Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: CNA, CAO, CIA, CIN, CONAIE

Rialacha na nUaschúirteanna

Bailiúchán téarmaí dlí a baineadh as Rialacha na nUaschúirteanna.
Dlí » Dlí Maoine
Law » Property Law
Déanfaidh Cláraitheoir Ceantair, sula mbreithneoidh sé an t-iarratas sin, a fhionnadh an áit chónaithe sheasta sin a bheith ag an éagach tráth a bháis.
A District Registrar, before he entertains such application, shall ascertain that the deceased had, at the time of his death, such fixed place of abode.

Téarmaíocht IATE

LAW · Migration
ga fanacht TAGAIRT An tAcht Inimirce 1999, Alt 3 (2) (h) http://www.acts.ie/ga.act.1999.0022.1.html#sec3 [05.03.2014] / IATE:797847 / Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta Airteagal 1 CELEX:32010R0265/GA
COMHTHÉACS Is víosaí náisiúnta, arna n-eisiúint ag ceann amháin de na Ballstáit i gcomhréir lena dhlí náisiúnta nó le dlí an Aontais, a bheidh i víosaí chun fanacht ar feadh tréimhse is faide ná trí mhí ("víosaí fadfhanachta"). Déanfar víosaí den sórt sin a eisiúint san fhormáid chomhionann do víosaí de réir mar a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 [] agus beidh ceannteideal ar an víosa ina sonrófar an cineál víosa leis an litir "D". TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 265/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Márta 2010 lena leasaítear an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le gluaiseacht daoine ag a bhfuil víosa fadfhanachta Airteagal 1 CELEX:32010R0265/GA
ga cónaí TAGAIRT Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, Airteagal 45 CELEX:12012P/TXT/GA / An tAcht Inimirce 1999, Alt 3 (6) (b) http://www.acts.ie/ga.act.1999.0022.1.html#sec3 [05.03.2014]
COMHTHÉACS Airteagal 45 Saoirse gluaiseachta agus saoirse cónaithe 1. Tá ag gach saoránach den Aontas an ceart chun gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát. 2. Féadfar saoirse gluaiseachta agus cónaithe a dheonú, i gcomhréir leis na Conarthaí, do náisiúnaigh tríú tíortha a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil ar chríoch Ballstáit. TAGAIRT Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, Airteagal 45 CELEX:12012P/TXT/GA
en residence | stay
NÓTA In many contexts, 'stay' and 'residence' and their cognates can be used interchangeably. UK law also uses 'remain' as in 'leave to enter or remain'.
fr séjour
SAINMHÍNIÚ Fait de demeurer un certain temps sur le territoire. [FR] TAGAIRT Paul Robert, «Le grand Robert de la langue française», Dictionnaires Le Robert, Paris, 2001, ISBN: 2850366773 [Définition partiellement reprise]
Physical sciences · ENVIRONMENT · Chemical industry
ga aga cónaithe TAGAIRT 'aga cónaithe', Foras na Gaeilge, <i>Foclóir Eolaíochta</i>. An Gúm, Baile Átha Cliath, 1994. ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en residence time
SAINMHÍNIÚ period of time during which a substance remains in a particular area or in a particular part of a system TAGAIRT COM-Terminology Coordination, based on:<BR>European Commission. Directorate-General for Environment. Correspondence dated 6.7.2017 & "residence time" A Dictionary of Environment and Conservation. Chris Park. Oxford University Press, 2007. Oxford Reference Online. Oxford University Press. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t244.e6854 [2.2.2018]
NÓTA As in a chemical reactor so that the reaction takes place; as water retained in a reservoir, or a greenhouse gas retained in the atmosphere<HR>COM-Terminology Coordination, based on:<BR>European Commission. Directorate-General for Environment. Correspondence dated 6.7.2017 & "residence time" A Dictionary of Environment and Conservation. Chris Park. Oxford University Press, 2007. Oxford Reference Online. Oxford University Press. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t244.e6854 [2.2.2018]
fr temps de séjour
SAINMHÍNIÚ durée pendant laquelle les substances séjournent dans un réacteur chimique pour enclencher la réaction TAGAIRT COM-FR d'après la définition en langue anglaise [27.7.2017]
de Verweilzeit
SAINMHÍNIÚ Zeit, in der z.B. ein definiertes Flüssigkeitsvolumen in einem Reaktor oder in der gesamten Anlage „verweilt“ TAGAIRT Chemielexikon Chemie.de > Verweilzeit (technischer Prozess), http://www.chemie.de/lexikon/Verweilzeit_%28technischer_Prozess%29.html (19.7.2017)
LAW · Demography and population
ga áit chónaithe TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA
COMHTHÉACS 'Ba cheart do na Ballstáit oibriú i gcomhar lena chéile le linn dóibh <b>áit chónaithe</b> na ndaoine a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo agus ag Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir leo a chinneadh agus, i gcás go mbeadh díospóid ann, ba cheart dóibh na critéir ábhartha uile a chur san áireamh leis an gceist a réiteach.' TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme, CELEX:32009R0987/GA
en residence | place of residence
SAINMHÍNIÚ place where one actually lives, as distinguished from a domicile TAGAIRT 'residence', <i>Black's Law Dictionary</i>, West Group, 1999
NÓTA Residence usually just means bodily presence as an inhabitant in a given place. The EU Treaties do not contain a general definition of residence. Various secondary legislation defines the concepts of either 'habitual residence' or 'normal residence'. In respect of companies, the 'residence' of a company not incorporated in the United Kingdom means the country in which central management and control is located; companies incorporated in the United Kingdom are deemed to reside there irrespective of the location of central management and control.<hr>See also:<br><li>habitual residence [ IATE:788187 ]</li><li>domicile [ IATE:770221 ]<li>normal residence [ IATE:1263937 ]<hr><u>References:</u><br>1. 'residence',<i>Black's Law Dictionary</i>, West Group, 1999<br>2. 'residence', <i>Oxford Dictionary of Law</i>, Oxford University Press, 1997
fr résidence | lieu de résidence
SAINMHÍNIÚ lieu où une personne physique demeure effectivement d'une façon assez stable, mais qui peut ne pas être son domicile (ex. résidence secondaire, résidence conjugale ne coïncidant pas avec un domicile de fonction, etc.). TAGAIRT Cornu, Vocabulaire juridique, 2000.
NÓTA Voir aussi: "résidence habituelle" IATE:788187 et "domicile" IATE:770221 .<br>En droit français on distingue la notion de <b>domicile</b> (principal établissement d'une personne dans un lieu donné auquel s'ajoute un élément intentionnel, à savoir la volonté de se fixer à un endroit précis) de la notion de <b>résidence</b> (lieu ou une personne demeure de manière plus ou moins stable).
de Wohnort | Aufenthaltsort | Aufenthalt
SAINMHÍNIÚ Ort, an dem eine Person tatsächlich mit gewisser Dauer oder Regelmäßigkeit verweilt TAGAIRT vgl. Deutsches Rechtswörterbuch
NÓTA XREF: gewöhnlicher Aufenthalt/Aufenthaltsort <br>(FR "résidence habituelle", EN "habitual residence" IATE:788187 ;<br><br>Wohnsitz (FR "résidence", EN "domicile") IATE:770221
EUROPEAN UNION · Operation of the Institutions
SAINMHÍNIÚ áit a úsáidtear chun an t-achar idir an áit chónaithe agus ionad na gcruinnithe a mheas chun críocha speansais/liúntais taistil a ríomh TAGAIRT COR/EESC-GA bunaithe ar Rialachán Uimh. 0008/2017maidir le haisíocaíocht speansas taistil agus íocaíocht liúntas taistil agus cruinnithe ar ráta comhréidh le comhaltaí agus comhaltaí malartacha Choiste Eorpach na Réigiún http://api.cor.europa.eu/documents/cor-2017-04889-00-01-regl-tra-ga.docx [18.09.2018]
en officially declared place of residence | declared place of residence
SAINMHÍNIÚ location used to assess distances between home and meeting venue for the purposes of calculating travel expenses/allowances TAGAIRT EESC-COR/TERM on the basis of the following documents:<br><b>CoR</b>: Regulation No 0008/2017 on expenses and allowances: http://api.cor.europa.eu/documents/cor-2017-04889-00-01-regl-tra-en.docx [29.11.2017]<br><b>EESC</b>: Decision of the Bureau of 26 April 2016 on expenses and allowances: http://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-01894-32-01-nb-tra-en.docx [29.11.2017]
fr domicile déclaré | adresse officiellement déclarée
SAINMHÍNIÚ adresse d'un membre, délégué, suppléant ou collaborateur du CESE ou du CdR utilisée pour le calcul de la distance entre son domicile et le lieu d'une réunion et, partant, de l'indemnité et/ou du remboursement des frais de déplacement auxquels il aura droit TAGAIRT EESC/COR-FR, d'après la décision du Bureau du CESE du 26 avril 2016 régissant la compensation des frais encourus et les indemnités perçues: http://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-01894-32-01-nb-tra-fr.docx et le règlement nº 0008/2017 du CdR: http://api.cor.europa.eu/documents/cor-2017-04889-00-01-regl-tra-fr.docx [12.1.2018]
de angegebener Wohnort | angegebener offizieller Wohnort
SAINMHÍNIÚ von einem Mitglied des EWSA/AdR bei seiner Ernennung angegebener Wohnort, der für die Erstattung von Reisekosten maßgeblich ist TAGAIRT EWSA/AdR TERM-DE auf der Grundlage folgender Dokumente<br> AdR: Regelung Nr. 8/2017 über die Erstattung von Beförderungskosten und über die pauschale Vergütung für Reise- und Sitzungstage http://api.cor.europa.eu/documents/cor-2017-04889-00-01-regl-tra-de.docx [12.1.2018]<br>EWSA: Beschluss des Präsidiums vom 26.4.2016 bezüglich der Kostenerstattung und der Vergütungen http://api.eesc.europa.eu/documents/eesc-2016-01894-32-01-nb-tra-de.docx [12.1.2018]
LAW
ga athbhaile TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga áit chónaithe thánaisteach TAGAIRT SN 3738/91, lch. 84
EUROPEAN UNION · Demography and population
ga áit chónaithe thánaisteach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr résidence secondaire | habitation secondaire | seconde résidence
SAINMHÍNIÚ lieu de séjour ou pied-à-terre qu'une famille, en plus de son domicile habituel, possède, soit en ville, soit le plus souvent à la campagne TAGAIRT Foulquie:Voc.des sciences sociales,Paris 1978
de Zweitwohnung
SAINMHÍNIÚ die neben der Hauptwohnung regelm 0Z ig benutzte zweite Wohnung TAGAIRT Dipl.-Ing.Ensslin,Regionalverband Mittlerer Neckar,Stuttgart
International agreement · International organisation · Health · Health policy · European organisations
ga an Comhaontú Eorpach maidir le Soláthar Cúram Leighis do Dhaoine le linn Cónaí Sealadach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en European Agreement concerning the provision of medical care to persons during temporary residence
NÓTA Signed: Geneva, 17.10.1980<br>Entry into force: 1.2.1983<br>UN Treaty Series Registration Number: 21609
fr Accord européen concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire
NÓTA Signature: Genève, le 17 octobre 1980<br>Entrée en vigueur: 1<sup>er</sup> février 1983<p>Sources:<br>- Site du Conseil de l'Europe, Série des traités européens - n° 129, https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007b0e2?desktop=false [20.11.2018]<br>-Site de l'Organisation internationale du travail, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.listResults?p_lang=fr&p_country=ORG&p_count=222&p_classification=15.01&p_classcount=3 [20.11.2018]
de Europäisches Übereinkommen über die Gewährung ärztlicher Betreuung an Personen bei vorübergehendem Aufenthalt
NÓTA CONTEXT: Europarat sowie Internationale Arbeitsorganisation und KSZE.;MISC: Genf, 17.10.1980.
Administrative law · Preparation for market
ga an tAcht um Shrianadh Sochar (Cónaí Eachtrach) TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
EU act · Credit · Housing
ga an Treoir maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí i dtaca le maoin chónaithe dho-aistrithe TAGAIRT Comhairle GA bunaithe ar "Comhaontuithe creidmheasa tomhaltóirí" http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=URISERV%3Aco0001
COMHTHÉACS "atá urraithe ag morgáiste atá rialaithe leis an <b>Treoir maidir le comhaontuithe creidmheasa do thomhaltóirí i dtaca le maoin chónaithe dho-aistrithe</b>" TAGAIRT Comhaontuithe creidmheasa tomhaltóirí http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=URISERV%3Aco0001
ga Treoir um Chreidmheas Morgáiste TAGAIRT Togra le haghaidh Rialachán maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais CELEX:52013PC0641/GA
COMHTHÉACS "Ó thaobh cosaint tomhaltóirí de, cuimsíonn an Treoir um Chreidmheas Tomhaltais rialacha maidir le faisnéis leordhóthanach a nochtadh, mar aon leis an <b>Treoir um Chreidmheas Morgáiste</b> a ghlacfar go luath, a chuimsíonn ceanglas freisin comhaontuithe oiriúnacha creidmheasa a mholadh" TAGAIRT CELEX:52013PC0641/GA
en Mortgages Directive | Mortgage Credit Directive | MCD | Directive on credit agreements for consumers relating to residential immovable property
SAINMHÍNIÚ directive which aims to ensure that all consumers who take out a mortgage to purchase a property are adequately informed and protected against the risks TAGAIRT EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32014L0017&qid=1457702126888 [11.3.2016]
fr directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel | directive sur le crédit hypothécaire | directive sur le crédit immobilier
SAINMHÍNIÚ directive dont l'objectif est double:<br>- créer les conditions favorables à un marché unique du crédit, efficient et concurrentiel, et<br>- mettre fin aux pratiques "irresponsables" et assurer la protection des consommateurs par des règles communes en matière de publicité, d'information précontractuelle, de conseil, d'évaluation de solvabilité de l'emprunteur et de remboursement anticipé TAGAIRT Conseil-FR, d'après Actualité européenne, site http://www.eurogersinfo.com/actu711.htm (21.12.2011)
NÓTA Voir aussi EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?qid=1457702126888&uri=CELEX%3A32014L0017 [17.3.2016]
de Hypothekarkredit-Richtlinie | Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher
SAINMHÍNIÚ Richtlinie, die auf die Schaffung eines europaweiten Hypothekarkreditmarktes mit einem hohen Verbraucherschutzmaß abzielt TAGAIRT KOM > Bank- und Finanzwesen > Hypothekarkredit http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/credit/mortgage/index_de.htm (11.3.16)
European civil service
ga athrú ar áit chónaithe an oifigigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Administrative law · EUROPEAN UNION · Private international law
ga cárta cónaithe duine de theaghlach saoránaigh den Aontas TAGAIRT Comhairle-GA. "DHAOINE DE THEAGHLACH OIBRÍ IMEALLCHRÍCHE" atá ar "MEMBERS OF THE FAMILY OF A FRONTIER WORKER" in Rialachán 988/2009, CELEX:32009R0988/GA
ga cárta cónaithe TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/399 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha, CELEX:32016R0399/GA
COMHTHÉACS "...doiciméid taistil náisiúnach tríú tíortha a thíolacann <b>cárta cónaithe</b> dá bhforáiltear i dTreoir 2004/38/CE." TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/399 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha, CELEX:32016R0399/GA
en residence card of a family member of a Union citizen | residence card | European Communities residence card
SAINMHÍNIÚ card proving the right of residence of family members of an EU citizen who are not nationals of a Member State TAGAIRT COM-Terminology Coordination, based on: <BR>Corrigendum to Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, CELEX:32004L0038R(01)/EN
fr carte de séjour | carte de séjour des Communautés européennes | carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union
SAINMHÍNIÚ document attestant le droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre TAGAIRT COM-FR d’après la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n<sup>o</sup> 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (version consolidée du 16.6.2011), CELEX:02004L0038-20110616/FR [8.12.2016]
de Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers | Aufenthaltskarte | Aufenthaltserlaubnis der Europäischen Gemeinschaften
SAINMHÍNIÚ Karte, die Familienangehörigen von Unionsbürgern, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, das Aufenthaltsrecht in der Union bescheinigt TAGAIRT Council-DE
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cárta cónaithe ‘scileanna agus oilteacht’» is the result of a translation formulated from the term «carte de séjour compétences et talents» designating a concept of the system «FR» in the language GA. [05.03.2014] <BR> <BR> Cárta cónaithe Francach ar leith nach bhfuil bailí in Éirinn
en Residence permit bearing the words 'skills and expertise'
NÓTA A French residence permit with no validity in the UK.
LAW · Migration
ga cárta cónaithe eisithe do dhuine muinteartha saoránaigh den Aontas TAGAIRT Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006 (I.S. Uimh. 656 de 2006) Rial 7 http://www.inis.gov.ie/en/INIS/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf/Files/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf [06.03.2014] [Reference to the concept which led to the creation of the term. It does not contain the exact term.]
NÓTA Eiseofar cárta cónaithe do dhuine muinteartha saoránaigh den Aontas nach náisiúnach de Bhallstát é nó í de réir Riail 7 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006 (I.S. Uimh. 656 de 2006) http://www.inis.gov.ie/en/INIS/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf/Files/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf [06.03.2014]
en residence card | residence card of a family member of a Union citizen | EEA family permit
SAINMHÍNIÚ Card issued to a person who is not an EEA national but is a family member of an EEA national, as proof of the holder’s right of residence in the United Kingdom as at the date of issue. [UK] TAGAIRT The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006, reg 2(1), http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003/made [27.06.2013] [Simplified definition]
NÓTA “If you are the non-European family member of an EEA or Swiss national, and you have come to the UK with them, you can apply for a <b>residence card</b>. This is a document which confirms your right of residence under European law. Your residence card may take the form of an endorsement in your passport (also called a 'vignette'), or it may be a separate document called an 'immigration status document'. A residence card is normally valid for 5 years from the date when it is issued.” <br> Source: UK Border Agency, «Residence documents for non-EEA family members of EEA nationals», http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/documents-family/ [27.06.2013]
LAW · Migration
ga Deimhniú um Chónaí Sealadach TAGAIRT An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge http://tearma.ie/Search.aspx?term=Deimhni%C3%BA+um+Ch%C3%B3na%C3%AD+Sealadach [05.03.2014]
NÓTA "Formulation" means that the term «cárta cónaithe iarrthóra tearmainn» is the result of a translation formulated from the term «verblijfsvergunning asiel» designating a concept of the system «NL» in the language GA. [05.03.2014] <BR> In Éirinn, eisítear <b>Deimhniú um Chónaí Sealadach</b> d'iarrthóir tearmann tar éis dóibh iarratas ar dhéanamh ar dheimhniú gur dídeanaí iad.
en residence permit issued to persons granted asylum
NÓTA "Formulation" means that the term "residence permit issued to person granted asylum" is the result of a translation from ‘verblijfsvergunning asiel’ designating a concept of the NL system in the Dutch language. <br>The concept does not exist in the UK, where the effective right of the asylum seeker to remain in the UK is based on the right not to be removed (paragraph 329 of the UK Immigration Rules).<br><br>In the Dutch system, a person granted asylum is given a specific residence permit, the "verblijfsvergunning asiel’.
fr permis de séjour délivré aux personnes bénéficiant du droit d'asile
NÓTA Formulation» signifie que le terme «permis de séjour délivré aux personnes bénéficiant du droit d’asile» est le résultat d'une traduction formulée à partir du terme «verblijfsvergunning asiel» désignant une notion du système «NL» dans la langue NL. Cette notion n'existe pas dans le système juridique français, dans lequel le demandeur d'asile se voit délivrer une carte de résident (article L.314-11 8°) [13.06.2013] <br><br>Dans le système néerlandais, le demandeur d'asile auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer un permis de séjour spécifique,le "verblijfsvergunning asiel".
de Aufenthaltstitel für Asylberechtigte
NÓTA Ein Ausländer, der in Deutschland als Asylberechtigter anerkannt ist, erhält zunächst eine auf drei Jahre befristete "Aufenthaltserlaubnis". Danach hat er grundsätzlich Anspruch auf eine (unbefristete) "Niederlassungserlaubnis", sofern die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung als Asylberechtigter nicht vorliegen. Vgl. §§ 25, 26 Aufenthaltsgesetz http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/BJNR195010004.html#BJNR195010004BJNG000701310
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cárta cónaithe pinsinéara» is the result of a translation formulated from the term «carte de séjour "retraité"» designating a concept of the system «FR» in the language GA. [05.03.2014] <BR> <BR> Cárta cónaithe Francach ar leith nach bhfuil bailí in Éirinn
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cárta cónaithe sealadach» is the result of a translation formulated from the term «carte de séjour temporaire» designating a concept of the system «FR» in the language GA. [05.03.2014] <BR> Cárta cónaithe Francach ar leith nach bhfuil bailí in Éirinn
fr carte de séjour temporaire
NÓTA <b>Système juridique français</b> <br><br> La "carte de séjour temporaire" est l'une des cartes de séjour (ID CJUE:35579 ) qui peut être délivrée à l'étranger. Elle est valable au maximum un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés de l'étranger pour entrer en France.
de befristete Aufenthaltskarte
NÓTA Hierbei handelt es sich um einen eigenen französischen Aufenthaltstitel, der nach der Definition maximal für 1 Jahr erteilt wird bzw. für den im Visum des Ausländers festgelegten Zeitraum. Der Aufenthaltstitel ist nicht zu verwechseln mit dem <b>vorübergehenden Schutz</b> ID CJUE:1824 im Sinne der RL 2001/55/EG und § 24 AufenthG, welches ein nur ausnahmsweise durchzuführendes Verfahren bei starken Migrationswellen darstellt.
LAW · Migration · Employment
ga cead cónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en residence permit
NÓTA Since November 2005 all non-EEA nationals wishing to stay in the UK for more than 6 months have needed a residence permit, initially valid for 5 years and which may be extended indefinitely thereafter. See Home Office website: http://www.ind.homeoffice.gov.uk/lawandpolicy/immigrationrules/part7 , Law and Policy, Part 7, Section 255
fr carte de séjour
SAINMHÍNIÚ En droit français, carte délivrée (après introduction d'une demande) aux ressortissants de l'UE. Valable 5 ou 10 ans. Renouvelable de plein droit (cf. décret réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la libre circulation des personnes, art. 5).
European Union · Private international law · Rights and freedoms · Migration
ga cead cónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en residence permit | EU residence permit | residence authorisation | stay permit
SAINMHÍNIÚ (a) all residence permits issued by the Member States according to the uniform format laid down by Council Regulation (EC) No 1030/2002 and residence cards issued in accordance with Directive 2004/38/EC;<br>(b) all other documents issued by a Member State to third-country nationals authorising a stay on its territory that have been the subject of a notification and subsequent publication in accordance with Article 39 [of Regulation (EU) 2016/399], with the exception of:<br>(i) temporary permits issued pending examination of a first application for a residence permit as referred to in point (a) or an application for asylum; and<br>(ii) visas issued by the Member States in the uniform format laid down by Council Regulation (EC) No 1683/95; TAGAIRT Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), CELEX:32016R0399/EN
NÓTA It can take a card or a sticker form, see Regulation (EC) No 1030/2002, CELEX:32002R1030/EN.
fr titre de séjour | permis de séjour | autorisation de séjour
SAINMHÍNIÚ a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n<sup>o</sup> 1030/2002 du Conseil, ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE; <br>b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l’objet d’une notification puis d’une publication conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2016/399, à l’exception des documents suivants:<br> i) titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile; et<br> ii) visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n<sup>o</sup> 1683/95 du Conseil TAGAIRT COM-FR d’après le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), CELEX:32016R0399/FR [12.12.2016]
NÓTA Voir aussi: <i>carte de séjour</i> [ IATE:3556778 ]
de Aufenthaltstitel
SAINMHÍNIÚ a) | alle Aufenthaltstitel, die die Mitgliedstaaten nach dem einheitlichen Muster gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates ausstellen, sowie gemäß der Richtlinie 2004/38/EG ausgestellte Aufenthaltskarten; <br /> b) | alle sonstigen von einem Mitgliedstaat einem Drittstaatsangehörigen ausgestellten Dokumente, die zum Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet berechtigen, wenn diese Dokumente gemäß Artikel 39 mitgeteilt und veröffentlicht wurden, ausgenommen <br /> i) | vorläufige Aufenthaltstitel, die für die Dauer der Prüfung eines Erstantrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Buchstabe a oder eines Asylantrags ausgestellt worden sind und <br /> ii) | Visa, die Mitgliedstaaten nach dem einheitlichen Format der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates ausgestellt haben TAGAIRT Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex), CELEX:32016R0399/DE
NÓTA Er kann in Form einer Karte oder eines Aufklebers gestaltet sein, siehe Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige, CELEX:32002R1030/DE
LAW · Migration
ga cead cónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr titre de séjour
SAINMHÍNIÚ En droit français, terme générique englobant les cartes de séjour, les cartes de séjour temporaires et les cartes de résident.
de Aufenthaltstitel | Aufenthaltserlaubnis
SAINMHÍNIÚ Oberbegriff für verschiedene Formen der Erlaubnis des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen in den EU-Mitgliedstaaten TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Niederlassungserlaubnis IATE:2215909 , Aufenthaltsgesetz IATE:1278636
LAW · Migration
ga cead cónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr titre de séjour | autorisation de séjour | permis de séjour
SAINMHÍNIÚ titre de séjour à durée limitée délivré en Allemagne et en Autriche
NÓTA Un permis de séjour autorise en principe l’exercice d’une activité de caractère lucratif (activité salariée ou indépendante) uniquement si le permis de séjour le mentionne explicitement.<br>Le titre de résidence à durée illimitée s'appelle en Allemagne: "Niederlassungserlaubnis" [IATE:2215909 ]<br>et en Autriche: "Niederlassungsbewilligung" [IATE:909274 ].
de AE | Aufenthaltserlaubnis
SAINMHÍNIÚ DE und AT: befristeter, zweckgebundener Aufenthaltstitel
NÓTA In DE nach dem neuen Aufenthaltsgesetz (§ 7 und 8) auf mind. 6 Monate befristet, zweckgebunden (§ 16 bis 36) und je nach Zweck u.U. mit einer Arbeitserlaubnis verbunden. XREF: Niederlassungserlaubnis IATE:2215909 , Aufenthaltsgesetz IATE:1278636 . DIV: ESI, 8.9.05
LAW · Migration
ga doiciméad cónaithe TAGAIRT Residence Document - European Migration Network Asylum and Migration Glossary 2.0, Eanáir 2012, http://www.emn.ie/media/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_January_20102.pdf [05.03.2014]
ga cead cónaithe TAGAIRT Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí) Aithris CELEX:32009R0810/GA
ga deimhniú clárúcháin inimirce TAGAIRT Gluais de Théarmaí Inimirce http://www.citizensinformation.ie/ga/reference/checklists/checklist_glossary_of_immigration_terms_a_checklist.html [05.03.2014]
NÓTA Úsáidtear an téarma cead cónaithe sa reachtaíocht Eorpach i gcomhair an choincheapa seo, cárta a léiríonn stádas inimirce eachtrannach, agus an cead atá ag duine cuir fúthu i mBallstát, ID CJUE:42533. <br> <br> Deimhniú clárúcháin inimirce <br> Cárta a eisíonn Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (BNGSI) do gach náisiúnach neamh-LEE a bhfuil cónaí dlíthiúil orthu in Éirinn agus a fhanann in Éirinn ar feadh níos faide ná 3 mhí. Má tá an Deimhniú Clárúcháin seo ag duine dearbhaíonn sé gur chláraigh siad lena n-oifigeach clárúcháin inimirce áitiúil. <br> Doiciméad ar an méid céanna le cárta creidmheasa atá sa chárta. Áirítear leis grianghraf den duine, uimhir an stampa chónaithe ábhartha (féach thíos) dáta éagtha agus an uimhir tagartha BNIGS. <br> Uaireanta tugtar <b>cárta BNGSI</b> nó <b>cead cónaithe</b> ar an gcárta seo agus d'fhéadfaí <b>Leabhar Glas</b> a thabhairt air freisin. Tugadh <b>Leabhar Eachtrannach</b> air freisin. <br> Tá go leor leaganacha éagsúla den chárta BNGSI ann, ag brath ar stádas an duine. ... Ó 19 Samhain 2012 gearrtar táille €300 (€150 roimhe seo) ar an gcárta (le heisceachtaí). <br> Gluais de Théarmaí Inimirce http://www.citizensinformation.ie/ga/reference/checklists/checklist_glossary_of_immigration_terms_a_checklist.html [05.03.2014]
en residence permit
NÓTA In the UK, <b>residence cards</b> ( ID CJUE:7007 ) are issued only to family members of EEA nationals who are not themselves EEA nationals. <br><br> <b>Biometric residence permits</b> are issued to other foreign nationals from outside the European Economic Area. The card holds a migrant’s biographic details and biometric information, and shows their immigration status and entitlements while they remain in the UK. <br>Source: UK Border Agency, "Biometric residence permits", http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/residency/brp-application-process.pdf [18.06.2013] <br><br> The United Kingdom adopted Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals, but is not bound by Directive 2011/98/EU.
fr carte de séjour | titre de séjour | permis de séjour
SAINMHÍNIÚ Document officiel par lequel une autorité qualifiée reconnaît le droit à un étranger de séjourner sur le territoire. [FR] TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,05.06.2013.
NÓTA <b>Système juridique français</b> <br>La carte de séjour, dont doit être munie tout étranger âgé de plus de dix-huit ans se trouvant en France depuis plus de trois mois, est soit une carte de séjour temporaire (ID CJUE:5323 ), soit une carte de résident (ID CJUE:5322 ), soit une carte de séjour "compétences et talents" (ID CJUE:5339 ), soit une carte de séjour portant la mention "retraité" (ID CJUE:5340 ) Article L311-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006335030&idSectionTA=LEGISCTA000006163226&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20110404 [26.06.2013] <br><br><b>Attention!</b> Le terme "carte de séjour" tel qu'employé dans le droit de l'UE et dans le système juridique UK ne désigne que la carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, et non un titre de séjour général. Voir la fiche "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" ID CJUE:7007 . <br><br><b>Attention!</b> Le terme anglais désignant la carte de séjour, "residence card" ou "residence permit", peut entraîner une confusion en français entre la "carte de séjour" et la "carte de résident" ID CJUE:5322 . Cette dernière n'est pas du tout la carte générique accordé à quelqu'un souhaitant séjourner en France, mais très spécifiquement une carte de séjour valable 10 ans délivrée à l'étranger sous certaines conditions.
de Aufenthaltsausweis | Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht | Aufenthaltskarte
SAINMHÍNIÚ Von einer zuständigen Behörde ausgestelltes offizielles Dokument, mit dem das Recht des Ausländers anerkannt wird, sich auf dem Staatsgebiet aufzuhalten. TAGAIRT [Definition translated from FR]
NÓTA Nicht zu verwechseln mit <b>Aufenthaltskarte; Ansässigenkarte / FR: carte de résident</b> ID CJUE:5322 , die eine bestimmte Aufenthaltskarte in Frankreich ist. Sie wird einem EU-Ausländer unter anderem aufgrund von familiären Bindungen oder aufgrund des anerkannten Flüchtlingsstatus oder ehemaligem Dienst in der französischen Armee für die Dauer von 10 Jahren ausgestellt und berechtigt für diese Zeit zum Aufenthalt in Frankreich.
Migration
ga cead cónaithe a thugann an ceart don tréimhse chónaithe is faide
COMHTHÉACS "...beidh na Ballstáit freagrach as scrúdú an iarratais ar thearmann san ord seo a leanas: (a) an Ballstát a d'eisigh an cead cónaithe a thugann an ceart don tréimhse chónaithe is faide nó, más comhfhad na tréimhsí cónaithe a cheadaítear, an Ballstát a d'eisigh an cead cónaithe is déanaí a rachaidh in éag" TAGAIRT Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath, Airt.5 (3)(a)
en residence permit conferring the right to the longest period of residency
NÓTA XREF: A142484, residence permit having the latest expiry date
fr titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long
NÓTA XREF: titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine (A142484).
de Aufenthaltserlaubnis mit der längsten Gültigkeitsdauer
NÓTA CONTEXT: Bestimmung des für den Asylantrag zuständigen Mitgliedstaats.;DIV: HL 21/01/2002
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cead cónaithe ar théarma seasta» is the result of a translation formulated from the term «autorisation de séjour à durée déterminée» designating a concept of the system «UE» in the language GA. [05.03.2014]
en fixed-period residence entitlement
NÓTA This term does not exist in the UK.<br> <br>See also ID CJUE:7018
fr autorisation de séjour à durée déterminée
SAINMHÍNIÚ Permission accordée à un étranger de séjourner sur le territoire pour une durée déterminée. TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,09.12.2013.
NÓTA Attention! Le terme "autorisation" est parfois utilisé pour désigner le document concret délivré mais la notion visée ici est la permission donnée à l'étranger, non le document concret.
International agreement · Migration
ga cead cónaithe bailí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cead cónaithe díorthaithe» is the result of a translation formulated from the term «derivative right of  residence» designating a concept of the system «IE» in the language GA. [06.03.2014] <BR> <BR> Úsáidtear “derivative right of  residence” nó “derived right of residence” sa chás dlí maidir leis an gcead cónaithe atá ag duine bunaithe ar ghaol le saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh. Trasuítear forálacha Treoir 2004/38/CE ar cheart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh aistriú agus cur fúthu gan bhac laistigh de chríoch na mBallstát sa dlí Éireannach le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Saorthaisteal Daoine) (Uimh. 2) 2006 (I.S. Uimh. 656 de 2006) http://www.inis.gov.ie/en/INIS/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf/Files/European_Communities_(Free_Movement_of_Persons)(No[1].2)_Regulations_2006_-_Gaeilge.pdf [06.03.2014]. Féach <i>Khalid Lahyani</i> v <i>The Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General</i> [2013] IEHC 176 http://www.courts.ie/Judgments.nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/26cc782587f6466f80257b670035cd72?OpenDocument [06.03.2014].
en derived right of residence
NÓTA See also ID CJUE:6928 and ID CJUE:6905
fr droit de séjour dérivé
SAINMHÍNIÚ Droit de séjour accordé à un étranger qui découle d'un droit de séjour à titre principal qui avait été accordé à un autre étranger membre de la famille du premier. TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,27.06.2013.
NÓTA <b>Note explicative selon la jurisprudence UE</b>: <br>«En vertu d’une jurisprudence constante, les droits conférés par la directive 2004/38 aux membres de la famille ressortissants de pays tiers d’un citoyen de l’Union bénéficiaire de celle-ci, sont non pas des droits propres auxdits ressortissants mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen de l’Union: voir, en ce sens, arrêts précités McCarthy (point 42) et Dereci e.a. (point 55) et arrêt du 8 novembre 2012, Iida (C-40/11, non encore publié au Recueil, point 67).» <br> Source: CONCL :C-86/12 Conclusions - 21 mars 2013. Alopka e.a. CELEX:62012CC0086/FR <br><br>Consulter les fiches "droit de séjour à titre principal" ID CJUE:6928 et "droit de séjour autonome" ID CJUE:6905
Migration
ga cead cónaithe leis an dáta éaga is déanaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en residence permit having the latest expiry date
NÓTA XREF: A142455, residence permit conferring the right to the longest period of residency
fr titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine
NÓTA XREF: titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long (A142455).
de die zuletzt ablaufende Aufenthaltserlaubnis
NÓTA CONTEXT: Bestimmung des für den Asylantrag zuständigen Mitgliedstaats.;DIV: HL 21/01/2002
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cead cónaithe neamhiata» is the result of a translation formulated from the term «autorisation de séjour à durée indéterminée» designating a concept of the system «UE» in the language GA. [05.03.2014]
fr autorisation de séjour à durée indéterminée
SAINMHÍNIÚ Permission accordée à un étranger de séjourner sur le territoire pour une durée indéterminée. TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,12.12.2013.
NÓTA Attention! Le terme "autorisation" est parfois utilisé pour désigner le document concret délivré mais la notion visée ici est la permission donnée à l'étranger, non le document concret.
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cead cónaithe phríomhúil» is the result of a translation formulated from the term «droit de séjour à titre principal» designating a concept of the system «UE» in the language GA. [06.03.2014] <BR> <BR> Féach freisin ID CJUE:6905 agus ID CJUE:6876
en primary right of residence
SAINMHÍNIÚ Right of residence given to the primary non-national as opposed to one who may be given a derived title. TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,20.01.2014. [Definition translated from FR]
NÓTA See also ID CJUE:6905 and ID CJUE:6876
fr droit de séjour à titre principal
SAINMHÍNIÚ Droit de séjour accordé à un étranger à titre principal par opposition à celui pouvant être accordé à titre dérivé (ID CJUE:6876 ) TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,27.06.2013.
NÓTA Consulter les fiches "droit de séjour autonome" ID CJUE:6905 et "droit de séjour dérivé" ID CJUE:6876
European Union · Migration
ga cead cónaithe sealadach TAGAIRT Coinbhinsiún maidir le trasnú theorainneacha seachtracha Bhallstáit an AE, Airt. 8(2), 12092/6/96, lch. 15 ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr APS | autorisation de séjour provisoire | autorisation provisoire de séjour | ASP
SAINMHÍNIÚ En droit français, en attendant le traitement de la demande de carte de séjour temporaire ou de carte de résident, l'étranger non UE reçoit un récipissé valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de la procédure (cf. Ordonnance relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, art. 18 bis). Une telle autorisation provisoire est également délivrée au demandeur d'asile qui a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en attendant que l'Office statue sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32).
NÓTA CONTEXT: Pour "APS": France.
de vorläufige Aufenthaltserlaubnis | vorläufiger Aufenthaltstitel
SAINMHÍNIÚ allgemeiner Begriff für die vorläufige Aufenthaltsgewährung - beispielsweise bis zum Abschluss des Asylverfahrens - in verschiedenen Mitgliedstaaten TAGAIRT http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#6
NÓTA kein Begriff des deutschen Rechts - zu DE-Recht vgl. "Aufenthaltserlaubnis" IATE:877459 UPD: cba, 18.8.10
LAW · Migration
ga cead eisceachtúil chun fanacht TAGAIRT IATE:163096 [Reference to the concept which led to the creation of the term. It does not contain the exact term.]
NÓTA "Formulation" means that the term «cead cónaithe sealadach» is the result of a translation formulated from the term «autorisation provisoire de séjour» designating a concept of the system «FR» in the language GA. [05.03.2014]
en discretionary leave to remain | temporary admission of asylum applicant
SAINMHÍNIÚ Temporary leave to remain granted to a non-national in limited circumstances, at the behest of an individual decision-maker, where the individual does not fall within refugee or humanitarian protection. TAGAIRT UK Border Agency, Leave to remain http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/asylum/outcomes/successfulapplications/leavetoremain/
NÓTA Discretionary leave to remain is only granted if the case falls within limited categories. It is granted outside the UKBA Immigration Rules and must not be granted if the person qualifies for asylum, Humanitarian Protection or any other category under the Immigration Rules. Persons granted discretionary leave are entitled to public benefits and may work. Situations where DL may be granted: <br> • medical cases: these have a very high threshold. The individual must essentially be dying in order not to be sent back. <br> • exceptional circumstances: where an individual has exhausted all submission rights available to him, in accordance with Paragraph 353B of the Immigration Rules, the decision-maker may nonetheless decide that there are exceptional circumstances which make it no longer appropriate that the individual be removed from the UK. The decision-maker will consider the individual's a) character and conduct, including whether there is a criminal record; b) compliance with conditions of previous grants of leave to enter or remain and c) length of time spent in the UK spent for reasons beyond the migrant's control after the claim has been submitted or refused. <br>• other cases where return would breach Article 8 of the ECHR (unreasonable and disproportionate interference by UK authorities with the individual's private and family life). See http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/asylumpolicyinstructions/apis/discretionaryleave.pdf?view=Binary for more information.<br><Br> The French equivalent, "autorisation provisoire de séjour", ("provisional residence permit") might be given to a foreign student recently graduated from a French institution who wishes to acquire initial professional experience in France, to a non-national seriously ill residing in France for only a few months, in order to receive treatment, or to a non-national whose child is seriously ill in order to accompany them during their stay in France, to a non-national wishing to carry out a voluntary mission in France for a charity or an association known for the public good, to a non-national having submitted a request for asylum etc.
fr autorisation provisoire de séjour | autorisation de séjour provisoire | ASP
NÓTA <b>Système juridique français</b> <br>Une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étudiant étranger récemment diplômé d'un établissement français qui souhaite acquérir une première expérience professionnelle en France, à l'étranger gravement malade résidant en France depuis peu de mois, afin de recevoir des soins, ou à un étranger dont l'enfant est gravement malade afin qu'il puisse l'accompagner dans son séjour en France, à l'étranger souhaitant effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, à l'étranger ayant déposé une demande d'asile, etc. <br><br> <b>Système juridique belge</b> <br> L’étranger ressortissant d’un pays tiers à l’UE qui souhaite séjourner plus de 3 mois en Belgique doit solliciter une autorisation de séjour provisoire (ASP) auprès de l'ambassade ou du consulat belge compétent. Cette autorisation prend la forme d’un visa apposé dans le passeport de l’étranger, préalablement à l’arrivée sur le territoire. Il s’agit d’un visa de type D ( ID CJUE:42447 ). L’autorisation doit être délivrée si la personne se trouve dans les conditions mises au séjour de plein droit (le séjour étudiant ou le regroupement familial).<br> Source: Association pour les droit des étrangers, «Autorisation de séjour provisoire» http://www.adde.be/J_15/index.php?option=com_content&view=article&id=228:autorisation-de-sejour-provisoire&catid=216:sejour [06.11.2013]
de vorläufiger Aufenthaltstitel
SAINMHÍNIÚ Aufenthaltsgenehmigung, die für die Dauer der Prüfung eines ersten Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung oder eines Asylantrags ausgestellt worden ist TAGAIRT Verordnung (EG) Nr. 562/2006 vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) CELEX:32006R0562/DE Art. 2 Nr. 15 [Modified definition]
LAW · Migration
NÓTA "Formulation" means that the term «cead cónaithe uathrialach» is the result of a translation formulated from the term «droit de séjour autonome» designating a concept of the system «UE» in the language GA. [06.03.2014]
en independent right of residence
SAINMHÍNIÚ Right or residence given to a non-national arising initially from a primary right of residence given to another non-national family member, but acquiring, after the passing of a certain amount of time, his or her own entitlement. TAGAIRT [Definition translated from FR]
fr droit de séjour autonome
SAINMHÍNIÚ Droit de séjour accordé à un étranger découlant initialement d'un droit de séjour à titre principal accordé à un autre étranger membre de la famille du premier, mais ayant acquis, après l'écoulement d'une certaine période de temps, une justication propre et indépendante. TAGAIRT Directorate General for translation, Court of Justice of the European Union,27.06.2013.
NÓTA Consulter les fiches «droit de séjour dérivé» ID CJUE:6876 et "droit de séjour à titre principal" ID CJUE:6928
LAW · Migration · Social affairs
ga ceart cónaithe TAGAIRT An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011, https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2011/a411i.pdf
COMHTHÉACS 'nó faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (<b>Ceart Cónaithe </b> do Dhaoine nach bhfuil Gníomhach ó thaobh an Gheilleagair de), 1997 (I.R. Uimh. 57 de 1997).' TAGAIRT An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011, https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2011/a411i.pdf
SAINMHÍNIÚ ceart chun cónaí i gcríoch tíre
en right to reside | right of residence
SAINMHÍNIÚ right to reside in the territory of a country TAGAIRT Council-EN, based on Article 6(1), Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, CELEX:32004L0038
NÓTA See also:<br><li>residence [ IATE:841794 ]</li><li>lawful residence [ IATE:817678 ]</li>
fr droit de séjour
SAINMHÍNIÚ droit de séjourner sur le territoire d'un État TAGAIRT Conseil-FR, d'après la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, CELEX:320044L0038/fr
de Aufenthaltsrecht | Recht auf Aufenthalt
SAINMHÍNIÚ Recht, sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als dem Mitgliedstaat der eigenen Staatsangehörigkeit aufzuhalten TAGAIRT Council-DE, vgl. RL 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, Kap. III "Aufenthaltsrecht" http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=EN
LAW · Migration
ga ceart cónaithe TAGAIRT Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann, 2001, Alt 6 http://www.acts.ie/ga.act.2001.0015.1.html#sec6 [05.03.2014]
fr droit au séjour | droit de séjour
NÓTA Consulter la fiche "titre de séjour" ID CJUE:6985
Social problem
ga cóireáil chónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
SAINMHÍNIÚ cláir chóireála ina mbíonn sé ina choinníoll go gcónóidh an rannpháirtí i mbrú, i dteach nó in aonad ospidéil TAGAIRT an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí (EMCDDA), url: EMCDDA.europa.eu [16/10/2013]
en residential treatment
SAINMHÍNIÚ treatment programmes which require participants to live in a hostel, home or hospital unit. TAGAIRT European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), url:EMCDDA.europa.eu [14.12.2010]
fr traitement résidentiel
SAINMHÍNIÚ programmes de traitement exigeant des participants qu’ils vivent dans un foyer, chez eux ou dans une unité hospitalière. TAGAIRT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), url:EMCDDA.europa.eu [23.02.2011]
de stationäre Behandlung
SAINMHÍNIÚ Behandlungsprogramme, bei denen von den Teilnehmern verlangt wird, dass sie in einem Heim, Haus oder einer medizinischen Einrichtung wohnen. TAGAIRT European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), url:EMCDDA.europa.eu [14.12.2010]
International agreement · Health policy
en Arrangement for the Application of the European Agreement of 17 October 1980 concerning the Provision of Medical Care to Persons during Temporary Residence
NÓTA Signed: Strasbourg, 26.5.1988<br>Entry into force: has not yet entered into force to this date (26.4.2012)<br>European Treaty Series (ETS) No. 129<BR>Authentic versions: EN-FR
fr Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire
SAINMHÍNIÚ arrangement dont l'objet est de faciliter l'application de l'Accord européen concernant l'octroi de soins médicaux aux personnes en séjour temporaire TAGAIRT site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/129.htm (2.4.2012)
NÓTA Signature: 26.5.1988 à Strasbourg<br>Entrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)<br>Conseil de l'Europe; STCE n° 129<br>Versions authentiques: EN-FR
Migration
ga cónaí dleathach TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Tá coinníollacha coiteanna i bhfeidhm in AE maidir leis an gcead teaghlach a athaontú agus maidir le cearta gaolmhara a thabhairt do bhaill teaghlaigh. Daoine nach náisiúnaigh den AE iad agus a bhfuil <b>cónaí dleathach</b> orthu san Aontas, is féidir lena gcéile, a bpáistí mionaoiseacha agus páistí an chéile dul chun cónaithe leo, faoi réir aon choinníollacha a fhorchuireann an tír óstaigh (e.g. an oibleagáid lóistín cuí agus airgead a ndóthain a bheith acu).' TAGAIRT 'Imirce agus tearmann', an Coimisiún Eorpach, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/brochure-migration-and-asylum/brochure_asylum_and_migration_ga.pdf [16.11.2017]
ga fanacht dlíthiúil TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga cónaí dlíthiúil TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1231/2010 lena leathnaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 chuig náisiúnaigh tríú tíortha nach gcumhdaítear cheana leis na Rialacháin sin ar fhoras a náisiúntachta amháin, CELEX:32010R1231/GA ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Sa chomhthéacs sin, tacófar leis an gCiste, go háirithe, na gníomhaíochtaí a leanas lena ndíreofar ar náisiúnaigh tríú tí ortha a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i mBallstáit nó, i gcás inarb iomchuí, a bhfuil <b>cónaí dlíthiúil</b> a fháil acu i mBallstát faoi láthair...' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle, CELEX:32014R0516/GA
SAINMHÍNIÚ cónaí i dtír i gcomhréir le rialacha dlí náisiúnta na tíre sin
en lawful residence | legal residence | legal stay
SAINMHÍNIÚ residence in a country which is in accordance with the rules of that country's national law TAGAIRT Council-EN, based on Plender, R., <i>International Migration Law</i>, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 236, https://books.google.be/books?id=uDKo3IcTDCwC&pg=PA236&lpg=PA236&dq=%22lawful+residence+means%22&source=bl&ots=MeCXdKOBTq&sig=SK-pB9VvO8-GEUN2rW2ZAHYwkuc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjZpMy8x-3NAhVkCMAKHcsCCes4ChDoAQg6MAU#v=onepage&q=%22lawful%20residence%20means%22&f=false [12.7.2016]
fr résidence régulière | séjour régulier
SAINMHÍNIÚ fait pour un ressortissant étranger de résider sur le territoire national d'un État conformément à la législation sur le séjour des étrangers applicable dans cet État TAGAIRT Conseil - FR, d'après la Circulaire DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (assurance maladie et protection complémentaire), http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2000/00-22/a0221515.htm [6.9.2017]
de rechtmäßiger Aufenthalt
SAINMHÍNIÚ Aufenthalt eines ausländischen Staatsangehörigen in einem Land, der mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften dieses Landes im Einklang steht TAGAIRT Council-DE in Anlehnung an Council-EN, s.a. Stadt Köln > […] Anrechenbare Aufenthaltszeiten http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/integration/anrechenbare-aufenthaltszeiten (16.3.2017)
LAW · Migration
ga cónaí dlíthiúil TAGAIRT An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Airteagal 79 CELEX:12012E/TXT/GA
en legal residence | lawful residence | legal stay
NÓTA These terms are often interchangeable, but ‘legal residence’ is used, in one form or another, in Directive 2004/38 and other directives.
fr séjour légal | séjour régulier
NÓTA <b>Système juridique français</b> <br>Bien que le terme "séjour légal" soit parfois utilisé, le terme "séjour régulier" est le terme juridiquement consacré, qui figure dans la majorité des textes de rang législatif.
LAW · Migration
ga cónaí neamhdhleathach TAGAIRT Illegal Stay European Migration Network Asylum and Migration Glossary 2.0, Eanáir 2012, http://www.emn.ie/media/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_January_20102.pdf [06.03.2014]
ga cónaí neamhúdaraithe TAGAIRT IATE:790769 / An Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint 2010, teideal fada http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2010/3810/document1.htm [06.03.2014] / Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, arna dhéanamh i Liospóin, an 13 Nollaig 2007 Airteagal 63a CELEX:12007L/TXT/GA
en illegal residence | unlawful residence | illegal stay
SAINMHÍNIÚ Presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry, stay or residence. [UE] TAGAIRT Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, Article 3(2) CELEX:32008L0115/EN [Partially reproduced definition]
NÓTA <b>Not to be confused with "overstaying"</b>, defined as an offence of knowingly remaining beyond the time limited by leave. <br> The offence is committed on the day the person first knows his leave has expired and continues to be committed throughout any period during which he thereafter remains in the United Kingdom. <br> Source: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/employersandsponsors/pbsguidance/guidancefrom31mar09/sponsorguideappBfrom060412.pdf?view=Binary [14.06.2013] <br> For more information about "overstaying", visit http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/immigrationlaw/immigrationrules/part9/
fr séjour clandestin | séjour illégal | séjour illicite | séjour irrégulier
SAINMHÍNIÚ Fait pour un étranger de demeurer sur le territoire alors qu'il ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence. [UE] TAGAIRT Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Article 3, point 2 CELEX:32008L0115/FR [Définition partiellement reprise]
NÓTA <b>Système juridique français</b> <br><br>Bien que le terme "séjour illégal" puisse être parfois utilisé, le terme "séjour irrégulier" est le terme juridiquement consacré, qui figure dans la majorité des textes de rang législatif.
de illegaler Aufenthalt | Aufenthalt ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel | unerlaubter Aufenthalt
SAINMHÍNIÚ (1) Verbleib im Bundesgebiet unter Missachtung der Ausreisepflicht (§ 50 AufenthG). [DE] //(2) Die Anwesenheit von Drittstaatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 5 des Schengener Grenzkodex oder andere Voraussetzungen für den Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats erfüllen. [UE] TAGAIRT (1) Tillmann Schott, Grenzpolizeiliches Wörterbuch, 2. Auflage 2012, Lübecker Medien Verlag, S. 45 // (2) RL 2008/155, Art. 3 Nr. 2, CELEX:32008L0115/DE
Migration
ga cónaí neamhúdaraithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en illegal presence | unauthorised residence | illegal residence | illegal stay | irregular stay
SAINMHÍNIÚ the fact of staying on the territory of a State in contravention of the relevant legislation TAGAIRT Council-EN
fr séjour irrégulier | séjour illégal
SAINMHÍNIÚ fait de séjourner sur le territoire d'un État sans respecter les conditions fixées par la législation applicable TAGAIRT Conseil-FR
NÓTA Voir aussi:<br>- <i>séjour régulier</i> [IATE:790770 ]<br>- <i>personne en séjour irrégulier</i> [IATE:929322 ]<br>- <i>entrée irrégulière</i> [IATE:789394 ].
de illegaler Aufenthalt | irregulärer Aufenthalt
SAINMHÍNIÚ Aufenthalt einer Person im Hoheitsgebiet eines Staates, ohne dass sie die für dieses Gebiet geltenden Aufenthaltsbedingungen erfüllt TAGAIRT Council-DE, vgl. auch RL 2002/90/EG zur Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt, Art.1 Abs.1 Buchst.b (ABl. L_328/2002, S.17) CELEX:32002L0090/DE
NÓTA XREF: illegale Einreise IATE:789394 ; legaler/ rechtmäßiger Aufenthalt IATE:790770
FINANCE
ga cuideachtaí tithíocht chónaithe na Fionlainne TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Social affairs · Social protection
ga cúram cónaitheach TAGAIRT Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2010, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, https://www.hse.ie/eng/services/publications/corporate/hse-annual-report-2010---irish-version.pdf [12.10.2018]
ga cúram cónaithe TAGAIRT Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), CELEX:52018PC0382/GA
COMHTHÉACS Tá uirlis measúnaithe riachtanas forbartha ag an FSS atá á sheoladh go náisiúnta le linn 2007. Má mheastar go bhfuil <b>cúram cónaithe</b> de dhíth ar dhuine, is féidir leo iarratas ar chúnamh airgeadais a dhéanamh leis an FSS. TAGAIRT Tuarascáil ar dhul chun cinn i gcur i bhfeidhm cláir aontaithe le haghaidh rialtais, an Roinn Leanaí agus Sláinte, https://www.taoiseach.gov.ie/SLAINTEAGUSLEANAI.pdf [10.10.2018]
en residential care
SAINMHÍNIÚ long-term care given to adults or children who stay in a residential setting rather than in their own home or family home TAGAIRT Wikipedia > Residential care, https://en.wikipedia.org/wiki/Residential_care [14.8.2018]
fr soins résidentiels
SAINMHÍNIÚ prise en charge de longue durée dispensée à des adultes ou à des enfants séjournant dans une résidence plutôt que dans leur propre foyer ou dans leur famille TAGAIRT COM-FR d'après:<br>Wikipedia > Residential care, https://www.google.com/search?q=residential+care&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecToyi3w8sc9YSmbSWtOXmM04-IKzsgvd80rySypFNLgYoOy5Lj4pLj0c_UNjAtLMiqKNRikeLiQ-DwAuii8wkoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi82_7hoKzeAhVIDsAKHa1TBp0Q6RMwDnoECAIQBA&biw=1600&bih=720 [29.10.2018]
European Union · Private international law · Migration · Employment policy
ga doiciméad cónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'I gcás ina mbeidh <b>doiciméad cónaithe</b> atá bailí ina sheilbh ag an iarratasóir, beidh an Ballstát a d’eisigh an doiciméad freagrach as scrúdú a dhéanamh ar an iarratas ar chosaint idirnáisiúnta.' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú, CELEX:32013R0604/GA
SAINMHÍNIÚ aon údarú a eisíonn údaráis Ballstáit lena n-údaraítear do náisiúnach tríú tír nó do dhuine gan stát fanacht ina chríoch, agus na doiciméid a thugann bunús leis an údarú fanacht sa chríoch faoi shocruithe sealadacha cosanta nó go dtí nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag na cúinsí a chuireann bac ar ordú aistrithe a chur i gcrích, ach amháin víosaí agus údaruithe cónaithe a eisítear i rith na tréimhse is gá chun a chinneadh cé acu Ballstát atá freagrach faoi mar a leagtar síos sa Rialachán seo nó i rith an scrúdaithe ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta nó ar iarratas ar chead cónaithe TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú, CELEX:32013R0604/GA
en residence document
SAINMHÍNIÚ any authorisation issued by the authorities of a Member State authorising a third-country national or a stateless person to stay on its territory, including the documents substantiating the authorisation to remain on the territory under temporary protection arrangements or until the circumstances preventing a removal order from being carried out no longer apply, with the exception of visas and residence authorisations issued during the period required to determine the Member State responsible as established in this Regulation or during the examination of an application for international protection or an application for a residence permit TAGAIRT Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, CELEX:32013R0604/EN
fr titre de séjour
SAINMHÍNIÚ toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour TAGAIRT COM-FR, d'après le règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, CELEX:32013R0604/FR
de Aufenthaltstitel
SAINMHÍNIÚ jede von den Behörden eines Mitgliedstaats erteilte Erlaubnis, mit der der Aufenthalt eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats gestattet wird, einschließlich der Dokumente, mit denen die Genehmigung des Aufenthalts im Hoheitsgebiet im Rahmen einer Regelung des vorübergehenden Schutzes oder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die eine Ausweisung verhindernden Umstände nicht mehr gegeben sind, nachgewiesen werden kann TAGAIRT Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist CELEX:32013R0604/DE
LAW · Migration
ga eascú teacht isteach agus cónaí neamhúdaraithe TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, Airteagal 11c CELEX:32011R1168/GA [Reference to the concept which led to the creation of the term. It does not contain the exact term.]
NÓTA "Formulation" means that the term «eascú iontrála agus fanachta neamhrialta» is the result of a translation formulated from the term «aide à l'entrée et au séjour irréguliers» designating a concept of the system «UE» in the language GA. [11.03.2014]
en facilitation of illegal immigration | assisting unlawful immigration
NÓTA It is also an offence in the UK knowingly and for gain to facilitate the arrival of an asylum seeker (unless acting on behalf of an organisation which assists asylum-seekers and which does not charge for its services) <br> <br>Crown Prosecution service definitions: <br>Smuggling is normally defined as the facilitation of entry to the UK either secretly or by deception (whether for profit or otherwise). The immigrants concerned are normally complicit in the offence so that they can remain in the UK illegally. There is normally little coercion/violence involved or required from those assisting in the smuggling. <br> <br>Trafficking involves the transportation of persons in the UK in order to exploit them by the use of deception, intimidation or coercion. The form of exploitation includes commercial sexual and bonded labour exploitation. The persons who are trafficked have little choice in what happens to them and usually suffer abuse due to the threats and use of violence against them and/or their family. Carriers are encouraged to take measures to prevent their vehicles being utilised by unauthorised persons seeking to enter the UK. Where no reasonable measures are taken to secure and check vehicles before embarkation for the UK, a penalty (civil liability)of up to £2000 may be imposed on each person responsible for each clandestine entrant carried in the vehicle. The provisions are intended to deal only with those who carry clandestine entrants to the UK as a result of negligence or carelessness. They are not intended to be used in place of, or in addition to, the criminal sanctions that exist to deal with those who deliberately facilitate the illegal entry of persons to the UK. <br> <br>See ID CJUE:3328
fr aide à l'entrée et au séjour irréguliers | aide à l'immigration clandestine | aide à l'immigration illégale
NÓTA Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut des sanctions pénales, à l'article L. 622-4, 1) les ascendants ou descendants de l’étranger, 2) le conjoint de l’étranger ou les frères, sœurs, etc du conjoint, 3) toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. <br><br>Voir la fiche "passeur" ID CJUE:3328
de Beihilfe zur illegalen Einwanderung | Beihilfe zur illegalen Einreise | Schleusung von Migranten
NÓTA La notion "Einschleusen von Ausländern" ID CJUE:6912 , terme utilisé par l'article 96 du Aufenthaltsgesetz (loi relative au séjour, des étrangers sur le territoire allemand) pour caractériser un delit pénal, et la notion "Schleusung von Migranten", terme utilisé par la traduction allemande du Protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants, se distinguent, par rapport à la simple aide à l'immigration illégale, par des éléments matériels additionels. <br> En effet, la "Schleusung von Migranten" au sens du Protcole des Nations Unies suppose que l'aide soit fourni "afin d'en tirer ... un avantage", alors que l'infraction pénale prévue par droit allemand sous la dénomination "Einschleusen von Ausländern", implique, que l'auteur de cette infraction reçoit, en contrepartie de son aide à l'immigration illégale un avantage ou la promesse d'un tel avantage, ou bien, que l'auteur fournit son aide de façon réitéré ou en faveur des plusieurs étrangers.
European Union · Offence · Migration
ga éascú teacht isteach, idirthurais agus cónaí neamhúdaraithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Beidh tuilleadh próiseála sonraí pearsanta den sórt sin ag an nGníomhaireacht teoranta do na sonraí pearsanta a bhaineann le daoine a bhfuil droch-amhras ag údaráis inniúla Ballstát ina leith ar fhorais réasúnacha, go bhfuil baint acu i ngníomhaíochtaí coiriúla tras-teorann, go ndéanann siad gníomhaíochtaí mídhleathacha imirce a éascú nó go bhfuil siad páirteach i ngníomhaíochtaí gáinneála ar dhaoine mar a shainmhínítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) d'Airteagal 1(1) de Threoir 2002/90/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2002 maidir le sainmhíníú <b>eascú teacht isteach, idirthurais agus cónaí neamhúdaraithe </b>[].' TAGAIRT Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, CELEX:32011R1168/GA
en assisting unlawful immigration | facilitation | facilitation of illegal immigration | facilitation of unauthorised entry, transit and residence | facilitation of unauthorised entry and residence
SAINMHÍNIÚ intentionally assisting a person who is not a national of an EU Member State either to enter or transit across the territory of a Member State in breach of laws on the entry or transit of aliens, or, for financial gain, intentionally assisting them to reside within the territory of a Member State in breach of the laws of the State concerned on the residence of aliens TAGAIRT Council-EN, based on Article 1(1)(a) and (b) of Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence CELEX:32002L0090/EN
NÓTA Decision 2009/371/JHA defines the very similar offence of "illegal immigrant smuggling" [ IATE:780548 ], the difference being that the offence of "illegal immigrant smuggling" as defined for the purposes of that Decision is always for financial gain, while some forms of "facilitation" are not.<br><u>Reference:</u> Council-EN, based on the Annex to the Council Decision establishing the European Police Office (Europol), CELEX:32009D0371/EN <p>See also:<br>- IATE:881511 for "trafficking in human beings", which always involves exploitation,<br>- IATE:3543994 for "people/human/migrant smuggling", which is the activity of helping someone cross international borders illegally.
fr aide à l'immigration clandestine | aide à l'entrée et au séjour irréguliers | aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers
SAINMHÍNIÚ fait d'aider sciemment une personne non ressortissante d'un État membre à pénétrer sur le territoire d'un État membre ou à transiter par le territoire d'un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l'entrée ou au transit des étrangers, ou fait d'aider sciemment une personne non ressortissante d'un État membre à séjourner sur le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers TAGAIRT Conseil-FR, d'après article 1, par. 1, a) et b), de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, JO L 328 du 15.12.2002, CELEX:32002L0090/fr
NÓTA Voir aussi:<br>- IATE:881511 <i>traite des êtres humains</i> (notion qui implique toujours une exploitation),<br>- IATE:780548 <i>trafic illicite de migrants</i><br>- IATE:842656 <i>filière d'immigration clandestine</i>.
LAW
ga foirgneamh cónaithe TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Leigheas › Cóireáil/Medicine › Treatment
Ciallaíonn "ag fáil seirbhísí d'othair chónaithe" ag fáil seirbhísí d'othair chónaithe a cuireadh ar fáil faoin Acht Sláinte, 1970 (Uimh. 1 de 1970). · "Receiving in-patient services" means receiving in-patient services made available under the Health Act, 1970 (No. 1 of 1970).
Oideachas/Education
An duine atá i bhfeighil forais, mar atá, óstán, club, teach aíochta, brú, teach iostais, teach lóistín, scoil chónaithe, coláiste, clochar, mainistir, beairic, príosún, ospidéal, teachlach contae, teach banaltrais, nó aon bhunaíocht eile d'aon saghas. · The person in charge of an institution, such as a hotel, club, guest house, hostel, boarding house, lodging house, boarding school, college, convent, monastery, barrack, prison, hospital, county home, nursing home, or other establishment of any kind.
Dlí › Gnás agus Nós Imeachta/Law › Practice and Procedure
Seoladh cónaithe agus slí bheatha an Iarratasóra agus an Fhreagróra. · The residential address and occupation of the Applicant and the Respondent.
Teicneolaíocht na Tógála/Building Technology
a building in which people live — http://www.btb.termiumplus.gc.ca/ Public Works and Government Services Canada
Dul isteach agus cuardach a dhéanamh, le forneart más gá, *(sa ghairdín) *(sa teach cónaithe) *(sa chúirtealáiste) thuasainmnithe *(in aon déanmhas nó foir- gneamh *sa ghairdín *sa chúirtealáiste sin) ... · To enter and search, if need be by force, the above-named *(garden) (dwellinghouse) *(curtilage) *(any structure or building in such garden *curtilage) ...

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
áit chónaithe
place of abode
áit chónaithe sheasta
fixed place of abode
cónaithe (gu mar a)
boarding
gan áit chónaithe sheasta
no fixed abode

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
duine gan áit chónaithe sheasta (fir4)
person of no fixed abode
teach cónaithe (fir)
dwelling-house

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
An tAcht um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe, 2012
Residential Institutions Statutory Fund Act 2012
An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Tithíocht) agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2016
Planning and Development (Housing) and Residential Tenancies Act 2016
An tAcht um Shásamh do Mhná a raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe, 2015
Redress for Women Resident in Certain Institutions Act 2015
An tAcht um Shásamh i leith Foras Cónaithe (Leasú), 2011
Residential Institutions Redress (Amendment) Act 2011
An tAcht um Shásamh i leith Foras Cónaithe, 2002
Residential Institutions Redress Act 2002
An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú), 2009
Residential Tenancies (Amendment) Act 2009
An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004
Residential Tenancies Act 2004
An tAcht um Thithe Beaga Cónaithe d'Fháil, 1957
Small Dwellings Acquisition Act 1957
Lógó gaois.ie
gaois.ie