Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

6 thoradh in 5 dhoiciméad

 1. #691539

  Déanfaidh Europol 5phost lúide 7 bhfolúntas a athleithdháileadh chuig an ECS.

  Europol willreallocate 5 posts plus 7 vacancies to the EC3.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 2. #691620

  Le dóthain acmhainní féadann an ECS naseirbhísí sin a chur ar fáil.

  With adequate resourcing theEC3 can provide these services.

  Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 

 3. #604784

  na córais ghluaiseachta custaim, go háirithe an Córas (Nua) Ríomhchuidithe Idirthurais (N(C)TS), NCTS TIR don Rúis, an Córas Rialaithe Onnmhairí (ECS) agus an Córas Rialaithe Allmhairí (ICS).

  the customs movement systems, in particular the (New) Computerised Transit System ((N)CTS), NCTS TIR for Russia, the Export Control System (ECS) and the Import Control system (ICS).

  Rialachán (AE) Uimh. 1294/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear clár gníomhaíochta um chustam san Aontas Eorpach don tréimhse 2014-2020 (Custam 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 624/2007/CE

 4. #1948202

  I gcás oibríochtaí i gcomhar leis na hoifigí custaim imeachta sa Ríocht Aontaithe, imeacht na n-earraí sin a dheimhniú in ECS;

  For operations with the customs offices of exit in the United Kingdom to confirm in ECS the exit of the goods;

  Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

 5. #2956927

  Le haghaidh seiceálacha ECS ar leibhéal Comhábhair Idir-inoibritheachta ETCS ar bord, ní mór cloí leis an méid seo a leanas:

  For ESC checks at ETCS on-board Interoperability Constituent level the following is to be observed:

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1695 ón gCoimisiún an 10 Lúnasa 2023 maidir leis na sonraíochtaí teicniúla don idir-inoibritheacht a bhaineann le fochórais um rialú agus ceannas agus um chomharthaíocht an chórais iarnróid san Aontas Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2016/919 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 6. #2628844

  ag tabhairt dá haire gurbh é 2020 an uair dheireanach a sheol an Comhghnóthas glaonna ar thograí, eadhon dhá Ghníomhaíocht Taighde agus Nuálaíochta (RIA), Gníomhaíocht Nuálaíochta (IA) amháin agus Gníomhaíocht Comhordaithe agus Tacaíochta (CSA) amháin, ar cuireadh 44 thogra incháilithe isteach ina leith agus faoi dheireadh, gur tugadh cistiú d’ocht RIA, do shé IA agus do thograí CSA; ag tabhairt dá haire gur ann do phunainn tionscadal domhanda, ina bhfuil 96 thionscadal; ag tabhairt dá haire, thairis sin, gur ann do thrí thionscnamh tí solais: Mobility.E, Industry4.E agus Health.E, lena ndéantar comhar laistigh de chomhphobal ECS, agus idir an comhphobal agus úsáideoirí teicneolaíochta, comhlachtaí cinnteoireachta, agus an tsochaí a chur chun cinn ionas go mbeidh fíorthionchar níos tapúla ag teicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí ar ghnó, ar an ngeilleagar agus ar thomhaltóirí;

  Notes that in 2020, the Joint Undertaking launched its last calls, namely two Research and Innovation Actions (RIA), one Innovation Action (IA) and one Coordination and Support Action (CSA), for which 44 eligible proposals were submitted and eventually eight RIA, six IA, and CSA proposals were funded; notes the global project portfolio comprising 96 projects; notes, moreover, the three Lighthouse Initiatives: Mobility.E, Industry4.E and Health.E, that promote collaboration within the ECS community, and between the community and technology users, decision-making bodies, and society so that technologies and innovations have a real and faster impact on business, the economy, and consumers;

  Rún (AE) 2022/1820 ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Bealtaine 2022 ina bhfuil barúlacha atá ina gcuid dhílis den chinneadh maidir le hurscaoileadh i ndáil le cur chun feidhme bhuiséad Chomhghnóthas ECSEL (an Comhghnóthas Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha anois) don bhliain airgeadais 2020