Gaois

Similar terms:

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project. More information »

12 results

  • Réalteolaíocht Astronomy
  • Meitéareolaíocht Meteorology
  • Féilire Calender

  #443

  fir
  ga
  gu lae, iol laethanta

  Measfar oibrí a bheith tar éis oibriú go leanúnach aon lá ar feadh na tréimhse go léir, lúide an t-am a ceadaíodh le haghaidh béile nó béilí, idir an t-am a thosaigh sé ag obair den chéad uair an lá sin agus an t-am a scoir sé ar deireadh d'obair an lá sin.

  A worker shall be deemed to have worked continuously on any day for the whole period, less the time allowed for a meal or meals between the time on which he first started work on that day to the time on which he last finished work on that day.

  • Féilire Calender

  #6015

  breithlá fir
  ga
  gu breithlae, iol breithlaethanta

  Beidh na buanfhostaithe lánaimseartha uile a bheidh faoi bhun 55 bliana d'aois agus a mbeidh an 24ú breithlá caite acu agus a mbeidh 3 bliana seirbhíse leanúnacha críochnaithe acu, cáilithe le bheith ina gcomhaltaí den scéim.

  All full-time permanent employees who are aged less than 55 years and have passed their 24th birthday and who have completed 3 years continuous service are eligible for membership of the scheme.

  • Féilire Calender
  • Reiligiún Religion

  #1257

  Foráiltear leis an Acht freisin go mbeidh siad i dteideal Laethanta Saoire Poiblí mar a leanas:- Lá Nollag, Lá Fhéile Stiofáin, Lá Coille, Lá Fhéile Pádraig, Luan Cásca, Lá Saoire an Mheithimh, an chéad Luan i Mí Lúnasa, agus an Luan deireanach i nDeireadh Fómhair.

  The Act also provides entitlement to Public Holidays as follows:— Christmas Day, St. Stephen's Day, New Year's Day, St. Patrick's Day, Easter Monday, June Holiday, the First Monday in August, and the last Monday in October.

  • Féilire Calender
  • Reiligiún Religion

  #336

  Foráiltear leis an Acht freisin go mbeidh siad i dteideal Laethanta Saoire Poiblí mar a leanas:- Lá Nollag.

  The Act also provides entitlement to Public Holidays as follows:— Christmas Day.

  • Gnó › Fostaíocht Business › Employment
  • Oideachas Education
  • Turasóireacht Tourism
  • Féilire Calender

  #809

  saoire bain4
  ga
  gu saoire, iol saoirí

  Na hoibrithe sin nach bhfuil 19 lá de Shaoire le Pá acu beidh siad i dteideal 19 lá san iomlán de Shaoire le Pá sa bhliain saoire 1981 agus dá éis.

  Those workers who do not have 19 days Paid Leave shall be entitled to a total of 19 days Paid Leave, in the holiday year, 1981 and thereafter.

  • Gnó Business
  • Féilire Calender

  #6321

  Foráiltear leis an Acht freisin go mbeidh siad i dteideal Laethanta Saoire Poiblí mar a leanas:- Lá Nollag, Lá Fhéile Stiofáin, Lá Coille, Lá Fhéile Pádraig, Luan Cásca, Lá Saoire an Mheithimh, an chéad Luan i Mí Lúnasa, agus an Luan deireanach i nDeireadh Fómhair.

  The Act also provides entitlement to Public Holidays as follows:— Christmas Day, St. Stephen's Day, New Year's Day, St. Patrick's Day, Easter Monday, June Holiday, the First Monday in August, and the last Monday in October.

  • Reiligiún Religion
  • Féilire Calender

  #340

  Don am go léir a oibreofar ar Laethanta Saoire Poiblí nó ar Laethanta Saoire Eaglaise a chuirfear ina n-ionad is é a bheidh sa ráta ragoibre oiread agus trian an am-ráta íosta ab infheidhme in aon chás eile, eadhon. am agus trian.

  For all time worked on Public Holidays or substituted Church Holidays the overtime rate shall be one and third times the minimum time-rate otherwise applicable i.e. time-and-one-third.

  • Rialtas › Riarachán Poiblí Government › Public Administration
  • Gnó › Riarachán Business › Administration

  #444

  Más gá d'oibrí obair a dhéanamh ar Lá Saoire Poiblí ní foláir.

  Where a worker is required to work on a Public Holiday, he must be given either.

  • Gnó Business
  • Féilire Calender

  #6524

  a holiday set by statute, during which government and, usually, business affairs are suspended, schools and courts are closed

  Public Works and Government Services Canada

  Go ndéanfar an t-am go léir a oibreofar ar an Satharn, ar an Domhnach agus ar Ghnath-Laethanta Saoire Poiblí nó ar laethanta Saoire Reachtúla a áireamh mar Bhreis-Am lena mbainfidh na Rátaí Breis-Ama.

  All time worked on Saturday, Sunday and Customary Public or Statutory Holidays shall be regarded as Overtime to which the Overtime rates shall apply.

  • Féilire Calender

  #1817

  (4) Sa Rialachán seo ciallaíonn "lá oibre" aon lá dálach, seachas Satharn, nach lá saoire poiblí chun críocha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe). 1973 (Uimh. 25 de 1973).

  (4) In this Regulation “working day” means any weekday, other than a Saturday, which is not a public holiday for the purposes of the Holidays (Employees) Act, 1973 (No. 25 of 1973).

  • Réalteolaíocht Astronomy
  • Gnó › Fostaíocht Business › Employment

  #7428

  nóin bain3
  ga
  gu nóna, iol nónta

  Má bhionn ar oibrí oibriú roimh nóin agus tar éis 2 p.m. aon lá, tabharfar aga dó le haghaidh béile nach giorra ná uair a thosóidh idir na huaire sin.

  If a worker is required to work before noon and after 2 p.m. on any day he shall be allowed a meal interval of not less than 1¼ hours' duration beginning between those hours.

  • Réalteolaíocht Astronomy
  • Tíreolaíocht Geography

  #2282

  Longa a théann ar ghearrthurais chun farraige, i.e. thar theorainneacha uiscí leath-loma idir an 1ú lá d' Aibreán agus an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, go huile, le solas an lae agus in aimsir bhreá; longa a théann ar ghearrthurais chun farraige; nó longa nach dtéann thar Uiscí leath-loma; ar dheimhniú ag ceadú 36 phaisinéir ar a mhéid a iompar.

  Ships plying on short excursions to sea, i.e. beyond partially smooth water limits between the 1st April and the 31st October inclusive, during daylight and in fine weather; ships plying for short distances to sea; or ships not proceeding beyond partially smooth waters; for a certificate permitting the carriage of not more than 36 passengers.