Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

105 results

 1. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|European convention · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation|Council of Europe
  an Coinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch Reference "An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988, http://acts.oireachtas.ie/ga.act.1988.0025.1.html [12.3.2018] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Ba cheart rialacha ar chosaint sonraí ag Europol a threisiú agus ba cheart dóibh tarraingt ar na prionsabail a thacaíonn le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 chun ardleibhéal cosanta a áirithiú i gcás daoine aonair maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil. Toisc go n-aithnítear sainiúlacht na próiseála ar shonraí pearsanta i gcomhthéacs fhorfheidhmiú an dlí le Dearbhú Uimh. 21 maidir le sonraí pearsanta a chosaint i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla agus an chomhair phóilíneachta atá i gceangal le CAE agus le CFAE, ba cheart do rialacha Europol ar chosaint sonraí a bheith neamhspleách, agus ag an am céanna comhleanúnach le hionstraimí ábhartha eile um chosaint sonraí a bhfuil feidhm acu i réimse an chomhair phóilíneachta san Aontas. Ar na hionstraimí sin, áirítear, go háirithe, Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle mar aon leis an gCoinbhinsiún chun Daoine Aonair a Chosaint maidir le Sonraí Pearsanta a Phróiseáil go hUathoibríoch ó Chomhairle na hEorpa agus a Moladh Uimh. R(87) 15.' Reference "Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin, CELEX:32016R0794/GA"
  Coinbhinsiún 108 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
  de
  Comment Straßburg, 28.01.1981
  ETS No. 108 | ETS 108 | Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data | 108 | ETS No 108 | Convention 108 | Council of Europe Convention on data protection
  en
  Definition This Convention is the first binding international instrument which protects the individual against abuses which may accompany the collection and processing of personal data and which seeks to regulate at the same time the transfrontier flow of personal data. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/108.htm (26.4.2012)"
  Comment Signed: Strasbourg, 28.1.1981Entry into force: 1.10.1985European Treaty Series (ETS) No. 108Authentic versions: EN-FR
  Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
  fr
  Definition convention étant le premier instrument international contraignant qui a pour objet de protéger les personnes contre l'usage abusif du traitement automatisé des données à caractère personnel, et qui réglemente les flux transfrontaliers des données Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/108.htm (28.3.2012)"
  Comment Signature: 28.1.1981 à StrasbourgEntrée en vigueur: 1.10.1985Conseil de l'Europe; STCE n° 108Versions authentiques: EN-FR
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SCIENCE|natural and applied sciences|space science
  "an Coinbhinsiún maidir le hEagraíocht Eorpach a bhunú chun sochar a bhaint as satailítí meitéareolaíocha ""EUMETSAT""" Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 377/2014 lena mbunaítear Clár Copernicus "
  ga
  "an Coinbhinsiún maidir le hEagraíocht Eorpach a bhunú chun satailítí meitéareolaíocha a shaothrú ""EUMETSAT""" Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten (""EUMETSAT"")"
  de
  Comment XREF: Geändert durch das Protokoll vom 04./05.06.1991.;MISC: Genf, 24.05.1983.
  Convention for the establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
  en
  "Convention portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques ""EUMETSAT"""
  fr
  Comment MISC: Signature: 1983.05.24 Genève
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SCIENCE|natural and applied sciences|space science · INTERNATIONAL ORGANISATIONS
  "Prótacal Leasaitheach - Leasuithe ar an gCoinbhinsiún maidir le heagraíocht Eorpach a bhunú chun sochar a bhaint as satailítí meitéareolaíocha (""EUMETSAT""), an 24 Bealtaine 1983" Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Änderungsprotokoll betreffend das Übereinkommen zur Gründung einer europäischen Organisation für die Nutzung von meteorologischen Satelliten (Eumetsat)
  de
  Comment Geschlossen in Darmstadt am 05/06/1991; DIV: SGS 11/10/2005
  Amending Protocol - Amendments to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), of 24 May 1983
  en
  Comment "The Amending Protocol is in the Annex to Resolution EUMIC/Res. XXXVI on amendments to the Convention (7.7.2022), adopted at the 15th meeting of the EUMETSAT Council on 4 - 5 June 1991. It entered into force on 19 November 2000. This is the text of the EUMETSAT Convention including the 19 November 2000 amendments (7.7.2022)."
  "Protocole d'Amendement - Amendements à la Convention établissant l'Organisation Européenne pour l'Exploitation de Satellites Météorologiques ""EUMETSAT"" du 24 mai 1983"
  fr
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  Rialachán Eurodac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le ""Eurodac"" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach" Reference "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí Reference "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  "Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von ""Eurodac"" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens" | Eurodac-Verordnung
  de
  Comment "XREF: EURODAC IATE:870701 ;DIV: cf 24/04/2002, UPD: hm, 7.8.2009"
  Eurodac Regulation | Regulation (EU) No 603/2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes | Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
  en
  règlement Eurodac | Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives | "Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système ""Eurodac"" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin"
  fr
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún a leathnaíonn inniúlacht na n-údarás atá cáilithe chun cleamhnacht leanaí neamhdhlisteanacha a thaifeadadh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Erweiterung der Zuständigkeit der Behörden, vor denen nichteheliche Kinder anerkannt werden können
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Kommission für das Zivilstandswesen (CIEC).;MISC: Rom, 14.09.1961.
  Convention Extending the Competence of Authorities Qualified to Record the Affiliation of Illegitimate Children
  en
  Comment MISC: Rome, 1961
  Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels
  fr
  Comment MISC: Signature: 1961.09.14 Roma - CIEC-5
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW
  an Coinbhinsiún ar aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne don Choinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh an 19 Meitheamh 1980, agus don Chéad Phrótacal agus don Dara Prótacal ar léiriú air ag an gCúirt Bhreithiúnais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Convention on the accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the Convention on the law applicable to contractual obligations, opened for signature in Rome on 19 June 1980, and to the First and Second Protocols on its interpretation by the Court of Justice
  en
  Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice
  fr
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|culture and religion|culture · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency|Unesco
  an Coinbhinsiún ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen
  de
  Definition Übereinkommen, mit dem eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage für das Recht aller Staaten auf eine eigenständige Kulturpolitik geschaffen werden soll Reference "Deutsche UNESCO-Kommission e.V. http://www.unesco.de/2964.html (28.04.11)"
  Comment am 20.10.2005 von der UNESCO-Generalkonferenz verabschiedet; am 18.03.2007 in Kraft getreten;DIV: st 30.1.06; UPD: aka 28.04.11
  Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions | Convention on the protection of the diversity of cultural contents and artistic expressions
  en
  Comment Paris, 20 October 2005 Entry into force 18 March 2007
  Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles | Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
  fr
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|tariff policy · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing
  an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críoch custaim Reference 7256/2/95
  ga
  Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich | Zollinformation | Zollinformationsübereinkommen | ZIS-Übereinkommen
  de
  Comment "Brüssel, 26.07.1995 Das ZIS-Übereinkommen wurde mit Geltung ab 27.Mai 2011 ersetzt durch den Beschluss 2009/917/JI des Rates über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich, ABl. L_323/2009, S.20 CELEX:02009D0917-20091230/DE"
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Use of Information Technology for Customs Purposes | Convention on the use of information technology for customs purposes | Intergovernmental Convention on the CIS | Customs Information System Convention | CIS Convention | Intergovernmental Convention on the CIS system
  en
  Comment "The Convention has been replaced by Council Decision 2009/917/JHA of 30 November 2009 on the use of information technology for customs purposes CELEX:32009D0917/EN"
  Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes | convention SID
  fr
  Comment "La convention a été remplacée par la décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, CELEX:32009D0917/FR (cf. art. 34)"
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Coinbhinsiún Antigua Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Coinbhinsiún chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Stärkung der Interamerikanischen Kommission für Tropischen Thunfisch, die mit dem Übereinkommen aus dem Jahr 1949 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Republik Costa Rica eingesetzt wurde | Antigua-Übereinkommen
  de
  Comment "Interamerikanische Kommission für tropischen Thunfisch (IATTC) siehe IATE:814873"
  Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica | Antigua Convention
  en
  Definition "convention negotiated to strengthen and replace the 1949 Convention establishing the Inter-American Tropical Tuna Commission [ IATE:912789 ] Entry into force: 27 August 2010" Reference "Council-EN, based on: 'Antigua Convention', Inter-American Tropical Tuna Commission http://www.iattc.org/IATTCdocumentationENG.htm [29.9.2016]"
  Comment "For the Inter-American Tropical Tuna Commission, see IATE:814873"
  convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica | Convention d'Antigua
  fr
  Comment "ouverte à la signature à Washington, le 14 novembre 2003. Cette convention a remplacé la convention établissant la Commission interaméricaine du thon tropical IATE:912789"
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún chun an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Méadreolaíocht Dhlíthiúil a Bhunú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Errichtung einer internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen
  de
  Comment MISC: Paris, 12.10.1955.
  Convention establishing the International Organisation of Legal Metrology
  en
  Convention instituant une Organisation internationale de métrologie légale
  fr
  Comment MISC: Signature: 1955.10.12 Paris
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations
  an Coinbhinsiún chun Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha a Bhunú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  coinbhinsiún IATTC Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Einsetzung der Interamerikanischen Kommission für Tropischen Thunfisch | IATTC-Übereinkommen
  de
  Definition "Übereinkommen, mit dem die Interamerikanische Kommission für tropischen Thunfisch [ IATE:814873 ] eingerichtet wurde" Reference Council-DE
  Comment DIV: ajs 20.8.09
  Convention for the Establishment of an Inter-American Tropical Tuna Commission | Convention establishing the Inter-American Tropical Tuna Commission | IATTC Convention
  en
  Comment "Entry into force: 1949 Replaced by the Antigua Convention [ IATE:2204967 ] in 2010."
  convention établissant la Commission interaméricaine du thon tropical | convention établissant la Commission interaméricaine du thon des tropiques
  fr
  Comment "Convention remplacée par la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (dite ""convention d’Antigua"") IATE:2204967 lors de la soixante-dixième session de la CITT, qui s’est tenue du 24 au 27 juin 2003 à Antigua, au Guatemala."
 12. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRANSPORT|air and space transport|air transport
  an Coinbhinsiún chun Cosc a chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Shábháilteacht na hEitlíochta Sibhialta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO).;XREF: Ergänzt durch das Protokoll vom 24.02.1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen.;MISC: Montreal, 23.09.1971.
  Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation | Civil Aviation Convention
  en
  Comment MISC: Montreal, 23 September 1971
  Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
  fr
  Comment MISC: Signature: 1971.09.23 Montréal
 13. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRANSPORT|air and space transport|air transport
  an Coinbhinsiún chun cosc a chur le hurghabháil neamhdhleathach aerárthaí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO).;MISC: Den Haag, 16.12.1970.
  Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft | Unlawful Seizure Convention | Hijacking Convention
  en
  Comment CONTEXT: This Convention was signed in The Hague on 16 December 1970.;UPDATED: JIF 28/11/2001
  Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
  fr
  Comment MISC: Signature: 1970.12.16 's-Gravenhage
 14. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW · LAW|rights and freedoms
  an Coinbhinsiún chun dréacht-Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a ullmhú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konvent zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union
  de
  Convention for the drawing up of a draft Charter of Fundamental Rights of the European Union
  en
  Definition Initially called 'the Body' in the Tampere European Council conclusions, 'the Convention' is the official name of the body entrusted with drawing up the draft European Charter on Fundamental Rights. Reference ---
  Convention chargée d'élaborer un projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne | Convention pour l'élaboration du projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
  fr
  Definition "Enceinte chargée de rédiger la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [ IATE:914255 ]" Reference ---
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · SCIENCE|natural and applied sciences|space science
  an Coinbhinsiún lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar 890086"
  ga
  an Coinbhinsiún chun Gníomhaireacht Spáis na hEorpa a Bhunú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation | EWO
  de
  Comment Paris, 30.05.1975
  Convention for the Establishment of a European Space Agency | ESA | ESA Convention
  en
  Comment "- signed 30.5.1975 in Paris by Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom- entered into force 30.10.1980 with the deposit of the last instrument of ratification by France, in accordance with its Article XXI, 1 See European Space Agency IATE:890086<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>"
  Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
  fr
  Comment Signature: le 30.5.1975 à Paris.
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|culture and religion
  an Coinbhinsiún chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha Reference "AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998, Acht Uimh 35 de 1998 (1.4.2020)"
  ga
  Context 'Gan dochar d'fhorálacha Choinbhinsiún na Háige chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha den 14 Bealtaine, 1954,' Reference "AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998, Acht Uimh 35 de 1998 (1.4.2020)"
  Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten | Haager Abkommen für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
  de
  Comment MISC: Den Haag, 14.05.1954.
  Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict | 1954 Hague Convention
  en
  Comment "The Hague, 14 May 1954 - First Protocol, The Hague 14 May 1954 - Second Protocol, The Hague, 26 March 1999. For the text of the Convention see http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (06.05.2010)"
  Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
  fr
  Comment MISC: Signature: 1954.05.14 's-Gravenhage
 17. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|tariff policy
  an Coinbhinsiún Custaim i dtaobh saoráidí chun earraí a allmhairiú le haghaidh taispeána nó úsáide ag taispeántais, aontaí, cruinnithe nó ócáidí comhchosúla Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zollübereinkommen über Erleichterungen für die Einfuhr von Waren, die auf Ausstellungen, Messen, Kongressen oder ähnlichen Veranstaltungen ausgestellt oder verwendet werden sollen
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Rat f.d. Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens (RZZ)/UNESCO.;XREF: Ersetzt durch das Übereinkommen vom 26.06.1990 über die vorübergehende Verwendung.;MISC: Brüssel, 08.06.1961.
  Customs Convention concerning Facilities for the Importation of Goods for Display or Use at Exhibitions, Fairs, Meetings or Similar Events
  en
  Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
  fr
 18. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRANSPORT · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Coinbhinsiún Eorpach chun Ainmhithe a Chosaint le linn Iompair Idirnáisiúnta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport
  de
  Comment Paris, 13.12.1968
  European Convention for the Protection of Animals during International Transport
  en
  Comment Signed: Paris, 13.12.1968Entry into force: 20.2.1971European Treaty Series (ETS) No. 065Authentic versions: EN-FR
  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international
  fr
  Definition convention fixant des normes obligatoires concernant l'espace, l'aération, l'hygiène, les moyens de transport, la nourriture et l'eau, le chargement et le déchargement des bêtes ainsi que l'assistance vétérinaire en cas de transport international des animaux Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/065.htm (26.3.2012)"
  Comment Signature: 13.12.1968 à ParisEntrée en vigueur : 20.2.1971Conseil de l'Europe; STCE n° 065Versions authentiques: EN-FR
 19. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRANSPORT · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural activity|animal health · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Coinbhinsiún Eorpach chun Ainmhithe a Chosaint le linn Iompair Idirnáisiúnta (athbhreithnithe) Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport (revidiert)
  de
  Comment Chisinau, 06.11.2003
  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)
  en
  Definition The revised Convention contains provisions designed to overcome defects and to facilitate the implementation of the principles of the Convention. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/193.htm (2.5.2012)"
  Comment Signed: Chisinau, 6.11.2003Entry into force: 14.3.2006European Treaty Series (ETS) No. 193Authentic versions: EN-FR
  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)
  fr
  Definition "convention contenant des dispositions destinées à remédier aux lacunes et faciliter la mise en application des principes de la Convention IATE:777882" Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/193.htm (3.4.2012)"
  Comment Signature: 6.11.2003 à ChişinauEntrée en vigueur: 14.3.2006Conseil de l'Europe; STCE n° 193Versions authentiques: EN-FR
 20. LAW|rights and freedoms|human rights · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation|Council of Europe · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|European convention
  an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ECHR Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint Reference "Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Airteagal 53(4), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXTFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint...' Reference "Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, Airteagal 188n, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?qid=1587551573207&uri=CELEX:12007L/TXT"
  Definition conradh idirnáisiúnta chun cearta an duine agus saoirsí bunúsacha san Eoraip a chosaint Reference "Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar:'An Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (ECHR),' Gluais achoimrí - EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_human_rights_convention.html?locale=ga [24.3.2017]"
  Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten | Europäische Menschenrechtskonvention | EMRK | MRK | EuMRK | Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  de
  Comment Rom, 4.11.1950
  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms | European Convention on Human Rights | ECHR | EHRC | ECPHRFF | European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
  en
  Definition international treaty to protect human rights and fundamental freedoms in Europe Reference "Eur-Lex Glossary of summaries > European Convention on Human Rights (ECHR), http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_human_rights_convention.html [4.12.2015]"
  Comment "Signed: Rome, 4.11.1950 Entry into force: 3.9.1953 European Treaty Series (ETS) No. 005 Authentic versions: EN-FR Text currently in force: the Convention as amended by Protocol No 11 [IATE:883266 ], which entered into force on 1.11.1998."
  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales | Convention européenne des droits de l'homme | CEDH | CESDHLF | Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  fr
  Comment "Signature: 4.11.1950 à Rome Entrée en vigueur: 3.9.1953 Conseil de l'Europe; STCE n° 005 Versions authentiques: EN-FR Texte actuellement en vigueur: la Convention telle qu'amendée par le protocole nº 11 [IATE:883266 ] entré en vigueur le 1.11.1998."