Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

3 thoradh

 1. FINANCE|taxation|tax on income
  cánachas ar ioncam ó choigilteas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Réitíodh an bealach leis ar deireadh thiar do ghlacadh na Treorach maidir le cánachas ar ioncam ó choigilteas.' Tagairt An Chomhairle Eorpach, 20/21 Márta 2014, Conclúidí http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%207%202014%20REV%201
  cánachas ar choigilteas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  cánachas ar ioncam ó choigilteas i bhfoirm íocaíochtaí úis Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Comhthéacs 'Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2003/48/CE maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis' Tagairt Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2003/48/CE maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm íocaíochtaí úis https://webgate.ec.testa.eu/euramis/common/showDocument.do?bean.memory=Council%2DMaster&bean.docNo=st08192&bean.reqServ=Council&bean.year=2014&bean.docType=Ordinary%20doc%2E&bean.obs=2008%2F0215%28CNS%29&bean.sourceLanguage=EN&bean.firstLanguage=EN&bean.secondLanguage=GA&bean.docPage=1&bean.from=newtab
  Besteuerung von Zinserträgen | Besteuerung von Sparerträgen
  de
  Sainmhíniú Besteuerung der grenzüberschreitenden Einkünfte natürlicher Personen ("Zinszahlungen") im Sinne d. Definition des Art.6 der RL 2014/48/EU (Zinsbesteuerungsrichtlinie IATE:2210772 ) Tagairt Council-DE, vgl. RL 2014/48/EU zur Änderung der Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen CELEX:32014L0048/DE ; s.a. Begründung d. Änderungsvorschläge zu Art.6 der Zinsbesteuerungsrichtlinie (RL-Vorschlag CELEX:52008PC0727/DE )
  Nóta die erweiterte Definition der "Zinszahlung" in Art.6 der RL 2014/48/EU umfasst neben Einkünften aus Forderungen (= Zinsen) auch Erträge aus forderungsäquivalenten Anlageinstrumenten (z.B. innovativen Finanzinstrumenten u. Lebensversicherungen, soweit sie hinsichtlich Risikobeschränkung und festgelegter Rendite Forderungen gleichwertig sind)
  taxation of savings income in the form of interest payments | taxation of savings income
  en
  Sainmhíniú taxation of income generated from savings investments as defined in Article 6 of Council Directive 2003/48/EC ( Savings Tax Directive) [ IATE:2210772 ] Tagairt Council-EN based on: Council Directive 2014/48/EU amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments, CELEX:32014L0048/EN
  Nóta Council Directive 2014/48/EU broaded the scope of Directive 2003/48/EC to include not only investments in debt claims, but also other types of savings income and products that generate interest or equivalent income, such as life insurance contracts and investment funds. The amended Directive came into force on 15.4.2014; it must be transposed by Member States by 1.1.2016 and applied from 1.1.2017. Council-EN based on: - Council Directive 2014/48/EU amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments, CELEX:32014L0048/EN - Council press release of 24.3.2014: Council adopts new rules on the taxation of savings income', http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141817.pdf [6.6.2014]
  fiscalité des revenus de l'épargne | fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
  fr
  Sainmhíniú imposition des revenus générés par l'épargne au sens de l'article 6 de la directive 2014/48/UE du Conseil [ IATE:2210772 ] Tagairt Conseil-FR sur la base de la directive 2014/48/UE du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts; CELEX:32014L0048/FR
 2. FINANCE|taxation|tax on income
  Treoir maidir le cáin ar choigilteas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2003/48/CE ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis i bhFoirm Íocaíochtaí Úis Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Besteuerung von Zinserträgen | Zinssteuerrichtlinie | Zinsertragsrichtlinie | Zinserträge | Zinsbesteuerungsrichtlinie | Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, nach der Kreditinstitute seit 2005 verpflichtet sind, Zinszahlungen an Steuerpflichtige, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, entweder zu melden oder auf die Zinserträge Quellensteuer zu erheben Tagairt vgl. Europäische Kommission: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_de.htm (12.11.2009)
  Nóta geändert durch RL 2014/48/EU zur Änderung der Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, ABl. L_ 111/2014, S.50 CELEX:32014L0048/DE
  Savings Directive | Savings Taxation Directive | Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments | European Union Savings Directive | EUSD | Savings Tax Directive
  en
  Sainmhíniú EU instrument the objective of which is to ensure effective taxation of savings income in the form of cross-border interest payments which are generally included in all Member States in the taxable income of resident individuals Tagairt Council-EN, based on Recital 15 of the amending Directive, CELEX:32014L0048/EN [26.6.2014]
  Nóta - For a summary of the original Directive, see EUROPA > Summaries of EU legislation > Taxation > Taxation of savings income, http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_en.htm [24.2.2012]- For a summary of the amendments introduced by Directive 2014/48/EU, see Council press release of 24.3.2014: 'Council adopts new rules on the taxation of savings income', http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141817.pdf [24.6.2014]The amendments introduced by Directive 2014/48/EU must by transposed by Member States by 1.1.2016 and will be applicable from 1.1.2017
  directive épargne | directive sur la fiscalité de l'épargne | directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
  fr
  Sainmhíniú directive de l'UE visant à permettre que les intérêts de l’épargne perçus dans un État membre par des personnes physiques qui ont leur résidence fiscale dans un autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre Tagairt Site Europa, Synthèse de la législation de l'UE, http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_fr.htm [19.3.2012]
 3. FINANCE|taxation
  cánachas ar ioncam ó chaipiteal Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar IATE:1681959
  ga
  Kapitalvermögen | Besteuerung von Kapitalerträgen | Kapitalerträge | Einkünfte
  de
  Sainmhíniú Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen Tagairt Council-DE, vgl. BM Finanzen (AT) https://www.bmf.gv.at/steuern/Besteuerung-inl-sowie-im-Inland-bez-Kapitalertraege.html (15.7.14) und BM Finanzen (DE): "Einkommen- und Lohnsteuer", Ausg.2014 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2014-03-25-Einkommen_Lohnsteuer_lang.pdf?__blob=publicationFile&v=11 (15.7.14)
  Nóta "Einkünfte aus Kapitalvermögen" umfassen in DE und AT insbesondere Dividenden, Zinsen, Einkünfte aus Beteiligungen, Veräußerungsgewinne, siehe§_20 EStG (DE) http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__20.html und§_27 EStG (AT) http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40133300&ResultFunctionToken=97ffa279-9d58-4465-aa41-ec236d0d84d6&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=27&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=400%2f1988&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=05.06.2013&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
  taxation of capital income | taxation of savings interest
  en
  Sainmhíniú taxation of income on capital [ IATE:1573172 ] Tagairt Council-EN
  Nóta Not to be confused with taxation of savings income in the form of interest payments [ IATE:781421 ] as defined in Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [ IATE:2210772 ]
  fiscalité des revenus du capital
  fr
  Sainmhíniú taxation des revenus du capital [ IATE:1573172 ] Tagairt Conseil-FR
  Nóta Ne pas confondre avec la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts [ IATE:781421 ] définie dans la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts CELEX:32003L0048/FR