Gaois

Foilseacháin foirne

Nóta: Tá foilseacháin gach ball foirne faoi seach ar fáil ar shuíomh DCU chomh maith.

Tá liosta foilseacháin de chuid Michal Boleslav Měchura ar fáil anseo; baineann go leor acu le tionscadail Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge agus níl luaite anseo ach na foilseacháin sin a bhfuil údar nó údair eile leo chomh maith.

Léacslann agus réitigh theicniúla Gaois

Měchura, Michal Boleslav agus Ó Raghallaigh, Brian (2010). ‘The Focal.ie National Terminology Database for Irish: software demonstration’, Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leewarden: 937-948.

Téarmeolaíocht

Bhreathnach, Úna, Cloke, Fionnuala agus Nic Pháidín, Caoilfhionn (2013). Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE. Co. na Gaillimhe: Cló Iar-Chonnacht.

Bhreathnach, Úna (2013). ‘Term Planning for Irish - and Other Languages’. Terminfo 34, 1: 12–15.

Bhreathnach, Úna (2013) ‘A Best-Practice Model for Term Planning (PhD summary)’, in Hoel, Jan (Eag.), Terminology – responsibility and awareness. The sixth Terminology Summit – Oslo, 11th and 12th October 2012, Språkrådet, Oslo: 148-156

Bhreathnach, Úna (2012). ‘Els models de planificació terminològica i el cas català’, Revista de Llengua i Dret, 58: 92-110.

Bhreathnach, Úna (2011). A Best-Practice Model for Term Planning. Tráchtas PhD. DCU.

Bhreathnach, Úna agus de Barra-Cusack, Fionnuala (Eag.), TKE 2010 - Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges. Fiontar, DCU. Clár imeachtaí na comhdhála. Le cóip a ordú, déan teagmháil linn (tearma@dcu.ie).

Bhreathnach, Úna agus Nic Pháidín, Caoilfhionn (2008). ‘Téarmaíocht na Gaeilge: turgnamh in vitro’, Taighde agus Teagasc 6: 1-31

Bhreathnach, Úna (2007). ‘www.focal.ie – A New Resource for Irish’, Translation Ireland 17, 2: 11-18

Bhreathnach, Úna, Nic Pháidín, Caoilfhionn agus Uí Bhraonáin, Donla (2006). ‘www.focal.ie Tionscadal Téarmeolaíochta’. Cuireadh an bunleagan Béarla den pháipéar seo i láthair chomhdháil idirnáisiúnta Euralex i mí Mheán Fómhair 2006 in Torino na hIodáile. Tá sé foilsithe in XII Euralex Internazionale di Lessicografia. Atti, Imleabhar II: 807-812.

Cloke, Fionnuala agus Ó Cleircín, Gearóid (2010). ‘Irish-Language Terms for Legal Translation: Lexicon Extraction from a Parallel Legal Corpus’, in Bhreathnach, Úna agus de Barra-Cusack, Fionnuala (Eag.), Presenting Terminology and Knowledge Resources Online: Models and Challenges, Fiontar, DCU: 181-189.

De Barra-Cusack, Fionnuala (2014). A User-Oriented Study of Metadata in Focal.ie. Tráchtas PhD, DCU.

Mag Eacháin, Conchúr (2014). Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana. Cois Life: Baile Átha Cliath.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). ‘Téarmaí duáin’. Éigse 38: 187-197.

Nic Pháidín, Caoilfhionn, Ó Cleircín, Gearóid agus Bhreathnach, Úna (2010). ‘Building on a terminology resource - the Irish experience’, Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leewarden: 954-965.

Nic Pháidín, Caoilfhionn (2008) ‘Corpus planning for Irish: Dictionaries and Terminology’ in Nic Pháidín, Caoilfhionn agus Ó Cearnaigh, Seán (Eag.), A New View of the Irish Language, Baile Átha Cliath: Cois Life, lgh. 93-107.

Ní Loingsigh, Katie (2018). '"Brexit means Brexit": A Corpus Analysis of Irish-language BREXIT Neologisms in The Corpus of Contemporary Irish', Proceedings of the XVIII EURALEX international congress: Lexicography in Global Contexts, Ljubliana: 571-581.

Ní Loingsigh, Katie, Ó Raghallaigh, Brian agus Ó Cleircín, Gearóid (2017). The Design and Development of Corpas na Gaeilge Comhaimseartha (Corpus of Contemporary Irish). 9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017). University of Birmingham. 24-28 Iúil 2017: 113-117.

Béaloideas

Nóta: Tá foilseacháin eile a bhaineann le cúrsaí béaloidis ar fáil ar shuíomh Dúchas.

Bhreathnach, Úna, Ó Cleircín, Gearóid agus Mag Eacháin, Conchúr (2018). ‘Is doiligh olann a bhaint as gabhar: tráchtaireacht an mhúinteora ar imleabhair Bhailiúchán na Scol’. Béaloideas 85: 122–142.

Mag Eacháin, Conchúr (2011). ‘Scéal ón Fhiodh, Contae Ard Mhacha: Murchadh Beag agus Murchadh Mór’. Béaloideas 79: 60-81.

Ó Cleircín, Gearóid, Mag Eacháin, Conchúr agus Bale, Anna (2015). 'Managing the Digitization and Online Publication of Sensitive Heritage Material in the Dúchas Project'. New Review of Information Networking 20.1-2: 194-99.

Ó Cleircín, Gearóid, Bale, Anna agus Ó Raghallaigh, Brian (2014). ‘Dúchas.ie: ré nua i stair Chnuasach Bhéaloideas Éireann’, Béaloideas 82: 84-97.

Ainmeolaíocht

Nóta: Tá foilseacháin eile a bhaineann le logainmníocht agus taighde logainmneacha ar fáil ar shuíomh Logainm. Tá foilseacháin eile a bhaineann le beathaisnéisí Ainm ar fáil ar shuíomh Ainm.

Dunne, Michelle (2017). ‘Storied Landscapes: The Minor Placename Legends of County Westmeath’. Iarmhí 1: 3–16.

Finnegan, Aengus, Ó Raghallaigh, Brian agus Měchura, Michal Boleslav (2015). The distribution of ecclesiastical elements in Irish placenames/Dáileadh eilimintí eaglasta i logainmneacha na hÉireann. Póstaer neamhfhoilsithe curtha i láthair ag: Church and Settlement in Ireland: landscape, life and legacy, 27 Aibreán 2015, Baile Átha Cliath.

Finnegan, Aengus (2015). ‘The island names of Lough Ree’. In Murtagh, H. & Cunningham, B. (Eag.). Lough Ree: historic lakeland settlement. Baile Átha Cliath: Four Courts Press.

Finnegan, Aengus (2014). ‘An logainm Whinning, Co. na hIarmhí’. Éigse 39.

Finnegan, Aengus (2014). ‘Inneoin 'anvil' mar eilimint logainmneacha’. Teangeolaíocht na Gaeilge XVI, Maigh Nuad. Bealtaine 2014.

Finnegan, Aengus (2013). ‘What Kind of Irish was Spoken in Westmeath?’. Ríocht na Midhe XXIV: 294-311.

Finnegan, Aengus (2013). ‘Island Names of Lough Ree and their Chronology’. Áitreabh XVII: 11-12.

Finnegan, Aengus (2012). ‘The Placenames of Bruíon Da Choga or Bryanmore Hill, Co. Westmeath’. Ainm XI: 65-89.

Mag Eacháin, Conchúr agus Ó Fionnagáin, Aengus (2019). 'Béitín agus Béiteáil'. Éigse 40: 161-185.

Měchura, Michal Boleslav agus Ó Raghallaigh, Brian (2012). ‘The logainm.ie Placenames Database of Ireland: Software demonstration’. Caint ag Ceardlann Logainmneacha 2012, Baile Átha Cliath (25 Lúnasa 2012). Foilsithe in: Nic Lochlainn, Mairéad agus Ó Raghallaigh, Brian (eag.) (2012). Placenames Workshop 2012: Management and dissemination of toponymic data online. Baile Átha Cliath: Fiontar, DCU.

Nic Lochlainn, Mairéad agus Ó Raghallaigh, Brian (eag.) (2012). Placenames Workshop 2012: Management and dissemination of toponymic data online. Baile Átha Cliath: Fiontar, DCU.

Nic Lochlainn, Mairéad (2012). ‘Many lives, One connection’, History Ireland, eagrán Eanáir/Feabhra 2012: 6-7.

Beathaisnéis

Bhreathnach, Úna, Burke, Cathal, Mag Fhinn, Jeaic, Ó Cleircín, Gearóid agus Ó Raghallaigh, Brian (2019). 'A quantitative analysis of biographical data from Ainm, the Irish-language Biographical Database', Proceedings of Biographical Data in a Digital World 2019, 5-6 Meán Fómhair 2019, Varna, an Bhulgáir.

Ó Raghallaigh, Brian agus Ó Cleircín, Gearóid (2015). 'Ainm.ie: Breathing new life into a canonical collection of Irish-language biographies'. Biographical Data in a Digital World 2015: 20-23.

Eile

Mag Eacháin, Conchúr (2019). 'Varia II: Fuaidh sa Nua-Ghaeilge'. Éigse 40: 330-339.

Mag Eacháin, Conchúr (2014). 'Acadamh Énrí Uí Mhuirgheasa: Aighneas idir An Claidheamh Soluis, The Leader agus Nuachtáin Eile'. Léann, Iris Chumann Léann na Litríochta 3: 1-26.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). 'Samplaí de chaomhnú an chuimiltigh choguasaigh ghlóraigh i lár agus i ndeireadh focal i nGaeilge Chúige Uladh'. Éigse 38: 173-186.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). 'Varia II: Athchuairt ar Muinn ‘we’ in Oirdheisceart Uladh'. Éigse 38: 251-257.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). 'Varia III: Tá sé an t-am …'. Éigse 38: 258-265.

Murphy, Jamie (2021). 'An Ghaeilge mar Mhionteanga Iarchoilíneach i gComhthéacs an Aistriúcháin'. Irisleabhar Mhá Nuad 2021: 81-90.

Murphy, Jamie agus Mac Murchaidh, Ciarán (2021). 'An Drámaíocht Aistrithe faoin Spotsolas'. Léann, 6: 97-119.

Murphy, Jamie agus Mac Murchaidh, Ciarán (2021). 'Translated drama under the spotlight: the case of Irish and other languages'. Translation Ireland, 21 (1): 51-63.

Ní Loingsigh, Katie agus Ó Raghallaigh, Brian (2016). 'Starting from Scratch – The Creation of an Irish-language Idiom Database', Proceedings of the XVII EURALEX international congress: Lexicography and Linguistic Diversity, Tbilisi: 726-734.

Ní Loingsigh, Katie (2016). 'Towards a lexicon of Irish-language idioms'. Second Celtic Language Technology Workshop, Páras: 69-78.

Ní Loingsigh, Katie (2016). Tiomsú agus rangú i mbunachar sonraí ar chnuasach nathanna Gaeilge as saothar Pheadair Uí Laoghaire. Tráchtas PhD. DCU.

Rowland, Hugh (2016). 'An choimhlint idé-eolaíochta idir Misneach agus an LFM le linn chomóradh 50 bliain an Éirí Amach'. COMHARTaighde 2.

Welby, Pauline, Ní Chiosáin, Máire agus Ó Raghallaigh, Brian (2016). 'Total eclipse of the heart? The production of eclipsis in two speaking styles of Irish', Journal of the International Phonetic Association.