Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

191 toradh in 92 doiciméad

 1. #1429121

  —(1) Féadfaidh an tÚdarás bronntanas airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Authority may accept a gift of money, land or other property on such trusts and conditions as may be specified by the donor.

  Uimhir 9 de 1986: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

 2. #1429123

  (2) Ní ghlacfaidh an tÚdarás bronntanas má bhíonn coinníoll a chuirfidh an deontóir le glacadh an bhronntanais ar neamhréir le feidhmeanna an Údaráis.

  (2) The Authority shall not accept a gift if a condition attached by the donor to the acceptance of the gift is inconsistent with the functions of the Authority.

  Uimhir 9 de 1986: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

 3. #1434655

  —(1) Faoi réir thoiliú an Aire, féadfaidh an Ghníomhaireacht bronntanais airgid, talún agus maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) Subject to the consent of the Minister, the Agency may accept gifts of money, land and other property upon such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 14 de 1986: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE, 1986

 4. #1434657

  (2) Ní ghlacfaidh an Ghníomhaireacht le bronntanas má bhíonn na coinníollacha a chuireann an deontóir ag gabháil leis ar neamhréir le feidhmeanna na Gníomhaireachta.

  (2) The Agency shall not accept a gift if the conditions attached by the donor to its acceptance are not consistent with the functions of the Agency.

  Uimhir 14 de 1986: AN tACHT UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE, 1986

 5. #1449129

  —(1) Féadfaidh an Foras nó an fhochuideachta bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus cionníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) An Foras or the subsidiary may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987

 6. #1454231

  —(1) Féadfaidh an Ghníomhaireacht bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Agency may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 30 de 1987: AN tACHT EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1987

 7. #1454233

  (2) Ní ghlacfaidh an Ghníomhaireacht bronntanas má bhíonn na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil lena ghlacadh ag an deontóir ar neamhréir le feidhmeanna na Gníomhaireachta.

  (2) The Agency shall not accept a gift if the conditions attached to the acceptance by the donor are inconsistent with the functions of the Agency.

  Uimhir 30 de 1987: AN tACHT EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA, 1987

 8. #1468870

  —(1) Féadfaidh Teagasc nó fochuideachta bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) Teagasc or a subsidiary may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988

 9. #1497420

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 1 de 1990: AN tACHT UM BORD GLAS, 1990

 10. #1512078

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 25 de 1990: ACHT NA bPINSEAN, 1990

 11. #1550163

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh thar ceann an Údaráis ar cibé iontaobhais, téarmaí nó coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts on behalf of the Authority of money, land or other property, on such trusts, terms or conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 29 de 1998: AN tACHT UM ÚDARÁS SÁBHÁILTEACHTA BIA NA hÉIREANN, 1998

 12. #1562086

  —(1) Féadfaidh an Coimisiún bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Commission may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 42 de 1998: AN tACHT UM CHOIMISIÚN FORBARTHA AN IARTHAIR, 1998

 13. #1569343

  —(1) Féadfaidh Comhlacht, faoi réir cheadú an Aire Airgeadais, bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) A Body may, subject to the approval of the Minister for Finance, accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 1 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

 14. #1572444

  (d) faoi réir fho-alt (4), glacadh le bronntanais airgid, talún nó maoine eile ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir;

  (d) subject to subsection (4), accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor;

  Uimhir 6 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN, 1999

 15. #1582674

  —(1) Féadfaidh comhlacht iomchuí glacadh le bronntanais airgid, talún nó maoine eile ar cibé iontaobhais agus coinníollacha, más ann, a shonróidh an deontóir.

  —(1) A relevant body may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions, if any, as may be specified by the donor.

  Uimhir 26 de 1999: ACHT NA gCÁILÍOCHTAÍ (OIDEACHAS AGUS OILIÚINT), 1999

 16. #1588235

  —(1) Féadfaidh an Bord bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais nó coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir.

  —(1) The Board may accept gifts of money, land or other property upon such trusts or conditions (if any) as may be specified by the donor.

  Uimhir 22 de 2000: AN tACHT OIDEACHAIS (LEAS), 2000

 17. #1706713

  Ní finné bailí ar fhorghníomhú cumhachta aturnae fear céile ná bean chéile más deontóir nó deontaí na cumhachta sin ceachtar den bheirt.

  A husband or wife is not a valid witness to the execution of a power of attorney in which either of them is the grantor or grantee.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 18. #1740286

  I gcomhréir leis an Rialachán, ní foláir d'eagraithe faisnéis a chur ar fáil maidir le haon deontóir óna bhfaightear níos mó ná 500 EUR in aghaidh na bliana.

  In accordance with the Regulation, organisers have to provide information on all sources exceeding 500 EUR per year and per sponsor.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE Tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh

 19. #1769392

  (b)mura gcomhaontaítear a mhalairt i gcomhar leis an deontóir, ní bheidh aon cheart focheadúnúnas a dheonú san áireamh sna cearta rochtana;

  (b)unless otherwise agreed with the grantor, access rights do not include the right to sub-license;

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh

 20. #284854

  (15) Maidir le deonú ceall nó fíochán daonna, ba cheart prionsabail ar nós anaithnideacht an deontóra agus an fhaighteora araon, altrúchas an deontóra agus an dlúthpháirtíocht idir an deontóir agus an faighteoir a urramú.

  (15) As regards the donation of human cells or tissues, principles such as the anonymity of both donor and recipient, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient should be respected.

  Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

 21. #286209

  (b) a fhoinsí nó a foinsí maoinithe a fhógairt trí liosta a sholáthar ina sonrófar na deontóirí agus na síntiúis airgid a fuarthas ó gach deontóir, seachas síntiúis airgid nach rachaidh thar EUR 500 in aghaidh na bliana agus in aghaidh an deontóra.

  (b) declare its sources of funding by providing a list specifying the donors and the donations received from each donor, with the exception of donations not exceeding EUR 500 per year and per donor.

  Rialachán (CE) Uimh. 1524/2007 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003 maidir leis na rialacháin lena rialaítear páirtithe polaitiúla ar leibhéal na hEorpa agus maidir leis na rialacha a bhaineann lena maoiniú

 22. #432222

  10.—Féadfaidh an tÚdarás bronntanais airgid, talún nó maoine eile a ghlacadh ar cibé iontaobhais agus coinníollacha (más ann) a shonróidh an deontóir, ach ní ghlacfaidh sé bronntanas má bhíonn aon iontaobhas nó coinníoll den sórt sin ar neamhréir le

  10.--The Authority may accept gifts of money, land or other property upon such trusts and conditions (if any) as may be specified by the donor, but shall not accept a gift if any such trust or condition is inconsistent with the functions of the Authority.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 23. #449619

  (a) earraí a thabhairt de bhronntanas i gcúrsa nó ag bisiú gnó an ghnó (seachas mar bhronntanas is cuid de shraith bronntanas nó de bhronntanais chomhleanúnacha don duine céanna) nach mó a gcostas ar an deontóir ná suim a bheidh sonraithe chun na críche sin i rialacháin, nó

  (a) a gift of goods made in the course or furtherance of the business (otherwise than as one forming part of a series or succession of gifts made to the same person) the cost of which to the donor does not exceed a sum specified for that purpose in regulations, or

  AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010

 24. #460051

  (2) Ní ghlacfaidh an Chomhairle le bronntanas más rud é go mbeidh na hiontaobhais nó na coinníollacha a bheidh curtha ag gabháil leis ag an deontóir ar neamhréir le cuspóirí nó le feidhmeanna na Comhairle faoin Acht seo nó gur dochar iad do na cuspóirí nó do na feidhmeanna sin.

  (2) The Council shall not accept a gift if the trusts or conditions attached to it by the donor are inconsistent with or prejudice the objects or functions of the Council under this Act.

  AN tACHT UM CHOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA, 2001

 25. #468109

  2.(1) Ar iarratas ó chomhlacht corpraithe (dá ngairtear ‘an deontóir’ sa Sceideal seo) a mbeidh scéim scair-rogha choigilteas-choibhneasa bunaithe aige, ceadóidh na Coimisinéirí Ioncaim an scéim más deimhin leo go gcomhlíonann sí ceanglais an Sceidil seo.

  2. (1) On the application of a body corporate (in this Schedule referred to as ‘the grantor’) which has established a savings-related share option scheme, the Revenue Commissioners shall approve the scheme if they are satisfied that it fulfils the requirements of this Schedule.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 26. #468111

  (3) I gcás rialú a bheith ag an deontóir ar chuideachta nó ar chuideachtaí eile, féadfar a rá sa scéim go mbaineann sí le gach ceann nó le haon cheann de na cuideachtaí a bhfuil rialú aige orthu, agus gairfear ‘grúpscéim’ sa Sceideal seo de scéim a ndeirtear inti go mbaineann sí amhlaidh.

  (3) Where the grantor has control of another company or companies, the scheme may be expressed to extend to all or any of the companies of which it has control and in this Schedule a scheme which is expressed so to extend is referred to as a ‘group scheme’.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 27. #468116

  (b) i gcás gur comhalta de ghrúpa cuideachtaí é an deontóir, nach bhfuil agus nach mbeadh d’éifeacht leis an scéim sochair a thabhairt go hiomlán nó go príomha do stiúrthóirí cuideachtaí sa ghrúpa nó do na fostaithe sin de chuid cuideachtaí sa ghrúpa a fhaigheann na leibhéil is airde luacha saothair.

  (b) where the grantor is a member of a group of companies, that the scheme does not and would not have the effect of conferring benefits wholly or mainly on directors of companies in the group or on those employees of companies in the group who are in receipt of the higher or highest levels of remuneration.

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 28. #468218

  (ii) go mbaineann an oifig nó an fhostaíocht sin le gnó nó le cuid de ghnó a aistrítear chuig duine nach cuideachta chomhlachaithe de chuid an deontóra ná cuideachta a bhfuil rialú ag an deontóir uirthi é nó í,

  (ii) that office or employment relates to a business or part of a business which is transferred to a person who is neither an associated company of the grantor nor a company of which the grantor has control,

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 29. #468238

  (b) ní lú go follasach é ná 75 faoin gcéad de mhargadhluach scaireanna den aicme chéanna an tráth sin nó, má chomhaontaíonn na Coimisinéirí Ioncaim agus an deontóir i scríbhinn, cibé tráth nó tráthanna is luaithe ná sin a fhorálfar sa chomhaontú,

  (b) shall not be manifestly less than 75 per cent of the market value of shares of the same class at that time or, if the Revenue Commissioners and the grantor agree in writing, at such earlier time or times as may be provided in the agreement,

  AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

 30. #485460

  144.—Maidir le forchinntiú ar thalamh mhuirearaithe nó maidir le ceart nó leas i dtalamh mhuirearaithe sula bhfaighidh GNBS an muirear iomchuí nó sula ndílseofar an muirear iomchuí di (cibé acu a bhí nó nach raibh an talamh muirearaithe ar dháta an fhorchinntithe), measfar aon éasúint nó profit à prendre thar aon talamh atá coimeádta ag deontóir an fhorchinntithe a bheith cruthaithe leis an gcéanna, chun sochair don talamh mhuirearaithe, ar éasúint nó profit à prendre í nó é a bhfuil sé réasúnach a thoimhdiú, in imthosca an cháis, go raibh na páirtithe ar dháta an fhorchinntithe in oirchill í nó é a bheith ar áireamh ann, nó go mbeidís in oirchill amhlaidh an tráth sin dá dtagróidís don ní.

  144.—An assurance of charged land or a right or interest in charged land before the acquisition by, or vesting in, NAMA of the relevant charge (whether or not the land was charged at the date of the assurance) shall be taken to have created, for the benefit of the charged land, any easement or profit à prendre over any land retained by the grantor of the assurance that it is reasonable to assume, in the circumstances of the case, was within the contemplation of the parties at the date of the assurance as being included in it, or would have been within that contemplation at that time if they had adverted to the matter.

  AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009

 31. #494899

  ciallaíonn “faoiseamh cánach”, i ndáil le deontóir agus bliain mheasúnachta, aon liúntas, asbhaint, lacáiste nó faoiseamh is infheidhme le linn dliteanas cánach ioncaim an deontóra don bhliain mheasúnachta dá dtugtar bronntanas a ríomh.

  “tax relief”, in relation to a donor and a year of assessment, means any allowance, deduction, abatement or relief as may be applicable in arriving at the income tax liability of the donor for the year of assessment for which a gift is made.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 32. #494904

  agus gurb é B an méid comhiomlán cánach ioncaim agus ranníocaí sláinte (is iníoctha faoin Acht um Ranníocaí Sláinte 1979) a bheadh dlite agus iníoctha ar an méid arna chinneadh de réir A don bhliain mheasúnachta arna chinneadh ar an bhforas nach bhfuil aon ioncam eile ag an deontóir seachas na díolaíochtaí ón oifig sin agus nach bhfuil aon teideal aige nó aici chun aon fhaoisimh cánach.

  and

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 33. #494907

  (5) Déanfar bronntanais arna dtabhairt faoin alt seo a chur ar aghaidh chuig an oifigeach údaraithe ar cibé dátaí agus ar cibé slí is cuí leis an deontóir, lena n-áirítear buanorduithe agus aistrithe cistí leictreonacha.

  (5) Gifts made under this section shall be remitted to the authorised officer on such dates and in such manner as the donor may consider appropriate including standing orders and electronic fund transfers.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 34. #494909

  (7) I gcás go scoirfidh deontóir de bheith ina chomhalta nó ina comhalta den bhreithiúnacht nó ina bhreitheamh míleata nó ina breitheamh míleata, scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis i leith aon bhronntanais a thabharfar ar an dáta sin nó dá éis.

  (7) Where a donor ceases to be a member of the judiciary or a military judge, this section shall cease to have effect in respect of any gift made on or after that date.

  AN tACHT AIRGEADAIS 2010

 35. #556652

  Ionas go gcomhlíonfar an chríoch a shann an deontóir, ba cheart ioncam sannta seachtrach a thabhairt anonn go huathoibríoch agus é a úsáid go dtí go mbeidh na hoibríochtaí go léir a bhaineann leis an gclár nó leis an ngníomhaíocht ar sannadh dóibh iad curtha i gcrích.

  In order to comply with the purpose assigned by the donor, external assigned revenue should be carried over automatically and used until all the operations relating to the programme or action to which it is assigned have been carried out.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 36. #559536

  Ionas go gcomhlíonfar an chríoch a shann an deontóir, ba cheart ioncam sannta seachtrach a thabhairt anonn go huathoibríoch agus é a úsáid go dtí go mbeidh na hoibríochtaí go léir a bhaineann leis an gclár nó leis an ngníomhaíocht ar sannadh dóibh iad curtha i gcrích.

  In order to comply with the purpose assigned by the donor, external assigned revenue should be carried over automatically and used until all the operations relating to the programme or action to which it is assigned have been carried out.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002

 37. #573758

  Ríomhtar luach aistrithe sócmhainne neamhairgeadais de réir an phraghais mheasta ar a bhféadfaí an tsócmhainn, is cuma cé acu sócmhainn nua nó úsáidte a bheadh ann, a dhíol ar an margadh móide aon chostais iompair, suiteála nó aon chostais eile aistrithe úinéireachta arna dtabhú ag an deontóir, ach gan aon chostais dá sórt arna dtabhú ag an bhfaighteoir a chur san áireamh.

  The transfer value of a non-financial asset is valued according to the estimated price at which the asset, whether new or used, could be sold on the market plus any transport, installation or other costs of ownership transfer incurred by the donor but excluding any such charges incurred by the recipient.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 38. #579608

  Is éard atá i gcomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí (CPP) conarthaí casta fadtéarmacha idir dhá aonad, ar corparáid ceann acu de ghnáth (nó grúpa corparáidí, príobháideacha nó poiblí) dá ngairtear an t-oibreoir eacnamaíoch nó an comhpháirtí, agus ar aonad rialtais é an ceann eile dá ngairtear an deontóir.

  Public-private partnerships (PPPs) are complex, long-term contracts between two units, one of which is normally a corporation (or a group of corporations, private or public) called the operator or partner, and the other normally a government unit called the grantor.

  Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 39. #637206

  an fhaisnéis go léir dá dtagraítear i gCaibidil I maidir leis an deontóir baineann a sholáthair na húicítí, chomh maith lena fuilghrúpa nó torthaí tástála a sholáthraíonn ráthaíochtaí coibhéiseacha eolaíocha chun a sainaitheantas agus a tuismitheoirí a fhíorú;

  all the information referred to in Chapter I concerning the donor female that provided the oocytes as well as its blood group or test results providing equivalent scientific guarantees to verify its identity and parentage;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 40. #637211

  an fhaisnéis go léir dá dtagraítear i gCaibidil I maidir leis an deontóir baineann agus an t‑ainmhí fireann atá ag toirchiú, chomh maith lena bhfuilghrúpaí nó torthaí tástála a sholáthraíonn ráthaíochtaí coibhéiseacha eolaíocha chun a sainaitheantas agus a dtuismitheoirí a fhíorú;

  all the information referred to in Chapter I concerning the donor female and the fertilising male as well as both their blood groups or test results providing equivalent scientific guarantees to verify their identity and parentage;

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */

 41. #667701

  Féadfar cúnamh airgeadais an Aontais a chur ar fáil freisin, i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, trí bhíthin ranníocaíochtaí le cistí idirnáisiúnta, réigiúnacha nó náisiúnta, amhail na cistí arna mbunú nó arna mbainistiú ag BEI, ag Ballstáit,,, ag tíortha comhpháirtíochta agus réigiúin chomhpháirtíochta nó ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, chun cómhaoiniú a mhealladh ó líon deontóirí, nó chuig cistí arna mbunú ag deontóir amháin nó níos mó ar mhaithe le cur chun feidhme comhpháirteach tionscadal.

  The Union's financial assistance may also be provided, in accordance with Regulation (EU, Euratom) No 966/2012, through contributions to international, regional or national funds, such as those established or managed by the EIB, by Member States, by partner countries and regions or by international organisations, with a view to attracting joint financing from a number of donors, or to funds set up by one or more donors for the purpose of the joint implementation of projects.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 42. #667770

  I gcás gníomhaíochtaí a chómhaoineofar le comhpháirtí nó deontóir eile nó a chuirfear chun feidhme trí Bhallstát trí bhainistíocht chomhroinnte, nó trí chiste iontaobhais a bhunóidh an Coimisiún, na tíortha a bheidh incháilithe faoi rialacha an chomhpháirtí sin, deontóra eile nó Ballstáit nó a chinnfear i ngníomh bunaidh an chiste iontaobhais, beidh na tíortha sin incháilithe freisin.

  In the case of actions jointly co-financed with a partner or other donor or implemented through a Member State in shared management, or through a trust fund established by the Commission, countries which are eligible under the rules of that partner, other donor or Member State or determined in the constitutive act of the trust fund shall also be eligible.

  Rialachán (AE) Uimh. 236/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta coiteanna le haghaidh chur chun feidhme ionstraimí an Aontais chun an ghníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú

 43. #680784

  Thairis sin, níor cheart go mbeadh feidhm ag oibleagáid den sórt sin maidir le deonacháin ar mó a luach ná EUR 1500 in aghaidh na bliana nó atá cothrom nó níos lú ná EUR 3000 mura rud é go dtoilíonn an deontóir roimh ré i scríbhinn lena bhfoilsiú.

  Furthermore, such obligation should not apply to donations the annual value of which exceeds EUR 1500 and is below or equal to EUR 3000 unless the donor has given prior written consent to the publication.

  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

 44. #845527

  —Nuair a bheidh an Bord ag meas cúitimh fé Chuid IV den Acht so no cúitimh fé Chuid V den Acht so alos cirt, déanfaid é do mheas do réir mar a bheadh cothrom agus réasúnta idir deontóir toilteanach agus deonaí toilteanach ag féachaint do sna coinníollacha fé n-a ndeontar an ceart san.

  —The Board in assessing compensation under Part IV of this Act or compensation under Part V of this Act in respect of a right, shall assess the same on the basis of what would be fair nd reasonable between a willing grantor and a willing grantee having regard to the conditions subject to which such right is granted.

  Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931

 45. #868639

  (6) Nuair a bheidh riail-bhlianacht cheannaigh phaiste thailimh go ngéilltear ina thaobh d'iarratas fén alt san 44 á socrú ag Coimisiún na Talmhan féadfaid féachaint don mhéid (más ann do), in airgead no i luach airgid, do rinne an deonaí no an léasaí d'íoc leis an deontóir no leis an léasóir no do thabhairt do, i bhfuirm fíneála no eile, ar agus as an deontas no an léas fé n-a sealbhuítear an paiste tailimh sin do dhéanamh.

  (6) In fixing the standard purchase annuity of a parcel of land in respect of which an application under the said section 44 is granted, the Land Commission may have regard to the amount (if any) in money or money's worth paid or given by way of fine or otherwise by the grantee or lessee to the grantor or lessor on and for the making of the grant or lease under which such parcel of land is held.

  Uimhir 38 de 1933: ACHT TALMHAN, 1933

 46. #954353

  (3) Chun críche an mhargaidh bharúlaigh a luaidhtear sa dá fho-alt sin roimhe seo den alt so, is tuigthe lán-fhógra do bheith, le linn a margaidh, ag an deontóir agus ag an deonaidhe luaidhtear ionta i dtaobh gach eolais ba chead don phuiblíocht d'iniúchadh in Oifig na Suirbhéireachta Geolaighe, Baile Atha Cliath, ar ghné, luach, méid agus suidheamh na mianraí no na bhfo-cheart is abhar don chúiteamh a luaidhtear sna fo-ailt sin.

  (3) For the purpose of the hypothetical bargain referred to in the two preceding sub-sections of this section, the grantor and grantee therein referred to shall be deemed to have had, at the time of their bargain, full notice of all such information bearing on the nature, value, extent and situation of the minerals or ancillary rights, the subject of the compensation referred to in those sub-sections, as is available for public inspection in the office of the Geological Survey, Dublin.

  Uimhir 31 de 1940: ACHT FORBAIRTE MINEARÁL, 1940

 47. #1118575

  (5) Más rud é, i gcás lena mbainfidh fo-alt (4) den alt seo, go ndéanfaidh an fáltaí nó an ceannaitheoir agus an deontóir nó an díoltóir, trí fhógra i scríbhinn chun an chigire chánach, a roghnú amhlaidh i gcomhar le chéile, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas:

  (5) Where, in a case falling within subsection (4) of this section, the recipient or purchaser and the donor or seller by notice in writing to the inspector of taxes jointly so elect the following provisions shall have effect:

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 48. #1118695

  Ar choinníoll, más éard é ceadúnas a dheonóidh duine a bheidh i dteideal aon chearta paitinne ceadúnas chun na cearta sin a fheidhmiú ag eisiamh an deontóra agus gach duine eile go ceann na coda eile go léir den téarma a bheidh na cearta ar marthain, go n-áireofar, chun críocha na Caibidle seo, go bhfuil an deontóir ag díol iomlán na gceart tríd sin.

  Provided that if a licence granted by a person entitled to any patent rights is a licence to exercise those rights to the exclusion of the grantor and all other persons for the whole of the remainder of the term for which the rights subsist, the grantor shall be treated for the purposes of this Chapter as thereby selling the whole of the rights.

  Uimhir 18 de 1959: AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

 49. #1141782

  (b) beidh deontóir aon chuid den mhéid sin i dteideal, má dhéanann sé éileamh tráth nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis an dáta ar a ndearnadh an scéim, chun suim is comhionann leis an gcuid sin, lúide aon chaiteachas faoina ndeachaigh iontaobhaithe an charthanais go cuí tar éis an dáta sin maidir le héilimh a bhain lena bhronntanas, a aisghabháil ón gcarthanas a gcuirfear an mhaoin chun feidhme chuige;

  ( b ) the donor of any part of that amount shall be entitled, if he makes a claim not later than twelve months after the date on which the scheme is made, to recover from the charity for which the property is applied a sum equal to that part, less any expenses properly incurred by the charity trustees after that date in connection with claims relating to his gift;

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

 50. #1141789

  (6) San alt seo, ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, folaíonn tagairtí do dheontóir tagairtí do dhaoine a bheidh ag éileamh tríd an deontóir bunaidh nó faoi, agus folaíonn tagairtí do mhaoin a tugadh tagairtí don mhaoin a bheidh de thuras na huaire in ionannas leis an maoin a tugadh i gcéadóir nó maoin a chin ón maoin sin.

  (6) In this section, except in so far as the context otherwise requires, references to a donor include references to persons claiming through or under the original donor, and references to property given include references to the property for the time being representing the property originally given or property derived from it.

  Uimhir 17 de 1961: AN tACHT CARTHANAS, 1961

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.