Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

14 toradh in 13 doiciméad

 1. #253018

  Is ar an bpáirtí a chomhdóidh í a bheidh costais gach mionnscríbhinne ina leagfar amach, gan ghá, ábhair chlostráchta, nó ina mbeidh ábhar argóinteach, nó a bheidh fadálach.

  The costs of every affidavit which shall unnecessarily set forth matters of hearsay, or which shall contain argumentative matter, or which shall be prolix, shall be borne by the party filing the same.

  I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda

 2. #2102249

  Próiseas fadálach é sin agus ní féidir é a chur i gcrích roimh dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/848.

  That process will take time and cannot be completed before the date of application of Regulation (EU) 2018/848.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1165 ón gCoimisiún an 15 Iúil 2021 lena n-údaraítear táirgí agus substaintí áirithe lena n-úsáid i dtáirgeadh orgánach agus lena mbunaítear a liostaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 3. #2135717

  Thairis sin, thug EA le fios nach bhfuil sé fadálach ná costasach soláthróirí a aistriú ach gur toradh é ar phróiseas normalaithe praghsála tar éis bearta frithdhumpála a fhorchur.

  Furthermore, EA indicated that shifting suppliers is not lengthy and costly but is the result of a normalisation process of pricing after anti-dumping measures are imposed.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1784 ón gCoimisiún an 8 Deireadh Fómhair 2021 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí táirgí cothromrollta alúmanaim de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne

 4. #676401

  Féadfaidh gurb ionann céim idirmheánach i bpróiseas fadálach ann féin agus sraith imthosca nó imeacht atá ann nó ina bhfuil ionchas réalaíoch ann go dtiocfaidh siad chun bheith ann nó go dtarlóidh siad, ar bhonn measúnú foriomlán ar na fachtóirí atá ann cheana féin ag an am ábhartha.

  An intermediate step in a protracted process may in itself constitute a set of circumstances or an event which exists or where there is a realistic prospect that they will come into existence or occur, on the basis of an overall assessment of the factors existing at the relevant time.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 5. #676404

  Maidir le faisnéis a bhaineann le himeacht nó le sraith imthosca is céim idirmheánach i bpróiseas fadálach agus faisnéis ón taobh istigh i gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfaidh sí baint a bheith aici, mar shampla, le staid na n-idirbheartaíochtaí, téarmaí arna gcomhaontú go sealadach in idirbheartaíochtaí conartha, an fhéidearthacht ionstraimí airgeadais a láithriú, na coinníollacha faoina margófar ionstraimí airgeadais, téarmaí sealadacha le haghaidh láithriú ionstraimí airgeadais, nó le breithniú a dhéanamh i dtaca le hionstraim airgeadais a chur isteach in innéacs mór nó ionstraim airgeadais a scriosadh ó innéacs den sórt sin.

  Information which relates to an event or set of circumstances which is an intermediate step in a protracted process may relate, for example, to the state of contract negotiations, terms provisionally agreed in contract negotiations, the possibility of the placement of financial instruments, conditions under which financial instruments will be marketed, provisional terms for the placement of financial instruments, or the consideration of the inclusion of a financial instrument in a major index or the deletion of a financial instrument from such an index.

  Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 6. #1700594

  Féadfar aon agarcheisteanna a chur ar ceal ar an bhforas iad a bheith foilseánaithe go neamhréasúnach nó go cráiteach, nó a scriosadh amach ar an bhforas iad a bheith fadálach, leatromach, neamhriachtanach nó scannalach: agus féadfar aon iarratas chun na críche sin a dhéanamh laistigh de sheacht lá tar éis na hagarcheisteanna a sheirbheáil.

  Any interrogatories may be set aside on the ground that they have been exhibited unreasonably or vexatiously, or struck out on the ground that they are prolix, oppressive, unnecessary, or scandalous: and any application for this purpose may be made within seven days after service of the interrogatories.

  I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna

 7. #1810758

  Leis an idirghabháil tugtar do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus dá n-úsáideoirí gnó modh chun díospóidí a réiteach ar bhealach sásúil gan an gá dul i mbun imeachtaí dlíthiúla, rud a bhíonn fadálach costasach uaireanta.

  Mediation can offer providers of online intermediation services and their business users a means to resolve disputes in a satisfactory manner, without having to use judicial proceedings which can be lengthy and costly.

  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 8. #1821767

  An nós imeachta maidir leis an mBallstát tagartha a chinneadh do riarthóirí tagarmharcanna atá lonnaithe i dtríú tíortha a dhéanfaidh iarratas ar aitheantas san Aontas, tá sé fadálach agus achrannach d’iarratasóirí agus údaráis inniúla náisiúnta.

  The procedure to determine the Member State of reference for benchmark administrators located in third countries that apply for recognition in the Union is cumbersome and time-consuming for both applicants and national competent authorities.

  RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach); Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde); Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí); Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais; Rialachán (AE) 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas; agus Rialachán (AE) 2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 9. #2010353

  D’iarr úsáideoir a tháirgeann cuirtíní agus córais chúirtíní go mbeadh idirthréimhse dhá bhliain ann chun deis a thabhairt dul in oiriúint do na dleachtanna, i bhfianaise gur phróiseas fadálach é soláthraí iomchuí a aimsiú, go háirithe do tháirgeoir beag.

  A user producing curtains and curtains systems asked for a two-year transitional period to allow for adjustment to the duties, given that finding an appropriate supplier was a lengthy process, especially for a small producer.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/546 ón gCoimisiún an 29 Márta 2021 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach agus lena mbailítear go cinntitheach an dleacht shealadach arna forchur ar allmhairí d’easbhrúnna alúmanaim ar de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne iad

 10. #2156810

  Cé go maíonn na hallmhaireoirí go mbeadh sé costasach agus fadálach soláthróirí a athrú, ceannaíonn siad uile ó fhoinsí eile freisin (i.e. san Aontas, sna Stáit Aontaithe, san India, sa Chasacstáin, sa Bhealarúis, san Úcráin) agus d’éirigh leo soláthróirí a fháil le linn an ghanntanais líomhnaithe le linn na tréimhse 2017-18.

  Although the importers claim that it would be costly and time consuming to switch suppliers, they all buy from other sources too (i.e. in the Union, United States, India, Kazakhstan, Belarus, Ukraine) and they had successfully found new suppliers during the alleged 2017-18 shortage.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2011 ón gCoimisiún an 17 Samhain 2021 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí cáblaí snáthoptaice de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne

 11. #2254285

  Leis an bpróiseas ceant nach bhfuil chomh casta ná fadálach sin, d’fhéadfaí an bhacainn iontrála a ísliú a thuilleadh, rud atá ábhartha go háirithe le haghaidh gníomhaithe nua agus beaga agus páirtithe freagartha don éileamh nach bhfuil a bpríomhghnó sa mhargadh fuinnimh.

  The less complex and time-consuming auction process could further lower the entry barrier, especially relevant for new and small players and for demand side response parties whose core business is not the energy market.

  Cinneadh (AE) 2022/639 ón gCoimisiún an 27 Lúnasa 2021 maidir leis an scéim cabhrach SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) An Bheilg — Sásra acmhainneachta (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2021) 6431) (Is é an leagan Béarla an t–aon leagan barántúil) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 12. #2284385

  Cé go maíonn na hallmhaireoirí go mbeadh sé costasach agus fadálach soláthróirí a athrú, ceannaíonn siad uile ó fhoinsí eile freisin (i.e. san Aontas, sna Stáit Aontaithe, san India, sa Chasacstáin, sa Bhealarúis, san Úcráin) agus d’éirigh leo soláthróirí a fháil le linn an ghanntanais a raibh sé líomhnaithe go raibh sé ann le linn na tréimhse 2017-18.

  Although the importers claim that it would be costly and time consuming to switch suppliers, they all buy from other sources too (i.e. in the Union, United States, India, Kazakhstan, Belarus, Ukraine) and they had successfully found new suppliers during the alleged 2017-18 shortage.

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/72 ón gCoimisiún an 18 Eanáir 2022 lena bhforchuirtear dleachtanna frithchúitimh cinntitheacha ar allmhairí cáblaí snáthoptaice de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2011 lena bhforchuirtear dleacht frithdhumpála chinntitheach ar allmhairí cáblaí snáthoptaice de thionscnamh Dhaon-Phoblacht na Síne

 13. #2642991

  Ós rud é go gcumhdaítear daoine idir 18 mbliana agus 24 bliana d’aois le táscaire luathfhágála na scoile, is go fadálach a léireofar sna sonraí aon mhéadú a tháinig ar an sciar daoine óga a d’fhág an t-oideachas agus an oiliúint roimh am le linn COVID-19.

  As the early school leaving indicator covers 18 to 24 year-olds, any increase in the share of young people having left education and training prematurely during COVID-19 will take time before being fully reflected in the data.

  TOGRA LE hAGHAIDH TUARASCÁIL CHOMHPHÁIRTEACH AR FHOSTAÍOCHT ÓN gCOIMISIÚN AGUS ÓN gCOMHAIRLE

 14. #3048766

  á chur in iúl gur geal léi go bhfuil dlús curtha ag an nGníomhaireacht lena hiarrachtaí faireacháin ar chomhlíonadh agus gur éirigh léi den chuid is mó clárúcháin neamhchomhlíontacha a bhrath agus obair leantach a dhéanamh ar chuideachtaí ar gá dóibh na sonraí arna soláthar a shoiléiriú; ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, go bhfuil thart ar 40 % de na cuideachtaí sin fós neamhchomhlíontach, in ainneoin na n-iarrachtaí sin; ag tabhairt dá haire gur próiseas fadálach é forfheidhmiú i gcomhar leis na Ballstáit agus go bhféadfaí cásanna a réiteach níos tapúla dá mbeadh na modhanna reachtacha ar fáil don Ghníomhaireacht chun uimhreacha clárúcháin a tharraingt siar ó chuideachtaí nach gcomhlíonann na rialacha;

  Welcomes the fact that the Agency has stepped up its compliance monitoring efforts and has been largely successful in detecting non-compliant registrations and in following up on companies that need to clarify the data supplied; notes with concern that, despite those efforts, approximately 40 % of those companies are still non-compliant; notes that enforcement in cooperation with Member States is a time-consuming process and cases could be resolved more quickly if the Agency had the legislative means at its disposal to withdraw registration numbers from companies that do not comply with the rules;

  Rún (AE) 2023/1872 ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Bealtaine 2023 ina bhfuil barúlacha atá in gcuid dhílis den chinneadh maidir le hurscaoileadh i ndáil le cur chun feidhme bhuiséad na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (ECHA) don bhliain airgeadais 2021