Gaois

Foinsí

Liosta de gach téacs ailínithe atá le fáil sa chorpas comhthreomhar

11,740 foinse

 1. NoDG-2023-32023R0890_EN-GA-DWN

  NoDG-2023-32023R0890_EN-GA-DWN

  Reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (Rialacháin, Treoracha, agus Cinntí)

  Legislation of the European Union (Regulations, Directives, and Decisions)

 2. District Court (Fees) Order 2012

  District Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 3. Circuit Court (Fees) Order 2012

  Circuit Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 4. Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

  Supreme Court and High Court (Fees) Order 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 5. Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012

  Circuit Court Rules (Enforcement of Certain Decisions of Rights Commissioners and Determinations of the Labour Court or Employment Appeals Tribunal) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 6. European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012

  European Communities (Official Controls on the Import of Food of Non-Animal Origin) (Amendment) (No. 2) Regulations 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 7. District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998

  District Court (Discovery of Documents) Rules, 1998

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 8. District Court (Affidavits) Rules, 1998

  District Court (Affidavits) Rules, 1998

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 9. District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007

  District Court (Criminal Justice Act 2006, Part 11) Rules 2007

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 10. District Court (Search Warrants) Rules 2008

  District Court (Search Warrants) Rules 2008

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 11. District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

  District Court (Criminal Justice (Amendment) Act 2009) Rules 2010

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 12. Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012

  Circuit Court Rules (Actions for Possession and Well-Charging Relief) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 13. Circuit Court (Fees) Order 2011

  Circuit Court (Fees) Order 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 14. Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012

  Circuit Court Rules (Appeals to Court of Criminal Appeal) 2012

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 15. Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011

  Circuit Court Rules (Judges' Robes) 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 16. European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

  European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011

  Ionstraimí Reachtúla na hÉireann

  Irish Statutory Instruments

 17. 2009/172/EC: Cinneadh ón gcomhairle an 21 Eanáir 2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn VIII a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine

  2009/172/EC: Council Decision of 21 January 2008 adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 18. 2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh

  2013/106/EU: European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 19. 2013/312/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 28 Meitheamh 2013 lena socraítear comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa

  2013/312/EU: European Council Decision of 28 June 2013 establishing the composition of the European Parliament

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 20. Achoimre ar chinntí an Aontais Eorpaigh maidir le húdaruithe margaíochta i ndáil le táirgí íocshláinte ó 1 Feabhra 2023 go dtí 28 Feabhra 2023 (Arna fhoilsiú de bhun Airteagal 13 nó Airteagal 38 de Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle)

  Summary of European Union decisions on marketing authorisations in respect of medicinal products from 1 February 2023 to 28 February 2023 (Published pursuant to Article 13 or Article 38 of Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council or Article 5 of Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council)

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 21. ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

  HUMAN RIGHTS COMMISSION ACT, 2000

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 22. ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA (LEASÚ), 1999

  REGIONAL TECHNICAL COLLEGES (AMENDMENT) ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 23. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

  COMPANIES (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 24. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ) (UIMH. 2), 1999

  COMPANIES (AMENDMENT) (NO. 2) ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 25. ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

  COMPANIES ACT, 1990

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 26. ACHT NA gCÚIRTEANNA AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE 2009

  COURTS AND COURT OFFICERS ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 27. ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ (LEASÚ), 2011

  MEDICAL PRACTITIONERS (AMENDMENT) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 28. ACHT NA mBÓITHRE, 1993

  ROADS ACT, 1993

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 29. ACHT NA nALTRAÍ AGUS NA gCNÁIMHSEACH, 2011

  NURSES AND MIDWIVES ACT, 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 30. ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997

  UNIVERSITIES ACT, 1997

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 31. ACHT RIALAITHE NA STÁTSEIRBHÍSE (LEASÚ), 1996

  CIVIL SERVICE REGULATION (AMENDMENT) ACT, 1996

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 32. AISTRIÚCHÁN AISTRIÚCHÁN COMHAONTÚ IDIR AN TAONTAS EORPACH AGUS POBLACHT PHEIRIÚ LENA MBUNAÍTEAR CREAT DO RANNPHÁIRTÍOCHT PHOBLACHT PHEIRIÚ IN OIBRÍOCHTAÍ BAINISTITHE GÉARCHÉIME AN AONTAIS EORPAIGH

  AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF PERU ESTABLISHING A FRAMEWORK FOR THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF PERU IN EUROPEAN UNION CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 33. Aistriúchán An Coinbhinsiún um Chaomhnú agus Bainistiú Acmhainní Iascaigh na Mórmhara san Aigéan Ciúin Thuaidh

  Convention on the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 34. Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv (Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.) an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus an Chosaiv (Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.), den pháirt eile, trí Phrótacal III a ghabhann leis agus a bhaineann leis an gcoincheap “táirgí tionscnaimh” a ionadú [2022/1685]

  Decision No 1/2022 of the EU-Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.) Stabilisation and Association Council of 29 April 2022 amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.), of the other part, by replacing Protocol III thereto concerning the concept of ‘originating products’ [2022/1685]

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 35. Aistriúchán Cinneadh Uimh. 1/2022 ón gComhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais idir An tAontas Eorpach agus Montainéagró an lena leasaítear an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, trí Phrótacal 3 a ghabhann leis a bhaineann le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin a ionadú [2022/904]

  Decision No 1/2022 of the EU-Montenegro Stabilisation and Association Council of 9 February 2022 amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, by replacing Protocol 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2022/904]

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 36. AISTRIÚCHÁN Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal chun aistriú na ndaoine a ghabhtar agus a choinnítear faoina dhlí náisiúnta, as páirt a ghlacadh i sáruithe ar thrádbhac arm na Náisiún Aontaithe ar an tSomáil nó i ngáinneáil ar dhrugaí támhshuanacha amach ó chósta na Somáile, a éascú do Bhallstát de chuid an Aontais Eorpaigh

  Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Republic of Seychelles to facilitate the transfer by a Member State of the European Union of persons arrested and detained under its national law for participating, off the coast of Somalia, in violation of the United Nations arms embargo on Somalia or in narcotic drugs trafficking

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 37. AISTRIÚCHÁN Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Comhair maidir le Córas Domhanda Sibhialta um Loingseoireacht Satailíte (GNSS) idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Bulgáire, Phoblacht na Cróite agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh

  Protocol to the Cooperation Agreement on a civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 38. AISTRIÚCHÁN Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú maidir le hiompar idirnáisiúnta ócáideach paisinéirí de chóiste agus de bhus (Comhaontú interbus) i ndáil le hiompar tráthrialta idirnáisiúnta agus iompar tráthrialta speisialta paisinéirí de chóiste agus de bhus

  Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 39. AISTRIÚCHÁN PRÓTACAL AONTACHAIS A GHABHANN LEIS AN gCREAT-CHOMHAONTÚ MAIDIR LE COMHPHÁIRTÍOCHT AGUS COMHAR CUIMSITHEACH IDIR AN COMHPHOBAL EORPACH AGUS A BHALLSTÁIT, DE PHÁIRT AMHÁIN, AGUS POBLACHT NA hINDINÉISE, DEN PHÁIRT EILE, CHUN AONTACHAS PHOBLACHT NA CRÓITE LEIS AN AONTAS EORPACH A CHUR SAN ÁIREAMH

  ACCESSION PROTOCOL TO THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF INDONESIA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 40. AISTRIÚCHÁN Prótacal lena leasaítear Comhaontú Marrakech lena mbunaítear Comhaontú na Heagraíochta Domhanda Trádála Comhaontú maidir le Fóirdheontais Iascaigh

  Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization Agreement on Fisheries Subsidies

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 41. An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)

  Convention on centralised customs clearance concerning the allocation of national collection costs retained when traditional own resources are made available to the EU budget (2009)

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 42. An Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise i gcomhthéacs na caibidlíochta faoi Airteagal XXVIII de GATT 1994 a mhéid a bhaineann le lamháltais EDT na hEilvéise a mhodhnú i ndáil le feoil bhlaistithe

  Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland’s WTO concessions with regard to seasoned meat

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 43. An Comhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta IDIR AN tAONTAS EORPACH AGUS A BHALLSTÁIT, DE PHÁIRT, AGUS AN ÚCRÁIN, DEN PHÁIRT EILE

  Common Aviation Area Agreement Between the European Union and its Member States, of the One Part, and Ukraine, of the Other Part

  Doiciméid neamhreachtacha Eorpacha

  European non-legislative Documents

 44. AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 2011

  FINANCE (No. 2) ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 45. AN tACHT AIRGEADAIS 2010

  FINANCE ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 46. AN tACHT AIRGEADAIS, 1999

  FINANCE ACT, 1999

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 47. AN tACHT AIRGEADAIS, 2011

  FINANCE ACT 2011

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 48. AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2009

  HEALTH INSURANCE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 2009

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 49. AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL (LEASÚ), 2001

  INDUSTRIAL RELATIONS (AMENDMENT) ACT, 2001

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas

 50. AN tACHT CEIMICEÁN (LEASÚ) 2010

  CHEMICALS (AMENDMENT) ACT 2010

  Achtanna an Oireachtais

  Acts of the Oireachtas