Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX. Breis eolais »

15 toradh

  • Ginearálta General

  #2784

  meaisín fir4
  ga
  gu meaisín, iol meaisíní
  inneall fir1
  ga
  gu innill, ai innill, gi inneall

  ...i gcás nach mó ná 10 gcileagram toilleadh an innill.

  ...in case the machine is of a capacity not exceeding 10 kilograms.

  Monarú agus Cóimeáil (A) Meaisín-Airnéise le Miotail a Oibriú agus Meaisín-Airnéise eile.

  Manufacture and Assembly of (A) Machine Tools for Working Metal and other Machine Tools.

  • Lónadóireacht Catering

  #104

  a machine which dispenses items such as snacks, beverages, alcohol, cigarettes, lottery tickets, consumer products and even gold and gems to customers automatically, after the customer inserts currency or credit into the machine [Foinse: Bunaithe ar Vicipéid]

  Trí mheán meaisín díola uathoibríoch i bproinnteach, i gcaife, i mbeár bia, i gceaintín, i gcuibhreann nó in áit bia agus dí den chineál sin nó i ndáil leo.

  By means of an automatic vending machine at or in connection with a restaurant, cafe, snack bar, canteen, mess room or similar place of refreshment.

  • Innealtóireacht Mheicniúil Mechanical Engineering

  #7115

  Rinneadh na Rialacháin seo chun éifeacht a thabhairt, a mhéid is gá sin, do Threoir Uimh. 78/1031/CEE ón gComhairle ar chomhfhogasú dlíthe na mBallstát maidir le hinnill uathoibríocha mheá-sheiceála agus mheá-ghrádála.

  These Regulations are made to give effect, so far as necessary, to Council Directive No. 78/1031/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to automatic checkweighing and weight grading machines.

  • Ceirdeanna, Ceardaíocht, etc. Trades, Crafts, etc.
  • Gnó › Riarachán › Stáiseanóireacht Business › Administration › Stationery

  #2058

  18-04 Measíní leabharcheangail, innill stáplála clódóirí, gilitíní agus bearrthóirí (le haghaidh leabharcheangail).

  18-04 Bookbinding machines, printers' stapling machines, guillotines and trimmers (for bookbinding).

  • Teicneolaíocht, Tionsclaíocht, Ceirdeanna Technology, Industry, Trades
  • Gnó Business

  #5048

  Ní oibreoidh aon ní sna hAchtanna Meáchan agus Tomhas, 1878 go 1961, ná in aon Ionstraim a rinneadh faoi na hAchtanna sin, chun aon toirmeasc, cosc nó srian a chur, ná chun a údarú nó a chumhachtú toirmeasc, cosc nó srian a chur le hinnill mheá-seiceála nó mheá-ghrádála, lena mbaineann an Treoir ón gComhairle, a chur ar an margadh nó a chur chun seirbhíse ná údarú nó ceadú a dhiúltú chun sin a dhéanamh más rud é go mbeidh comhartha formheasa patrúin CEE agus marc tús-fhíorúcháin CEE dá bhforáiltear i mír 3.1.1.2 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir Uimh. 71/316/CEE ón gComhairle an 26 Iúil, 1971, ar na hinnill sin.

  Nothing in the Weights and Measures Acts, 1878 to 1961, or any instrument made thereunder shall prohibit, prevent or restrict, or authorise or empower the prohibition, prevention or restriction of, or the refusal to authorise or permit, the placing on the market or entry into service of automatic checkweighing and weight grading machines to which the Council Directive applies if such machines bear the EEC pattern approval sign and the EEC initial verification mark provided for in paragraph 3.1.1.2 of Annex II to Council Directive No. 71/316/EEC of 26 July, 1971.

  • Innealtóireacht Mheicniúil Mechanical Engineering
  • Ceirdeanna, Ceardaíocht, etc. Trades, Crafts, etc.

  #6284

  Is é is Blocadóir ann duine atá ar fostú maidir le hataí nó caipíní a chur ar mhúnla agus a bhlocadh le hiarann láimhe nó le gal, nó le meaisín hiodrálach, agus maidir le múnlaí a dhéanamh leis an ngásbhloc Francach.

  A Blocker is a person employed in pulling-on and blocking hats or caps by hand iron or steam, or by hydraulic machine, and in making shapes by the French gas block.

  • Teicneolaíocht, Tionsclaíocht, Ceirdeanna Technology, Industry, Trades
  • Gnó Business

  #5435

  Oibritheoirí Meaisín atá ar fostú go lánaimseartha mar oibritheoirí le cúis chun áit a líonadh de réir mar is gá ar phró.

  Machine Operators employed full-time as spare operators to fill in as required on a variety of processes and machines.

  • Gnó › Dáileadh Business › Distribution

  #3635

  Déanfar aon tagairt sna Rialacháin seo d'úinéir nó do dhuine atá freagrach i mbia a fhorléiriú, i gcás bia a cheannófar ó inneall uathoibríoch, mar thagairt...

  Any reference in these Regulations to an owner or to a person responsible for food shall, in the case of food purchased from a vending machine, be construed as a reference...

  • Leigheas › Sláinteachas Medicine › Hygiene
  • Talmhaíocht, Iascaireacht › Innealra agus Gléasra Talmhaíochta Agriculture, Fishing › Agricultural Machinery and Plant
  • Teicneolaíocht, Tionsclaíocht, Ceirdeanna Technology, Industry, Trades

  #1819

  Is ar na hinnill uathoibríocha mheá-sheiceála agus mheá-ghrádála amháin lena mbaineann an Treoir ón gComhairle a bheidh comhartha formheasa patrúin CEE agus marc tús-fhíorúcháin CEE agus beidh siad faoi réir fhormheas patrúin CEE agus tús-fhíorúcháin CEE faoi na coinníollacha atá leagtha síos i mír 1.2.2 d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir Uimh. 71/316/CEE ón gComhairle, an 26 Iúil, 1971.

  Only those checkweighing and weight grading machines to which the Council Directive applies may bear the EEC pattern approval sign and the EEC initial verification mark and they shall be subject to EEC pattern approval and to EEC initial verification under the conditions laid down in paragraph 1.2.2 of Annex II to Council Directive No. 71/316/EEC of 26 July, 1971. (2) and the Annex to the Council Directive.