Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

19 toradh in 9 ndoiciméad

 1. #2775409

  Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar

  Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar

  Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar

 2. #619081

  Faoi gach Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, déanfar an cúnamh airgeadais do thacaíocht earnálach a dhíchúpláil ó íocaíochtaí do rochtain ar acmhainní iascaigh.

  Under each Sustainable fisheries partnership agreement, the financial assistance for sectoral support shall be decoupled from payments for access to fisheries resources.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 3. #1844066

  Faoi gach Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, déanfar an cúnamh airgeadais do thacaíocht earnálach a dhíchúpláil ó íocaíochtaí do rochtain ar acmhainní iascaigh.

  Under each Sustainable fisheries partnership agreement, the financial assistance for sectoral support shall be decoupled from payments for access to fisheries resources.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 4. #1875042

  An Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas agus Rialtas Oileáin Cook (“an Comhaontú”), arna fhormheas le Cinneadh (AE) 2017/418 ón gComhairle, tháinig sé i bhfeidhm an 10 Bealtaine 2017.

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands (‘the Agreement’), approved by Council Decision (EU) 2017/418, entered into force on 10 May 2017.

  Cinneadh (AE) 2020/1545 ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe i bhfoirm malartaithe litreacha idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook a bhaineann le síneadh a chur leis an bPrótacal i ndáil leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe a chur chun feidhme idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook

 5. #2408860

  Le Cinneadh (AE) 2017/418 ón gComhairle, tugadh i gcrích an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook (“an Comhaontú”).

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands (‘the Agreement’) was concluded by Council Decision (EU) 2017/418.

  Cinneadh (AE) 2022/1449 ón gComhairle an 18 Iúil 2022 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Phrótacail maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook

 6. #2775434

  ciallaíonn ‘an Comhaontú seo’ nó ‘an Comhaontú’ an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe seo idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar;

  ‘this Agreement’ or ‘Agreement’ means this Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar;

  Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar

 7. #2775614

  Prótacal lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar (2023-2027)

  Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar (2023-2027)

  Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar

 8. #619064

  Ní fhéadfaidh soithí iascaireachta an Aontais oibriú in uiscí tríú tíortha lena bhfuil Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe i bhfeidhm mura bhfuil seilbh acu ar údarú iascaireachta a eisíodh i gcomhréir leis an gcomhaontú sin.

  Union fishing vessels shall not operate in the waters of the third country with which a Sustainable fisheries partnership agreement is in force unless they are in possession of a fishing authorisation which has been issued in accordance with that agreement.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 9. #619073

  Déanfaidh an Coimisiún socraithe le haghaidh measúnuithe neamhspleácha ex-ante agus post-ante i ndáil le gach prótacal a ghabhann le Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, agus cuirfidh sé iad ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle in am agus i dtráth sula gcuirfidh sé moladh faoi bhráid na Comhairle chun go dtabharfar údarú dul i mbun caibidlíochta do phrótacal comharba.

  The Commission shall arrange for independent ex-ante and ex-post evaluations of each protocol to a Sustainable fisheries partnership agreement, and make them available to the European Parliament and to the Council in good time before it submits to the Council a recommendation to authorise the opening of negotiations for a successor protocol.

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 10. #619078

  tacú le cuid den chostas rochtana ar na hacmhainní iascaigh in uiscí tríú tír; déanfar measúnú ar an gcuid den chostas rochtana a bheidh le híoc ag úinéirí shoithí an Aontais maidir le gach Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe nó le Prótacal de agus go mbeidh na costais cothrom, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach leis na tairbhí a fhaightear mar gheall ar na dálaí rochtana;

  support part of the cost of access to the fisheries resources in third country waters; the part of the cost of access to the fisheries resources to be paid by Union vessel owners shall be assessed for each Sustainable fisheries partnership agreement or a Protocol to it and shall be fair, non-discriminatory and commensurate with the benefits provided through the access conditions;

  RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle

 11. #1678325

  In iascaigh atá faoi eagraíocht réigiúnach um bainistíocht iascaigh (“RFMO”) nó Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe (“SFPA”), mura gcomhlíonfaidh bád iascaigh de chuid an Aontais na coinníollacha le haghaidh údarú iascaireachta agus má mhainníonn an Ballstát gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh leis an gcás a leigheas, fiú tar éis don Choimisiún a cheangal orthu é sin a dhéanamh, ba cheart don Choimisiún teacht ar an tátal nach ndearnadh gníomhaíocht iomchuí.

  In fisheries under a regional fisheries management organisation (‘RFMO’) or a Sustainable Fisheries Partnership Agreement (‘SFPA’), if a Union fishing vessel does not comply with the conditions for a fishing authorisation and the Member State fails to take appropriate action to remedy the situation, even after having been required to do so by the Commission, the Commission should conclude that no appropriate action has been taken.

  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle

 12. #1844049

  Ní fhéadfaidh soithí iascaireachta an Aontais oibriú in uiscí tríú tíortha lena bhfuil Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe i bhfeidhm mura bhfuil seilbh acu ar údarú iascaireachta a eisíodh i gcomhréir leis an gcomhaontú sin.

  Union fishing vessels shall not operate in the waters of the third country with which a Sustainable fisheries partnership agreement is in force unless they are in possession of a fishing authorisation which has been issued in accordance with that agreement.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 13. #1844058

  Déanfaidh an Coimisiún socraithe le haghaidh measúnuithe neamhspleácha ex-ante agus post-ante i ndáil le gach prótacal a ghabhann le Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, agus cuirfidh sé iad ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle in am agus i dtráth sula gcuirfidh sé moladh faoi bhráid na Comhairle chun go dtabharfar údarú dul i mbun caibidlíochta do phrótacal comharba.

  The Commission shall arrange for independent ex-ante and ex-post evaluations of each protocol to a Sustainable fisheries partnership agreement, and make them available to the European Parliament and to the Council in good time before it submits to the Council a recommendation to authorise the opening of negotiations for a successor protocol.

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 14. #1844063

  déanfar measúnú ar an gcuid den chostas rochtana a bheidh le híoc ag úinéirí shoithí an Aontais maidir le gach Comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe nó le Prótacal de agus go mbeidh na costais cothrom, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach leis na tairbhí a fhaightear mar gheall ar na dálaí rochtana;

  the part of the cost of access to the fisheries resources to be paid by Union vessel owners shall be assessed for each Sustainable fisheries partnership agreement or a Protocol to it and shall be fair, non-discriminatory and commensurate with the benefits provided through the access conditions;

  NoDG-2013-02013R1380_EN-GA-DWN

 15. #1997763

  Le Cinneadh (AE) 2017/418 ón gComhairle, tugadh i gcrích an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook (“an Comhaontú”) agus tháinig sé i bhfeidhm an 10 Bealtaine 2017.

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands (‘the Agreement’) was concluded by Council Decision (EU) 2017/418 and entered into force on 10 May 2017.

  Cinneadh (AE) 2021/2277 ón gComhairle an 11 Samhain 2021 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach, an Phrótacail maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook

 16. #2197776

  Tugadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook (“an Comhaontú”) i gcrích le Cinneadh (AE) 2017/418 ón gComhairle, agus tháinig sé i bhfeidhm an 10 Bealtaine 2017.

  The Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands (‘the Agreement’) was concluded by Council Decision (EU) 2017/418 and entered into force on 10 May 2017.

  Rialachán (AE) 2021/2317 ón gComhairle an 11 Samhain 2021 maidir le leithdháileadh deiseanna iascaireachta faoin bPrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Oileáin Cook

 17. #2795427

  An 4 Meitheamh 2018, ghlac an Chomhairle cinneadh lenar údaraíodh an Coimisiún tús a chur leis an gcaibidlíocht le Madagascar chun comhaontú comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe nua a thabhairt i gcrích (dá ngairtear ‘an Comhaontú’ anseo feasta) mar aon le prótacal nua lena gcuirtear an comhaontú chun feidhme (dá ngairtear ‘an Prótacal’ anseo feasta).

  On 4 June 2018, the Council adopted a Decision authorising the Commission to open negotiations with Madagascar for the conclusion of a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement (the ‘Agreement’) and a new protocol implementing the Agreement (the ‘Protocol’).

  Cinneadh (AE) 2023/1476 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2023 maidir le síniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis (2023–2027)

 18. #2795438

  Leis seo, údaraítear an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis (2023–2027) a shíniú, thar ceann an Aontais, faoi réir na gníomhartha sin a thabhairt i gcrích.

  The signing, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar and of the Protocol implementing the Agreement (2023-2027) is hereby authorised, subject to the conclusion of those acts.

  Cinneadh (AE) 2023/1476 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2023 maidir le síniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis (2023–2027)

 19. #2795454

  An Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir Poblacht Mhadagascar (dá ngairtear ‘Madagascar’ anseo feasta) agus an tAontas Eorpach (dá ngairtear ‘Comhaontú 2007’ anseo feasta), arna fhormheas le Rialachán (CE) Uimh. 31/2008 ón gComhairle, tá sé i bhfeidhm ar bhonn sealadach ón 1 Eanáir 2007.

  The Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Madagascar (‘Madagascar’) and the European Community (the ‘2007 Agreement’), approved by Council Regulation (EC) No 31/2008, has been applied on a provisional basis since 1 January 2007.

  Cinneadh (AE) 2023/1476 ón gComhairle an 26 Meitheamh 2023 maidir le síniú, thar cheann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Mhadagascar agus an Prótacal Cur Chun Feidhme a ghabhann leis (2023–2027)