÍ, 1962

 4. #1186131

  Má éilítear vótaíocht ar thoghadh cathaoirligh nó ar cheist faoi atráthú, glacfar an vótaíocht láithreach.

  A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 5. #1186548

  Má éilítear vótaíocht ar thoghadh cathaoirligh nó ar cheist faoi atráthú, glacfar an vótaíocht láithreach.

  A poll demanded on the election of a chairman, or on a question of adjournment shall be taken forthwith.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 6. #1702286

  Atráthú

  Adjournments

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 7. #1015094

  (i) díreach ar an atráthú a dhéanamh cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid an t-atráthú in iúl i scríbhinn do Chléireach Sheanad Éireann agus cuirfidh cóip den liosta iarrthóirí chuige, agus bhéarfaidh an Cléireach sin do cheann comhairimh an tSeanaid, tráth nach déanaí ná cheithre lá tar éis sin a chur in iúl dó amhlaidh, ráiteas ina luafaidh ainmneacha, seolta agus tuairiscí na gcomhaltaí uile de Sheanad Éireann a bheas, an uair sin, i dteideal suí agus vótáil sa Tigh sin,

  (i) the Seanad returning officer shall forthwith on the adjournment inform the Clerk of Seanad Eireann in writing of the adjournment, and send to him a copy of the list of candidates, and the said Clerk shall, not later than four days after being so informed, furnish to the Seanad returning officer a statement of the names, addresses, and descriptions of all the members of Seanad Eireann who are then entitled to sit and vote in that House,

  Uimhir 42 de 1947: ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

 8. #1186112

  Féadfaidh an cathaoirleach, le toiliú aon chruinnithe a mbeidh córam i láthair aige, agus déanfaidh sé má ordaíonn an cruinniú amhlaidh, an cruinniú a atráthú ó am go ham agus ó áit go hait, ach ní dhéanfar ag aon chruinniú atrátha aon ghnó seachas an gnó a fágadh gan críochnú ag an gcruinniú óna ndearnadh an t-atráthú.

  The chairman may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 9. #1186531

  Féadfaidh an cathaoirleach, le toiliú aon chruinnithe a mbeidh córam i láthair aige, agus déanfaidh sé, má ordaíonn an cruinniú amhlaidh, an cruinniú a atráthú ó am go ham agus ó áit go háit, ach ní dhéanfar ag aon chruinniú atrátha aon ghnó seachas an gnó a fágadh gan críochnú ag an gcruinniú óna ndearnadh an t-atráthú.

  The chairman may with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall, if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 10. #1312951

  (2) Nuair a bheidh an chúirt á bhreithniú an ndéanfaí atráthú ar na himeachtaí faoin alt seo agus, má dhéantar, cad é an tréimhse agus cad iad na téarmaí ba cheart a cheapadh don atráthú, tabharfaidh an chúirt dá haire go háirithe an bhfuil sé curtha i iúl do chéile an mhorgáisteora nó an léasaí (ag an morgáistí nó an léasóir nó thar a cheann nó ar dhóigh eile) nár íocadh na suimeanna atá i gceist nó aon suim díobh.

  (2) In considering whether to adjourn the proceedings under this section and, if so, for what period and on what terms they should be adjourned, the court shall have regard in particular to whether the spouse of the mortgagor or lessee has been informed (by or on behalf of the mortgagee or lessor or otherwise) of the non-payment of the sums in question or of any of them.

  Uimhir 27 de 1976: AN tACHT UM CHAOMHNÚ ÁRAS AN TEAGHLAIGH, 1976

 11. #1331189

  (1) Má choisctear le foréigean na himeachtaí maidir le, nó i ndáil le, hainmniú iarrthóirí, féadfaidh an ceann comhairimh na himeachtaí a atráthú go dtí an lá dar gcionn (gan aon lá eisiata a áireamh) agus, má mheasann sé gur gá é, féadfaidh sé na himeachtaí a atráthú tuilleadh go dtí go mbeidh deireadh leis an gcosc sin.

  (1) If the proceedings for or in connection with the nomination of candidates are obstructed by violence the returning officer may adjourn the proceedings to the next following day (disregarding any excluded day) and, if he so considers it necessary, he may further adjourn the proceedings until such obstruction shall have ceased.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 12. #476346

  Atráthú imeachtaí ag morgáistí nó ag léasóir chun seilbh a fháil ar áras comhroinnte nó chun é a dhíol.

  Adjournment of proceedings by mortgagee or lessor for possession or sale of shared home.

  AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010

 13. #1008345

  ciallaíonn “cruinniú ginearálta” cruinniú ginearálta de na comhaltai ranníocacha arna ghairm agus arna chóiriú go cuí agus aon atráthú ar an gcruinniú sin;

  "general meeting" means a general meeting of the contributing members duly called and constituted and any adjournment thereof;

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 14. #1182548

  (a) eisiamh a dhéanamh ar an gceart chun vótaíocht a éileamh ag cruinniú ginearálta ar aon cheist seachas toghadh chathaoirleach an chruinnithe nó atráthú an cruinnithe, nó

  ( a ) of excluding the right to demand a poll at a general meeting on any question other than the election of the chairman of the meeting or the adjournment of the meeting, or

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 15. #1186113

  I gcás cruinniú a atráthú go ceann 30 lá nó níos mó, tabharfar fógra faoin gcruinniú atrátha mar a dhéanfaí i gcás cruinniú bunaidh.

  When a meeting is adjourned for 30 days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 16. #1186114

  Ach amháin mar a dúradh ní gá aon fhógra a thabhairt faoi atráthú ná faoin ngnó a bheidh le déanamh ag cruinniú atrátha.

  Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 17. #1186158

  19......... agus ag aon atráthú ar an gcruinniú sin.

  of............................................................................................................................................................................... as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the (annual or extra-ordinary, as the case may be) general meeting of the company to be held on the................................... day of ............................., 19...... and at any adjournment thereof.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 18. #1186259

  Féadfaidh na stiúrthóirí teacht le chéile chun gnó a chur i gcrích, agus féadfaidh siad a gcruinnithe a atráthú agus a rialú thairis sin mar is cuí leo.

  The directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 19. #1186532

  I gcás cruinniú a atráthú go ceann 30 lá nó níos mó, tabharfar fógra faoin gcruinniú atrátha mar a dhéanfaí i gcás cruinniú bunaidh.

  When a meeting is adjourned for 30 days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 20. #1186533

  Ach amháin mar a dúradh ní gá aon fhógra a thabhairt faoi atráthú ná faoin ngnó a bheidh le déanamh ag cruinniú atrátha.

  Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 21. #1186577

  19......... agus ag aon atráthú ar an gcruinniú sin.

  as my/our proxy to vote of me/us on my/our behalf at the (annual or extra-ordinary, as the case may be) general meeting of the company to be held on ................. day of ............, 19.................. and at any adjournment thereof.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 22. #1186655

  Féadfaidh na stiúrthóirí teacht le chéile chun gnó a chur i gcrích, agus féadfaidh siad a gcruinnithe a atráthú agus a rialú thairis sin mar is cuí leo.

  The directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit.

  Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963

 23. #1214519

  (a) nach ndéanfar aon ghnó ag cruinniú ginearálta bliantúil atrátha seachas an gnó a fágadh gan chríochnú ag an gcruinniú ónar tharla an t-atráthú;

  ( a ) no business shall be transacted at an adjourned annual general meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place;

  Uimhir 19 de 1966: AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1966

 24. #1247482

  agus más gá beidh tuilleadh atráthú ann go dtí go n-aontófar amhlaidh na dréacht-Fhodhlíthe sin.

  and if necessary there shall be further adjournments until the draft Bye-laws are so approved.

  Uimhir 1 (Príobháideach) de 1969: AN tACHT UM INSTITIÚID INNEALTÓIRÍ SIBHIALTA NA hÉIREANN (CAIRT A LEASÚ), 1969

 25. #1268835

  (a) féadfaidh sé, roimh an atráthú, fianaise a ghlacadh chun an corp a chéannú agus féadfaidh sé a ordú go n-adhlacfar an corp,

  ( a ) he may, before the adjournment, take evidence to identify the body and may order the interment of the body,

  Uimhir 10 de 1972: AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972

 26. #1312940

  Atráthú imeachtaí ag morgáistí nó ag léasóir chun seilbh a fháil ar áras an teaghlaigh nó chun é a dhíol.

  Adjournment of proceedings by mortgagee or lessor for possession or sale of family home.

  Uimhir 27 de 1976: AN tACHT UM CHAOMHNÚ ÁRAS AN TEAGHLAIGH, 1976

 27. #1312949

  féadfaidh an chúirt na himeachtaí a atráthú go ceann cibé tréimhse agus ar cibé téarmaí is cóir agus is cothromasach leis an gcúirt.

  the court may adjourn the proceedings for such period and on such terms as appear to the court to be just and equitable.

  Uimhir 27 de 1976: AN tACHT UM CHAOMHNÚ ÁRAS AN TEAGHLAIGH, 1976

 28. #1312955

  —(1) Más rud é, ar iarratas ó chéile, tar éis imeachtaí a atráthú faoi alt 7, go bhfeicfear don chúirt go ndearnadh—

  —(1) Where, on an application by a spouse, after proceedings have been adjourned under section 7, it appears to the court that—

  Uimhir 27 de 1976: AN tACHT UM CHAOMHNÚ ÁRAS AN TEAGHLAIGH, 1976

 29. #1316633

  (a) a shéanfadh an ceart vótaíocht a éileamh ag cruinniú den chumann ar aon cheist seachas toghadh chathaoirleach an chruinnithe nó atráthú an chruinnithe, nó

  ( a ) exclude the right to demand a poll at a meeting of the society on any question other than the election of the chairman of the meeting or the adjournment of the meeting, or

  Uimhir 38 de 1976: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1976

 30. #1474273

  (b) nach nglacfar nó nach gceadófar a thogra nó aon mhodhnú air ag an suí príobháideach dá dtagraítear in alt 90, nó ag aon atráthú de, nó

  ( b ) at the private sitting referred to in section 90 or any adjournment thereof his proposal or any modification thereof is not accepted or approved, or

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 31. #1474283

  (g) nach mbeidh sé i láthair go cuí ag an suí príobháideach nó ag aon atráthú de, nó

  ( g ) he does not duly attend the private sitting or any adjournment thereof, or

  Uimhir 27 de 1988: AN tACHT FÉIMHEACHTA, 1988

 32. #1592394

  (III) Atosóidh an t-ord atá leagtha amach thuas nuair a athchromfaidh Dáil Éireann ar a gnó i ndiaidh aon atráthú le haghaidh Shos an tSamhraidh.';

  (III) THE SEQUENCE SET OUT ABOVE SHALL CONTINUE WHERE IT LEFT OFF ON THE RESUMPTION OF DÁIL ÉIREANN FOLLOWING ANY ADJOURNMENT FOR A SUMMER RECESS.’;

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 33. #1702318

  Féadfaidh creidiúnaí nó ranníocóir duine ar bith a cheapadh ina sheachvótálaí speisialta chun vótáil ag aon chruinniú sonraithe nó ag atráthú air:

  A creditor or a contributory may appoint any person a special proxy to vote at any specified meeting or adjournment thereof:

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 34. #1702320

  ar gach ceist a bhainfidh le haon ábhar seachas na cinn dá dtagraítear thuas a thiocfaidh chun cinn ag an gcruinniú nó ag atráthú air.

  on all questions relating to any matter other than those above referred to and arising at the meeting or an adjournment thereof.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 35. #1702810

  Féadfar, le cead ón gCúirt, an tairiscint imshocraíochta a mhodhnú ag an gcéad chruinniú nó ag aon atráthú ar an gcruinniú sin.

  The offer of composition may with the leave of the Court be modified at the first meeting or at any adjournment thereof.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 36. #1705930

  ar gach ceist maidir le haon ábhar, seachas na hábhair dá dtagraítear thuas, a éireoidh ag cruinniú sonraithe nó ag atráthú ar an gcruinniú sin.

  on all questions relating to any matter, other than those above referred to, arising at a specified meeting or adjournment thereof.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 37. #226798

  Sula ndéanfar aon iarratas, seachas iarratas ex parte, nó iarratas ar atráthú, chun na Cúirte, déanfaidh an t-iarratasóir, mura bhforálann aon reacht nó riail a mhalairt, fógra ocht n-uaire an chloig is daichead ar a laghad i scríbhinn a thabhairt do Chléireach na Cúirte ina bhfuil an t-iarratas sin le déanamh.

  Before any application, other than an ex parte application or an application for an adjournment, is made to the Court, the applicant shall, unless any statute or rule otherwise provides, give at least forty-eight hours' notice in writing to the Clerk of the Court at which such application is to be made.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 38. #226924

  Más rud é go ndéanfar faisnéis faoi mhionn agus i scríbhinn, féadfaidh an Breitheamh a ndearnadh an fhaisnéis os a chomhair nó os a comhair, más cuí leis nó léi é, cúirtbhanna a chur ar an bhfaisnéiseoir go láithreoidh sé nó sí sa Chúirt ina mbeidh an duine a ndearnadh an gearán ina choinne nó ina coinne le triail nó an gearán le héisteacht, agus ag aon atráthú ar an gCúirt, chun fianaise a thabhairt in ábhar an ghearáin sin.

  Where an information is made on oath and in writing, the Judge before whom it is made may, if he or she thinks fit, bind the informant by recognisance to appear at the Court where the person against whom the compliant was made is to be tried or the compliant is to be heard and at any adjournment thereof to give evidence in the matter of the said compliant.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 39. #226935

  (1) Aon uair a dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a thabhairt faoi choimeád go dtí stáisiún Garda Síochána, féadfaidh an sáirsint nó an comhalta eile i gceannas an stáisiúin, má mheasann sé nó sí gur den chríonnacht é agus mura mbeidh aon bharántas i bhfeidhm á ordú an duine sin a choinneáil, an duine sin a scaoileadh saor faoi bhannaí agus chuige sin glacfaidh sé nó sí uaidh nó uaithi cúirtbhanna (Foirm 17.2, Sceideal B), le hurraí nó gan urraí, a cheadóidh an comhalta sin agus i cibé suim nó suimeanna a chinnfidh an comhalta sin, go láithreoidh sé nó sí go cuí os comhair na Cúirte san am agus san áit chuí nó ag aon atráthú ar an gCúirt.

  (1) Whenever a person is brought in custody to a Garda Síochána station by a member of the Garda Síochána, the sergeant or other member in charge of the station may, if he or she considers it prudent to do so and no warrant directing the detention of that person is in force, release that person on bail and for that purpose take from him or her a recognisance (Form 17.2 Schedule B) with or without sureties approved by that member and in such sum or sums as such member shall determine, for his or her due appearance before the Court at the appropriate time and place or at any adjournment thereof.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 40. #227244

  Faoi réir fhorálacha alt 3 den Criminal Justice Administration Act, 1914, coinneoidh an Rialtóir an príosúnach sin go ceann cibé tréimhse, agus i cibé slí, a luadh sa bharántas agus, i gcás atráthú nó athchur, nó i gcás barántas coirp a eisiúint, cuirfidh an Rialtóir faoi deara an príosúnach a thabhairt os comhair na Cúirte a bheidh sonraithe agus ag cibé am agus i cibé áit a bheidh ainmnithe sa bharántas.

  The Governor shall, subject to the provisions of section 3 of the Criminal Justice Administration Act, 1914, detain the said prisoner for such period and in such manner as is stated in the warrant, and in case of adjournment or remand, or the issue of a body warrant, the Governor shall cause the prisoner to be brought before the Court as is specified and at such time and place as is named in the warrant.

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 41. #230109

  DE BHRÍ, AR IARRATAS A ÉISTEACHT arna dhéanamh chun na Cúirte seo an lá de 19 ag an iarratasóir thuasainmnithe, ceannfort den Gharda Síochána, ar ordú chun an cúirtbhanna ina ndeachaigh ........................................, (Príomhpháirtí) i suim £ , ..............................., (Urra) i suim £ , agus ........................................, (Urra) i suim £ , an lá de 19 i ..................................................... a eistréatadh, is cúirtbhanna a raibh coinníoll ann go ndéanfadh an príomhpháirtí sin, as .................................................., *(an tsíocháin a choinneáil agus go mbeadh sé/sí dea-iomprach go ceann tréimhse ..................,) *(láithriú os comhair na Cúirte Dúiche i ............................................................ an lá de 19 , ar a.m./p.m., agus ag aon atráthú ar na himeachtaí iomchuí go dtí nach dteastódh a thuilleadh go mbeadh an páirtí sin i láthair,) *(

  WHEREAS UPON HEARING an application made to this Court on the day of 19 by the above-named applicant, a superintendent of the Garda Síochána, for an order to estreat the recognisance entered into on the day of at ........................ by ......................................., (Principal Party) in the sum of £ by ......................................., (Surety) in the sum of £ , and by ......................................., (Surety) in the sum of £ conditioned that the said principal party, of .............................................. *(would keep the peace and be of good behaviour for the period of ............................,) *(would appear before the District Court at .............................. on the day of 19 at a.m./p.m. and any adjournment of the relevant proceedings until the said party's presence was no longer required). *(would

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 42. #230121

  DE BHRÍ go ndeachaigh na daoine seo a leanas i gcúirtbhanna an lá de 19 , i ......................, is cúirtbhanna a raibh coinníoll ann go ndéanfadh an príomhpháirtí sin, as ...................... ............................................, *(an tsíocháin a choinneáil agus go mbeadh sé/sí dea-iomprach go ceann tréimhse.......... ,) *(láithriú os comhair na Cúirte Dúiche i ....................................... an lá de 19 ar a.m./p.m. agus ag aon atráthú ar na himeachtaí iomchuí go dtí nach dteastódh a thuilleadh go mbeadh an páirtí sin i láthair,) *(

  WHEREAS a recognisance was entered into on the day of 19 . at ................................... by you ..........................................., (Principal Party) in the sum of £ by you ....................................., (Surety) in the sum of £ , and by you .................................................., (Surety) in the sum of £ conditioned that the said principal party, of .................... *(would keep the peace and be of good behaviour for the period of ........................ *(would appear before the District Court at ................... on the day of 19 at a.m./p.m. and any adjournment of the relevant proceedings until the said party's presence was no longer required).

  I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche

 43. #253573

  Déanfaidh an Cláraitheoir Contae, an lá a bheidh ceaptha don bhreithniú, nó ag aon atráthú, an fhianaise a thógáil ó pháirtí tabhartha na gcuntas faoi fhiacha nó éilimh, agus féadfaidh sé aon fhiacha nó éilimh díobh sin a cheadú gan a thuilleadh cruthúnais, agus féadfaidh sé cibé fiosrúcháin is cuí leis a ordú i dtaobh gach cinn nó aon chinn de na fiacha nó na héilimh nach gceadófar, agus cibé sonraí breise, eolas breise nó fianaise bhreise a bhainfidh leis an gcéanna is cuí leis a éileamh, agus féadfaidh sé a cheangal ar aon chreidiúnaí nó ar aon duine eile freastal mar thaca lena éileamh, agus déanfar breithniú cibé éileamh nach gceadófar an tráth sin a chur ar atráth go dtí am a shocrófar an tráth sin.

  Upon the day appointed for adjudication, or at any adjournment, the County Registrar shall take the evidence of the accounting party upon debts or claims, and may allow any of such debts or claims without further proof, and may direct such investigations of all or any of the debts or claims not allowed and require such further particulars, information or evidence relating thereto as he may think fit, and may require any creditor or other person to attend in support of his claim, and the adjudication of such claims as are not then allowed shall be adjourned to a time to be then fixed.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 44. #254481

  Más rud é, ar an dáta chun aon Iarratas faoin Ordú seo a éisteacht, nach ndéileálfaidh an Chúirt leis an ábhar ar aon chúis, agus, go háirithe, de bhun atráthaithe arna lorg ag ceachtar páirtí, féadfaidh an páirtí eile, bíodh nó ná bíodh an páirtí sin ag toiliú leis an atráthú, cibé faoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach is cuí léi a iarraidh, agus féadfaidh an Chúirt é a dheonú, gan gá a bheith le Fógra Foriarratais a sheirbheáil.

  If on the date for hearing of any Application under this Order the matter is not dealt with by the Court for any reason, and, in particular, on foot of an adjournment sought by either party, the other party, whether consenting to the adjournment or not, may apply for, and the Court may grant, such interim or interlocutory relief as to it shall seem appropriate without the necessity of service of a Notice of Motion.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 45. #1008769

  Déanaimse, A.B., comhalta ranníocach de Scéim Aoisliúntas Cléireach agus Oifigeach Tuarastail (M.I.D.,) Córas Iompair Éireann, leis seo, C.D., comhalta ranníocach eile (nó coisteoir) den scéim sin, a cheapadh chun gníomhú mar ionadach dom ag an gcruinniú ginearálta a bheas ar siúl an lá de agus ag gach atráthú ar an gcruinniú sin.

  I, A.B., a contributing member of the Córas Iompair Éireann, Salaried Officers and Clerks (G.S.R.) Superannuation Scheme hereby appoint C.D., another contributing member (or a committee-man) of the said scheme to act as my proxy at the general meeting to be held on the day of and at every adjournment thereof.

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 46. #1008787

  43.—Mura mbeidh deichniúr comhaltaí i láthair i bpearsain laistigh d'uair a chloig tar éis an trátha a bheas ceaptha do chruinniú ginearálta beidh an cruinniú arna atráthú go dtí an lá céanna an tseachtain ina dhiaidh sin san áit chéanna agus an tráth céanna agus dá réir ó sheachtain go seachtain, más gá sin, go dtí go mbeidh an deichniúr comhaltaí sin i láthair.

  43.—If ten members shall not be present in person within one hour after the time appointed for a general meeting it shall stand adjourned ito that day week at the same place and hour and so if need be from week to week until such ten members shall be present.

  Uimhir 21 de 1947: AN tACT UM CHUIDEACHTA MHÓR-BHÓITHRE IARAINN AN DEISCIRT (SCÉIM AOISLIÚNTAS), 1947

 47. #1321606

  (2) I gcás a ndéanfaidh an ceann comhairimh i dtoghchán ainmniú iarrthóirí nó réamhvótaíocht nó vótaíocht eile a chur ar atráth de bhun an ailt seo, cuirfidh sé an t-atráthú in iúl i scríbhinn, a luaithe is féidir, don Aire, agus tabharfaidh sé faisnéis mar an gcéanna don Aire Stáit arb é an tAire iomchuí é maidir leis an gcomhlacht ainmnithe lena mbaineann an toghchán.

  (2) Where at an election the returning officer adjourns pursuant to this section a nomination of candidates or a preliminary or other poll, he shall, as soon as may be, inform in writing the Minister of the adjournment and he shall also so inform the Minister of State who, as regards the designated body to which the election relates, is the appropriate Minister.

  Uimhir 6 de 1977: AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1977

 48. #1331191

  (2) Nuair a dhéanfar atráthú faoin Riail seo ar aon imeachtaí maidir le, nó i ndáil le, hainmniúchán den sórt sin, cuirfear siar an dáta is déanaí chun ainmniúcháin a ghlacadh go ceann tréimhse is ionann agus tréimhse an atráthaithe sin agus cuirfidh an ceann comhairimh é sin in iúl don Aire agus féadfaidh an tAire, le hordú, an lá a cheapadh chun vótaíocht a thógáil sa toghlach sin.

  (2) Where any proceedings for or in connection with such nomination are adjourned under this Rule, the latest date for receiving nominations shall be postponed for a period equal to the period of such adjournment and the returning officer shall so inform the Minister who may, by order, appoint the day for the taking of the poll in that constituency.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 49. #1331627

  (2) Má tharlaíonn cosc den sórt sin, ní fhéadfar a chur ar atráth ach an vótaíocht sna stáisiúin vótaíochta sin ar bhain an cosc leo iarbhír, agus leanfar leis an vótaíocht i ngach stáisiún vótaíochta eile gan atráthú.

  (2) In the event of such obstruction, only the poll at such polling stations as are actually affected by the obstruction may be adjourned and the poll at all other polling stations shall be continued without adjournment.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

 50. #1331629

  (3) Nuair a chuirfear vótaíocht ar atráth faoin Riail seo, tabharfaidh an t-oifigeach ceannais fógra láithreach faoin atráthú sin don cheann comhairimh áitiúil, agus cuirfidh seisean in iúl é láithreach don cheann comhairimh.

  (3) Where a poll is adjourned under this Rule the presiding officer shall forthwith give notice of such adjournment to the local returning officer who shall forthwith inform the returning officer.

  Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.