Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

127 toradh in 73 doiciméad

 1. #285313

  Critéir cháilíochta agus rialú cáilíochta

  Quality criteria and control

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 2. #285358

  (c) critéir cháilíochta agus struchtúr na dtuairiscí cáilíochta a shainiú, de bhun Airteagal 7(4).

  (c) the definition of quality criteria and the structure of the quality reports, pursuant to Article 7(4).

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 3. #1760641

  Beidh faisnéis, seirbhísí cúnaimh agus nósanna imeachta ar líne faoi réir critéir cháilíochta shoiléire agus oibríochtúla.

  Information, assistance services and online procedures will be subject to clear and operational quality criteria.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 4. #1760821

  Sonraítear in Airteagal 13 na critéir cháilíochta a bhaineann leis na seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna.

  Article 13 specifies quality criteria related to the assistance and problem solving services.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 5. #1761194

  Baintear úsáid as critéir cháilíochta agus an uirlis choiteann aiseolais úsáideoirí le haghaidh tairseacha nasctha

  Quality criteria and common user feedback tool used for linked portals

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 6. #1770300

  Critéir cháilíochta agus tuarascálacha

  Quality criteria and reports

  Rialachán (AE) Uimh. 692/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar thurasóireacht agus lena n-aisghairtear Treoir 95/57/CE ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 7. #2135053

  “Foirmeacha den chothaitheach dearbhaithe agus critéir cháilíochta paraiméadair eile a dearbhaíodh

  ‘Forms of the declared nutrient and other declared parameters

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1768 ón gCoimisiún an 23 Meitheamh 2021 lena leasaítear, chun críoch a n-oiriúnaithe don dul chun cinn teicniúil, Iarscríbhinní I, II, III agus IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/1009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha maidir le táirgí leasacháin AE a chur ar fáil ar an margadh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #2401791

  Braiteoir ar éirigh leis critéir cháilíochta agus rannchuidithe uile an fhaireacháin feidhmíochta oibríochtúla a bhaint amach.

  A sensor, which has successfully passed all the quality and contribution criteria of the operational performance monitoring.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1245 ón gCoimisiún an 15 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/696 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rannpháirtíocht na mBallstát i bhfo-chomhpháirt SST, bunú na Comhpháirtíochta SST agus an fhorbairt ar na heochairtháscairí feidhmíochta tosaigh

 9. #2513216

  Cuirfear isteach na critéir cháilíochta don táirge cosanta plandaí.

  The quality criteria for the plant protection product shall be submitted.

  Rialachán (AE) 2022/1440 ón gCoimisiún an 31 Lúnasa 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 284/2013 a mhéid a bhaineann leis an bhfaisnéis a bheidh le cur isteach maidir le táirgí cosanta plandaí agus na ceanglais shonracha sonraí i ndáil le táirgí cosanta plandaí a bhfuil miocrorgánaigh iontu (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 10. #2556491

  Ola olóige úríon –– Critéir cháilíochta

  Extra virgin olive oil — Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 11. #2556492

  Ola olóige íon –– Critéir cháilíochta

  Virgin olive oil — Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 12. #2556495

  Ola olóige lampante –– Critéir cháilíochta

  Lampante olive oil — Purity criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 13. #2556497

  Ola olóige scagtha –– Critéir cháilíochta

  Refined olive oil — Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 14. #2556499

  Ola olóige (comhdhéanta d’ola olóige scagtha agus olaí olóige íona) –– Critéir cháilíochta

  Olive oil (composed of refined olive oil and virgin olive oils) — Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 15. #2556503

  Amhola phrabhaite olóige –– Critéir cháilíochta

  Crude olive-pomace-oil — Purity criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 16. #2556505

  Ola phrabhaite olóige scagtha –– Critéir cháilíochta

  Refined olive-pomace-oil — Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 17. #2556507

  Ola phrabhaite olóige –– Critéir cháilíochta

  Olive-pomace oil — Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2105 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le seiceálacha comhréireachta ar chaighdeáin mhargaíochta le haghaidh ola olóige agus modhanna anailíse ar shaintréithe ola olóige

 18. #2863901

  Critéir cháilíochta

  Quality criteria

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1472 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2023 Lena leasaítear Rialachán(CE) Uimh 1055/2008 a mhéid a bhaineann lena mhinice a sholáthraíonn Ballstáit a dtuarascáil cháilíochta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 19. #2916527

  Is iad na critéir cháilíochta ar a dtugtar tuairisc in aithris (16) – mar is léir ón aithris sin freisin – na critéir cháilíochta a leagtar síos i gceadúnas aonair Post Danmark, agus d’éileofaí ar Post Danmark, i gcomhréir le dlí na Danmhairge, na critéir cháilíochta sin a chomhlíonadh gan beann ar cé acu an bhfuair nó nach bhfuair sé cúiteamh USO.

  The quality criteria described in recital (16) are – as is also apparent from that recital – quality criteria which are laid down in Post Danmark’s individual licence, and Post Danmark would, in accordance with Danish law, be required to comply with these quality criteria regardless of whether it received USO compensation.

  Cinneadh (AE) 2023/2388 ón gCoimisiún an 10 Lúnasa 2022 MAIDIR LEIS AN STÁTCHABHAIR SA.57991 – 2021/C (ex 2021/NN) curtha chun feidhme ag an Danmhairg le haghaidh cúiteamh USO do Post Danmark A/S le haghaidh 2020 (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C (2022) 5706)

 20. #2916812

  Is ionann na critéir cháilíochta sin agus na cinn sa tréimhse a chumhdaítear le Cinneadh 2018.

  Those quality criteria are the same as in the period covered by the 2018 Decision.

  Cinneadh (AE) 2023/2388 ón gCoimisiún an 10 Lúnasa 2022 MAIDIR LEIS AN STÁTCHABHAIR SA.57991 – 2021/C (ex 2021/NN) curtha chun feidhme ag an Danmhairg le haghaidh cúiteamh USO do Post Danmark A/S le haghaidh 2020 (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C (2022) 5706)

 21. #3023866

  measúnú ar na critéir cháilíochta;

  the assessment of the quality criteria;

  Rialachán (AE) 2023/2411 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Deireadh Fómhair 2023 maidir le tásca geografacha a chosaint le haghaidh táirgí ceardaíochta agus tionsclaíocha agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2017/1001 agus (AE) 2019/1753

 22. #511218

  Chun críocha an Rialacháin seo, is iad na critéir cháilíochta dá dtagraítear in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 na critéir cháilíochta atá le cur i bhfeidhm maidir leis na sonraí atá le tarchur.

  For the purposes of this Regulation, the quality criteria to be applied to the data to be transmitted are those referred to in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009.

  Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar bharra buana agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 357/79 ón gComhairle agus Treoir 2001/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 23. #732716

  Chun críocha an Rialacháin seo, is iad na critéir cháilíochta dá dtagraítear in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 na critéir cháilíochta atá le cur i bhfeidhm maidir leis na sonraí atá le tarchur.

  For the purposes of this Regulation, the quality criteria to be applied to the data to be transmitted are those referred to in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009.

  Rialachán (AE) 2016/2032 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 91/2003 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród, i dtaca le sonraí faoi earraí, faoi phaisinéirí agus faoi thionóiscí a bhailiú

 24. #1684177

  Chun críocha an Rialacháin seo, is iad na critéir cháilíochta dá dtagraítear in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 na critéir cháilíochta atá le cur i bhfeidhm maidir leis na sonraí atá le tarchur.

  For the purposes of this Regulation, the quality criteria to be applied to the data to be transmitted are those referred to in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009.

  Rialachán (AE) 2018/643 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le staidreamh i ndáil le hiompar d'iarnród

 25. #285254

  (10) Ba chóir, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na sainmhínithe a chur in oiriúint, na bun-cheannteidil in Iarscríbhinn II a choigeartú agus critéir cháilíochta a shainiú.

  (10) In particular, power should be conferred on the Commission to adapt the definitions, to adjust the basic headings in Annex II and to define quality criteria.

  Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

 26. #347093

  Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cháilíochta seo a leanas maidir leis an staidreamh a bheidh le tarchur:

  For the purpose of this Regulation, the following quality criteria shall apply to the statistics to be transmitted:

  Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle

 27. #347226

  Déanfaidh an tuarascáil ar cháilíocht, agus na critéir cháilíochta dá dtagraítear i mír 1 á n-úsáid, cur síos ar an méid seo a leanas:

  The quality report, using the quality criteria referred to in paragraph 1, shall describe:

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 28. #347235

  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cháilíochta seo a leanas maidir leis na sonraí a bheidh le tarchur:

  For the purposes of this Regulation, the following quality criteria shall apply to the data to be transmitted:

  Rialachán (CE) Uimh. 543/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le staidreamh i ndáil le barra agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 837/90 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 959/93 ón gComhairle

 29. #348801

  na critéir cháilíochta ar leithligh i gcomhair na sonraí reatha agus i gcomhair na gcúlsonraí a tharchuirfear agus inneachar na dtuarascálacha ar cháilíocht (Airteagal 8);

  the separate quality criteria for current and back data transmitted and contents of quality reports (Article 8);

  Rialachán (CE) Uimh. 596/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena n-oiriúnaítear ionstraimí áirithe, atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle, maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú — Cuid a Ceathair

 30. #354694

  Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cháilíochta arna leagan síos in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  For the purpose of this Regulation, the quality criteria as laid down in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009 shall apply.

  Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil leis an tsochaí faisnéise

 31. #511225

  cáilíocht na bhfoinsí, seachas suirbhéanna, a úsáidtear, agus na critéir cháilíochta dá dtagraítear i mír 1 á n-úsáid.

  the quality of sources other than surveys which are used, using the quality criteria referred to in paragraph 1.

  Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar bharra buana agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 357/79 ón gComhairle agus Treoir 2001/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 32. #568667

  D’fhonn sláine an tsonrúcháin "EuSEF" a áirithiú, ba cheart critéir cháilíochta a bhunú maidir le heagrú bhainisteoir um chiste fiontraíochta sóisialta cáilitheach.

  In order to ensure the integrity of the designation "EuSEF", quality criteria as regards the organisation of a manager of a qualifying social entrepreneurship fund should be established.

  Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 33. #692888

  Chun an cóimheas praghas-cáilíocht is fearr a fháil, cuirfidh an t-údarás conarthach san áireamh an praghas nó an costas agus critéir cháilíochta eile a bhaineann le hábhar an chonartha.

  For the best price-quality ratio, the contracting authority shall take into account the price or cost and other quality criteria linked to the subject matter of the contract.

  Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais

 34. #708565

  tuarascálacha bliantúla um chaighdeáin cháilíochta a chumhdaíonn na critéir cháilíochta dá dtagraítear in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009;

  annual standard quality reports covering the quality criteria referred to in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009;

  Rialachán (AE) 2016/792 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le hinnéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí agus maidir leis an innéacs praghsanna tithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2494/95 ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 35. #730160

  Chun na críche sin, tá feidhm ag na critéir cháilíochta chaighdeánacha a leagtar síos in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  To that end, the standard quality criteria laid down in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009 apply.

  Rialachán (AE) 2016/1952 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le staidreamh Eorpach i ndáil le praghsanna gáis nádúrtha agus leictreachais agus lena n-aisghairtear Treoir 2008/92/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

 36. #1682510

  modheolaíocht chomhchoiteann le haghaidh ríomh mheáchan na miotal a athchúrsáladh, i gcomhréir le mír 6, lena n-áirítear critéir cháilíochta do na miotail athchúrsáilte, agus

  a common methodology for the calculation of the weight of metals that have been recycled in accordance with paragraph 6, including quality criteria for the recycled metals, and

  Treoir (AE) 2018/851 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 37. #1696236

  Chun an cóimheas praghas-cáilíocht is fearr a fháil, cuirfidh an t-údarás conarthach san áireamh an praghas nó an costas agus critéir cháilíochta eile a bhaineann le hábhar an chonartha.

  For the best price-quality ratio, the contracting authority shall take into account the price or cost and other quality criteria linked to the subject matter of the contract.

  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012

 38. #1699096

  Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cháilíochta a shainítear in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  For the purposes of this Regulation, the quality criteria defined in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009 shall apply.

  Rialachán (AE) 2018/1091 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir le staidreamh comhtháite feirme agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1337/2011 ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))

 39. #1740400

  Páirtithe Leasmhara ón earnáil phríobháideach, leag siad béim go háirithe ar an tábhacht a bhaineann le critéir cháilíochta láidre agus rogha neamhspleách tionscadal lena bhféadfadh an Plean tacú.

  Stakeholders from the private sector have particularly emphasised the importance of robust quality criteria and an independent selection of projects that could be supported by the Plan.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013

 40. #1760723

  I gcás seirbhísí a cruthaíodh le dlí ceangailteach AE, is cosúil gur róghinearálta atá na critéir cháilíochta (Ionaid Ilfhreastail) nó gur ar éigean is ann dóibh (Pointí Teagmhála do Tháirgí).

  For services created through binding EU law, quality criteria have proven to be too general (Points of Single Contact) or hardly exist (Products Contact Points).

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 41. #1760724

  Is beag rath a baineadh amach le critéir cháilíochta dheonacha bhreise go dtí seo freisin (an Chairt um Ionaid Ilfhreastail).

  Additional voluntary quality criteria (Charter for PSCs) have had limited success.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 42. #1760815

  Sonraítear in Airteagal 7 go hAirteagal 9 na critéir cháilíochta a bhaineann le soláthar faisnéise, na nósanna imeachta agus na seirbhísí cúnaimh a nascfar chucu tríd an tairseach.

  Articles 7 to 9 specify quality criteria related to the provision of information and explanations of procedures and assistance services to which the gateway will link.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

 43. #1763513

  Déanfar na rioscaí sin a mhaolú trí chonarthaí a bhronnadh ar bhonn critéir cháilíochta láidre, trí theistiméireachtaí do chonraitheoirí á seiceáil agus trí chaidreamh láidir a chothabháil leo.

  These risks are mitigated by awarding contracts on the basis of strong quality criteria, checking references of contractors and maintaining a strong relationship with them.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226

 44. #1765545

  Déanfar na rioscaí sin a mhaolú trí chonarthaí a bhronnadh ar bhonn critéir cháilíochta láidre, trí theistiméireachtaí do chonraitheoirí á seiceáil agus trí chaidreamh láidir a chothabháil leo.

  These risks are mitigated by awarding contracts on the basis of strong quality criteria, checking references of contractors and maintaining a strong relationship with them.

  Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)

 45. #1770302

  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cháilíochta arna leagan síos in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  For the purposes of this Regulation, the quality criteria as laid down in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009 shall apply.

  Rialachán (AE) Uimh. 692/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le staidreamh Eorpach ar thurasóireacht agus lena n-aisghairtear Treoir 95/57/CE ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 46. #1915052

  Áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaidh na breathnóirí na critéir cháilíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gComhaontú.

  Member States shall ensure that observers fulfil the qualification criteria set out in the Annex II to the Agreement.

  Rialachán (AE) 2021/56 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2021 lena leagtar síos bearta bainistithe, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme maidir le limistéar an Choinbhinsiúin Idir-Mheiriceánaigh um Thuinníní Teochreasacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle

 47. #1985798

  Leis an ionstraim nua, sholáthrófaí creat cuimsitheach a chlúdódh príomhghnéithe uile an ábhair (prionsabail toghcháin, critéir cháilíochta, glao ar iarratas, tíolacadh agus scrúdú iarratas, trédhearcacht, vótáil, coinníollacha seirbhíse, etc.).

  The new instrument would provide a comprehensive framework covering all main aspects of the subject matter (election principles, qualification criteria, call for application, submission and examination of applications, transparency, voting, conditions of service, etc.).

  Cinneadh (AE) 2021/1744 ón gComhairle an 28 Meán Fómhair 2021 lena mbunaítear an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an 15ú Comhthionól Ginearálta de chuid na hEagraíochta Idir-rialtasaí um Iompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (OTIF)

 48. #2200558

  Roinneann an dlí nua institiúidí ardoideachais ina n-ollscoileanna eolaíochta, ealaíon agus cultúrtha, ollscoileanna d’eolaíochtaí feidhmeacha, agus coláistí ollscoile d’eolaíochtaí feidhmeacha, le critéir cháilíochta shonracha le haghaidh gach cineáil.

  The new law divides higher education institutions in science, arts and cultural universities, applied sciences universities, and applied sciences university colleges, with specific quality criteria for each type.

  TOGRA LE hAGHAIDH TUARASCÁIL CHOMHPHÁIRTEACH AR FHOSTAÍOCHT ÓN gCOIMISIÚN AGUS ÓN gCOMHAIRLE

 49. #2572396

  Chun críoch an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na critéir cháilíochta a shainítear in Airteagal 12(1) de Rialachán (CE) Uimh. 223/2009.

  For the purpose of this Regulation, the quality criteria defined in Article 12(1) of Regulation (EC) No 223/2009 shall apply.

  Rialachán (AE) 2022/2379 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2022 maidir le staidreamh ar ionchur agus aschur talmhaíochta, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 617/2008 ón gCoimisiún agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 1165/2008, (CE) Uimh. 543/2009 agus (CE) Uimh. 1185/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 96/16/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 50. #2740711

  Déanfaidh na Ballstáit na sonraí uile a tharchur i gcomhréir leis na critéir cháilíochta a shonraítear in Airteagal 4(1) a ghabhann leis an Rialachán seo.

  Member States shall transmit all data in accordance with the quality criteria specified in Article 4(1) of this Regulation.

  Rialachán (AE) 2023/734 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach, agus lena n-aisghairtear 11 ghníomh dlí i réimse na gcuntas náisiúnta (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)